keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 162/10.05.2016
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 10907 / 05.05.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. 7458/11.11.2015 a SC Drumuri Municipale Timişoara SA, precum şi adresa nr. 317642/2015 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391/2006;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin H.G. nr. 955/2004;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. d) art. 22 alin. (2) şi (3), art. 23 alin. (1) lit. b), art. 29 alin. (4) lit. (b), art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 19 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara" către SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 2: Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 3: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara" conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 4: Se aprobă Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Bunurile date în administrarea şi exploatarea SC Drumuri Municipale Timişoara SA sunt prevăzute în Anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 6: Se aprobă tarifele conform Anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 7: Se aprobă redevenţa în cuantum de 0,5 % din cuantumul veniturilor încasate de delegat din serviciile prestate.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: hcl162_anexa03.pdf

1

Anexa 3 CONTRACT NR. ________________________

privind delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere,

funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”

1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal R14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi Smaranda Haracicu – director economic, numit in continuare delegatar,

2. SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A., cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii, nr. 45, Jud. Timis, CIF RO3286536, numar de ordine in registrul comertului de pe langa Tribunalul Timis J35/3475/1994, cont curent nr. RO69BRDE360SV07486763600, deschis la B.R.D. Timisoara, reprezentata prin ing. Valentin Martinov - director general şi ec. Marcela Fericel – director economic, numita in continuare delegat, In temeiul prevederilor:

- Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001; - OUG nr. 195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice; - HG nr. 1391/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/ 2002;

- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; - HG nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002; - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; - HCLMT nr. / ; I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune prin atribuire directa a serviciilor de semnalizare rutieră, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara. (2) Activităţile care fac obiectul gestiunii delegate, în principal –fără a se limita la acestea, sunt următoarele:

- organizarea circulaţiei rutiere în Municipiul Timişoara şi optimizarea traseelor în funcţie de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalaţii de dirijare şi semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalaţii de avertizare;

- instalarea, verificarea, repararea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei (semafoare, indicatoarele, marcaje, etc.)

- perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulaţiei;

- alte activităţi referitoare la semnalizarea rutieră. (3) Descrierea activităţilor si a obiectului delegarii de gestiune sunt stabilite in caietul de

sarcini anexa, care face parte integranta din prezentul contract si pe care delegatul il accepta integral. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completandu-se cu cele convenite prin prezentul contract.

II. TERMENUL CONTRACTULUI ŞI DURATA DE EXECUŢIE Art. 2. Prezentul contract se încheie pe o durată de 15 ani, începând cu data semnării.

2

Art. 3. Delegarea poate fi prelungita cu o perioadă egală cu jumătate din durata sa iniţială cu aprobarea expresă a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Art. 4. Termenul de execuţie şi predare integrală a lucrărilor va fi stabilit pe baza programelor anuale şi lunare, după caz. Art. 5. În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, delegatul se va confrunta cu alte situaţii decât cele stipulate, părţile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

III. PREŢUL CONTRACTULUI Art. 6. (1) Tarifele pentru lucrările/serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt

evidenţiate în Devizele analitice întocmite pe categorii de lucrări aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi care fac parte integranta din prezentul contract.

(2) Tarifele se vor actualiza periodic, conform legislaţiei în vigoare. (3) Preţurile la materialele folosite la lucrările ce fac obiectul prezentului contract se vor

justifica prin facturi de la furnizori.

IV. REDEVENŢA Art. 7. (1) Delegarea gestiunii serviciilor se efectuează în schimbul unei redevenţe lunare

de 0,5 % din cuantumul veniturilor încasate de delegat din serviciile prestate. (2) Delegatul are obligaţia de a achita redeventa în data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioara. (3) Plata redeventei se face în contul transmis de către delegatar, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara; (4) Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la plata unor penalităţi de intarziere in cuantum de 0,1%, pentru fiecare zi de întârziere, până la achitarea integrală a acesteia. (5) Neplata redeventei (inclusiv a majorărilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile duce la rezoluţiunea de drept a contractului fară nici o altă formalitate prealabilă. (6) Din partea Delegatarului, însărcinată cu urmărirea, încasarea şi respectarea obligaţiilor privind plata redeventei este Direcţia Fiscală. (7) Redeventa nu se poate modifica pe toata durata de derulare a contractului de delegare. V. DREPTURILE PĂRŢILOR:

Art. 8. DREPTURILE DELEGATULUI Delegatul are următoarele drepturi: 1. De a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune; 2. De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor legale; 3. De a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul delegării, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin prezentul contract; 4. Să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora; 5. Să propună autorităţilor administraţiei publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare.

Art. 9. DREPTURILE DELEGATARULUI Delegatarul are următoarele drepturi: 1. De a verifica prin reprezentanţii săi, în perioada derulării contractului, modul în care se respectă condiţiile şi clauzele acestuia de către delegat, precum şi îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de delegat; 2. De a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare de gestiune din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local; 3. Sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului prestat.

3

VI. OBLIGAŢIILE PARTILOR

Art. 10. OBLIGAŢIILE DELEGATULUI 1. Să verifice zilnic integritatea şi funcţionarea corectă a instalaţiilor de semaforizare şi al dulapurilor de automatizare; 2. Să înlocuiască: modulele led defecte la semafoarele rutiere şi/sau pietonale; subansamblurile deteriorate sau învechite ale corpurilor de semafoare; cablurile electrice şi clemele deteriorate, etc; 3. Să cureţe periodic firidele, cutiile de conexiuni, dulapurile de automatizare, precum şi subansamblurile care concură la vizibilitatea semafoarelor; 4. Să verifice şi să efectueze revizia periodică a stării reţelei de cabluri electrice aferente instalaţiilor de semaforizare, precum şi a legăturilor de protecţie la pământ şi nulul de protecţie; 5. Verificarea, încercarea şi efectuarea de probe ale echipamentului electronic de dirijare; 6. Repararea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de semaforizare în caz de defecţiune; 7. Verificarea detectorilor de trafic, de bucle inductive, de camere video, reţele de comunicaţii prin fibră optică, etc.; 8. Instalarea: de detectori de trafic şi bucle inductive; de aparate, dispozitive şi echipamente auxiliare automatului programabil; 9. Modificarea planurilor de desfăşurare a fazelor de semaforizare; 10. Realizarea de instalaţii noi de semaforizare; 11. Verificarea, conform programelor lunare, stării indicatoarelor rutiere, înlocuirea indicatoarelor rutiere deteriorate şi înlocuirea stâlpilor deterioraţi; 12.Montarea de noi indicatoare (prin dispoziţia Comisiei de circulaţie, prin proiecte de execuţie aprobate sau a celor cuprinse în planurile anuale/ lunare); 13.Curăţirea indicatoarelor rutiere; 14. Executarea marcajelor rutiere; 15. Întreţinerea şi/sau extinderea sistemului ,,Trafic management şi supraveghere video”, după punerea sa în funcţiune, şi aprobarea costurilor de întreţinere prin acordul părţilor. Sistemul de trafic management şi supraveghere video cuprinde: sistem centralizat de dirijare automată a traficului rutier şi infrastructura de fibră optică; 16. Preluarea exploatării sistemului ,,Trafic management şi supraveghere video” după expirarea perioadei de garanţie a acestuia, şi aprobarea costurilor de exploatare prin acordul părţilor. Sistemul de trafic management şi supraveghere video cuprinde: sistem centralizat de dirijare automată a traficului rutier şi infrastructura de fibră optică; 17.Să fundamenteze conform prevederilor legislaţiei, tarifele utilizate în activitatea serviciului şi să le supună aprobării delegatarului; 18.Să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale; 19.Să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederile legale în vigoare; 20. Să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare; 21.Să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi; 22.Să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de sarcini, la încetarea contractului de delegare; 23.Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii; 24.Să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnica-economică referitoare la serviciul gestionat; 25. Să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unor lucrări noi la un nivel calitativ corespunzator, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării; 26.Sa respecte orice prevederi care deriva din reglementarile legale in vigoare si din hotararile consiliului; 27.Delegatul are obligaţia de a menţine pe perioada derulării contractului următoarele certificări pentru serviciile prestate:SR EN ISO 9001:2001 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem

4

de management al calităţii; SR EN ISO 14001:2005 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management de mediu; OHSAS 18001:2004 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 28.Delegatul are obligaţia să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare de gestiune; 29.Delegatul are obligaţia să efectueze serviciul conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă; 30.Este interzisă subdelegarea serviciului care face obiectul prezentului contract de delegare de gestiune; 31.Delegatul are obligaţia să plătească redeventa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contract; 32. La încetarea contractului de delegare de gestiune din alte cauze decât termenul, forţa majoră, cazul fortuit şi înţelegerea părţilor, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile; 33.Delegatul are obligaţia să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţilor şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii acestora; 34. Delegatul este obligat să ia măsurile necesare privind siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii, a mediului si de paza contra incendiilor; 35.Delegatul are obligaţia să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc); 36.In cazul în care delegatul sesizează existenta sau posibilitatea existenţei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării serviciilor, va notifica de îndată acest fapt delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciilor care fac obiectul prezentului contract; 37.Delegatul va asigura un număr suficient de angajaţi şi dotarea tehnica pentru prestarea serviciilor în condiţii de calitate, cantitate, siguranţă şi continuitate; 38.Delegatul se obligă să prezinte delegatarului rapoarte la solicitarea acestuia, cu privire la prestarea serviciului care face obiectul prezentului contract; 39.Delegatul se obligă să asigure accesul reprezentanţilor delegatarului în vederea verificării modului de prestare a serviciului şi a îndeplinirii obligaţiilor contractuale, sens in care va pune la dispoziţia delegatarului, la simpla solicitare a acestuia, orice informaţii, date, documente cu privire la activitatea desfaşurată şi la îndeplinirea obligaţiilor contractuale; 40.Delegatul are obligaţia asigurării accesului neîngrădit al delegatarului la informaţiile, datele si documentele necesare stabilirii: modului respectării şi îndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate; calităţii şi eficientei serviciilor prestate; 41.Riscul de exploatare a serviciului este preluat integral de delegat; 42. Delegatul are obligaţia să presteze serviciile la preţurile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timi�oara, preţuri prevăzute în Anexa la Caietul de sarcini care face parte integrantă din prezentul contract; 43. Delegatul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile delegatarului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrările care fac obiectul prezentului contract. În cazul în care delegatul consideră că dispoziţiile delegatarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale; 44. Delegatul are obligaţia de a refece pe cheltuiala proprie lucrările care nu corespund din punct de vedere calitativ; 45. Costul probelor, verificărilor, etc. intră în sarcina delegatului; 46. Delegatul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele impuse de delegatar;

5

47. Delegatul răspunde şi garantează calitatea lucrărilor în funcţie de specificul acestora şi se obligă să remedieze toate defectele apărute, pe cheltuiala proprie, cu excepţia celor datorate culpei delegatarului; 48. Actualizarea/elaborarea documentaţiilor tehnice necesare executării, întreţinerii şi exploatării mijloacelor de semnalizare rutieră. 49. Delegatul răspunde pentru prejudiciile cauzate terţilor din momentul predării amplasamenului şi până la terminarea lucrărilor.

Art. 11. OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI 1. Delegatarul are obligaţia de a asigura resursele bugetare pentru serviciul care face obiectul prezentului contract; 2. Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina delegatului prin contractul de delegare; 3. Să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; 4. Să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor sale; 5. Sa coreleze programele de dezvoltare economico-sociala a orasului si de amenajare a teritoriului, cu efectuarea lucrarilor de investitii, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitară; 6. Sa aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor publice delegate; 7. Sa finanteze in conditiile legii realizarea de lucrari necesare serviciilor publice delegate; 8. Sa inspecteze bunurile, activitatile si serviciile delegate; 9. Sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la serviciul prestat si sa ia masurile necesare in cazul in care delegatul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 10. Sa păstreze pe durata derularii prezentului contract, in conformitate cu atributiile ce-i revin potrivit legii, prerogativele si raspunderile privind aprobarea politicilor si strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului precum si dreptul de a supraveghea si controla modul de desfasurare a serviciului cu privire la: respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de delegat; dezvoltarea si modernizarea serviciului, precum si modul de administrare, exploatare si mentinere in functiune a acestuia; respectarea procedurilor de formare, stabilirea si ajustare a preturilor; calitatea serviciului prestat; indicatorii de performanta ai serviciului prestat; 11. Să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; 12. Să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului; 13. Să obţină şi să pună la dispoziţia delegatului toate avizele necesare, precum şi documentaţia necesară execuţiei (detalii, planşe desenate, caiete de sarcini); 14. Să analizeze şi avizeze propunerile de modificare sau de înlocuire a unor materiale din documentaţiile prezentate de delegat; 15. Să recepţioneze lucrările. VII. LUCRĂRILE DE INVESTIŢII Art. 12. (1) Programul lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, dezvoltarea, reabilitarea de obiective noi şi/sau lucrărilor de întreţinere/reparaţii se va aproba de către delegatar. (2) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii revin în proprietatea delegatarului ca bunuri de retur. VIII. RECEPŢIA LUCRĂRILOR Art. 13. (1) Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile

6

Caietului de Sarcini. (2) Comisia de recepţie, numită de delegatar, are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii lucrărilor prin corelarea acestora cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, delegatarul are dreptul de a aproba, amâna sau respinge recepţia. (3) Prin semnarea procesului-verbal de recepţie se consideră că delegatul şi-a executat obligaţiile contractuale.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art. 14. (1) Delegatarul poate modifica, unilateral partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, dupa caz. (2) In cazul în care modificarea unilaterala a contractului îi aduce un prejudiciu, delegatul are dreptul sa primeasca in mod prompt o despăgubire adecvata si efectiva.

(3) In caz de dezacord intre delegatar şi delegat cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilita de instanţa de judecata competenta. (4) Dezacordul dintre delegatar şi delegat cu privire la despăgubiri nu poate sa constituie un temei pentru delegatar care sa conducă la sustragerea de la obligaţiile sale contractuale.

X. DECONTAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

Art. 15. (1) Valoarea contractului corespunde devizelor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Plata lucrărilor se face, lunar, pe baza facturii emise de către delegat în baza situaţiilor de lucrări (care cuprind cantităţile lucrărilor executate, documente justificative) confirmate de către delegatar. (2) Delegatarul are obligaţia de a efectua plata către prestator în cel mai scurt timp posibil de la acceptarea la plată a facturii de către acesta. XI. GARANŢII Art. 16. Începând cu prima decontare lunară a lucrărilor executate, operatorul constituie o garanţie egală cu valoarea lucrărilor prestate în timp de o lună. Garanţia se constituie prin reţineri lunare egale cu 5% din valoarea lunară facturată, până la constituirea întregii garanţii. Sumele reţinute se depun la bancă într-un cont special, dobânzile aferente revenind operatorului. La încetarea contractului, după reglarea plăţilor şi a penalităţilor, garanţia se restituie operatorului. XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 17. (1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: a- la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare de gestiune; b- în cazul constatării unor abateri grave ale delegatului de la îndeplinirea obligaţiilor contractule, prin rezilierea unilaterală de către delegatar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului; c- în cazul constatării unor abateri grave ale delegatarului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către delegat şi cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatarului; d-în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către delegatar, dar numai cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului; e-în caz de forţă majoră sau caz fortuit, când delegatul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renunţare, fară plată unei despăgubiri. XII. FORŢA MAJORĂ

Art. 17. (1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (2) Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

7

(3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea prezentului contract de delegare fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

Art. 18. Definitii (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fară relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. XIII. REZILIEREA CONTRACTULUI Art. 19. (1) Delegatarul îsi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de delegare de gestiune, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsura încît îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

(2) In cazul prevăzut la art. l4 (l), delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a contractului.

(3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de drept, fara somaţie, punere in intarziere sau intervenţia instanţei de judecata si de a pretinde plata de daune - interese. XIV. CLAUZE SPECIALE

Art. 20. (1) Prin semnarea prezentului contract, delegatul, confirmă ca a luat cunoştinţă despre toate condiţiile impuse de delegatar aşa cum rezultă acestea din prezentul contract şi le acceptă fără obiecţiuni. (2) Dreptul de delgare se poate transmite doar in cazul divizării sau fuziunii delegatului persoana juridica.

(3) In cazul divizării sau fuziunii, delegatul persoana juridica se obligă să notifice, in prealabil şi în scris, delegatarul.

(4) Toate modificările se vor trimite, în copie legalizată, în termen de 30 de zile de la modificare, delegatarului. Nerespectarea termenului de mai sus duce la rezilierea contractului din vina exclusivă a delegatului şi dă dreptul delegatarului de a cere despăgubiri.

(5) Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adiţional semnat de ambele parti. XV. LITIGII

Art. 21. (1) Delegatul şi delegatarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului. (2) In cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun din Municipiul Timisoara. XVI. NOTIFICARI Art. 22. (1) In accepţiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre părţi celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract. (2) In cazul in care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data menţionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

(3) Daca notificarea se trimite prin e.mail sau fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

8

(4) Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XVII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI Art. 23. Următoarele documente sunt anexe ale contractului şi constituie parte

componentă a contractului: a- Caietul de sarcini; b- Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului; c- Bunurile predate in administrare.

XVIII. CLAUZE FINALE Art. 24. Modificările cu caracter legislativ si care privesc termenii si condiţiile prezentului contract, vor fi adaptate condiţiilor specifice contractului, prin acte adiţionale.

Art. 25. Prezentul contract, împreuna cu caietul de sarcini din anexa care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voinţa partilor si înlătura orice alta înţelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

Art. 26. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, cate doua pentru fiecare parte.

DELEGATAR DELEGAT

MUNICIPIUL TIMISOARA Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.

Atasament: hcl_162_anexa04.pdf

    Anexa 4

I. Instalaţii de semaforizare existente pe raza municipiului Timişoara

NR. CRT. INTERSECTIA

1 CALEA SAGULUI - BV. LIVIU REBREANU 2 BV. LIVIU REBREANU - STR. GH. RANETII 3 BV. LIVIU REBREANU - STR. HEBE 4 BV. LIVIU REBREANU - BV. C. BRANCOVEANU 5 BV. LIVIU REBREANU - STR. ULPIA TRAIANA 6 BV. LIVIU REBREANU - STR. DRUBETA 7 BV. LIVIU REBREANU - STR. SALCAMILOR 8 BV. LIVIU REBREANU - STR. COSMINULUI 9 BV. LIVIU REBREANU - CALEA MARTIRILOR

10 CALEA MARTIRILOR - STR. ARIES - STR. SURORILE MARTIR CACEU 11 AL. FC RIPENSIA - STR. 1 DECEMBRIE 1918 12 AL. FC RIPENSIA - BV. EROILOR DE LA TISA 13 STR. CLUJ - STR. 1 DECEMBRIE 1918 14 STR. CLUJ - BV. EROILOR DE LA TISA 15 BV. MICHELANGELO - BV. C.D. LOGA 16 BV. MICHELANGELO - BV. MIHAI EMINESCU 17 STR. PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA - STR. HECTOR 18 PIATA I.C. BRATIANU (PUNCTELE CARDINALE) 19 PIATA CONSILIUL EUROPEI 20 CALEA SAGULUI - STR. VERDI - STR. MURES 21 STR. CLUJ - LICEUL ION VIDU 22 BV. 16 DECEMBRIE 1989 - BV. GEN. DRAGALINA - BV. C. BRANCOVEANU 23 BV. 16 DECEMBRIE 1989 - SPL. TUDOR VLADIMIRESCU 24 BV. 16 DECEMBRIE 1989 - BV. REGELE FERDINAND 25 BV. REPUBLICII - BV. REGELE FERDINAND (PIATA REGINA MARIA) 26 BV. REPUBLICII - STR. JIUL - CALEA CIRCUMVALATIUNII 27 CALEA CIRCUMVALATIUNII - STR. C. BREDICEANU - CALEA BOGDANESTILOR 28 CALEA CIRCUMVALATIUNII - STR. GH. LAZAR 29 CALEA CIRCUMVALATIUNII - STR. BUREBISTA (FOSTA ZBORULUI) 30 CALEA DOROBANTILOR - BV. S. BARNUTIU 31 BV. TAKE IONESCU - STR. MIHAIL KOGALNICEANU 32 STR. GH. LAZAR - STR. GH. DIMA 33 STR. C. BREDICEANU - STR. SF. IOAN 34 BV. REPUBLICII - BV. GEN. DRAGALINA 35 BV. GEN. DRAGALINA - SPL. N. TITULESCU 36 BV. GEN. DRAGALINA - SPL. T. VLADIMIRESCU 37 BV. GEN. DRAGALINA - BV. REGELE CAROL I 38 BV. IULIU MANIU - BV. REGELE CAROL I - STR. PREYER 39 STR. GARII (INTOARCERE TRAMVAI 1 - ELBA)

    Anexa 4 40 STR. GARII - STR. D. BOLINTINEANU (INTOARCERE TRAMVAI 2 - ELBA) 41 CALEA DOROBANTILOR - STR. UZINEI - STR. OVIDIU 42 STR. A. SAGUNA - STR. IOSIF VULCAN 43 STR. A. SAGUNA - STR. TIGRULUI - STR. MIHALACHE 44 STR. MIHALACHE - STR. T. NECULUTA 45 STR. MIHALACHE - STR. ANTON PANN

46 STR. PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA - STR. MARTIN LUTHER - BV. REVOLUTIEI DIN 1989 47 STR. C. BREDICEANU - STR. PARIS 48 BV. REGELE FERDINAND - BV. C.D. LOGA 49 BV. C.D. LOGA - STR. 20 DECEMBRIE 50 PIATA 700 (ALCATEL-ETA2U) 51 STR. GH. LAZAR - LICEUL ION MINCU 52 CALEA SAGULUI - STR. OVIDIU COTRUS 53 CALEA TORONTALULUI - STR. TIMIS 54 CALEA TORONTALULUI - BV. CETATII - STR. MIRESEI (CIOCANUL) 55 CALEA TORONTALULUI - STR. LIEGE 56 CALEA ARADULUI - STR. EPISCOP V. LAZARESCU - STR. TIMIS 57 CALEA ARADULUI - STR. AMURGULUI - STR. MIRESEI 58 CALEA ARADULUI - STR. CALAN - STR. ACAD. REMUS RADULET 59 CALEA ARADULUI - STR. LIEGE 60 CALEA SEVER BOCU - STR. AMURGULUI - STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE 61 CALEA SEVER BOCU - STR. LINISTEI 62 CALEA SEVER BOCU - ALEEA LIREI 63 CALEA SEVER BOCU - STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL 64 CALEA DOROBANTILOR - ALEEA PADUREA VERDE 65 STR. BANATUL - BV. DAMBOVITA 66 STR. A. DEMETRIADE - STR. FRIGULUI 67 STR. A. DEMETRIADE - STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE 68 BV. CETATII - STR. GH. LAZAR - STR. CLOSCA 69 BV. CETATII - CALEA BOGDANESTILOR - STR. B.P. HASDEU 70 BV. I. BULBUCA - BV. SUDULUI 71 BV. I. BULBUCA - ALEEA SANATATII 72 BV. I. BULBUCA - STR. ARIES - STR. DR. MURESAN 73 CALEA STAN VIDRIGHIN - INTRARE R.A.T.T. 74 CALEA STAN VIDRIGHIN - BV. EROILOR DE LA TISA 75 STR. STEFAN CEL MARE - STR. GLORIA - STR. ST. O. IOSIF 76 STR. PESTALOZZI - STR. STEFAN CEL MARE - STR. IEPURELUI

77 CALEA MARTIRILOR - STR. MARESAL AL. AVERESCU - STR. MARESAL C-TIN PREZAN 78 STR. BUJORILOR - STR. EMILE ZOLA 79 STR. EMILE ZOLA - ALEEA CHISODEI 80 STR. EMILE ZOLA - STR. VICTOR HUGO

    Anexa 4 81 BV. C. BRANCOVEANU - STR. MURES 82 BV. C. BRANCOVEANU - STR. CIPRIAN PORUMBESCU 83 STR. CIPRIAN PORUMBESCU - STR. AL. ODOBESCU 84 BV. MIHAI VITEAZU - BV. VICTOR BABES - STR. SF. ROZALIA 85 BV. MIHAI VITEAZU - BV. VASILE PARVAN - SPL. T. VLADIMIRESCU 86 BV. VASILE PARVAN - UNIVERSITATEA DE VEST (TRECERE PIETONI) 87 STR. BATANIA - CALEA STAN VIDRIGHIN - STR. PROF. DR. AUREL P. PODEANU 88 STR. A. DEMETRIADE - CALEA AL. I. CUZA - STR. PICTOR ION ZAICU 89 STR. GH. LAZAR - STR. PICTOR ION ZAICU 90 CALEA BUZIASULUI - STR. SIEMENS 91 CALEA SEVER BOCU - STR. CONSTRUCTORILOR 92 DN 6 - STR. VICTORIEI (GHIRODA) 93 STR. A. DEMETRIADE - BV. ANTENEI - STR. POPA SAPCA 94 STR. MIHAIL KOGALNICEANU - STR. VIRTUTII (KAUFLAND) 95 CALEA ARADULUI - STR. GR. ALEXANDRESCU - STR. DR. GR. T. POPA 96 STR. BUDAI DELEANU - STR. TRANSILVANIA 97 BV. VICTOR BABES - STR. TRAIAN LALESCU 98 BV. EROILOR DE LA TISA - STR. DALIEI 99 CALEA MARTIRILOR - STR. MURES

100 CALEA MARTIRILOR - STR. GAVRIL MUSICESCU 101 BV. MICHELANGELO - BV. V. PARVAN - STR. CLUJ (P-TA LEONARDO DA VINCI) 102 STR. CLOSCA - STR. MUNTENIEI - STR. MACILOR 103 STR. CLOSCA - STR. VUK KARADJICI 104 STR. CLOSCA - STR. IOAN PLAVOSIN

 

II. Semnalizarea rutieră şi alte mijloace de semnalizare rutieră aferente pe străzile situate pe raza municipiului Timişoara, conform ultimului proces-verbal de inventariere realizat de Direcţia Economică.

Atasament: hcl_162_anexa02.pdf

1   

Anexa 2 CU AMENDAMENTE REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului

Timişoara” prin gestiune delegată

Capitolul I Generalităţi

Art.1 (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare stabileşte cadrul

juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea de gestiune delegată a serviciului de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara (denumite în continuare ,,serviciul de semnalizare rutieră”, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.71/2002, Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi legislaţia specifică serviciului aflată în vigoare. (2) Prezentul Regulament are ca obiect stabilirea regulilor de organizare şi funcţionare a serviciului public de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara.

Art.2 Serviciul public de semnalizare rutieră din municipiul Timişoara se desfăşoară sub autoritatea Consiliului Local Timişoara, autoritate care controlează gestiunea serviciului şi urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciului public de administrare a domeniului public, respectiv cu privire la administrarea şi exploatarea lucrărilor de semnalizare rutieră de pe raza Municipiului. Organizarea acestui serviciu s-a făcut cu respectarea următoarelor principii:

a) autonomiei locale; b) descentralizării serviciilor publice; c) responsabilităţii şi legalităţii; d) corelării cerinţelor cu resursele; e) dezvoltării durabile; f) liberului acces la informaţii şi consultarea cetăţenilor; g) economiei de piaţă şi eficienţei economice.

Art.3 Organizarea şi funcţionarea serviciului de semnalizare rutieră, de pe raza municipiului Timişoara are ca obiective:

a) îmbunatatirea conditiilor de trafic; b) realizarea unei infrastructuri moderne de semnalizare rutiera; c) dezvoltarea durabila a serviciului; d) ob�inerea unei imagini de ansamblu asupra situatiei tehnice �i juridice a bunurilor

aflate in administrare; e) cresterea gradului de siguran�ă rutieră; f) asigurarea conditiilor optime pentru semnalizarea rutieră; g) profesionalism in prestarea serviciilor; h) reducerea costurilor; i) creşterea calităţii şi a eficienţei serviciului de semnalizare rutieră; j) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte delegarea serviciului; k) creşterea siguranţei în exploatare şi asigurarea continuităţii serviciului.

2   

Capitolul II Definiţii

Art.4 Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii

termeni: a) domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi

imobile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local şi care nu au fost declarate prin lege, bunuri de uz sau de interes public naţional;

b) domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile intrate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din domeniul public;

c) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-gospodăreşti; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public/privat al unităţii administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii.

d) servicii de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestiunea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

e) semnalizarea rutieră – ansamblu de măsuri şi dipozitive cu ajutorul cărora se transmit participanţilor la trafic informaţii de avertizare, interzicere, restricţie, obligare, orientare şi informare sau aduc alte precizări, care ajută la desfăşurarea în bune condiţii a circulaţiei vehiculelor şi pietonilor.

Capitolul III

Organizarea şi gestiunea delegată a serviciului de ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza

municipiului Timişoara”

Art. 5. Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat din Municipiul Timişoara constituie obligaţia exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale din Municipiul Timişoara, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă ale acestor autorităţi. Art. 6. (1) Municipiul Timişoara, ca unitate administrativ-teritorială, îşi exercită prin Consiliul Local Timişoara, posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului, conform prevederilor Legii nr.213/1998 şi ale Legii nr.215/2001. În exercitarea atribuţiilor menţionate, Consiliul Local Timişoara are obligaţia de a întreţine, exploata, reabilita şi moderniza bunurile aflate în proprietatea şi administrarea sa. (2) Având la bază Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind

3   

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, activitatea de administrare şi exploatare a serviciului de semnalizare rutieră de pe raza municipiului Timişoara se realizează prin gestiune delegată de către Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. (3) SC Drumuri Municipale Timişoara SA s-a înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 199/18.11.1997 prin care s-a aprobat ca începând cu data de 1 ianuarie 1998 Regia Autonomă Drumuri Municipale să se reorganizeze prin transformare în societate comercială pe acţiuni sub denumirea S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., având acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul in Timişoara, str. ETERNITATII nr. 45.

Art.7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de semnalizare rutieră are în vedere respectarea şi îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanţa Guvernului nr.71/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.8. Activităţile specifice serviciului de semnalizare rutieră de pe raza municipiului Timişoara asigură:

a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale; b) continuitatea serviciului; c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate; d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţii administrativ- teritoriale a Municipiului Timişoara; e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.

Art.9. (1) Serviciul public de semnalizare rutieră de pe raza municipiului Timişoara se realizează prin gestiune delegată. (2) Activităţile specifice se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale caietului de sarcini.

Capitolul IV Realizarea serviciului de gestiune delegată a serviciului de ”Activitatea de

semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”

Art.10. (1) Activităţile care fac obiectul gestiunii delegate sunt următoarele:

a- elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanţă cu planurile de urbanism şi cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităţilor; b- organizarea circulaţiei rutiere în Municipiul Timişoara şi optimizarea traseelor în funcţie de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalaţii de dirijare şi semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalaţii de avertizare; c- realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; d- perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulaţiei.

(2) 1. Semnalizarea luminoasă (semafoare) a. Lucrări de modernizare a instalaţiilor existente:

4   

- procurarea şi instalarea materialelor necesare modernizării; - procurarea şi înlocuirea automatului de dirijare a circulaţiei în intersecţii; - întocmirea noului plan de desfăşurare a circulaţiei în intersecţii; - repunerea în funcţiune a instalaţiei de semaforizare; - alte lucrări (instalarea de detectori de trafic şi bucle inductive, instalarea de aparate, dispozitive, echipamente auxiliare automatului programabil, reţele de comunicaţie – fibră optică, radio, etc.). b. Lucrări de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor de semaforizare în funcţiune: - verificarea zilnică a integrităţii şi funcţionării corecte a instalaţiilor, prin control vizual al semafoarelor (rutier şi pietonal) şi a dulapurilor de automatizare; - înlocuire module led, etc; - înlocuirea subansamblurilor deteriorate sau învechite ale corpurilor de semafoare; - înlocuirea cablurilor electrice şi clemelor deteriorate; - curăţirea subansamblelor ce concură la vizibilitatea semaforului (reflectoare,dispersoare); - curăţarea periodică a firidelor, cutiilor de conexiuni şi a dulapurilor de automatizare, revizia şi verificarea periodică a stării reţelei de cabluri electrice aferente instalaţiei de semaforizare (conexiuni, continuităţi, rezistenţe de izolaţie, etc.), precum şi a legăturilor de protecţie la pământ şi la nulul de protecţie; - verificări, încercări şi probe ale funcţionării echipamentului electronic de dirijare; - repararea şi repunerea în funcţiune a instalaţiilor în caz de defecţiune; - verificarea detectorilor de trafic şi a buclelor inductive; - verificarea configuraţiei interne a automatului de dirijare a circulaţiei (echiparea electrică să corespundă cu cea din documentaţie); - verificarea tensiunilor de alimentare de la reţea şi de la sursele de tensiune stabilizată ale automatului; - verificarea programului de semaforizare înmagazinat (corespondenţa programului de dirijare înmagazinat în automat cu cel stabilit de beneficiar); - verificarea funcţionării protecţiilor la „roşu ars" şi „verde antagonist"; - ajustarea programului de semaforizare conform cerinţelor; - înlocuirea automatelor uzate, cu durata de viaţă expirată şi care nu mai prezintă garanţii din punct de vedere al siguranţei în exploatare; - înlocuirea stâlpilor de semafor uzaţi care nu mai prezintă siguranţă în exploatare; - alte tipuri de lucrări. 2. Semnalizarea verticală a. Lucrări noi: - confecţionarea (procurarea) materialelor necesare (indicatoare, stâlpi de susţinere, sisteme de fixare, bariere, borne, garduri, etc.); - instalarea acestora. b. Lucrări de întreţinere şi reparaţii ale semnalizării verticale existente: - verificarea periodică a semnalizării verticale: - înlocuirea indicatoarelor deteriorate (conform programelor lunare); - înlocuirea stâlpilor deterioraţi; - curăţirea prin spălare. 3. Semnalizarea orizontală a. Lucrări noi: - executarea semnalizării orizontale; b. Lucrări de întreţinere a semnalizării orizontale: - executarea, periodic, de lucrări de refacere a semnalizării orizontale existente (conform documentaţiilor tehnice aprobate). 3. Lucrări în regim de urgenţă Acestea se vor efectua, în afara programelor stabilite (zilnice, lunare, anuale) în

5   

cazul situaţiilor de distrugere (parţială sau totală) a unui mijloc de semnalizare (total sau pe subansamble), având drept cauze: - naturale; - intervenţii la reţelele de utilităţi (apă, gaz, canalizare, telecomunicaţii, electricitate, etc.) sau infrastructură rutieră; - accidente de circulaţie; - furturi, vandalism, etc.

Art.11. În executarea serviciului ce face obiectul gestiunii delegate vor fi avute în vedere stabilirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara măsurile ce se impun în vederea protejării sănătăţii populaţiei la propunerea autorităţilor locale de sănătate publică privind reducerea poluării mediului înconjurător.

Capitolul V Drepturile şi obligaţiile Municipiului Timişoara şi ale operatorului serviciului

”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”

A. Drepturile şi obligaţiile Municipiului Timişoara

Art.12. Municipiul Timişoara acţionează în numele şi în interesul comunităţii locale pe care o reprezintă şi răspunde faţă de aceasta pentru:

a) modul în care gestionează şi administrează bunurile din domeniul public al Municipiului, în acest sens punând în operă gestiunea delegata a serviciului;

b) modul în care organizează, coordonează şi controlează activităţile de administrare a bunurilor din domeniul public al Municipiului. Art.13. Municipiul Timişoara are următoarele atribuţii:

a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a activităţilor de administrare a activităţilor de semnalizare rutieră de pe raza municipiului Timişoara;

b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la activităţile de semnalizare rutieră de pe raza municipiului Timişoara;

c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce îi revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la activităţile de semnalizare rutieră de pe raza municipiului Timişoara. Art.14. Municipiul Timişoara are în raport cu operatorul activităţilor următoarele

drepturi: a) să verifice, să solicite fundamentarea preţurilor pentru prestaţiile efectuate de

operator; b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de

performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin gestiune delegata, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului;

c) să renegocieze preţurile în funcţie de modificarea preţurilor pieţei (materiale, combustibil, manoperă etc.);

d) de a verifica prin reprezentanţii săi modul în care se respectă condiţiile şi clauzele serviciului delegat, precum şi îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate;

e) sa solicite informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului prestat; f) să-şi asume toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa, cu

excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractul de delegare;

6   

g) să notifice operatorului apariţia oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor sale;

h) sa coreleze programele de dezvoltare economico-sociala a orasului si de amenajare a teritoriului, cu efectuarea lucrarilor de investitii, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitară;

i) sa aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciului public delegat;

j) sa finanteze in conditiile legii realizarea de lucrari necesare serviciului public delegat;

k) sa inspecteze bunurile, activitatile si serviciile delegate; l) sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la serviciul prestat si sa ia

masurile necesare in cazul in care delegatul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

m) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor propuse de operatorul serviciului;

n) să analizeze şi avizeze propunerile de modificare sau de înlocuire a unor materiale din documentaţiile prezentate de delegat. Art.15. Municipiul Timişoara are următoarele obligaţii:

a) să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării procedurilor de gestiune a serviciului de semnalizare rutieră de pe raza municipiului Timişoara;

b) să respecte şi să îndeplinească obligaţiile potrivit legii; c) de a asigura resursele bugetare pentru plata serviciului; d) să nu tulbure operatorul în exerciţiul drepturilor rezultate din prestarea serviciului; e) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile

prevăzute expres de lege; f) să obţină şi să pună la dispoziţie toate avizele necesare, precum şi documentaţia

necesară execuţiei (detalii, planşe desenate, caiete de sarcini); g) să recepţioneze lucrările; h) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la

activitatea operatorului, altele decât cele publice.

B. Drepturile şi obligaţiile operatorului Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. Art.16. (1) Drepturile operatorului serviciului de semnalizare rutieră de pe raza

municipiului Timişoara se înscriu în caietul de sarcini şi în prezentul regulament, urmărindu-se asigurarea şi menţinerea echilibrului pe toată durata de derulare a acestora.

Art.17. Operatorul serviciului Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate corespunzător cantităţii şi calităţii acestora;

b) să propună ajustarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare;

c) să execute serviciile de semnalizare rutieră cu respectarea normativelor de specialitate;

d) să respecte legislaţia în vigoare privind recepţia lucrărilor; e) să prezinte la decontarea lucrărilor situaţii de lucrări şi devize.

7   

f) de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune;

g) de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului regulament, în cazul modificării reglementărilor legale;

h) de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul delegării, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi. Art.18. Operatorul Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. are

următoarele obligaţii: a) Să verifice zilnic integritatea şi funcţionarea corectă a instalaţiilor de semaforizare şi al dulapurilor de automatizare; b) Să înlocuiască: modulele led defecte la semafoarele rutiere şi/sau pietonale; subansamblurile deteriorare sau învechite ale corpurilor de semafoare; cablurile electrice şi clemele deteriorate, etc; c) Să cureţe periodic firidele, cutiile de conexiuni, dulapurile de automatizare, precum şi subansamblurile care concură la vizibilitatea semafoarelor; d) Să verifice şi să efectueze revizia periodică a stării reţelei de cabluri electrice aferente instalaţiilor de semaforizare, precum şi a legăturilor de protecţie la pământ şi nulul de protecţie; e) Verificarea, încercarea şi efectuarea de probe ale echipamentului electronic de dirijare; f) Repararea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de semaforizare în caz de defecţiune; g) Verificarea detectorilor de trafic, de bucle inductive, de camere video, reţele de comunicaţii prin fibră optică, etc.; h) Instalarea: de detectori de trafic şi bucle inductive; de aparate, dispozitive şi echipamente auxiliare automatului programabil; i) Modificarea planurilor de desfăşurare a fazelor de semaforizare; j) Realizarea de instalaţii noi de semaforizare; k) Verificarea, conform programelor lunare/anuale, stării indicatoarelor rutiere, înlocuirea indicatoarelor rutiere deteriorate şi înlocuirea stâlpilor deterioraţi; l) Montarea de noi indicatoare; m) Curăţirea indicatoarelor rutiere; n) Executarea marcajelor rutiere; o) Întreţinerea şi/sau extinderea sistemului ,,Trafic management şi supraveghere video”, după punerea sa în funcţiune, şi aprobarea costurilor de întreţinere prin acordul părţilor; Sistemul de trafic management şi supraveghere video cuprinde: sistem centralizat de dirijare automată a traficului rutier şi infrastructura de fibră optică; p) Preluarea exploatării sistemului ,,Trafic management şi supraveghere video” după expirarea perioadei de garanţie a acestuia şi aprobarea costurilor de exploatare prin acordul părţilor. Sistemul de trafic management şi supraveghere video cuprinde: sistem centralizat de dirijare automată a traficului rutier şi infrastructura de fibră optică; q) Fundamentarea, conform prevederilor legislaţiei, tarifelor utilizate în activitatea serviciului şi să le supună aprobării autorităţilor competente; r) Să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale;

8   

s) Să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederile legale în vigoare; t) Să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare; u) Să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi; v) Să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de sarcini, la încetarea contractului de delegare; w) Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii; x) Să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnica-economică referitoare la serviciul gestionat; y) Să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unor lucrări noi la un nivel calitativ corespunzator, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării; z) Să respecte orice prevederi care deriva din reglementarile legale in vigoare si din hotararile consiliului; aa) Să menţină pe perioada derulării contractului următoarele certificări pentru serviciile prestate:SR EN ISO 9001:2001 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii; SR EN ISO 14001:2005 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management de mediu; OHSAS 18001:2004 pentru implementarea şi menţinerea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; bb) Să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare de gestiune; cc) Să efectueze serviciul conform prevederilor caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă; dd) Este interzisă subdelegarea serviciului; ee) Să plătească redeventa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contract; ff) Să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia, dar nu mai mult de 90 de zile, la încetarea contractului de delegare de gestiune din alte cauze decât termenul, forţa majoră, cazul fortuit şi înţelegerea părţilor; gg) Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţilor şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii acestora; hh) Să ia măsurile necesare privind siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii, a mediului si de paza contra incendiilor; ii) Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc); jj) In cazul în care sesizează existenta sau posibilitatea existenţei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării serviciilor, va notifica de îndată acest fapt autorităţilor locale, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciilor care fac obiectul prezentului contract;

9   

kk) Să asigure un număr suficient de angajaţi şi dotarea tehnica pentru prestarea serviciilor în condiţii de calitate, cantitate, siguranţă şi continuitate; ll) Să prezinte rapoarte solicitarea beneficiarului cu privire la prestarea serviciului care face obiectul prezentului regulament; mm) Să asigure accesul reprezentanţilor Municipiului Timişoara în vederea verificării modului de prestare a serviciului şi a îndeplinirii obligaţiilor contractuale, sens in care va pune la dispoziţia acestora, la simpla solicitare, orice informaţii, date, documente cu privire la activitatea desfaşurată şi la îndeplinirea obligaţiilor contractuale; nn) Să preia riscul de exploatare a serviciului integral; oo) Să presteze serviciile la preţurile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timi�oara; pp) Delegatul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile reprezentanţilor Municipiului Timişoara în orice problemă, menţionată sau nu, referitoare la lucrările care fac obiectul prezentului contract; qq) De a reface pe cheltuiala proprie lucrările care nu corespund din punct de vedere calitativ; rr) De a suporta costul probelor, verificărilor, etc.; ss) De a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele impuse; tt) De a răspunde şi garanta calitatea lucrărilor în funcţie de specificul acestora şi de a remedia toate defectele apărute, pe cheltuiala proprie, cu excepţia celor datorate culpei Municipiului Timişoara; uu) Răspunde pentru prejudiciile cauzate terţilor din momentul începerii lucrărilor şi până la terminarea acestora; vv) Este responsabil de orice eveniment rutier ce pune în pericol siguranţa circulaţiei, care se datorează neintervenţiei la timp în vederea remedierii sau nesemnalizării corespunzătoare; ww) Intervenţia operativă la lucrări ce necesită efectuarea în regim de urgenţă (ex.: calamităţi, alte situaţii neprevăzute); xx) Actualizarea/elaborarea documentaţiilor tehnice necesare executării, întreţinerii şi exploatării mijloacelor de semnalizare rutieră; yy) Să execute fără subanteprenori lucrările încredinţate direct de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara cuprinse la art. 18 până la lit. p inclusiv.

Capitolul VI

Indicatori de performanţă

Art. 19. (1) Indicatorii de performanţă pentru serviciul de semnalizare rutieră trebuie să cuprindă cel puţin următorii indicatori: 1. numărul de semnalizări rutiere întârziate a se executa; 2. despăgubirile plătite de către operator pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea serviciului; 3. numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale; 4. numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului operatorului.

10   

(2) În efectuarea serviciului de semnalizare rutieră operatorul va respecta indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament, precum şi alţi indicatori de performanţă în efectuarea serviciului, în care se va ţine seama de necesităţile comunităţilor locale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum şi de cerinţele reglementărilor legale în vigoare în domeniu, aprobaţi prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Capitolul VI Preţuri, tarife

Art.20. (1) Nivelul preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata serviciilor executate se

fundamentează de SC Drumuri Municipale Timişoara SA exclusiv pentru serviciile prezentate şi încredinţate în mod direct acesteia. (2) Preţurile şi/sau tarifele pentru plata serviciului se propun de către operator şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale Consiliul Local al Municipiului Timişoara. (3) Preţurile unitare se pot actualiza periodic, dar nu la intervale mai mici de 12 luni. (4) Structura şi nivelul preţurilor şi tarifelor vor fi stabilite astfel încât: a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de semnalizare rutieră; b) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; c) să încurajeze protecţia mediului; d) să încurajeze investiţiile de capital; e) să respecte autonomia financiară a operatorului. (4) Finanţarea serviciului se realizează conform legislaţiei în vigoare. (5) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii aparţin Municipiului Timişoara. (6) Bunurile de retur sunt acele bunuri care aparţin domeniului public sau privat al Municipiului Timişoara transmise cu titlu gratuit în administrarea SC Drumuri Municipale Timişoara SA, inclusiv investiţiile realizate pe durata contractului de delegare în scopul exclusiv al îndeplinirii obiectivelor contractului şi care la încetarea acestuia indiferent de cauză sau modalitate, revin de plin drept, gratuit, în stare bună, exploatabile, libere de orice sarcini sau obligaţii Municipiului Timişoara. (7) Bunurile proprii sunt bunurile care aparţin operatorului şi care la expirarea contractului rămân în proprietatea operatorului. (8) SC Drumuri Municipale Timişoara SA administrează bunurile din patrimoniul public şi privat transmise în administrarea sa cu diligenţa unui bun proprietar.

Capitolul VII Răspunderi şi sancţiuni

Art.21. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea

disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Consiliul Local Timişoara are dreptul să sancţioneze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public - în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile de administrare la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienţă stabiliţi, prin: a) aplicarea penalităţilor pentru prestarea necorespunzătoare a serviciului de semnalizare rutieră se va face conform prevederilor legale în vigoare;

11   

b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat gestiunea delegată dacă în timp de 6 luni operatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la calitatea activităţilor şi performanţelor economico-financiare asumate.

Capitolul VIII Dispoziţii finale

Art. 22. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a serviciului de semnalizare

rutieră se aprobă şi poate fi modificat şi completat prin hotărâre a Consiliului Local Timişoara şi constituie anexă a contractului de delegare.

Art. 23. SC Drumuri Municipale Timişoara SA îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor contractului de delegare, caietului de sarcini, prezentului regulament şi legislaţiei în vigoare.

Atasament: hcl_162_anexa01.pdf

1

Anexa 1 CU AMENDAMENTE

CAIET DE SARCINI

PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI ”ACTIVITATEA DE SEMNALIZARE A

CIRCULAŢIEI RUTIERE, ÎNTREŢINERE, FUNCŢIONARE ŞI DIRIJARE A CIRCULAŢIEI

RUTIERE PE RAZA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA” PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ

2

SECŢIUNEA I LUCRĂRI DE MONTARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A INSTALA�IILOR DE

SEMAFORIZARE DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE COMUNICA�II PRIN FIBRĂ OPTICĂ PENTRU DATELE DE TRAFIC RUTIER

I. Prezenta secţiune se referă la lucrările şi serviciile de întreţinere �i reparaţii a instalaţiilor de semaforizare din municipiul Timişoara, inclusiv infrastructura de comunica�ii prin fibră optică pentru datele de trafic rutier. Întreţinerea, repara�iile şi exploatarea corectă sunt activităţi care vor trebui realizate conform cerinţelor în funcţionare impuse de normele şi legislaţia în vigoare. Pentru aceasta operatorul acestor activităţi va trebui să dispună de echipamente tehnice şi personal specializat astfel încât să poata executa activităţile de întretinere a instalaţiilor de semaforizare permanent şi ori de câte ori este solicitat de către beneficiar. Beneficiarul va solicita, în funcţie de necesităţi, asigurarea de către operator şi a altor servicii în domeniu. Lucrările �i serviciile de montare, întreţinere şi repara�ii a instala�iilor de semaforizare cuprind: 1. Montare instalaţii de semaforizare; 2. Între�inerea lunară a instala�iilor de semaforizare existente. 3. Repara�ii la instala�iile de semaforizare: a. repara�ii planificate b. interven�ii 4. Între�inerea �i repara�ia infrastructurii de comunica�ii prin fibră optică pentru datele de trafic rutier 1. Montare instalaţii de semaforizare

Echipamentele, subansamblele �i materialele componente ale unei instala�ii de semaforizare din municipiul Timişoara, sunt, de regulă, următoarele: a) Automatul de dirijare a circula�iei în intersec�ii, cu păr�ile componente, care pot fi diferite, în func�ie de configura�ia �i complexitatea intersec�iei �i a instala�iei de semaforizare; b) Stâlpii de sus�inere a semafoarelor; c) Corpurile de semafoare: c.1) pentru vehicule, c.2) pentru pietoni, c.3)„prim vehicul”, c.4) pentru bicicli�ti, c.5) pentru tramvaie, c.6) „verde intermitent viraj dreapta”, c.7) „galben intermitent”; d) Re�eaua de cabluri electrice, inclusiv canaliza�iile aferente; e) Dispozitive de averizare sonoră pentru persoane cu deficien�e de vedere; f) Detectori de trafic, inclusiv bucle inductive; g) Camere video pentru detec�ie trafic; h) Surse de tensiune neîntreruptibile; i) Alte echipamente specifice. 2. Între�inerea instala�iilor de semaforizare constă în: a - periodic, verificarea integrită�ii �i func�ionării instala�iilor de semaforizare, conform unui grafic stabilit între executant şi executivul Primăriei Municipiului Timişoara; b - lunar, verificarea �i executarea de opera�ii specifice pentru fiecare componentă a instala�iei de semaforizare. Astfel, pentru automatul de dirijare a circula�iei în intersec�ii se vor executa:

a. verificarea integrităţii dulapului de semaforizare; b. verificarea aspectului acoperirilor de protecţie pentru dulap şi a subansamblurilor;

3

c. verificarea sistemului de închidere ; d. curaţirea internă şi externă a automatului de semaforizare (praf, depuneri,etc) e. verificarea integrităţii componentelor electronice, a lipiturilor şi a cablurilor electrice,

depanarea şi refacerea elementelor găsite necorespunzătoare; f. verificarea conexiunilor electrice şi mecanice, refacerea celor defecte; g. verificarea tensiunilor de alimentare; h. verificarea execuţiei corecte a programului de semaforizare, prin urmărirea a 2- 3

cicluri de semaforizare, conform documentaţiei aferente (diagrama de semaforizare);

i. verificarea gestiunii şi a afişării corecte a timpului şi a calendarului (ora şi data curentă);

j. ajustarea orei la trecerea de la ora de iarnă la ora de vară şi invers; k. ajustarea informaţiilor privind ora şi ziua curentă; l. verificarea funcţionării protecţiilor la „roşu ars” şi „verde antagonist”; m. verificarea intrării în regim de corelare (unde este cazul);

Pentru echipamentele �i instala�iile externe automatului de dirijare a circula�iei în intersec�ii se vor executa următoarele opera�ii:

a. verificarea integrităţii tuturor corpurilor de semafor; b. verificarea cutiilor de conexiuni; c. verificarea buclelor inductive; d. verificarea sistemului de video detecţie, e. verificarea dipozitivelor acustice pentru persoanele cu deficien�e de vedere, f. curăţirea prin spălare a corpurilor de semafor; g. verificarea stării reţelei de cabluri aferente instalaţiei de semaforizare (conexiuni,

continuitate, izolaţie); h. verificarea integrităţii camerelor de tragere;

3. Repara�ii şi intervenţii la instala�iile de semaforizare A. Repara�iile planificate vor rezulta din activită�ile de verificări lunare ale instala�iilor de semaforizare. Acestea vor consta în: Pentru automatele de dirijare a circula�iei: a.1) înlocuiri de module electronice; a.2) modificări ale programului de semaforizare în func�ie de solicitările beneficiarului;

a.3) înlocuire surse neîntreruptibile Pentru echipamentele �i instala�iile exterioare automatului de dirijare:

a.4) înlocuirea modulelor optice cu Led, defecte, la corpurile de semafor; a.5) înlocuirea parasolarelor lipsă sau deteriorate la corpurile de semafor. a.6) înlocuirea adiţionalelor lipsă sau degradate la corpurile de semafor; a.7) înlocuirea corpurilor de semafor degradate; a.8) înlocuirea cablurilor electrice deteriorate; a.9) înlocuirea stâlpilor deteriora�i (în special din accidente de circula�ie)

B. Interven�iile se efectuează, la instalaţiile de semaforizare din intersecţii, în urma avarierii, distrugerii sau degradării acestora datorate uzurii, accidentelor de orice natură, actelor de vandalism sau alte cauze.

Aceste lucrări se vor executa în regim de urgen�ă şi vizează repunerea instalaţiei în funcţiune, în cel mai scurt timp, la parametrii nominali.

Pentru îndeplinirea activită�ilor de intervenţii şi reparaţii operatorul va trebui să dispună de o autospecială de 3,5 t �i 1 echipaj de interven�ie cu dotările necesare. Pentru aceasta operatorul are obligaţia de a asigura în regim de permanenţă echipe de intervenţii/ repara�ii/ 7 zile pe săptămână. Operaţiile legate de această activitate constau în:

b.1) luarea la cunoştinţă/ constatarea asupra producerii unei avarii sau a unei funcţionări necorespunzătoare a unei instalaţii de semaforizare;

b.2) anunţarea echipei de intervenţii;

4

b.3) intervenţia echipei în termenul cel mai scurt posibil a defecţiunii; b.4) diagnosticarea în termenul cel mai scurt posibil a defecţiunii; b.5) remedierea în termenul cel mai scurt posibil a defecţiunii.

Constatarea modului de funcţionare a instalaţiilor de semaforizare se va face prin sesizările transmise de la Poliţia rutieră, Poliţia Locală a Municipiului Timişoara, beneficiar sau prin autosesizarea operatorului, în urma verificărilor zilnice la instala�iile de semaforizare.

Intervenţiile în caz de accidente sunt efectuate în cazul avarierii sau deteriorării instalaţiilor de semaforizare în situaţii precum:

a. accidente de orice natură; b. acte de vandalism; c. furturi; d. distrugeri provocate de cauze de forţă majoră; e. deteriorări provocate instalaţiei de semaforizare în timpul execuţiei altor lucrări

(apă, canal, terasamente, refaceri de carosabil, trotuare, etc.); f. deteriorări provocate de cauze externe.

Intervenţia operatorului în cazul producerii uneia dintre situaţiile de mai sus se va face imediat, fie în baza constatărilor proprii, fie în urma sesizărilor primite de la una dintre instituţiile în drept, mai sus enumerate.

Pentru operativitate, activităţile de intervenţii- reparaţii vor fi demarate imediat, în urma apelului sau autosesizării.

4. Între�inerea �i repara�ia infrastructurii de comunica�ii prin fibră optică pentru datele de trafic rutier Lucrările de între�inere �i repara�ii a infrastructurii de comunica�ii prin fibră optică pentru datele de trafic rutier se referă la: a. montare/înlocuire cabluri fibră optică în canaliza�ie subterană existentă; b. montare/înlocuire echipamente active de re�ea pentru trafic mare şi mediu, specifice infrastructurii de comunica�ii date; c. montare/înlocuire echipamente pasive de reţea pentru trafic mare şi mediu specifice infrastructurii de comunica�ii date; d. montare/înlocuire echipamente electrice specifice infrastructurii de comunica�ii date; e. suduri (lipituri) la cablurile �i echipamentele de fibră optică; f. verificarea calită�ii sudurilor fibrei optice cu reflectometrul (OTDR); g. testarea continuită�ii re�elelor de fibră optică. II. LUCRĂRILE DE MONTARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A INSTALAŢIILOR DE SEMAFORIZARE 1. Între�inerea lunară a instala�iilor de semaforizare existente 2. Instalare/ înlocuire dulap pentru automatul de dirijare a circula�iei in intersec�ii 3. Instalare/ înlocuire Rack ADC 1. Înlocuire modul electronic „Unitate centrală” 2. Înlocuire modul electronic „Unitate alimentare” 3. Înlocuire modul electronic „Execuţie” 4. Înlocuire modul electronic comunica�ii 5. Înlocuire modul electronic recep�ie GPS 6. Plantarea/ înlocuirea stâlpilor pentru semafoare: 7. a) cu stâlp semafor OL, cu flanşă, h= 3,50 m;

b) cu stâlp semafor OL,cu flanşă, h= 6,5 m, consolă l= 5,5 m. 8. Spargerea şi desfacerea betonului de ciment pe suprafeţe limitate 9. Săpătură de pământ manuală, în �an� <1,0 m lă�ime, <1,50 m adâncime 10. Turnare beton gata preparat cu mijloace manuale 11. Preparare beton Bc 20 (C16/20) 12. Montare tub de protec�ie din PVC cu diametrul 40-110 mm

5

13. Montare cămine (camere de tragere) 800x800x1000 mm 14. Înlocuire semafor vehicule, Ø 200 mm, LED 15. Înlocuire semafor pietoni, Ø 200 mm, LED 16. Înlocuire semafor vehicule Ø 300 mm, LED 17. Înlocuire semafor pietoni Ø 300 mm, LED 18. Înlocuire modul optic cu leduri, Ø200 mm, în corp semafor existent 19. Înlocuire cablu de măsură, comandă semnalizare 20. Supor�i, conf. metalice pt. aparate, elem.automatizare, cabluri 21. Încercarea şi verificarea programatoarelor electronice 22. Verificarea automatelor programabile 23. Montare/ înlocuire camere videodetec�ie 24. Montare/ înlocuire detectori de traffic 25. Montare/ înlocuire bucle inductive 26. Montare/ înlocuire cablu fibră optică în canaliza�ie subterană 27. Montare/ înlocuire echipamente active re�ea trafic mare de comunica�ii prin fibră

optică 28. Montare/ înlocuire echipamente active re�ea trafic mediu de comunica�ii prin fibră

optică 29. Montare/ înlocuire echipamente pasive de comunica�ii prin fibră optică 30. Montare/ înlocuire echipamente electrice specifice- sursă de tensiune neîntreruptibilă 31. Suduri fibră optică. 32. Testare continuitate re�ea fibră optică.

6

SECŢIUNEA II LUCRĂRI DE MONTARE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ VERTICALĂ SI A ELEMENTELOR DE SIGURANTA

RUTIERA SUPLIMENTARE I. Prezenta secţiune cuprinde conditiile obligatorii pentru montajul si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera verticală �i siguran�ă rutieră de pe străzile municipiului Timişoara. II. Lista activită�ilor de montare, între�inere �i repara�ii a mijloacelor de semnalizare rutieră verticală �i a elementelor de siguran�ă rutieră suplimentare A. Semnalizare rutieră verticală:

A.1. Montarea mijloacelor de semnalizare rutieră verticală A.2. Revizia şi întreţinerea periodică a mijloacelor de semnalizare rutieră verticală A.3. Lucrări de reparaţii şi intervenţii:

a) Interven�ii în cazuri de avariere, distrugere, vandalism b) Lucrări de repara�ii a mijloacelor de semnalizare rutieră verticală

A.1. Montarea mijloacelor de semnalizare rutieră verticală 1. Montarea mijloacelor de semnalizare

Montarea indicatoarelor pentru circula�ia rutieră se face, de regulă, pe stâlpi special destinaţi în acest scop, sau pe stâlpii semafoarelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei, pe stâlpii cu alte destinaţii, pe console montate pe stâlpi sau pe console încastrate în construcţiile existente, precum şi pe portale sau console special proiectate pentru panourile de presemnalizare a intersecţiilor. Indicatoarele se instalează pe partea dreaptă a drumului, în sensul de mers, astfel încât să se asigure o bună vizibilitate a acestora. În cazuri speciale când siguranţa circulaţiei o impune, indicatoarele se pot repeta şi pe partea stângă a drumului sau pe console. Cele cu caracter temporar pot fi instalate pe suport mobil. La instalarea indicatoarelor trebuiesc respectate următoarele:

- unghiul în plan format de faţa indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este de 50C la indicatoarele de avertizare şi de 100 la cele de localizare şi presemnalizare;

- înclinarea (în faţă) a indicatorului în raport cu verticala este de 20. Indicatoarele prevăzute cu folie reflectorizantă se instalează astfel încât partea lor

inferioară faţă de cota căii în ax să fie: - de 1,50 m pentru indicatoarele triunghiulare, rotunde, de orientare şi indicatoarele

diverse; - de 1,30 m pentru indicatoarele de localitate şi presemnalizare pentru orientare în

intersecţii importante pe drumuri, de confirmare a direcţiei spre localităţi importante; - de 0,60 m pentru indicatoarele instalate pe spaţii verzi centrale sau pe insule de

dirijare. Fac excepţie indicatoarele instalate pe portale sau console care trebuie să asigure înălţimea de liberă trecere a autovehiculelor de minim 5,50 m. Distanţa de instalare a indicatorului, în profilul transversal al drumului de la marginea platformei sau bordurii trotuarului până la marginea indicatorului, este de cel puţin 0,50 m şi cel mult 2,0 m. Amplasarea stâlpilor se face în afara marginii exterioare a şanţurilor sau rigolelor. După execuţia indicatorului de circulaţie utilizarea acestuia presupune montarea indicatorului de circulaţie pe amplasamentul stabilit conform standardelor în vigoare. Montarea indicatorului rutier se realizează prin fixarea sa pe stâlpul din ţeavă de oţel cu ajutorul sistemului de prindere.

7

O atenţie deosebită trebuie acordată însă orientării feţei indicatorului ce trebuie să corespundă cu scopul trasat în proiect , având ca finalitate transmiterea şi înţelegerea mesajului de către conducătorii din trafic. Pentru ca indicatorul de circulaţie să-şi atingă scopul, respectiv mesajul către conducătorul auto să fie receptat şi înţeles de la o distanţă de cel puţin 200 m, trebuie montat corect respectând înălţimea minimă prevăzută de standardele în vigoare. Deasemenea orientarea feţei indicatorului nu trebuie să fie perfect perpendiculară pe axul drumului, ci trebuie aranjată sub un unghi cuprins între 5 –100, pentru fiecare indicator în parte în aşa fel încât el să provoace un impact maxim.

2. Plantarea stâlpilor pentru indicatoarele de circula�ie rutieră Pentru instalarea unui stâlp de indicator rutier în funda�ie individuală de beton, se va proceda mai întâi la trasarea gropii, la distan�ele prevăzute de SR 1848-2:2011, tinând seama de condi�iile de vizibilitate �i de profilul drumului. După verificarea amplasamentului se sapă o groapă de diametru minim 40 cm �i de minim 40 cm adâncime. Stâlpul se pozi�ionează în centrul gropii, se fixează cu mijloace ajutătoare temporare în pozi�ie verticală �i se toarnă beton în groapă- de preferin�ă beton uscat preparat ad- hoc sau livrat la fa�a locului gata amestecat. Pentru a evita rotirea accidentală stâlpul va fi orientat în a�a fel încât elementul de siguran�ă (canelura antirotire) să permită montarea indicatorului în condi�ii optime de vizibilitate �i respectând prevederile din SR 1848-2:2011. 3.Tipuri uzuale de indicatoare rutiere: a) triunghiulare l=700 mm b) triunghiulare l=900 mm c) circulare d=600 mm d) pătrate l=600 mm e) pătrate l=650 mm f) pătrate l=850 mm g) dreptunghiulare 650x500 mm h) dreptunghiulare 650x850 mm ij) dreptunghiulare 1200x500 mm j) dreptunghiulare 1500x500 mm k) „săgeată” 1250x330 mm l) „săgeată” 1250x650 mm m) octogonal h=800 mm n) dreptunghiular 1< S<2 mp o) dreptunghiular S> 2 mp. 4. Indicatoare rutiere luminoase echipate cu lămpi cu LED- uri. Se instalează, în general, la solicitarea Beneficiarului, in zonele cu treceri pentru pietoni sau alte zone cu risc de accidente, pentru presemnalizarea sau semnalizarea acestora. Caracteristici tehnice: - suport indicator din tablă o�el conform SR 1848-1,2:2011; -folie reflectorizantă cl.2 de retroreflexie conform SR 1848-2:2011; -lămpi cu LED- uri (diametrul lămpii 90÷ 150 mm); Alimentarea cu energie a lămpilor poate fi făcută fie prin racordarea la re�eaua de iluminat public, prin intermediul unui dispozitiv electronic de alimentare �i comandă cu acumulator, fie prin racordarea la un panou fotovoltaic ce se amplasează deasupra indicatorului luminos. Indicatoarele luminoase sporesc vizibilitatea semnalizării, au o durată de via�ă îndelungată �i un consum mic de energie electrică.

5. Stâlpi de susţinere �i console autoportante

Stâlpii de sustinere trebuie să fie confectionaţi tubulari, din otel zincat la cald, cu diametrul şi grosimea peretelui calculat funcţie de incărcările statice şi dinamice la care

8

sunt supuşi (se va tine seama de dimensiunile si locul de amplasare a indicatoarelor montate pe ei). Uzual, se alege intre diametre de 60 si 76 mm. Lungimea brută standard a stalpilor va fi de 3,5 m, cu variaţii depinzând de locul amplasării şi numărul de indicatoare pe acelaşi stâlp – variabila de referintă o constituie inalţimea liberă sub panou, ce trebuie să respecte normele tehnice în vigoare. Pentru a se asigura o fixare corectă în sol, stâlpul va fi prevăzut, în partea sa inferioară, cu un sistem antismulgere confec�ionat din o�el. În partea superioară stâlpul va fi prevăzut cu un capac din plastic pentru a împiedica pătrunderea apei provenită din precipita�ii. Sistemul de plantare în sol (beton, cheson cu şuruburi, soclu autoforat, etc.) trebuie să fie realizat în aşa fel incât să nu permită rotirea stâlpului. Protecţia la rotirea în ax vertical al indicatoarelor montate pe stâlpi se asigură prin folosirea de stâlpi cu canelură antirotire sau a altor soluţii echivalente. Folosirea de stâlpi rotunzi simpli, nu este acceptată. Consolele zincate se vor utiliza în cazurile în care într- un amplasament trebuie montate mai multe indicatoare rutiere, iar aglomerarea lor ar produce disconfort sau confuzie pentru participan�ii la trafic, vizibilitatea lor fiind redusă semnificativ din cauza pozi�iei prea joase/ ridicate. Consolele vor avea aceea�i configura�ie cu a stâlpilor, cu men�iunea că lungimea lor va fi de 1,5- 4,5 m, iar sec�iunea circulară nu va fi mai mare decât a stâlpilor pe care vor fi montate. Consolele se vor monta pe stâlpi prin asamblare permanentă (sudate) sau demontabilă (�uruburi �i piuli�e), ele având, ca �i stâlpii, rolul de sus�inere a indicatoarelor rutiere. Structurile metalice tip portal sunt construc�ii metalice suple, u�oare, autoportante, ce pot fi transportate �i instalate în timp scurt pe orice amplasament care oferă acces adecvat. Deschiderea structurilor metalice trebuie să depă�ească lă�imea drumului, asigurând protec�ia laterală a autovehiculelor participante la trafic. Configura�ia strazilor impune cel pu�in două variante de la�ime astfel: - pentru străzi cu câte o bandă de circula�ie pe fiecate sens, L=9,0 m; - pentru străzi cu câte două benzi de circula�ie pe fiecare sens, L=16, 0 m. Înăl�imea minimă la care se amplasează bra�ul orizontal al structurii metalice trebuie să depă�ească gabaritul vehiculelor participante la trafic, de aceea ea nu va fi mai mică de 6,00 m. Asamblarea elementelor componente ale structurilor metalice tip consolă se va face cu flan�e �i �uruburi cu piuli�e. Elementele componente trebuiesc executate „dintr- o bucată”, fără înnădiri pe lungime. Stâlpii de sus�inere vor avea la bază flan�e din o�el, ce vor fi prinse de buloanele de ancorare din funda�ie. Acestea vor fi înglobate în funda�ii de beton armat Bc 20(C16/20). La dimensionarea consolelor- portal trebuie luate în considerare încărcările de calcul de mai jos precum �i cea mai defavorabilă combina�ie a acestora: - încărcări din ac�iunea vântului - încărcări din greutatea proprie (structură+ panouri rutiere) - încărcări din greutatea unui strat de zăpadă de 20 cm depusă pe panouri �i pe structura metalică - încărcări de seism pentru sol tip B conform EuroCod 8. Pentru toate tipurile de încărcări �i combina�ii ale acestora se va �ine cont de categoria de teren conform SR EN 1993- 3 -1: 2007. Mărcile de o�eluri folosite la confec�ionarea structurilor metalice tip portal trebuie să fie cele indicate de SR EN 10025-2:2004. Toate componentele vor fi zincate termic conf. SR EN 1461- 2009.

6. Montare stâlpi de delimitare a accesului pietonal Stâlpii au un element rigid din �eavă de o�el, acoperit de o carcasă din polietilenă cu sec�iune poligonală cu capăt decorativ.

9

Fixarea lor se face fie prin înglobare în funda�ie de beton fie prin dibluri PVC cu suruburi. În partea superioară a lor ace�tia au aplicată folie refelctorizantă albă �i ro�ie. Înăl�imea de la nivelul suprafe�ei de montaj (liberă) este de 600÷ 900 mm. Diametrul stâlpilor, indiferent de modelul constructiv, este de 80÷ 100 mm.

7. Montare stâlpi din polietilenă pentru ghidare Stâlpii din polietilenă pentru ghidare se folosesc pentru delimitarea unor zone cu destina�ie specifică (pietonale, parcări, culoare de acces, etc.). Sunt confec�iona�i din polietilenă reciclabilă 100%, cu protec�ie împotriva ac�iunii razelor UV �i au în partea superioară două benzi de folie reflectorizantă clasa 2. Se fixează cu un sistem �aibă- �urub- soclu SPIT. Diametrul lor este de 165÷ 200 mm. 8. Balize retroreflectorizante luminoase pentru sta�ii de tramvai �i insule de trafic Capetele dinspre direc�ia de mers ale sta�iilor de tramvai �i multe dintre insulele de trafic sunt inerent zone periculoase pentru circula�tia rutieră �i necesită o semnalizare deosebită. Experien�a a arătat că semnalizarea cu indicatoare de ocolire traditionale este insuficienta, in contextul in care iluminarea ambientala puternica de pe marile bulevarde anulează efectul de retroreflexie al acestora; în plus, lă�imea limitată a zonelor in cauză, face ca indicatoarele, de dimensiune normală, să fie adesea agă�ate �i distruse de vehicolele din trafic (durata de viata limitata, cost de exploatare ridicat). În acest context, s-a optat pentru balize de semnalizare cu iluminare interioară, prezentând cel pu�in la partea superioară (pe direc�ia de mers) o suprafa�ă decorată cu folie retroreflectorizantă. Retroreflexia foliei asigura o buna vizibilitate �i in conditii de intrerupere a iluminatului public sau in perioadele diurne cu vizibilitate redusă (cea�ă). Standarde, norme tehnice �i performante tehnice minimale aplicabile: SR EN 12899-1:2007 – Semnalizatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală (folie) SR EN 12767:2007 – Siguranta pasiva a sistemelor de sustinere a echipamentelor rutiere Detalii constructive si caracteristici tehnice: Din ra�iuni de siguran�ă la impact, balizele se vor executa ca un corp volumetric gol la interior, cu o greutate proprie mica (M<=7 kg). Materialul preferat este masa plastica de tip PEHD (polietilenă de înaltă densitate) de culoare albă �i semi- transparentă la lumină, fără a fi insă excluse solu�ii alternative, dacă poate fi demonstrată siguran�a in exploatare. La interior, baliza va fi prevazuta cu un sistem de iluminare pe baza de LED, cu dispersie uniforma a luminii si cu o putere instalata minima de 11 W.

Inăl�imea fata de sol va fi de 100 +/- 10 cm iar dimensiunea bazei nu va depasi 55x55 cm (+/3 cm), a.i. sa se incadreze in limitarile date de insulele de tramvai si de trafic, pastrand in acelasi timp o buna stabilitate verticala. Cu exceptia bazei, lă�imea corpului balizei in sectiunea perpendiculara pe directia de mers nu va depasi 45 cm. Exteriorul balizei va fi decorat la partea superioara cu un cerc din folie retroreflectorizanta clasa I („Engineering Grade)” de 600 mm diametru, cu grafica corespunzatoare dimensiunii normale pentru indicatorul rutier D5 sau D6 (după caz). Montarea balizei pe pozitie trebuie sa se poata face prin asamblare mecanica (dibluri / ancore metalice) si sa nu necesite lucrari de spargere/refacere substrat (beton / asfalt). Alimentarea electrică se va face prin baza balizei, de la un circuit de c.a. 220V/50 Hz cu protectie diferentială pus la dispozitie de administratorul drumului. 9. Montare/ demontare garduri de protec�ie a pietonilor Gardurile de protec�ie se confec�ionează în atelier din �eava o�el cu diametrul de 40,0÷ 50,0 mm, cu elemente verticale din �eavă de o�el cu diametrul de 15,0÷ 20,0 mm, îmbinate prin sudură. Dimensiunile uzuale de confec�ionare sunt 1000,0÷ 1500,0 x 800,0÷ 1000,0 mm (Lxh).

10

Montajul se face, la indica�ia Beneficiarului, fie prin înglobare în funda�ii de beton, fie prin fixare demontabilă cu dibluri �i �uruburi. 10. Montare/ demontare garduri de protec�ie a spa�iilor verzi Gardurile de protec�ie a spa�iilor verzi se confec�ionează în atelier din �eavă de o�el protejată anticoroziv, după modelul solicitat de către Beneficiar. Montajul se face, în amplasamentele indicate, fie prin înglobare în funda�ii de beton, fie prin fixare demontabilă cu dibluri �i �uruburi. 11. Montare borne de interzicere a accesului autovehiculelor Bornele de interzicere a accesului autovehiculelor se confec�ionează din �eavă de o�el cu diametrul de 60 mm �i se montează fie prin înglobare în beton fie prin fixare mecanică. Înăl�imea liberă de la nivelul suprafe�ei pe care se montează este de 600÷ 700 mm. In partea superioară se fixează un capac ornamental pentru a împiedica pătrunderea apei provenită din precipita�ii. După confec�ionare acestea se vopsesc în culorile solicitate de beneficiar �i li se aplică două benzi reflectorizante în treimea superioră. 12. Montare oglinzi circulare pentru intersec�ii Montarea oglinzilor pentru intersec�ii se face pe stâlpi din �eavă de o�el cu sistemul de fixare furnizat de către producător. Acesta trebuie să permită reglarea pozi�iei oglinzii atât în plan vertical cât �i orizontal. De asemenea trebuie să permită fixarea pe stâlpi de sus�inere într-un mod asemănător cu cel al indicatoarelor rutiere. Oglinda propriu- zisă trebuie să fie convexă �i confec�ionată din policarbonat rezistent la radia�iile UV. Diametrul oglinzii rutiere va fi de 800- 900 mm. 13. Montare separatori lestabili cu apă sau nisip 100x70x40 cm (Lxhxg) Parapetul lestabil reprezinta un mijloc rapid si eficient de realizare a separatiilor de benzi, a sensurilor giratorii sau de delimitare a zonelor de santier fata de carosabil – atat a celor cu caracter temporar cat si a celor cu durata de viata mai lunga (2-3 ani). Se solicita livrarea de elemente de parapet lestabil de plastic, albe si rosii, cu o inaltime minima de 70 cm si o lungime pe bucată de 100,0÷ 120,0 cm, astfel încât să se poată asambla cu operativitate �i sectoare mai lungi, fara a bloca traficul rutier. Interconectarea a doua elemente de parapet trebuie sa se faca fara utilizarea de piese detasabile, care ar putea sa se desprinda in caz de impact. Capacitatea de lestare individuala (cu apa sau nisip) trebuie sa fie de minim 60 l, astfel încât sa se garanteze un minim de protectie pentru impacturile la viteza mica tipice mediului urban. Modulele trebuiesc livrate in doua culori contrastante (de preferinta alb/ ro�u) sau module bicolore si sa aiba din constructie suprafete retroreflectorizante care sa imbunatateasca vizibilitatea nocturna a obstacolului. 14. Montarea plăcu�elor reflectorizante pe parape�i metalici Plăcu�ele reflectorizante se utilizează pentru ghidarea autovehiculelor în pasaje �i pentru semnalizarea parape�ilor din beton. Acestea se vor fixa pe partea laterală a pere�ilor pasajelor �i pe partea superioară sau laterală a parape�ilor din beton. Plăcu�a reflectorizantă va fi formată din următoarele păr�i componente: - element reflectorizant de tip catadioptru, de formă dreptunghiulară 120-150 mm x 50- 70 mm (L x l), confec�ionat din material plastic de culoare ro�ie sau albă, colorat în masă; - rama catadioptrului confec�ionată din material plastic colorat în masă; - suport metalic pentru fixarea plăcu�ei confec�ionat din tablă de aluminiu cu grosime de 2-3 mm.

11

În cazul montării plăcu�elor pe partea laterală a parape�ilor din beton sau pe pere�ii pasajelor, profilul suportului metalic trebuie să fie triunghiular �i prevăzut pe o fa�ă sau pe ambele fe�e cu elemente reflectorizante de culoare ro�ie �i/ sau albă. În cazul în care plăcu�ele reflectorizante se vor monta pe partea superioară a parape�ilor din beton profilul suportului metalic va avea forma literei „L” �i va fi prevăzut cu elemente reflectorizante, pe ambele fe�e, de culoare ro�ie �i/ sau albă. 15. Montare parapet de protec�ie deformabil tip H2 - Stâlpii de susţinere a parapetelor în teren (fundaţii) vor fi fixaţi conform fişei tehnice rezultate din încercarea la şoc. - Suprapunerea liselor parapetului metalic se va face obligatoriu respectând principiul direcţiei de atac a traficului - La podurile cu dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataţie, parapetul de siguranţă cât şi cel pietonal vor fi prevăzute cu elemente de compensare a lungimii în zona rosturilor şi elementelor de capăt (furnizorul parapetului va prezenta şi detalii de montare a acestor două elemente) - Pe parapet se vor monta dispozitive reflectorizante de culoare roşie şi albă ori galbenă (omologate) şi elemente de semnalizare de capăt parapet. - Dispozitivele de culoare roşie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers. - Materialele din care sunt confecţionate acestea nu trebuie să fie dure. - Parapetele realizate din alte materiale trebuie să fie testate la şoc în condiţiile stipulate în SR EN 1317-1 şi SR EN 1317-2, iar folosirea lor ca dispozitive de protecţie la drumuri poate fi realizată numai după obţinerea Certificatului de Constanţă a Performanţei emis de un organism de certificare notificat şi a Declaraţiei de Performanţă –DoP a producătorului conform prevederilor SR EN 1317-5 şi a Regulamentului UE nr. 305/2011 al Produselor pentru Construcţii (CPR). - Parapetele trebuie să respecte cerinţele din proiect şi prevederile din standardele în vigoare (SR EN 1317/1, 2, 3, 4 şi 5).

16. Montarea altor mijloace de semnalizare rutieră altele decât cele menţionate mai sus în vederea creşterii gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere, la solicitarea beneficiarului. Montarea se va face la comanda beneficiarului în baza programului de lucrări lunar/anual întocmit în vederea asigurării de către operator a stocului minim necesar realizării semnalizării rutiere pe perioada respectiva. A.2. Revizia şi întreţinerea periodică a mijloacelor de semnalizare rutieră verticală

2.1. Revizia �i între�inerea şi periodică a mijloacelor de semnalizare verticală se va face prin:

a) verificarea integrită�ii �i corectitudinii pozi�iei de montaj a indicatoarelor rutiere, stâlpilor de sus�inere �i a altor mijloace de semnalizare rutieră de pe principalele artere majore, centrale �i de penetra�ie din municipiul Timişoara;

b) verificarea periodică a mijloacelor de semnalizare rutieră verticală, de pe arterele secundare de circula�ie din municipiul Timişoara; Constatările �i activită�ile de revizie �i între�inere se vor prezenta sub forma de raport de activitate, ce va fi înaintat, lunar, responsabilului Municipiului Timişoara. 2.2. Între�inerea mijloacelor de semnalizare rutieră verticală

Lista opera�iilor ce se pot executa este următoarea: 1. Demontarea indicatoarelor pentru circula�ia rutieră:

Indicatoarele avariate sau ruginite (respectiv care nu mai păstrează caracteristicile func�ionale dorite) se demontează prin desfacerea elementelor metalice sau, acolo unde acest lucru nu mai este posibil, prin tăiere cu disc abraziv de pe stâlpi. De�eurile metalice rezultate se transportă la un depozit autorizat.

2. Deplantarea stâlpilor pentru indicatoarele de circula�ie rutieră

12

În cazul în care în teren se află stâlpi pentru indicatoare rutiere avaria�i sau afecta�i iremediabil de rugină se procedează la deplantarea acestora. Pentru aceasta se sparge funda�ia din beton a stâlpului folosindu-se un ciocan pneumatic/ hidraulic/ electric, se va extrage stâlpul avariat �i se încarcă în mijlocul de transport de�eurile metalice �i molozul rezultat. Acestea se vor transporta la punctul de colectare a de�eurilor din construc�ii �i demolări autorizat. 3. Spargerea �i desfacerea betonului de ciment pe suprafe�e limitate Se va folosi un ciocan pneumatic/ hidraulic/ electric, alimentat de la o sursă portabilă de energie (grup electrogen/ motocompresor, etc.). Molozul rezultat se va transporta la punctul de colectare a de�eurilor din construc�ii �i demolări autorizat. 4. Preparare beton Bc15 (C12/15) Betonul se va prepara manual, la fa�a locului respectându- se re�eta de preparare. Apa necesară va fi asigurată încă de la începutul ac�iunii. 5. Cură�irea prin spălare a indicatoarelor de circula�ie reflectorizante În funcţie de puterea şi numărul factorilor externi (precipitaţii, praf, noxe, etc.), pe suprafaţa foliei PVC reflectorizante se poate depune o pelicula, ce, în funcţie de grosimea sa, diminuează mai mult sau mai puţin proprietăţile de retro-reflexie ale indicatorului. În acest scop, faţa indicatorului, trebuie curăţată periodic, cu o soluţie apoasă în combinaţie cu un detergent. 6. Vopsire tâmplărie metalică în două straturi cu vopsea pe bază de răşini acrilice Stâlpii sau alte elemente metalice de sus�inere �i siguran�a circula�iei aflate în stare de afectare u�oară de rugină se vor vopsi, cu vopsea pe bază de răşini acrilice, respectându- se tehnologia de pregatire a suprafe�elor �i aplicare a straturilor de vopsea. A.3. Lucrări de intervenţii şi reparaţii a) Interven�ii în cazuri de avariere, distrugere, vandalism Operatorul va avea obliga�ia să înregistreze toate sesizările primite (în scris/ telefonic/verbal) de la Poli�ia Rutieră a municipiului Timişoara, Poli�ia Locală a municipiului Timişoara, beneficiar, participan�i la trafic, etc. Operatorul va informa prompt beneficiarul cu privire la sesizări. Operatorul va asigura, pentru interven�ii rapide, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, un stoc minim de indicatoare rutiere- minim 250 buc.- tipul acestora fiind determinat de gradul de utilizare în trafic, respectiv de avertizare, de prioritate, de obligare, de orientare �i panouri adi�ionale. Indicatoarele degradate, conform procesului- verbal încheiat între beneficiar �i executant, vor fi predate la punctele de colectare autorizate. Activită�ile de interven�ii constau în: • luarea la cunoştinţă asupra eventualelor avarieri, distrugeri sau lipsa de

indicatoare sau stalpii de sustinere a acestora. Luarea la cuno�tin�ă se va face în cadrul verificărilor efectuate în intersecţii �i pe artere precum şi prin informaţiile primite de la poliţie sau beneficiar. Avarierea sau distrugerea pot fi datorate accidentelor de orice natură, actelor de vandalism, etc.

• anunţarea echipei de interventie • timpul de deplasare a echipei de intervenţie la locul respectiv va fi de maxim 4-5

ore de la luarea la cunostinta • înlocuirea indicatoarelor avariate , distruse sau lipsă si înlocuirea stalpilor distrusi

se va face astfel: a. 4 (patru) ore pentru indicatoarele: STOP, CEDEAZĂ TRECEREA, TRECERE

PENTRU PIETONI, ACCESUL INTERZIS; b. 24 ore pentru celelalte indicatoare de circulaţie; c. o săptămînă pentru indicatoare de dirijare mari şi panouri de orientare.

Pentru aceasta Operatorul are obligaţia de a asigura în regim de permanenţă echipe de intervenţii/ repara�ii/ 7 zile pe săptămână.

13

Pentru îndeplinirea activită�ilor de intervenţii şi reparaţii operatorul va trebui să dispună de o autospecială de 3,5 t �i 1 echipaj de interven�ie cu dotările necesare.

Intervenţiile şi activităţile în teren se vor efectua cu asigurarea tuturor măsurilor impuse de normele în vigoare privind protecţia muncii şi asigurarea locului de muncă faţă de pietoni şi automobile, prin semnalizare corespunzătoare . Indicatoarele remediate trebuie să corespundă cerin�elor tehnice prevăzute de SR 1848-1,2,3 : 2011 �i OUG 195/ 2002 privind circula�ia pe drumurile publice. b. Lucrări de repara�ii a mijloacelor de semnalizare rutieră verticală Sunt considerate activită�i de repara�ii opera�iile ce se vor executa astfel încât, semnalizarea rutieră verticală să furnizeze utilizatorilor îndica�iile obligatorii necesare (de avertizare, prioritate, restric�ie, obligare, dirijare �i informare) pentru siguran�a participan�ilor la trafic. Pentru îndeplinirea activită�ilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini operatorul va trebui să dispună de o autospecială de 3,5 t �i 1 echipaj de interven�ie cu dotările necesare. Operatorul va avea obliga�ia să înregistreze toate sesizările primite (în scris/ telefonic/ verbal) de la Poli�ia Rutieră a municipiului Timişoata, Poli�ia Locală a municipiului Timişoara, beneficiar, participan�i la trafic, etc. Operatorul va informa prompt beneficiarul cu privire la sesizări. Operatorul, la solicitarea organelor de poli�ie, se va deplasa la locul evenimentelor rutiere, pentru luarea de măsuri privind remedierea sau înlocuirea imediată a indicatoarelor rutiere deteriorate, în vederea asigurării circula�iei rutiere în condi�ii de maximă siguran�ă. Pentru aceasta Operatorul are obligaţia de a asigura în regim de permanenţă echipe de intervenţii/ repara�ii/ 7 zile pe săptămână. Operatorul va sigura (pentru interven�ii rapide), în termen de 30 de zile de la semnarea contractului, un stoc minim de indicatoare rutiere- minim 250 buc.- tipul acestora fiind determinat de gradul de utilizare în trafic, respectiv de avertizare, de prioritate, de obligare, de orientare �i panouri adi�ionale. Indicatoarele degradate, conform procesului- verbal încheiat între beneficiar �i executant, vor fi predate la punctele de colectare autorizate. II. LUCRĂRILE PRIVIND ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ A MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE VERTICALĂ

1) Montarea indicatoarelor de circulaţie rutieră; 2) Montarea indicatoarelor de circula�ie rutieră echipate cu lămpi cu LED- uri 3) Demontarea indicatoarelor de circulaţie rutieră; 4) Plantare stâlpi de susţinere a indicatoarelor rutiere; 5) Montare consolă metalică zincată Lbra�=6,0 m, Hbra�=6,0 m; 6) Montare structură metalică zincată tip portal cu deschidere 16,0 m; 7) Deplantare stâlpi de susţinere a indicatoarelor rutiere; 8) Spargerea şi desfacerea betonului de ciment pe suprafeţe limitate; 9) Preparare beton Bc15 (C12/15); 10) Curăţirea prin spălare a indicatoarelor de circulaţie reflectorizante; 11) Vopsire tâmplărie metalică în două straturi cu vopsea pe bază de răşini acrilice; 12) Montare/ înlocuire stâlpi din polietilenă pentru ghidare; 13) Montare balize retroreflectorizante pentru sta�ii de tramvai �i insule de trafic; 14) Montare/ înlocuire garduri de protec�ie a pietonilor; 15) Montare/ înlocuire garduri de protec�ie a a spa�iilor verzi; 16) Montare/ înlocuire borne de interzicere a accesului auto; 17) Montare/ înlocuire oglinzi convexe, circulare pentru intersec�ii; 18) Montare/ înlocuire parape�i lestabili; 19) Montare/ înlocuire plăcu�e reflectorizante pe parape�i; 20) Montare/ înlocuire parape�i metalici de protec�ie, deformabili tip H2.

14

SECŢIUNEA III. LUCRĂRI DE „MARCAJE RUTIERE „

I. Prezenta secţiune cuprinde condiţiile tehnice obligatorii de realizare a marcajelor

rutiere, fiind întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind circulatia pe drumurile publice precum şi a standardelor din colecţia Siguranţa Circulaţiei. Marcajele rutiere ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt marcaje permanente sau , după caz, temporare care, din considerente de siguranţă rutieră, se vor realiza, obligatoriu, cu utilizarea de microbile retro- reflectorizante, pentru a fi vizibile pe timp de noapte. Operatorul este obligat să asigure măsurile tehnologice �i organizatorice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. Pornind de la specificul circula�iei rutiere în a�ezările urbane, operatorul va trebui să aibă capacitatea tehnică de a putea organiza şi opera in mai multe puncte de lucru de pe raza municipiului, pentru fiecare tehnologie de marcaj rutier. Indiferent de categoria de marcaje solicitate, de către beneficiar, operatorul trebuie să demareze execu�ia lucrărilor cerute în max. 72 de ore de la solicitare, în condi�ii meteo care permit execu�ia lucrărilor de marcaje rutiere. În situa�ia unor interven�ii în carosabil care afectează func�ionalitatea marcajului rutier, la solicitarea Beneficiarului, operatorul are obliga�ia de a începe lucrările de execu�ie a remedierilor în termen de maxim 8 ore de la primirea solicitării. Execuţia marcajelor rutiere se va face respectând prevederile SR1848-7/2015.

II. PRODUSE UTILIZATE PENTRU REALIZAREA MARCAJELOR RUTIERE:

1. Vopsea pe bază de solvent organic cu uscare la aer de culoare albă/galbenă; 2. Produse pentru marcare rutieră fără solvent, aplicabile la rece, prin pulverizare, în doi componenţi (lichid- lichid); 3. Marcaje profilate (pentru benzi rezonatoare transversale şi longitudinale în grosime de 2- 3 mm în partea inferioara a profilului, respectiv 5- 8 mm în partea sa superioară); 4. Benzi prefabricate din metilmetacrilat (de culoare albă sau galbenă); 5. Benzi prefabricate din materiale termoplastice (de culoare albă sau galbenă); 6. Benzi prefabricate pentru marcaje temporare (de culoare galbenă); 7. Marcaje rutiere prin pavaj tactil (padotactile); 8. Butoni reflectorizanţi omnidirec�ionali

- Butoni de bordură; - Butoni pentru carosabil; - Butoni rezisten�i la ac�iunea mijloacelor de deszăpezire; - Butoni lumino�i cu LED; 9. Rampe liniare pentru reducerea vitezei autovehiculelor (calmarea traficului) 10. Conuri de semnalizare pentru interven�ii �i lucrări 11. Cură�irea cu peria mecanică a suprafe�elor de marcat 12. �tergerea marcajelor rutiere vechi �i/ sau uzate III. TIPURI DE MARCAJE RUTIERE

15

1. Marcajele longitudinale de: - separare a sensurilor de circulaţie;

2. Marcaje de delimitare a partii carosabile; 3 Marcaje transversale de :

- oprire ; - cedare a trecerii ; - traversare pentru pietoni ; - traversare pentru biciclişti; - de reducere a vitezei.

4.Marcaje diverse pentru : - ghidare ; - spaţii interzise ; - interzicerea staţionării ; - staţii de autobuze; - locuri de parcare ; - săgeti, inscripţii, etc. Dimensiunile şi modurile de pozare a marcajelor, funcţie de diverse situaţii, se execută conform prescripţiilor SR 1848-7:2015. In înţelesul prezentului Caiet de sarcini tehnice, marcajele de delimitare a părţii carosabile se consideră marcaje longitudinale. IV. CONDIŢII DE REALIZARE A MARCAJELOR

A. EXECUTIA MARCAJULUI RUTIER A.1 Se face cu respectarea prescripţiilor prezentului caiet de sarcini, în ceea ce

priveşte: - calitatea vopselei;. - execuţia corectă a premarcajului; - pregătirea suprafeţei pe care se aplică marcajul (curăţare corespunzatoare pentru eliminarea oricăror reziduri, deşeuri sau alte materiale care contribuie la degradarea marcajului rutier). - stabilirea dozajului ud de vopsea; - dozaj de microbile; - norme de Protecţia Muncii, Prevenirea şi stingerea incendiilor, din Instrucţiunile Tehnice pentru Marcaje Rutiere; - instituirea restricţiilor de circulaţie în conformitate cu „Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări pe drumul public şi/ sau pentru protejarea drumului ’’. Tehnologia de execu�ie pentru lucrări de semnalizare orizontală- marcaje rutiere trebuie să cuprindă următoarele aspecte succesive:

- cură�irea suprafe�elor de noroi sau murdărie; - spălarea suprafe�elor de marcat acolo unde este cazul; - îndepărtarea marcajelor vechi acolo unde este cazul; - execu�ia premarcajului; - execu�ia marcajelor longitudinale, transversale �i diverse (inclusiv săge�i,

inscrip�ii sau imagini desenate), mecanizat; - semnalizare rutieră în timpul execu�iei lucrărilor de marcaj - pilo�i pentru dirijarea circula�iei A.2. Executia premarcajului:

- se face prin trasarea unor repere, şi/sau simboluri pe suprafaţa părţii carosabile, care au rolul de a ghida operatorul pentru realizarea corectă a marcajelor. Simbolurile utilizate vor fi cele prevazute în instrucţiunile tehnice pentru marcaje rutiere. - premarcajul se execută cu aparate topografice sau manual, marcându-se pe teren cu vopsea punctele de reper determinate; - corectitudinea realizării premarcajului de către executant, se verifică de responsabilul desemnat cu supravegherea realizării lucrărilor, înainte de aplicarea marcajului definitiv. In cazul respingerii premarcajului de către acesta, operatorul va reface lucrarea pe cheltuiala sa.

16

A.3.Executia marcajului rutier : - vopselele de marcare se aplică pe suprafeţe curate şi perfect uscate, numai mecanizat. - microbilele se aplică mecanizat pe vopseaua udă; - pe sectoare de drum unde suprafaţa nu este corespunzătoare, aceasta se curaţă prin suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate; -după execu�ia marcajelor acestea vor fi protejate, până la uscarea completă, prin dirijarea circula�iei cu panouri de deviere, indicatoare, pilo�i de dirijare si semnalizarea marcajului executat cu ajutorul conurilor reflectorizante.

A.4. Semnalizarea rutieră temporară pe timpul execuţiei lucrărilor: Se execută conform legisla�iei în vigoare.

B. LUCRĂRILE PRIVIND ÎNTREŢINEREA MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE ORIZONTALĂ

B.1. Marcaje rutiere longitudinale, transversale �i diverse, reflectorizante executate mecanizat cu vopsea monocomponentă pe bază de solven�i. B.2. Marcaje rutiere longitudinale, transversale �i diverse, reflectorizante, executate mecanizat cu vopsea bicomponentă în straturi sub�iri (0,5- 0,7 mm). B.2. Marcaje rutiere longitudinale, transversale �i diverse, reflectorizante, executate mecanizat cu vopsea bicomponentă în straturi groase (1,0- 3,0 mm). B.3. Marcaje rutiere longitudinal, reflectorizante executate cu vopsea bicomponentă în benzi rezonatoare (2,0-3,0/ 5,0- 8,0 mm). B.4. Marcaje rutiere tip „covor” pentru aplica�ii specifice (piste pentru bicicli�ti, contur treceri pentru pietoni, zone cu risc de accidente, etc.). B.5.Marcaje rutiere reflectorizante cu benzi prefabricate din metilmetacrilat (longitudinale, transversale, săge�i, înscrisuri sau imagini desenate). B.6.Marcaje rutiere reflectorizante cu benzi prefabricate din material termoplastice (longitudinale, transversale, săge�i, înscrisuri sau imagini desenate). B.7.Marcaje rutiere reflectorizante, temporare, executate cu benzi prefabricate de culoare galbenă. B.8. Marcaje rutiere podotactile. B.9. Butoni reflectorizan�i omnidirec�ionali pentru carosabil. B.10. Butoni reflectorizan�i omnidirec�ionali pentru bordură. B.11. Butoni rezisten�i la ac�iunea mijloacelor de deszăpezire. B.12. Butoni lumino�i cu LED- uri B.13. Rampe pentru reducerea vitezei autovehiculelor. Limitatoare de viteză liniare. B.14. Cură�irea cu peria mecanică a suprafe�elor de marcat, inclusiv aspirarea de�eurilor (reziduurilor) rezultate. B.15. �tergerea marcajelor vechi �i/ sau uzate cu mijloace mecanice (frezare) �i/ sau cu jet de apă de mare presiune, cu recuperarea concomitentă a de�eurilor. B.16. Semnalizare rutieră pt. asigurarea continuită�ii circula�iei pe timpul execu�iei lucrărilor de marcaje rutiere. B.17. Pilo�i pentru dirijarea circula�iei în scopul asigurării fluen�ei traficului pe sectorul de drum cu restric�ii de circula�ie.

17

SECŢIUNEA IV. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează lunar/anual în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini. Operatorul trebuie să comunice beneficiarului data terminării lucrărilor, iar acesta demarează începerea recepţiei lucrărilor. Recepţia cantitativă şi calitativă se execută de către o comisie de recepţie, numită de beneficiar. Recepţia se efectuează prin determinări vizuale. În situaţia în care comisia de recepţie constată deficienţe de calitate ale lucrărilor comisia poate hotărî remedierea acestora pe cheltuiala operatorului. La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul verbal de recepţie, cu constatările făcute, propunând admiterea cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. In cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii, în procesul - verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie remediate. Termenele de remediere se vor conveni cu operatorul.

SECŢIUNEA V. NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

La toate serviciile/lucrările efectuate se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii în vigoare, pentru lucrări de drumuri. Operatorul va respecta prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia mediului, inclusiv cele ce derivă din recunoaşterea principiului “poluatorul plateşte”. In situaţia oricărui eveniment de mediu provocat de operatorul de serviciu (angajat/ colaborator al operatorului) , acesta va fi considerat “ poluator “. Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locaţiile proprii în timpul executării contractului. Subsţantele utilizate se vor încadra în clasele de toxicitate admise pentru respectivele lucrări. Operatorul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deşeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depăşiri ale nivelului de zgomot admis. După încheierea lucrărilor, operatorul va asigura curăţenia la locul de muncă.

18

SECŢIUNEA VI. PRINCIPALELE PREVEDRI LEGISLATIVE

OUG 195/ 2002 Privind circula�ia pe drumurile publice cu completările �i modificările ulterioare.

Ordinul MI- MT 112/ 411/ 2002

Norme metodologice privind condi�iile de închidere a circula�iei �i de instituire a restric�iilor de circula�ie, în vederea executării de lucrări în zona drumului public/ �i sau pentru protejarea drumului.

SR1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare �i mijloace de semnalizare rutieră. Partea I: Clasificare, simboluri �i amplasare.

SR1848-2:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare �i mijloace de semnalizare rutieră. Partea II: Condi�ii tehnice.

SR1848-3:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare �i mijloace de semnalizare rutieră. Partea III: Scriere �i mod de alcătuire.

SR1848-7:2015 Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere.

SR1423/ A1:2004 Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante �i amestecul celor două componente.

SR EN 1424:1999/A1:2004 Produse pentru marcare rutieră. Microbile din sticlă preamestecate.

SR EN 1436-1/A1:2009 Produse pentru marcaje rutiere. Performan�a marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului.

SR EN 1436-1:2009 Produse pentru marcaje rutiere. Butoni reflectorizan�i. Partea I: Condi�ii ini�iale de performan�ă.

SR EN 1790:1999 Produse pentru marcare rutieră. Marcaje rutiere prefabricate.

SR ENV 13459:2011 Produse pentru marcare rutieră. Controlul calită�ii. Partea I: e�antionare din stoc �i încercări.

SR EN 1824:2012 Produse pentru marcare rutieră. Încercări rutiere.

SR EN 1871:2009 Produse pentru marcare rutieră. Proprietă�i fizice.