keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 199/18.11.1997 privind reorganizareaRegiei Autonome Drumuri Municipale ca societate pe actiuni S.C."DRUMURI MUNICIPALE" S.A.

18.11.1997

Hotararea Consiliului Local 199/18.11.1997
privind reorganizareaRegiei Autonome Drumuri Municipale ca societate pe actiuni S.C."DRUMURI MUNICIPALE" S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice nr.SC09712393/03.11.1997 impreuna cu documentatia anexata la acesta;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;
In baza dispozitiilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/1997, cu modificarile aduse prin Ordonanta de Urgenta nr.53/1997;
In conformitate cu art.20 lit. (g) si (h) din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.28 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Incepand cu data de 1 ianuarie 1998 Regia Autonoma Drumuri Municipale se
reorganizeaza prin transformarea in societate comerciala pe actiuni sub
denumirea S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.,avand actionar unic Consiliul Local al
Municipiului Timisoara.

Art.2: Se aproba statutul societatii comerciale, care contine denumirea
societatii, forma juridica, sediul, obiectul de activitate, capitalul social,
conform Anexei 1.

Art.3: Capitalul social al societatii comerciale mentionate la art.1 se
constituie prin preluarea in conditiile legii,a capitalului social al Regiei
Autonome Drumuri Municipale care se reorganizeaza si in conformitate cu
evaluarea Ministerului de Finante.
Valoarea totala a capitalului social initial a societatii rezultate in
urma reorganizarii este de 11.685.773.980 lei si se compune din actiuni
nominative in valoare de 25.000 lei, fiecare, conform statutului societatii.
Actiunile sunt proprietatea Consiliului Local care exercita drepturile
si obligatiile actionarului unic, conform legii.
Bunurile din categoria celor prevazute de art.135 alin.4 din
Constitutie nu se includ in capitalul social al societatii. Aceste bunuri se
atribuie societatii comerciale pe termen de 3 ani , in baza unui contract de
concesiune, care va fi intocmit cu Consiliul Local, prin grija
administratorului societatii in termen de 30 zile de la data inmatricularii
societatii comerciale la Registrul Comertului.

Art.4: Prezenta hotarare constituie actul de infiintare a societatii in baza
caruia va fi inscrisa in Registrul Comertului.
De asemenea, actul de infiintare se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei.

Art.5: Societatea Comerciala DRUMURI MUNICIPALE S.A. se substituie regiei care
a fost reorganizata,in cazul existentei unor litigii in curs in care regia a
avut calitate de parte.

Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Directia Tehnica, Directia Economica, Directia Urbanism si regia autonoma
reorganizata. Art.7: Orice dispozitie contrara, ce emana de la Consiliul Local
al Municipiului Timisoara, se abroga.

Art.8: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei Tehnice;
Directiei Economice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Regiei Autonome Drumuri Municipale Timisoara
Societatii Comerciale DRUMURI MUNICIPALE S.A. ;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RUSU MIHAI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI