keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 181/22.04.2008 privind rectificare bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 181/22.04.2008
privind rectificare bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2008-8039/17.04.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe şi al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.114/11.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008;
Avand in vedere Legea nr. 388/2007 a bugetului de stat pe anul 2008;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si art.20 alin. din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederilea art.36 alin.2 lit. (b) şi alin.4 lit.(a) , art.63 alin.1 lit.(c) şi alin.4 lit.(b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Primariei Municipiului Timisoara pe anul 2008 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite); Anexei Nr.3 - Veniturile si Cheltuielile Evidentiate in Afara Bugetului Local; Anexei Nr.4 - Bugetul Creditelor Externe si Interne.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.114//11.03.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2008.
Art.3:Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
-Mass media locale.
Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa1.pdf

JUDEŢUL:Timis

Formular:

MII LEI

Influente

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 680.524,51 697.421,15 16.896,64 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 513.012,01 528.375,15 15.363,14 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 620.215,72 633.824,86 13.609,14 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 518.970,10 532.579,24 13.609,14 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+ 5 00.04 242.000,97 257.364,11 15.363,14

6 00.05 3.500,00 3.500,00 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 3.500,00 3.500,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 3.500,00 3.500,00 0,00 9 00.06 234.500,97 249.864,11 15.363,14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 234.500,97 249.864,11 15.363,14 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 233.064,97 248.428,11 15.363,14 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor lo 12 04.02.04 1.436,00 1.436,00 0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPIT 13 00.07 4.000,00 4.000,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00 4.000,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 4.000,00 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 0,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00 0,00 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 0,00 0,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 103.584,00 103.584,00 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 103.584,00 103.584,00 0,00

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 79.172,00 79.172,00 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 8.618,00 8.618,00 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala 23 07.02.03 15.743,00 15.743,00 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 51,00 51,00 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 172.147,13 170.393,13 -1.754,00

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 153.389,13 151.635,13 -1.754,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transf 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 151.244,13 149.490,13 -1.754,00

30 11.02.04 0,00 0,00 0,00

32 11.02.06 2.145,00 2.145,00 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 400,00 0,00

Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00 400,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 900,00 900,00 0,00

Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 200,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 700,00 700,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d 38 16.02 17.458,00 17.458,00 0,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 12.908,00 12.908,00 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionar 40 16.02.03 50,00 50,00 0,00

Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

UL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CA TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget Rectificat

I 2008

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Buget Rectificat II

2008

131/01 131/01

1

41 16.02.50 4.500,00 4.500,00 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 1.238,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00 1.238,00 0,00

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 101.245,62 101.245,62 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 77.297,75 77.297,75 0,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 77.272,75 77.272,75 0,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si comp 48 30.02.01 46.457,56 46.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 8.239,03 8.239,03 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 20.025,84 20.025,84 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 60,00 60,00 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 25,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00 25,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.947,87 23.947,87 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64 172,64 0,00

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 10,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea cop 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 150,00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despa 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 10.220,00 10.220,00 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor lega 68 35.02.01 8.210,00 8.210,00 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declara 69 35.02.02 5,00 5,00 0,00

70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00 2.005,00 0,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 631,45 631,45 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 631,45 631,45 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 423,78 423,78 0,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 423,78 423,78 0,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 46.609,20 46.609,20 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 46.609,20 46.609,20 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 2.812,49 2.812,49 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 43.500,00 43.500,00 0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00 0,00 0,00

86 40.02.06 0,00 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si ju 87 40.02.07 0,00

p , pe desfasurare de activitati

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

p p institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

2

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50 0,00 IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 13.699,59 16.987,09 3.287,50 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd 90 00.18 13.699,59 16.987,09 3.287,50 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 13.699,59 16.987,09 3.287,50 A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 13.624,59 16.912,09 3.287,50

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 0,00 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 0,00 0,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 0,00 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 22,50 22,50

97 42.02.06 1.100,80 1.100,80 0,00 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preun 99 42.02.14 973,00 4.238,00 3.265,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustib42.02.32 7.800,00 7.800,00 0,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 1.775,00 1.775,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 55,79 55,79 0,00 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 1.920,00 1.920,00 0,00

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 75,00 0,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 0,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 0,00 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29 0,00

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 0,00 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protecti 106 43.02.01 0,00

107 43.02.04 0,00

108 43.02.07 0,00 109 43.02.08 0,00 110 0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 680.524,51 697.421,15 16.896,64 112 01 555.260,64 574.308,63 19.047,99

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+30 113 10 210.534,73 218.052,84 7.518,11 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+ 114 20 212.518,53 223.465,41 10.946,88 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 20.931,82 20.931,82 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 15.792,79 15.792,79 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 77.800,00 77.800,00 0,00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.499+ 120 40.03 77.800,00 77.800,00 0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 0,00 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.19 122 50.04 0,00 0,00 0,00

123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+44 124 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finan 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asist 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 129 51.01.24 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503 130 55 340,00 340,00 0,00

A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+544+ 131 55.01 340,00 340,00 0,00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor

ţ g g p ş j g locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapţ p g ş j ţ pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

3

Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 300,00 300,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+4 137 55.01.18 40,00 40,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 31.574,56 32.157,56 583,00 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 31.574,56 32.157,56 583,00

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 31.574,56 32.157,56 583,00 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 0,00 0,00 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.561,00 1.561,00 0,00 Burse (rd.279) 143 59.01 561,00 561,00 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.57 144 59.02 0,00 0,00 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+ 148 70 104.860,24 102.689,89 -2.170,35 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+ 149 71 104.860,24 102.689,89 -2.170,35

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+4 150 71.01 104.860,24 102.689,89 -2.170,35 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+45 151 71.01.01 48.408,79 47.495,94 -912,85 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+48 4+510+551+582) 152 71.01.02 5.304,00 5.326,00 22,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+24 153 71.01.03 3.045,30 3.145,80 100,50 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+25 154 71.01.30 48.102,15 46.722,15 -1.380,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale (r 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 20.403,63 20.403,63 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00 0,00 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati fin 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 20.403,63 20.403,63 0,00 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 16.803,63 16.803,63 0,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 3.600,00 3.600,00 0,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 0,00 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

169 0,00 170 0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 100.421,92 102.346,92 1.925,00

Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 61.518,73 61.593,73 75,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 56.918,23 57.046,23 128,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 35.124,04 35.124,04 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 20.794,19 20.922,19 128,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 176 51 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 1.000,00 1.000,00 0,00

Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 4.600,50 4.547,50 -53,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 4.600,50 4.547,50 -53,00

Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 4.600,50 4.547,50 -53,00 Construcţii 182 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00 0,00 0,00

4

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 611,00 611,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 3.989,50 3.936,50 -53,00

Din total capitol: 186 0,00 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 61.518,73 61.593,73 75,00

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 51.464,19 51.539,19 75,00 Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 189 51.02.01.03.01 10.054,54 10.054,54 0,00

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 17.971,37 19.821,37 1.850,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 4.320,00 6.654,00 2.334,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 2.000,00 3.514,00 1.514,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 2.320,00 3.140,00 820,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00 0,00 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 195 50.04 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 196 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 2.415,50 1.915,50 -500,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 2.415,50 1.915,50 -500,00

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 2.415,50 1.915,50 -500,00 Construcţii 203 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 1.415,50 1.415,50 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 1.000,00 500,00 -500,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 11.235,87 11.235,87 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 11.235,87 11.235,87 0,00

Rambursari de credite externe 209 81.01 11.235,87 11.235,87 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 0,00

Din total capitol: 211 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garanta 213 54.02.06 0,00

214 54.02.07 11.235,87 11.235,87 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 4.839,08 7.189,08 2.350,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 1.896,42 1.396,42 -500,00

217 0,00 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 20.931,82 20.931,82 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 15.792,79 15.792,79 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi 221 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00

222 0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale adminis 223 56.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 225 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.227+228) 226 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finan 227 51.01.14 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asist 228 51.01.15 0,00

Din total capitol: 229 0,00 230 56.02.06 0,00 0,00 0,00 231 56.02.07 0,00 232 0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONA 233 59.02 16.234,40 16.234,40 0,00 Aparare (rd.246) 234 60.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 235 01 0,00 0,00 0,00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea

5

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 238 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240) 239 71 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 241 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 242 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 243 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 244 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 245 0,00 Aparare nationala 246 60.02.02 0,00 0,00 0,00

247 0,00

Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 16.234,40 16.234,40 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 13.746,40 13.746,40 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 7.546,40 7.546,40 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 6.200,00 6.200,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 2.488,00 2.488,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 2.488,00 2.488,00 0,00

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 2.488,00 2.488,00 0,00 Construcţii 255 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 2.488,00 2.488,00 0,00

Din total capitol: 259 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 15.477,20 15.477,20 0,00

Politie comunitara 261 61.02.03.04 15.477,20 15.477,20 0,00 Protectie civila 262 61.02.08 757,20 757,20 0,00

263 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+3 264 64.02 296.987,92 312.385,56 15.397,64 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 189.243,17 192.254,02 3.010,85 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 175.090,87 177.081,72 1.990,85 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 133.431,13 131.677,13 -1.754,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 28.142,00 31.886,85 3.744,85 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 269 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 40,00 40,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 40,00 40,00 0,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 40,00 40,00 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 12.916,74 12.916,74 0,00

Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 12.916,74 12.916,74 0,00 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 12.916,74 12.916,74 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 561,00 561,00 0,00 Burse 279 59.01 561,00 561,00 0,00 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 14.152,30 15.169,30 1.017,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 14.152,30 15.169,30 1.017,00

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 14.152,30 15.169,30 1.017,00 Construcţii 284 71.01.01 14.152,30 15.169,30 1.017,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 288 0,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 97.136,32 97.367,17 230,85

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 27.803,02 26.251,87 -1.551,15

6

Învatamânt primar 291 65.02.03.02 69.333,30 71.115,30 1.782,00 Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 92.106,85 94.886,85 2.780,00

Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 77.381,85 80.161,85 2.780,00 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 14.725,00 14.725,00 0,00

Învatamânt postliceal 296 65.02.05 0,00 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298) 297 65.02.07 0,00 0,00 0,00

Învatamânt special 298 65.02.07.04 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301) 299 65.02.11 0,00

Internate si cantine pentru elevi 300 65.02.11.03 0,00 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30 0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 0,00 303 0,00

Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 9.203,29 9.203,29 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 6.243,29 6.243,29 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 1.421,79 1.421,79 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 4.821,50 4.821,50 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 308 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 2.960,00 2.960,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 2.960,00 2.960,00 0,00

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 2.960,00 2.960,00 0,00 Construcţii 317 71.01.01 2.960,00 2.960,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 321 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 7.210,00 7.210,00 0,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 7.210,00 7.210,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 1.993,29 1.993,29 0,00

Crese 325 66.02.50.03 1.993,29 1.993,29 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 0,00 0,00 0,00

327 0,00 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 57.912,74 59.686,39 1.773,65 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 51.865,40 54.218,40 2.353,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 10.873,70 11.764,70 891,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 40.991,70 42.453,70 1.462,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 332 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00 0,00 0,00

Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 6.047,34 5.467,99 -579,35 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 6.047,34 5.467,99 -579,35

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 6.047,34 5.467,99 -579,35 Construcţii 345 71.01.01 1.700,00 1.347,65 -352,35 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 304,00 304,00 0,00

7

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 630,00 968,00 338,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 3.413,34 2.848,34 -565,00

Din total capitol: 349 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 17.339,14 18.850,14 1.511,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 0,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 14.047,34 13.674,34 -373,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 0,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 3.291,80 5.175,80 1.884,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 36.033,60 35.848,60 -185,00 Sport 361 67.02.05.01 1.740,00 1.740,00 0,00 Tineret 362 67.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 34.293,60 34.108,60 -185,00

Servicii religioase 364 67.02.06 430,00 430,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 4.110,00 4.557,65 447,65

366 0,00 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 40.628,72 51.241,86 10.613,14 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 39.851,22 50.464,36 10.613,14 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 14.248,40 21.115,51 6.867,11 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 6.645,00 9.808,03 3.163,03 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 371 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 300,00 300,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 300,00 300,00 0,00

Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 300,00 300,00 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 18.657,82 19.240,82 583,00 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 18.657,82 19.240,82 583,00

Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 18.657,82 19.240,82 583,00 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 0,00 0,00 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 0,00 0,00 Asociaţii şi fundaţii 383 59.11 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 777,50 777,50 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 777,50 777,50 0,00

Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 777,50 777,50 0,00 Construcţii 387 71.01.01 300,00 300,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 0,00 22,00 22,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 377,50 140,00 -237,50 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 100,00 315,50 215,50

Din total capitol: 391 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 3.109,00 3.194,00 85,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 3.109,00 3.194,00 85,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 5.809,61 5.809,61 0,00 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 26.196,29 36.698,43 10.502,14

Ajutor social 398 68.02.15.01 23.792,31 34.294,45 10.502,14 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.403,98 2.403,98 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 5.513,82 5.539,82 26,00 8

401 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MED 402 69.02 112.110,39 112.984,39 874,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 43 403 70.02 95.940,39 96.822,39 882,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 46.060,41 48.297,41 2.237,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 5.624,27 5.624,27 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 40.436,14 42.673,14 2.237,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 407 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 412 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 40.712,22 39.357,22 -1.355,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 40.712,22 39.357,22 -1.355,00

Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 40.712,22 39.357,22 -1.355,00 Construcţii 417 71.01.01 3.949,61 3.672,11 -277,50 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 11,30 11,30 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 36.751,31 35.673,81 -1.077,50

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 9.167,76 9.167,76 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 9.167,76 9.167,76 0,00

Rambursari de credite externe 426 81.01 5.567,76 5.567,76 0,00 Rambursari de credite interne 427 81.02 3.600,00 3.600,00 0,00

Din total capitol: 428 0,00 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 13.397,38 14.253,88 856,50

Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 1.938,61 1.661,11 -277,50 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 11.458,77 12.592,77 1.134,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 23.718,94 27.994,44 4.275,50 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 23.718,94 27.994,44 4.275,50 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 10.965,00 10.965,00 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 30,00 30,00 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comuna 437 70.02.50 47.829,07 43.579,07 -4.250,00

438 0,00

Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 16.170,00 16.162,00 -8,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 16.000,00 15.392,00 -608,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 16.000,00 15.392,00 -608,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 443 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00 0,00 0,00

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 170,00 770,00 600,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 170,00 770,00 600,00

Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 170,00 770,00 600,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00

9

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 170,00 770,00 600,00 Din total capitol: 465 0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 15.870,00 15.862,00 -8,00 Salubritate 467 74.02.05.01 8.935,00 8.935,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 6.935,00 6.927,00 -8,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 300,00 300,00 0,00 470 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566) 471 79.02 154.769,88 153.469,88 -1.300,00 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 53.509,03 52.209,03 -1.300,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 47.800,00 47.800,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 47.800,00 47.800,00 0,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 499 40.03 47.800,00 47.800,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 500 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 505 55.01.12 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 5.709,03 4.409,03 -1.300,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 5.709,03 4.409,03 -1.300,00

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 5.709,03 4.409,03 -1.300,00 Construcţii 509 71.01.01 5.519,03 4.219,03 -1.300,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 190,00 190,00 0,00

Din total capitol: 513 0,00 Energie termica 514 81.02.06 53.509,03 52.209,03 -1.300,00 Alti combustibili 515 81.02.07 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 433,00 433,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 433,00 433,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 265,00 265,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 168,00 168,00 0,00

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 433,00 433,00 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 433,00 433,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 0,00

533 0,00 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 100.827,85 100.827,85 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 76.000,00 76.000,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 46.000,00 46.000,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 30.000,00 30.000,00 0,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 539 40.03 30.000,00 30.000,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PU 540 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 545 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 24.827,85 24.827,85 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 24.827,85 24.827,85 0,00

10

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 24.827,85 24.827,85 0,00 Construcţii 550 71.01.01 19.827,85 19.827,85 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 5.000,00 5.000,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 95.827,85 95.827,85 0,00 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 37.224,00 37.224,00 0,00 Strazi 561 84.02.03.03 58.603,85 58.603,85 0,00

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 5.000,00 5.000,00 0,00 565 0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 597 97.02 0,00 EXCEDENT 598 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC,

11

Atasament: Anexa6.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara Formular:

- mii RON - Trim Trim Trim Trim

I II III IV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.11+201) 1 139.999,90 28.807,40 23.361,50 41.947,00 45.884,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+202) 2 70 139.999,90 28.807,40 23.361,50 41.947,00 45.884,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+203) 3 71 139.999,90 28.807,40 23.361,50 41.947,00 45.884,00

Active fixe (rd.14+203) 4 71.01 139.999,90 28.807,40 23.361,50 41.947,00 45.884,00 Construcţii 5 71.01.01 136.003,90 27.959,40 20.213,50 41.947,00 45.884,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 7 71.01.03 2.500,00 848,00 1.652,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8 71.01.30 1.496,00 0,00 1.496,00 0,00 0,00

200 CREDITE INTERNE (rd210+221+236+250+271+286+307+322+340+3 201 139.999,90 28.807,40 23.361,50 41.947,00 45.884,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211+222+237+251+272+287+308+323+ 202 70 139.999,90 28.807,40 23.361,50 41.947,00 45.884,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.212+223+238+252+273+288+309+3 203 71 139.999,90 28.807,40 23.361,50 41.947,00 45.884,00

Active fixe (rd.213+224+239+253+274+289+310+325+343+357+369 204 71.01 139.999,90 28.807,40 23.361,50 41.947,00 45.884,00 Construcţii 205 71.01.01 136.003,90 27.959,40 20.213,50 41.947,00 45.884,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 206 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 207 71.01.03 2.500,00 848,00 1.652,00 0,00 0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 208 71.01.30 1.496,00 0,00 1.496,00 0,00 0,00

209 Autoritati publice si actiuni externe (rd.219) 210 51.07 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.212) 211 70 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.213) 212 71 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.214+..+217) 213 71.01 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 Construcţii 214 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 215 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 216 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 217 71.01.30 700,00 700,00

Din total capitol: 218 Autorităţi executive si legislative 219 51.07.01 700,00 700,00

220 Ordine publica si siguranta nationala(rd245+247) 236 61,07 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.238) 237 70 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.239) 238 71 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00

Active fixe(rd.240 la 243) 239 71.01 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00 Construcţii 240 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 241 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 242 71.01.03 0,00

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Total An

131/03131/03

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 243 71.01.30 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00 Din total capitol: 244

Ordine publica (rd.261) 245 61.02.03 796,00 0,00 796,00 0,00 0,00 Politie comunitara 246 61.02.03.04 796,00 796,00

Protectie civila 247 61.07.08 0,00 248 249

Invatamant (rd.259+262+266+267+269) 250 65,07 550,00 200,00 350,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252) 251 70 550,00 200,00 350,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253) 252 71 550,00 200,00 350,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.254+..+257) 253 71.01 550,00 200,00 350,00 0,00 0,00 Construcţii 254 71.01.01 550,00 200,00 350,00 0,00 0,00

Învatamânt prescolar si primar (rd.260+261) 259 65.07.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Învatamânt prescolar 260 65.07.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Învatamânt primar 261 65.07.03.02 0,00

Învatamânt secundar (rd.263 la 265) 262 65.07.04 550,00 200,00 350,00 0,00 0,00 Învatamânt secundar inferior 263 65.07.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 264 65.07.04.02 550,00 200,00 350,00 0,00 0,00

Sanatate (rd.280+282) 271 66.07 80.900,00 900,00 1.000,00 35.000,00 44.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273) 272 70 80.900,00 900,00 1.000,00 35.000,00 44.000,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274) 273 71 80.900,00 900,00 1.000,00 35.000,00 44.000,00

Active fixe (rd.275+..+278) 274 71.01 80.900,00 900,00 1.000,00 35.000,00 44.000,00 Construcţii 275 71.01.01 80.900,00 900,00 1.000,00 35.000,00 44.000,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.281) 280 66.07.06 80.900,00 900,00 1.000,00 35.000,00 44.000,00 Spitale generale 281 66.07.06.01 80.900,00 900,00 1.000,00 35.000,00 44.000,00

Cultura, recreere si religie (rd.295+305) 286 67.07 2.222,00 650,00 1.322,00 200,00 50,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.288) 287 70 2.222,00 650,00 1.322,00 200,00 50,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.289) 288 71 2.222,00 650,00 1.322,00 200,00 50,00

Active fixe (rd.290+..+293) 289 71.01 2.222,00 650,00 1.322,00 200,00 50,00 Construcţii 290 71.01.01 1.722,00 150,00 1.322,00 200,00 50,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 291 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 292 71.01.03 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

Servicii recreative si sportive 67.07.05 1.922,00 650,00 1.022,00 200,00 50,00 Sport 67.02.05.01 432,00 0,00 432,00 Tineret 67.02.05.02 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 1.490,00 650,00 590,00 200,00 50,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 305 67.07.50 300,00 300,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.331+334+337+338) 322 70.07 20.193,49 8.163,99 4.748,50 5.447,00 1.834,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324) 323 70 20.193,49 8.163,99 4.748,50 5.447,00 1.834,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.325) 324 71 20.193,49 8.163,99 4.748,50 5.447,00 1.834,00

Active fixe(rd.326+..+329) 325 71.01 20.193,49 8.163,99 4.748,50 5.447,00 1.834,00 Construcţii 326 71.01.01 20.193,49 8.163,99 4.748,50 5.447,00 1.834,00

Locuinte (rd.322+323) 331 70.07.03 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 332 70.07.03.01 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 333 70.07.03.30 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.335+336) 334 70.07.05 15.211,49 6.379,49 3.016,00 3.982,00 1.834,00 Alimentare cu apa 335 70.07.05.01 15.211,49 6.379,49 3.016,00 3.982,00 1.834,00 Amenajari hidrotehnice 336 70.07.05.02 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 337 70.07.06 4.930,00 1.732,50 1.732,50 1.465,00 0,00 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.363) 354 80.07 9.663,00 5.150,00 3.413,00 1.100,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356) 355 70 9.663,00 5.150,00 3.413,00 1.100,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357) 356 71 9.663,00 5.150,00 3.413,00 1.100,00 0,00

Active fixe (rd.358+..+361) 357 71.01 9.663,00 5.150,00 3.413,00 1.100,00 0,00 Construcţii 358 71.01.01 9.663,00 5.150,00 3.413,00 1.100,00 0,00

Acţiuni generale, economice şi comerciale (rd.364) 363 80.07.01 9.663,00 5.150,00 3.413,00 1.100,00 0,00

Prevenire si combatere inundatii si ingheturi 364 80.07.01.06 9.663,00 5.150,00 3.413,00 1.100,00 0,00 Transporturi (rd.375+378+381) 380 84.07 24.975,41 13.743,41 11.032,00 200,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.368) 381 70 24.975,41 13.743,41 11.032,00 200,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.369) 382 71 24.975,41 13.743,41 11.032,00 200,00 0,00

Active fixe (rd.370+..+373) 383 71.01 24.975,41 13.743,41 11.032,00 200,00 0,00 Construcţii 384 71.01.01 22.975,41 13.395,41 9.380,00 200,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 385 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 386 71.01.03 2.000,00 348,00 1.652,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 387 71.01.30 0,00

Din total capitol: 388 Transport rutier (rd.376 la 378) 389 84.07.03 24.975,41 13.743,41 11.032,00 200,00 0,00

Drumuri si poduri 390 84.07.03.01 0,00 Transport în comun 391 84.07.03.02 5.495,00 3.843,00 1.652,00 0,00 0,00 Strazi 392 84.07.03.03 19.480,41 9.900,41 9.380,00 200,00 0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 397 96.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 398 99.07

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu

Atasament: Anexa5.pdf

JUDEŢUL:____________

Formular:

MII LEI

TOTAL VENITURI (rd.2+10) 1 5.502,93 IV. SUBVENŢII (rd.11) 10 5.502,93

Donaţii din strainatate (rd.12 la 14) 11 44.08 5.502,93 Donaţii din strainatate 12 44.08.01 5.502,93

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+72+90+120+141+162+179+195+210+225+245) 16 5.502,93 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+76+94+124+145+166+183+199+214+229+249 20 70 20,65 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+77+95+125+146+167+200+215+230+250) 21 71 20,65

Active fixe (rd.37+52+78+96+126+147+168+185+201+216+231+251) 22 71.01 20,65 Construcţii 23 71.01.01 20,65

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.153+155+158+159+160) 141 70.08 5.502,93 CHELTUIELI CURENTE (rd.143+144) 142 01 5.482,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 143 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 144 20 5.482,28 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146) 145 70 20,65 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147) 146 71 20,65

Active fixe (rd.148+..+151) 147 71.01 20,65 Construcţii 148 71.01.01 20,65

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 160 70.08.50 5.502,93 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 260 96.08 0,00

EXCEDENT 261 98.08 0,00 DEFICIT 262 99.08 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Smaranda Haracicu

Unitatea administrativ - teritorială :____________

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Total An

131/04

Atasament: Anexa4.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara

Formular: VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

MII LEI

TOTAL VENITURI (rd.2) 1 66.488,00 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2 66.488,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 3 66.488,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5) 4 66.488,00 Diverse venituri (rd.6 la rd.11) 5 36.11 66.488,00

Taxe speciale 6 36.11.07 6.246,00

Amortizare mijloace fixe 7 36.11.08

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 8 36.11.09 1.539,00

Fondul de risc 9 36.11.10 0,00

Fond de rulment 10 36.11.11 58.321,00

Alte venituri 11 36.11.50 382,00 12

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161 13 66.488,00 14 01 32.511,56

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141 15 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+1 16 20 32.511,56 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+1 17 70 33.976,44 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+16 18 71 33.976,44

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+ 19 71.01 33.976,44 Construcţii 20 71.01.01 32.894,44 Maşini, echipamente si mijloace de transport 21 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 22 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 23 71.01.30 1.082,00

Autoritati publice si actiuni externe (rd.32) 31 51.11 870,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34) 32 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36) 35 70 870,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37) 36 71 870,00

Active fixe (rd.38+..+41) 37 71.01 870,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 41 71.01.30 870,00

Autoritati executive si legislative (rd.44) 43 51.11.01 870,00 Autorităţi executive 44 51.11.01.03 870,00

45 Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63) 46 54.11 1.500,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49) 47 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51) 50 70 1.500,00

CHELTUIELI CURENTE

PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod indicator Total An

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52) 51 71 1.500,00 Active fixe (rd.53+..+56) 52 71.01 1.500,00

Construcţii 53 71.01.01 1.500,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 62 54.11.10 1.500,00 Alte servicii publice generale 63 54.11.50 0,00

Învatamânt prescolar si primar (rd.78+79) 91 65.11.03 528,00 Învatamânt prescolar 92 65.11.03.01 528,00 Învatamânt primar 93 65.11.03.02 0,00

Învatamânt secundar (rd.81 la 83) 94 65.11.04 0,00 Învatamânt secundar inferior 95 65.11.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 96 65.11.04.02 0,00 Invatamant profesional 97 65.11.04.03 0,00

Învatamânt postliceal 98 65.11.05 0,00 Alte servicii auxiliare 103 65.11.11.30 0,00

104 0,00 Sanatate (rd.93+94) 105 66.11 550,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96) 109 70 550,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97) 110 71 550,00

Active fixe (rd.98+..+101) 111 71.01 550,00 Construcţii 112 71.01.01 550,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 113 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 114 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 115 71.01.30 0,00

Din total capitol: 116 Alte institutii si actiuni sanitare 121 66.11.50.50 0,00

CHELTUIELI CURENTE (rd.111+112) 124 01 3.902,50 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 132 71.01.03 0,00

Servicii culturale (rd.122 la 131) 135 67.11.03 0,00 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipa 136 67.11.03.02 0,00 Muzee 137 67.11.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 138 67.11.03.04 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 161 71.01.02 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 162 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 163 71.01.30

Din total capitol: 164 Asistenta acordata persoanelor in varsta 165 68.11.04 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.153) 166 68.11.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate 167 68.11.05.02 Asistenta sociala pentru familie si copii 168 68.11.06 Ajutoare pentru locuinte 169 68.11.10 Prevenirea excluderii sociale (rd.157+158) 170 68.11.15 0,00

Ajutor social 171 68.11.15.01 0,00 Cantine de ajutor social 172 68.11.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socia 173 68.11.50 174

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+17 175 70.11 44.486,15 CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164) 176 01 32.511,56 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 177 10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 178 20 32.511,56 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166) 179 70 11.974,59 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.167) 180 71 11.974,59 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 198 10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 199 20 0,00

Construcţii 203 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 205 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 8,00

Din total capitol: 207 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.195+196) 208 74.11.05 8,00

Salubritate 209 74.11.05.01 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 210 74.11.05.02 8,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 211 74.11.06 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218) 230 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 231 02 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 232 20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.220) 233 70 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.221) 234 71

Active fixe (rd.222+..+225) 235 71.01 Construcţii 236 71.01.01 Maşini, echipamente si mijloace de transport 237 71.01.02 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 242 83.11.03.30

243 Transporturi (rd.242+246+248) 244 84.11 14.439,35 CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233) 245 01

Active fixe (rd.237+..+240) 250 71.01 14.439,35 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30

Din total capitol: Transport rutier (rd.243 la 245) 84.11.03 14.439,35

Drumuri si poduri 84.11.03.01 0,00 Transport în comun 84.11.03.02 805,00 Strazi 84.11.03.03 13.634,35

Transport aerian (rd.247) 84.11.06 Aviatia civila 84.11.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.11.50

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.11 0,00

Atasament: Anexa3.pdf

Formular:

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29) 1,00 00.10 7.437,56 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2,00 00.10 7.437,56 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4+9) 3,00 7.437,56 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5) 4,00 649,94 Venituri din proprietate (rd.6 la rd.8) 5,00 30.10 649,94

Venituri din concesiuni si inchirieri 6,00 30.10.05 324,97 Alte venituri din proprietate 8,00 30.10.50 324,97

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.10+20+22+24) 9,00 6.787,62 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.11 la rd.19) 10,00 33.10 6.355,61

Taxe si alte venituri in învăţământ 11,00 33.10.05 1.718,66 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14,00 33.10.14 3.366,02 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15,00 33.10.16 42,40 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17,00 33.10.19 104,69 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 18,00 33.10.21 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19,00 33.10.50 1.123,84

Diverse venituri (rd.25) 24,00 36.10 432,01 Alte venituri 25,00 36.10.50 432,01

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148+165+180+195+209) 34,00 7.437,56 35,00 01 6.683,58

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51+65+92+108+134+150+167+182+197+211) 36,00 10,00 1.576,38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151+168+183+198+212+) 37,00 20,00 5.107,20 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.53+67+94+110+136+152+169+184+199+213) 38,00 70,00 758,98 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.54+68+95+111+137+153+170+185+200+214) 39,00 71,00 758,98

Active fixe (rd.55+69+96+112+138+154+171+186+201+215) 40,00 71.01 758,98 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 43,00 71.01.03 52,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 44,00 71.01.30 5,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.223) 45,00 90,00 0,00 Excedent (rd.224) 46,00 92 0,00

47,00 0,00 48,00 0,00

Alte servicii publice generale (rd.61) 49,00 54.10 314,10 CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52) 50,00 01 196,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51,00 10,00 102,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 52,00 20,00 94,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54) 53,00 70,00 118,10 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55) 54,00 71,00 118,10

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 55,00 71.01 118,10 Construcţii 56,00 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 57,00 71.01.02 40,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 58,00 71.01.03 10,10

CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91+107+133+149+166+181+196+210)

Instituţia publică:Municipiul Timisoara

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Total An

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 59,00 71.01.30 68,00 Din total capitol: 60,00 0,00

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 61,00 54.10.10 314,10 62,00

Invatamant (rd.75+78+82+83+85+88) 63,00 65.10 6.927,16 CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66) 64,00 01 6.291,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 65,00 10,00 1.474,38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66,00 20,00 4.816,90 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.68) 67,00 70,00 635,88 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.69) 68,00 71,00 635,88

Active fixe (rd.70+..+73) 69,00 71.01 635,88 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 72,00 71.01.03 613,48 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 73,00 71.01.30 22,40

Învatamânt prescolar si primar (rd.76+77) 75,00 65.10.03 1.296,10 Învatamânt primar 77,00 65.10.03.02 1.296,10

Învatamânt secundar (rd.79 la rd.81) 78,00 65.10.04 3.604,46 Învatamânt secundar inferior 79,00 65.10.04.01 1.690,42 Învatamânt secundar superior 80,00 65.10.04.02 1.914,04

Învatamânt postliceal 82,00 65.10.05 1.061,00 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.86+87) 85,00 65.10.11 941,58

Internate si cantine pentru elevi 86,00 65.10.11.03 852,36 Alte servicii auxiliare 87,00 65.10.11.30 89,22

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 88,00 65.10.50 24,02 Cultura, recreere si religie (rd.118+128+130) 106,00 67.10 153,90 CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109) 107,00 01 153,90 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108,00 10,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 109,00 20,00 153,90 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111) 110,00 70,00 5,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.112) 111,00 71,00 5,00

Active fixe (rd.113+..+116) 112,00 71.01 5,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 116,00 71.01.30 5,00

Din total capitol: 117,00 0,00 Servicii culturale (rd.119 la 127) 118,00 67.10.03 153,90

Muzee 119,00 67.10.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 120,00 67.10.03.04 153,90

Asigurari si asistenta sociala (rd.144+145) 132,00 68.10 42,40 CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135) 133,00 01 42,40 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 134,00 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 135,00 20 42,40

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.146) 145,00 68.10.05 42,40 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 223,00 96.10 0,00 EXCEDENT 224,00 98.10

ORDONATOR PRINCOPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT

DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R SERVICIUL BUGET Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr._SC 2008/-8039/17.04.2008

R E F E R A T

Avand in vedere :

- Adresa nr. SC2008-004829/03.07.2008 precum si SC 2008-003599/25.02.2008 a Consiliului Judetean Timis referitor la finantarea din transferuri de la bugetul de stat a actiunilor privind reducerea riscului seismic

- Adresa nr. 6365/25.03.2008 a DGFP privind redistribuirea sumelor defalcate din TVA ar.11.02.02 si adresa nr. 6927/01.04.2008 precum si HG.370/31.03.08 privind repartizarea unor sume catre bugetele locale pentru invatamint

- Adresa nr. SC2008-7160/02.04.2008 a Casei Faenza privind suplimentarea bugetului cu suma de 31 mii lei ca urmare a unei dimensionari corecte a cheltuielilor conform notei de fundamentare

- Adresa nr. SC2008-006121/21.03.2008 a Serviciului de Ajutor Maltez privind sustinerea unor servicii sociale conform HCL nr.77/26.02.2008 cu suma de

- Adresa nr. SC2008-5858/19.03.2008 a Directiei Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor materiale la cap. 70.02.50 „Alte cheltuieli” cu suma de 524 mii lei pentru lucrari aferente Padurii Jdioara

- Adresa nr. 994/28.03.2008 a Directiei de Asistenta sociala comunitara privind suplimentarea bugetului conform notei de fundamentare

- Adresa nr. 7041/02.04.2008 a Directiei Edilitare privind modificarea obiectivelor de investitii in corelatie cu realizarile, respectiv evolutia lucrarilor din teren

- Adresa nr.148/04.04.2008 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara privind suplimentarea bugetului cu suma de 1862 mii lei reprezentand diferente la Agenda culturala pe anul 2008.

- Adresa nr. SC2008-6906/01.04.2008 a Directiei de Drumuri si Transporturi privind modificarea obiectivelor de investitii conform notei de fundamentare

- Adresa nr. 170493/04.04.2008 a Directiei de Evidenta a Persoanelor privind suplimentarea bugetului

- Adresa nr. 6732/31.03.2008 a Gradinii Zoologice si Botanice privind redistribuirea bugetara a sumelor aferente cheltuielilor de capital

- Adresa nr. SC2008-7553 a Biroului Relatii Publice privind suplimentarea agendei culturale a Casei de Cultura cu suma de 4 mii lei

- Adresa nr. 7657/09.04.2008 a Directiei Edilitara privind suplimentarea unor obiective de investitii din bugetul local cu suma de 3000 mii lei

- Adresa nr. 7645/09.04.2008 si adresa FN /15.04.2008 a Directiei Patrimoniu privind redisribuirea sumelor prevazute in cadrul obiectivelor de investitii conform anexa

- Adresa nr. 618/10.04.2008 a Centrului Bugetar „Moisil” privind suplimentarea bugetului cu suma de 2,2 mii lei

- Adresa nr. 1154/11.04.2008 a Teatrului German privind suplimentarea cheltuielilor de capital si a cheltuielilor de personal corelate cu statul de functii aprobat pe anul 2008

- Adresa nr. 7295/04.04.2008 a Directiei Edilitare privind suplimentarea bugetului cu contravaloarea lucrarii de aproximativ 49 mii lei a unei legaturi VPN pentru acces lucrari comunicatii de date

- Adresa nr. 7418/14.04.2008 a Directiei de Mediu privind cuprinderea in programul anual de achizitii a unor servicii de cercetare si analiza a calitatii unor factori de mediu

- Adresa nr. 7805/10.04.2008 a Serviciului de Informatizare privind suplimentarea bugetului cu suma de 127 mii lei a planului de achizitii conform anexa

- Adresa nr. 7968/14.04.2008 a Directiei de Drumuri si Transport privind rectificarea obiectivelor finantate din fondul de rulment, precum si adresa nr. 7697/09.04.2008 a Directiei de Dezvoltare de rectificare a obiectivelor de investitii conform anexa

In urma analizei efectuate a executiei de casa la data de 15.04.2008, au fost estimate cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2008 la 248.428,11 mii lei rezultind o suplimentare a veniturilor.

Astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului dupa cum urmeaza rezultand urmatoarele influente : NR.CRT. Denumire Indicatori Buget rectificat

Martie 2008 Buget rectificat Aprilie 2008

Influiente

1. Venituri Total 680.524,51 697.421,15 16.896,64 Venituri proprii 513.012,01 528.697.65 15.385,64 Sume defalcate din TVA 153.389,13 151.635,13 - 1.754 Subventii 13.699,59 16.964,59 + 3.265 2. Cheltuieli: 680.524,51 697.421,15 16.896,64 Autoritati publice 61.518,73 61.593,73 75 Alte servicii publice 17.971,37 19.821.37 + 1.850 Invatamint 189.243,17 192.254,02 + 3.010,85 Cultura,recreere, religie 57.912,74 59.686,39 + 1.773,65 Asigurari si asistenta sociala 40.628,72 51.241,86 + 10.613,14 Locuinte,servicii si

dezvoltare publica 95.940,39 96.822,39 + 882

Protectia mediului 16.170 16.162 - 8 Combustibli si energie 53.509,03 52.209,03 -1.300

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art.19 si art.45 alin.1 si 2 precum si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala/actualizata/art.36, alin.4, lit.”a” si art.45 alin.2 lit.”a” art.63 alin.1, lit.”c” si alin.4 lit.”b”, Legea nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice, propune modificarea la :

- Anexa nr. 1 – bugetul local pe anul 2008. - Anexa nr. 2 – lista de investitii pe anul 2008.

- Anexa nr. 3 – bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2008.

- Anexa nr.4 – venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local anul 2008. - Anexa nr. 5 – bugetul fondurilor externe nerambursabile anul 2008. - Anexa nr.6 - bugetul creditelor interne anul 2008.

DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU BUGET SMARANDA HARACICU MIREL MUNTEANU

AVIZAT JURIDIC, Cod FP 53-01,Ver.1

Atasament: Anexa2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR. SC

MII LEI

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL CREDITE FOND RUL-MENT FOND DE

LOCUINTE OBLIGA-

TIUNI BUGET LOCAL

PERIOADA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 TOTAL GENERAL 276.666,23 139.999,90 32.364,44 1.493,39 118,61 102.689,89 Amenajare spaţii PMT (corp II si sediu Banc Post), 1.135,00 700,00 435,00 0,00 SF+Reamenajare Vila Bistra (compartimentări, centrală proprie, instalaţii) 150,00 150,00 Construcţii 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 2.915,50 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.415,50 A.Lucrări în continuare 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 2.500,00 1.500,00 1.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiţii 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 415,50 Dotări independente 415,50 0,00 0,00 0,00 0,00 415,50 Dotări 415,50 415,50 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 54.02.50 Alte servicii publice generale 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotări independente 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 dotari 500,00 500,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 3.488,00 796,00 204,00 0,00 0,00 2.488,00 Total, din care: Construcţii 1.260,00 796,00 204,00 0,00 0,00 260,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 61.02.03.Ordine publică 3.488,00 796,00 204,00 0,00 0,00 2.488,00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 2.988,00 796,00 204,00 0,00 0,00 1.988,00 A. Lucrări în continuare 1.260,00 796,00 204,00 0,00 0,00 260,00 Amenajare sediu politia comunitara, HCL111/2006 1.260,00 796,00 204,00 260,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728,00 Dotări independente 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Dotari diverse 1.500,00 1.500,00 Studii şi proiecte 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00

PROGRAM INVESTITII 2008

131/04

Proiect +SF Politia comunitara zona Fratelia 28,00 28,00 Proiect +SF Politia comunitara zona Freidorf 100,00 100,00 Proiect +SF Politia comunitara zona Mehala 100,00 100,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 16.247,30 550,00 528,00 0,00 0,00 15.169,30 Total, din care: Construcţii 11.728,30 550,00 528,00 0,00 0,00 10.650,30 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 3.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.578,00 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 6.180,30 0,00 528,00 0,00 0,00 5.652,30 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 3.690,00 0,00 528,00 0,00 0,00 3.162,00 A. Lucrări în continuare 561,00 0,00 528,00 0,00 0,00 33,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7, HCL 429/2002 22,00 22,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN19, HCL 415/2002 50,00 50,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN5, HCL 416/2002 56,00 56,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP45, HCL 422/2002 200,00 200,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP30, HCL 424/2002 200,00 200,00 0,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15, HCL 523/2006 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7, HCL 524/2006 8,00 8,00 B. Lucrări noi 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,00 Mansardare gradinita PS1, HGR 1285/2007 100,00 100,00 Mansardare gradinita PP20, HCL 278/2007 200,00 200,00 Mansardare gradinita PP14, HCL174/2007 500,00 500,00 Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, HCL 431/2007 620,00 620,00 Reparatii capitale gradinita PP31 ,HG 1285/2007, HCL 446/2007 40,00 40,00 Extindere gradinita PP 22, HCL 433/2007 500,00 500,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 1.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.169,00 Dotări independente 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 Achiziţie plită gaz PP 48, PP11, PP3,PP30 160,00 160,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,00 Proiect SF instal.PP.23 65,00 65,00 SF+ PT rep.capitale clădire PN.5 50,00 50,00 SF+ PT extindere corp gradinita PP 29 80,00 80,00 SF extindere cladire PP26 70,00 70,00 SF mansardare PN 16 150,00 150,00 SF extindere spalatorie PP32 80,00 80,00 SF extindere gradinita PP33 60,00 60,00 SF +PT Bransament gaz PP7 35,00 35,00 SF +PT Bransament gaz Gradinita PN 18 50,00 50,00 SF +PT Bransament gaz Gradinita PN 48 50,00 50,00 SF+ PT Amenajare spatiu invatamant la cladirea din str. P.Stefu 169,00 169,00 SF+PT Consolidare gradinita PP1 50,00 50,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 2.490,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,30 A.Lucrări în continuare 60,30 0,00 0,00 0,00 0,00 60,30

Reparatii capitale Sc. Generala nr. 4, HG 94/2008 25,00 25,00 Amenajare vestiar Scoala generala 24 , HCL 435/2005

35,30 35,30 B. Lucrări noi 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,00 Extindere branşament gaz +CT (corp J.Moor) gen 4, HCL 527/2006 150,00 150,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19, HCL 526/2006 115,00 115,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 6 (corp Generala 29), HCL 529/2006 72,00 72,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 22, HCL 525/2006 182,00 182,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 11, HCL 530/2006 88,00 88,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 29, HCL 528/2006 8,00 8,00 Reabilitare Sc. Generala nr. 27, HG 94/2008,HG 370/2008 250,00 250,00 Constructii sala sport generala nr.1, HCL 432/2007 600,00 600,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,00 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,00 Constr.sală sport Gen.15 25,00 25,00 Mansardă Gen.15 50,00 50,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.29 50,00 50,00 Reabilitare corp Ghe. Doja - Generala 22 100,00 100,00 Reabilitare corp Balcescu- Generala 22 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz+ CT corp A. Movila , Generala 19 50,00 50,00 SF Reparatie capitala corp B+C cu tamplarie PVC Generala 14 100,00 100,00 SF Reabilitare corp anexa Sc. Generala 16 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Generala 15 50,00 50,00 SF+expertiza Generala 7 100,00 100,00 SF+PT Bransament gaz Generala 7 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Generala 4 90,00 90,00 SF+PT Reabilitare c-tii si instalatii Generala 24 100,00 100,00 65.02.04 Învăţământ secundar 10.067,00 550,00 0,00 0,00 0,00 9.517,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 10.067,00 550,00 0,00 0,00 0,00 9.517,00 A. Lucrări în continuare 2.278,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2.228,00 Reparatii capitale Liceul G.Moisil, HG300, 617/2007, HCL 446/2007 240,00 240,00 Reparatii capitale Liceul E.Ungureanu HG300/2007(corp Asanesti) 280,00 280,00 Reabilitare Colegiul National de Arta I. Vidu HGR 919/2007 25,00 25,00 Reparatii capitale Lic Agricol, HG 300/2007, HCL 446/2007 50,00 50,00 0,00 Restaurare si consolidare cabinet silvicultura Grup Scolar Silvic, HGR 1285/2007, HCL 33/2007 200,00 200,00 Reparatii capitale Liceul Pedagogic C.Silva, HG 94/2008 126,00 126,00 Reparatii utilitati Colegiul Economic F.S.Nitti , HG 94/2008 215,00 215,00

Reparatii capitale/reabilitare Lic Bartok Bela, HG 94/2008,HGR 370/2008 1.142,00 1.142,00 B. Lucrări noi 5.404,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4.904,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş, HCL 434/2005 350,00 350,00 0,00 Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 1.750,00 1.750,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 150,00 150,00 0,00 PT+ Extindere spatii liceul V. Tepes , HCL331/2007

250,00 250,00 Reabilitare cladire Liceul Calderon (Banca Mondiala)

600,00 600,00 Reabilitare Liceul Lenau (Banca Mondiala) 554,00 554,00 Reabilitare cladire C.D.Loga (Banca Mondiala) 300,00 300,00 Reabilitare Grup Scolar Silvic HGR 370/2008 200,00 200,00 Reabilitare Grup Scolar CFR HGR 370/2008 300,00 300,00 Reabilitare si dotari investitionale Colegiul Tehnic de Vest HGR 370/2008 550,00 550,00 Utilitati si reparatii grupuri sanitare la Colegiul Tehnic Coanda, HG 1285/2007 400,00 400,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385,00 Dotări independente 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581,00 Achizitie si montaj centrala termica Liceul Agricol, HCL 531/2006 381,00 381,00 Achiziţie si montaj plite 100,00 100,00 Achizitie si montaj rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 1.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.804,00 Proiect utiliz.gaz plită+ renomin. consumat.I.Vidu 2,00 2,00 Proiect utilitati gaz plita GŞ-Ungureanu 2,00 2,00 Expertiza +SF Lic.E.Ungureanu (corp P-ta Huniade)

100,00 100,00 SF+ PT Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 100,00 100,00 SF+PT reabilitare Lic.I.Vidu 200,00 200,00 SF+PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 150,00 150,00 SF Campus scolar L.Rebreanu, HCL 434/2007 500,00 500,00 SF+PT Reabilitare sala sport +bazin de innot, liceul El.TIMIS 100,00 100,00 SF Extindere internat + amenajare spatii invatam. Liceul Lenau 150,00 150,00 SF+ PT Mansardare Liceul Lenau 200,00 200,00 SF+PT Reabiltare camin cantina Liceul Calderon 150,00 150,00 SF+PT bransament gaz Liceul energetic 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Liceul H. Coanda 50,00 50,00 SF+PT Bransament gaz Liceul I.Mincu 50,00 50,00 Capitolul 66.02 Sănătate 84.410,00 80.900,00 550,00 0,00 0,00 2.960,00 66.02.06 Spitale 84.410,00 80.900,00 550,00 0,00 0,00 2.960,00 Total, din care: Construcţii 83.560,00 80.900,00 550,00 0,00 0,00 2.110,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 A. Lucrări în continuare 1.805,80 900,00 550,00 0,00 0,00 355,80

Branşament gaz+centrală termică şi abur Clinicile Noi, HCL 30/2004 230,00 230,00 Construcţie Centru MRF, HCL 54/2004 214,60 200,00 14,60 Mansardare secţie hematologie Clinicile Noi, HCL 173/2007 1.361,20 700,00 550,00 111,20 B. Lucrări noi 81.754,20 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.754,20 Reabilitare infrastructura sectia pneumologie Spitalul V. Babes, HCL 280/2007 985,40 985,40 PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si

laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu 388,80 388,80 Bransament gaz+ centrală termica si abur spital V.Babeş, HCL 29/2004 380,00 380,00 Spitalul Clinic Municipal Nou 80.000,00 80.000,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rampe electromagnetice la unitati sanitare 0,00 0,00 Studii şi proiecte 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeş 150,00 150,00 SF+ proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Ţurcanu 100,00 100,00 SF+ pr.Sp. Cl. Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare şi reabilitare) 150,00 150,00 SF Spitalul Clinic Municipal Nou 100,00 100,00 SFpentru lucrari consolidare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu 100,00 100,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Lucrari Consolidare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu 250,00 250,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 11.592,49 2.222,00 3.902,50 0,00 0,00 5.467,99 Total, din care: Construcţii 5.904,00 1.422,00 3.182,00 0,00 0,00 1.300,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 858,34 0,00 0,00 0,00 0,00 858,34 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.980,15 300,00 120,50 0,00 0,00 2.559,65 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi

concerte 1.596,49 300,00 120,50 0,00 0,00 1.175,99 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.596,49 300,00 120,50 0,00 0,00 1.175,99 Dotări independente 748,34 0,00 0,00 0,00 0,00 748,34 Dotări Teatrul German 620,00 620,00 Dotari Filarmonica 128,34 128,34 Studii şi proiecte 848,15 300,00 120,50 0,00 0,00 427,65 SF+ proiect Reabilitare constructie si instalatii Sala C- tin Jude (fosta Olimpia) 320,00 320,00 SF +expertiza Sala Capitol 68,15 68,15 0,00 SF+ PT Reabilitare Palatul Culturii 360,00 300,00 60,00 SF+proiect Reabilitare complex Bega 100,00 52,35 47,65 67.02.03.07 Casa de cultură 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 Dotări independente 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 Dotări independente 110,00 110,00 Studii şi proiecte 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 Drept de autor Manual de Istorie a Timisoarei 42,00 42,00 SF+PT Modernizare instalatie electrica Parcul Rozelor

20,00 20,00 67.02.05.01 Sport 2.400,00 432,00 1.968,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 2.400,00 432,00 1.968,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament), HCL 83/2005 2.400,00 432,00 1.968,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 7.424,00 1.490,00 1.814,00 0,00 0,00 4.120,00 67.02.05.03.01 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement (Gradina Zoologica si Botanica) 1.850,00 500,00 600,00 0,00 0,00 750,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 B. Lucrări noi 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Reamenajare si modernizare Parcul Botanic, HCL 181, 430/2007 100,00 100,00 0,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007 500,00 500,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Dotări independente 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Dotari 1.000,00 500,00 500,00 Studii şi proiecte 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF+PT Extindere si reamenajare Gradină Zoologică, etapa a- II- a 250,00 250,00 67.02.05.03.02 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 5.574,00 990,00 1.214,00 0,00 0,00 3.370,00 A. Lucrări în continuare 2.000,00 990,00 110,00 0,00 0,00 900,00 Amenajare parc zona Uzinei, HCL 74/2001, HCL 162/2008 750,00 490,00 110,00 150,00 Reamenajare si modernizare Parcul Poporului, HCL 499/2006 500,00 500,00 0,00 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 73/2001, HCL 161/2008 750,00 750,00 B. Lucrări noi 1.504,00 0,00 1.104,00 0,00 0,00 400,00 Reamenajare si modernizare Parcul Rozelor, HCL 88,00 88,00 0,00 Modernizare Parcul Justiţiei, HCL 485/2007 238,00 238,00 0,00 Modernizare Scuar Bihor, HCL489/2007 345,00 345,00 0,00 Modernizare Scuar Arcidava, HCL490/2007 273,00 273,00 0,00 Cadastrul verde si realizarea registrului spatii verzi 400,00 400,00 Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, HCL 487/2007 160,00 160,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,00

Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,00 SF-uri si PT-uri spatii verzi(scuaruri, parcuri, aliniamente, legea 24/2007) 380,00 380,00 Studiu geotehnic 35,00 35,00 Studii topografice 35,00 35,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lamaitei 150,00 150,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lacului 150,00 150,00 SF Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Kuncz (canalul Behela si canalele de legatura) 50,00 50,00 Studii geo-pedologice 30,00 30,00 Studii economice privind spatiile verzi si locuri de joaca, parcari ecologice si zone de agrement 40,00 40,00 SF amenajare zona verde str. Ghe.Lazar-Closca 50,00 50,00 SF amenajare zona verde B-dul L. Rebreanu 50,00 50,00 SF amenajare zona verde B-dul I.B.Deleanu 50,00 50,00 SF amenajare zona verde str. Eternitatii 50,00 50,00 SF amenajare zona verde, zona Dambovita -I.Barac

50,00 50,00 SF+PT Amenajare Parcul Triade 100,00 100,00 SF+PT Amenajare zona verde str. Timocului 100,00 100,00 SF+PT Amenajare zona verde si de joaca str.Ardealului 100,00 100,00 SF+PT Modernizare Parcul Vasile Pârvan 100,00 100,00 SF+PT Modernizare Parcul Szekely Laszlo-Doina 100,00 100,00 SF+PT+Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni 100,00 100,00 SF+PT+CS+DE Modernizarea spatiilor verzi de pe Cale Sagului 100,00 100,00 SF+PT+CS+DE Modernizare Parcul Zurich 100,00 100,00 SF+PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile 150,00 150,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 777,50 0,00 0,00 0,00 0,00 777,50 Total, din care: 0,00 Construcţii 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 377,50 0,00 0,00 0,00 0,00 377,50 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 68.02.05 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.04 Asistenţă acordată persoanelor în vârstă

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări 277,50 277,50 Studii şi proiecte 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Constructie centru de zi pentru persoane varstnice, str. A. Paunescu colt cu Stejarul, HCL 13/2007 100,00 100,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

68.02.15.01 Ajutor social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 68.06.15.04 Servicii sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 A.Lucrări în continuare 989,00 52,00 0,00 882,00 0,00 55,00 Achiziţie şi reabilitare cămin str.Ialomiţa nr 61B, HCL 146/2000 300,00 300,00 0,00 Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL 238/1999

532,00 532,00 0,00 Achizitie si reabilitare Camin nr.4 Str.Polona 2, HCL 147/2000 107,00 52,00 55,00 Zona de locuinte Steaua 3 (bloc 23,25,30A +B) 50,00 50,00 0,00 B. Lucrări noi 2.095,00 0,00 0,00 611,39 0,00 1.483,61 Consolidare imobil Sf. Gheorghe 4, HCL 267/2003 150,00 150,00 Locuinte sociale str. I.I.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.945,00 611,39 1.333,61 C. Dotări independente şi alte investiţii 133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 133,80 Dotări independente 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11,30 dotari independente 11,30 11,30 Studii şi proiecte 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 122,50 Expertize tehnice privind reducerea riscului seismic la locuinte OG 20/94/2007 22,50 22,50 SF+PT Construire locuinţe şi utilităţi Zona Ciarda Roşie 100,00 100,00 70.02.03.30 Locuinţe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Extindere reţea apa-canal- str. Claude Debussy, HCL 435/2006 550,00 550,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest, HCL 608/2006 450,00 450,00 0,00 Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia , HCL 603/2006 400,00 400,00 0,00 Extindere reţea canal - str. Grigore Antipa, HCL 606/2006 310,00 310,00 0,00

Extinderi reţele apă-canal - zona Muzicescu – Urseni, HCL 604/2006 840,00 840,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala-Basarabia, HCL 605/2006 520,00 520,00 0,00 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-Timireazev, HCL 600/2006 550,00 550,00 0,00 Sistem major canal Kuntz, HCL 199/2005 500,00 500,00 0,00 Sistem major canal Ghiroda II, HCL 109/2006 30,00 30,00 0,00 Extindere retea str. Rarau, HCL 440/2006 243,00 243,00 0,00 Extindere retea apa canal str. Muncii, HCL 601/2006

375,00 375,00 0,00 Extindere retea apa canal str. Corina Irineu, HCL 602/2006 200,00 200,00 0,00 Extindere retea apa str. Anina, HCL 609/2006 55,00 55,00 0,00 Extindere retea apa canal zona Trubaduri -Eroilor, HCL 610/2006 101,00 101,00 0,00 Extindere retea apa str. Luis Turcanu, HCL 429/2006

0,52 0,52 0,00 Extindere retea apa canal zona Dambovita -Lacului, HCL 607/2006 327,00 210,00 117,00 Extindere retea apa str. N.S. de Hateg, HCL 437/2006

44,90 44,90 0,00 Extindere retea canal str. Stephenson, HCL 430/2006

182,81 182,81 0,00 Extindere retea canal str. Cometei, HCL 439/2006 (partial) 92,41 92,41 0,00 Extindere apa canal str. M.Sadoveanu, HCL 438/2006

155,74 155,74 0,00 Extindere retea apa canal str. M.Neamtu, HCL 433/2006 203,52 203,52 0,00 Extindere retea canal str. Mircea cel Batran, HCL

431/2006 (partial) 136,70 136,70 0,00 Extindere retea apa strada Obreja, HCL 436/2006 89,06 89,06 0,00 Extidere retea canal str.Moise Dobosan, 428/2006 99,50 99,50 0,00 Extindere retea canal strada Ruderia, HCL 441/2006 287,21 287,21 0,00 Extindere retea apa- canal str.C.Prezan 120, HCL 160,00 86,90 73,10 0,00 Extindere retea apa- canal Calea Martirilor, HCL 80,00 80,00 0,00 Extindere retea apa canal zona Campului I, HCL 6,00 6,00 Extindere retea apa canal zona Campului II, HCL 12,00 12,00 Alimentari cu apa - Fantani publice forate, HCL 200/2005 7,00 7,00 0,00 Extindere retea apa canal str. Marginii, HCL 163/2004 0,21 0,21 0,00 Alimentari cu apa - Fantani publice ornamentale, HCL 90,38 90,38 0,00 B. Lucrări noi 15.477,85 3.005,65 6.865,70 0,00 0,00 5.606,50 Sistem major canal - cartier Urseni - Uzina de apa 1, HCL 489/2005 1.000,00 760,00 240,00 Extindere retea canal zona Plopi - Canal Bega, HCL 2.656,00 236,00 1.120,00 1.300,00 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 1.000,00 500,00 500,00 0,00 Sistem major canal Cartier Kuntz - etapa a II-a, HCL 1.008,15 208,15 800,00 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a II-a, 950,00 150,00 800,00 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie - etapa II, 1.000,00 501,50 498,50

Sistem major canal Cartier Plopi - etapa II, HCL 281/2007 1.080,00 150,00 130,00 800,00 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 1.500,00 700,00 800,00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 830,00 830,00 0,00 Extindere retea apa - str.Cetatea Alba, HCL 97/2007

210,00 210,00 0,00 Extindere reţea canal - str.Moise Doboşan (zona Mircea cel Batran) HCL 98/2007 290,00 290,00 0,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 600,00 300,00 300,00 Extindere retea apa-canal zona Magnoliei-Ciarda Rosie, HCL 99/2007 1.012,70 500,00 512,70 0,00 Fantani publice forate, HCL 282/2007 240,00 240,00 0,00 Extindere retele apa zona Rudolf Walter 11,00 11,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter

11,00 11,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres 15,00 15,00 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor 25,00 25,00 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures 6,00 6,00 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann( zona Torontal) 10,00 10,00 0,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) 70,00 70,00 0,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Aleea Viilor

60,00 60,00 0,00 Extindere retele apa-canal Ronat - zona Pavilioane 60,00 60,00 0,00 Extindere retele apa-canal Freidorf, zona Slavici-Nord

70,00 70,00 0,00 Extindere retele apa-canal Freidorf, zona Slavici-Sud

70,00 70,00 0,00 Extindere retele apa cartier Kuntz 20,00 20,00 0,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi 23,00 23,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie-Lidia - Mures 50,00 50,00 SF Extindere retele apa-canal Freidorf 20,00 20,00 SF Extindere retele apa-canal Ronat 50,00 50,00 SF Extindere retele apa-canal Plopi- Kuntz 50,00 50,00 SF Extindere retele apa-canal Mehala-Torontalului 50,00 50,00 SF Alimentari cu apa fantani 30,00 30,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 7.345,00 4.930,00 1.000,00 0,00 0,00 1.415,00 A. Lucrări în continuare 6.930,00 4.930,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Extindere reţele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 3.570,00 2.570,00 500,00 500,00 Extindere reţele iluminat public zona de sud, HCL 3.360,00 2.360,00 500,00 500,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Studii şi proiecte 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 Studii şi proiecte Reţele Iluminat public 315,00 315,00 SF+ PT Bransament si instalatii iluminat cimitire 100,00 100,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localităţi 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii si proiecte 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF extindere retele gaze naturale 30,00 30,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 31.712,31 0,00 1.464,00 0,00 0,00 30.248,31 A. Lucrări în continuare 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 Viabilizare teren pentru loc.Miloia III , HCL 412/2002, HCL 117/2004 1.000,00 1.000,00 Piaţa de gross HCL 414/2002 70,00 70,00 B. Lucrări noi 23.116,81 0,00 1.300,00 0,00 0,00 21.816,81 Reabilitare P-ţa Iosefin si str.Văcărescu (PT+executie), HCL 414/2002 3.500,00 700,00 2.800,00 Reabilitare spatii publice CETATE, HCL 361/2007 1.575,00 600,00 975,00 Participare la POR -AXA 5 -Dezvoltarea turismului CETATE (min.2%din max. 25 mil.euro+avans pentru 1/2 ani), HCL 3/2007 5.339,81 5.339,81 Participare la POR -AXA1-Dezvoltarea durabila Iosefin+ Fabric (min.2% din max. 50 mil. Euro+avans pentru 1/2 ani), HCL3/2007 8.802,00 8.802,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 1.800,00 1.800,00 PT + Extindere si etajare sectia 3 politie, HCL 491/ 2007 724,50 724,50 Extindere gard Parcul Poporului cu construire imprejmuire Parcul Poporului HCL 133/2008 375,50 375,50 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4-6 TMS, HCL 488/2007 1.000,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 7.525,50 0,00 164,00 0,00 0,00 7.361,50 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Achiziţie teren P-ţa Văcărescu, HCL 414/2002 100,00 100,00 Studii şi proiecte 7.425,50 0,00 164,00 0,00 0,00 7.261,50 SF-uri pentru accesare fonduri europene in cadrul

conceptului integrat de reabilitare urbana, HCL 3/2007 750,00 750,00 ET, doc.avizare si PT a lucrarilor de interventie la Spitalul de Pneumoftiziologie V.Babes 50,00 50,00 SF-uri pentru accesare fonduri europene pentru alte proiecte PMT in afara CONCEPTULUI INTEGRAT DE REABILITARE URBANA 200,00 200,00 Studiu de management Spital Clinic Municipal Torontalului, HCL76/2004 100,00 100,00 Expertize imobile istorice HCL 3/2007 500,00 500,00 Intocmirea hartii de zgomot si monitorizarea zgomotului ambiental 464,00 164,00 300,00 Elaboare PUG digital 457,50 457,50

Studiu zone cladiri inalte 91,50 91,50 Elaborare harti risc seismic 274,50 274,50 SF sistem integrat de semnalizare 48,00 48,00 SF Iluminat Public şi Arhitectonic 169,00 169,00 SF Reabilitare Fântâni şi Statui 95,00 95,00 SF Reabilitare Clădiri Piaţa Victoriei 280,00 280,00 Diverse SF-uri Iosefin 25,00 25,00 Diverse Sf-uri Fabric 25,00 25,00 Zonare microgeologica a municipiului 274,50 274,50 Asistenta tehnica pentru POR AXA 1 700,00 700,00 Asistenta tehnica pentru POR AXA 5 700,00 700,00 Studii densificare cartiere rezidentiale, locuinte P+4E - P+10E (15 PUZ-uri) 457,50 457,50 Studii densificare cartiere rezidentiale, locuinte P+2+M (10 PUZ-uri) 274,50 274,50 Studii facilitati sportive si agrement 274,50 274,50 Masterplan zona metropolitana 457,50 457,50 PUZ Piata 700 100,00 100,00 Documentatii topo cadastrale 657,50 657,50 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 778,00 0,00 8,00 0,00 0,00 770,00 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 183,00 0,00 8,00 0,00 0,00 175,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 Studiu privind managementul deşeurilor în municipiul Timişoara, elaborarea startegiei de gestionare a deseurilor 35,00 35,00 74.02.50 Alte servicii in domeniile protectiei mediului 743,00 0,00 8,00 0,00 0,00 735,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 743,00 0,00 8,00 0,00 0,00 735,00 Dotări independente 183,00 0,00 8,00 0,00 0,00 175,00 dotari independente 183,00 8,00 175,00 Studii şi proiecte 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 Cercetare si dezvoltare in domeniul protectiei mediului

560,00 560,00 Capitolul 80.07 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 9.663,00 9.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total, din care: Construcţii 9.663,00 9.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi

comerciale 9.663,00 9.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 9.663,00 9.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 9.423,00 9.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Modernizare RTS Cartierul Soarelui, HCL 93/2004 299,00 299,00 0,00 modernizare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 137/2004 699,00 699,00 0,00 Modernizare RTS Cartierul Fabric, HCL 91/2004 323,10 323,10 0,00 Modernizare RTS Cartierul Girocului, HCL 128/2004

699,50 699,50 0,00 Modernizare RTS Campus Universitar, HCL 139/2004

394,00 394,00 0,00 Modernizare RTS Zona Bucovina, HCL 136/2004 45,40 45,40 0,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004

20,00 20,00 0,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii, HCL 275/2006 205,70 205,70 0,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 272,30 272,30 0,00 Reabilitare RTS ZONA Steaua, HCL 277/2006 149,80 149,80 0,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei, HCL 278/2006 22,20 22,20 0,00 Utilizare turbina de mica putere ca alternativa la SR la CET SUD Timis, HCL 171/2006 100,00 100,00 0,00 Retehnologizare CAF CET Centru, HCL 167/2004 1.000,00 1.000,00 0,00 Modernizare P.T.Freidorf si transformare in C.T. si implementare cogenerare de mica putere, prin utilizare motoare termice HCL 165/2004 50,00 50,00 0,00 Reabilitare retele termice de transport , HCL 166/2004

1.600,00 1.600,00 0,00 Reabilitare retele termice in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 1.493,00 1.493,00 0,00 Prelevare ,evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 1.000,00 1.000,00 0,00 CET Timisoara Centru extindere cu unitati moderne de cogenerare, HCL172/2004 50,00 50,00 0,00 Modernizare cazane de abur nr.1,2,3 dela CET SUD Timisoara interconexiunea cu TAER 19,7-14/03, HCL 50;330/2007 200,00 200,00 0,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 300,00 300,00 0,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT

BUZIAS si CT DUNAREA prin instalarea unor unitati

de cogenerare cu motoare termice, HCL 556/2006 100,00 100,00 0,00 Modernizare electofiltru de la CAF nr.1 , HCL 58/2006

300,00 300,00 0,00 Modernizarea rampei de descarcare a pacurei si a separatorului de pacura, CET Centru Timisoara , HCL 31/2008 100,00 100,00 0,00 Amenajare sediu politia comunitara, HCL111/2006 240,00 240,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 4.409,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.409,03 Total, din care: Construcţii 4.219,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.219,03 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 81.01.06 Energie termică 4.409,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.409,03 A. Lucrări în continuare 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Modernizarea sistemului de contorizare a energiei termice in mun. Timisoara, HCL 611/2006 700,00 700,00 B. Lucrări noi 3.519,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.519,03 Reabilitarea termică bloc de locuinţe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 833,10 833,10 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.I.Cuza nr.10, HCL 385/2007 944,60 944,60 Reabilitarea termică pt. blocul 36 Aleea Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 632,60 632,60 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă- condominii, HCL 142/2007 440,00 440,00 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea- Apateu, HCL 29/2007 668,73 668,73 C. Dotări independente şi alte investiţii 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 Audit pentru obtinere certificat energetic si SF reabilitare termica la blocuri de locuinte 140,00 140,00 Studii şi proiecte conform legii 325 50,00 50,00 Capitolul 84.02 Transporturi 64.242,61 24.975,41 14.320,74 0,00 118,61 24.827,85 Total, din care: Construcţii 46.297,61 20.980,41 13.515,74 0,00 118,61 11.682,85 Maşini, echipamente si mijloace de transport 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 8.300,00 3.995,00 805,00 0,00 0,00 3.500,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 4.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.645,00 84.02.03 Transport rutier 64.242,61 24.975,41 14.320,74 0,00 118,61 24.827,85 84.02.03.02 Transportul în comun 13.524,00 5.495,00 805,00 0,00 0,00 7.224,00 A. Lucrări în continuare 2.200,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Modernizare infrastructură reţea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI), HG 702/01.09.1999 2.200,00 1.500,00 700,00 B. Lucrări noi 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara -39 km, HCL 599/2006 44,00 44,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 11.280,00 3.995,00 805,00 0,00 0,00 6.480,00 Dotări independente 8.300,00 3.995,00 805,00 0,00 0,00 3.500,00 Sistem integrat de eficientizare incasari, HCL 401/2006 4.000,00 3.995,00 5,00 0,00 Achizitii mijloace de transport 2.500,00 2.500,00 Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 0,00

Dotari RATT 1.000,00 1.000,00 Studii şi proiecte 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.980,00 Studiu reorganizare circulatie sensuri unice 160,00 160,00 Sistem integrat de transport intermodal 100,00 100,00 SF Extindere retea contact linia 13 50,00 50,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale si in perspectiva extinderii 100,00 100,00 Studiu privind conectarea relatiilor de transport public

150,00 150,00 Studiu de extindere a retelei de troleibuz 100,00 100,00 Studiu de amenajare a autogarilor 100,00 100,00 Studiu de extindere a retelei de autobuz 100,00 100,00 Studiu privind implementarea sistemului ,, park and ride" 100,00 100,00 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pe radialele principale 100,00 100,00 Studiu de realizare de platforme logistice 100,00 100,00 Studiu privind realizare pasaj zona Dambovita - inel IV

100,00 100,00 Studiu de realizare a lucrarilor inelului IV 100,00 100,00 Studiu de modernizare a garilor CF ca statii de 100,00 100,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. 150,00 150,00 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate 60,00 60,00 Studiu privind verificarea potentialului de trafic naval 30,00 30,00 Studiu privind amenajarea aerogarii pentru legatura cu transportul CFR si public urban 30,00 30,00 Studiu privind amenajarea de trasee in vederea realizarii de piste pentru biciclete si zone pietonale 100,00 100,00 Studiu privind amenajarea ,, Central Parc" in Padurea Verde 100,00 100,00 Studiu privind realizarea de parcuri industriale 100,00 100,00 Studiu de extindere a retelei de tramvai 100,00 100,00 SF Modernizare si extindere retea troleibuz sub statii de redresare si retea de alimentare 100,00 100,00 Modernizare platforma garare Dambovita 1-3 300,00 300,00 Studiu de circulatie 300,00 300,00 SF Pod rutier Jiu 50,00 50,00 SF Pod rutier Mircesti

50,00 50,00 SF Pasarele pietonale peste Bega

50,00 50,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 4.259,59 0,00 2.391,59 0,00 0,00 1.868,00 A. Lucrări în continuare 2.659,59 0,00 2.391,59 0,00 0,00 268,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 2.391,59 0,00 2.391,59 0,00 Consolidare Pod Eroilor, HCL 95/2007 268,00 268,00 B. Lucrări noi 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Largire Pasaj CF str. Jiul, HCL 163/2006 500,00 500,00 Largire Pasaj CF str. Popa Sapca, HCL 162/2006 100,00 100,00 Pod peste Bega str. Bobalna, HCL 280/2006 100,00 100,00 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005 100,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 S.F. Pod Ştefan cel Mare 100,00 100,00

S.F. Pasaj Slavici - Polonă 100,00 100,00 S.F. Podul Muncii 100,00 100,00 S.F. Podul Tinereţii 100,00 100,00 S.F. Amenajare Complex rutier zona Michelangello 300,00 300,00 S.F. Pasarelă Parcul Copiilor 100,00 100,00 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Achizitii mijloace de transport 0,00 0,00 84.02.03.03 Străzi 41.459,02 19.480,41 11.124,15 0,00 118,61 10.735,85 A. Lucrări în continuare 40.244,02 19.480,41 11.124,15 0,00 118,61 9.520,85 Modernizare Nemoianu -Ferdinand, HCL 307/2006 2,00 2,00 0,00 Modernizare Revolutiei-Bogdanestilor, HCL 34/2004

350,00 350,00 0,00 Amenajare str. Trifoiului, HCL 269/2006 225,00 200,00 25,00 Amenajare str. Tibrului , HCL 376/2002 320,00 320,00 0,00 Modernizare str. Horea Creangă, HCL 403/2005 200,00 200,00 0,00 Amenajare str. Ion Raţiu, HCL 442/2006 340,00 300,00 40,00 Modernizare blv. Rebreanu -I.Bulbuca, HCL 436/2005

6.735,00 6.585,00 150,00 Amenajare str. Agronomiei, HCL 270/2006 600,00 600,00 0,00 Modernizare intersectie Ghe.Lazar-Circumvalatiunii, HCL 298/2003 900,00 900,00 0,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 400,00 400,00 0,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, HCL 420/2006 1.365,00 450,00 915,00 Amenajare str. Veronica Micle, HCL 408/2006 350,00 350,00 0,00 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 1.250,00 1.250,00 Amenajare str. Progresul, HCL 444/2006 450,00 0,00 450,00 0,00 Amenajare str.Stavrescu, HCL 402/2006 650,00 0,00 650,00 0,00 Amenajare str Mureş, HCL 411/2006 1.000,00 1.000,00 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 930,00 800,00 130,00 Amenajare str. Octav Băncilă, HCL 407/2006 500,00 500,00 0,00 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 700,00 700,00 0,00 Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 600,00 0,00 550,00 50,00 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 510,00 0,00 500,00 10,00 Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 500,00 0,00 450,00 50,00 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 750,00 0,00 700,00 50,00 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 700,00 0,00 700,00 0,00 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 450,00 0,00 400,00 50,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 2.000,00 0,00 2.000,00 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 350,00 303,41 46,59 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 800,00 800,00 0,00 Amenajare str Virtuţii, HCL 406/2006 800,00 800,00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 1.150,00 670,74 479,26 Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006 150,00 150,00 Piste ciclişti, HCL356/2001 225,00 225,00 Amenajare blv Dragalina, HCL 102/2007 850,00 700,00 150,00 0,00

Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 500,00 500,00 Reparatii capitale stradale zona I.I.de la Brad, HCL 266/2006 1.060,00 1.060,00 0,00 B. Lucrări noi 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 100,00 100,00 PT+Amenajare strada Calimanesti HCL 160/2008 230,00 230,00 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 20,00 20,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,00 SF Amenajare str.Steaua 15,00 15,00 SFAmenajare str. I.Klein 10,00 10,00 SF Amenajare str. Cronicar Neculce 15,00 15,00 SF Modernizare Aries Martirilor 50,00 50,00 SF Modernizare giratoriu 16 Decembrie-I.Maniu- Prislop 50,00 50,00 SF Amenajare str. Constructorilo-H.Giboni 75,00 75,00 SF Amenajare zona Marginii 50,00 50,00 SF Amenajare Zona Campului 50,00 50,00 SF Amenajare str. Muzicescu 60,00 60,00 SF Parcare supraterana 100,00 100,00 SF Modernizare Calea Torontalului si extindere 50,00 50,00 SF Amenajare str. M.Neamtu 15,00 15,00 SF Amenajare bl.Sudului 60,00 60,00 SF Amenajare str.Edgar Quint 15,00 15,00 SF Inchidere Inel II 200,00 200,00 SF Amenajare str. Calimanesti 50,00 50,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Dotari independente 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Achizitii mijloace de transport 5.000,00 5.000,00

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM SORIN CIURARIU

DIRECTOR DIRECŢIA MEDIU VASILE CIUPA

PRIMAR DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR DOREL BORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE AURELIA JUNIE

DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU CONSTANTIN NICUŞOR MIUŢ

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

CULIŢĂ CHIŞ DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI DIRECTOR DIRECŢIA COMUNICARE

VIOLETA MIHALACHE

SEF SERVICIU INVESTITII CARMEN DOROGHI