keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 218/23.11.2012 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

23.11.2012

Hotararea Consiliului Local 218/23.11.2012
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2012- 28268/23.11.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 90/24.02.2009 privind componenţa Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 149/24.03.2009 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/24.02.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 327/28.07.2009 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/24.02.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 293/29.07.2010 privind desemnarea preşedintelui Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 319/27.09.2011 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/24.02.2009;
Având în vedere prevederile Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(3), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică componenţa Consiliului de Administraţie la S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., prin înlocuirea domnului Moraru Marius (ca urmare a demisiei acestuia) cu doamna Dobria Luciana.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărării Consiliului Local nr. 90/24.02.2009 modificată, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Drumuri Municipale S.A..

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism,
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentul Control Intern;
- Biroul Managementul Calităţii;
- S.C. Drumuri Municipale S.A.;
- Domnului Moraru Marius;
- Doamnei Dobria Luciana;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat_PRIVIND_MODIFICAREA_COMPONENTEI_CA_drumuri_mun_2012.pdf

REFERAT privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale

S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 90/24.02.2009 s-a hotărât componenţa Consiliului de Administraţie al SC Drumuri Municipale SA, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 149/24.03.2009, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 327/28.07.2009, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 358/28.09.2010 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 319/27.09.2011 s-a modificat componenţa Consiliului de Administraţie al SC Drumuri Municipale SA.

De asemenea, prin Hotarârea Consiliului Local nr. 293/29.07.2010 s-a desemnat presedintelui Consiliului de Administratie la S.C. Drumuri Municipale S.A.

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, actualizată, de prevederile Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi de prevederile art. 36, alin. 3, litera c şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

Ţinând cont de cele prezentate propunem modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al SC Drumuri Municipale SA. prin înlocuirea domnului Moraru Marius (ca urmare a demisiei acestuia) cu doamna Dobria Luciana.

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR.

APROBAT

Primar, Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

VICEPRIMAR, DIRECTOR ,

SORIN GRINDEANU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC,

Jr. NASTASIA MIRCEA