keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 149/12.06.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara

12.06.2001

Hotararea Consiliului Local 149/12.06.2001
pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 8834/28.05.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul şi eliberarea autovehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice;
În baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2001 pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1991 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 38 lit. (f) şi (g) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul şi Caietul de Sarcini privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Activităţile de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau a remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public se concesionează prin licitaţie publică.
În cazul neadjudecării prin licitaţie, activităţile de mai sus pot fi încredinţate regiilor autonome din subordinea Primăriei Municipiului Timişoara sau societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Muncipiului Timişoara este acţionar .
Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 242/1999 privind blocarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor staţionate neregulamentar pe raza municipiului Timişoara, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.149 DIN 12.06.2001 CAIET DE SARCINI le de blocare şi / sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor şi remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timișoara Capitolul L. Generalităţi 1.Obiect şi destinație Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde condițiile tehnice şi organizatorice pe care trebuie să le îndeplinească agentul economic care solicită autorizarea pentru prestarea activităților de blocare şi ridicare a autovehiculelor și remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara. De asemenea Caietul de Sarcini conține obligațiile agentului economic autorizat pentru activitatea de ridicare — blocare a autovehiculelor, precum şi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pc toată durata valabilității autorizaţiei. 2. Cadrul legal Activitățile se vor desfăşura în conformitate cu: - prevederile Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr.328/1996, republicat şi completat prin H.G. nr.890/1998, privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancţionarea contravenţiilor în acest sector; -H.G. nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara; -H.C.L. nr.45/1993 completată şi modificată cu H.C.L. nr.8/2001. Prezentul Caiet de Sarcini va fi supus spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Capitolul IE. Cond 1.Condiții tehnice privind dispozitivele de blocare L.l. Dispozitivele trebuie să aibă posibilitatea blocării roților la toate tipurile de 314

autovehicule. 1.2. Să se asigure intogritatea autovehiculului la încercarea de pornire de pe loc. 1.3. Prestatorul trebuie să dețină un număr minim 25 bucăți dispozitive pentru blocarea autovehiculelor din care un număr de 5 bucăți dispozitive de blocare autovchicule sau remorci (anvelope cu dimensiunea mai mare de 825 X 20). Dispozitivele de blocare a roților trebuie să îndeplinească următoarele condiții: —prin montare să nu degradeze autovehiculele pe care sunt montate; să asigure siguranța privind imposibilitatea desfacerii sau deteriorării prin cfracție; aibă inscripționate numele și adresa firmei prestatoare. 1.4. Dispozitivele confecționate vor fi avizate de Comisia de Circulaţie a beneficiarului împreună cu organele de poliție 2. Condiţ autoturisme. 2.1. Să corespundă din punct de vedere tehnic circulației pe drumurile publice. 2. Să asigure integritatea autovehiculelor în timpul operaţiunilor de ridicare, transport şi itare. tehnice privind autovehiculele destinate a ridica şi transporta depo 2.3. În condiții climatice și tehnice normale, durata operațiunilor de ridicare să nu depășească 15 min.. 2.4. Să fic echipate cu lămpi de lumină galbenă întermitentă şi să aibă un sct de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru atunci când operează în flux curent, 2.5. Pe durata desfășurării operațiunilor, maşina de ridicat şi transportat trebuie să aibă inscripționată, la loc vizibil, activitatea pe care o desfășoară. 3. Condiții privind spațiul de depozitare a autovehiculelor ridicate. 3.1. Spațiile folosite pentru depozitarea autovehiculelor ridicate trebuie să fie situate pe teritoriul municipiului Timişoara. 3.2. Spațiile de depozitare a autovehiculelor trebuie organizate cu împrejmuire, iluminate pe timp de noapte şi asigurate cu pază atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte. 3.3. Spațiile folosite pentru depozitarea autovehiculelor ridicate trebuie să aibă o capaci- tate de parcare de minimum 20 de autovehicule. Capitolul III. Condiții organizatorice 1. Programul de desfăşurare a activităților de blocare — ridicare este permanent (24 de ore din 24 de ore). 2. Echipajele care desfăşoară activitățile de blocare şi ridicare vor acționa la solicitarea agenților constatatori și numai împreună cu aceştia. 3. Echipajele trebuie să fie dotate cu stații emisie — recepție (telefoane mobile) interconectate între ele şi cu operatorul de la spațiul de depozitare a autovehiculelor. 4. Echipajele trebuie să aibă în dotare cameră video sau aparat foto pentru înregistrarea contravenției (ora, locul, şi modul în care s-a desfăşurat acțiunea de blocare sau ridicare). 315

5. Agentul economic autorizat trebuie să aibă în dotare calculator (calculatoare) pe care să fic instalată o aplicație de gestiune a întregii activități şi a istoricului acesteia, cu posibilitatea arhivării timp de 2 ani, precum şi o evidență operativă a acestei arhive. 6. Agentul economic autorizat va completa, la fiecare blocare, << Fişa autovehiculului staționat neregulamentar >> în 3 exemplare, conform Anexei | din Regulament, aceasta reprezentând evidența zilnică a activității de blocare a autovehiculelor. 7. Agentul economic autorizat va completa la fiecare ridicare,<< Fişa autovehiculului staționat neregulamentar >> în 2 exemplare, conform Anexei 2 din regulament, aceasta reprezentând evidența zilnică a activității de ridicare a autovehiculelor. 8. Agentul economic autorizat va depune, în condițiile legii, la Primăria Municipiului Timişoara procentul din valoarea tarifului de blocare — ridicare, transport şi depozitare a autovehiculului, rezultat în urma licitației, dar nu mai puțin de 10%. Capitolul IV. Obligații 1. Obligațiile personalului ce asigură activitatea de blocare şi / sau ridicare a autovehiculelor. 1.1. Eliberarea sau deblocarea autovehiculelor se efectuează numai după ce s-a făcut dovada achitării contravalorii prestației şi a eventualelor amenzi aplicate de către agenții constatatori. 1.2. Blocarea sau ridicarea autovehiculelor se face numai la dispoziția şi în prezența agenților constatatori. Prin agenți constatatori se înțelege: ofițerii, subofițerii din cadrul Poliției Rutiere a Municipiului Timişoara, gardienii publici, împuterniciții Primarului şi inspectorii Biroului Transport din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 1.3. Să asigure operativitate maximă în desfăşurarea activității de blocare, ridicare, trans- port şi eliberare a autovehiculelor. 1.4. Intervalul de timp între momentul dovedirii achitării sumelor prevăzute şi momentul cliberării autovehiculului să fic maximum 60 min. iar pentru deblocare 15 min. Echipa de deblocare se va prezenta la fața locului în timp de 15 min. din momentul anunțării de către contravenient. 1.5. Să poarte pe timpul activiti operațiunea efectuată, 1.6. Să anunţe prin staţie operatorul de la locul de depozitare imediat ce s-a făcut o blocare sau ridicare a unui autovehicul. 1.7. Să completeze pentru fiecare autovehicul blocat sau ridicat << Fişa autovehiculului staționat neregulamentar >> în 3 respectiv 2 exemplare. ii o îmbi minte distinctă, cu ecuson şi însemne privind 2. Obligațiile agentului economic privind blocarea — ridicarea autovehiculelor. 2.1. Agentul economic autorizat trebuie să aibă în dotare cel puțin un post telefonic, cu program permanent, la care să se poată obține informații privind maşinile blocate sau ridicate. 2.2. Agentul economic autorizat trebuie să țină evidența zilnică a maşinilor blocate sau 316

ridicate, conform punctului 6 şi 7 de la Cap. III precum şi o arhivare corespunzătoare, conform punctului 5 de la Cap. III. 2.3. Agentul economic autorizat trebuie să achite, în condițiile legii, sumele datorate Primăriei Municipiului Timişoara, conform punctului 8 de la Cap. III. 2.4. Agentul economic autorizat trebuie să confecționeze semne adiționale care să avertizeze activitatea de blocare — ridicare a autovehiculelor şi să le monteze, în zonele stabilite de Comisia de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara, pe propria cheltuială, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr.. 2.5. Agentul economic autorizat îşi desfășoară activitatea de blocare şi / sau ridicare a autovehiculelor doar în zonele în care sunt montate semnele adiționale amintite. Întreținerea şi remontarea semnelor adiționale intră în sarcina agentului economie autorizat. 2,6. Agentul economic autorizat trebuie să asigure condițiile materiale şi organizatorice pentru buna desfășurare a activității. 27. Agentul economic autorizat trebuie să anunțe în scris Biroul Transport din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara intenția de încetare a activității de blocare — ridicare a autovehiculelor, anticipat cu 60 de zile. Capitolul V. Preţuri și tarife “Tariful activității de blocare şi ridicare, transportare, depozitare şi cliberare a autovehiculelor reprezintă un criteriu de selecție a ofertanților în cadrul licitaţiei. Se impun următoarele valori maxime ale tarifului: a) pentru blocarea la roată maximum 300.000 lei b) pentru ridicarea autovehiculului maximum 850.000 lei. Caietul de Sarcini a fost întocmit pe baza prescripțiilor tehnice de bază (STAS — uri, normative, instrucţiuni tehnice, etc.) în vigoare la data elaboră! VICEPRIMAR, DIRECTOR TEHNIC, DOREL BORZA ROMULUS KOMOZ

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.149 DIN 12.06.2001-12-28 Regulament privind blocarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public din Municipiul Timişoara CAP. DISPOZIȚII GENERALE L.Prezentul regulament reglementează următoarele activități: 1] Activitatea de blocare cu dispozitive speciale a roților autovehiculelor sau remorcilor, parcate în zone nepermise. 12 Activitatea de ridicare, transport şi depozitare cu mijloace speciale a autovehiculelor şi remorcilor parcate în zone nepermise şi care îngreunează circulația auto sau pietonală 2. Activităţile se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru aplicarea Decretului 328/1966, republicat şi completat prin H.G. 890/1998, privind circulația pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenților în acest sector, şi cu Hotărârea Guvernului Nr. 147/1992 privind blocarca, ridicarea, transportul, depozitarea şi cliberarea autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice. 3.Una sau ambele din activitățile mai sus menționate pot fi realizate de către o persoană juridică numai în baza unei autorizații eliberată de Primăria Municipiului Timişoara. 4. Între persoană juridică adjudecătoare denumită în cele ce urmează PRESTATOR pe de o parte şi Primăria Municipiului Timișoara denumită în cele ce urmează BENEFICIAR pe de altă parte, urmează a se încheia un contract de concesiune pe o perioadă de minim 3 ani, în conformitate cu Legea 219/ 1999, precum şi a normelor de aplicare a acesteia. Între PRESTATOR, pe de o parte şi regiile autonome ale Primăriei Municipiului Timişoara, societățile comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar, pe de altă parte se pot încheia protocoale de colaborare avizate de Primăria Timișoara pentru blocarea, ridicarea și transportarea autovehiculelor sau remorcilor din zonele sau locurile nepermise cu scopul descongestionării căilor de comunicație, facilitării execuției unor lucruri pe domeniul public, facilitării intervenției la rețelele publice urbane, 5. Prin locuri sau zone nepermise se înțeleg următoarele: - locurile unde sunt montate indicatoare de circulație, care interzic oprirea, staționarea, parcarea, accesul interzis tuturor autovehiculelor sau oricare indicator de circulație care restricționează circulația, parcarea, oprirea, staționarea; - parcuri, alei pietonale, zone verzi, insule de dirijare a circulației, etc.; trotuare acolo unde nu este permis acest lucru; - piețe, piațete, ete - oricare alte locuri unde se vor monta adiționale privind “blocat la roată” autoturism”; sau “ridicare CAPII. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 6. Activitatea de blocare a roților autovehiculelor sau remoreilor parcate în zone nepermise 308

presupune următoarele: 6.1. Confecţionarea şi montarea pe propria cheltuială a prestatorului de semne adiționale necesare desfășurării activității de blocare a roților, Zonele în care se vor monta semnele adiționale vor fi stabilite de Comisia de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timișoara 62. Prestatorul trebuie să dețină un număr de minim 25 bucăți dispozitive pentru blocarea autovehiculelor din care un număr de S bucăți dispozitive de blocare autovehicule sau remorci (anvelope cu dimensiunea mai mare de 825 X 20). Dispozitivele de blocare a roților trebuie să îndeplinească următoarele condiții: — prin montare să nu degradeze autovehiculele pe care sunt montate: asigure siguranța privind imposibilitatea desfacerii sau deteriorării prin efracție: - să aibă inscripționate numele și adresa firmei prestatoare 63. Dispozitivele confecționate vor fi avizate de Comisia de Circulaţie a beneficiarului împreună cu organele de poliție. 64. Activitățile prevăzute la art. 1.1 se vor aplica fără restricție în toate zonele şi locurile nepermise. Se interzice blocarea selectivă a autovehiculelor aflată într-o zonă în care se desfăşoară activitate, cu excepția celor aflate în misiuni şi activități pentru servicii publice. 6.5. Prestatorul va asigura blocarea autovehiculelor şi remorcilor, luând măsuri pentru evitarea deteriorării acestora, acestuia revenindu-i întreaga responsabilitate pentru orice fel de reclamaţii ulterioare. 6.6. În cazul deteriorării din diverse motive a dispozitivelor de blocare, prestatorul este obligat să le înlocuiască, asigurând cel puțin numărul minim (arătat la art.6.2.). 6.7. După blocare, prostatorul va întocmi în 3 exemplare un document prezentat în anexa nr.1 din care un exemplar se fixează sub ștergătorul de parbriz al autovehiculului — într-o pungă de plastic impermeabilă — un exemplar rămâne la prestator, şi unul la beneficiar. Aceasta va cuprinde obligatoriu următoarele: = data, locul și ora unde este încheiat; - numele și sediul prestatorului; - descrierea faptei; - indicarea actului normativ încălcat; - numărul de telefon al dispeceratului care gestionează activitatea de blocare a roților; - valoarea tarifului şi a procedurii de deblocare; - modul de contestare. Prestatorul va fotografia sau va înregistra pe suport magnetic (video) autovehiculul înainte și după aplicarea dispozitivului de blocare. Întocmirea documentului sus menționat se face de către personalul prestatorului anume desemnat. Acesta va deține documentele necesare pentru încasarea contravalorii prestației. 6.8. Deblocarea sc va face în maxim 60 de minute după ce contravenientul face dovada achitării contravalorii prestației. În situațiile în care împuterniciții Primarului Timişoarei sau reprezentantul poliției întocmesc și procese verbale de constatare a contravenției, deblocarea roții sc va face numai după achitarea și a acestor amenzi. 6.9. În cazul nedeblocării în termenul stabilit (după achitarea prestației şi când e cazul a 309 aceas

amenzilor) contravenientul se poate adresa Primăriei Municipiului Timişoara (Direcţia Tehnică), acesta având obligativitatea de a aplica penalități către prestator (conform clauzelor contractuale), luând măsuri operative de deblocare. 6.10. În cazul în care un autovehicul sau o remorcă rămân imobilizate cu dispozitiv de blocare mai mult de 3 zile, fără a se face dovada plății prestației, acestea vor fi ridicate, transportate şi depozitate, conform prevederilor prezentului regulament. 7. Activitatea de ridicare cu mijloace speciale a autovehiculelor şi / sau remorcilor parcate în Zone nepermisc şi care îngreunează circulația auto şi pietonală presupune următoarele: 7.1. Confecţionarea și montarea pe propria cheltuială a prestatorului de semne adiționale necesare desfăşurării activității de ridicare, transport şi depozitare. Zonele în care se vor monta semnele adiționale vor fi stabilite de Comisia de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timișoara: 71.2. Pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare, prestatorul va trebui să dețină autovehicule specializate şi omologate, care să nu producă deteriorarea autovehiculelor sau remorcilor, precum şi un spațiu de depozitare proprietate sau închiriat, care să asigure securitatea totală și posibilitatea recuperării de către contravenient a autovehiculului sau remorcii în cel mai scurt timp — după achitarea amenzii şi a prestațiilor; 7.3. Ridicarea autovehiculelor și remorcilor se va face în condiții de siguranță, astfel încât să nu producă nici un fel de eveniment rutier, iar acestea să nu sufere nici un fel de avarie; 74. Fotografierea sau înregistrarea pe suport magnetic (video) a autovehiculelor sau remorcilor ce urmează a fi ridicate pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora; 1.5. Transportul autovchiculelor şi remorcilor ridicate la locul de depozitare fără a le deteriora; 7.6. Depozitarea într-un spațiu amenajat corespunzător şi asigurarea integrității autovehiculelor şi remorcilor ridicate; 77. În cazul existenței unor autovehicule a căror gabarit sau caracteristici constructive nu permit acționarea asupra lor prin blocare sau ridicare, prestatorul are obligația de a anunța cât mai urgent organele de poliție pentru a asigura deblocarea cât mai urgentă a căilor de comunicație; 1.8. Întocmirea unui act constatator, care se va depune la dispeceratul locului de depozitarea prestatorului; 7.9. Restituirea autovehiculelor şi / sau remorcilor după achitarea amenzilor, respectiv tarifelor prestațiilor; 1.10. În cazul nerevendicării autovehiculelor sau remorcilor ridicate şi depozitate, se vor lua măsuri legale privind valorificarea lor (după expirarea unui termen de păstrare de 90 de zile), în conformitate cu H.G. 662/20.09.1991. 7.11. Constatarea staționării neregulamentare, blocarea la roată şi ridicarea autovehiculelor se face în prezența agenților constatatori (ofițeri sau subofițeri de poliție, gardieni publici), inspectorilor Biroului Transport din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara sau alți împuterniciți ai Primarului Timişoarei. Acţiunile de blocare şi ridicare a autovehiculelor şi / sau remorcilor pot fi solicitate şi de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. 7.12. Cu această ocazie, prestatorul completează o fişă a autovehiculului sau remorcii staționate neregulamentar, conform modelului prezentat la anexa 2., în două exemplare, din 310

care un exemplar rămâne la prestator, iar celălalt se trimite Ia beneficiar. Condițiile participării reprezentantului poliției se vor stabili în urma unui protocol ce se va încheia între beneficiar şi Poliția Municipiului Timişoara. CAPIII. DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND PRESTAREA ACTIV ITĂȚILOR 8. Eliberarea bunului ridicat şi depozitat se va face numai către proprietarul acestuia și numai după achitarea tuturor amenzilor (dacă este cazul) și a contravalorii prestațiilor legate de ridicare, transport şi depozitare. 9, Prestatorul răspunde de toate prejudiciile produse din vina sa, asupra autovehiculului sau remorcii asupra cărora s-a acționat. Beneficiarul este exonerat de orice răspundere. 10, Prestatorul are obligația de a avea în dotare și funcțiune mijloace de comunicație (stații de emisie-recepție, telefoane celulare, etc.), prin care să poată fi anunțate operativ echipajele din teren. 11, În cazul în care contravenientul sau oricare altă persoană încearcă să degradeze, să distrugă sau s sustragă dispozitivul de blocare aplicat, prestatorul va anunța organul de poliție pentru recuperarea lui, precum și acționarea pe căile prevăzute de lege pentru repararea prejudiciului 12. Programul zilnic de funcționare a acestor activități va fi stabilit de comun acord între prestator şi beneficiar, acesta putând fi modificat în funcție de necesități. 13. Prestatorul este obligat să îndeplinească toate dispozitivele date de beneficiar în legătură cu desfăşurarea acestor activități. 14. Prestatorul va efectua blocarea la roți sau ridicarea autovehiculelor și remorcilor dintr- ozonă, integral, la toate autovehiculele şi remorcile existente. Nerespectarea acestei prevederi poate constitui motiv pentru rezilierea contractului, iar când se constată intenția vădită de favorizare, beneficiarul sau eventualii reclamanți se pot adresa organelor competente. 15. În cadrul licitaţiei se va prezenta de fiecare ofertant în scris, modul și tehnologia de lucru pentru prestarea fiecărei activități, cu obligativitatea respectării întru totul a prevederilor prezentului regulament. 16. Prestatorul are obligația să sesizeze Primăria, cu privire la toate degradările sau distrugerile aduse domeniului public cauzate de parcări neregulamentare, abandonări de autovehicule, caroserii şi remorci pe domeniul public sau despre orice alte degradări sau distrugeri ale mobilierului urban, pe care le constată în timpul desfăşurării activității. CAPIV. SPAȚIUL DE DEPOZITARE — AMENAJĂRI MINIME 17. Amenajările minime sunt următoarele: -Nivelarea terenului; -Împrejmuirea întregului perimetru; - Aşternerea de piatră spartă. În cazul în care se consideră necesar se poate asfalta sau betona întreaga suprafață sau părți din aceasta; - Asigurarea iluminării pe timpul nopții şi a pazei permanente; 311

- Asigurarea unui spațiu administrativ pentru relația cu publicul şi pentru încasarea tarifelor prestațiilor; - Montarea unui post telefonic și asigurarea mijloacelor de comunicare (stații emisie- recepție, telefoane clulare) Amenajările spațiului de depozitare se va face pe bază de proiect avizat de beneficiar CAP.V.REDEVENȚĂ TARIFELE PRESTAȚIILOR 18. Valoarea minimă a redevenței și reglementările privind tarifele utilizate vor fi stabilite în Caietul de Sarcini al licitaţiei. CAP. VI. SANCŢIUNI 19. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă staționarea sau parcarea autovehiculului sau remorcii în locurile sau zonele nepermise așa cum au fost definite la art, 5 Si prevăzute cu indicatoare adiționale specifice (blocare roți şi ridicare autovehicule sau remorci) Constatarea acestor contravenţii se face în conformitate cu dispozițiile Legii 32/1968, respectiv a HOTĂRÂREA 45/1993, completată şi modificată prin HOTĂRÂREA nr.8/29.01 2001. 20. Deteriorarea sau degradarea domeniului public ca efect al nerespectării prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform HOTĂRÂREA nr. 45/1993, completată şi modificată prin HOTĂRÂREA nr.8/29.01.2001 și HOTĂRÂREA nr. 162/1997 completată și modificată cu HOTĂRÂREA nr. 155/1999. CAP. VII. EXCEPȚII 21. Excepție de la Regulament fac maşinile de Poliție inscripționate ca atare, în misiune, maşinile de salvare și mașinile de pompieri în caz de forță majoră. CAP. VIII. CĂT DE ATAC ŞI DISPOZIȚII FINALE 22. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se efectuează de către agenții constatatori definiți de Legea 32/1968, respectiv HOTĂRÂREA nr.45/1993, completată și modificată prin HOTĂRÂREA nr.8/29.01.2001, respectiv H.G. 147/1992. 23. Deblocarea ori restituirea autovehiculelor sau remorcilor se efectuează de prestator, după ce se face dovada plății amenzilor contravenţionale (când s-au aplicat acestea), precum și a cheltuielilor reprezentând contravaloarea prestațiilor efectuate. 24. Conţinutul caietului de sarcini va fi stabilit de către Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, și va fi avizat de către Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 25. Bencficiarul va adopta la începutul ficcărui an o listă cuprinzând cheltuielile de refacere ale domeniului public degradat, exprimat în lei / mp, în funcție de natura terenului (asfalt, pavaj, spațiu verde, etc.). Aceste valori vor fi utilizate de agenții constatatori pentru 312

calculul despăgubirilor, în situația în care se constată distrugerea sau degradarea domeniului public. 26. Beneficiarul va încheia un protocol cu Poliţia Municipiului Timişoara, stabilindu-se modul concret de colaborare cu prestatorul. 27. După adjudecarea licitației, beneficiarul împreună cu prostatorul au obligația de a aduce la cunoștința opiniei publice, prin intermediul mass-mediei locale, a prevederilor prezentului regulament. 28. Prestatorul are obligația să sesizeze operativ Direcţia Tehnică a Primăriei și organele de poliție despre lipsa sau deteriorarea indicatoarelor de circulație care reglementează oprirea sau staționarea pe domeniul public, precum și a indicatoarelor adiționale. Activitățile de ridicare sau blocare vor continua pe străzile respective numai după repunerea indicatoarelor conform normelor în vigoare. Deasemenea, prestatorul se poate adresa organelor de poliție, gardienilor publici sau altor forțe de ordine, în caz de conflict sau atitudine violentă a contravenienților. ȘEF BIROU TRANSPORT CHIȘCULIȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA BIC. etica EL ÎNŞTIINȚRE NR. ACEST AUTOVEHICUL ESTE IMOBILIZAT! NU PUNEȚI VEHICULUL ÎN MIŞCARE! NU FORȚAȚI DISPOZITIVUL DE BLOCARE! MOTIVUL IMOBILIZĂRII: TEMEIUL LEGAL: -H.G. 147/92, Decr. 328/66 lit.f.), art.38-39, completat cu H.G. 890/98 -HG. 14792, Decr. 328/66 lit.f.), art.37 şi 42, completat cu H.G. 890/98 -H.C.L. 45/93 modificată şi completată AŞTEPTAŢI LA AUTOVEHICUL sosirea echipajului de deblocare! Deblocarea se va face în timpul mediu de 60 min. pentru urgențe sunați la tel: TARIF DE DEBLOCARE: Marca... Înmatric, 313

Data Luna Ziua Ora Min. Imobilizării SEEN... Operator......... Nu răspundem de integritatea autovehiculului, nici de bunurile aflate în el. Deteriorarea sau furtul dispozitivului de blocare se pedepseşte conform Codului Penal