keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 72/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii

21.02.2017

Hotararea Consiliului Local 72/21.02.2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017- 3859/17.02.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 1392/16.02.2017 a SC Drumuri Municipale Timişoara SA înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017 - 255/16.02.2017;
Având în vedere finalizarea proiectului ,,Trafic management şi supraveghere video";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, precum şi prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local şi prevederile Reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobate prin H.G. nr. 955/2004;
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1) şi (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 19 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art. 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara" ,anexă la Contractul de delegare, aprobat prin art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 162/10.05.2016 , după cum urmează: ,,yy) Să execute fără subantreprenori lucrările de la art. 18 până la lit. n inclusiv".

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, Ver.1

REFERAT pentru modificarea HCLMT nr. 162/10.05.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a

serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini,

Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului si Contractului de delegare a gestiunii

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 162/10.05.2016, a aprobat delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara” către SC Drumuri Municipale Timişoara SA. Prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat Caietul de sarcini al serviciului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului, tarifele aplicate, etc.

În baza unui amendament formulat în cadrul şedinţei Consiliului Local Timişoara din data de 10.05.2016 s-a aprobat, printre altele, completarea art. 18 cu o nouă literă, yy, potrivit căreia operatorul SC Drumuri Municipale Timişoara SA este obligat să execute fără subanteprenori lucrările încredinţate direct de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara cuprinse la art. 18 până la lit. p inclusiv. Prin adresa cu nr. 1392/16.02.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2017-000255/16.02.2017, SC Drumuri Municipale Timişoara SA, ne informează că, în vederea preluării întreținerii și/sau extinderii sistemului – Trafic management și supraveghere video – după punerea sa în funcțiune, având în vedere specificul și complexitatea acestuia (sistemul centralizat de dirijare automată a traficului rutier și infrastructura de fibră optică), este necesară întocmirea unor contracte cu firme autorizate pe următoarele tipuri de lucrări:

- Întreținere/reparații instalații de climatizare; - Întreținere/extindere infrastructură de fibră optică; - Licențe sistem, programare, integrare în sistem.

Totodată specifică faptul că art.18 pct.yy din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, interzice subcontractarea şi adresează rugămintea de a analiza și găsi o soluție pentru a le da posibilitatea de a executa aceste lucrări specifice cu firme autorizate.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico- socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR.

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FO53-01, Ver.1

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, si Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

Potrivit art. 13 alin. (2) din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004, gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Potrivit de art.2 lit.a) din O.G. nr.71/2002, serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt definite ca reprezentând „totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”. Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţii locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local, având ca obiect, printre altele, şi „instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia", conform art.3 alin.1 lit. g) din O.G. nr.71/2002.

Potrivit art. 128 alin. (1) lit. b) şi c) din OUG nr. 195/2002 autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenţa acestora; întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante.

Obiectivul de investiţii „Trafic management si supraveghere video”, cod SMIS 40398 este inclus în cadrul poiectelor prioritare pentru atragerea de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere. Valoarea totală a proiectului este 25.831.835,13 lei cu TVA, din care finanţare UE – 20.685.153,66 lei şi finanţare de la bugetul de stat – 4.543.782,97 lei.

Prin contractul mai sus amintit furnizorul se obligă să furnizeze, sa instaleze, să pună în funcţiune un sistem de supraveghere şi management al traficului în Municipiul Timişoara pentru obiectivul de investiţii ,,Trafic management şi supraveghere video” finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană” sub-domeniul „Poli de creştere”, cod SMIS 40398, contract de finanţare nr. 3620/29.01.2013, în conformitate cu documentaţia tehnică, caietul de sarcini, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

De asemenea, furnizorul se obligă să execute lucrările de constructii necesare, să monteze şi să pună în funcţiune sistemul de supraveghere şi management al traficului în Municipiul Timişoara, în prezenţa achizitorului, în perioada convenită in conformitate cu documentaţia tehnică, caietul de

Cod FO53-01, Ver.1

sarcini, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. Sistemul trafic management şi supraveghere video are un nivel tehnic de înaltă complexitate şi, totodată, implică un nivel de responsabilitate foarte crescut, având în vedere faptul că întreg sistemul va asigura coordonarea şi asigurarea siguranţei traficului rutier şi pietonal, precum şi prioritizarea flotelor de transport în comun dar şi a vehiculelor de urgenţă aflate în misiune de intervenţie (Salvare, Poliţie, Pompieri, SMURD).

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 1. Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare pentru o ţintă de 134 intersecţii,

identificate prin Studiul de Trafic; 2. Dotarea intersecţiilor şi a zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere

periculoase cu un numar de 230 echipamente noi de supraveghere (camere video); 3. Îmbunătăţirea condiţiilor şi creşterea siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara; 4. Creşterea siguranţei traficului rutier, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată discret

de supraveghere video metropolitană; 5. Crearea unui Centru de Comanda şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de

management trafic şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a Municipiului Timişoara. Centrul de comandă este spaţiul din care se coordonează toate activităţile din cadrul

sistemului de management al traficului. Acest centru conţine o cameră de comandă şi spaţii tehnice. În camera de comandă lucrează operatorii sistemului, iar în spaţiile tehnice vor fi instalate echipamentele subsistemului central. În cadrul centrului de comandă şi control, s-au realizat lucrări de amenajare interioară care constau în:

 instalarea de podea tehnologică atât în camera de comandă cât şi în camera tehnică;  asigurarea unui iluminat optim pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice centrului de

control;  asigurarea unui iluminat de siguranţă pentru situaţiile în care apar întreruperi în alimentarea

cu energie electrică;  realizarea instalaţiei electrice de curenti slabi (retele de voce si date) pentru acoperirea

necesarului funcţionării centrului de control cu asigurarea unei rezerve de 20% pentru eventuale extinderi ulterioare;

 instalarea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii de climatizare pentru evacuarea caldurii suplimentare generate de echipamentele electronice. Centrul de Comandă si Supraveghere va fi operational 24 de ore pe zi / 7 zile pe săptămână.

Prin Contractul de finanţare nr. 3620/29.01.2013 încheiat pentru proiectul “Trafic management şi supraveghere video” instituţia noastră s-a obligat să asigure transmisia de date aferentă sistemului. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii a fost necesară construirea unei reţele de fibră optică care să conecteze toate cele 134 de intersecţii cu centrul de comandă si control. Menţionăm că perioada de garanţie acordată întregului sistem de supraveghere video şi management al traficului (lucrări, materiale, echipamente, aplicaţii Software, etc.) de către Furnizor este de 60 luni. Pierderea garanţiei constituie un mare dezavantaj, întrucât obligă la suportarea cheltuielilor pentru remedierea defecţiunilor apărute în perioada de garanţie, ceea ce conduce la creşterea valorii investiţiei.

Potrivit legislaţiei în vigoare cu privire la achiziţiile publice, operatorul SC Drumuri Municipale Timişoara SA este autoritate contractantă având obligaţia de a respecta procedura prevăzută de legislaţia în vigoare. Astfel, proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” este recepţionat şi urmează a se preda în scurt timp operatorului SC Drumuri Municipale Timişoara SA.

Cod FO53-01, Ver.1

Având în vedere cele mai sus menţionate, faptul că proiectul de management al traficului

este printre puţinele şi cel mai complex proiect de acest gen din ţară, faptul că foloseste echipamente si programe de ultimă generaţie, faptul că lucrările necesare pentru întreţinere şi/sau extindere a sistemului de management al traficului necesită personal de specialitate autorizat, precum şi faptul că acest personal de specialitate autorizat se regăseşte cu dificultate pe piaţa muncii din regiunea de vest a României, propunem modificarea art. 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara” aprobat prin art. 2 din HCLMT nr. 162/10.05.2016 și care este anexă la Contractul de delegare, după cum urmează: ,,yy) Să execute fără subanteprenori lucrările încredinţate direct de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara cuprinse la art. 18 până la lit. n inclusiv”.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER,

CRISTINA GAVRA

NASTASIA POP

SERVICIUL JURIDIC, CRISTINA BOZAN