keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 194/12.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

12.05.2017

Hotararea Consiliului Local 194/12.05.2017
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2017-11797/11.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16.02.2017;
În conformitate cu prevederile art.1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1) şi (2) si art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2017 conform Anexei nr. 1 "Bugetul local pe anul 2017", Anexei nr. 2 "Bugetul de venituri proprii" - sursa F si sursa E, Anexei nr. 3 "Program Dezvoltare pe anul 2017", respectiv Anexei nr. 4 "Proiecte cu Finantare Externa nerambursabila".

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 100/31.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică, Biroul Sport - Cultură, Biroul Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: BUGET_DE_VENITURI_PROPRII_-SURSA_F_SI_E_-_ANEXA_NR._2.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRII - SURSA F ANEXA NR. DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 JOJEDIPUl POD weBoiy Byuonul SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 377.278,26 0,00 377.278,26 l. VENITURI CURENTE 00.02 326.115,77 0,00 326.115,77 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 326.115,77 0,00 326.115,77 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 313,80 0,00 313,80 Venituri din proprietate 30.10 313,80 0,00 313,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 313,80 0,00 313,80 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 313,80 0,00 313,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII » 00.09 325.801,97 0,00 325.801,97 Venituri din prestari de servicii si alte activitati n 33.10 318.201,97 0,00 318.201,97 Venituri din prestari de servicii o = 33.10.08 2.270,96 0,00 2.270,96 Venituri din cercetare — — 33.10.20 520,00 0,00 520,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate N = 33.10.21 253.422,01 0,00 253.422,01 Venituri din contractele încheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 33.10.30 53.812,00 0,00 53.812,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 14 33.10.31 8.077,00 0,00 8.077,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 15 33.10.50 100,00 0,00 100,00 Diverse venituri 16 36.10 7.600,00 0,00 7.500,00 Alte venituri 17 36.10.50 7.600,00 0,00 7.600,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 18 37.10 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 19 37.10.03 615,64 0,00 815,64 Varsaminte din sectiunea de functionare 20 37.10.04 615,64 0,00 615,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 21 00.18 51.162,49 0,00 51.162,49 Subventii de la alte administratii 22 43.10 51.162,49 0,00 51.162,49 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheftuielilor curente în domeniul santatii 23 43.10.10 0,00 1.200,00 1.200,00 1 Pag. 1/5

DENUMIREA INDICATORILOR po 10JBDIPUI POD yeqosde weiboid ejuonul Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 43.10.14 271.192,49 0,00 27.192,49 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 25 43.10.33 23.970,00 -1.200,00 22.770,00 TOTAL CHELTUIELI 26 377.278,26 0,00 377.278,26 CHELTUIELI CURENTE 27 01 349.470,13 0,00 349.470,13 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 28 10 201.194,52 0,00 201.194,52 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 29 20 146.523,61 0,00 146.523,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30 59 1.752,00 0,00 1.752,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70 27.808,13 0,00 27.808,13 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 32 n 27.808,13 0,00 27.808,13 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 33 64.10 377.278,26 0,00 377.218,26 Sanatate 34 66.10 377.278,26 0,00 377.278,26 CHELTUIELI CURENTE 35 01 349.470,13 0,00. 349.470,13 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 36 10 201.194,52 0,00 201.194,52 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 37 20 146.523,61 0,00 146.523,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 38 59 1.752,00 0,00 1.752,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 27.808,13 0,00 27.808,13 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 7 27.808,13 0,00 27.808,13 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 41 66.10.06 377.278,26 0,00 377.278,26 Spitale generale 42 66.10.06.01 377.278,26 0,00 377.218,26 Servi de sanatate publica 43 66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 45 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 46 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 47 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 349.470,13 0,00 349.470,13 TOTAL VENITURI 00.01 349.470,13 0,09 349.470,13 Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR po3 POI Jeqoude wes601q BJUSnyu) yeoygos1 wesfo1q I. VENITURI CURENTE 00.02 325.500,13 0,00 325.500,13 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 325.500,13 0,00 325.500,13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 313,80 0,00 313,80 Venituri din proprietate 30.10 313,80 0,00 313,80) Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 313,80 0,00 313,80| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice O 30.10.05.30 313,80 0,00 313,80 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 325.186,33 0,00 325.186,33 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 318.201,97 0,00 318.201,97 Venituri din prestari de servicii 11 33.10.08 2.270,96 0,00 2.270,96 Venituri din cercetare 12 33.10.20 520,00 0,00 520,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 13 33.10.21 253.422,01 0,00 253.422,01 Venituri din contractele incheiate cu directi de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 14 33.10.30 53.812,00 0,00 53.812,00 Venituri din contractele incheiate cu direcii Ministerului Sanatatii de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 15 33.10.31 8.077,00 0,00 8.077,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 16 33.10.50 100,00 0,00 100,00 Diverse venituri 17 36.10 7.600,00 0,00 7.800,00 Alte venituri 18 36.10.50 7.600,00 0,00 7.600,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 19 37.10 515,64 0,00 615,64 proprii si subventii Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 20 37.10.03 615,64 0,00 615,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 21 00.18 23.970,09 0,00 23.870,00 Subventii de la alte administratii 22 43.10 | 23.970,00 0,00 23.970,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 23 43.10.10 0,00 1.200,00 1.200,00 salariale Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor 24 43.10.33 23.970,00 -1.200,00 22.770,00 TOTAL CHELTUIELI 25 349.470,13 0,00 349.470,13 CHELTUIELI CURENTE 26 01 349.470,13 0,00 349.470,13 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 27 10 201.194,52 0,00 201.194,52 Pag.3/5

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po JoJBDIpul po yeqosde ue16o1d BjUengul Jeolyyoes weJBo1q TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 146.523,61 0,00 146.523,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 29 59 1.752,00 0,00 1.752,00 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 30 64.10 349.470,13 0,00 349.470,13 Sanatate 31 66.10 349.470,13 0,00 349.470,13 CHELTUIELI CURENTE 32 01 349.470,13 0,00 349.470,13 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 10 201.194,52 0,00 201.194,52 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 146.523,61 0,00 146.523,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 35 59 1.752,00 0,00 1.752,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 36 66.10.06 349.470,13 0,00 349.470,13 Spitale generale 37 66.10.06.01 349.470,13 0,00 349.470,13 Servicii de sanatate publica 38 66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 39 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 40 97:10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 41 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 42 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 27.808,13 0,00 27.808,13 TOTAL VENITURI 00.01 27.808,13 0,00 27.808,13 IL. VENITURI CURENTE 00.02 615,64 0,00 615,64 C. VENITURI NEFISCALE 090.07 615,64 0,00 615,64 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 615,64 0,00 515,64 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 615,64 0,00 615,64 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 615,64 0,00 615,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 27.192,49 0,00 27.192,49 Subventii de la alte administratii = NO Tt| 10| 6] | | m 43.10 27.192,49 0,00 27.192,49 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuit lor de capital din domeniul santatii o = 43.10.14 27.192,49 0,00 27.192,49 TOTAL CHELTUIELI — = 27.808,13 0,00 27.808,13 Pag.4/5

DENUMIREA INDICATORILOR poD pusi po9 uB16014 yeqo1de uesfiorq CHELTUIELI CURENTE 12 101 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14 |71 27.808,13 0,00 27.808,13 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 15 |64.10 27.808,13 0,00 27.808,13 Sanatate 16 [66.10 27.808,13 0,00 27.808,13 [CHELTUIELI CURENTE 17 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 18 170 27.808,13 0,00 27.808,13 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 19 171 27.808,13 0,00 27.808,13 Din total capitol | Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 20 |66.10.06 27 808,13 0,00 27.808,13 Spitale generale 21 |66.10.06.01 27.808,13 0,00 27.808,13 Servicii de sanatate publica 22 |66.10.08 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 23 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 24 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 25 [98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 26 |99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU RAMONA RADU Pag. 5/5

BUGET DE VENITURI PROPRII - SURSA E INNEYA NR 2 DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeolpul POS yeqoude we1601d 189291 UeJBoId SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1 TOTAL VENITURI 00.01 38.016,63 10,00 38.026,63 i. VENITURI CURENTE 00.02 37.799,89 10,00 37.809,89 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 37.799,89 10,00 37.809,89 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.728,80 5,50 1.734,30 Venituri din proprietate 30.10 1.728,80 5,50 1.734,30 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.269,77 5,50 1.275,27 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 1.269,77 5,50 1.275,27 Alte venituri din proprietate =-|N|m] TV | O 30.10.50 459,03 0,00 459,03 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII m 00.09 36.071,09 4,50 36.075,59 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o — 33.10 35.049,31 4,50 35.053,81 Taxe si alte venituri în invatamant — — 33.10.05 6.293,36 0,00 6.293,36 Venituri din prestari de servicii N = 33.10.08 159,00 4,50 163,50 Contributia de întretinere a persoanelor asistate tă - 33.10.13 590,00 0,00 590,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine <T < 33.10.14 19.460,90 0,00 19.460,90 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa O pd 33.10.16 11,72 0,00 11,72 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare o = 33.10.17 368,00 0,00 368,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 919,00 0,00 919,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 7.247,33 0,00 7.247,33 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 8,00 0,00 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 8,00 0,00 8,00 Diverse venituri 21 36.10 816,81 0,00 816,81 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 22 36.10.32 5,00 0,00 5,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 23 36.10.32.03 5,00 0,00 5,00 Alte venituri 24 36.10.50 811,81 0,00 811,81 Pag. 1/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoţeaIpul pod yeqosde Byuengul Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 196,97 0,00 196,97 Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 7,08 0,00 7,09 Varsaminte din sectiunea de functionare peniru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 27 37.10.03 -341,00 0,00 -341,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 28 37.10.04 341,00 0,00 341,00 Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 189,88 0,00 189,88 IL. VENITURI DIN CAPITAL 30 00.10 216,74 0,00 216,74 31 41.10 216,74 0,00 216,74 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 32 41.10.06 216,74 0,00 216,74 TOTAL CHELTUIELI 33 38.016,63 10,00 38.026,63 CHELTUIELI CURENTE 34 01 37.675,63 10,00 37.685,63 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 8.614,99 10,00 8.624,99 TITLUL HI BUNURI Si SERVICII 36 20 28.533,42 0,00 28.533,42 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 37 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 38 59 172,22 0,00 172,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 341,00 0,00 341,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE "m 341,00 0,00 341,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 41 64.10 38.016,63 0,00 38.016,63 Invatamant 42 65.10 34.802,63 0,00 34.802,63 CHELTUIELI CURENTE 43 01 34.661,63 0,00 34.661,63 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 8.244,99 0,00 8.244,99 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 45 20 25.889,42 0,00 25.889,42 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 46 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47 59 172,22 0,00 172,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 141,00 0,00 141,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49 T 141,00 0,00 141,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 50 85.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 51 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Pag.2/9

DENUMIREA INDICATORILOR weJBosg yeqoide POD puei po3 Invatamant prescolar si primar 52 165.10.03 16.586,70 0,00 16.586,70 invatamant prescolar 53 |65.10.03.01 11.704,38 0,00 11.704,38 invatamant primar 54 |65.10.03.02 4.882,32 0,00 4.882,32 Invatamant secundar 55 [65.10.04 13.594,23 0,00 13.594,23 Invatamant secundar inferior 56 |65.10.04.01 2.647,83 0,00 2.647,83 Invatamant secundar superior 57 (65.10.04.02 10.703,54 0,00 10.703,54 Invatamant profesional 58 |65.10.04.03 242.86 0,00 242.86 invatamant postliceal 59 [65.10.05 3.051,36 0,00 3.051,36 Servicii auxiliare pentru educatie 60 |65.10.11 1.570,34 0,00 1.570,34 Internate si cantine pentru etevi 61 |65.10.11.03 1.570,34 0,00 1.570,34 Cultura, recreere si religie 62 |67.10 2.624,00 0,00 2.624,00 CHELTUIELI CURENTE 63 |01 2.424,00 0,00 2.424,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 64 (10 370,00 0,00 370,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65 20 2.054,00 0,00 2.054,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 66 170 200,00 0,00 200,00 TITLUL XIli ACTIVE NEFINANCIARE 67 |71 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Servicii culturale 68 |67.10.03 2.624,00 0,00 2.624,00 Institutii publice de spectacole si concerte 69 |67.10.03.04 1.714,00 0,00 1.774,00 Case de cultura 70 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 71 |68.10 590,00 0,00 590,00 CHELTUIELI CURENTE 72 01 590,00 0,00 590,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 73 |20 590,00 0,00 590,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 74 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 75 (68.10.04 590,00 0,00 590,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 76 |68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invalidi: TI |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 78 |68.10.06 0,00 0,00 0,00 Pag.3/9

DENUMIREA INDICATORILOR JoJBIIpU! POD uiesfioiq EJUengul wue1BoJd Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.10 0,00 10,00 10,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 80 70.10 0,00 10,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE 81 01 0,00 10,00 10,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 82 10 0,00 10,00 10,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol lor si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniul locuintei, servi 84 70.10.50 0,00 10,00 10,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 85 96.10 500| 0,00 0,00 REZERVE 86 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 87 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 88 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 37.675,63 10,00 37.685,63 TOTAL VENITURI 00.01 37.675,63 10,00 37.685,63 1. VENITURI CURENTE [00.02 37.458,89 10,00| 37.468,89 C. VENITURI NEFISCALE 37.458,89 10,00 37.468,89 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.728,80 5,50 1.734,30 Venituri din proprietate 30.10 1.728,80 5,50 1.734,30 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.269,77 5,50 1.215,27 Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice mINIGMIT|WV|G | O 30.10.05.30 5,50 1.275,27 Alte venituri din proprietate o 30.10.50 1.269,77 459,03 0,00 459,03 CZ. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII o = 00.08 35.730,09 4,50 35.734,59 si alte activitati Venituri din prestari de servi —_ — 33.10 35.049,31 4,50 35.053,81 Taxe si alte venituri in invatamant N = 33.10.05 6.293,36 0,00 6.293,36 Venituri din prestari de servi n - 33.10.08 159,00 4,50 163,50 Contributia de intretinere a persoanelor asistate tr = 33.10.13 590,00 0,00 590,00 Contributia elevilor si studentilor pentru înternate, camine si cantine Lt nt 33.10.14 19.460,90 0,00 19.460,90 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa o = 33.10.16 11,72 0,00 11,72 Pag. 4/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeopul pod yeqosde wue1fio1y EJUGnu| WeJfcid Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 33.10.17 368,00 0,00 368,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 33.10.18 919,00 0,00 919,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 33.10.50 * 7.247,33 0,00 7.247,33) Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 8,00 0,00 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 24 34.10.50 8,00 0,00 8,00 Diverse venituri 22 36.10 816,81 0,00 816,81 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 23 36.10.32 5,00 0,00 5,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 24 36.10.32.03 5,00 0,00 5,00 Alte venituri 25 36.10.50 811,81 0,00 811,81 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 37.10 -144,03 0,00. -144,03 Donatii si sponsorizari 27 37.10.01 7,09 0,00 7,09 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 28 37.10.03 -341,00 0,00 -341,00 Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 189,88 0,00 189,88 Il. VENITURI DIN CAPITAL 30 00.10 216,74 0,00 216,74 31 41.10 216,74 0,00 216,74 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 32 41.10.06 216,74 0,00 216,74 TOTAL CHELTUIELI 33 37.675,63 10,00 37.685,63 CHELTUIELI CURENTE 34 Mm 37.675,63 10,00 37.685,63 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 8.614,99 10,00 8.624,99 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 36 20 28.533,42 0,00 28.533,42 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 37 57 355,00 0,00 355,00 TIFLUL XI ALTE CHELTUIELI 38 59 172,22 0,00 172,22 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 39 564.10 37.675,63 0,00 37.675,63 Invatamant 40 65.10 34.661,63 0,00 34.661,63 CHELTUIELI CURENTE 41 n 34.661,63 0,00 34.661,63 Pag.5/9

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 J0JBOIpU| pod yeqosde wei6o1d EJuon ul TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 8.244,99 0,00 8.244,99 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 43 20 25.889,42 0,00 25.889,42 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 44 57 355,00 0,00 355,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 45 59 172,22 0,00 172,22 Din total capitol Servicii educationale complementare 46 65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 47 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si 48 85.10.03 16.586,70 0,00 16.586,70 Invatamant prescolar 49 65.10.03.01 11.704,38 0,00 11.704,38 Invatamant primar 50 65.10.03.02 4.882,32 0,00 4.882,32 Invatamant secundar 51 65.10.04 13.453,23 0,00 13.453,23 Invatamant secundar înferior 52 65.10.04.01 2.647,83 0,00 2.647,83 invatamant secundar superior 53 865.10.04.02 10.562,54 0,00 10.562,54 Invatamant profesional 54 65.10.04.03 242,86 0,00 242,86 Invatamant postliceal 55 65.10.05 3.051,36 0,00 3.051,36 Servii auxiliare pentru educatie 56 65.10.11 1.570,34 0,00 1.570,34 Internate si cantine pentru elevi 57 65.10.11.03 1.570,34 0,00 1.570,34 Cultura, recreere si religie 58 67.10 2.424,00 0,00 2.424,00 CHELTUIELI CURENTE 59 01 2.424,00 0,00 2.424,00 'TFFLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 860 10 370,00 0,00 370,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 61 20 2.054,00 0,00 2.054,00 Din total capitol Servicii culturale 62 67.10.03 2.424,00 0,00 2.424,00 Institutii publice de spectacole si concerte 63 67.10.03.04 1.574,00 0,00 1.574,00 Case de cultura 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 65 68.10 590,00 0,00 590,00 CHELTUIELI CURENTE 66 01 590,00 0,00 590,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 67 20 590,00 0,00 590,00 Din totat capitol Pag.68/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei poo JoţeoIpul POS yeqosde wueJBoJd Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.10.04 590,00 0,00 590,00 Asistenta sociala în caz de boli si învaliditati 69 68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de inva| 70 68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociata pentru familie si copii "1 68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 72 69.10 0,00 10,00 10,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 73 70.19 0,00 10,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE TA 01 0,00, 10,00 10,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 75 10 0.00) 10,00 10,00 Din total capitol Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 76 70.10.50 0,00 10,00 10,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Tm 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 78 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 79 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 80 99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 341,00 0,00 341,00 TOTAL VENITURI 00.01 341,00 0,00 341,00 VENITURI CURENTE 00.02 341,00 0,00 341,00 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 341,00 0,00 341,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.08 341,00 0,00 341,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 341,00 0,00 341,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 341,00 0,00 341,00 TOTAL CHELTUIELI O e 341,00 0,00 341,00 CHELTUIELI CURENTE a 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL o = 70 341,00 0,00 341,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE — — 71 341,00 0,00 341,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE N — 64.10 341,00 0,00 341,00 Invatamant nm pa 65.10 141,00 0,00 141,00 Pag. 7/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD yeqosde wei5Bo1d BJUON UI CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 15 70 141,00 0,00 141,00 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 16 T1 141,00 0,00 141,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 17 65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 18 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 19 65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 20 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 21 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 22 [65.10.04 141,00 0,00 141,00 Invatamant secundar inferior 23 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 24 65.10.04.02 141,00 0,00 141,00 Invatamant profesional 25 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 26 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 27 65.10.11 0,00 0,00 0,00 Infernate si cantine pentru elevi 28 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 29 67.10 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI CURENTE 30 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70 200,00 0,00 200,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 32 71 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Servicii culturale 33 87.10.03 200,00 0,00 200,00 institutii publice de spectacole si concerte 34 67.10.03.04 200,00 0,00 200,00 Case de cultura 35 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 36 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 37 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 38 98.10 0,00 0,00 0,00 Pag. 8/9

DENUMIREA INDICATORILOR JOJeDIpUI POI pod yeoyyoe1 we16oJd ,eqoide we1501d DEFICIT 39 j99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU RAMONA RADU Pag.9/9

Atasament: PROGRAM_INVESTITII_2017_-_ANEXA_NR._3.pdf

Anexa 1al1 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017- Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2017 INVESTITII HCL Lista de investitii rectificare 1 mii lei SURSE PROPRII (ale BUGET Credlte de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst, LOCAL angajament Subordonate 2017 ) 3 7 4 TOTAL GENERAL 956,64 254,961,74 623.032,68| 0,00 70,598,90 0,00[ 0,00 47.268,17 599.868,91 956,64 23 163,77 3268 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive și Acţiuni Externe 0,00 6.403,91 6.784,11 51,02.01.03 Autorităţi executive | oool 000 6.403.91 6.784,11 8. Lucrări noi 2.211,53 0,00 0,00 2.211,53 5.044,11 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri or.] Timisoara HCL 79/2016 1.500.00 0.00 000 1.500.00 5.0441 1 044, Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D,Loga nr.1 HCL 218/2016 71153 000 000 71153 000 C, Dotări independente și alte investiții 0.00 0.00 4192.38 1.740.00 b. Dotări independente 3.071,70 _0,00 0,00 3.071,70 0,00 Dotari Directia Fiscala 18635 0.00 000 166.35 0.00 1 h Dotări Primărie 2.905,35 | 0,00 0,00 2.905,35). 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.120,88 1.120,68 1.740,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT (+ | registru spatii verzi) 350,00 350,00 1.740,00 DALI-+PT Reabilitare fațade imobile str. V, Alecsandri nr.1+ Piaţa Libertăţii nr.1 14700 14700 000 Page 1

Page 2 SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI | sta Inst. | angajament $ubordonate 2017 [DALITET+AE+DTAC+P.T, "Reabilitare fațadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul CD.Loga, ar" "DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 Documentatie Sisteme de securitate PMT 130,00 oo Documentatie pentru avizare si autorizare ISU PMT 150,00 150,00 0,00 Capitalul 34.02 Alte servicii publice generale - 98,00 0,90 0,00 96,00 0,06 54.02.10 Servicii publice comunitare de [evidență a populației 96,00 0,00 0,00 95,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiţii 96,00 0,00 0,00 95,00 0,001 TIT b.Dotări independente 96,00 0,00 0,00 98,00 0,00 Dotări Evidenta populatiei 96.00 000 0.00 9600 000 Cupitolul 61.02, Ordine publică şi siguranța a națională 0,00 0,00 5.495,22) 0,00 61.02.03,Ordine publică 5.495,22 0,00 0,00 5.495,22 0,00 61.02,03.04 Poliţie locala 5.111,22 0,00 0,00 5.111,22| 0,00 1,331,00 0,00[. 0,00 1.331,00 0,00 "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe” HCL 1.331,00 0,00 0,00 1,331,00 0,00 C, Dotări independente și alte investiții 3.780,22 0.00 000 3.780,22 000 b.Dotări independente 3.760,52 0,00 0,00 3.760,52 0,00 Dotari a76052| 0,00) 0,00 3.760,52 0,00 Studii şi proiecte 19,70 0,00 0,00 19,70 0,00 SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe" 19,70 0,00 0,00 19,70 0,00 61.02.05, Protecţie Civilă 384,00 0,00 0,00 384,00 0,00 C. Dotări independente și alte investiţii 384 00 0.00 0.00 384.00 0.00 b. Dotări independente 314,00 0,00 0,00 314,00 0,00 Dotări 314,00 0,00 000 314,00 0,00 Studii şi proiecte 1 70,00 0,00) 0,00 70,00 0,00

B. Lucrări noi a. Achiziţii imobile HCL Achizitie imobile PP33 str.C-tin Brailoiu [DENUMIREA OBIECTIVULUI Extindere Gradinita PP 33 HCL C.Dotări independente şi alte investiţii Achizitie imobil in vederea continuitatii activitatii Gradinitei PP 14, Str Odobescu nr.56 b. Dotări independente Dotari invatamant prescolar TOTAL 2017 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate ) Credite de angajament 2017 1=2+314 1.910,80 500,00 Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timisoara 181030): 000 il, c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a Audit Expertiza locala corp vechi *DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita SF+PT +DDE Sala de sport Gradinita PP32 - SF-+PT Gradinita zona Steaua Actualizare DALI + P.T. — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Gradinita P.P. 27, str, Brindusei, nr, 15 Actualizare D.A.LL + P.T. — Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare termica constructii si [instalatii Gradinita P.P, 11, str, Versului, nr. 2 65.0%:04 Învățăimâiii secinidar | 65.02.0401 Învățământ secundar inferior A. Lucrari in continuare 50,00 50,00 rr e 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 141,06 500,00 2,00 0,00 509,00 1.410,30 0,00 0,00 141030| _a,00| 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00| 0.00 |___ 20000) 000| 0,00) 500,00 0,00 0,00 500,00 000 435,50| 0,00 0,00 435,50| 0,00 435,50 0.00 0.00 435,50 0,00 274,80 0,00 0,00 274,80 0,00 000) 27480) 1 110,85 0.00 0,00 110,85 0,00 50,00 34,85 29,30 „22,184,95| 5.769,68 0,00 0,00 12,500,39 11.286,64 0,00

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET inst. BUGET | angajament 2017 STAT LOCAL S&ubordonate 2017 7 0 122+3+4 2 3 4.) 5 Reabilitare fatada la Scoala Generala nr, 12 din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol 1), pr. 17 HCL 111/03.03.15 125,95 0,00 0,00 125,95 0,00 Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală nr.7 HCL 217/2015 177,02 0,00 0,90 177,02 0,00 — rr rr 341783) 000| 000| 341763 _11.265,64 Extindere şcoală cu regim P+2E Şcoala Gimmazială nr.16, str.Bucureşti ar. 11 HCL13/2015 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.659,68 Realizare mansarda la corpurile existente În regim P+1B si P+2E - etapa 1 Sc. Gen, 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 02, 102/2015 326,83 0,00 0,00 326,63 0,00 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen, 18 HCL 12/2015 991,00 0,00 0,00 991,00 2,00 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 113/2015 100,00 0,00 0,00 100,00 7.626,96| C. Dotări independente şi alte investiții 3.049,08 0,00 0,00 3.049,08 0,00 b. Dotări independente 2.322,60 0,00 0,00 2.322,60 0,00 Dotari 1.712,60 0,00 0,00 1,712,60 0,00 Achizitie containere modulare cu destinația de spații de învățământ pentru 10 sali de clasă la Şcoala Gimnazială nr.30, str.Aştrilor ,nr.13, Timişoara” 810,00 0,00 0,00 610,00 0,09) c. Cheltuieli pentru elaborares studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 726.48 0.00 0.00 726,48 0.00 1 1 n rara, DALI+AC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 153,00 0,00 0,00 153,00. 0.00| SF+PT Scoala Calea Aradului 50.00 000 0.00 50.00 000 Page 4

TOTAL 2017 DENUMIREA OBIECTIVULUI SF +PT +DDE Sala de sport Sc.gen. nr.19 SF,+PT+DTACHAC Construire corp P+IE la Şcoala Gimnazială nr.13 100,00 DALI+.T. Reabilitare cladire preluata de Scoala Generala nr, 2, str.Islaz, nr, 44-46, Timisoara 30,00 DALI+P.T. Extindere corp cladire C4 Scoala Generala nr.7, str.II de la Brad, nr.2, Timisoara DALI — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Scoala generala nr. 28, str. C, Salceanu nr, Actualizare D.A.L + P.T. — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Scoala generala nr. 25, str, Cosminului, nr. 42 82,98 Actualizare D.A.LI + P.T, — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Scoala generala nt. 24, str. Brandusei nr, 7 85,87 54,83 15.536,27 470,78 Actualizare D.A.L.I + P.T. — Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Scoala generala nr, 2, str. Mures, nr, 8 65.02.04.02 Învățământ secundar superior A, Lucrări în continuare Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvice HCL 216/2015 143,45 327,33 2.061,86 Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare-instalatii corp Piata Romanilor, ur. 13 HCL300/2015 B, Lucrări noi Page 5 BUGET STAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate ) 3 0,00 0,00 0.00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Credite de angajament 2017 BUGET LOCAL 54,83 15.395,27 470,78 143,45 327,33 2.061,86

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr,24/A HCL, 301/2015 | 150 Extindere corp gimnaziu Liceul Teoretic Grigore Moisil str.G.Doja HCL 500,00 Mansardare scoala P.+1B, pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+IE,+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), ar. 47 HCL 400/2015 713,75 Reabilitare Corp A Lic, W, Shakespeare-acoperis si instalatii corp 1, L. Caragiale, nr,6 HCL 299/2015 403,11 C, Dotări independente şi alte investiţii a, Achiziţii imobile 7.456,67 1.206,67 250,00 4.365,82 4.365,82 Achizitie imobile in care functioneaza Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici , Bv, 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016 Achizitie imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.30 HCL b. Dotări independente c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT “Extindere, etajare, modificari interioare si exterioare la cladirea D+P existenta a fostei gradinite PP14 in Cladire P+IE, bazin de innot si sala de sport.” din Timisoara, Bulevardul 16 Decembrie 1989 Page 6 BUGET inst STAT Subordonate ) SURSE PROPRII (ale 2017 0,00 0,00 445,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 713.75 0,00 0,00 403,11 12.862,63|___ 0,00 0,00 745567) 0,00 0,00 7.208,67 0,00 0,00 250,00 0,00 141,00 4.224,82 0,00 141,00 4.224,82 0,00 0,00 Credite de angajament 0,00 0,00 1.213,75 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00

SURSE PROPRII (ale [DENUMIREA OBIECTIVULUI inst, Credite de angajament Subordonate D.ALL*+P.T.-Reabilitare si modernizare corpuri cladire fost Liceu Agricol , Calea Aradului nr.56 180,00 0,00 0,00 Racord si spor de putere la Liceul Teoretic " [Nikolaus Lenau" Timisoara 78,74 0,00 0,00 76,74 0,00 D.A.LI +PT. Reabilitare fatade si invelitoare Colegiul LC.Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 33,00) 0,00 0,00 33,00 0,00 BT+DALIT+PAC+PT+DDE+CS+AC - Mansardare scoala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+1B+M Lic.V.Țepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 4,20 0,00 2,00 420 0,00 D.A.LI+ P,T.-Reabilitare instalatii Corp B Lic. W. Shakespeare” din Timisoara, Piata Romanilor, pr. 13 11,80 0,00 0,00 11,90 0,00 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasterii 12,00 0,00 0,00 12,00 _0,00 D.ALL+P.T -Reabilitare termica cladire internat Liceul Teoretic Bela Bartok 1832 0.00 0.00 18,32 0.00 D.AL.L+P.T Reabilitare bazin de inot Colegiul "Tehnic Electrotimis, str,Matei Millo nr.2A 21,42 0,00 0,00 2142 0,00 Actualizare S.F.+PT Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timişoara, str.Popa Sapcă, nr.5 57,00 0,00 0,00 57,00 0,00 m — Actualizare „D.A.L.L+P.T.Reabilitare constructii, instalaii si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic B.Ungureanu , P-ta Huniade ur, 3 65,00 0,00 0,00 85,00 0,00 Page 7

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI inst. angajament Subordonate 2017 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIŞ'str, M, Millo [DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ! str, Brediceanu nr.37 DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara [DALI Creşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Colegiul Economie „F,S. NITTI „ str. Corbului nr.7C-9 Timisoara DALI Croşterea eficienței energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Tehnic "Ion Mincu" Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A, Lucrări în continuare Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str, Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2013 980.00 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu" din Timisoara „str. L. Nemoianu - Dr, L, Gabor, colţ cu str. Braila HCL 124/2013 12,000,00 12.000,00 B. Lucrări noi 8.447,00 5.446,80 Page 8

PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI er FATA inst. FOCAL angajament Subordonate 2017 ) 2 3 4 5 Reabilitare imobil Clinica ORL + îift, la Spitalul Clinie Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 0,00 0,00 1.700,00 0.00 Statie de epurare ape uzate, reţele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 5.750,00 0,00 0,00 5.750,00 0,00 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septice la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str, Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL a 500,00 0,00 0,00 500,00 5.446,80 Stație şi instalații abur la Spitalul V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 FICL, 302/2015 497,00 0,00 0,00 497,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții INEU IRI a 29.115,89 0,00 615,64 28.500,25 0,00 b. Dotari independente 27.447,13 0,00 384,64 27.062,49| 0,00| DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii | Louis Turcanu” 9.183,49 0,00 121,00 9.082,49 0,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timmisonra 9.263,84) 0,00 263,64 9.000,00 0.00 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si | Pneumoftiziologie Victor Babes 9.000.00 0.00 0.00 9.000.00 500 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | prefezabilitate, a stadiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.668.768 000 231.00 143776 0.00 — d rr N rm | E SF Extindere SCMUT cu un corp constructie | pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori (SCMUT) 000 5400 000 000 PUZ Extindere si modernizare SCMUT (SCMUT) 0,00 92,00 0,00 0,00 SF Sectia ORL si Maxilofaciala (SCUMT) 0,0 85,00 0,00 0,00 Page 9 SURSE

DENUMIREA OBIECTIVULUI Documentatie pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V, Babes (Spital V. Babes) Documentatie pentru evaluarea de risc la securitate fizica la Spitalul V, Babes (Spital V. Babes) Spor de putere 120Kw pentru Spitalul V, Babes Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V, Babes Timisoara, etapa I - Bxtindere corapartiment de recuperare medicala respiratorie DALI şi AT pentru «Creşterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Dr. V. Babes - Corpuri Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Ifectioase 1, Spital Ifectioase li si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica” din Timişoara, str. Ghe. Adam, nr. 13 ET+ audit energetictDALI+*SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila SF+PT+DDE+AC Maternitate SCMU Timisoara si Corp Administrativ SE/DALI+PT Extindere si refunctionalizare cladiri anexa ale sectiei de Ginecologie a Spitalului Municipal str.Odobescu SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta str. Gh, Dima nr,5 TOTAL 2017 125,00 SURSE acer mucer | lada STAT Subordonate LOCAL 2017 ) Page 10

Page 11 SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI it STAT Inst, LOGAL angejarnent Subordonata 2017 ) o 2 3 4 5 Proiect complex de investiții (inclusiv BT)+PT (inclusiv DDE)+DTAC+Cerere de finanţare și anexc-—"Reabiliterea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Timişoara" 307,57 0,00 0,00 307,57 0,00 DALI (inclusiv ET) + P.T.E, (inclusiv DDE) + PAC. + anexe — "Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă”? 82,22 0,00 0.00 82,22 0,00 Proiect mixt de investitii (inclusiv ET) + PTE (inclusiv DDE) + PAC + anexe -— “Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O,R.L. dia cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă" 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 17.605,01 0.00 200,00 1740591| __ 27.219,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 4.097,95 0,00 200,00 __3.897,95 __1.174,00 B. Lucrări noi 1.329,52 0,00 0,00 1,329,52 1.174,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 729,52 0,00 0,00[_. 72952) 0,00 Refonctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural - Clinica Radiologie SCMU HCL 403/2015, HCL 201/2016 600,00 0.00 0,00 600,00 1.174,00 C, Dotări independente și alte investiţii 2.768,43 0,00 200,00 2.588,43 0,00 b, Dotări independente 2.291,69 0,00 200,00 2.091,69 0,00 Dotări Teatru! German 917,00 000 0.00 217,00 0,00 Dotari Teatrul Maghiar 1.104,89 0,00 0,00 1.104,68 0,00 potari Filarmonica 270,00 0,00 200,00 70,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii [DALI+PT Reabilitare terinica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii DALI +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost IMIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara DALI+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural si reactualizare documentatie SF+DALI+PT Refunctionalizare imobil pentru . |Centru Cultural” Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Timis", Piata Victoriei nr.7 (fost Blv,30 Decembrie nr.7) Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Arta", str. Iancu Vacarescu nr,18, Timisoara DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful "Studio", str. Nicolaus Lenau nr.2, Timisoara DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 67.02.03.30 Alte servicii culturale C, Dotări independente şi alte investiții c. Studii şi proiecte PT +Realizare statuie din bronz - bust „Emanoil Ungureanu" , Piata Huniade nr.3 67.02.03.01 Sport A. Lucrări în continuare SURSE PROPRII (ale Inst, Subordonate Credite de angajament 2017 3.211,08 1.572,00

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIRIA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET Inst. BUGET | angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) 0 "| T=2+314 2 3 4 5 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL, 134/2013, HCL 344/2015 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 515,00 0,00 0,00 51500] 1.572,00 Complex sportiv zona Lipovei ( bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional, alte amenajari exterioare), str, Verde, Silistra-zona Lipovei HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/handbal - str.Zefirului HCL 100,00 0,00 0,00 100,00) 524,00 Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschethandbal - str. Holdelor HCL 100,00 0,00 0,00 100,00 524,00) rr rr rara mara ot aa arm Construire teren de sport multifunctional de minifotbal / baschet/handbal str, A, Demetriade | HCL 100,00 0,00 _0,00 100,00 524,00 Sistem de supraveghere video, control acces si sistem alarma antiefractie la Sala Olimpia, str FC [Ripensia ar. 11 HCL 115,00 1.896,08 1.313,54 0,00 0,00 115,00 __0,00 0,00 1.696,06 0,00 C. Dotări independente și alte investitii c, Studii şi proiecte 1.313,54 SF+PT Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajariexterioare) str. Verde, Silistra-zona Lipovei 194,00 0,00 SF-+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului(bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, alte amcnajari exterioare), str. N.D, Cocea, str. Legumiculturii, str, Recoltei 180,50 0,00 SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str, P.Constantinescu, Alee Dedeman 184,00 0,00 Page 13

SURSE PROPRII (ale BUGET înst, LOCAL Subordonats ) 202,50 50,54 Page 14 TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2017 STAT b 1=2+3+4 2 SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str, Recoltei, str, Legumiculturii, str. Cocea 202,50 0,00 SF +PT Construire terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal transa I 50,54 0,00 SE+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal- transa II- 4 obiective 30.00 SF+ DALI+PT Extindere corp cladire imobil cu anexa vestiare, reabilitare centrala termica si statie de tratare a apei la bazinul de inot, implementare sistem solar la Complexul sportiv Bega, str, Intrarea Zanelor nr.2 52 00 SF+DALITPT Refunctionalizare baza sportiva str.Splaiul Tudor Vladimirescu 17a 135.00 Documentatie tehtica pentru obtinerea... |autorizatiei de securitate la incendiu ( scenariu de securitate la incendiu +PT+DDE) pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripensia ar.11 50,00 SF+DALI+PT Refunctionalizare baza sportiva Usoda str.Splaiul Nicolae Titulescu 2 135.00 SF Aquapark - Ovidiu Balea 100.00 b. Dotări independente 382,52 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joo 137,06 Dotari pentru patinoar suprafata sintetica 4119 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude (Olimpia) 119,19 Dotari Complex Sportiv Bega 85,08 67,02.05,03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 10.207,52 A. Lucrări în continuare 6,50 Credite de angajament

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | BUGET inst, BUGET | angajament 2017 STAT LOCAL Subordonate 2017 ) m 0 1=2+3+4 2 3 4 5 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 Iei 8,50 0.00 0.00 8,50 0,00 B. Lucrări noi 9.944,88 0,00 0,00 9.944,88 24.473,00 Amenajate pista skateboard in Parcul Central din icipiul Timi ICL 404/2014 Municipiul Timisoara H 404/' 700,00 000 0.00 70000 2.307,00 Modernizarea Parcului Cetăţii (Civie) HCL 78/2016 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 7.850,00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 au 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 14.316,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 1,744,68 0,00 0,00 1.744,88 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 256,34] 0,00 0,00 256,34 0,00 b. Dotări independente 81,27 0,00 0,00 81,27 0,00 Dotari pentru Gradina Zoologică 81,27 0,00 0,00 81,27 0,00 c, Cheltuieli pentru elaborarea stadiilor de prefezabilitate, 2 studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 175,07 0,00 0,00 175,07 0,00 SF-+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str, Paul Constantinescu 62,00 0,00 0,00 62,00 0,00 SF--PT Scuar Zona Martir Cernaianu 50,00 0.00 000| 50.00 0,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Petofi 53,55 0.00 0.00 53,55 0,00 e DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 5,71 0,00 0,00 5,71 0,00 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetăţii (Civio) 381 0,00 000| 381 0.00 Page 15

DENUMIREA OBIECTIVULUI 67.02.06 Servicii religioase C. Dotări independente şi alte investiţii c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabililitare instalatie termica interioara si realizare punct termic la imobilul Biserica Millennium Piata Romanilor nr.2, Timisoara EXPERTIZA TEHNICA cu solutii de consolidare pentru imobil Biserica Millennium „Piata Romanilor nr.2, Timisoara Capitolul 68,02 Asigurări și Asistenţa Socială 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă ' - 1.964,15 131,55 C. Dotări independente şi alte investiții 131,85 b, Dotări independente [Dotari Caminul pentru persoane vârstnice e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de profezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+DTAC+PT+DDE Consolidare, reabilitare, modernizare si dotare cladire, in vederea extinderii retelei de Centre de zi pentru persoane varstnice str. Canal Bega 44,00 DALI+PT Reabilitare termica a caminului pentru persoane varstnice Timisoara si cresterea eficientei energetice str. L.Klein 68.02.05 Asistenta sociala în caz de boli si irvaliditati C. Dotări independente şi alte investiții Page 16 SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate ) Credite de angajament

DENUMIREA OBIECTIVULUI Dotări independente Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Flandicap c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+DTAC+PT+DDE Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Centru de consiliere psihosociala, b-dul L6 Decembrie 1989 C, Dotări independente și alte investiții h. Dotări independente c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SE+PT Constructie clădire cu destinația oreşă, str, Cocea 21 SF+PT Constructie clădire cu destinația creşă, Zona de Nord Documentatie pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creşe Sistem de supraveghere video pentru creşe Li 68.02.15.01 Ajutor social SURSE PRORRII (ale inst, Subordonate Credite de angajament 2017 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii b. Dotări independente Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară

SURSE PROPRII (ale Credite de [DENUMIREA OBIECTIVULUI inst, angajament Subordonate 2017 ) c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de |prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF +PT Serviciul comunitar de interventie stradala integrata Timisoara 133,26 5,00 0.00 133,26 0.00 SF+PT Centrul de urgenta pentru persoane adulte aflate in risc de excluziune sociala din municipiul Timisoara 205,35 0.00 0,00 205,35 0,00 SF+PT Centrul pentru femei abuzate si copiii acestora 184,38 0,00 0,00 184,38 0,00 68,02.15.02 Cantine de ajutor social 121,20 0,00 0,00 121,20 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 121,20 0,00 p 0,00 121,20 0,00 Dotări independente 121,20 0,00 0,00 121,20 0,00 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala ' , 121,20 0,00 0,00 121,20 0,001 Capitolul 70,02 Locuinte , servicii si 12.423,61 dezvoltâre publica 0,00 12.423,61 365.135,85 010184) 70 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 0,00| 9.101,84 0,00| A.Lucrări În continuare 3.235,22 0,00 3.235,22 0,00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 2.259,92 0,00 0,00 2.259,92 0,00 Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 ICI, 145 /31.10.2016 0,00 975,30 0,00 B. Lucrări noi Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prio HCL 514/22.10.2013 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.866,62 0,00 0.00 3.866,62 0,00 c. Cheltaieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 3.866,62 0,00 0.00 3.865,62 0,00 Page 18

DENUMIREA OBIECTIVULUI [DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan col Mare nr.30,32,34 SF-PT anvelopare si mansardare bloc C8 str, Polona nr.2 SF Constructii locuinte ANL - 4 blocuri P+6E (120 ull. tip apartament) zona LLde la Brad (baza RATT) SF Constructii locuinte ANL - Calea Aradului - fosta U.M.977 (864 ull. tip apartament) SF Constructii locuinte ANL - str.Chisodei nr.125 (87 ul. tip casa) DALI +AT pentru " Cresterea eficientei energetice a cladirilor din str, Polona (Camin nr. 3,Camin 4,Camin 5,Camin 6) Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism Studiu privind parametrii de calitate a mediului urban ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara POR 2014-2020 70:02.05 Alimentări cul apă și 17 70.02.0501 Alimentări cu apă B. Lucrări noi Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016 C. Dotări independente şi alte investiţii e, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate 0,00 BUGET LOCAL Credite de angajament Page 19 1.083,11 0,00 0,00 1.083,11 |____751,80 0,00 0,00 751,50 751,50 0,00 0,00 751,50 331,61 0,00 0,00 331,61 33161 0,00 0,00 331,61 MI

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun, Timisoara SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu SF- Fantana Ornamentala Galeria 1 DALI - Fantana Ornamentala Dacia TOTAL 2017 15,00 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate SF- Fantana Ornamentala Calea Lipovei SF- Fontatiă Ornarieritala Selgros SF- Fantana Ornamentala Piata Tuliu Maniu SF- Fantana Ornamentala Pralctiker SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleca Ghirodei str, Neajlov SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 fe, N. Stoica de Hateg 15,00 1.06: Tluniinat public și electrici i Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de nord HCL 220/2015, HCL 420/2015 e ; | 14,00 .D. Dini 14,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 14,00 Page 20 Credite de angajament 2017 365.135,85 199.949,30

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL 220/2015, HCL 420/2015 C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fozabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în Parcul Botanic Studiu de fezabilitate privind extinderea ilumintului public în sectorul cuprins între str.Constructorilor şi str.Măcin Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public în parcare str.Siemmens- Calea Buziaşului Studiu ds fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Blv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu TOTAL 2017 1=2+3+4 180,00 203,49 203,49 58,11 8,94 4,90 2,70 2,20 Studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public pe str.GrigoreAlexandrescu porțiunea cuprinsă între C.Torontalului şi Aleea Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea 'Torontalului (de la Piața Consiliul Buropei până la intersecție cu str, Bucovinei) [Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sever Bocu (de la sensu giratoriu de la Galeria 1 până la Sensul giratoriu cu str, Ion Ionescu de la Brad 2,10 8,45 10,63 BUGET STAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 Page 21 SURSE PROPRIA aur | panda Subordonate LOGAL 2017 ) 3 4 5 0,00 150,00 165.186,35 0,00 203,49 0,00 0,00 203,49 0,00 0,00 58,11 0,00 000| 8,B4 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00 2,70 0,00 __9,00| 2.20 0,00 0,00 2,10 D,00 0.00 8,45 0,00 0,00 10,83 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv, Cetăţii Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Take Ionecu Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Simion Bărnuţiu Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Dorobanţilor de la blv. Simion Bărnuţiu până la str. Bobâlna Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Aradului până la sensul Giratoriu de la Selgros Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Circumvalațiunii Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Șagului (porțiunea între sensul giratori Iuliu Mania şi până la sensul giratoriu str, Ana I[pătescu) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de ilurainat public de pe Calea Sagului (porțiunea de la sensul giratoriu de de la Shopping City până la str. Ovidiu Cotruş) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Buziaşului (de la calea ferată până la sensul giratoriu Piaţa Ghe, Domăşneanu) 10.02.50 Alte servicii în domeniile Iocuințelor,- [serviciilor şi dezvoltării comunale TOTAL i 1=2+3+ 11,94 B. Lucrări noi 2017 12.16 9,32 823 9,98 19,14 12,18). 9,32 15,21 1.735,17 370,00 Page 22 BUGET STAT 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000) 000) Credite de angajament 9,32 823 N 5,98 19,14 9,32 11,94 18,21 1.735,17 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 PT+Executie TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri, situri, conform LMI 422/2010) HCL PT+ Executie Reamplasare panou de mari dimensiuni HCL C.Dotări independente și alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a stadiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii IPUZ Director zona Stadion [PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement PUZ Calea Sagului pentru zona sportiva si de agrement Elaborare studii de urbanism (PUZ,PUD) Actualizare harta strategica de zgomot Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare Capitolul 74.02 Protecţia mediului [74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor Studii şi proiecte Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- Jeconomice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate Capitolul 81.02 Combustibili si energie 81.02.06 Energie termică A. Lucrări în continuare SURSE TOTAL | BUGET | A tale 2017 STAT Subordonate ) ai ZET 70,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 1.365,17 0,00 0,00 1.365,17 1.365,17 0,00 0,00 1.365,17 94,01 0,00 0,00 94,01 BUGET LOCAL 70,09 82,52 Credite de angajament 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 23 26.729,01

DENUMIREA OBIECTIVULUI [Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sisteraului centralizat de producere si distributie a energiei termice în municipiul Timisoara Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare tertmice- CT Dunarea HCL 356/2006 HCL, /2017 [Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport , prin funcționarea interconectată cu CET Centru HCL 263/2016 Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile FICL 91/2017 C, Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a II-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014- 2020 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor Majorare capital social SC Colterm SA HCL 700,00 190,00 25.409,01 99,01 202/2016 Capitolul 84.02 Transporturi 54.02.03 Transport rutier 84.02.03.02 Transportul în comun B. Lucrări noi 41,927,85 280,00 Page 24 0,00 118. 342 26 0,00 118 să, 26| 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordonate ) 0.00 BUGET LOCAL 700,00 25.185,00 25.185,00 110, 342, 26 140, 342; 26 41.927,85 22.306,70 280,00 Credite de angajament 2017 5.137,86 4.555,82 197.356,60 197.356,60 1.000,00

[DENUMIREA OBIECTIVULUI Proiect M4 - PT+Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) HCL 224/2016 HCL [Proiect C4 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor HCL 186/2016 HCL 472/2009 100,00 PT+Extindere retea troleibuz Traian Grozavescu - Julius Mall (Traseul 17) HCL PT+ Modernizare retea troleibuz pe str.Lt.O Balea pana la Pasaj CF Ronat-Timisoara (Traseul 13) HCL C., Dotări independente şi alte investiţii b.Dotări independente Mașini, echipamente si mijloace de transport 41.647,85 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.998,40 Studii si proiecte Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timișoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate SF+PT Modernizare substaţii de transformare- redresare (substaţiile 2, 6) SF-+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto și agrement (Uzina de Apăt+Iosefin) 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 41.647,85 37.649,45 8.211,00 20.626,67 8.711,78 3.998,40 3.998,40 188,40 100,00 Gredite de angajament 2017 50,00 10.700,96 10.605,74 10.605,74 0,00 262,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 17 Ionescu nr.56 SF+PT Sistemul de B-Ticheting public SURSE Alte studii și proiecte 84,02.03.01 Drumuri si poduri A. Lucrări în continuare Pasaj HCL 605/2014 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 B. Lucrări noi Dragalina) HCL 346/2015 obiectivelor de investitii TOTAL | BUGET ri tale! BUGET angajarea 2017 STAT subordonate| "OPAL 2017 0 4 5 SF + PT Amenajare centru administrativ, spaţii întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str, Gării, nr, 0,00 170,00 0,00 PT Amenajare Parcare supraterana Bd.Take 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 1.385,94 SE+PT Crearea de benzi dedicate transportului 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Studii si proiecte PMUD HCL186/10.05.2015 3.000,00 000 0.00 3.000,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 44.734,36 0,00 0,00 44.734,36 142.478,00 40.490,68 0,00 0,00 40.490,68 0,00 18.481,21 600| 1848121 0.00 24.009,47 24.009,47 0,00 3.489,00 3.489,00 142.478,00 Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 50.00 50.00 12.300.00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2015 1.048,00 1.048,00 5,548,00 Reabilitare Podul Ștefan cel Mare ( General Ion 1.966,00 1,986,00 8.466,00 Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL 325,00 0,00 0,00) 325,00 0,00 Pasaj inferior Solventul HCI, 581/2013 asaj inferior Solventul HCL S81/20 100,00 0,00 0,00 100,00] _115.164,00 C., Dotări independente şi alte investiții 754.68 | ooo 0,00 75468 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 754,68 0,00 754,68 SF-+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul „107,87 0,00 107,87 0,00 Page 26

SURSE PROPRII (ale Credite de [DENUMIREA OBIECTIVULUI inst, angajament Subordonate 2017 SF+PT Pasaj Inferior Solventul DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu DALI+PT Reabilitare Podul Iuliu Maniu DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str, Crizantemelor 11,00 Alte studii si proiecte SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere și de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 84.02.03.03 Străzi 23.680,05 , , 23,680,05 A. Lucrări în continuare 11.666,10 , 11.666.10 0,00 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 1.500,51 1,60081 [Exindere la 4 benzi str. Prof, Dr.Păunescu [Podeanu HCL 526/2014 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 5.084,89 5.084,89 /Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCTI, 578/2013 „954, , 4.954,00 B. Lucrări noi Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 Page 27

SURSE PROPRII (ale Credite de DENUMIREA OBIECTIVULUI Te PTT Inst. Fa SAL angajament Subordonate 2017 ) 0 1821314 2 3 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu FICL 262/2009, HCL, 199/2014 865,00 0,00 0,00 865,00 0,00 Amonajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016 i 2.375,00 0,00 0,00 2.375,00 0,00 [Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oltuz HCL 435/2014 1.500,00 0.00 000| 1.500,00 4.500,90 Modernizare str, Gr, Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C, Aradului HCL 500,00 000 0,00 500 00 8.758.00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 211/2016 2.185,00 0.00 0.00 2,76500 5.00 Amenajare drum de legatura între Calea, Moşniței şi DC 149 HCL 388/2015 313.00 31300 1031300 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C tin Prezan(Lidia) - Venus HCL ERE O i : 100,00] 0,00 0,00 100,00 0,00 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 100.00 000 000 100.00 000 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.584,50 0,00 0.00 2.584,50 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente de inxelitii 2.584,50 0,00 0,00 2.584,50)| 0,00 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 23,09 000| 0,00 2309). 0.00 SF+PT+DE Amenajare drum de legatura intre Calea Mosnitei si DC149 76,75 0,00 0,00 76,75 0,00 SF+PT Modernizare str, Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C, Aradului 38,18 000 0,00 36.18 000 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun, Timisoara 24,48 0,00 000) 2448 0,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I de la Brad 85.00 0.00 000 85.00 000 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi r.Maresal C-tin Pri Lidia) - str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 108,00 0,00 0.00 108.00 000 Page 28

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT+DE Modernizare str. Ștrandului SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu SF+PT Viabilizare zona de locuinţe Ovidiu Balea SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici SURSE PROPRII (ale inst, Subordonate SF-+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu - Demetriade SF+PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Martirilor ST--PT Reabilitare strazi în zona de blocuri Calea Aradului - Calea Lipovei SF+PT Reabilitare străz zona de blocuri Balta Verde DALI-+PT Reabilitare str.Gospodarilor- /Apicultorilor - Cehov Alte studii şi proiecte drumuri DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Steliana STANCIU Verificat, SEF SERVICIUL MIP Gabriela BICA Credite de angajament 2017 pt. DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Magdalena NICOARĂ Întoomit, CONSILIER SERVICIUL MIP Luminiţa TOMA Page 29

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr. SC2017 – ________ / .05.2017

REFERAT privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timişoara pe anul 2017

Având în vedere: - Referatul cu nr. 450 – /10.05.2017, al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal”

de redistribuire a sumei de 200,00 mii lei din cadrul cap. 67.02.05.01 „Sport”, de la cheltuieli de personal, la cheltuieli cu bunuri si servicii, respectiv redistribuirea sumei prevazute la titlul II – bunuri si servicii, din trimestrul IV, in trimestrul II si a sumei de 2.279,00 mii lei – bunuri si servicii, din trimestrul III, in trimestrul II;

- Referatul cu nr. 2154/09.05.2017, al Directiei de Asistenta Sociala Comunitara, de redistribuire a umei prevazute la cap. 68.02.15.01 „Asistenta sociala”, intre alineate, in cadrul titlului II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 3988/11.05.2017, al SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABES”, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Sanatate”, in cadrul titlului I – cheltuieli de personal, respectiv in cadrul titlului II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. E-1489/11.05.2017, al Spitalului Clinic Municipal De Urgenta, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 66.10.06.01 „Sanatate”, titlul I – cheltuieli de personal, din trim IV, in trimestrul II;

- Referatul cu nr. 201/10.05.2017, al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, de includere in bugetul de venituri proprii, la cap. 70.2E.50, titlul I – cheltuieli de personal, a sumei de 10,00 mii lei;

- Referatul cu nr. 1714/11.05.2017, al Teatrului German de Stat, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul VIII – „proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile”, avand in vedere includerea in anexa „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile” a proiectului „(Re) Discovering Europe”, cu suma de 30,00 mii lei, respectiv diminuarea sumei de 13,00 mii lei, de la titlul XI – active nefinanciare;

- Referatul cu nr. 6761/11.05.2017, al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, de redistribuire intre alineate a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Sanatate”, tiltul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 2843/10.05.2017, al Teatrului Maghiar de Stat, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 11500/10.05.2017, al Biroului Tehnic, de modificare a denumirii obiectivului „Proiect complex de investitii +PT – Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul Victor Babes, etapa 1 – Extindere centru de recuperare medicala respiratorie” , in „Proiect complex de investitii + PT – Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul Victor Babes”;

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, anexei nr. 2 – „Bugetul de venituri proprii” – sursa F si sursa E, anexei nr. 3 „Program de Dezvoltare 2017”, respectiv anexei nr. 4 „Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabila”. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU RAMONA RADU Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: BUGET_LOCAL_-_ANEXA_NR.__1.pdf

BUGET LOCAL DENUMIREA INDICATORILOR pusi po POD yeqosde uie16o1q ejuenyul = Q2 Z Jeoygosi wueJBosq 4: = LU d < SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | TOTAL VENITURI | 00.01 970.617,38 -972,99 969.644,39 VENITURI PROPRII 49.90 576.216,68 -29,99 576.186,69 VENITURI CURENTE 00.02 799.959,97 -29,99 799.929,98 A. VENITURI FISCALE 00.03 742.985,84 -29,99 742.955,85 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 395.438,92 -29,99 395.408,93 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 394.711,96 -29,99 394.681,97 Impozit pe venit 03.02 11.576,36 0,00 11.576,36 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal —-|NIMO| TWO O 03.02.18 11.576,36 0,00 11.576,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit n 04.02 383.135,60 -29,99 383.105,61 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 380.219,60 -29,99 380.189,61 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 04.02.04 eram 2.916,00 0,00 2.916,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 00.07 726,96 0,00 726,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 05.02 726,96 0,00 726,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 05.02.50 726,96 0,00 726,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 [00.09 91.560,76 0,00 91.560,76 impozite si taxe pe proprietate 16 07.02 91.560,76 0,00 91.560,76 impozit pe cladiri 17 07.02.01 T7.357,00 0,00 77.357,00 Impozit pe cladiri - PF 18 07.02.01.01 26.115,28 0,00 26.115,28 Impozit pe cladiri - PJ 19 07.02.01.02 51.241,72 0,00 51.241,72 Impozit pe terenuri 20 07.02.02 9.326,60 0,00 9.326,60 Impozit pe terenuri - PF 21 07.02.02.01 4.361,96 0,00 4.361,96 Impozit pe terenuri - PJ 22 07.02.02.02 4.657,00 0,00 4.657,00 Impozit pe terenurile exiravilane 23 07.02.02.03 307,64 0,00 307,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante an | anteriori = 24 07.02.03 4.407,80 0,00 4.407,80 Alte impozite si taxe de proprietate 25 07.02.50 469,36 0,00 469,36 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 00.10 254.767,45 0,00 254,767,45 Pag. 1/25

DENUMIREA INDICATORILOR pue, po3 J0JBOIpUI POS yeqoude eyuonjul |Sume defalcate din TVA 11.02 225.328,00 0,00 225.328,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 28 11.02.02 220.555,00 0,00 220.555,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 756,00 0,00 756,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 11.02.08 4.017,00 0,00 4.017,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servici 31 12.02 66,65 0,00 56,65 Taxe hoteliere 32 12.02.07 66,65 0,00 66,65 Taxe pe servicii specifice 33 15.02 484,20 0,00 484,20 Impozit pe spectacole 34 15.02.01 429,72 0,00 429,72 Alte taxe pe servicii specifice 35 15.02.50 54,48 0,00 54,48 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 16.02 28.888,60 0,00 28.888,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 16.02.02 22.348,12 0,00 22.348,12 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 16.02.02.01 13.792,36 0,00 13.792,36 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 16.02.02.02 8.555,76 0,00 8.555,76 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 16.02.50 6.540,48 0,00 6.540,48 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 90.11 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si faxe 43 18.02.50 1.218,71 0,00 1.218,71 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 56.974,13 0,00 56.974,13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00.13 31.280,63 0,00 31.280,63 Venituri din proprietate 46 30.02 31.276,42 0,00 31.276,42 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 16.623,86 0,00 16.623,86 Alte venituri din concesiuni 48 30.02.05.30 16.623,86 0,00 16.623,86 Venituri din dividende 49 30.02.08 14.652,56 0,00 14.652,56 Venituri din dividende de la alti platitori 50 30.02.08.02 14.558,92 0,00 14.558,92 Dividende de la societatile ?i companiile nationale "i societățile cu capital majoritar de stat 51 30.02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 52 31.02 4,21 0,00 4,21 Alte venituri din dobanzi 53 31.02.03 4,21 0,00 4,21 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 54 00.14 25.693,50 0,00 25.693,50 Pag. 2/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD yeqoide weJ6o1dj we1foq Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 104,28 0,00 104,28 Venituri din prestari de servicii 56 33.02.08 5,99 0,00 5,99 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 57 33.02.10 21,12 0,00 21,12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 33.02.12 42,17 0,00 42,17 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagul 59 33.02.28 35,00 0,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 34.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Taxe extrajudiciare de timbru 61 34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02 13.907,06 0,00 13.907,06 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 35.02.01 13.896,86 0,00 13.896,86 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 13.896,86 0,00 13.896,86 Alte amenzi, penalitati si confiscari 65 35.02.50 10,20 0,00 10,20 Diverse venituri 66 36.02 8.399,98 0,00 8.399,98 Taxe speciale 67 36.02.06 4.174,12 0,00 4.174,12 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 68 36.02.32 1.785,46 0,00 1.785,46 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 69 36.02 32.02 676,60 0.00[ 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 0 36.02.32.03 1.108,86 0,00 1.108,86 Alte venituri 7 36.02.50 2.440,40| 0,00 2.440,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile T2 37.02 473,05 0,00 473,05 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 37.02.03 -90.015,72 0,00 -90.015,72 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 37.02.04 90.015,72 0,00 90.015,72 Alte transferuri voluntare 75 37.02.50 473,05 0,00 473,05 Il. VENITURI DIN CAPITAL 76 00.15 2.057,76 0,00 2.057,76 Venituri din valorificarea unor bunuri m 39.02 2.057,76 0,00 2.057,76 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 39.02.03 1.871,30 0,00 1.871,30 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 79 38.02.07 124,21 0,00 124,21 Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 39.02.10 62,25 0,00 62,25 IV. SUBVENTII 81 00.17 31.861,64 0,00 31.861,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 00.18 31.861,64 0,00 31.861,64 Subventii de la bugetul de stat 83 42.02 30.576,87 0,00 30.576,87 Pag.3/25

DENUMIREA INDICATORILOR pues po JojeaIpul POS 180yyoeJ A. De capital 22.742,96 0,00 22.742,96 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 85 42.02.20 22.742,96 0,00 22.742,96 B. Curente 86 7.833,91 0,00 7.833,91 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 87 42.02.34 90,00 0,00 80,00| Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 88 42.02.41 7.143,91 0,00 7.743,81 Subventii de la alte administratii 89 43.02 1.284,77 0,00 1.284,77 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 90 43.02.30 1.284,77 0,00 1.284,77 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 91 45.02 136.738,01 -943,00 135.795,01 Fondul European de Dezvoltare regionala 92 45.02.01 136.738,01 -960,00 135.778,01 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 93 45.02.01.01 136.738,01 -960,00 135.778,01 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 94 45.02.15 0,00 17,00 17,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 95 45.02.15.01 + 0,00 17,00 17,00 TOTAL CHELTUIELI 96 973.527,38 -972,99 972.554,39 CHELTUIELI CURENTE 87 01 702.190,63 30,01 702.220,64 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98 10 296.526,78 -199,99 296.326,79 TITEUL Il BUNURI SI SERVICII 99 20 214.434,67 173,21 214.607,88 TITLUL II DOBANZI 100 30 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL IV SUBVENTII 101 40 94.305,00 000| 94.305,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 51 34.354,49 0.00| 34.354,49 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 103 55 4.017,00 0,00 4.017,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 104 56 1.390,53 30,00 1.420,53 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 105 57 27.453,00 0,00 27.453,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 106 59 16.374,06 26,79 16.400,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 70 226.686,26 -13,00 226.673,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 108 71 201.501,26 -13,00 201.488,26 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 109 72 25.185,00 0,00 25.185,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 110 81 46.384,92 0,00 46.384,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 111 85 -1.734,43 -990,00 -2.724,43 Pag. 4/25

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po JOJEDIPUI POD Jeqosde uieiforq BJUen UI ue160Jd Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 112 50.02 81.447,90 0,00 81.447,90 Autoritati publice si actiuni externe 113 51.02 64.400,12 0,00 64.400,12 CHELTUIELI CURENTE 114 01 58.284,66 0,00 58.284,66 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 10 41.823,77 0,00 41.823,77 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 116 20 10.460,89 0,00 10.460,89 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 117 59 6.000,00 6.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 118 70 6.403,91 0,00 0,00 6.403,91 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 119 71 6.403,91 0,00 6.403,91 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 120 85 -288,45 0,00 -288,45 Din total capitol Autoritati executive si legislative 121 51.02.01 64.400,12 0,00 64.400,12 Autoritati executive 122 51.02.01.03 64.400,12 0,00 64.400,12 Alte servicii publice generale 123 54.02 3.712,68 0,00 3.712,68 CHELTUIELI CURENTE 124 01 3.712,88 0,00 3.712,68 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 125 20 150,68 0,00| 150,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 126 51 3.562,00 0,00 3.582,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 128 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale | 129 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 130 54.02.10 3.882,00 0,00 3.562,00 Alte servicii publice generale 131 54.02.50 150,68 0,00 150,68 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 132 55.02 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI CURENTE 133 01 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL II DOBANZI 134 30 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 136 55.02.00 13.335,10 0,00 13.335,10 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 137 59.02 33.795,22 0,00 33.795,22 Pag. 5/25

DENUMIREA INDICATORILOR po) puei pod yeqosde ue1601d Bjuenyul Ordine publica si siguranta nationala 138 [61.02 33.795,22 0,00 33.795,22 CHELTUIELI CURENTE 139 |01 28.300,00 0,00 28.300,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 140 [10 26.000,00 0,00 26.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 |20 2.300,00 0,00 2.300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 142 |70 5.495,22 0,00 5.495,22 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 143|71 5.495,22 0,00 5.495,22 Din total capitol Ordine pubiica 144 (61.02.03 33.211,22 0,00 33.211,22 Politie locala 145 |61.02.03.04 33.211,22 0,00 33.211,22 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 146 [61.02.05 584,00 0,00 584,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 147 [64.02 485.284,18 -442,99 484.841,19 Invatamant 148 [65.02 245.527,34 0,00 245.527,34 CHELTUIELI CURENTE 149 [01 221.534,79 0,00 221.534,79 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 150 |10 164.717,00 0,00 164.717,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 151 |20 40.100,00 -26,79 40.073,21 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 152 |55 4.017,00 0,00 4.017,00) Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 153 |56 578,73 0,00 578,73| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 154 |57 5.891,00 0,00 5.891,00) TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 155 [59 6.231,06 26,79 6.257,85 CHELTUIELI DE CAPITAL 156 |70 24.075,25 0,00 24.075,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 157 |71 24.075,25 0,00 24.075,25 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 158 |85 -82,70 0,00 -82,70 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 159 [65.02.03 70.736,66 0,00 70.736,66 Invatamant prescolar 160 |65.02.03.01 41.999,56 0,00 41.999,56 Invatamant primar 161 j65.02.03.02 28.737,10 0,00 28.737,10 Invatamant secundar 162 [65.02.04 174.695,37 0,00 174.695,37 Invatamant secundar inferior 163 [65.02.04.01 56.769,63 0,00 56.769,63 Invatamant secundar superior 164 [65.02.04.02 115.741,07 0,00 115.741,07 Invatamant profesional 165 165.02.04.03 2.184,67 0,00 2.184,67 Pag.6/25

DENUMIREA INDICATORILOR pus pod yeqosde BJUenul 1eoyyoe1 wue1601d invatamant postliceal 166 65.02.05 95,31 0,00 95,31 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 167 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 168 66.02 64.181,99 -460,00 63.721,99 CHELTUIELI CURENTE 169 01 41.430,58 0,00 41.430,58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170 10 8.238,08 0,00 8.238,08 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 171 20 4.300,01 0,00 4.300,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 172 51 28.892,49 0,00 28.892,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 173 70 22.751,41 0,00 22.751,41 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 174 71 22.751,41 0,00 22.151,41 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 175 85 0,00 -460,00 -460,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 176 66.02.06 55.643,90 -460,00 55.183,90 Spitale generale 177 66.02.06.01 55.643,90 -460,00 55.183,90 Servicii de sanatate publica 178 66.02.08 8.538,09 0,00 8.538,09 Cultura, recreere si religie 179 67.02 104.774,72 17,01 104.791,73 CHELTUIELI CURENTE 180 01 88.607,80 30,01 88.637,81 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 181 10 21.342,00 -199,99 21.142,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 182 20 66.265,80 200,00 66.465,80 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 183 J51 1.000,00 0,00 1.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 184 56 0,00 30,00 30,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 185 70 16.418,92 -13,00 16.405,92 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 186 "1 16.418,92 -13,00 16.405,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT [187 85 -252,00 0,00 -252,00 Din total capitol Servicii culturale 188 67.02.03 42.245,00 17,00 42.262,00 institutii publice de spectacole si concerte 189 67.02.03.04 29.688,00 17,00 29.705,00 Case de cultura 190 67.02.03.06 12.507,00 0,00 12.507,00 Alte servicii culturale 191 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 192 67.02.05 53.349,04 0,01 53-349,05 Pag. 7725

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po POD wueJ6oid BJUen UI vyeoynos1 we1601d Sport 193 67.02.05.01 19.611,02 0,01 19.611,03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 194 67.02.05.03 33.738,02 0,00 33.738,02 Servicii religioase 195 67.02.06 2.839,38 0,00 2.839,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 196 67.02.50 6.341,30 0,00 6.341,30 Asigurari si asistenta sociala 197 68.02 70.800,13 0,00 70.800,13 CHELTUIELI CURENTE 198 01 68.868,09 0,00 68.868,09 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 199 10 34.263,10 0,00 34.283,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 200 20 7.999,99 0,00 7.999,99 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 201 51 900,00 0,00 900,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 202 57 21.562,00 0,00 21.562,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 203 59 4.143,00 0,00 4.143,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 204 70 1.964,15 0,00 1.964,15 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 205 71 1.964,15 0,00 1.964,15 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 206 85 -32,11 0,00 -32,11 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 207 68.02.04 1.910,97 0,00 1.910,97 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 208 68.02.05 42.210,67 0,00 42.210,67 Asistenta sociala in caz de boli 209 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 210 [68.02.05.02 42.210,67 0,00 42.210,67 Asistenta sociala pentru familie si copii 211 [68.02.06 2.815,00 0,00 2.815,00 Crese 212 68.02.11 5.780,34 0,00 5.780,34 Prevenirea excluderii sociale 213 68.02.15 18.083,15 0,00 18.083,15 Ajutor social 214 68.02.15.01 9.774,98 0,00 9.774,98 Cantine de ajutor social 215 68.02.15.02 8.308,17 0,00 8.308,17 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 216 68.02.50 0,00 0,00 0,00 in domeniul asistentei sociale 217 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 218 69.02 101.018,34 530,00 100.488,34 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 213 70.02 82.156,52 -530,00 81.626,52 CHELTUIELI CURENTE 220 01 28.732,63 0,00 28.732,63 Pag. 8/25

DENUMIREA INDICATORILOR pusi POD yeqoude ul TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 221 10 142,83 0,00 142,83 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 222 20 28.057,30 0,00 28.057,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 223 56 532,50 0,00 532,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 224 70 12.423,61 0,00 12.423,61 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 225 71 12.423,61 0,00 12.423,61 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 226 81 42.077,92 0,00 42.077,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 227 85 -1.077,64 -530,00 -1.607,64 Din total capitol Locuinte 228 70.02.03 8.059,20| -500,00 7.559,20 Dezvoltarea sistemului de locuinte 229 70.02.03.01 8.059,20 -500,00 7.559,20 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 230 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 231 70.02.05 5.083,11 0,00 5.083,11] Alimentare cu apa 232 70.02.05.01 5.083,11 0,00 5.083,11] Amenajari hidrotehnice 233 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 234 70.02.06 8.003,50 0,00 8.003,50 Alimentare cu gaze naturale in localitati 235 70.02.07 427,82 140,00 567,82 Alte servicii in domeniul locuintei, servi r si dezvoltarii comunale 236 70.02.50 60.582,89 -170,00 60.412,89 Protectia mediului 237 74.02 18.861,82 0,00 18.861,82 CHELTUIELI CURENTE 238 01 18.779,30 0,00 18.779,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 239 20 18.500,00 0,00 18.500.00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 240 56 279,30 0,00 279,30| CHELTUIELI DE CAPITAL 241 70 82,52 0,00 82,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 242 71 82,52 0,00 82,52 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 243 74.02.05 18.582,52 0,00 18.582,52 Salubritate 244 74.02.05.01 15.000,00 0,00 15.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 245 74.02.05.02 3.582,52 0,00 3.582,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 246 74.02.06 279,30 0,00 279,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 247 79.02 271.981,74 0,00 271.981,74 Pag.9/25

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po pod ,eqosde Combusti. i energie 248 81.02 76.034,01 0,00 76.034,01 CHELTUIELI CURENTE 249 01 49.305,00 0,00 49.305,00 TITLUL IV SUBVENTII 250 40 49.305,00 0,00 49.305,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 251 70 26.729,01 0,00 26.729,01 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 252 ra! 1.544,01 0,00 1.544,01 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 253 72 25.185,00 0,00 25.185,00 Din total capitot Energie termica 254 81.02.06 76.034,01 0,00 76.034,01 Transporturi 255 84.02 195.947,73 0,00 195.947,73 CHELTUIELI CURENTE 256 01 81.300,00 0,00 81.300,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 257 20 36.300,00 0,00 36.300,00 TITLUL IV SUBVENTII 258 40 45.000,00 0,00 45.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 259 70 110.342,26 0,00 110.342,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 260 n" 110.342,26 0,00 110.342,26 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 261 81 4.307,00 0,00 4.307,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 262 85 -1,53 0,00 -1,53 Din total capitol Transport rutier 263 84.02.03 195.947,73 0,00 195.947,73 Drumuri si poduri 264 84.02.03.01 44.734,36 0,00 44.734,36 Transport în comun 265 84.02.03.02 92.534,85 0,00 92.534,85 Strazi 266 84.02.03.03 58.678,52 0,00 58.678,52 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 267 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 268 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 269 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 270 99.02 2.910,00 0,00 2.910,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 718.386,33 -29,99 718.356,34 TOTAL VENITURI 00.01 718.386,33 -29,99 718.356,34 VENITURI PROPRII 49.90 573.482,32 -29,99 573.452,33 Pag. 10/25

DENUMIREA INDICATORILOR POI puei yeqosde EJUBNJUI |. VENITURI CURENTE 00.02 709.267,65 -29,99 709.237,66 A. VENITURI FISCALE 00.03 7142.985,84 -29,99 742.955,85 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 395.438,92 -29,99 395.408,93 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 394.711,96 -29,99 394.681,97 Impozit pe venit T|V|tb|-i & 03.02 11.576,36 0,00 11.576,36 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 |03.02.18 11.576,36 0,00 lt 11.576,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02 383.135,60 -29,95 383.105,61 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 [04.02.01 | 380.219,60 -29,99 380.189,61 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 [04.02.04 | 2.916,00 0,00 2.916,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 (00.07 726,96 0,00 726,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 [05.02 726,96 0,00 726,96 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 [05.02.50 726,96 0,00 726,96 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 |00.09 91.560,76 0,00 91.560,76 Impozite si taxe pe proprietate 17 |07.02 91.560,76 0,00 91.560,76 Impozit pe cladiri 18 |07.02.01 17.357,00 0,00 T7.357,00 Impozit pe cladiri - PF 19 |07.02.01.01 26.115,28 0,00 26.115,28 Impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 51.241,72 0,00 51.241,72 Impozit pe terenuri 21 (07.02.02 9.326,60 0,00 9.326,60 impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 4.361,96 0,00 4.361,96 Impozit pe terenuri - PJ 23 [07.02.0202 4.657,00 0,00 4.657,00 Impozit pe terenurile extravilane 24 |07.02.02.03 307,64 0,00 307,64 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru — La bugetul de stat = restante anii anteriori = 25 107.02.03 4.407,80 0,00 4.407,80 Alte impozite si taxe de proprietate 26 |07.02.50 469,36 0,00 469,36 Ad. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 (00.10 254.767,45 a 0,00 254.767,45 Sume defalcate din TVA 28 [11.02 225.328,00 0,00 225.328,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 29 |11.02.02 220.555,00 0,00 220.555,00 Sume defalcate din TVA pt echi rarea bugetelor locale 30 [11.02.06 756,00 0,00| 756,00 Pag. 11/25

DENUMIREA INDICATORILOR po 10ygoIpu POS yeqoude ue1601d Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 11.02.09 4.017,00 0,00 4.017,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 12.02 56,65 0,00 66,65 Taxe hoteliere 33 12.02.07 66,65 0,00 66,65 Taxe pe servicii specifice 34 15.02 484,20 0,00 484,20 Impozit pe spectacole 35 15.02.01 429,72 0,00 429,72 Alte taxe pe servicii specifice 36 15.02.50 54,48 0,00 54,48 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 16.02 28.888,60 0,00 28.888,60 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 16.02.02 22.348,12 0,00 22.348,12 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 16.02.02.01 13.792,36 0,00 13.792,36 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 16.02.02.02 8.555,76 0,00 8.555,76 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 6.540,48 0,00 6.540,48 /A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 00.11 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe fiscale 43 18.02 1.218,71 0,00 1.218,71 Alte impozite si taxe 18.02.50 1.218,71 0,00 1.218,71 C. VENITURI NEFISCALE 45 00.12 -33.718,1$ 0,00 -33.718,19 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 00.13 31.280,63 0,00 31.280,63 Venituri din proprietate 47 30.02 31.276,42 0,00 31.276,42 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 30.02.05 16.623,86 0,00 16.623,86 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 30.02.05.30 16.623,86 0,00 16.623,86 Venituri din dividende 50 30.02.08 14.652,56 0,00 14.652,56 Venituri din dividende de la alti platitori 51 30.02.08.02 14.558,92 0,00 14.558,92 Dividende de la societatile ?i companiile nationale "i societățile cu capital majoritar de stat 52 30.02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 53 31.02 4,21 0,00 4,21 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 4,21 0,00 421 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 55 00.14 -64.998,82 0,00 -64.998,82 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 33.02 104,28 0,00 104,28 Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 5,99 0,00 5,99 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor în crese 58 33.02.10 21,12 0,00 21,12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 42,17 0,00 42,17 Pag. 12/25

DENUMIREA INDICATORILOR pus po3 POD Jeqosde BJUBN UI Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 35,00 0,00 35,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Taxe extrajudiciare de timbru 82 [34.02.02 2.809,13 0,00 2.809,13 Amenzi, penalitati si confiscari 63 [35.02 13.907,06 0,00 13.907,06 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 13.896,86 0,00 13.896,86 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 35.02.01.02 13.896,86 0,00 13.896,86 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 35.02.50 10,20 0,00 10,20 Diverse venituri 67 36.02 7.123,38 0,00 7.723,38 Taxe speciale 68 36.02.06 4.174,12 0,00 4.174,12 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 69 36.02.32 1.108,86 0,00 1.108,86 Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 70 36.02.32.03 1.108,86 0,00 1.108,86 Alte venituri 71 36.02.50 2.440,40 0,00 2.440,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 37.02 -89.542,67 0,00 -89.542,67 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 37.02.03 -90.015,72 0,00 -90.015,72 Alte transferuri voluntare TA 37.02.50 473,05 0,00 473,05 W. SUBVENTII 75 00.17 9.118,68 0,00 9.118,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 00.18 9.118,68 0,00 9.118,68 Subventii de la bugetul de stat nm 42.02 7.833,91 0,00 7.833,91 B. Curente 78 7.833,91 0,00 7.833,91 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 79 42.02.34 90,00 0,00 90,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 80 420241 7.143,91 0,00 7.143,91 Subventii de la alte administratii 81 43.02 1.284,77 0,00 1.284,77 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 82 43.02.30 1.284,77 0,00 1.284,77 TOTAL CHELTUIELI 83 718.386,33 -29,99 718.356,34 CHELTUIELI CURENTE 84 01 672.511,61 0,01 672.511,62 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 85 10 296.526,78 -199,99 296.326,79 TITEUL [E BUNURI SI SERVICII 86 20 214.434,67 173,21 214.607,88 TITLUL It DOBANZI 87 30 13.335,10 0,00 13.335,10 Pag. 13/25

DENUMIREA INDICATORILOR pus po POD Jeqode we1601d we160id TITLUL IV SUBVENTII 40 94.305,00 0,00 94. 305,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 51 5.066,00 0,00 6.066,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 90 55 4.017,00 0,00 4.017,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 91 57 27. 453,00 0,00 27.453,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 92 59 16.374,06 26,79 16.400,85 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 93 81 46.384,92 0,00 46.384,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -510,20| -30,00 -540,20 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 95 50.02 75.086,44| 0,00 75.086,44 Autoritati publice si actiuni externe 96 51.02 58.134,66| 0.00 58.134,66 CHELTUIELI CURENTE 97 01 58.284,66 0,00 58.284,66 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 98 10 41.823,77 0,00 41.823,77 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 99 20 10.460,89 0,00 10.460,89 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 100 59 6.000,00 0,00 6.000,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 101 85 -150,00 0,00 -150,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 102 51.02.01 58.134,66 0,00 58.134,66 Autoritati executive 103 51.02.01.03 58.134,66 0,00 58.134,66 Alte servicii publice generale 104 54.02 3.616,68 0,00 3.616,68 CHELTUIELI CURENTE 105 01 3.616,68 0,00 3.616,68 TITLUL IEBUNURI SI SERVICII 106 20 150,88 0,00 150,68 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 107 51 3.466,00 0,00 3.466,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 108 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 109 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 110 54.02.10 3.466,00 0,00 3.466,00 Alte servicii publice generale 111 54.02.50 150,68 0,00 150,68 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 112 55.02 13.335,10 0,00 13.335,10 CHELTUIELI CURENTE 113 01 13.335,10 0,00 13.335,10 TITLUL II! DOBANZI 114 30 13.335,10 0,00 13.335,10 Pag. 14/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD ureiBosq Jeoynos4 ure16o1qg Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 115 55.02.00 13.335,10 0,00 13.335,10 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 116 59.02 28.300,00 0,00 28.300,00 Ordine publica si siguranta nationala 117 61.02 28.300,00 0,00 28.300,00 CHELTUIELI CURENTE 118 01 28.300,00 0,00 28.300,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 119 10 26.000,00 0,00 26.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 120 20 2.300,00 0,00 2.300,00 Din total capitol Ordine publica 121 61.02.03 28.100,00 0,00 28.100,00 Politie locala 122 561.02.03.04 28.100,00 0,00 28.100,00 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 123 61.02.05 200,00 0,00 200,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 124 64.02 391.312,34 0,01 391.312,35 Invatamant 125 65.02 220.873,36 0,00 220.873,36 CHELTUIELI CURENTE 126 01 220.956,06 0,00 220.956,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 127 10 164.717,00 0,00 164.717,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 128 20 40.100,00 -26,79 40.073,21 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 129 55 4.017,00 4.017,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 130 57 5.891,00 0,00 0,00 5.891,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 131 59 6.231,06 26,79 6.257,85 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 132 85 -82,70 0,00 -82,70 Din total capitol invatamant prescolar si primar 133 85.02.03 68.826,36 0,00 68.826,36 Invatamant prescolar 134 65.02.03.01 40.089,26 0,00 40.089,26 invatamant primar 135 65.02.03.02 28.737,10 0,00 28.737,10 Invatamant secundar 136 65.02.04 151.951,69 0,00 151.951,69 Invatamant secundar inferior 137 65.02.04.01 49.999,95j 0,00 49.999,95 Invatamant secundar superior 138 65.02.04.02 99.767,07 0,00 99.767,07 Invatamant profesional 139 65.02.04.03 2.184,67 0,00 2.184,67 Invatamant postliceal 140 65.02.05 95,31 0,00 95,31 Pag. 15/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD ,eqoJde BJUon ul Je9ygosu Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 141 65.02.50 0,00 0,00| 0,00 Sanatate 142 66.02 14.238,09 0,00 14.238,09 CHELTUIELI CURENTE 143 01 14.238,09 0,00 14.238,09 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 144 10 8.238,08 0,00 8.238,08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 145 20 4.300,01 0,00 4.300,01 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 146 51 1.700,00 0,00 1.700,00 Din total capitol ] Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 147 66.02.06 5.700,00 0,00 5.700,00) Spitale generale 148 66.02.06.01 5.700,00 0,00 5.700,00 Servicii de sanatate publica 149 66.02.08 8.538,09 0,00 8.538,09 Cultura, recreere si religie 150 67.02 87.355,80 0,01 87.355,81 CHELTUIELI CURENTE 181 01 87.607,80 0,01 87.607,81 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 182 10 21.342,00 -199,99 21.142,01 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 153 20 66.265,80 200,00 66.465,80 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 154 85 -252,00 0,00 -252,00 Din total capitol Servicii culturale 155 67.02.03 38.284,04 0,00 38.284,04 Institutii publice de spectacole si concerte 156 67.02.03.04 25.777,04 0,00 25.777,04 Case de cultura 157 67.02.03.06 12.507,00 0,00 12.507,00 Alte servicii culturale 158 67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 recreative si sportive 158 67.02.05 39.930,46 0,01 39.930,47 160 67.02.05.01 16.399,96 0,01 16.399,97 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 161 67.02.05.03 23.530,50 0,00 23.530,50| Servicii religioase 162 67.02.06 2.800,00 0,00 2.800,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 163 67.02.50 6.341,30 0,00 6.341,30 Asigurari si asistenta sociala 164 68.02 68.845,09 0,00 58.845,09 CHELTUIELI CURENTE 165 01 68.868,09 0,00 68.868,09 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 166 10 34.263,10 0,00 34.263,10 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 167 20 7.999,99 0,00 7.999,99 Pag. 16/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod 10JeDIpPUI POD yeqoude eye Wwe1601d TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 51 900,00 0,00 900,00 [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 169 57 21.562,00 0,00 21.562,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 170 59 4.143,00 0,00 4.143,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 171 85 -23,00 0,00 -23,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 172 68.02.04 1.783,00 0,00 1.783,00| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 173 68.02.05 42.130,00 0,00 42.130,00 Asistenta sociala în caz de boli 174 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 175 68.02.05.02 42.130,00 0,00 42.130,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 176 68.02.06 2.815,00 0,00 2.815,00 Crese 177 68.02.11 5.000,02 0,00 5.000,02 Prevenirea excluderii sociale 178 68.02.15 17.117,07 0,00 17.117,07 Ajutor social 179 68.02.15.01 8.930,10 0,00 8.930,10| 180 68.02.15.02 8.186,97 0,00 8.186,97 Cantine de ajutor social i domeniul asigurarilor si asistentei sociale 181 68.02.50 0,00 0,00 0,00 in domeniul asistentei sociale 182 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 183 69.02 88.775,55 -30,00 88.745,55 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 184 70.02 70.275,55 -30,00 70.245,55 CHELTUIELI CURENTE 185 01 28.200,13 0,00 28.200,13 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186 10 142,83 0,00 142,83 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 187 20 28.057,30 0,00 28.057,30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 188 81 42.077,92 0,00 42.077,92 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 189 85 -2,50 -30,00 -32,50 Din total capitol Locuinte 190 70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 191 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 192 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 193 70.02.05 4.000,00 0,00 4.000,00 Alimentare cu apa 194 70.02.05.01 4.000,00 0,00 4.000,00 Amenajari hidrotehnice 195 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Pag.17/25

DENUMIREA INDICATORILOR pus poa POD Jeqosde wefioiy Iluminat public si electrificari rurale 196 70.02.06 7.500,01 0,00 7.500,01 Alimentare cu gaze naturale in localitati 197 70.02.07 427,82 140,00 567,82 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor sf dezvoltarii comunale 198 70.02.50 58.347,72 -170,00 58.177,72 Protectia mediului 199 74.02 18.500,00 0,00 18.500,00 CHELTUIELI CURENTE 200 01 18.500,00 0,00 18.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 201 20 18.500,00 0,00 18.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 202 74.02.05 18.500,00 0,00 18.500,00 Salubritate 203 74.02.05.01 15.000,00 0,00 15.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 204 74.02.05.02 3.500,00 0,00 3.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 205 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 206 79.02 134.912,00 0,00 134.912,00 Combustibili si energie 207 81.02 49.305,00 9,00 49.305,00 CHELTUIELI CURENTE 208 01 49.305,00 0,00 49.305,00 TITLUL IV SUBVENTII 209 40 49.305,00 0,00 49.305,00 Din total capitol Energie termica 210 81.02.06 48.305,00 0,00 49.305,00 Transporturi 211 84.02 85.607,00 0,00 85.607,00 CHELTUIELI CURENTE 212 01 81.300,00 0,00 81.300,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 213 20 36.300,00 0,00 36.300,00 TITLUL IV SUBVENTII 214 40 45.000,00 0,00 45.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 215 81 4.307,00 0,00 4.307,00 Din total capitol Transport rutier 216 84.02.03 85.607,00 0,00 85.607,00 Drumuri si poduri 217 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 218 84.02.03.02 50.607,00 0,00 50.607,00 Strazi 219 84.02.03.03 35.000,00 0,00 35.000,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 220 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 221 97.02 0,00 0,00 0,00 Pag. 18/25

DENUMIREA INDICATORILOR puse, poa 10jeoIpul POD yeqoude ue16o1g yeoyyyoa ure16o1d EXCEDENT 222 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 223 99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 252.231,05 943,00 251.288,05 TOTAL VENITURI 00.01 252.231,05 -943,00 251.288,05 [VENITURI PROPRII 49.90 2.734,36 0,00 2.734,36 I. VENITURI CURENTE 00.02 90.692,32 0,00 90.692,32 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 90.692,32 0,00 90.692,32 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 90.692,32 0,00 90.692,32 Diverse venituri 36.02 676,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti =|N| | TV Oro 36.02.32 676,60 0,00 676,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare m 36.02.32.02 676,60 0,00 676,60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile & = 37.02 90.015,72 0,00 90.015,72 Varsaminte din sectiunea de functionare — 37.02.04 90.015,72 0,00 90.015,72 Il. VENITURI DIN CAPITAL N _ E 2.057,76 0,00 2.057,76 Venituri din valorificarea unor bunuri m _ 39.02 2.057,76 0,00 2.057,76 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului DN = 39.02.03 1.871,30 0,00 1.871,30 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat wo = 39.02.07 124,21 0,00 124,21 Depozite speciale pentru constructii de construinte Vo = 39.02.10 62,25 0,00 862,25 IV. SUBVENTII e < 00.17 22.742,96 0,00 22.742,96 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE = 00.18 22.742,96 0,00 22.742,96 Subventii de la bugetul de stat a — 42.02 22.742,96 0,00 22.742,96 A. De capital e N 22.742,96 0,00 22.742,96 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare _ N 42.02.20 22.742,96 0,00 22.742,96 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate N N 45.02 136.738,01 -943,00 135.795,01 Fondul European de Dezvoltare regionala n N 45.02.01 136.738,01 -960,00 135.778.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent DI N 45.02.01.01 136.738,01 -960,00 135.778,01 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 m N 45.02.15 0,00 17,00 17,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent o N 45.02.15.01 0,00 17,00 17,00 Pag. 19/25

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po 10JEDIPUI POS ure16o1d Jeoyqoe1 we1i601d TOTAL CHELTUIELI 255.141,05 -943,00 254.198,05 CHELTUIELI CURENTE 01 29.679,02 30,00 29.709,02 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 28.288,49 0,00 28.288,49 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 1.390,53 30,00 1.420,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 226.686,26 -13,00 226.673,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 201.501,26 -13,00 201.488,26 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 72 25.185,00 0,00 25.185,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 -1.224,23 -960,00 -2.184,23 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 6.361,46 0,00 6.361,46 Autoritati publice si actiuni externe 36 [51.02 6.265,46 0,00 6.265,46 CHELTUIELI CURENTE 37 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 6.403,91 0,00 6.403,91 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 39 ra! 6.403,91 0,00 6.403,91 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 40 85 -138,45 0,00 -138,45 Din total capitol Autoritati executive si legislative 41 51.02.01 6.265,46 0,00 6.265,46 Autoritati executive 42 51.02.01.03 5.265,46 0,00 6.265,46| Alte servicii publice generale 43 54.02 96,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 44 01 96,00 0,00 96,00 a TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 45 51 96,00 0,00 96,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fondul National de Preaderare 47 54.02.04 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 48 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 49 [54.02.10 96,00 0,00 96,00 Alte servicii publice generale 50 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 51 [59.02 5.495,22 0,00 5.495,22 Ordine publica si siguranta nationala 52 61.02 5.495,22 0,00 5.495,22 CHELTUIELI CURENTE 53 01 0,00 0,00 0,00 Pag. 20/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Joyeolpul poD uwei6o1d CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.495,22 0,00 5.495,22 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 55 71 5.495,22 0,00 5.495,22 Din tota! capitol Ordine publica 56 61.02.03 5.111,22 0,00 5.111,22 P. e locala 57 61.02.03.04 5.111,22 0,00 5.111,22 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 58 61.02.05 384,00 0,00 384,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 59 64.02 93.971,84 443,00 93.528,84 invatamant 60 65.02 24.653,98 0,00 24.653,98| CHELTUIELI CURENTE 61 01 578,73 0,00 578,73 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82 56 578,73 0,00 578,73 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 24.075,25 0,00 24.075,25 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 64 n 24.075,25 0,00 24.075,25 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 65 65.02.03 1.910,30 0,00 1.910,30 Invatamant prescolar 66 65.02.03.01 1.910,30 0,00 1.910,30 Invatamant primar 67 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 68 65.02.04 22.743,68 0,00 22.743,68 Invatamant secundar inferior 69 65.02.0401 6.769,68 0,00 6.769,68 Invatamant secundar superior 70 65.02.04.02 15.974,00 0,00 15.974,00 Invatamant profesional 7 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 72 65.02.05 0,00| 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 73 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 74 66.02 49.943,90 460,00 49.483,90 CHELTUIELI CURENTE 75 01 27.192,49 0,00 27.192,49 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 51 27.192,49 0,00 27.192,49 CHELTUIELI DE CAPITAL m 70 22.751,41 0,00 22.751,41 TITLUL Xilt ACTIVE NEFINANCIARE 78 "m 22.751,41 0,00 22.751,41 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 79 85 0,00 -460,00 460,00 Din total capitol Pag. 21/25

DENUMIREA INDICATORILOR po 10)85Ipu| POD ,eqoJde we16o1d 1eoyyos1 vesboid Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 49.943,80 -460,00 49.483,90 Spitale generale 81 66.02.06.01 49.943,90 -460,00 49.483,90 Servicii de sanatate publica 82 66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 83 67.02 17.418,92 17,00 17.435,92 CHELTUIELI CURENTE 84 01 1.000,00 30,00 1.030,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 51 1.000,00 0,00 1.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 86 56 0,00 30,00 30,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 70 16.418,92 -13,00 16.405,92 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 88 T1 16.418,92 -13,00 16.405,92 Din total capitol Servicii culturale 89 67.02.03 3.960,96 17,00 3.977,96 institutii publice de spectacole si concerte 90 67.02.03.04 3.910,96 17,00 3.927,96 Case de cultura 91 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 92 67.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 93 67.02.05 13.418,58 0,00 13.418,58 Sport 94 67.02.05.01 3.211,06 0,00 3.211,06 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement us) 67.02.05.03 10.207,52 0,00 10.207,52 Servicii religioase 96 67.02.06 39,38 0,00 39,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si reli 97 67.02.50 9,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 98 68.02 1.955,04 0,00 1.955,04 CHELTUIELI CURENTE 98 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 70 1.964,15 0,00 1.964,15 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 101 71 1.964,15 0,00 1.964,15 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 102 85 011 0,00 9,11 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 103 68.02.04 127,97 1 0,00 127,97 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 104 68.02.05 80,87 0,00 80,67 Asistenta sociala în caz de boli 105 68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invali 106 68.02.05.02 80,67 0,00 80,67 Pag. 22/25

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JoyeoIpu| POD yeqoide wes601q Bjusnguj yeoyposu vueJbo1d Asistenta sociala pentru familie si copii 107 68.02.06 0,00 0,00 0,00 Crese 108 68.02.11 780,32 0,00 780,32 Prevenirea excluderii sociale 109 68.02.15 966,08 0,00 966,08 Ajutor social 110 68.02.15.01 844,88 0,00 844,88 Cantine de ajutor social 111 68.02.15.02 121,20 0,00 121,20 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 112 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 113 68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 114 69.02 12.242,79 -500,00 11.742,78 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 115 70.02 11.880,97 -500,00 11.380,97 CHELTUIELI CURENTE 116 01 532,50 0,00 532,50 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 117 56 532,50 0,00 532,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 118 7% 12.423,61 0,00 12.423,61 TITLUL Xilli ACTIVE NEFINANCIARE 118 71 12.423,61 0,00 12.423,61 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 120 85 -1.075,14 500,00 -1575,14 Din total capitol Locuinte 121 70.02.03 8.059,20 -500,00 7.559,20 Dezvoltarea sistemului de locuinte 122 70.02.03.01 8.059,20 -500,00 7.559,20 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 123 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 124 70.02.05 1.083,11 0,00 1.083,11 Alimentare cu apa 125 70.02.05.01 1.083,11 0,00 1.083,11 Amenajari hidrotehnice 126 70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 127 70.02.06 503,49 0,00 503,49 Alimentare cu gaze naturale in localitati 128 70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 129 70.02.50 2.235,17 0,00 2.235,17 Protectia mediului 130 74.02 361,82 0,00| 361,82 CHELTUIELI CURENTE 131 01 279,30 0,00| 279,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 132 56 279,30 0,00 279,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 133 70 82,52 0,00 82,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 134 Ti 82,52 0,00 82,52 Pag. 23/25

DENUMIREA INDICATORILOR JoJBOIpU! po pupi pod yeqosde weibosd Bjuon UI Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 135 |74.02.05 82,52 0,00 82,52 Salubritate 136 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 137 |74.02.05.02 82,52 0,00 82,52 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 138 [74.02.06 279,30 0,00 279,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 139 [79.02 137.069,74 0,00 137.069,74 Combusti i energie 140 [81.02 26.729,01 0,00 26.729,01 CHELTUIELI CURENTE 141 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 142|70 26.729,01 0,00 26.729,01 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 143 |71 1.544,01 0,00 1.544,01 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 144 |72 25.185,00 0,00 25.185,00 Din tota! capitol Energie termica 145 81.02.06 26.729,01 0,00 26.729,01 Transporturi 146 [84.02 110.340,73 0,00 110.340,73 CHELTUIELI CURENTE | 147 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 148 [70 110.342,26 0,00 110.342,26 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 149 [71 110.342,26 0,00 110.342,26 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 150 [85 -1,83 0,00 -1,53 Din total capitol Transport rutier 151 84.02.03 110.340,73 0,00 110.340,73 Drumuri si poduri 152 |84.02.03.01 44.734,36 0,00 44.734,36 Transport in comun 153 |84.02.03.02 41.927,85 0,00 41.927,85 Strazi 154 |84.02.03.03 23.678,52 0,00 23.678,52 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 155 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 156 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 157 |98.02 0,00 0,00 0,00| Pag. 24/25

DENUMIREA INDICATORILOR BUN UI JoJeDIpUl POD puei pod urei6o1g DEFICIT 158 [99.02 2.910,00 0,00 2.910,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU RAMONA RADU Pag.25/25

Atasament: PROIECTE_CU_FINANTARE_EXTERNA_NERAMBURSABILA_-_ANEXA_NR._4.pdf

_ NR.5 ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA APROBAT, SC2017- PRIMAR PROGRAM DEZVOLTARE 2017 Nicolae ROBU Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile rectificare 1 HCL TOTAL Fonduri B L 2017 ugetLocal| Buget de externe Stat nerambursabile DENUMIREA OBIECTIVULUI IC : TOTAL GENERAL I 3.546,34 1.379,15 TOTAL GENERAL II 3.546,34 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 3.516,34 1.366,15 LUCRĂRI NOI -B 13,00 din care pe capitole ş superior A. Lucrări În continuare „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Liceutui Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 HCL 564/2015 HCL 415/2009 HCL 241/2015 234,57 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 HCL 561/2015 344,16 344,16 Capitolul 66.02 Sănătate . 1.640,81 oa 66.02.06 Spitale 1.640,81 000) A. Lucrări în continuare 1.640,81 Page 1 mii lei Credite de angajament

[DENUMIREA OBIECTIVULUI Buget Local| Buget de a Credite de Stat , angajament nerambursabile Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrie în România, prin achizitia de bunuri, servicii si lucrari de specialitate CF 6987/30.06.2015 (Spital Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Țurcanu'"mecanismul financiar norvegian 2009-2014) 1.640,81 246,12 1.394,69 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi | sm religie 13,00 0,00 17,00 67.02.0304 Instituţii publice de 1300 spectacole și concerte : 13,00 0,00 17,00 B. Lucrări noi E 13,00 0,00 17,00 EUROPE (583762-CREA-1-2017-1-HR-CULT- COOPI) - programul Europa Creativa + Teatrul German de Stat Timişoara (TGST) Capitolul 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială 68,02.15.01 Ajutor Social 485,00 A. Lucrări în continuare "Consolidarea educației şi dezvoltarea competențelor de muncă şi formare" MFN 2009-2014/ RO 25 - 06 - DASC HCL 342/2015 HCL 64/2017 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 532,50 „50812 7002.03 Locuinţe 32,50 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinfe i 50 A.Lucrări în continuare

ae Buget Local| Buget de Fonduri Credite de Stat externe angajament nerambursabile sa) DENUMIREA OBIECTIVULUI 1=24+3+4 Promovarea unor masuri NZEBR, de renovare a cladirilor în sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor ds cladiri- NeZeR HCL 108/2014 70.02.50 Alte servicii în doniciiile. locuințelor, iciilor şi dezvoltă ic comunale |A. Lucrări în continuare Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015 SMIS 31814 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale A, Lucrări în continuare Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 pt. DIRECTOR DIRECŢIA DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DEZVOLTARE Steliana STANCIU Magdalena NICOARĂ Verificat, Întocmit, SEF SERVICIUL M.LP, CONSILIER SERVICIUL MIP Gabriela BICA Luminiţa Toma Page 3