keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 177/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roşie-etapa a II-a"

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 177/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roşie-etapa a II-a"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-9764/27.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major de canalizare - cartier Ciarda Roşie-etapa a II-a", potrivit proiectului P07/11/2006 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Realizarea obiectivului se va face din bugetul local capitolul " Alimentări cu apă" şi/ sau prin cofinanţare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_-_SF_Canal_Ciarda_Rosie.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2007-9764/27.04.2007 ___________________________________________________________________________

R E F E R A T

Municipiul Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de canalizare existente nu acoperă toate cartierele municipiului Timişoara, situaţie întâlnită şi în cartierul Ciarda Roşie, cartier în care au fost demarate lucrările la sistemul major de canalizare.

Prin această investiţie se va continua realizarea colectoarelor principale de canal din cartier, asigurându-se astfel condiţii tehnice pentru canalizarea ulterioară a tuturor străzilor din cartier, rezolvând şi gravele probleme de mediu existente în acest moment în cartier(deversări ale apelor menajere în canalele pluviale deschise).

Valoarea totală a investiţiei ,,Sistem major de canalizare – cartier Ciarda Roşie -etapa II-a ” este estimată la 3.325.000 lei (cu TVA), respectiv 977.941 Euro.

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, Sistem major de canalizare – cartier Ciarda Roşie - etapa II-a” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 07/11//2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBASCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact.: MO ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_SF_Canal_Ciarda_Rosie.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,, Sistem major de canalizare – cartier Ciarda Roşie -etapa II ” Municipiul Timişoara

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 3.325.000 RON 977.941 EURO - construcţii-montaj : 3.013.229 RON 886.244 EURO

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei Anul I 1.400.000 / 1.250. 000 RON Anul II 1.925.000 / 1.763.229 RON

Durata de realizare a investiţiei: 20 luni Capacităţi realizate :

-canal L =1.390 m, D=400 mm tuburi PVC L =660 m, D=500 mm tuburi PVC

L =200 m, D=300 mm tuburi PVC -debit transportat Qmax =160 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU