keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 77/26.02.2008 Privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara

26.02.2008

Hotararea Consiliului Local 77/26.02.2008
Privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 417/11.02.2008 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vîrstnice, republicată;
Având în vedere Decizia nr. 31/10.02.2006 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiş prin care Serviciul de Ajutor Maltez a fost acreditat pentru tipul de serviciu- Centru de zi pentru vârstnici;
Având în vedere Decizia nr. 33/10.02.2006 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiş prin care Serviciul de Ajutor Maltez a fost acreditat pentru tipul de serviciu- Îngrijire la domiciliu;
În conformitate cu prevederile art.33 şi art 40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. e) şi alin (7), lit. a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Convenţia între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez pentru furnizarea de servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul de Ajutor Maltez şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
-Serviciului de Ajutor Maltez;
-Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară PRIMAR Nr. 417/11.02.2008 GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind propunerea de aprobare a convenţiei între Consiliul Local al Municipiului

Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara

Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara cu sediul în Municipiul Timişoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 32 este o organizaţie neguvernamentală care se ocupă cu furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice. Prin intermediul solicitării depuse la Primăria Municipiului Timişoara, înregistrată la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară cu nr. 264 /29.01.2008 şi a completării cu nr. 405/11.02.2008, Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara solicită susţinere financiară din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru asigurarea plăţii contravalorii salariilor a unui număr de 3 persoane angajate în cadrul Serviciului de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara, achiziţionarea unui computer şi costurile aferente achiziţionării unor produse de igienă. Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara oferă patru tipuri de servicii sociale pentru persoanele vârstnice ( cantină socială, cămin de bătrâni, centru de zi şi îngrijire la domiciliu), dar solicită finanţare pentru Serviciul de îngrijire la domiciliu şi pentru Centrul de zi pentru vârstnici –Clubul Seniorilor. Serviciul de îngrijire la domiciliu, cu sediul în Timişoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 32, a fost acreditat prin Decizia nr. 33/2006. Centrul de zi pentru vârstnici situat în Timişoara, str. Gheorghe Bariţiu nr. 18, a fost acreditat prin Decizia nr. 31/2006. În Municipiul Timişoara există un mare număr de persoane vârstnice. Prin serviciile oferite de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, Serviciul pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice se încearcă să se răspundă cât mai multor nevoi de natură socială a acestora. Deoarece, în prezent, nu putem acoperi nevoile tuturor acestor persoane, se urmăreşte încheierea unor convenţii cu organizaţii neguvernamentale, care au ca obiect al activităţii, protecţia socială a persoanelor vârstnice.

Serviciul de îngrijire la domiciliu al Serviciului de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara, oferă îngrijire pentru persoanele vârstnice cu domiciliul în Municipiul Timişoara, care nu locuiesc cu aparţinătorii sau aparţinătorii nu sunt apţi pentru ajutorarea persoanei. La domiciliul beneficiarilor se acordă următoarele servicii: asistenţă medicală primară, întreţinerea igienei corporale şi activităţi de menaj. În prezent de acest serviciu beneficiază un număr de 45 de persoane vârstnice, dorindu-se extinderea lui la 50 de persoane. Serviciul este coordonat de către un asistent social, activitatea directă cu beneficiarii este susţinută de 5 îngrijitoare şi un asistent medical. Centrul de zi pentru vârstnici al Serviciului de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara, se adresează persoanelor vârstnice cu domiciliul în Municipiul Timişoara. Prin activităţile desfăşurate la Centrul de zi, se urmăreşte integrarea socială a beneficiarilor şi prelungirea perioadei de viaţa activă. Centrul este coordonat de către un asistent social şi deserveşte un număr de 20 de beneficiari. Între Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara există o veche colaborare, încă din anul 1996. Începând cu acest an, Cantina Socială a Serviciului de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara, a beneficiat de sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/1996, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2007 privind suplimentarea fondurilor alocate de către Municipiul Timişoara către Serviciul de

Ajutor Maltez în România.

Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara, beneficiază de subvenţie acordată în temeiul Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 89 lei lunar/persoană, pentru un număr de 30 de persoane (Serviciul de îngrijire la domiciliu) şi pentru 20 de persoane (Centrul de zi pentru vârstnici). Luând în considerare cele menţionate, în temeiul art.33, lit.(d) şi art. 40, alin 3, lit. (a) din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(e) şi alin 7, lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată propunem:

- aprobarea încheierii unei convenţii de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara, pentru o perioadă de un an;

- asigurarea plăţii salariilor pentru 3 persoane ( un asistent medical – normă întreagă, un magaziner - normă întreagă, şi un îngrijitor curăţenie –normă întreagă) care se va realiza conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, în sumă de 34211;

- suportarea costurilor pentru cheltuieli materiale: • produse de igienă destinate persoanelor adulte care prezintă

incontinenţă, în sumă de 1612.32 lei; • achiziţionarea unui computer, cu o valoare de până la 1800 lei;

În total se solicită alocarea, din bugetul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a sumei de 37623.32. Alăturat anexăm următoarele:

- copii după solicitarea Serviciului de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara; - organigrama Serviciului de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara, la

ANEXA 1; - tabel cuprinzând fondul de salarii la nivel de an 2008-2009, pentru cele 3 persoane

propuse pentru salarizare, la ANEXA 2 - tabel cuprinzând valoarea anuală estimată a materialelor igienice, la ANEXA 3

Viceprimar, Adrian Orza

Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Preşedinte Director executiv, Dr. Ildico Maria Baranyi Maria Stoianov Primăria Municipiului Timişoara Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Şef Serviciu Juridic, Consilier juridic, Mirela Lasuschievici Mariana Sărac

Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia Economică Director executiv,

Smaranda Haracicu

Atasament: Conventie.pdf

Anexă la HCLMT nr……………

CONVENŢIE

1.Părţile contractante: 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU şi 1.2 Serviciul de Ajutor Maltez în România, filiala Timişoara - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timişoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 32, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 9364021, fiind constituită şi înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinţei Civile nr. 7 din 17.01.2002 a Judecătoriei Timişoara, reprezentată prin doamna Ildico Maria Baranyi – preşedinte, Având în vedere dispoziţiile O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, H.G. nr. 1826/2005, pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale şi ale altor acte normative privind protecţia socială; În considerarea scopului asociaţiei Serviciul de Ajutor Maltez în România filiala Timişoara, prevăzut în actele sale constitutive şi ale activităţii acesteia de la înfiinţare până în prezent, constând în furnizarea de servicii sociale pentru persoane vârstnice; În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunităţii Municipiului Timişoara; Convin următoarele: 2. Obiectul convenţiei: 2.1. Obiectul convenţiei constă în susţinerea financiară a serviciilor: îngrijire la domiciliu şi centru de zi, oferite de Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timişoara prin Serviciul de Îngrijire al Domiciliu şi Centrul de Zi „Clubul Seniorilor”. Serviciile se adresează persoanelor vârstnice cu domiciliul în municipiul Timişoara. 2.2. Susţinerea financiară a serviciilor prevăzute la pct.2.1. se face prin:

• plata salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează : 1 post asistent medical – cu normă întreagă, un post de magaziner – cu normă întreagă şi un post de îngrijitor curăţenie – cu normă întreagă;

• suportarea costurilor unor cheltuieli materiale: un computer cu valoare de până la 1800 lei şi articole pentru igiena persoanelor adulte care prezintă incontinenţă.

3. Durata convenţiei: 3.1. Durata convenţiei este de un an, din momentul emiterii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 3.2. Prezenta convenţie poate fi prelungită prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

4.Drepturile şi obligaţiile părţilor: 4.1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara are următoarele drepturi şi obligaţii: a) asigură mijloacele financiare pentru susţinerea plăţii salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 persoane angajate cu normă întreagă şi suportă costurile materiale, conform obiectului prezentei convenţii; b) realizează controlul financiar asupra utilizării fondurilor alocate ; c) asigură trimestrial activitatea de monitorizare şi evaluare, pentru acordarea serviciilor sociale care constituie obiectul prezentei convenţii, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara. 4.2. Serviciul de Ajutor Maltez în România filiala Timişoara are următoarele drepturi şi obligaţii : a) folosirea fondurilor alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru susţinerea plăţii salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi şi achiziţionarea produselor prevăzute la cheltuieli materiale, conform obiectului prezentei convenţii; b) susţinerea activităţii necesare furnizării serviciilor sociale menţionate, în scopul respectării standardelor generale de calitate şi a tuturor reglementărilor legale în vigoare; c) întocmirea şi prezentarea trimestrială la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a rapoartelor de monitorizare ale activităţilor, care fac obiectul prezentei convenţii; d) acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentei convenţii, cu prioritate, cazurilor referite de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara; e) colaborarea cu serviciile similare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, prin realizarea unor activităţi în parteneriat, în scopul întâmpinării nevoilor sociale a cât mai multor persoane vârstnice din Municipiul Timişoara; f) menţionarea pe actele şi documentele elaborate de Serviciul de Ajutor Maltez în România filiala Timişoara, cu privire la obiectul prezentei convenţii, a sprijinului acordat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. 5. Rezilierea convenţiei: Constituie motiv de reziliere a convenţiei următoarele: a) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de către una dintre părţi; b) încălcarea de către Serviciul de Ajutor Maltez în România filiala Timişoara a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale; c) retragerea sau anularea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării Serviciului de Ajutor Maltez în România filiala Timişoara de către organele competente; d) schimbarea obiectului de activitate a Serviciului de Ajutor Maltez în România filiala Timişoara. 6. Încetarea convenţiei: Constituie motiv de încetare a convenţiei : a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat convenţia, cu excepţia situaţiei în care aceasta este prelungită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; b)acordul părţilor privind încetarea convenţiei; c) hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti; d) încetarea activităţii Serviciului de Ajutor Maltez în România filiala Timişoara prin desfiinţare, lichidare, dizolvare; e) forţa majoră, dacă este invocată.

7. Soluţionarea litigiilor : 7.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentei convenţii. 7.2. Limba care guvernează convenţia este limba română. 7.3. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii, trebuie să fie transmisă în scris. 7.4. Convenţia va fi interpretată conform legilor din România. 7.5. Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Primăria Municipiului Timişoara Serviciul de Ajutor Maltez în România filiala Timişoara Primar Preşedinte Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Dr. ILDICO MARIA BARANYI