keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 473/20.12.2005 privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna ianuarie 2006 unui număr de 3908 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora

20.12.2005

Hotararea Consiliului Local 473/20.12.2005
privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru luna ianuarie 2006 unui număr de 3908 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -21352/09.12.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 18, alin. 1 lit. (j) şi art. 19 alin. 1 lit (g), din Legea nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
Având în vedere Legea nr. 343/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.102/1999;
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1, art. 4 alin. 1 şi 2, art. 6 şi art. 7 din Normele Metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora aprobate prin Ordinul nr. 290/609/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 232/24.05.2005 privind majorarea tarifelor la transportul urban de călători şi acordării subvenţiei de 30% din cheltuielile de transport către Regia Autonomă de Transport Timişoara;
Având în vedere prevederile Convenţiei nr. SC2003- 13836/04.08.2003, prelungită prin Actul adiţional nr.1 înregistrat cu nr.SC2004 - 14234/05.08.2004 şi Actul adiţional nr.2 înregistrat sub nr. SC2005 - 13620/29.07.2005 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin reprezentanţii săi legali şi Regia Autonomă de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (i) şi (s) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun, în municipiul Timişoara, pentru luna ianuarie 2006, unui număr de 3908 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora, conform Listelor Anexă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru persoanele menţionate la alin.1 se acordă pe baza anchetelor sociale realizate de către asistentul social din cadrul Serviciului Public pentru Asistenţă Specială.

Art.2: Plata abonamentelor de transport urban pe luna ianuarie 2006 eliberate la persoanele menţionate la art.1 se suportă din bugetul local, de la Cap. 60.02.47 - Asistenţă Socială - Subcapitolul - Drepturile asistenţilor personali pentru copiii şi adulţii cu handicap (Serviciul Public pentru Asistenţă Specială), art.20 alin.21.02 - Transport asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitori şi este în valoare estimativă de 117.240 lei .

Art.3: Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate pe luna ianuarie 2006 , pentru persoanele cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora se face pe baza dispoziţiei primarului, a centralizatorului şi a unui exemplar al listelor nominale întocmite de Serviciul Public pentru Asistenţă Specială, pe fiecare centru de eliberare.

Art.4: Persoanelor cu handicap accentuat, grav şi asistenţilor personali ai acestora cărora le expiră certificatul de încadrare în grad de handicap în cadrul lunii ianuarie 2006 şi care fac dovada obţinerii unui nou certificat, li se eliberează abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 30 lei.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public pentru Asistenţă Specială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciul Public pentru Asistenţă Specială;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Centralizator_Liste_Suplimentare.pdf

SERVICIUL PUBLIC PENTRU Anexa la Proiectul de Hotarare nr.-------/--------2005 ASISTENTA SPECIALA

CENTRALIZATOR AL LISTELOR SUPLIMENTARE CU PERSOANELE CU HANDICAP ACCENTUAT, GRAV SI ASISTENTII PERSONALI AI ACESTORA CARORA LI S-AU EFECTUAT ANCHETELE SOCIALE IN PERIOADA 09.12- 16.12.2005 SI CARE BENEFICIAZA DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU

TRANSPORTUL URBAN

Pentru luna ianuarie 2006 Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 40 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 6 3. Asistenti personali 37 4. TOTAL 83 SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Bunget Elisabeta

Atasament: Referat.pdf

JUDETUL TIMIS APROBAT CONSILIUL LOCAL TIMISOARA PRIMAR Serviciul Public pentru Asistenta Speciala GHEORGHE CIUHANDU Nr.SC2005-……………/…………2005

R E F E R A T Privind aprobarea pentru luna ianuarie 2006 a listelor beneficiarilor- persoane cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora - de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara

In conformitate cu prevederile art. 18 alin.1 lit.(j) si art. 19 alin.1 lit.(g), din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap si Legea nr.343/2004 pentru modificarea si completarea O.U.G nr.102/1999, copiii si adultii cu handicap accentuat si grav precum si asistentii personali sau insotitorii acestora beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport in comun.

Prin Ordinul nr.290/609 din 26.05.2003 al Secretariatului General al Guvernului si a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei au fost aprobate Normele metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora.

Potrivit Ordinului de mai sus beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun urmatoarele categorii de persoane: a) copiii cu handicap accentuat; b) copiii cu handicap grav; c) adultii cu handicap accentuat; d) adultii cu handicap grav; e) asistentii personali ai persoanelor prevazute la lit. a-d,

Potrivit art.3 alin. (1) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr.290/609/2003,

gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun va fi acordata la recomandarea asistentului social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap, ca urmare a efectuarii anchetelor sociale pana la data de 09.12.2005.

In conformitate cu prevederile art.4 alin (1) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 290/609/2003 transportatorii elibereaza pe baza comenzilor emise de Consiliile Locale abonamente lunare pentru persoanele mentionate mai sus pe tipuri de valabilitate, incheindu-se in acest sens si un proces verbal de predare-primire, iar potrivit art. 4 alin.(2) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul 290/609/2003 lista beneficiarilor abonamentelor lunare se intocmeste de compartimentul de asistenta sociala din cadrul fiecarei primarii si se aproba de Consiliul Local.

2

In conformitate cu art.6 alin.(1) si alin.(2) din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr. 290/609/2003 calculul cheltuielilor aferente gratuitatilor acordate persoanelor cu handicap si asistentilor personali se va face de catre transportatori pe baza comenzii si a

procesului verbal de predare-primire, iar cheltuielile aferente gratuitatii transportului urban cu mijloace de transport in comun de suprafata se finanteaza din bugetele locale, conform legii. Potrivit art.7 din Normele Metodologice aprobate prin Ordinul nr.290/609/2003 decontarea contravalorii abonamentelor pentru luna ianuarie 2006 persoanelor beneficiare se face conform Conventiei SC2003-13.836/04.08.2003 prelungita prin actul aditional nr.1 inregistrat sub nr.SC2004-14234/05.08.2004 si actul aditional nr.2 inregistrat sub nr.SC2005- 13620/29.07.2005, incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de Transport Timisoara, de primariile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta persoanele cu handicap grav, accentuat si asistentii personali la un tarif lunar de 30 lei, tarif aprobat prin HCL nr.19/20.07.2004; pe baza dispozitiei primarului insotita de un centralizator al listelor si de un exemplar al listelor nominale intocmite pe fiecare centru de eliberare. In baza art.38 lit. (d), (i) si (s) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

Urmare a celor mai sus prezentate, PROPUNEM A se aproba acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in

municipiul Timisoara pe luna ianuarie 2006 unui numar de 3825 persoane cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora, conform Listelor Anexa care fac parte integranta din prezentul referat. Persoanelor cu handicap accentuat, grav si asistentilor personali ai acestora carora le expira certificatul de incadrare in grad de handicap in cadrul lunii ianuarie 2006 si care fac dovada obtinerii unui nou certificat, li se elibereaza abonament de transport urban gratuit decontat la valoarea de 30 lei. Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora se va suporta din bugetul local de la Capitolul 60.02.47-Asistenta Sociala- Subcapitolul – Drepturile asistentilor personali pentru copiii si adultii cu handicap (Serviciul Public pentru Asistenta Speciala), art.20 alin.21.02-Transport asistati, bolnavi, invalizi si insotitori si este in valoare de estimativa de 114.750 lei pentru luna ianuarie 2006. Sef Serviciu Consilier Juridic Inspector de Specialitate Daniela Lung Mirela Ciobanu Elisabeta Bunget

Avizat juridic Mirela Lasuschevici Red./Ed. 3ex

Atasament: Referat_Liste_suplimentare.pdf

JUDETUL TIMIS APROBAT CONSILIUL LOCAL TIMISOARA PRIMAR Serviciul Public pentru Asistenta Speciala GHEORGHE CIUHANDU Nr.SC2005-21897/19.12.2005

R E F E R A T Privind aprobarea pentru luna ianuarie 2006 a listelor suplimentare cu un numar de 83 persoane cu handicap accentuat, grav si asistentii personali ai acestora beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara Prin referatul nr.SC2005-21352/09.12.2005 s-au aprobat listele cu abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara pentru luna ianuarie 2006 unui numar de 3825 persoane cu handicap accentuat, grav si asistentilor personali ai acestora ca urmare a efectuarii anchetelor sociale de catre Serviciul Public pentru Asistenta Speciala pana la data de 09.12.2005. Avand in vedere propunerile Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local de a aproba listele suplimentare pentru persoanele cu handicap accentuat, grav si asistentii personali carora li se efectueaza anchetele sociale, pentru perioada 09.12-16.12.2005, mentionam ca Serviciul Public pentru Asistenta Speciala pentru perioada precizata a efectuat pentru un numar de 83 persoane, anchete sociale de transport urban. Fata de cele precizate mai sus

PROPUNEM Art.1 Suplimentarea pentru luna ianuarie 2006 a listelor cu un numar de 83 persoane cu handicap accentuat, grav si asistenti personali beneficiare de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in valoare estimativa de 2.490 lei. Art.2 Majorarea pentru luna ianuarie 2006 a numarului de beneficiari de abonamente lunare gratuite pe mijloacele de transport in comun in municipiul Timisoara de la 3825 persoane in valoare estimativa de 114.750 lei la 3908 persoane, in valoare estimativa de 117.240 lei. Sef Serviciu Consilier Juridic Insp. de Specialitate Daniela Lung Mirela Ciobanu Elisabeta Bunget Avizat juridic Sorin Chira Red.//Ed. 3ex.

Atasament: Centralizator.pdf

SERVICI SERVICIUL PUBLIC PENTRU Anexa la Proiectul de Hotarare nr.-------/--------2005 ASISTENTA SPECIALA

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE CU HANDICAP ACCENTUAT, GRAV SI ASISTENTII PERSONALI AI ACESTORA CARE

BENEFICIAZA DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN Pentru luna ianuarie 2006

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 2091 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 184 3. Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali 766 4. Asociatia Armonia 162 5. Asociatia Speranta 155 6. Asociatia Handicapatilor Locomotori 467 TOTAL 3825

SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Elisabeta Bunget

Atasament: Centralizator_final.pdf

SERVICIUL PUBLIC PENTRU Anexa la Proiectul de Hotarare nr.-------/--------2005 ASISTENTA SPECIALA

CENTRALIZATOR AL LISTELOR NOMINALE CU PERSOANELE CU HANDICAP ACCENTUAT, GRAV SI ASISTENTII PERSONALI AI ACESTORA CARE

BENEFICIAZA DE ABONAMENTE GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL URBAN Pentru luna ianuarie 2006

Nr. Crt.

Centrul de eliberare al abonamentelor de transport Nr. de abonamente

1. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-adulti 2091 2. Centrul de gratuitati RATT- Persoane cu handicap-minori 184 3. Centrul de gratuitati RATT- Asistenti personali 766 4. Asociatia Armonia 162 5. Asociatia Speranta 155 6. Asociatia Handicapatilor Locomotori 467

7. Liste suplimentare 83 8. TOTAL 3908

SEF SERVICIU INSPECTOR DE SPECIALITATE Ec. Lung Daniela Ec. Bunget Elisabeta