keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"

14.01.2020

Hotararea Consiliului Local 12/14.01.2020
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre nr. SC2020-370/09.01.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 370 din data de 09.01.2020 al Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Dezvoltare a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-370 din data de 09.01.2020- Anexă la Raportul de specialitate SC2020-370/09.01.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020 - 370/09.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 353/27.06.2019 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Şagului", CF nr. 422373, CF nr. 442374, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 252/20.12.2016;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico- economice pentru lucrările de investiţii nr.01/08.01.2020 a Comisiei tehnico - economice;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (2), lit. b), e), alin. (4) lit. d), e), alin. (9) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara" întocmită de P.G.A. MARKERS SRL - Timişoara, conform Contractului de prestări servicii nr. 38/04.04.2019.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Muncipiului Timişoara.

Art.4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: A01_PLAN_DE_INCADRARE.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

PLAN DE INCADRARE

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

Plansa nr.

A 01 SPECIFICATIE

SEF PROIECT

Beneficiar Faza: S.F.

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA arh. CLAUDIU PRALEA

PLAN DE INCADRARE � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE

STRADA PAUL CONSTANTINESCU Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

Scara

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER

LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

E a A | = M a

Atasament: A02_PLAN_DE_SITUATIE_EXISTENT.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN DE SITUATIE EXISTENT Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 02 Beneficiar

PLAN DE SITUATIE EXISTENT � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

1:500

6

45 5

9

87 .11

87 .18

87 .05

87 .12

87 .18

87 .05

87 .04

86 .97

87 .07

86 .95

87 .05

86 .92

87 .17

87 .19

87 .24

87 .20

87 .08

87 .36

87 .34

87 .23

87 .38

87 .39

87 .38

87 .31

87 .40

87 .34

87 .448

7.3 3

87 .30

87 .28

87 .14

87 .09

87 .39

87 .478

7.5 3

87 .44

87 .35

87 .41

87 .42

87 .32

87 .38

87 .31

87 .43

87 .4987

.46 87 .37

87 .17

87 .16

87 .15

87 .05

86 .70

86 .98

C

87 .00

86 .79

86 .77

86 .69

86 .77

86 .77

C

86 .76

86 .80

86 .89

86 .88

86 .43

86 .44

86 .45

86 .44

86 .43

86 .14

86 .19

86 .1686

.14

86 .18

86 .2086

.20

86 .66

86 .34

86 .38 86

.27

86 .37

86 .41

86 .40

86 .49

86 .43

86 .44

86 .31

86 .27 86

.23

86 .24 8

6.0 9

86 .51

85 .95

85 .94

85 .9885

.97

86 .32

86 .36

87 .40

87 .24

87 .27

87 .25

87 .26

87 .16

87 .17

87 .35

87 .33

87 .41

87 .27

87 .30

86 .84

86 .95

86 .90

86 .9186

.90

86 .89

86 .91

86 .83

86 .71

86 .67

86 .6986

.80

86 .60

86 .70

86 .67

86 .59

86 .71

86 .5486

.85

86 .68

86 .81

86 .75

86 .5786

.65

86 .3086

.35

86 .29

86 .63

86 .58

86 .38

86 .40

86 .49

86 .38

86 .77

87 .10

87 .16

86 .42

87 .54

86 .86

86 .91

86 .85

86 .77 8

6.7 8

86 .76

86 .75

86 .89

86 .96

86 .98

86 .65

86 .67

86 .97

C

87 .20

86 .72

86 .65

86 .48

87 .09

87 .12

87 .32

87 .32

87 .10

87 .13

87 .29

86 .98

87 .06

87 .21

87 .49

C

87 .23

86 .98

87 .19 8

6.8 4

87 .05

87 .26

86 .90

87 .16

86 .97

87 .19

C

87 .14

87 .06

87 .40

87 .54

87 .35

87 .39

87 .43

87 .49 C

87 .39

87 .35

87 .53

87 .58

87 .34

87 .51

C

87 .62

87 .43

87 .49

87 .4287

.44

87 .58

87 .40

87 .3987

.33

87 .29

87 .36

87 .52

87 .35

87 .36

87 .44 C 8

7.4 087

.36

87 .35

87 .53

86 .88

86 .89

87 .248

7.0 6

87 .09

87 .12

87 .16

C

87 .07

87 .05

87 .24

86 .76

86 .28

86 .43

86 .78

86 .68

86 .68

86 .57

86 .67

86 .97

87 .02

87 .01

87 .04

87 .06

87 .02

87 .01

86 .63

86 .56

86 .61

86 .75

86 .56

86 .89

86 .92

87 .08

87 .25

87 .19

87 .08

86 .93

86 .89

87 .05

86 .76

86 .71

86 .69

86 .77

86 .90

86 .89

86 .69

86 .76

86 .79

86 .67

86 .88

87 .07

86 .42

86 .78

86 .61

86 .62

86 .81

86 .83

86 .70

86 .93 86

.02 84

.92

86 .94

87 .09

86 .90

pa rca

re pia

tra

D ru

m p

am an

t

D ru

m p

am an

t Z.V.

Z.V.

Str. Paul Constantinescu

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

Trotuar

Trotua r

Z.V.

86 .93

86 .91

86 .68

86 .79

86 .82

86 .72

86 .80

86 .92

86 .9387

.32

87 .30

88 .5187

.11

86 .9186

.89

86 .92

87 .02

90 .64

86 .54

87 .22

An ex

a

An ex

a

An ex

a

An ex

a

An ex

a

Pa rc

ar e

87 .06

86 .93

86 .75

ca d.4

42 37

3

ca d.4

42 37

4

47 69

00

20 44

00

47 69

00

20 45

00

15

123 4

5

6

7

8 9

10 11

12

13

14

S= 73

21 mp

S= 24

26 mp

Sto t=

97 47

mp

23 lo

cu ri

p ar

ca re

Plan de incadrare in zona scara 1:5000 Plan topografic scara 1:1000 RECEPȚIONAT ÎN BAZ PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE Nr... 5 1 ale e SEES 15-05-2015 — 478900 iară a de scces 'Act administrativ nr. HCL 407 din 16.10.2015, emis de coasiliul local mea: x - Timisoara, CERTIFICAT DE URBANISM nr.2941/30.07.2015,referat de | aa E [HG 16/2015, dobandit prin LEGE, 1016/20! i teren tran Fota actuala /1 Bei? I)MUNICIPIUL TIMISOARA, CIF 14755536, domeniul public ] NU SUNT FER e Parcela (1) Mentiuni E Coordonate pct.de contur| Lungimi sărit £ raft fica a ÎI laturi i A "| £ (m Y ml |p(ă,i+l) d Ş 1[476985.220 [204476.063| 1.349 [ A. Duis referitoare În Iri — 5 2|476985.833 |204474.861| 10.499 | de Ț Suprafata | Mentiuni Ţ Proprietate | sarcini 3|476992.003 |204466.366| 17.324 (mp)! 13 1|477004.293 |204454.163| 62.222 | | fat nr. HCL 407 din 16.10.2015, ans de consiliu oc | fr 5|476951.187 |204421.748| 67.210 | | Timisoara, CERTIFICAT DE URBANISM nr.2941/30.07-2015,referat da | N NE 6|476906.709|204371.360| 6.828 | ra) dram teren intravilan pentru drum, ur137154/3107:2015 SN st i a 1|476902.256 |204366.184| 18.512 | | Î de acces Întabulare, ducpt de PROPRIETATE, cf HG prin LEGE, | : a 8|476890.184 |204352.150| 21.313 | i ) terti | 3 |476868.882 |204369.245| 48.728 | | MUNICIPIUL TIMISOARA, CIF 6 pă | NUSUNT A 10 |476830.878 |204399.743| 1.702 n) a —— N 11 |476829.550 |204400.808| 18.737 I , id 12|476814.937 |204412.535| 43.467 | ŞI 13 |476855.129 |204429.087| 49.190 Mentiuni | | 0] e 14|476900.613 |204447.818| 88.311 rm N RIN 15 |476979.136 |204488.227| 13.601 FE e. S(1)=9T4împ P=474.993m ua entatie de obtinere aviz OCPI pentru se in CF442374 si 442373 „loc. Timisoara, 'Pr.40/: pansa RE Plan topografic 15000 | Plan de incadrare în zona de Cadastru și Publicitata Imobivară Timis, | BAZoşaN coangLia /la 18. 05 al LL CONSILIER Î. d ( ES LE

Atasament: A03_PLAN_DE_SITUATIE_PROPUS.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN DE SITUATIE PROPUS Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 03 Beneficiar

PLAN DE SITUATIE PROPUS � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

1:250

N

1 2

3 4

5 6

7

1 5

6

25 50

.0 0

2

4.00

27 .31

5

48 .61

5

1.8 15

5.71

29.4 5

49.76 5

88.74

18 .73

5

43.4 65

49.19

88.31

13.60

17.32 562.22

67.216.8318.51

3.50

+4.80

-0.18

-0.18

-0.54

+4.80

2,426.15 m2

Parcare 7 locuri

Parcare 23 locuri

Zona deja construita (teren pentru drum)

CF asupra caruia nu se intervine

GARD PLASA - PERIMETRAL

GARD PLASA - PERIMETRAL TERASA EXTERIOARA Platforma deseuri

87.11

87.18

87.05

87.12

87.18

87.05

87.04

86.97 87.07 86.95

87.05 86.92

87.17

87.19

87.24

87.20

87.08

87.36

87.34 87.23

87.38

87.39

87.38

87.31

87.40

87.34

87.44

87.33 87.30

87.28

87.14

87.09

87.39

87.47

87.53 87.44

87.35 87.41

87.42 87.32

87.38

87.31

87.43

87.49

87.46

87.37

87.17

87.16 87.15 87.05

86.98

C

87.00

86.77

86.7786.77

C

86.76

86.80 86.89

86.88

86.43

86.44 86.45

86.44

86.43

86.14

86.16

86.14

86.36

87.40

87.24

87.27

87.25

87.26

87.16

87.17

87.35

87.33

87.41

87.27

87.30

86.84

86.95

86.90

86.91

86.90

86.89

86.91

86.83

86.71

86.67

86.69

86.80

86.60

86.70

86.67

86.59

86.71

86.54

86.85

86.68

86.81

86.75

86.57

86.65

86.30

86.35

86.29

86.63

86.58

86.38 86.40

86.49

86.38

86.77

87.10

87.16

86.42

87.54

86.86

86.91

86.85

86.77

86.78

86.76

86.75

86.89

86.96

86.98

86.65

86.67

86.97

C

87.20

86.72

86.65

86.48

87.09

87.12

87.32

87.32

87.10

87.13

87.29

86.98

87.06

87.21

87.49

C

87.23

86.98

87.19

86.84

87.05

87.26

86.90

87.16

86.97

87.19

C

87.14

87.06

87.58

87.34

87.51

C

87.62

87.43 87.49

87.42

87.44

87.58

87.40

87.39

87.33

87.29

87.36

87.52 87.35

87.36 87.44

C

87.40

87.36 87.35

87.53

86.88

86.89

87.24

87.06

87.09

87.12

87.16 C

87.07 87.05

87.24

86.76

86.28

86.91

86.43

86.78

86.68

86.68

86.57

86.67

86.97

87.02

87.01

87.04

87.06

87.02

87.01

86.63

86.56

86.61 86.75

86.56

86.89

86.92

87.08

87.25

87.19

87.08

86.93 86.89

87.05

86.76

86.71

86.69

86.77

86.90

86.89

86.69

86.76

86.79

86.67

86.88

87.07

86.42

86.78

86.61

86.62

86.81

86.83

86.70

86.93

86.02

84.92

86.94

87.09

86.90

Drum pam ant

Z.V.

Z.V.

Str. Paul C onstantinescu

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

Trotuar Trotuar

Z.V.

86.93

86.91

86.68

86.79 86.82

86.72 86.80

86.92 86.93

87.32

87.30 88.51

87.11 86.91

86.89

86.92 87.02

90.64

86.54

87.22

Anexa

Anexa

Anexa

Parcare

Cad. 405166

87.06

cad.4 4237

4

20 44

00

476900

20 44

00

15

1

2

3

4

567 8

9

10

11

13

14

S=24 26m

p

Regim de inaltime: Sp+P+E Steren zona sportiva = 7.321 m2

Steren drum, parcari = 2.426 m2

Sconstruita = 2.219,20 m2

Sdesfasurata = 3.933,58 m2

Sutila = 3.364,43 m2

Sbazin descoperit = 433 m2

Steren sport cu tribuna = 1.421 m2

Sspatiu verde = 1.672 m2

Salei = 1.235 m2

Sterase exterioare = 187,09 m2

Sloc de joaca pentru copii = 153,70 m2

Nr. loc. parcare existente = 23 locuri Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri P.O.T.= 30.31 % C.U.T.= 0,53 Dimensiuni maxime constructie : 53 x 56.80 m

LOC JOACA COPII

TERASA

PISTA ALER

GARE

ZONA VERDE ZO

NA V

ER DE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

TERASA EXTERIOARA

PISTA ALERGARE

ZO NA

V ER

DE

ZO NA

V ER

DE

TR OT

UA R

ZO NA

V ER

DE

TR OT

UA R 53

.0 0

4.0 0

18.31 13.20

56.80

1.35

10.50

6.0 0

22.00

+12.80

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE

STRADA PAUL CONSTANTINESCU Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

BAZIN DE INOT EXTERIOR

TEREN DE TENIS

TRIBUNA SEMI-ACOPERITA

GARD PLASA - PERIMETRAL

GARD PLASA - PERIMETRAL

CONTUR CLADIRE TRIBUNE

CONTUR CLADIRE

GARD PLASA - PERIMETRAL

LEGENDA

ZONA VERDE

VEGETATIE

cad.442373 S=7321mp

LEGENDA

PARCELA CADASTRALA PENTRU CARE A FOST INTOCMIT C.U.

ZONA VERDE

VEGETATIE

ALEI PAVATE

INVELITOARE

ZONA DESTINATA DRUM SI PARCARI DEJA CONSTRUITA

ACCES PRINCIPAL

BAZIN EXTERIOR

40 / 7%

80 / 14.3 %

80 / 14.3

%

70 / 12.3 %

70 / 12 .3 %

ACCES SECUNDAR

CONTUR CONSTRUCTIE

LOC JOACA COPII

ACCES AUTO

ACCES PIETONAL

Plan de incadrare in zona scara 1:5000 Plan topografic scara 1:1000 RECEPȚIONAT ÎN BAZ PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE Nr... 5 1 ale e SEES 15-05-2015 — 478900 iară a de scces 'Act administrativ nr. HCL 407 din 16.10.2015, emis de coasiliul local mea: x - Timisoara, CERTIFICAT DE URBANISM nr.2941/30.07.2015,referat de | aa E [HG 16/2015, dobandit prin LEGE, 1016/20! i teren tran Fota actuala /1 Bei? I)MUNICIPIUL TIMISOARA, CIF 14755536, domeniul public ] NU SUNT FER e Parcela (1) Mentiuni E Coordonate pct.de contur| Lungimi sărit £ raft fica a ÎI laturi i A "| £ (m Y ml |p(ă,i+l) d Ş 1[476985.220 [204476.063| 1.349 [ A. Duis referitoare În Iri — 5 2|476985.833 |204474.861| 10.499 | de Ț Suprafata | Mentiuni Ţ Proprietate | sarcini 3|476992.003 |204466.366| 17.324 (mp)! 13 1|477004.293 |204454.163| 62.222 | | fat nr. HCL 407 din 16.10.2015, ans de consiliu oc | fr 5|476951.187 |204421.748| 67.210 | | Timisoara, CERTIFICAT DE URBANISM nr.2941/30.07-2015,referat da | N NE 6|476906.709|204371.360| 6.828 | ra) dram teren intravilan pentru drum, ur137154/3107:2015 SN st i a 1|476902.256 |204366.184| 18.512 | | Î de acces Întabulare, ducpt de PROPRIETATE, cf HG prin LEGE, | : a 8|476890.184 |204352.150| 21.313 | i ) terti | 3 |476868.882 |204369.245| 48.728 | | MUNICIPIUL TIMISOARA, CIF 6 pă | NUSUNT A 10 |476830.878 |204399.743| 1.702 n) a —— N 11 |476829.550 |204400.808| 18.737 I , id 12|476814.937 |204412.535| 43.467 | ŞI 13 |476855.129 |204429.087| 49.190 Mentiuni | | 0] e 14|476900.613 |204447.818| 88.311 rm N RIN 15 |476979.136 |204488.227| 13.601 FE e. S(1)=9T4împ P=474.993m ua entatie de obtinere aviz OCPI pentru se in CF442374 si 442373 „loc. Timisoara, 'Pr.40/: pansa RE Plan topografic 15000 | Plan de incadrare în zona de Cadastru și Publicitata Imobivară Timis, | BAZoşaN coangLia /la 18. 05 al LL CONSILIER Î. d ( ES LE

Atasament: A04'_INSTALATII_PISCINE.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

INSTALATII PISCINE Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 04' Beneficiar

INSTALATII PISCINE

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

Myrtha Pools

Commercial division of the A&T EUROPE SPA 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) TEL. +39 0376-94261 FAX +39 0376-631482 e-mail: [email protected] [email protected] VISION. CREATION.

Myrtha

Pools

Date

Project Leader

Drawing Number

TECHNICAL DATA

Technology

Dimension (m)

Surface (m²)Perimeter (m) Volume (m³)

Revision

Checked

Scale

Drawn

N° Table

N° Quote N° ContractN° Division

C O

PY RI

G HT

R ES

ER V

ED -

RI PR

O D

UZ IO

N E

V IE

TA TA

- RE

PR O

D UC

C IO

N P

RO HI

BI D

A -R

EP RO

D UC

TIO N

IN TE

RD ITE

X

X

X X

X

ENG-390172 E

19.02.2019

10110110 - 1116003

MR SP

N O

TE : -

-

Pool dimensions -

Pool volume -

Filtration time -

Filtration flow rate 178 m³/h

Filtration speed 35 m/h

Filters Nr. 2 ( Ø1800 )

Pumps Nr. 3 ( 5,5KW - 7,5HP ) - NM4 100/20 AE

FILTRATION TECHNICAL DATA

S T A N

D A R D

T E C H

N I C A L R O

O M

2 x Ø

1 8 0 0

F I L T R A T I O

N S P E E D

3 5 m

/ h

F I L T R A T I O

N F L O

W R A T E 1 7 8 m

³ / h

GENERAL INSTRUCTIONS FOR TECHNICAL ROOMS EXCLUDED FROM "A&T- MYRTHA POOLS" SUPPLY

Concrete works

1. The technical rooms must be watertight in the presence of water-bearing-strata. We recommend to respect the measurements and/or the tolerance indicated in the plans in order not to compromise the proper assemblage

of the water treatment system.

2. An adequate ventilation of the technical rooms (windows, hopper windows, etc.) and/or a forced vacuum system must be provided. The chemical room must be equipped with ventilation that is directed outside.

3. The pump bedplates (if they have been for seen) must be completed as shown in the project. In order to avoid a resonance phenomenon, any prefabricated metal bedplates must be cemented.

4. The floor drains must be completed as shown in the project, connecting them by gravity to the drainage network (sewage, for instance). In case drainage by gravity is not possible, an adequate lifting apparatus (a

submerged pump, for example) should be provided. Provide the floor with a slight slope in direction of the sewage.

5. Level the compensation tank surfaces to correctly lay down the PVC membrane. Should the surfaces not be regular, smooth down with a thin sand and concrete plaster.

6. Provide the compensation tank with access stairs for maintenance and cleaning where necessary. The stairs inside the tank must not damage the PVC coating.

7. Seal the passages through the walls, hermetically if necessary, after laying down the piping.

8. The access to the compensation tank must allow an easy entry/exit. Should it be contiguous to another room, an adequate closing system must be provided in order to prevent the forming of condensation and/or chlorine

vapours or any other exhalations.

9. Should there be no prefabricated containment tanks for chemical products, build diving walls, according to the measurements shown in the project, to contain possible leakage.

Hydraulic works

10. Mount a meter on the network-water adduction pipe of each filtering plant in a reachable and handy position to monitor the periodic replenishments according to the local laws in force.

11. Place on the meter(s) a pressure reducer set to 200÷400 kPa. We recommend to install a filter before the pressure reducer.

12. Make the connection to the water network below the meter through the filtering plant junction, and to the solenoid valve group

13. Link the filters' counter washing connections to the sewage network, which must be properly dimensioned according to the flows certified in the project (pressure drainage system).

14. Connect by gravity the compensation tank overfull directly to the sewage network. Should there be a risk of water reflux, place one-way valve below the overfull.

15. Provide the chemical room with a shower, an eye wash station, and a service faucet with a hosepipe for the refilling of the chemical tanks.

Electrical works

16. Provide the filter room and the chemical room with 230V single-phase sockets.

17. Provide the technical room and the compensation tank with an adequate lighting using watertight lamps.

18. All electrical connections supplied by "A&T Europe/Myrtha Pools" must be executed by a qualified installer, according to the laws in force.

Other utilities

19. If any other utilities (air conditioning pipes, cable raceways, etc.) pass through the room, make sure that there is no interference with the water treatment system.

FILTRATION PUMPS SET AND FEATURES:

MODEL : CALPEDA NM4 100/20 AE - P2=5,5kW/7,5HP - P1=6,27kW

FILTRATION STEP :

SPEED 35 m/h - FLOW RATE 89 m³/h

CALIBRATE THE VALVES ON THE PUMPS TO HAVE A READING ON THE MANOMETER OF 145 kPa (1,45 Bar)

BACKWASH STEP :

SPEED 50 m/h - FLOW RATE 127 m³/h

CALIBRATE THE VALVES ON THE PUMPS TO HAVE A READING ON THE MANOMETER OF 125 kPa (1,25 Bar)

FILTERS FEATURES:

- INSIDE DIAMETER 1800 mm H.2250 mm

- INSIDE DISTRIBUTION BY PLATE AND NOZZLES

- FILTRATION SURFACE 2.54 m²

CONNECTIONS:

- DN 125 FLANGED INLET/OUTLET

- DN 100 FLANGED OUTLET

- 1"1/2 MALE THREAD BREATHER

- DN 400 MANHOLES

FILTERING MEDIA: QUARTZ SANDS

- LOWER LAYER 3-6 mm Granulometry

Height: 200 mm (800kg=18 No. BAGS)

- UPPER LAYER 0,4-0,8 mm Granulometry

Height: 800 mm minimun (2850kg=114 No. BAGS)

MAXIMUM TOTAL HEIGHT OF SAND 1000 mm

0,4÷0,8mm

3÷6mm

Gravel

Sands

1 0 0 0 M

A X .

8 0 0

2 0 0

2 2 5 0

∅1850

piscinecastiglione

CHEMICAL ROOM FEATURES

IT MUST BE PREPARED BY CUSTOMER WITH :

· EYES WASHER

· SHOWER · WATER TAP

· RUBBER PIPE TO LOAD TANKS · DRAIN PIT

· VENTILATION

· ACCESS DOOR AND WINDOWS

A1

FP02 1:25

JR

T E C H

N I C A L R O

O M

SECTION A-A

Scale 1:50

SECTION B-B

Scale 1:50

SECTION C-C

Scale 1:50

SECTION D-D

Scale 1:50

LEVEL SIGHT Ø110

SAFETY DRAIN Ø200

BALANCE TANK DRAIN Ø63

GRAVITY DRAIN Ø110

PREFILTER DRAIN Ø50

PREFILTER DRAIN Ø50

FILTER

Ø1800

AIR VENT Ø50

RETURN LINE Ø200

HEATING BY-PASS

Ø 1 1 0

SUCTION VALVE Ø200

CLAPET VALVE DN125

SOCKET + MANOMETER

Ø140

PRESSURE DRAIN

SUPPLY LIMIT

VACUUM

POINT Ø110

BOTTOM

DRAIN Ø225

Ø200

Ø140

Ø 1 4 0

Ø225

Ø200

NR.3 PREFILTER DN125-200

NR.3 CALPEDA PUMPS 5,5kW

Ø 1 1 0

Ø 1 4 0

REDUCTION 100x125

FILTER

Ø1800

BOTTOM

DRAIN Ø225

VACUUM

POINT Ø110

AIR VENT Ø50

PRESSURE DRAIN Ø140

RETURN LINE Ø200

DISINFECTION UNIT

Ø140

Ø 1 4 0

Ø200 Ø200

Ø 1 4 0

Ø 1 4 0

Ø 1 4 0

FILTER

Ø1800

Ø140

Ø 1 4 0

Ø 1 4 0

Ø 1 4 0

ACID

TANK

500lt

CHLORINE

TANK

500lt

NR.3 CALPEDA PUMPS 5,5kW

GRAVITY DRAIN Ø110

LADDER FOR BALANCE TANK ACCESS

BOTTOM DRAIN Ø225

VACUUM POINT Ø90

AUTOMATIC REFILLING Ø63

LEVEL SIGHT Ø110

SAFETY DRAIN Ø200

Ø140

Ø 1 4 0

PREFILTER DRAIN Ø50

Ø 1 4 0

Ø 1 4 0

Ø 1 4 0

Ø 1 4 0

A

C

A

B

B

D D

C

BALANCE TANK

MIN VOLUME = 30m³

ACID TANK

500lt

CHLORINE

TANK

500lt

SHOWER

EYEWASH

TAP

DRAIN PIT

300x300

TRAPDOOR 1500 x 800

ELECTROVALVE Ø2"

AUTOMATIC REFILLING

Ø63

CONNECTED TO FRESH WATER

SUPPLY LIMIT

NR.2 OVERFLOW

COLLECTOR Ø250

Ø250

Ø250

EVEL SIGHT Ø110

AND EMPTYING

BALANCE TANK

LADDER FOR BALANCE TANK ACCESS

GRAVITY DRAIN Ø110

SAFETY DRAIN Ø200

DRAIN PIT 700x700

PREFILTER DRAIN Ø50

NR.2 SUCTION

VALVE Ø200

Ø200

Ø 2 2 5

Ø200

Ø200

Ø200

Ø 2 2 5

Ø 2 2 5

Ø 2 2 5

Ø 2 2 5

Ø 5 0

Ø 5 0

Ø225

NR.3 PREFILTER DN125-200

NR.3 CALPEDA PUMPS 5,5kW

Ø110 - VACUUM POINT

Ø225 - BOTTOM DRAIN

HEATING BY-PASS

Ø110

ELECTRICAL PANEL

DISINFECTION UNIT

Nr.2 RETURN LINE

MANUAL

REFILLING Ø2"

Ø 2 0 0

Ø 2 0 0

Ø140

Ø140

Ø110

Ø50

FILTER

Ø1800

Ø140

Ø50

FILTER

Ø1800

Ø140

Ø140

DRAIN PIT 300x300

Ø 1 4 0

Ø 6 3

Ø 6 3

Ø 1 4 0

Ø 1 4 0

Ø140

Ø140

Ø 1 4 0

PRESSURE DRAIN

SUPPLY LIMIT

CHEMICAL

ROOM

CHEMICAL TANK VENTS

Ø25

Ø25

Ø 2 5

Ø 2 5

WATER

LOAD

Ø3/4"

WATER

LOAD

Ø3/4"

2 6 0 0

2500

1 1 0 0

7 5 0 0

6500 2500

6 0 0 0

2165

2000

1125

2 5 0

1 4 2 5

2 4 0 0

3 6 7 5

9250

250

250 250

2 5 0

8 8 5 0

2 5 0

2 5 0

2504585

3 0 0 0

1500

8 0 0

6000 250 2600

TRAPDOOR FOR BALANCE TANK ACCESS

7500

3 0 0 0

3 0 0 0

2 0 0

25006500

LEVEL SIGHT EMPTYING TAP 1/2"

2 0 0

ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A04_PLAN_SUBSOL.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN SUBSOL Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 04 Beneficiar

PLAN SUBSOL

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

25 15.00 25 3.28 25 2.50 25

2.5 0

3.5 5

25 2.5

0 25

2.5 0

25

25 30.00 25

25 8.45 25.00 2.50 25

2.50 25 6.00 25 6.00 25 3.53 2.50 25

25 2.5

0

8. 80

25 2.50 25 18.53 25

25 2.5

0 25

-3.10

SUBSOL TEHNIC A: 187.37 m2

beton

CANAL TEHNIC A: 470.48 m2

beton

BAZIN EXTERIOR

1:100

ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A05_PLAN_PARTER.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN PARTER Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 05 Beneficiar

PLAN PARTER � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

1:120

28 x 17 = 4.80

12345678910111213141516171819202122232425262728

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

1

1

2

2

A

4

4

B

C

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

D

E

F

G

H

I

J

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair 444/4 Chair

Frame: 51 Chrome Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilk

ha hn

- Co

nfa ir

44 4/

4 Ch air

Fr am

e: 51

C hr

om e

Up ho

lst er

y: 99

G ra

nit

58 x

54 x

76 cm

( W

x D

x H )

W ilkhahn - Confair

444/4Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilk

ha hn

- C on

fai r

44 4/4

Ch air

Fr am

e: 51

C hro

me

Up ho

lst ery

: 9 9 G

ran it

58 x

54 x

76 cm

(W x

D x H

)

Wilkhahn - Confair 444/4 Chair

Frame: 51 Chrome Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair 444/4 Chair

Frame: 51 Chrome Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)W ilk

ha hn

- C

on fa

ir

44 4/

4

C ha

ir

Fr am

e: 5

1 C

hr om

e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair 444/4 Chair

Frame: 51 Chrome Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair 444/4 Chair

Frame: 51 Chrome Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair 444/4 Chair

Frame: 51 Chrome Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest: Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Linus 373/ 3

Armchair Frame: 13/21 Beech mandarin

Backrest: Beech black Upholstery: 124 Topas 2

57 x 52 x 83 cm (W x D x H)

W ilkhahn - Linus

373 / 3 Arm

chair Fram

e : 13/21 Beech m andarin

Backrest : Beech black U

pholstery : 124 Topas 2 57 x 52 x 83 cm

(W x D

x H )

W ilk

ha hn

- Li

nu s

37 3/

3 Ar

m ch

ai r

Fr am

e: 1

3/ 21

B ee

ch m

an da

rin Ba

ck re

st : B

ee ch

b la

ck U

ph ol

st er

y: 1

24 T

op as

2 5

7 x

52 x

8 3

cm (

W x

D x

H )

9.8 5

45 8.

60 25

5.7 9

15 3.6

4 45

3.0 8

25 6.2

5 45

4.0 0

50 6.5

0 6.5

0 6.5

0 4.1

5 2.3

5 6.5

0 6.5

0 6.5

0 6.5

0 50

53 .0

0

23 .65

29 .35

56.80

45 6.25 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 50

56.80

12.40 6.40 38.00

45 6.25 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 50

23 .85

33 .50

32

2.20 27

22.00

2.35

35

2.53

15 1.13

±0.00

±0.00

-0.54 -0.18

±0.00

+1.02

±0.00

±0.00

±0.00

-0.18

±0.00

S19

S19

S1 7

S1 7

S18

S20

GARD PLASA - PERIMETRAL

GARD PLASA - PERIMETRAL

GARD PLASA

GARD PLASA - PERIMETRAL

PLATFORMA DESEURIL

LIFT

ZONA VERDE

PISTA ALER

GARE

IESIRE URGENTA

IESIRE URGENTA

ZONA VERDE

ZONA VERDE

ZO NA

V ER

DE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

DEPOZITARE

ZONA VERDE

PISTA ALER

GARE

ZONA VERDE

VESTIAR

SALA DANS/ YOGA/ CONFERINTE A: 136.46 m2

parchet

VESTIAR FEMEI A: 81.50 m2

gresie

G.S. FEMEI 1 A: 42.96 m2

gresie

G.S. BARBATI 1 A: 41.05 m2

gresie

VESTIAR BARBATI A: 70.97 m2

gresie

BIROU/PRIM AJUTOR A: 17.63 m2

gresie

BIROU/DEPOZIT A: 12.53 m2

parchet

SPATIU TEHNIC A: 31.12 m2

gresie

G.S. BARBATI 2 A: 19.92 m2

gresie

G.S. FEMEI 2 A: 20.62 m2

gresie

VESTIAR MIXT A: 94.74 m2

gresie

G.S. BARBATI 3 A: 8.07 m2

gresie

G.S. FEMEI 3 A: 7.51 m2

gresie

G.S. A: 4.10 m2

gresie

SAUNA A: 7.07 m2

gresie

SAUNA 1 A: 7.09 m2

gresie

SPA A: 130.45 m2

gresie

CAFENEA / LOUNGE A: 217.04 m2

gresie

HOL ACCES A: 90.30 m2

gresie

HOL 1 A: 35.31 m2

gresie

HOL 2 A: 43.40 m2

gresie

BAZIN INTERIOR A: 737.85 m2

gresie

DEP. A: 5.42 m2

gresie

TERASA EXTERIOARA A: 106.53 m2

deck lemn LOC JOACA COPII A: 153.70 m2

tartan

G.S. FEMEI 4 A: 7.02 m2

gresie

G.S. BARBATI 4 A: 6.05 m2

gresie

HOL 4 A: 4.40 m2

gresie

BIROU 5 A: 7.56 m2

gresie

HOL 5 A: 3.75 m2

gresie

VESTIAR 5 A: 32.82 m2

gresie

TERASA EXTERIOARA 2 A: 80.56 m2

deck lemn

3

3

5

5

45 5.00 25 10.45 25 15.30 25 19.25 25 4.90 45 3.25 21.43

45 15.95 8.95 25 31.20

6.40 7.00 2.50 5.00 14.50

10 .60

2.0 9

22 .70

2.6 0

85 7.3

5

25.00

3.9 5

15 .0

0 3.7

0

2.7 0

15 .0

0 3.4

5 5.3

0 30

3.6 6

25.00

15 .0

0

12.28 25 3.18 25 2.40 25 6.30 25

BAZIN INTERIOR

RECEPTIE

BAR

ACCES PRINCIPAL

DUSURI

DUSURI

DUSURI

DUSURI

TRIBUNE INTERIOARE

BAZIN EXTERIOR

ACCES SECUNDAR

ACCES BAZIN

EXTERIOR

ACCES BAZIN

INTERIOR

ACCES SECUNDAR

TRIBUNE TEREN SPORT

ACCES TEREN DE TENIS

1:100

ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A06_PLAN_TEREN_SPORT.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN TEREN SPORT Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 06 Beneficiar

PLAN TEREN SPORT

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

13.20

32

2.20

26.77

20

2.20 10

42.00

96 96

96 96

ZONA VERDE

PISTA ALER

GARE

PISTA ALER

GARE

15 .0

0

TEREN DE SPORT

TRIBUNE TEREN SPORT

ACCES TEREN DE TENIS

TRIBUNE TEREN SPORT

1:100

ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A07_PLAN_ETAJ.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN ETAJ Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 07 Beneficiar

PLAN ETAJ � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

1:120

28 x 17 = 4.80

12345678910111213141516171819202122232425262728

1

1

2

2

A

4

4

B

C

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

D

E

F

G

H

I

J

20 x 17 = 3.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11121314151617181920

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - Confair

444/4

Chair

Fram e: 51 Chrom

e

Upholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H)

W ilk

ha hn

- Co

nf ai

r

44 4/

4

Ch ai

r

Fr am

e: 5

1 Ch

ro m

e

Up ho

lst er

y: 9

9 G

ra ni

t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholster y: 99 Gran

it

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - Confair

444/4

Chair

Fram e: 51 Chrom

e

Upholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H)

W ilk

ha hn

- Co

nf ai

r

44 4/

4

Ch ai

r

Fr am

e: 5

1 Ch

ro m

e

Up ho

lst er

y: 9

9 G

ra ni

t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholster y: 99 Gran

it

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

S1 7

S1 7

6.1 9

13 .37

13 .87

12. 92

6.6 9

2.4 0

1.5 0

15.92

22 .65

7.8 0

3.0 0

4.0 0

1 30.00

56.80 45 6.25 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 50

29 .35

7.44 4.96 15.90 28.50

44.38

19 .56

19 .56

33 .48

2.4 0

1.0 6

23 .70

29 .35

3.4 6

55 6.5

0 6.5

0 6.5

0 4.1

5 2.3

5 6.5

0 6.5

0 6.5

0 6.5

0 3.9

55

45 6.25 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20

56.80

+4.80

+1.02

0.00

+4.80

0.00

+4.80

+4.80

-0.18

-0.18

+4.80

GARD PLASA - PERIMETRAL

GARD PLASA - PERIMETRAL

LIFT

PISTA ALERGARE

PISTA ALERGARE

PI ST

A AL

ER GA

RE

IESIRE URGENTA

IESIRE URGENTA

IESIRE URGENTA

IESIRE URGENTA

ZONA VERDE

ZONA VERDE

PISTA ALERGARE

PISTA ALERGARE

SALA FITNESS 1 A: 431.53 m2

gresie

HOL SCARA A: 25.82 m2

gresie

HOL TRIBUNE A: 33.23 m2

gresie

TRIBUNE INTERIOARE A: 296.71 m2

sapa epoxidica

TERASA EXTERIOARA ETAJ A: 114.91 m2

deck lemn

OUTDOOR CROSSFIT A: 187.03 m2

tartan

TERASA CROSSFIT A: 85.09 m2

tartan

3

3

5

5

8.15 3.95 13.90 2.00 28.50

TRIBUNE INTERIOARE

BAZIN INTERIOR

BAZIN EXTERIOR

ACCES FITNESS

ACCES TRIBUNE

ACCES MEZANIN

ACCES SALA FITNESS

ACCES FITNESS

1:100

Atasament: A08_PLAN_MEZANIN.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN MEZANIN Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 08 Beneficiar

PLAN MEZANIN

� CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

1:100

20 x 17 = 3.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11121314151617181920

13 .87

12. 92

6.6 9

1

+4.80

LIFT

IESIRE URGENTA

IESIRE URGENTA

IESIRE URGENTA

SALA FITNESS 1 A: 431.53 m2

gresie

HOL SCARA A: 25.82 m2

gresie

HOL TRIBUNE A: 33.23 m2

gresie

13.90 2.00

ACCES FITNESS

ACCES TRIBUNE

ACCES MEZANIN

ACCES SALA FITNESS

ACCES FITNESS

D

E

F

G

H

I

4

2 0

x 17

= 3

.4 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11121314151617181920

6.60

26 .60

+7.90

CYCLING

SALA FITNESS 2 A: 174.17 m2

parchet

3

ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A09_PLAN_INVELITOARE.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN INVELITOARE Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 09 Beneficiar

PLAN INVELITOARE � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

1:250

N

1 2

3 4

5 6

7

1 5

6

25 50

.0 0

2

4.00

27 .31

5

48 .61

5

1.8 15

5.71

29.4 5

49.76 5

88.74

18 .73

5

43.4 65

49.19

88.31

13.60

17.32 562.22

67.216.8318.51

3.50

+4.80

-0.18

-0.18

-0.54

+4.80

2,426.15 m2

Parcare 7 locuri

Parcare 23 locuri

Zona deja construita (teren pentru drum)

CF asupra caruia nu se intervine

GARD PLASA - PERIMETRAL

GARD PLASA - PERIMETRAL TERASA EXTERIOARA Platforma deseuri

87.11

87.18

87.05

87.12

87.18

87.05

87.04

86.97 87.07 86.95

87.05 86.92

87.17

87.19

87.24

87.20

87.08

87.36

87.34 87.23

87.38

87.39

87.38

87.31

87.40

87.34

87.44

87.33 87.30

87.28

87.14

87.09

87.39

87.47

87.53 87.44

87.35 87.41

87.42 87.32

87.38

87.31

87.43

87.49

87.46

87.37

87.17

87.16 87.15 87.05

86.98

C

87.00

86.77

86.7786.77

C

86.76

86.80 86.89

86.88

86.43

86.44 86.45

86.44

86.43

86.14

86.16

86.14

86.36

87.40

87.24

87.27

87.25

87.26

87.16

87.17

87.35

87.33

87.41

87.27

87.30

86.84

86.95

86.90

86.91

86.90

86.89

86.91

86.83

86.71

86.67

86.69

86.80

86.60

86.70

86.67

86.59

86.71

86.54

86.85

86.68

86.81

86.75

86.57

86.65

86.30

86.35

86.29

86.63

86.58

86.38 86.40

86.49

86.38

86.77

87.10

87.16

86.42

87.54

86.86

86.91

86.85

86.77

86.78

86.76

86.75

86.89

86.96

86.98

86.65

86.67

86.97

C

87.20

86.72

86.65

86.48

87.09

87.12

87.32

87.32

87.10

87.13

87.29

86.98

87.06

87.21

87.49

C

87.23

86.98

87.19

86.84

87.05

87.26

86.90

87.16

86.97

87.19

C

87.14

87.06

87.58

87.34

87.51

C

87.62

87.43 87.49

87.42

87.44

87.58

87.40

87.39

87.33

87.29

87.36

87.52 87.35

87.36 87.44

C

87.40

87.36 87.35

87.53

86.88

86.89

87.24

87.06

87.09

87.12

87.16 C

87.07 87.05

87.24

86.76

86.28

86.91

86.43

86.78

86.68

86.68

86.57

86.67

86.97

87.02

87.01

87.04

87.06

87.02

87.01

86.63

86.56

86.61 86.75

86.56

86.89

86.92

87.08

87.25

87.19

87.08

86.93 86.89

87.05

86.76

86.71

86.69

86.77

86.90

86.89

86.69

86.76

86.79

86.67

86.88

87.07

86.42

86.78

86.61

86.62

86.81

86.83

86.70

86.93

86.02

84.92

86.94

87.09

86.90

Drum pam ant

Z.V.

Z.V.

Str. Paul C onstantinescu

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

Trotuar Trotuar

Z.V.

86.93

86.91

86.68

86.79 86.82

86.72 86.80

86.92 86.93

87.32

87.30 88.51

87.11 86.91

86.89

86.92 87.02

90.64

86.54

87.22

Anexa

Anexa

Anexa

Parcare

Cad. 405166

87.06

cad.4 4237

4

20 44

00

476900

20 44

00

15

1

2

3

4

567 8

9

10

11

13

14

S=24 26m

p

Regim de inaltime: Sp+P+E Steren zona sportiva = 7.321 m2

Steren drum, parcari = 2.426 m2

Sconstruita = 2.219,20 m2

Sdesfasurata = 3.933,58 m2

Sutila = 3.364,43 m2

Sbazin descoperit = 433 m2

Steren sport cu tribuna = 1.421 m2

Sspatiu verde = 1.672 m2

Salei = 1.235 m2

Sterase exterioare = 187,09 m2

Sloc de joaca pentru copii = 153,70 m2

Nr. loc. parcare existente = 23 locuri Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri P.O.T.= 30.31 % C.U.T.= 0,53 Dimensiuni maxime constructie : 53 x 56.80 m

LOC JOACA COPII

TERASA

PISTA ALER

GARE

ZONA VERDE ZO

NA V

ER DE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

TERASA EXTERIOARA

PISTA ALERGARE

ZO NA

V ER

DE

ZO NA

V ER

DE

TR OT

UA R

ZO NA

V ER

DE

TR OT

UA R 53

.0 0

4.0 0

18.31 13.20

56.80

1.35

10.50

6.0 0

22.00

+12.80

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE

STRADA PAUL CONSTANTINESCU Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

BAZIN DE INOT EXTERIOR

TEREN DE TENIS

TRIBUNA SEMI-ACOPERITA

GARD PLASA - PERIMETRAL

GARD PLASA - PERIMETRAL

CONTUR CLADIRE TRIBUNE

CONTUR CLADIRE

GARD PLASA - PERIMETRAL

LEGENDA

ZONA VERDE

VEGETATIE

cad.442373 S=7321mp

LEGENDA

PARCELA CADASTRALA PENTRU CARE A FOST INTOCMIT C.U.

ZONA VERDE

VEGETATIE

ALEI PAVATE

INVELITOARE

ZONA DESTINATA DRUM SI PARCARI DEJA CONSTRUITA

ACCES PRINCIPAL

BAZIN EXTERIOR

40 / 7%

80 / 14.3 %

80 / 14.3

%

70 / 12.3 %

70 / 12 .3 %

ACCES SECUNDAR

CONTUR CONSTRUCTIE

LOC JOACA COPII

ACCES AUTO

ACCES PIETONAL

Plan de incadrare in zona scara 1:5000 Plan topografic scara 1:1000 RECEPȚIONAT ÎN BAZ PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE Nr... 5 1 ale e SEES 15-05-2015 — 478900 iară a de scces 'Act administrativ nr. HCL 407 din 16.10.2015, emis de coasiliul local mea: x - Timisoara, CERTIFICAT DE URBANISM nr.2941/30.07.2015,referat de | aa E [HG 16/2015, dobandit prin LEGE, 1016/20! i teren tran Fota actuala /1 Bei? I)MUNICIPIUL TIMISOARA, CIF 14755536, domeniul public ] NU SUNT FER e Parcela (1) Mentiuni E Coordonate pct.de contur| Lungimi sărit £ raft fica a ÎI laturi i A "| £ (m Y ml |p(ă,i+l) d Ş 1[476985.220 [204476.063| 1.349 [ A. Duis referitoare În Iri — 5 2|476985.833 |204474.861| 10.499 | de Ț Suprafata | Mentiuni Ţ Proprietate | sarcini 3|476992.003 |204466.366| 17.324 (mp)! 13 1|477004.293 |204454.163| 62.222 | | fat nr. HCL 407 din 16.10.2015, ans de consiliu oc | fr 5|476951.187 |204421.748| 67.210 | | Timisoara, CERTIFICAT DE URBANISM nr.2941/30.07-2015,referat da | N NE 6|476906.709|204371.360| 6.828 | ra) dram teren intravilan pentru drum, ur137154/3107:2015 SN st i a 1|476902.256 |204366.184| 18.512 | | Î de acces Întabulare, ducpt de PROPRIETATE, cf HG prin LEGE, | : a 8|476890.184 |204352.150| 21.313 | i ) terti | 3 |476868.882 |204369.245| 48.728 | | MUNICIPIUL TIMISOARA, CIF 6 pă | NUSUNT A 10 |476830.878 |204399.743| 1.702 n) a —— N 11 |476829.550 |204400.808| 18.737 I , id 12|476814.937 |204412.535| 43.467 | ŞI 13 |476855.129 |204429.087| 49.190 Mentiuni | | 0] e 14|476900.613 |204447.818| 88.311 rm N RIN 15 |476979.136 |204488.227| 13.601 FE e. S(1)=9T4împ P=474.993m ua entatie de obtinere aviz OCPI pentru se in CF442374 si 442373 „loc. Timisoara, 'Pr.40/: pansa RE Plan topografic 15000 | Plan de incadrare în zona de Cadastru și Publicitata Imobivară Timis, | BAZoşaN coangLia /la 18. 05 al LL CONSILIER Î. d ( ES LE

Atasament: A10_SECTIUNE.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

SECTIUNE Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 10 Beneficiar

SECTIUNE

� CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

6.50 6.50 6.50 4.15 2.35 6.50 6.50 6.50 6.50

+0.00

+1.02

±0.00

+4.80

+10.87

±0.00

+10.10

+10.87

+0.00

+4.41

-2.40

+10.11

CANAL TEHNIC CANAL TEHNIC

OUTDOOR CROSSFIT

TERASA EXTERIOARA SAUNA

SPA

PISTA DE ALERGARE

TRIBUNA

Hidroizolatie: membrana FPO Termoizolatie: vata minerala Strat de control al difuziei vaporilor: folie de polietilena Structura din otel: cofraj pierdut Structura: grinzi metalice

BAZIN INTERIOR

2.8 8

30

4.5 5

25 5.3

0 77

-0.50

1:100

ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A11_FATADA_PRINCIPALA.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

FATADA PRINCIPALA Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 11 Beneficiar

FATADA PRINCIPALA � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

1:120

BAZA SPORTIVA SAGULUI TIMISOARA

CONCEPT PGA MARKERS

arh. Pralea Claudiu / arh. Tatu Mihaela / arh Simion Sonya

±0.00

+6.20

+12.83

+4.77

+6.10

+12.77

+11.57

+10.52

+11.53

beton aparent

gard plasa

tamplarie aluminiu

invelitoare: membrana FPO

fatada cortina

1:100

IE, II non TE IN TITI NT LEII INTR ET II UI N: ENE, | um ul 1 RTT II RI TY Ea He | | TNI, MA MERITI TI , | 4 TI d TUL TILL BTT TIT MIRITA I-II at AI vi ITI ur E E IM toli | =) gi "11: TONI EEE EEE N TIET TI SE | |, | n , | NT - TITI E a | SECI [ E A i ein | adie II N um ral a pnl LL
ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A12_FATADA_LATERALA_DREAPTA.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

FATADA LATERALA DREAPTA - BAZIN ACOPERIT Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 12 Beneficiar

FATADA LATERALA DREAPTA - BAZIN ACOPERIT

� CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

BAZA SPORTIVA SAGULUI TIMISOARA

CONCEPT PGA MARKERS

arh. Pralea Claudiu / arh. Tatu Mihaela / arh Simion Sonya

±0.00

+6.20

+12.83

+4.77

+6.10

beton aparent

gard plasa

tamplarie aluminiu

invelitoare: membrana FPO

fatada cortina

1:100

Min a OS SE psp sa TITI UT _ N, PETE IN T Ţ n ITI p a SI mi usi FTȚ IT MT LL DN. ma TITI n In TIR ti li îm: TI d LE lb. all, d PNR BIT | MIT d il o IRI e LIT LL = ZA | ML | , Mii ma OA A RO Cu ui | | | | | | A n LILI | PI ITI IRI IML IN E ETOILE ET TELE ET II TIET Rn ROBERT EI E PETS FIV, Dl N E MR TITI [ TIT LE ELE ELI RETUR VL
ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A13_FATADA_LATERALA_STANGA.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

FATADA LATERALA STANGA - BAZIN ACOPERIT Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 13 Beneficiar

FATADA LATERALA STANGA - BAZIN ACOPERIT

� CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

BAZA SPORTIVA SAGULUI TIMISOARA

CONCEPT PGA MARKERS

arh. Pralea Claudiu / arh. Tatu Mihaela / arh Simion Sonya

+12.83

±0.00

+6.20

+3.96

+1.81

+4.80

beton aparent

gard plasa

tamplarie aluminiu

invelitoare: membrana FPO

fatada cortina

1:100

Min a OS SE psp sa TITI UT _ N, PETE IN T Ţ n ITI p a SI mi usi FTȚ IT MT LL DN. ma TITI n In TIR ti li îm: TI d LE lb. all, d PNR BIT | MIT d il o IRI e LIT LL = ZA | ML | , Mii ma OA A RO Cu ui | | | | | | A n LILI | PI ITI IRI IML IN E ETOILE ET TELE ET II TIET Rn ROBERT EI E PETS FIV, Dl N E MR TITI [ TIT LE ELE ELI RETUR VL
ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A14_DETALIERE_PISCINE.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

DETALIERE PISCINE Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A 14 Beneficiar

DETALIERE PISCINE

� CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

+0.00

-2.03

+0.28 1

Myrtha Pools

Commercial division of the

A&T EUROPE SPA

46043 Castiglione delle

Stiviere (MN)

TEL. +39 0376-94261

FAX +39 0376-631482

e-mail: [email protected]

[email protected]

Date PL

Draw. Num.

Technology Dimension (m)

Surface (m²)Perimeter (m) Volume (m³)

Revision Scale

Drawn

N° Table

Client Pool description

Note: NOT FOR CONSTRUCTION

N° Project

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TIMISOARA Swimming Pool

Myrtha Cer1/00 25x15

80 600 375

ENG-484837

23/04/2019 1119010 AC

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

1

1

TE M8x50

[B]

(7a)

(1)

(16)(16)

(8)

(11a)

L.140

(11a)

L.250

(9)

(10)

(20a)

(3a)

(7a)

(19)

(21)

(22)

[C]

(2)

(11b)

L.165

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías 900*

320

600>=150**

1 5 8 0 ( S t r u c t u r e )

2 0 0 * *

1 3 3 5

450±10

370

1 6 2 0 ±

1 0

2 0

>=150*

25

8 0

1 5 2 0

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías

Scale 1:10

←820 N ↑16790 N ←184 lb ↑3775 lb

←10090 N ↓4020 N ←2268 lb ↓904 lb

←5860 N ↓13110 N ←1317 lb ↓2947 lb

-1520

Nivel del SUELO

Niveau PLAGE

Livello PAVIMENTO

DECK Level

0.00

-1620±10

Nivel del AGUA

Niveau de L'EAU

Livello ACQUA

WATER Level

-20

S

lo

p

e

P

e n

d

e n

z a

P

e n

te

P

e

n

d

ie

n

te

S

lo

p

e

[D]

[I]

1 2 5 . 5

7a7a PANEL SUPPORT BRACKET

en. LEGEND

BY CONTRACTOR

H

I

1

2

3a

H GRAVEL

I CONCRETE

IMPORTANT INFORMATION

**MINIMUM DIMENSION FOR INSTALLATION OF

CHEMICAL ANCHORS

BY MYRTHA

1 MYRTHA PANEL

2 BUTTRESS

3a MYRTHA GUTTER

*MINIMUM SIZES FOR THE FOUNDATION STABILITY

FOR THIS SECTION, IT'S RESPONSIBILITY OF THE

MAIN CONTRACTOR THE STATIC CALCULATIONS OF

THE CONCRETE CURB.

FOR DIFFERENT HEIGHTS OR TECHNOLOGIES REFER

TO SPECIFIC SECTION.

EXCLUDED WORKS:

GENERAL BUILDING WORKS;

WATERPROOFING AND SLAB DRAINAGE;

ELASTIC JOINT;

GROUTING OF BASE FRAME

8

9

10

11a

11b

8 STRUT

9 BASE FRAME

10

GUTTER / UPPER FRAME SUPPORT

11a M12 CHEMICAL ANCHORS

11b M16 CHEMICAL ANCHORS

1616 HORIZONTAL RIBBING

21

22

21 FRONT TILE

22 TOP TILE

19

20a

19 "L" PVC PROFILE

20a GRATING

B

C

D

B CONCRETE FOUNDATION DIMENSIONING BY THE

CUSTOMER;

MINIMUM COMPRESSIVE STRENGHT: 3000 PSI (ASTM)

C ELASTIC JOINT

D

SLAB / WALL

C O

PY RI

G HT

R ES

ER V

ED -

RI PR

O D

UZ IO

N E

V IE

TA TA

- RE

PR O

D UC

C IO

N P

RO HI

BI D

A -R

EP RO

D UC

TIO N

IN TE

RD ITE

A1A1

CD

MG

SECTION A-A

Scale 1:100

POOL VIEW

Scale 1:100

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TYP. MYRTHA CER1/00 H. 1345mm

Scale 1:10

DECK LEVEL 0.00

WATER LEVEL -20

-1620

+280

A

CD

0.00

DECK LEVEL

A

CD

-1620

+280

25025 ±5mm POOL PROFILE

1 5 0 0 0 P O

O L P R O

F I L E

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

+280

+280

Myrtha Pools

Commercial division of the

A&T EUROPE SPA

46043 Castiglione delle

Stiviere (MN)

TEL. +39 0376-94261

FAX +39 0376-631482

e-mail: [email protected]rthapools.com

[email protected]

Date PL

Draw. Num.

Technology Dimension (m)

Surface (m²)Perimeter (m) Volume (m³)

Revision Scale

Drawn

N° Table

Client Pool description

Note: NOT FOR CONSTRUCTION

N° Project

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TIMISOARA Swimming Pool

Myrtha Cer1/00 25x15

80 600 375

ENG-484837

23/04/2019 1119010 AC

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

1

1

TE M8x50

[B]

(7a)

(1)

(16)(16)

(8)

(11a)

L.140

(11a)

L.250

(9)

(10)

(20a)

(3a)

(7a)

(19)

(21)

(22)

[C]

(2)

(11b)

L.165

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías 900*

320

600>=150**

1 5 8 0 ( S t r u c t u r e )

2 0 0 * *

1 3 3 5

450±10

370

1 6 2 0 ±

1 0

2 0

>=150*

25

8 0

1 5 2 0

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías

Scale 1:10

←820 N ↑16790 N ←184 lb ↑3775 lb

←10090 N ↓4020 N ←2268 lb ↓904 lb

←5860 N ↓13110 N ←1317 lb ↓2947 lb

-1520

Nivel del SUELO

Niveau PLAGE

Livello PAVIMENTO

DECK Level

0.00

-1620±10

Nivel del AGUA

Niveau de L'EAU

Livello ACQUA

WATER Level

-20

S

lo

p

e

P

e n

d

e n

z a

P

e n

t e

P

e n

d

ie n

t e

S

lo

p

e

[D]

[I]

1 2 5 . 5

7a7a PANEL SUPPORT BRACKET

en. LEGEND

BY CONTRACTOR

H

I

1

2

3a

H GRAVEL

I CONCRETE

IMPORTANT INFORMATION

**MINIMUM DIMENSION FOR INSTALLATION OF

CHEMICAL ANCHORS

BY MYRTHA

1 MYRTHA PANEL

2 BUTTRESS

3a MYRTHA GUTTER

*MINIMUM SIZES FOR THE FOUNDATION STABILITY

FOR THIS SECTION, IT'S RESPONSIBILITY OF THE

MAIN CONTRACTOR THE STATIC CALCULATIONS OF

THE CONCRETE CURB.

FOR DIFFERENT HEIGHTS OR TECHNOLOGIES REFER

TO SPECIFIC SECTION.

EXCLUDED WORKS:

GENERAL BUILDING WORKS;

WATERPROOFING AND SLAB DRAINAGE;

ELASTIC JOINT;

GROUTING OF BASE FRAME

8

9

10

11a

11b

8 STRUT

9 BASE FRAME

10

GUTTER / UPPER FRAME SUPPORT

11a M12 CHEMICAL ANCHORS

11b M16 CHEMICAL ANCHORS

1616 HORIZONTAL RIBBING

21

22

21 FRONT TILE

22 TOP TILE

19

20a

19 "L" PVC PROFILE

20a GRATING

B

C

D

B CONCRETE FOUNDATION DIMENSIONING BY THE

CUSTOMER;

MINIMUM COMPRESSIVE STRENGHT: 3000 PSI (ASTM)

C ELASTIC JOINT

D

SLAB / WALL

C O

PY RI

G HT

R ES

ER V

ED -

RI PR

O D

UZ IO

N E

V IE

TA TA

- RE

PR O

D UC

C IO

N P

RO HI

BI D

A -R

EP RO

D UC

TIO N

IN TE

RD ITE

A1A1

CD

MG

SECTION A-A

Scale 1:100

POOL VIEW

Scale 1:100

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TYP. MYRTHA CER1/00 H. 1345mm

Scale 1:10

DECK LEVEL 0.00

WATER LEVEL -20

-1620

+280

A

CD

0.00

DECK LEVEL

A

CD

-1620

+280

25025 ±5mm POOL PROFILE

1 5 0 0 0 P O

O L P R O

F I L E

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

+280

+280

Myrtha Pools

Commercial division of the

A&T EUROPE SPA

46043 Castiglione delle

Stiviere (MN)

TEL. +39 0376-94261

FAX +39 0376-631482

e-mail: [email protected]

[email protected]

Date PL

Draw. Num.

Technology Dimension (m)

Surface (m²)Perimeter (m) Volume (m³)

Revision Scale

Drawn

N° Table

Client Pool description

Note: NOT FOR CONSTRUCTION

N° Project

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TIMISOARA Swimming Pool

Myrtha Cer1/00 25x15

80 600 375

ENG-484837

23/04/2019 1119010 AC

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

1

1

TE M8x50

[B]

(7a)

(1)

(16)(16)

(8)

(11a)

L.140

(11a)

L.250

(9)

(10)

(20a)

(3a)

(7a)

(19)

(21)

(22)

[C]

(2)

(11b)

L.165

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías 900*

320

600>=150**

1 5 8 0 ( S t r u c t u r e )

2 0 0 * *

1 3 3 5

450±10

370

1 6 2 0 ±

1 0

2 0

>=150*

25

8 0

1 5 2 0

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías

Scale 1:10

←820 N ↑16790 N ←184 lb ↑3775 lb

←10090 N ↓4020 N ←2268 lb ↓904 lb

←5860 N ↓13110 N ←1317 lb ↓2947 lb

-1520

Nivel del SUELO

Niveau PLAGE

Livello PAVIMENTO

DECK Level

0.00

-1620±10

Nivel del AGUA

Niveau de L'EAU

Livello ACQUA

WATER Level

-20

S

l o

p

e

P

e n

d

e n

z a

P

e n

t e

P

e

n

d

i e

n

t e

S

l o

p

e

[D]

[I]

1 2 5 . 5

7a7a PANEL SUPPORT BRACKET

en. LEGEND

BY CONTRACTOR

H

I

1

2

3a

H GRAVEL

I CONCRETE

IMPORTANT INFORMATION

**MINIMUM DIMENSION FOR INSTALLATION OF

CHEMICAL ANCHORS

BY MYRTHA

1 MYRTHA PANEL

2 BUTTRESS

3a MYRTHA GUTTER

*MINIMUM SIZES FOR THE FOUNDATION STABILITY

FOR THIS SECTION, IT'S RESPONSIBILITY OF THE

MAIN CONTRACTOR THE STATIC CALCULATIONS OF

THE CONCRETE CURB.

FOR DIFFERENT HEIGHTS OR TECHNOLOGIES REFER

TO SPECIFIC SECTION.

EXCLUDED WORKS:

GENERAL BUILDING WORKS;

WATERPROOFING AND SLAB DRAINAGE;

ELASTIC JOINT;

GROUTING OF BASE FRAME

8

9

10

11a

11b

8 STRUT

9 BASE FRAME

10

GUTTER / UPPER FRAME SUPPORT

11a M12 CHEMICAL ANCHORS

11b M16 CHEMICAL ANCHORS

1616 HORIZONTAL RIBBING

21

22

21 FRONT TILE

22 TOP TILE

19

20a

19 "L" PVC PROFILE

20a GRATING

B

C

D

B CONCRETE FOUNDATION DIMENSIONING BY THE

CUSTOMER;

MINIMUM COMPRESSIVE STRENGHT: 3000 PSI (ASTM)

C ELASTIC JOINT

D

SLAB / WALL

C O

PY RI

G HT

R ES

ER V

ED -

RI PR

O D

UZ IO

N E

V IE

TA TA

- RE

PR O

D UC

C IO

N P

RO HI

BI D

A -R

EP RO

D UC

TIO N

IN TE

RD ITE

A1A1

CD

MG

SECTION A-A

Scale 1:100

POOL VIEW

Scale 1:100

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TYP. MYRTHA CER1/00 H. 1345mm

Scale 1:10

DECK LEVEL 0.00

WATER LEVEL -20

-1620

+280

A

CD

0.00

DECK LEVEL

A

CD

-1620

+280

25025 ±5mm POOL PROFILE

1 5 0 0 0 P O

O L P R O

F I L E

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

+280

+280

Myrtha Pools

Commercial division of the

A&T EUROPE SPA

46043 Castiglione delle

Stiviere (MN)

TEL. +39 0376-94261

FAX +39 0376-631482

e-mail: [email protected]

[email protected]

Date PL

Draw. Num.

Technology Dimension (m)

Surface (m²)Perimeter (m) Volume (m³)

Revision Scale

Drawn

N° Table

Client Pool description

Note: NOT FOR CONSTRUCTION

N° Project

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TIMISOARA Swimming Pool

Myrtha Cer1/00 25x15

80 600 375

ENG-484837

23/04/2019 1119010 AC

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

1

1

TE M8x50

[B]

(7a)

(1)

(16)(16)

(8)

(11a)

L.140

(11a)

L.250

(9)

(10)

(20a)

(3a)

(7a)

(19)

(21)

(22)

[C]

(2)

(11b)

L.165

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías 900*

320

600>=150**

1 5 8 0 ( S t r u c t u r e )

2 0 0 * *

1 3 3 5

450±10

370

1 6 2 0 ±

1 0

2 0

>=150*

25

8 0

1 5 2 0

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías

Scale 1:10

←820 N ↑16790 N ←184 lb ↑3775 lb

←10090 N ↓4020 N ←2268 lb ↓904 lb

←5860 N ↓13110 N ←1317 lb ↓2947 lb

-1520

Nivel del SUELO

Niveau PLAGE

Livello PAVIMENTO

DECK Level

0.00

-1620±10

Nivel del AGUA

Niveau de L'EAU

Livello ACQUA

WATER Level

-20

S

lo

p

e

P

e n

d

e n

z a

P

e n

t e

P

e

n

d

ie

n

t e

S

lo

p

e

[D]

[I]

1 2 5 . 5

7a7a PANEL SUPPORT BRACKET

en. LEGEND

BY CONTRACTOR

H

I

1

2

3a

H GRAVEL

I CONCRETE

IMPORTANT INFORMATION

**MINIMUM DIMENSION FOR INSTALLATION OF

CHEMICAL ANCHORS

BY MYRTHA

1 MYRTHA PANEL

2 BUTTRESS

3a MYRTHA GUTTER

*MINIMUM SIZES FOR THE FOUNDATION STABILITY

FOR THIS SECTION, IT'S RESPONSIBILITY OF THE

MAIN CONTRACTOR THE STATIC CALCULATIONS OF

THE CONCRETE CURB.

FOR DIFFERENT HEIGHTS OR TECHNOLOGIES REFER

TO SPECIFIC SECTION.

EXCLUDED WORKS:

GENERAL BUILDING WORKS;

WATERPROOFING AND SLAB DRAINAGE;

ELASTIC JOINT;

GROUTING OF BASE FRAME

8

9

10

11a

11b

8 STRUT

9 BASE FRAME

10

GUTTER / UPPER FRAME SUPPORT

11a M12 CHEMICAL ANCHORS

11b M16 CHEMICAL ANCHORS

1616 HORIZONTAL RIBBING

21

22

21 FRONT TILE

22 TOP TILE

19

20a

19 "L" PVC PROFILE

20a GRATING

B

C

D

B CONCRETE FOUNDATION DIMENSIONING BY THE

CUSTOMER;

MINIMUM COMPRESSIVE STRENGHT: 3000 PSI (ASTM)

C ELASTIC JOINT

D

SLAB / WALL

C O

PY RI

G HT

R ES

ER V

ED -

RI PR

O D

UZ IO

N E

V IE

TA TA

- RE

PR O

D UC

C IO

N P

RO HI

BI D

A -R

EP RO

D UC

TIO N

IN TE

RD ITE

A1A1

CD

MG

SECTION A-A

Scale 1:100

POOL VIEW

Scale 1:100

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TYP. MYRTHA CER1/00 H. 1345mm

Scale 1:10

DECK LEVEL 0.00

WATER LEVEL -20

-1620

+280

A

CD

0.00

DECK LEVEL

A

CD

-1620

+280

25025 ±5mm POOL PROFILE

1 5 0 0 0 P O

O L P R O

F I L E

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

+280

+280

Myrtha Pools

Commercial division of the

A&T EUROPE SPA

46043 Castiglione delle

Stiviere (MN)

TEL. +39 0376-94261

FAX +39 0376-631482

e-mail: [email protected]

[email protected]

Date PL

Draw. Num.

Technology Dimension (m)

Surface (m²)Perimeter (m) Volume (m³)

Revision Scale

Drawn

N° Table

Client Pool description

Note: NOT FOR CONSTRUCTION

N° Project

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TIMISOARA Swimming Pool

Myrtha Cer1/00 25x15

80 600 375

ENG-484837

23/04/2019 1119010 AC

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

1

1

TE M8x50

[B]

(7a)

(1)

(16)(16)

(8)

(11a)

L.140

(11a)

L.250

(9)

(10)

(20a)

(3a)

(7a)

(19)

(21)

(22)

[C]

(2)

(11b)

L.165

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías 900*

320

600>=150**

1 5 8 0 ( S t r u c t u r e )

2 0 0 * *

1 3 3 5

450±10

370

1 6 2 0 ±

1 0

2 0

>=150*

25

8 0

1 5 2 0

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías

Scale 1:10

←820 N ↑16790 N ←184 lb ↑3775 lb

←10090 N ↓4020 N ←2268 lb ↓904 lb

←5860 N ↓13110 N ←1317 lb ↓2947 lb

-1520

Nivel del SUELO

Niveau PLAGE

Livello PAVIMENTO

DECK Level

0.00

-1620±10

Nivel del AGUA

Niveau de L'EAU

Livello ACQUA

WATER Level

-20

S

lo

p

e

P

e n

d

e n

z a

P

e n

t e

P

e

n

d

ie

n

t e

S

lo

p

e

[D]

[I]

1 2 5 . 5

7a7a PANEL SUPPORT BRACKET

en. LEGEND

BY CONTRACTOR

H

I

1

2

3a

H GRAVEL

I CONCRETE

IMPORTANT INFORMATION

**MINIMUM DIMENSION FOR INSTALLATION OF

CHEMICAL ANCHORS

BY MYRTHA

1 MYRTHA PANEL

2 BUTTRESS

3a MYRTHA GUTTER

*MINIMUM SIZES FOR THE FOUNDATION STABILITY

FOR THIS SECTION, IT'S RESPONSIBILITY OF THE

MAIN CONTRACTOR THE STATIC CALCULATIONS OF

THE CONCRETE CURB.

FOR DIFFERENT HEIGHTS OR TECHNOLOGIES REFER

TO SPECIFIC SECTION.

EXCLUDED WORKS:

GENERAL BUILDING WORKS;

WATERPROOFING AND SLAB DRAINAGE;

ELASTIC JOINT;

GROUTING OF BASE FRAME

8

9

10

11a

11b

8 STRUT

9 BASE FRAME

10

GUTTER / UPPER FRAME SUPPORT

11a M12 CHEMICAL ANCHORS

11b M16 CHEMICAL ANCHORS

1616 HORIZONTAL RIBBING

21

22

21 FRONT TILE

22 TOP TILE

19

20a

19 "L" PVC PROFILE

20a GRATING

B

C

D

B CONCRETE FOUNDATION DIMENSIONING BY THE

CUSTOMER;

MINIMUM COMPRESSIVE STRENGHT: 3000 PSI (ASTM)

C ELASTIC JOINT

D

SLAB / WALL

C O

PY RI

G HT

R ES

ER V

ED -

RI PR

O D

UZ IO

N E

V IE

TA TA

- RE

PR O

D UC

C IO

N P

RO HI

BI D

A -R

EP RO

D UC

TIO N

IN TE

RD ITE

A1A1

CD

MG

SECTION A-A

Scale 1:100

POOL VIEW

Scale 1:100

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TYP. MYRTHA CER1/00 H. 1345mm

Scale 1:10

DECK LEVEL 0.00

WATER LEVEL -20

-1620

+280

A

CD

0.00

DECK LEVEL

A

CD

-1620

+280

25025 ±5mm POOL PROFILE

1 5 0 0 0 P O

O L P R O

F I L E

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

+280

+280

+0.00

-2.03

+0.28 +0.28 +0.00

1

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

M Y

RE N

M Y

REN

M Y

RE N

M Y

REN

M Y

RE N

M Y

REN

M Y

RE N

M Y

REN

Per scegliere i contrafforte: - modificare il blocco con modifica dire a blocco. - scegliere la visibilità del blocco contrafforte e s rarlo per allinearlo ai contraffor  della stru ura

M Y

RE N

M Y

REN

M Y

RE N

M Y

REN

M Y

RE N

M Y

REN

M Y

RE N

M Y

REN

Myrtha Pools

Commercial division of the

A&T EUROPE SPA

46043 Castiglione delle

Stiviere (MN)

TEL. +39 0376-94261

FAX +39 0376-631482

e-mail: [email protected]

[email protected]

Date PL

Draw. Num.

Technology Dimension (m)

Surface (m²)Perimeter (m) Volume (m³)

Revision Scale

Drawn

N° Table

Client Pool description

Note: NOT FOR CONSTRUCTION

N° Project

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TIMISOARA Swimming Pool

Myrtha Cer1/00 25x15

80 600 375

ENG-484837

23/04/2019 1119010 AC

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

1

1

TE M8x50

[B]

(7a)

(1)

(16)(16)

(8)

(11a)

L.140

(11a)

L.250

(9)

(10)

(20a)

(3a)

(7a)

(19)

(21)

(22)

[C]

(2)

(11b)

L.165

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías 900*

320

600>=150**

1 5 8 0 ( S t r u c t u r e )

2 0 0 * *

1 3 3 5

450±10

370

1 6 2 0 ±

1 0

2 0

>=150*

25

8 0

1 5 2 0

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías

Scale 1:10

←820 N ↑16790 N ←184 lb ↑3775 lb

←10090 N ↓4020 N ←2268 lb ↓904 lb

←5860 N ↓13110 N ←1317 lb ↓2947 lb

-1520

Nivel del SUELO

Niveau PLAGE

Livello PAVIMENTO

DECK Level

0.00

-1620±10

Nivel del AGUA

Niveau de L'EAU

Livello ACQUA

WATER Level

-20

S

l o

p

e

P

e n

d

e n

z a

P

e n

t e

P

e n

d

i e n

t e

S

l o

p

e

[D]

[I]

1 2 5 . 5

7a7a PANEL SUPPORT BRACKET

en. LEGEND

BY CONTRACTOR

H

I

1

2

3a

H GRAVEL

I CONCRETE

IMPORTANT INFORMATION

**MINIMUM DIMENSION FOR INSTALLATION OF

CHEMICAL ANCHORS

BY MYRTHA

1 MYRTHA PANEL

2 BUTTRESS

3a MYRTHA GUTTER

*MINIMUM SIZES FOR THE FOUNDATION STABILITY

FOR THIS SECTION, IT'S RESPONSIBILITY OF THE

MAIN CONTRACTOR THE STATIC CALCULATIONS OF

THE CONCRETE CURB.

FOR DIFFERENT HEIGHTS OR TECHNOLOGIES REFER

TO SPECIFIC SECTION.

EXCLUDED WORKS:

GENERAL BUILDING WORKS;

WATERPROOFING AND SLAB DRAINAGE;

ELASTIC JOINT;

GROUTING OF BASE FRAME

8

9

10

11a

11b

8 STRUT

9 BASE FRAME

10

GUTTER / UPPER FRAME SUPPORT

11a M12 CHEMICAL ANCHORS

11b M16 CHEMICAL ANCHORS

1616 HORIZONTAL RIBBING

21

22

21 FRONT TILE

22 TOP TILE

19

20a

19 "L" PVC PROFILE

20a GRATING

B

C

D

B CONCRETE FOUNDATION DIMENSIONING BY THE

CUSTOMER;

MINIMUM COMPRESSIVE STRENGHT: 3000 PSI (ASTM)

C ELASTIC JOINT

D

SLAB / WALL

C O

PY RI

G HT

R ES

ER V

ED -

RI PR

O D

UZ IO

N E

V IE

TA TA

- RE

PR O

D UC

C IO

N P

RO HI

BI D

A -R

EP RO

D UC

TIO N

IN TE

RD ITE

A1A1

CD

MG

SECTION A-A

Scale 1:100

POOL VIEW

Scale 1:100

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TYP. MYRTHA CER1/00 H. 1345mm

Scale 1:10

DECK LEVEL 0.00

WATER LEVEL -20

-1620

+280

A

CD

0.00

DECK LEVEL

A

CD

-1620

+280

25025 ±5mm POOL PROFILE

1 5 0 0 0 P O

O L P R O

F I L E

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

+280

+280

Myrtha Pools

Commercial division of the

A&T EUROPE SPA

46043 Castiglione delle

Stiviere (MN)

TEL. +39 0376-94261

FAX +39 0376-631482

e-mail: [email protected]

[email protected]

Date PL

Draw. Num.

Technology Dimension (m)

Surface (m²)Perimeter (m) Volume (m³)

Revision Scale

Drawn

N° Table

Client Pool description

Note: NOT FOR CONSTRUCTION

N° Project

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TIMISOARA Swimming Pool

Myrtha Cer1/00 25x15

80 600 375

ENG-484837

23/04/2019 1119010 AC

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

1

1

TE M8x50

[B]

(7a)

(1)

(16)(16)

(8)

(11a)

L.140

(11a)

L.250

(9)

(10)

(20a)

(3a)

(7a)

(19)

(21)

(22)

[C]

(2)

(11b)

L.165

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías 900*

320

600>=150**

1 5 8 0 ( S t r u c t u r e )

2 0 0 * *

1 3 3 5

450±10

370

1 6 2 0 ±

1 0

2 0

>=150*

25

8 0

1 5 2 0

Piping installation

Installazione tubazioni

Installation de tuyaux

Instalación de tuberías

Scale 1:10

←820 N ↑16790 N ←184 lb ↑3775 lb

←10090 N ↓4020 N ←2268 lb ↓904 lb

←5860 N ↓13110 N ←1317 lb ↓2947 lb

-1520

Nivel del SUELO

Niveau PLAGE

Livello PAVIMENTO

DECK Level

0.00

-1620±10

Nivel del AGUA

Niveau de L'EAU

Livello ACQUA

WATER Level

-20

S

l o

p

e

P

e n

d

e n

z a

P

e n

t e

P

e n

d

i e n

t e

S

l o

p

e

[D]

[I]

1 2 5 . 5

7a7a PANEL SUPPORT BRACKET

en. LEGEND

BY CONTRACTOR

H

I

1

2

3a

H GRAVEL

I CONCRETE

IMPORTANT INFORMATION

**MINIMUM DIMENSION FOR INSTALLATION OF

CHEMICAL ANCHORS

BY MYRTHA

1 MYRTHA PANEL

2 BUTTRESS

3a MYRTHA GUTTER

*MINIMUM SIZES FOR THE FOUNDATION STABILITY

FOR THIS SECTION, IT'S RESPONSIBILITY OF THE

MAIN CONTRACTOR THE STATIC CALCULATIONS OF

THE CONCRETE CURB.

FOR DIFFERENT HEIGHTS OR TECHNOLOGIES REFER

TO SPECIFIC SECTION.

EXCLUDED WORKS:

GENERAL BUILDING WORKS;

WATERPROOFING AND SLAB DRAINAGE;

ELASTIC JOINT;

GROUTING OF BASE FRAME

8

9

10

11a

11b

8 STRUT

9 BASE FRAME

10

GUTTER / UPPER FRAME SUPPORT

11a M12 CHEMICAL ANCHORS

11b M16 CHEMICAL ANCHORS

1616 HORIZONTAL RIBBING

21

22

21 FRONT TILE

22 TOP TILE

19

20a

19 "L" PVC PROFILE

20a GRATING

B

C

D

B CONCRETE FOUNDATION DIMENSIONING BY THE

CUSTOMER;

MINIMUM COMPRESSIVE STRENGHT: 3000 PSI (ASTM)

C ELASTIC JOINT

D

SLAB / WALL

C O

PY RI

G HT

R ES

ER V

ED -

RI PR

O D

UZ IO

N E

V IE

TA TA

- RE

PR O

D UC

C IO

N P

RO HI

BI D

A -R

EP RO

D UC

TIO N

IN TE

RD ITE

A1A1

CD

MG

SECTION A-A

Scale 1:100

POOL VIEW

Scale 1:100

POOL PERIMETER AND POSITION OF ACCESSORIES HAVE TO BE DEFINED DURING THE NEGOTIATION

TYP. MYRTHA CER1/00 H. 1345mm

Scale 1:10

DECK LEVEL 0.00

WATER LEVEL -20

-1620

+280

A

CD

0.00

DECK LEVEL

A

CD

-1620

+280

25025 ±5mm POOL PROFILE

1 5 0 0 0 P O

O L P R O

F I L E

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

2 5 0 0

+280

+280

SECTIUNE PISCINA SC.1:100

DETALIU PISCINA SC.1:20PLAN PISCINA SC.1:100

-

ELEMENTE PISCINA

_ _ _ _ _
LO, m "pn II hi m A = E a d EEE tar E i și, In iile N isi A 2
E EEE
E EEE
_ _ _ _ _
LO, m "pn II hi m A = E a d EEE tar E i și, In iile N isi A 2
E EEE
E EEE
_ _ _ _ _
LO, m "pn II hi m A = E a d EEE tar E i și, In iile N isi A 2
E EEE
E EEE
_ _ _ _ _
LO, m "pn II hi m A = E a d EEE tar E i și, In iile N isi A 2
E EEE
E EEE
_ _ _ _ _
LO, m "pn II hi m A = E a d EEE tar E i și, In iile N isi A 2
E EEE
E EEE
_ _ _ _ _
LO, m "pn II hi m A = E a d EEE tar E i și, In iile N isi A 2
E EEE
E EEE
_ _ _ _ _
LO, m "pn II hi m A = E a d EEE tar E i și, In iile N isi A 2
E EEE
E EEE
ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A15_SCENARIUL_2_-_PLAN_DE_SITUATIE.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

SCENARIUL 2 - PLAN DE SITUATIE PROPUS Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A.15 Beneficiar

SCENARIUL 2 - PLAN DE SITUATIE PROPUS

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

N

1 2

3 4

5 6

7

1 5

6

25 50 .0 0

2

4.00

27 .31

5

48 .61

5

1.8 15

5.71

29.4 5

49.76 5

88.74

18 .73

5

43.4 65

49.19

88.31

13.60

17.32 562.22

67.216.8318.51

3.50

+4.80

-0.18

-0.18

-0.54

+4.80

2,426.15 m2

Parcare 7 locuri

Parcare 23 locuri

Zona deja construita (teren pentru drum)

CF asupra caruia nu se intervine

GARD PLASA - PERIMETRAL

GARD PLASA - PERIMETRAL TRIBUNA EXTERIOARA Platforma deseuri

87.11

87.12

87.18

87.05

87.04

86.97 87.07 86.95

87.05 86.92

87.17

87.19

87.24

87.20

87.08

87.36

87.34 87.23

87.38

87.39

87.38

87.31

87.40

87.34

87.44

87.33 87.30

87.28

87.14

87.09

87.39

87.47

87.53 87.44

87.35 87.41

87.42 87.32

87.38

87.31

87.43

87.49

87.46

87.37

87.17

87.16 87.15

86.77

C

86.76

86.80 86.89

86.88

86.44

87.40

87.24

87.27

87.25

87.26

87.16

87.17

87.35

87.33

87.41

87.27

87.30

86.84

86.95

86.90

86.91

86.90

86.89

86.91

86.83

86.71

86.67

86.69

86.80

86.60

86.70

86.67

86.59

86.71

86.54

86.85

86.68

86.81

86.75

86.57

86.65

86.30

86.35

86.29

86.63

86.58

86.38 86.40

86.49

86.38

86.77

87.10

87.16

86.42

87.54

86.86

86.91

86.85

86.77

86.78

86.76

86.75

86.89

86.96

86.98

86.65

86.67

86.97

C

87.20

86.72

86.65

86.48

87.09

87.12

87.32

87.32

87.10

87.13

87.29

86.98

87.06

87.21

87.49

C

87.23

86.98

87.19

86.84

87.05

87.26

86.90

87.16

86.97

87.19

C

87.14

87.06

87.34

87.51

C

87.62

87.43 87.49

87.42

87.44

87.58

87.40

87.39

87.33

87.29

87.36

87.52 87.35

87.36 87.44

C

87.40

87.36 87.35

87.53

86.88

86.89

87.24

87.06

87.09

87.12

87.16 C

87.07 87.05

87.24

86.76

86.28

86.43

86.78

86.68

86.68

86.57

86.67

86.97

87.02

87.01

87.04

87.06

87.02

87.01

86.63

86.56

86.61 86.75

86.56

86.89

86.92

87.08

87.25

87.19

87.08

86.93 86.89

87.05

86.76

86.71

86.69

86.77

86.90

86.89

86.69

86.76

86.79

86.67

86.88

87.07

86.42

86.78

86.61

86.62

86.81

86.83

86.70

86.93

86.02

84.92

86.94

87.09

86.90

Drum pam ant

Z.V.

Z.V.

Drum Asfalt (parcare Dedeman)

Trotuar

Z.V.

86.93

86.91

86.68

86.79 86.82

86.72 86.80

86.92 86.93

87.32

87.30 88.51

87.11 86.91

90.64

86.54

Anexa

Anexa

Anexa

87.06

cad.4 4237

4

20 44

00

476900

20 44

00

15

1

2

3

4

567 8

9

10

11

13

14

S=24 26m

p

Regim de inaltime: Sp+P+E Steren zona sportiva = 7.321 m2

Steren drum, parcari = 2.426 m2

Sconstruita = 2.346,26 m2

Sdesfasurata = 4.105,64 m2

Sutila = 3.436,93 m2

Sbazin descoperit = 433 m2

Stribuna exterioara = 60 m2

Steren sport cu tribuna = 1.421 m2

Sspatiu verde= 1.580,11 m2

Salei = 1.220,40 m2

Sterase exterioare = 106,53 m2

Sloc de joaca pentru copii = 153,70 m2

Nr. loc. parcare existente = 23 locuri Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri P.O.T.= 34,05 % C.U.T.= 0,56 Dimensiuni maxime constructie : 53 x 56.80 m

LOC JOACA COPII

TERASA

PISTA ALER

GARE

ZONA VERDE

ZO NA

V ER

DE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

ZONA VERDE

TERASA EXTERIOARA

PISTA ALERGARE

ZO NA

V ER

DE

ZO NA

V ER

DE

TR OT

UA R

ZO NA

V ER

DE

TR OT

UA R 53

.0 0

4.0 0

18.31 13.20

56.80

1.35

10.50

6.0 0

22.00

+12.80

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE

STRADA PAUL CONSTANTINESCU Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

BAZIN DE INOT EXTERIOR

TEREN DE TENIS

TRIBUNA SEMI-ACOPERITA

GARD PLASA - PERIMETRAL

GARD PLASA - PERIMETRAL

CONTUR CLADIRE TRIBUNE

CONTUR CLADIRE

GARD PLASA - PERIMETRAL

LEGENDA

ZONA VERDE

VEGETATIE

cad.442373 S=7321mp

LEGENDA

PARCELA CADASTRALA PENTRU CARE A FOST INTOCMIT C.U.

ZONA VERDE

VEGETATIE

ALEI PAVATE

INVELITOARE

ZONA DESTINATA DRUM SI PARCARI DEJA CONSTRUITA

ACCES PRINCIPAL

BAZIN EXTERIOR

40 / 7%

80 / 14.3 %

80 / 14.3

%

70 / 12.3 %

70 / 12 .3 %

ACCES SECUNDAR

CONTUR CONSTRUCTIE

LOC JOACA COPII

ACCES AUTO

ACCES PIETONAL

Plan de incadrare in zona scara 1:5000 Plan topografic scara 1:1000 RECEPȚIONAT ÎN BAZ PROCESULUI VERBAL DE RECEPȚIE Nr... 5 1 ale e SEES 15-05-2015 — 478900 iară a de scces 'Act administrativ nr. HCL 407 din 16.10.2015, emis de coasiliul local mea: x - Timisoara, CERTIFICAT DE URBANISM nr.2941/30.07.2015,referat de | aa E [HG 16/2015, dobandit prin LEGE, 1016/20! i teren tran Fota actuala /1 Bei? I)MUNICIPIUL TIMISOARA, CIF 14755536, domeniul public ] NU SUNT FER e Parcela (1) Mentiuni E Coordonate pct.de contur| Lungimi sărit £ raft fica a ÎI laturi i A "| £ (m Y ml |p(ă,i+l) d Ş 1[476985.220 [204476.063| 1.349 [ A. Duis referitoare În Iri — 5 2|476985.833 |204474.861| 10.499 | de Ț Suprafata | Mentiuni Ţ Proprietate | sarcini 3|476992.003 |204466.366| 17.324 (mp)! 13 1|477004.293 |204454.163| 62.222 | | fat nr. HCL 407 din 16.10.2015, ans de consiliu oc | fr 5|476951.187 |204421.748| 67.210 | | Timisoara, CERTIFICAT DE URBANISM nr.2941/30.07-2015,referat da | N NE 6|476906.709|204371.360| 6.828 | ra) dram teren intravilan pentru drum, ur137154/3107:2015 SN st i a 1|476902.256 |204366.184| 18.512 | | Î de acces Întabulare, ducpt de PROPRIETATE, cf HG prin LEGE, | : a 8|476890.184 |204352.150| 21.313 | i ) terti | 3 |476868.882 |204369.245| 48.728 | | MUNICIPIUL TIMISOARA, CIF 6 pă | NUSUNT A 10 |476830.878 |204399.743| 1.702 n) a —— N 11 |476829.550 |204400.808| 18.737 I , id 12|476814.937 |204412.535| 43.467 | ŞI 13 |476855.129 |204429.087| 49.190 Mentiuni | | 0] e 14|476900.613 |204447.818| 88.311 rm N RIN 15 |476979.136 |204488.227| 13.601 FE e. S(1)=9T4împ P=474.993m ua entatie de obtinere aviz OCPI pentru se in CF442374 si 442373 „loc. Timisoara, 'Pr.40/: pansa RE Plan topografic 15000 | Plan de incadrare în zona de Cadastru și Publicitata Imobivară Timis, | BAZoşaN coangLia /la 18. 05 al LL CONSILIER Î. d ( ES LE
ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: A16_SCENARIUL_2_-_PLAN_PARTER.pdf

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.l, Ap.3A TEL-+40 721 206062 / FAX+40 / MAIL: www praleagroup.ro [FE E 5 ax sm sm Ţ E | | | | PLATFORMA DESEURI [ H BB aH n aaa a a e n d iar | l ACCES | | | — CR Ă | RM MERA mp1 | E A | ml a | | | VI F : Mitu RI i sf m-a 4-A + n | E ETER = | E | | dei 3 UT In ai TI | mau) || | Elazar | sl | „7 LL | | TI im me 2855 ES FEMEI 3 rr NI k 782! SPATIU TEHNIC 2 SPATIU TEHNIC 3 85? 7 a 10) E 0 ' | LE ş = i | ' E ' | 1 BAZIN | R | 1 | ' IT 3 Zi 3 A BAZIN EXTERIOR A ' | = | ' | ' 2500 II | d | 1 [1 ' S | 1 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZANA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCI Adresa:Str. Paul Constantinescu nr-S0. Mun. Timisoara, Jud. Timis. Nr. Lad. 442373, Beneficiar: _ 2 — ACCES TEREN DE TENIS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 z 4 4 4 z adi 4 «pu NE as e L 7 Bi TOTII O CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAL OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL a CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A NUCI SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE O DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN a ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OETINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE B PLANSELE Al FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN D CONFORM LEGI ACEST PROIECT SI INFORMATELE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAL ÎN ÎNTREGIME. DECĂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE ÎN CAZUL APARITIEI E MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE PESTE PROIECTANTUL DE SPECIALITATE ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE. VERIFICATOR NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data SC. PGA MARKERS SRL TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOLIA. nr.l. Ap. Tel 0721206063 Fax: 0356177564 CUI 366 d. TIMIS, ROMANIA 4 1 Titlul proiectului CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT GALEA SAGULUI BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 42373, Flansa nr. Al& SPECIFICATIE| NUME ATURA| Scara || Beneficiar Faza: SEF PROIECT |[arh. CLAUDIU PRALEA JI, 1200 MUNICIPIUL TIMISOARA NE | PROIECTAT arh. CLAUDIU PRALEA |N | Data: | Titlul plansei Pruiect DESENAT |larh.stg. SONYA SIMION ||“ N || ivvie 208 SCENARIUL 2 - PLAN PARTER (06/2018

Atasament: A17_SCENARIUL_2_-_PLAN_ETAJ.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

SCENARIUL 2 - PLAN ETAJ Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURA NUME

Plansa nr.

A.17 Beneficiar

SCENARIUL 2 - PLAN ETAJ � CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE. EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL � CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE � DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN � ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIREA INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE � PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURA NUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

� CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE ORICE RESPONSABILITATE.

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA S.C. PGA MARKERS S.R.L.

Tel: 0721.206063 Fax: 0356.177564 CUI: 366 902 54 J 35/2960/2016

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza: S.F.

Proiect 106/2019

MUNICIPIUL TIMISOARA

Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373,

Data: iunie 2019

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU

Adresa:Str. Paul Constantinescu nr.50, Mun. Timisoara, Jud. Timis, Nr. Cad. 442373, Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA

arh.stg. SONYA SIMION

CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA

PAUL CONSTANTINESCU

Scara

1:200

SALA FITNESS 1 A: 431.53 m2

gresie

HOL SCARA A: 25.82 m2

gresie

HOL TRIBUNE A: 33.23 m2

gresie

TRIBUNE INTERIOARE A: 296.71 m2

sapa epoxidica

TERASA EXTERIOARA ETAJ A: 114.91 m2

deck lemn

OUTDOOR CROSSFIT A: 187.03 m2

tartan

TERASA CROSSFIT A: 85.09 m2

tartan

TRIBUNE EXTERIOARE

28 x 17 = 4.80

12345678910111213141516171819202122232425262728

20 x 17 = 3.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11121314151617181920

1

1

2

2

A

4

4

B

C

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

D

E

F

G

H

I

J

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - C

onfair 444/4 C

hair Fram

e: 51 C hrom

e U

pholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H

)

W ilk

ha hn

- C

on fa

ir 44

4/ 4

C ha

ir Fr

am e:

5 1

C hr

om e

U ph

ol st

er y:

9 9

G ra

ni t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair444/4 ChairFrame: 51 ChromeUpholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - Confair

444/4

Chair

Fram e: 51 Chrom

e

Upholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H)

W ilk

ha hn

- Co

nf ai

r

44 4/

4

Ch ai

r

Fr am

e: 5

1 Ch

ro m

e

Up ho

lst er

y: 9

9 G

ra ni

t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholster y: 99 Gran

it

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

W ilkhahn - Confair

444/4

Chair

Fram e: 51 Chrom

e

Upholstery: 99 G ranit

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H)

W ilk

ha hn

- Co

nf ai

r

44 4/

4

Ch ai

r

Fr am

e: 5

1 Ch

ro m

e

Up ho

lst er

y: 9

9 G

ra ni

t

5 8

x 54

x 7

6 cm

( W

x D

x H

)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholster y: 99 Gran

it

58 x 54 x 76 cm (W

x D x H)

Wilkhahn - Confair

444/4

Chair

Frame: 51 Chrome

Upholstery: 99 Granit

58 x 54 x 76 cm (W x D x H)

6.1 9

13 .37

13 .87

12. 92

6.6 9

2.4 0

1.5 0

15.92

22 .65

7.8 0

3.0 0

4.0 0

1 30.00

56.80 45 6.25 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 50

29 .35

7.44 4.96 15.90 28.50

44.38

19 .56

19 .56

33 .48

2.4 0

1.0 6

23 .70

29 .35

3.4 6

55 6.5

0 6.5

0 6.5

0 4.1

5 2.3

5 6.5

0 6.5

0 6.5

0 6.5

0 3.9

5

45 6.25 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20

56.80

+4.80

+1.02

0.00

+4.80

0.00

+4.80

+4.80

-0.18

-0.18

+4.80

S25

S25

S2 6

S2 6

S27

GARD PLASA - PERIMETRAL

GARD PLASA - PERIMETRAL

LIFT

PISTA ALERGARE

PISTA ALERGARE

PI ST

A AL

ER GA

RE

IESIRE URGENTA

IESIRE URGENTA

IESIRE URGENTA

IESIRE URGENTA

ZONA VERDE

ZONA VERDE

PISTA ALERGARE

PISTA ALERGARE

3

3

5

5

8.15 3.95 13.90 2.00 28.50

TRIBUNE INTERIOARE

BAZIN INTERIOR

BAZIN EXTERIOR

ACCES FITNESS

ACCES TRIBUNE

ACCES MEZANIN

ACCES SALA FITNESS

ACCES FITNESS

ORDINUL ARNIT i BIN ROMÂ

Atasament: memoriu_SF_partea_1.pdf

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap. 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 PGA markers DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE, STRADA PAUL CONSTANTINESCU BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMISOARA LOCATIE: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 rca | n on EEE hi LN A RALEA | SE UI: $66 902 54, J 35/2960/2016 — activitati de arhitectura; TI OARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A, Jud. TIMIS; Tel: (+4) 0721 206063, Fax: (+4) 0356 177564 Mail: office E pgamarkers.ro Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SAL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN IN E, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 PGA FOAIE DE CAPAT marker 1, DENUMIRE OBIECTIV | CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESCU z. AMPLASAMENT | MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 3. CONTINUT | MEMORIU TEHNIC — ARHITECTURA FAZA S.F. ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 5883 Claudiu _... PRALEA. Arhitoci cu diopt de somnăt 4, BENEFICIAR | MUNICIPIUL TIMISOARA 5 PROIECTANT GENERAL | S.C. PGA MARKERS S.R.L. Aarke CUI: 366 902 54, J 35/2960/2016 — activitati de arhittctura; Mun. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr. 1, Ap. 3A, Jud. TIMIS; Tel: (+4) 0721 206063, Fax: (+4) 0356 177564 Mail: office Epgamarkers.ro 6. NUMAR PROIECT | 106/2019 Tel: + *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (Epgamarkers.ro L SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

_ 1 Proiectant arhitectura 2. Proiectant structura de rezistenta 3. sanitare , termice, edilitare, HVAC 4, Ridicare topografica COLECTIV DE ELABORARE Sef proiect. Arhitect Desenat Proiectant instalatii electrice Studiu geotehnic S.C. PGA MARKERS S.R.L. arh. Pralea Claudiu arh. Pralea Claudiu arh. Simion Sonya M&D GENDESIGN Ing. Dan Munteanu S.C. MULTILINES S.R.L. Ing. Feraru Florian PFA HILOHI VICTOR Ing. Hilohi Victor

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA : Adresa: MUN. TIMISOARA, 1UD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 PGA markers DECLARATIE DE CONFORMITATE Eu, S.C. PG.A. MARKERS S.R.L., declar pe propria raspundere, ca serviciul prestat catre beneficiar Municipiul Timisoara proiectul nr. 106 / 2019, „Construire zona sportiva si de agrement Calea Sagului: Bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren tenis, alte amenajari exterioare strada Paul Constantinescu” din Mun. Timisoara, jud. Timis, la care se refera aceasta declaratie, este in conformitate cu prevederile normelor si normativelor de specialitate in vigoare si anume: e Codul Civil e Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, modificata si completata prin Legea 125/1996, Legea 453/2001, Legea 401/2003 si Legea 199/2004 e Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare e Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicata, cu modificarile ulterioare e Ordinul Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena privind modul de viata al populatiei e HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii e HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora e HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor e Ordinul MTCT 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare e NP 68-2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare e P118-1999 - Normativ privind siguranta la foc a constructiilor e OG 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea 212/1997, cu modificarile ulterioare e NP 51-2001 - Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la cerintele persoanelor cu handicap e NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii e H.G. 907/29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare a continutului-cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. k ARHITECTILO« | DIM ROMÂNIA | mr E | PRALEA _ Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOIA, Nr.1, Ap 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 BORDEROU Volum A. PIESE SCRISE: Foaie de capat; Colectiv de elaborare; Declaratie de conformitate; Borderou piese scrise; Borderou piese desenate; Cuprins continut cadru al studiului de fezabilitate BORDEROU PIESE SCRISE: 1.Informatii generale privind obiectivul de investitii (pg. 8) TA Denumirea obiectivului de investitii (pg. 8); TZ Ordonator principal de credite/investitor (pg. 8); 14 Ordonator de credite (secundar/tertiar) (pg. 8); 14 Beneficiarul investitiei (pg. 8); 15 Elaboratorul studiului de fezabilitate (pg. 8);. 2 Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii (pg. 9) 21, Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza (pg. 9) 22. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituţionale și financiare (pg. 9) 23. Analiza situației existente și identificarea deficienţelor (pg. 9) 24, Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii (pg. 10) 25. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice (pg. 10) 3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții (pg. 11) 31. Particularități ale amplasamentului (pg. 16) Zi Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural și tehnologic (caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii, varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia, echiparea si dotarea specifica functiunii propuse (pg. 26) 34, Costurile estimative ale investiţiei (pg. 58) 34. Studii de specialitate, in functie de catgoria si clasa de importanta a constructiilor (pg. 58) 35. Grafice orientative de realizare a investitiei (pg. 58) Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus (pg. 59) 41, Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta (pg. 59) 42, Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia (pg. 60) 43. Situația utilităţilor și analiza de consum (pg. 60) 44. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții (pg. 61) 45. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii (pg. 62) 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara (pg. 63) 47. Analiza economica, inclusiv calcularea indicilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu, sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate (pg. 72) 48 Analiza de senzitivitate (pg. 84) 49 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor (pg. 86) 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat (pg. 90) Bel Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor (pg. 90) 5.2 Selectarea si justificarea scenariului optim, recomandat (pg. 91) 53 Descrierea scenariului optim, recomandat privind amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului, solutia tehnica, probe tehnologice si teste (pg. 91) 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii (pg. 92) 5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice (pg. 92) 56 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri extrne nerambursabile, alte surse legal constituite (pg. 100) 6. Urbanism, acorduri si avize conforme (pg. 101) 6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire (pg. 101) 6.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege (pg. 101) 6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (pg. 101) 64 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor (pg. 101) 6.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (pg. 101) 6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz (pg. 101) 7. Implementarea investitiei (pg. 101) 71 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei (pg. 101) 7Z Strategia de implementare (pg. 101) E Strategie de exploatare/operare si intretinere:etape, metode si resurse necesare (pg. 101) 74 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale (pg. 101) 8. Concluzii si recomandari (pg. 101) Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (E pgamarkers.ro +** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Volum B. PIESE DESENATE ARHITECTURA: Nr. Titlu plansa Nr. Scara plansa 01. Plan de incadrare A.01 - 02. Plan de situatie existent A.02 1:250 03. Plan de situatie propus A.03 1:250 04, Plan subsol A.04 1:100 05. Instalatii piscine A.04' - 06. Plan parter A.05 1:100 07. Plan teren sport A.06 1:100 08. Plan etaj A.07 1:100 09. Plan mezanin A.08 1:100 10. Plan invelitoare A.09 1:100 11, Sectiune A.10 1:100 dz Fatada principala AIA 1:100 13. Fatada laterala dreapta bazin A.12 1:100 interior 14. Fatada laterala stanga bazin interior A.13 1:100 15. Detaliere piscine A14 - 16. Plan de situatie propus — S2 A.15 1:100 17. Plan parter = S2 A.16 1:100 18. Plan etaj — S2 1:100 DIN Claudiu UN PRALEA Arhitect Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT S! INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 MEMORIU S.F. lunie / 2019 PGA 1. Date generale markers 1.1. Denumirea obiectivului de investitii: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STR. PAUL CONSTANTINESCU 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Timisoara; 1.3.0rdonator de credite (secundarj/tertiar): nu este cazul; 14. Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL TIMISOARA; 1.5. Elaboratorul proiectului: P.G.A. MARKERS S.R.L. 2 Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii Terenul liber de constructii in suprafata totala de 9.747 mp este situat in partea de SUD-VEST a Municipiului Timisoara si este delimitat la nord-est de str. Paul Constantinescu (drum asfaltat), la nord-vest de un lot privat (servicii si locuinte in constructie), la sud-vest - lot privat, zona restructurata din suprafata industriala in functiuni mixte (servicii, comert), la sud-est - teren viran prevazut spre dezvoltare ca zona pentru locuinte si functiuni complementare. Terenul ales pentru realizarea complexului sportiv si de agrement este in proprietatea Municipiului Timisoara, inscris in CF nr. 442373, respectiv CF nr. 442374. Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orasului. Avand in vedere ca: - in momentul de fata, Municipiul Timisoara detine un singur bazin de inot acoperit (de tip semiolimpic) amplasat in zona Circumvalatiunii, parte a Complexului sportiv Bega, capacitatea acestui bazin fiind total insuficienta pentru gradul de interes al populatiei pentru inotul de performanta cat si pentru cel de agrement; - Municipiul Timisoaranu detine o baza sportiva prevazuta cu terenuri de tenis, activitate sportiva pentru care se manifesta un grad ridicat de interes in randul cetatenilor; - in zona nu exista terenuri amenajate pentru incurajarea petrecerii timpului liber prin practicarea sporturilor de masa si de echipa; Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 - terenul studiat nu are o utilizare concreta si se constituie ca teren viran. Valorificarea suprafetelor de teren ale municipalitatii, fara utilitate, cu programe pentru populatie este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/valoarea fondului construit invecinat si pe de alta parte contribuie la imbunatatirea nivelulul de trai. Unul dintre obiectivele propuse pentru dezvoltarea infrastructurii de agrement este construirea unui complex sportiv in zona Calea Sagulul, compus in principal din: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis (care poate fi si multifunctional) si alte amenajari interioare si exterioare. Prin realizarea acestei investitii se va asigura totodata: - o noua identitate a zonei, printr-o structura moderna integrata corect in tesutul urban existent, cu identitate arhitectura a care va ridica standardul de urbanism al zonei avand un impact pozitiv asupra populat- iei; - reabilitarea intregii gospodarii subterane (retele edilitare) in spatiul din zona de interventie a proiec- tulul; - imbunatatirea accesului populatiei comunitatii locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona Calea Sagului la practicarea activitatii sportive de intretinere, respectiv a invatarii/practicarii innotului si tenisului de camp, recreere etc.; - venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investitii; - nu in ultimul rand, amenajarea zonei va atrage dupa sine cresterea interesului proprietarilor de a-si reabilita proprietatile/ terenurile parazitare situate in imediata vecinatate a acestuia. Realizarea obiectivului constructii noi cu o structura moderna, cu capacitate, nivel de confort si dotare competitive va reprezenta o constructie cu identitate arhitecturala, ridicand astfel standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populatiei. Destinatia sportiva este oportuna pentru terenul studiat intrucat in zona nu se gasesc baze sportive sau zone de agrement. Facilitatile oferite vor capta publicul prin diversitate, calitatea serviciilor precum si prin spatiile amenajate, rezolvand nevoia de miscare si petrecerea timpului in aer liber a populatiei comunitatii locale. 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate Nu s-a intocmit studiu de prefezabilitate. 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituţionale și financiare Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 252/20.12.2016 s-a aprobat planul urbanistic Zonal „Zona sportiva si de agrement Calea Sagului”, care face obiectul investitiei. Ulterior prin HCL nr. 353/27.06.2019, s-a aprobat prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal „Zona sportiva si de agrement Calea Sagului”, aprobat prin HCL nr. 252/20.12.2016, pana la data de 19.12.2022. Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creştere a nivelului de trai şi implicit o îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor ei. NOTA: Documentaţia s-a elaborat în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții fi- nanţate din fonduri publice. 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficienţelor Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement, reprezintă o parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetățenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor zone de agrement și practicare a sportului în mai multe zone ale orașului. - Municipiul Timisoara nu detine o baza sportiva prevazuta cu terenuri de tenis, activitate sportiva pentru care se manifesta un grad ridicat de interes in randul cetatenilor; Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIVE, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 - in zona nu exista terenuri amenajate pentru incurajarea petrecerii timpului liber prin practicarea sporturilor de masa si de echipa; - terenul studiat nu are o utilizare concreta si se constituie ca teren viran. Valorificarea suprafetelor de teren ale municipalitatii, fara utilitate, cu programe pentru populatie este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/valoarea fondului construit invecinat si pe de alta parte contribuie la imbunatatirea nivelului de trai. 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii: Avand in vedere ca in momentul de fata, Municipiul Timisoara detine un singur bazin de inot acoperit (de tip semiolimpic) amplasat in zona Circumvalatiunii, parte a Complexului sportiv Bega, capacitatea acestui bazin fiind total insuficienta pentru gradul de interes al populatiei pentru inotul de performanta cat si pentru cel de agrement, exista o cerere mare pentru astfel de functiune. Baza sportiva va cuprinde pe langa cele doua bazine de inot, unul acoperit si unul exterior, o sala de fitness cu aparatura moderna, o sala pentru cursuri de yoga, balet, dansuri de societate, karate, judo, cursuri de aparare etc., pista de alergare exterioara, un teren cu functiuni multiple handbal, minifotbal, basket, tenis, zona de jacuzzi, saune, zona crossfit exterior, loc de joaca copii si o cafenea. Investiţia va asigura, totodată: = Îmbunătăţirea accesului populaţiei comunităţii locale, a tuturor categoriilor de vârstă din zona Calea Sagului la practicarea activității sportive de întreţinere, respectiv a învățării și practicării înotului, tenisului, a jocurilor sportive de echipă și a jocurilor sportive individuale. = Îmbunătăţirea bazei de selecţie din rândul tinerilor pentru înot, tenis, jocuri sportive de echipă și a jocur- ilor sportive individuale pentru nivelul de performanţă, prin creşterea numărului de practicanți, de la vârste mici; = Venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investiții, = Facilitatile oferite vor capta publicul prin diversitate, calitatea serviciilor precum si prin spatiile amenajate, rezolvand nevoia de miscare si petrecerea timpului in aer liber a populatiei comunitatii locale devenind un pol de interes. Destinatia sportiva este oportuna pentru terenul studiat intrucat in zona nu se gasesc baze sportive sau zone de agrement. 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orasului. Realizarea obiectivului - construcţii noi cu o structură modernă, cu capacitate, nivel de confort și dotare competitive - va reprezenta o construcţie cu identitate arhitecturală, ridicând astfel standardul de urbanism al zonei și va avea un impact pozitiv asupra populației. Destinația sportivă este oportună pentru terenul studiat întrucât în zonă nu se găsesc baze sportive sau zone de agrement. 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii RESPECTAND CERINTELE BENEFICIARULUI IMPUSE PRIN TEMA DE PROIECTARE SI TINAND CONT DE REGLEMENTARILE/CONSTRANGERI LEGISLATIVE PENTRU REALIZAREA ACESTUI OBIECTIV DE INVESTITIE, PGA 10 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office E pgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA S.R.L... SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 MARKERS SRL, IN CALITATE DE PROIECTANT GENERAL, PROPUNE URMATOARELE SCENARII PRIVIND REALIZAREA INVESTITIEI: ' SCENARIUL 1 In cadrul temei de priectare, beneficiarul solicita ca bazinul descoperit sa aiba aceleasi caracteristici constructive si aceleasi dotari ca si cel acoperit, in acest caz putandu-se organiza competitii si/sau concursuri in aer liber. Acest aspect presupune amenajarea inclusiv a unei tribune destinate spectatorilor. In cadrul scenariului 1, se propune eliminarea tribunei aferente bazinului exterior, zona fiind lasata libera, devenind suport pentru sezlonguri si mese exterioare. Sub acest spatiu alocat ca suport pentru sezlonguri si mese exterioare se va realiza un subsol tehnic care va gazdui echipamentele si instalatiile aferente bazinului. Accesul in camera tehnica se face dintr-o camera amplasata in apropierea terenului de sport cu o scara de acces pe verticala, zona prin care se si ventileaza partial spatiul tehnic. Aceasta camera ascunde si o structura de stalpi din beton armat, ce sustin pista de alergare ce leaga tribunele terenului de tenis cu cladirea principala. Terenul de tenis cu dimensiunile cuprinse intre (34 x 17 ) m si (37 x 18) m (conform cerintei temei de proiectare de catre beneficiar) va suferi modificari astfel incat sa devina de tip multifunctional si sa poata sustine jocuri sportive de echipa precum handbal, minifotbal, baschet. Se va proiecta o suprafata de teren DE 41x21m incadrata armonios in vecinatatea bazinelor de inot. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct fata de accesul la bazinele de inot. Terenul va fi inconjurat partial de tribune si pista de alergare suspendata ce sprijina pe structura tribunei si pe o serie de stalpi din beton armat, pista ce va inconjura terenul pe trei laturi, iar sub tribuna se va gasi un vestiar, grupuri sanitare si un birou personal. Suprafata de joc va fi acoperita cu material special din mastic sintetic elastic (tartan). Pentru terenul de tenis suprafata de joc va fi marcata corespunzator si va avea toate dotarile specifice, in conformitate cu prevederile standardelor Federatiei Romane de tenis/handbal, baschet etc. Pentru terenul de handbal, baschet sau minifotbal se vor trasa marcaje clar diferentiate pentru fiecare joc in parte iar portile vor respecta dimensiunile standard avand stalpii de forma rectangulara si plasa rezistenta la exterior. Se propune realizarea unei instalatii de iluminat nocturn. Pentru a evita efectul de orbire de fond in zori si in amurg, orientarea terenurilor de joc se va face pe cat posibil pe directia nord-sud. Justificat, se permit abateri cu orientare catre vest. Terenul de sport va fi prevazut cu dotarile necesare desfasurarii competitiilor sportive aferente. Se doreste delimitarea amenajarii pentru teren prin montarea unui gard inalt de 3.6-4 metri, care sa inconjoare suprafata de joc. Accesul in aceasta zona, la fel ca si in cazul bazinelor, va fi de tipul: control acces si supraveghere video. Terenul de joc multifunctional va avea acces separat cu o functionare pe orar distinct fata de restul bazei sportive si va dispune cum spuneam, de grup sanitar, vestiar si birou personal, amplasate sub tribune. Total general scenariul 1 = 50,537,508.200 lei fara TVA C+M scenariul 1 = 32,368,964.000 lei fara TVA. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti scenariului 1: Sconstruita = 2.219,20 m” Sdesfasurata = 3.933,58 m” Suta = 3.364,43 m" Sbazin descoperit = 433 m” Steren sport cu tribuna = 1.421 m* Sspatiu verde * 1.672 m? Salei = 1.235 m* Sterase exterioare = 187,09 m? 11 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 2 Sloc de joaca pentru copii * 153,70 m Nr. loc. parcare xistente = 23 locuri Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri P.O.T.= 30.31% C.U.T.= 0,53 Dimensiuni maxime constructie : 53 x 56.80 m Din tema de proiectare si din analiza necesitatilor au rezultat urmatoarele spatii: Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 CANAL TEHNIC (COTA :-3.00) Spatiu/functiune Pardoseli S.utila(mp) H.util (m) Cladirea principala Canal Tehnic beton 470.48 2.80 Subsol Tehnic beton 187.37 2.80 S utila subsol = 657.85 mp PARTER (COTA :+0.00) Spatiu/functiune Pardoseli S.utila(mp) H.util (m) Cladirea principala Hol Acces gresie 90.30 4.00 Cafenea / Lounge gresie 217.04 4.00 G.S. persoane cu dizabilitati gresie 4.10 4.00 G.S. femei 3 gresie 7.51 4.00 G.S. barbati 3 gresie 8.07 4.00 Hol1 gresie 35.31 4.00 Sala Dans / Yoga / Conferinte parchet 136.46 4.00 Birou / Prim Ajutor gresie 17.63 4.00 Birou / Depozit parchet 12.53 4.00 Vestiar Femei gresie 81.50 4.00 G.S. Femei 1 gresie 42.96 4.00 G.S. Barbati 1 gresie 41.05 4.00 Vestiar Barbati gresie 70.97 4.00 Spatiu Tehnic gresie 31.12 4.00 Hol 2 gresie 43.40 4.00 G.S. Femei 2 gresie 20.62 4.00 G.S. Barbati 2 gresie 19.92 4.00 Vestiar Mixt gresie 94.74 4.00 Sauna gresie 7.07 2.88 Sauna 1 gresie 7.09 2.88 Spa gresie 130.45 2.88—- 4.55 G.S. Femei 4 gresie 7.02 4.00 Tel: +40 721 206063 *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Warkers SAUL... SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro 12

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOIA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 G.S. Barbati 4 gresie 6.05 4.00 Hol 4 gresie 4.40 4.00 Bazin Interior gresie 737.85 10.10 Hol 5 gresie 3.75 3.00 Birou 5 gresie 7.56 3.00 Vestiar 5 gresie 32.82 3.00 Spatii exterioare Terasa Exterioara deck lemn 106.53 Loc Joaca Copii tartan 153.70 Terasa Exterioara 2 deck lemn 80.56 S utila parter= 1919.29 mp ETAJ (COTA :+4.80) Spatiu/functiune Pardoseli S.utila(mp) H.util (m) Cladirea principala Hol Scara gresie 25.82 2.90 Sala Fitness 1 parchet 431.53 2.90 Hol Tribune gresie 35.23 5.30 Tribune Interioare gresie 296.71 5.30-9.30 Spatii exterioare Terasa Exterioara Etaj deck lemn 114.91 Outdoor Crossfit tartan 187.03 Terasa Crossfit tartan 85.09 Sutila etaj = 787.29 mp ETAJ PARTIAL / MEZANIN (COTA :+7.90) Spatiu/functiune Pardoseli | S.utila(mp) H.util (m) Cladirea principala Sala Fitness 2 parchet 174.17 | 2.90 S utila TOTALA = 3364.43 SCENARIUL 2 In cadrul scenariului 2, se respecta cerinetele temei de proiectare, iar la nivelul bazinului exterior se realizeaza o tribuna din beton armat. Sub spatiul alocat tribunei se realizeaza un subsol tehnic pentru instalatiile aferente bazinului, iar accesul in camera tehnica subterana se realizeaza din spatele tribunelor, printr-un acces cu scara de acces pe verticala, zona prin care se si ventileaza partial spatiul tehnic. Aceasta tribuna sustine pista de alergare ce leaga tribunele terenului de tenis cu cladirea principala, si comunica cu pista printr-o scara de acces amplasata in partea superioara, paralela cu pista. Terenul de tenis cerut in tema de proiectare deserveste strict acest sport si este amplasat in locatia ceruta si in PUZ. Amenajarile de tenis trebuie sa se integreze in mediul inconjurator. Se va proiecta o suprafata Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro **'* ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSIVIISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIVIE, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 de teren conform standardelor in vigoare incadrata armonios in vecinatatea bazinelor de inot. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct fata de accesul la bazinele de inot. Terenul va fi inconjurat partial de tribune si pista de alergare suspendata ce va inconjura terenul pe trei laturi, iar sub tribuna se va gasi un vestiare, grupuri sanitare si un birou personal. Se vor respecta dimensiunile standard ale terenului de joc și ale spatiilor suplimentare din spatele liniilor de fund pe ambele parti si pe lateralele terenului, astfel incat suprafata generala pentru un teren sa aiba dimensiuni cuprinse intre (34 x 17 ) m si (37 x 18) m, conform normativelor in vigoare. Suprafata de joc va fi acoperita cu material special din mastic sintetic elastic (tartan). Pentru terenul de tenis suprafata de joc va fi marcata corespunzator, in conformitate cu prevederile standardelor Federatiei Romane de Tenis. Fileul va fi montat pe stalpii de sustinere ce vor avea dimensiuni standardizate. Se propune realizarea unei instalatii de iluminat nocturn. Pentru a evita efectul de orbire de fond in zori si in amurg, orientarea terenurilor de joc se va face pe cat posibil pe directia nord-sud. Justificat, se permit abateri cu orientare catre vest. Terenul de tenis va fi prevazut cu dotarile necesare desfasurarii competitiilor sportive aferente. Se doreste delimitarea amenajarii pentru teren prin montarea unui gard inalt de 3.6-4 metri, care sa inconjoare suprafata de joc. Accesul in aceasta zona, la fel ca si in cazul bazinelor, va fi de tipul: control acces si supraveghere video. Terenul de tenis va avea acces separat cu o functionare pe orar distinct fata de restul bazei sportive si va dispune cum spuneam, de grup sanitar, vestiar si birou personal, amplasate sub tribune. Total general = 51,296,003.200 lei fara TVA C+M = 33,127,459.000 lei fara TVA. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti scenariului 2: Sconstruita = 2.346,26 m? Sdesfasurata = 4.105,64 m” Surla = 3.436,93 m" Sbazin descoperit * 433 m* Stribuna exterioara = 60 m” Steren sport cu tribuna = 1.421 m” Sspatiu verde= 1.580,11 m? Satei = 1.220,40 m" Sterase exterioare = 106,53 m? Sloc de joaca pentru copii = 153,70 m? Nr. loc. parcare sxstente = 23 locuri Nr. loc. parcare propuse * 7 locuri P.0.T.= 34,05% C.U.T.= 0,56 Dimensiuni maxime constructie : 53 x 56.80 m Din tema de proiectare si din analiza necesitatilor au rezultat urmatoarele spatii: CANAL TEHNIC (COTA :-3.00) Spatiu/functiune Pardoseli S.utila(mp) | H.util (m) Cladirea principala Canal Tehnic beton 470.48 2.80 Subsol Tehnic beton 187.37 2.80 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT S! INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGINVIE, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AFR LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 S utila subsol = 657.85 mp PARTER (COTA :+0.00) Spatiu/functiune Pardoseli S.utila(mp) H.util (m) Cladirea principala Hol Acces gresie 90.30 4.00 Cafenea / Lounge gresie 217.04 4.00 G.S. persoane cu dizabilitati gresie 4.10 4.00 G.S. femei 3 gresie 751 4.00 G.S. barbati 3 gresie 8.07 4.00 Hol1 gresie 35.31 4.00 Sala Dans / Yoga / Conferinte parchet 136.46 4.00 Birou / Prim Ajutor gresie 17.63 4.00 Birou / Depozit parchet 12.53 4.00 Vestiar Femei gresie 81.50 4.00 G.S. Femei 1 gresie 42.96 4.00 G.S. Barbati 1 gresie 41.05 4.00 Vestiar Barbati gresie 70.97 4.00 Spatiu Tehnic gresie 31.12 4.00 Hol2 gresie 43.40 4.00 G.S. Femei 2 gresie 20.62 4.00 G.S. Barbati 2 gresie 19.92 4.00 Vestiar Mixt gresie 94.74 4.00 Sauna gresie 7.07 2.88 Sauna 1 gresie 7.09 2.88 Spa gresie 130.45 2.88- 4.55 G.S. Femei 4 gresie 7.02 4.00 G.S. Barbati 4 gresie 6.05 4.00 Hol4 gresie 4.40 4.00 Bazin Interior gresie 737.85 10.10 Hol 5 gresie 3.75 3.00 Birou 5 gresie 7.56 3.00 Vestiar 5 gresie 32.82 3.00 Spatiu tehnic 2 beton 53.25 3.00 Spatiu tehnic 3 beton 19.25 3.00 Spatii exterioare Terasa Exterioara deck lemn 106.53 - Loc Joaca Copii tartan 153.70 - S utila parter= 1991.79 mp 15 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap. 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 ETAJ (COTA :+4.80) Spatiu/functiune Pardoseli S.utila(mp) H.util (m) Cladirea principala Hol Scara gresie 25.82 2.90 Sala Fitness 1 parchet 431.53 2.90 Hol Tribune gresie 33.23 5.30 Tribune Interioare gresie 296.71 5.30- 9.30 Spatii exterioare Terasa Exterioara Etaj deck lemn 114.91 - Outdoor Crossfit tartan 187.03 - Terasa Crossfit tartan 85.09 - Sutila etaj = 787.29 mp ETAJ PARTIAL / MEZANIN (COTA :+7.90) Spatiu/functiune Pardoseli | S.utila(mp) | H.util (m) Cladirea principala Sala Fitness 2 parchet 174.17 | 2.90 S utila TOTALA = 3436.93 mp NOTA: Avand in vedere faptul ca din punct de vedere al particularitatilor amplasamentului cele 2 scenarii prezentate mai sus nu prezinta diferente, in continuare detalierea punctului 3.1. este urmatoarea: 3.1.Particularități ale amplasamentului: Toate scenariile/opțiunile tehnico-economice sunt situate pe același amplasament. 3.1 a) descrierea amplasamentului: Localizare - intravilan Municipiul Timisoara este resedinta judetului Timis si este situat in partea de vest a tarii. Terenul propus pentru construirea zonei sportive si de agrement Calea Sagului se afla in partea de Sud- Vest a Municipiului Timisoara, adiacent unei artere majore de acces: Calea Sagului. Este un teren liber de constructii, cu forma neregulata. Suprafata terenului Terenul tratat in cadrul PUZ-ului este format din doua CF-uri: primul teren alocat pentru baza sportiva in suprafata de 7.321 mp (CF nr. 442373), al doilea teren pentru drum, in suprafata de 2.426 mp (CF nr. 442374); Destinatie conform PUZ: Zona sportiva si de agrement Calea Sagului. Dimensiuni in plan Terenul este liber de constructii, cu forma neregulata iar conform ridicarii topografice avem urmatoarele dimensiuni pe contur : e La Nord-Est : spre str. Paul Constantinescu, o lungime cumulata de 29,172 m; e La Nord-Vest: spre lotul privat servicii (si locuinte in constructie); o lungime cumulata de 154,772m 16 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denurnire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap. 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 e La Sud-Vest : spre lotul privat, fosta incinta Dermatina — zona restructurata din suprafata industriala in functiuni mixte, servicii comert — o lungime cumulata de 76,041m; e La Sud-Est: spre terenul viran prevazut spre dezvoltare ca zona pentru locuinte si functiuni complementare - avem o lungime cumulata de 173,67m. Regimul juridic Date preluate din Certificatul de Urbanism nr. 3205 din 03.08.2018 emis de Primaria Municipiului Timisoara : Teren situat in intravilan. Proprietar Municipiul Timisoara - domeniul public. Regimul economic Teren in suprafata de 7.321 mp (CF nr. 442373 — proprietar Municipiul Timisoara), teren pentru drum in suprafata de 2.426 mp (CF nr. 442374 — proprietar Municipiul Timisoara); Destinatie conform PUZ: Zona sportiva si de agrement Calea Sagului. Regimul tehnic 1. Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 252/2016 Zona sportiva side agrement; Regimul de inaltime max. (S)+P+3E, H max=12 m; POT max = 45,1%, CUT max =1. Spatii verzi si plantate — min 30% sin suprafata terenului. 2. Constructiile se vor amplasa conform plansei de reglementari anexa la PUZ cu respectarea zonei de implementare, iar realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse se va face pe parcela detinuta de beneficiari; 3. Utilitati existente in zona: apa, canal, gaz, electricitate; 4, Circulatie pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare conform PUZ. In ceea ce priveste realizarea accesului auto la obiectiv, se va preciza faptul ca intra in sarcina beneficiarului de a solicita / obtinerea de la detinatorul drumului identificat cu CF nr. 442500 (proprietar Shopping City Timisoara SRL) drept servitute; in lipsa reglementarii situatiei juridice privind accesul din drumul privat identificat cu CF nr. 442500, se va prevedea accesul la obiectiv din drumul public identificat cu CF 442374 (se va stabili la faza de PTh); in ceea ce priveste constrangerile prevazute in documentatiile de urbanism, se va mentiona faptul ca prin planul de mobilare prevazut la faza PUZ exista obligativitatea de pastrare a unui aliniament al constructiei propuse cu retragere la minim 5 m fata de limita de proprietate. 3.1 b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si cai de acces publice Parcela studiata, indentificata prin C.F. nr. 442373, in suprafata de 7.321 mp, are forma neregulata si este liber de constructii. Terenul este amplasat la incidenta intre o zona aflata intr-un proces de reconversie din industrie in functiune mixta — servicii — comert si o zona rezidentiala. Parcela studiata se invecineaza: e LaNord-Est: str. Paul Constantinescu, drum asfaltat / teren cu vegetatie, care contine o balta; e La Nord-Vest: lot privat servicii (si locuinte in constructie); o La Sud-Vest: exista drumul idendificat cu CF nr. 442500 iar in continuare un lot privat, fosta incinta Dermatina — zona restructurata din suprafata industriala in functiuni mixte, servicii comert — edificata; o La Sud-Est: este un drum public, identificat cu CF 442374, cu 23 locuri de parcare, iar in continuare un teren viran prevazut spre dezvoltare ca zona pentru locuinte si functiuni complementare. 3.1 c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite La Sud-Vest se propune amplasarea intrarii principale a ansablului si accesul auto si pietonal pe parcela din drumul idendificat cu CF nr. 442500. Avand orientate urmatoarele functiuni pe aceasta parte a fatadei: - la parter - holul de intrare, cafeneaua, sala de dans yoga balet etc., vestiare. Ea Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (Ppgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.A.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 - laetaj- sala de fitness , zona de crossfit exterioara, pista de alergare si o terasa verde. La Sud-Est ansamblul e marcata de o intrare pietonala secundara la mijloc si se propune asezarea esalonata pe lungimea terenului a functiunilor principale din terna de proiectare: - la parter cafenea cu locul de joaca pentru copii adiacent, bazinul acoperit cu tribune, bazinul exterior, terenul multifunctional si o parte din rampa de alergare care urca la etaj. - laetaj- sala de fitness , zona de crossfit exterioara, pista de alergare suspendata La Nord-Vest — se propune amplasarea: - la parter — tribunele terenului multifunctional, zone tehnice, zona de jacuzzi si sauna de sub tribunele bazinului acoperit, vestiare, - la etaj — pista de alergare suspendata partial, spatele tribunelor, sala de fitness. La Nord-Est se amplaseaza capatul terenului multifunctional si pista de alergare. 3.1 d) surse de poluare existente in zona Poluarea aerului in special prin pulberi în suspensie si sedimentabile (PM10, PM2,5) datorita conditiilor de trafic rutier adiacent zonei. 3.1 e) date climatice si particularitati de relief Municipiul Timisoaraare ca zona de relief Campia de Vest, in zona de divagare a raurilor Timis si Bega. Relieful zonei Timisoarei este plat, netezimea suprafetel de campie nefiind intrerupta decat de albia slab adancita a raulul Bega (realizata artificial, prin canalizare). In detaliu insa, relieful orasului si al imprejurimilor sale prezinta o serie de particularitati locale, exprimate altimetric prin denivelari modeste care nu depasesc 2-3 m. Terenul studiat este ocupat de zona verde neamenajata reprezentata de vegetatie spontana. Caracteristici climatice ale zonei: Temperatura aerului: - media lunara maxima: +20-28" C (iulie-august); media lunara minima: -1 - -2" C (ianuarie); _ temperatura medie multianuala a aerului : 8,8" - data medie a primului inghet: 11 octombrie ; - nr mediu al zilelor tropicale [ Tmax. >30' CJ]: 8 zile / an; _ durata medie de stralucire a soarelui: 1924,1 ore/an ; - numarul mediu al zilelor cu ninsoare : 28 zile/an. Caracteristici topografice ale terenului: Localitatea Timișoara este aşezată într-o zonă de câmpie, cu altitudinea maximă de 95 m în cartierul „Între Vii” și înălțimea minima de 8 m în vestul cartierului Mehala. „Privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - şi cele daciene in facies lacustru şi de mlaştină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formaţiunile ponţianului şi sar- maţianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin. Drept consecinţă a alcătuirii petrografice a formaţiunilor de suprafaţă, pe teritoriul Timişoarei se produc şi fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos . Fenomenul se evidenţiază în cartierul Fab- ric , dar şi în alte părţi unde s-au format crovuri (Ronaţ)”. Localitatea se încadrează în zona cu grad de seismicitate de 7,5. „Din punct de vedere tectonic, oraşul Timișoara este aşezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existenţa vulcanului stins de la Şanov- iţa, precum şi de apele mineralizate din subsolul Timişoarei, cele de la Calacea spre nord şi Buziaş-lvanda în sud”. 18 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (E pgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:140 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Caracteristici geo-tehnice ale terenului: Terenul este relativ plan si orizontal, avand stabilitatea generala asigurata si este liber de constructii. Terenul este constituit din materiale foarte diverse: argile, prafuri, nisipuri și pietrişuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se află la circa 1400-1700 m adâncime și este străbătut de o rețea densă de microfalii, dintre care prezintă interes cea denumită ”Falia Timișoara Vest”. Solurile sunt de natură aluvionară cu caracteristicile unei stratificații încrucișate cu apariția predomi- nantă în suprafață a formațiunilor argiloase. Terenul de pe raza localității moștenește o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte. Din punct de vedere seismic, terenul se incadreaza in zona D cu Tc=1,0s si Ks=0,16 — corespunzator clasei de importanta a constructiei. 3.1 f) existenta unor retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura, conditionari specifice in cazul existentei unei zonei protejate sau de protectie, terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala; Situatia actuala a utilitatilor este urmatoarea: conform avizelor de amplasament aferente avizului unic emis de Municipiul Timisoara, pe terenul care face obiectul investitiei nu exista retele de gospodarie subterana care sa necesite relocarea/protejarea acestora. Alimentarea cu energie electrica: Terenul aflat in studiu nu beneficiaza de bransament electric. In zona propusa pentru studiu si in zona imediat adiacenta exista retele de energie electrica inalta (110 kV), medie (10,20 kV) si de utilizare (230/400 V). Retelele de inalta tensiune sunt deservite de catre S.C. TRANSELECTRICA S.A., iar cele de medie tensiune si de tensiune de utilizare de S.C. ENEL S.A. Pe langa retele exista si statii de transformare din tensiune medie in tensiune de utilizare. Retelele de medie tensiune si tensiune de utilizare se gasesc amplasate atat aerian, cat si subteran in principal in zonele de locuinte. Bransarea obiectivului la reteaua de alimentare cu energie electrica va respecta solutia tehnica stabilita prin avizul tehnic emis furnizoul de energie electrica. Alimentarea cu apa rece: In prezent, parcela studiata nu are instalatii de alimentare cu apa potabila sau industriala. Solutia de bransare la reteaua de apa potabila se va stabili conform avizului tehnic emis de Aquatim SA. Conform aviz de amplasament Aquatim, precizam ca pe strada Paul Constantinescu exista o conducta de apa potabila diametrul 125 mm care nu trece prin fata terenului care face obiectul investitiei. Canalizare: In prezent parcela studiata nu are instalatii de canalizare. In apropiere, de-a lungul strazii Paul Constantinescu, exista o retea de canalizare, avand diametrul de 400 mm. Pe drumul public situat pe latura de Sud-Est (idendifictat cu CF 442374) se află amplastă în subteran un canal din tuburi PVC-KG, amplasat în axul carosabilului cu diametru 260 mm și care colectează apele preluate de gurile de scurgere existente și le descarcă în canalizarea de pe str. Paul Constantinescu. Posibile interference cu monumete istorice - nu e cazul (terenul nu se afla situat intr-un areal protejat istoric). Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si nationala - nu e cazul; de mentionat faptul ca in conformitate cu prevederile art. 4 lit. f din HG 560/2005 modificata cu 37/2006, sunt exceptate de la obligatia realizarii adaposturilor de pro- tective civila urmatoarele categorii de constructii: cladirile si constructiile speciale pentru activitati sportive si de agrement, nefiind necesar avizul de Aparare Civila solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 3205/2018 aferent investitiei. 3.1 g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — extras din studiul geotehnic conform normativelor in vigoare; In ceea ce priveste datele mentionate la acest punct, facem precizarea ca exista un vechi studiul ge- 19 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro **'* ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 otehnic care a stat la elaborarea PUZ-ului aferent investitiei, date care au fost prelucrate in urma cu aprox 5 ani. Legislatia in vigoare privind elaborarea unui studiu de fezabilitate permite utilizarea unor date existente in arhive accesibile, insa se impune actualizarea/refacerea acestui studiu geotehnic si implicit a studiului hidro- logic aferent. In vederea stabilirii conditiilor de fundare pentru investitia care face obiectul prezentului memoriu, beneficiarul MUNICIPIUL TIMISOARA a solicitat elaborarea unui studiu geotehnic actualizat. In acest scop au fost efectuate 5 (cinci) foraje manuale 02“ pana la -5,00 m adancime din care s-au prelevat probe tulburate in vederea stabilirii caracteristicilor fizice ale terenului din cadrul zonei active. De asemenea fiecare foraj a fost completat cu cate o determinare P.D.U. Totodata s-au consultat si documentatiile de specialitate elaborate anterior in zona. Documentatia geotehnica este intocmita conform Normativ NP 074-2014 precum si Normativ NE 012- 1:2007. (i) date privind zonarea seismica Amplasamentul cercetat se afla dispus in zona de Sud a localitatii Timisoara respectiv pe str Paul Constantinescu. Investitile care vor fi edificate nu se alipesc cu nici o cladire (vezi plan de situatie anexat pl 01- Geo). Din punct de vedere climatic si pluviometric, zona este caracterizata printr-un climat temperat- continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de cimpie (cum este cea a Banatului de cimpie). Seismic, in conformitate cu Normativ P 100/1-2013, amplasamentul cercetat se incadreaza in zona seismica ag=0,20 si Tc= 0,7 sec. (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice In urma studiilor geotehnice elaborate actual s-a constatat prezenta umpluturilor pe o adancime var- iabila de -2,60 m... -3,50 m (in zona au existat anterior baltile de la Dermatina, care ulterior au fost sistemati- zate cu umpluturi diverse), dupa care urmeaza un strat de nisip cenusiu-vinetiu (fund de balta) — imersat in apa. Nivelul apei este situat la -3,00m ... — 3,50 m. Presiunea conventionala estimata este de cca 180 kPa pentru stratul de umplutura si 220 kPa pentru stratul de nisip prafos / nisip mijlociu cenusiu-vinetiu. Adancimea de inghet conform STAS 6054-77 este de 0.80 m. (iii) date geologice generale Conditiile climatice din zona Banatului de campie, luate in considerare cu caracter informativ, conform At- lasului Climatologic al Romaniei, se caracterizeaza prin urmatorii parametri: a) Temperatura aerului: e Media lunara minima: - (1-2)'C, in ianuarie; e Media lunara maxima: + (21-22)'C, in iulie-august; e Temperature minima absoluta: - 29,2'C, in 13.02.1935; e Temperature maxima absoluta: + 40,0'C, in 16.08.1952 e Temperature medie anuala : + 10,9*C b) Precipitatii: e Media lunara maxima : 70-80 mm, in iulie; e Media anuala : 600-700 mm; e Cantitatea maxima in 24h:100mm c) Vantul: e Directie predominanta Nord-Sud:16% 20 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SA.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOIA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 e Directie predominanta EST-Vest: 13%. Adancimea de inghet stabilita conform STAS 6054/77 pentru zona cercetata este de -0,70 m. (iv) Date geo-tehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane,raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări,hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz; Stratificatia terenului. Caracteristici Determinare PDU. Stratificatia terenului pusa in evidenta atat prin lucrarile de prospectiune geotehnica executate cu prezenta ocazie (foraj F1,F2,F3,F4,F5) cat si prin cele executate anterior in zona, este urmatoarea: Zone foraje FI, F2, F3: - umplutura de pamant cu fragmente de betoane pana la -3,20m adancime fata de CTN; - depunere de balta cu vegetatie (papuris putrezit) pana la cca-3,40m adancime fata de CTN; - nisip mijlociu si fin gri cenusiu micaceu saturat strat neepuizat pana la adancimea la care s-au ex- ecutat cercetarile (-5,00m). Zone foraje F4 si F5: - umplutura de pamant cu fragmente de caramida pana la -1,00 m adancime fata de CTN; - nisip mijlociu si fin gri cenusiu micaceu uscat pana la cca -2,00 m adancime; -argila nisipoasa cenusie cafenie plastic vartoasa umeda la foarte umeda pana la cca -2,70 m adancime; - nisip mijlociu si fin gri-cenusiu micaceu saturat strat neepuizat pana la adancimea la care s-au executat cercetarile (-5,00 m). Caracteristicile fizice ale terenului sunt urmatoarele: - umiditatea w=33,1% ; 33,0%; 23,9%; 6,8% - limita de framantare Wp =18,8% - limita de curgere Wl=41,0% - indicele de plasticitate 1,=22,2% - indicele de consistenta lc=0,77 - greutatea volumica y=18,2kN/m? - porozitatea n=47,54% - indicele porilor e=0,91 - modul de deformatie edometric M >3=7215 kPa - modul de deformatie liniara E=7937 kPa Incercarile la fata locului (PDU) executate pe amplasament semnaleaza urmatoarele: Zone foraje FI, F2, F3: Stratul de nisip mijlociu si fin interceptat sub -3,40m adancime se prezinta de indesare “mijlocie” reprezentat prin : Nio = 8...11 lov/lOcm Zone foraje F4, F5: Stratul de nisip mijlociu si fin interceptat pana la cca -2,00m adancime se prezinta de indesare “mijlocie” reprezentat prin : Nio - 6...8 lov/lOcm Stratul de argila-nisipoasa existent intre -2,00m si -2,70m adancime este normal consolidat si este reprezentat prin: Nio= 7...8 lov/ 10cm 21 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (E pgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 In adancime, sub -2,70m stratul de nisip mijlociu si fin se prezinta de indesare “mijlocie” reprezentat prin : Nio= 8...11 lov/ 10cm (v) Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările Amplasamentul este situat în zonă urbană, intravilan, unde s-au luat măsurile necesare pentru dimin- uarea riscurilor naturale, nu sunt necesare măsuri suplimantare. Conform P.A.T.N. România, UAT Timișoara se încadrează: * Zonă de intensitate seismică 6 pe scara MSK și perioadă cca. 100 de ani de revenire. * Zonă unde cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 de ore (în perioada 1901-1997) este mai mică de 100 mm și a unităților teritoriale afectate de inundații datorate pe torenți. * Potenţial de producere a alunecărilor scăzut. Seismic, in conformitate cu Normativ P 100/1-2013, amplasamentul cercetat se incadreaza in zona seismica ag=0,20 si Tc= 0,7 sec. (vi) Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu in- dicarea surselor de informare enunțate bibliografic Apa subterana La data efectuarii cercetarilor pe teren freaticul a fost interceptat sub forma de infiltratii la -3,20m adancime (zonele FI, F2, F3) respective -2,70m adancime (zonele F4, F5) prezentand nivele stabilizat la 2,50m adancime fata de CTN (Zonele F1,F2,F3,F4,F5). In lipsa unor masuratori sistematice si de durata efectuate de institutii specializate in zona se aprecia- za urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice: NHmaX" -1,50 m fata de nivel teren actual -2,50 m fata de nivel teren actual. Chimism apa Chimismul apei este redat in buletinul de analiza anexat. Pe baza concluziilor continute in bul. 13243/2019 conform cerintelor standard CP 012-1/2007 apa prezintaagresivitate de tip Carbonic "intensa” si de tip slaba Sulfatica Analiza chimica - agresivitate fata de beton la o proba de apa prelevata. Valori obtinute Determinari Metode de UM Clasa experimental Valori de referinta de expune re analiza Locul recoltarii - Loc. Timisoara Adancimea de m F1-NH-2,60 recoltare Data recoltarii 15.06.2019 probelor - Limpede Proprietati fizice IMP si organoleptice <6,5 si 25,5 XAl SR ISO _ ! Indice pH 1316 <5,5si > 4,5 XA2 80 <4,5 si2 40 XA3 22 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 3 Bioxid de carbon rg/dm 215 si< 40 XAI agresiv SIM >40 si < 100 3 1276 C02 agresiv 61 > 100 pana la saturatie mg/dm” XAl 60,0 > 300 si< 1000 XA? > 1000 si < 3000 XA3 > 3000 pana la saturatie mg/dm” XAI > 200 si < 600 SAD >600 si < 3000 XA3 250,0 > 3000 pana la saturatie Magneziu STAS 6674 - 77 Sulfaji STAS 8601 - 70 3 Saruri de amoniu SR ISO ag > I5si <30 XA 7150 >30 si <60 XA2 1,27 >60 si < 100 XA3 Clase de expunere in functie de mecanismele de dearadare conform CP 012/1 - 2007 — tabelul 2 Buletin de analiza nr. 12.432/2018 Natura agresivitatii IM Clasa de expunere Agresivitate chimica General acida PH _ Neagresiva Carbonica CO? agresiv mg/dm* - Agresivitate intensa Magneziana mg/dm? - Neagresiva Sulfatica (s04'-) mg/dm* - Agresivitate slaba Saruri de amoniu (NH4*) mg/dm? Neagresiva XAl — mediu Inconjurator cu agresivitate chimica slaba conform tabelului 2 XA2 — mediu Inconjurator cu agresivitate chimica moderata conform tabelului 2 XA3 — mediu inconjurator cu agresivitate chimica intensa conform tabelului 2 (vii) Concluzii. Recomandari Pentru incadrarea preliminara a lucrarilor din punct de vedere al „Riscului geotehnic”, respectiv al „Categoriei geotehnice”, conform „Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074/2014, aprobat cu Ordinul nr. 128/08.05.2007 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si publicat in Monitorul Oficial nr. 381 din 06-iunie-2007, anexa l.l., se considera factorii de influenza prezenta si in tabelul de mai jos: Factori de influenta Incadrarea Puncte Condifii de teren Terenuri bune 2 Apa subterana Fara epuismente 1 Clasificarea constructiei dupa Categoria de Normala 3 importanta. 23 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Ppgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI:: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Vecinatati Rise moderat 3 Zona sesmica : valoare de virf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0,20 si perioada de control (colt) Tc-o,7s, conform normativului P100/1 -2013 Zona seismica PUNCTAJ TOTAL 10 Conform Tabelului din Normativul NP 074/2014, totalul de 10 puncte precum si a datelor prezentate anterior imobilul se incadreaza in „categoria geotehnica 2”, cu „risc geotehnic moderat”. Pe baza datelor continute in paragrafele anterioare se pot stabili urmatoarele concluzii si recomandari: Il. Bazin de inot acoperit (zona foraje F1, F2, F3) a). Fundare directa Terenul apt de fundare in cazul adoptarii acestei variante este constituit din nisip mijlociu si fin gri cenusiu micaceu saturat. Adancimea minima de fundare recomandata este: Dfmin= -3,60m adancime fata de nivel teren actual Pentru calculul terenului de fundare in gruparea fundamentala de incarcari se va adopta, conform STAS 3300/2- 85 urmatoarea presiune conventionala de baza (B =1,00 m, Df= 2,00 m): Pconv =210 kPa Urmeaza ca pentru alte adancimi de fundare respectiv latimi ale talpilor fundatiilor sa fie aplicate corectiile stipulate in STAS-ul mentionat anterior (STAS 3300/2-85). b). Fundare indirecta In aceasta varianta se va executa sapatura generala intre toate axele si sirurile aferente bazinului de inot acoperit conform proiect pana la cca Dfmin= - 3,60m adancime fata de nivel teren actual urmand a se dispune o perna de balast pana la cotele indicate de proiectantul de specialitate (structuri). Perna de balast va fi realizata si compactata mecanic in straturi elementare de cca 0,20m fiecare astfel incat sa fie obtinut un grad de compactare de minim D=0,90. Il. Bazin de inot descoperit ( zona foraj F4) Terenul apt de fundare este constituit din nisip mijlociu si fin gri cenusiu micaceu saturat. Adancimea minima de fundare recomandata este: Dfmin= -1,20m adancime fata de nivel teren actual Pentru calculul terenului de fundare in gruparea fundamentala de incarcari se va adopta, conform STAS 3300/2-85 urmatoarea presiune conventionala de baza (B =1,00 m, Df= 2,00 m): Pconv= 210 kPa. Urmeaza ca pentru alte adancimi de fundare respectiv latimi ale talpilor fundatiilor sa fie aplicate corectiile stipulate in STAS-ul mentionat anterior (STAS 3300/2-85). III. Teren tenis (teren mixt) ( zona foraj F5 ) Pentru aceste investitie se recomanda decaparea terenului amplasamentului pana la adancimea de - 0,40m fata de CTN (actual) pe intreaga suprafata a terenului de tenis pana la stratul de umplutura de pamant cu fragmente de caramida strat care va fi compactat mecanic astfel incat sa fie realizat Dmin = 0,90 dupa care se vor asterne straturile indicate de proiectantul de specialitate. Pentru bazine in situatia interceptarii la cota prescrisa in prezentul proiect a unor pamanturi necorespunzatoare (maluri, pamanturi negre, umpluturi) acestea vor fiindepartate pana la interceptarea 24 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 terenului recomandat ca fund apt de fundare. Completarea se va efectua prin plombarea cu beton simplu. In cazul in care se intercepteaza suprafreaticul in procesul executarii lucrarilor de terasamente pentru bazinele de inot se recomanda efectuarea epuizmentelor in mod indirect prin pompare cu instalatie de filtre aciculare. Coeficientul de permeabilitate este de: k = 107-107 cm/ sec. Conform normelor de protectie a muncii se vor prevedea sprijiniri de taluzuri la sapaturi mai adanci de -2,00m. In vederea evitarii influientei negative a factorilor climatici asupra terenului de fundare precum si asupra betoanelor infrastructurii se recomanda ca la executie sa fie realizata continuitatea lucrarilor conform tehnologiei pana la cota +0,00, inclusiv a umpluturilor de sistematizare. La proiectarea si executia bazinelor pentru o exploataree corespunzatoare a acestora se va avea in vedere natura terenului de fundare care poate genera acumulari ale apelor suprafreatice (meteorice) in spatii neprotejate d.p.dv. hidrofug. In acest scop, se vor prevedea masuri de hidroizolatie pentru evitarea acumularilor acestor ape. De asemenea aceste masuri privind hidroizolatia pot prevenii infiltratii din retelele purtatoare de apa din zona. Conform analizei chimice - agresivitate apa fata de beton la o proba prelevata de pe amplasament prin buletinul de analiza nr. 13243/2019 precum si cerintelor standard CP 012-1/2007 apa prezinta agresivitate de tip carbonic “intensa” si de tip “sulfatic” slaba fata de elementele din beton. Dupa executarea lucrarilor de terasamente (sapaturi) va fi chemat geotehnicianul in vederea intocmirii Procesului Verbal privind nature terenului de fundare. 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic; caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia; echiparea si dotarea specifice functiunii propuse Generalitati Se vor respecta reglementarile urbanistice existente in zona: Plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent: se vor respecta reglementarile urbanistice aplicabile zonei, conform documentatiilor de urbanism aprobate: cap. 3 din Certificatul de urbanism, PUZ aprobat prin HCL 252/2016. De asemenea se va respecta: RLU, Codul Civil, HG 525/1996, OMS 119/2014, HCL 455/2014. Pe terenul pus la dispozitie, identificat cu CF nr. 442373, in suprafata de 7.321 mp, se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement a municipiului, prin construirea unul complex sportiv compus in principal, din: cladirea principala care adaposteste bazinul acoperit, bazin descoperit, teren de tenis, zona verde si alte amenajari. Drumul de acces si cele 23 locuri de parcare (prevazute pe terenul identificat cu CF. nr. 442374, in suprafata de 2426 mp) care sa deserveasca necesitatile amenajarilor cu caracter sportiv si de agrement propuse spre realizare, a facut obiectul altei investitii, executate in baza Autorizatiei de construire nr. 1256/03.09.2015. La intocmirea prezentului memoriu s-a luat in considerare: - Tema de proiectare intocmita de beneficiar - Reglementarile urbanistice prevazute in cadrul PUZ aprobat prin HCL 252/2016 - Planurile de arhitectura concepute de proiectantul general PGA MARKERS SRL. - Reglementarile urbanistice prevazute in cadrul Certificatului de urbanism aferent investitiei. - Integrarea corecta a conceptului propus in tesutul urban existent si respectarea normelor estetice de arhitectura moderna; 25 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646690 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 - Expresivitatea plastica si coerenta elementelor propuse; - Calitatea functionala a spatiului propus (social si ambiental) atat in interior cat si în exterior; - Eficienta solutiei propuse si fezabilitatea acestuia; - Respectarea aspectelor de ordin tehnic, economic, urbanistic etc. in conformitate cu cerintele CU si ale legislatiei in vigoare; - Stabilirea unui ansamblu de constructii si instalatii care sa indeplineasca conditiile tehnice, normele si normativele in vigoare pentru realizarea tututor functiunilor; - Dimensionarea corespunzatoare a cailor de acces; - Dimensionarea corespunzatoare a mijloacelor de prevenire si detectie a incendiilor; - Dimensionarea corecta a instalatiilor termice, comunicatii si electrice/iluminat, apa-canal, hidranti etc. si a bransamentelor aferente, necesare tututor functiunilor; - Realizarea intregii documentatii necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de construire. Structura de rezistenta Din punct de vedere seismic conf. P100-1/2013, investitia propusa spre realizare este amplasata intr-o zona seismica caracterizata printr-o acceleratie de varf a terenului ag=0.20g pentru IMR 225 de ani si o perioada de colt Tc=0.7 sec. - Categoria de importanta a intregului obiectiv de investitii: „B”” - Clasa de importanta: „Il'-conf. P100-1/2013 si „lll”- conf. SR EN 1998-1-2004. Regimul de inaltime maximal este: Sp+P+E. Se doreste implementarea unor solutii arhitecturale moderne cu aspecte inovatoare si cu functiuni bine corelate intre ele. Alegerea materialelor si finisajelor se va realiza cu atentie si se va urmarii buna pastrare si rezistenta in timp la uzura „ vandalism etc. Aspectul arhitectural va transforma ansamblu sportiv intr-un reper valoros pentru comunitate, invitand la miscare. In conceptul beneficiarului, bazinul semiolimpic descoperit este amplasat in incinta cladirii principale a investitiei, prevazuta cu: zona de intrare, receptie, cafe-bar, vestiare, sala SPA, sala mixta, sala fitness, grupuri sanitare si o tribuna pentru spectatori cu ocazia desfasurarii unor competitii de natatie oficial. Bazinul semiolimpic va fi dotat cu toate facilitatile necesare, conform prescripțiilor și standardelor în vigoare pentru omologare de către instituţiile de resort. In exteriorul cladirii principale este prevazut un bazin semiolimpic care are aceleasi caracteristici constructive si aceleasi dotari ca si bazinul acoperit. In partea nordica a terenului care face obiectul prezentei investitii, este prevazut un teren de tenis de camp cu respectarea dimensiunilor standard ale terenului de joc și ale spatiilor suplimentare din spatele liniilor de fund pe ambele parti si pe lateralele terenului, astfel incat suprafata generala pentru un teren sa aiba dimensiuni cuprinse intre (34x 17 ) m si (37 x 18) m, conform normativelor in vigoare. Suplimentar se vor amenaja cai de acces, alei și spatii verzi, intreg obiectivul de investitii beneficiind de asigurarea utilitatilor publice necesare tuturor funcţiunilor din cadrul complexului sportiv. RESPECTAND CERINTELE BENEFICIARULUI IMPUSE PRIN TEMA DE PROIECTARE SI TINAND CONT DE REGLEMENTARILE/CONSTRANGERI LEGISLATIVE PENTRU REALIZAREA ACESTUI OBIECTIV DE INVESTITIE, PGA MARKERS SRL, IN CALITATE DE PROIECTANT GENERAL, PROPUNE URMATORUL CONCEPT ARHITECTURAL: 26 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 CLADIREA PRINCIPALA — ce adaposteste bazinul semiolimpic acoperit, este compusa din urmatoarele spatii: Zona de intrare Este marcata atat ca volum arhitectural dar si cu trepte exterioare acoperite si rampa pentru persoane cu handicap locomotor. Accesul principal se realizeaza printr-un vestibul cu rol de perna de aer, urmat de un hol deschis si incapator cu rol de distributie catre principalele functiuni ale complexului: bazin interior, prevazut cu tribuna, vestiare, sala mixta (destinata pentru cursuri de balet, yoga, dansuri, arte martiale), birouri, grupuri sanitare, receptie si cafe-bar. Holul de intrare este prevazut cu lift si scara pentru acces la etaj catre sala de fitness si tribuna. Se folosesc multe suprafete vitrate si transparenta pentru a lega vizual spatiile interioare de cele exterioare. Zona de primire — receptie si cafe-bar Este amplasata in zona intrarii fiind accesibila atat celor care au cursuri si folosesc incinta cat si celor care sunt insotitori ai acestora. Este prevazuta cu mobilier modern si ergonomic, canapele si mese cu scaune si are rolul de a deservi intregul complex. Pe langa produse obisnuite (bauturi racoritoare, cafea, inghetata, minuturi, se vor servi cocktail-uri si fresh-uri din fructe si legume cat si bauturi cu proteine sau batoane energizante). Se prevede si o terasa acoperita spre curtea interioara chiar langa un spatiu de joaca pentru copii. Zona de intrare este completata cu grupuri sanitare pentru femei, barbati si persoane cu handicap locomotor respectiv parintele si copilul, iar receptia si cafe-barul au un spatiu de depozitare comun. Zona de Vestiare Tipuri de vestiare: = 1 vestiar de barbati mobilat cu dulapioare cu o dimensiune aproximativa de 0.33x0.5x1.10m asezate cate doua pe verticala, cu banci de schimb, chiuvete , dusuri si grupuri sanitare separate. = 1 vestiar de femei mobilat cu dulapioare cu o dimensiune aproximativa de 0.33x0.5x1.10m asezate cate doua pe verticala, cu banci de schimb, chiuvete, dusuri si grupuri sanitare separate. = 1 vestiar cu cabine de schimb pentru vizitatori si familiale, cu banci de schimb, cu dulăpioare cu odimensiune aproximativa de 0.33x0.5x1.10 m — avand in total 9 cabine din care 2 cabine pentru persoane cu dizabilităti sau supraponderale. = 1 vestiar/birou pentru personal. Zona de vestiare este legata prin holuri de bazinul interior iar in imediata apropiere a bazinului sunt doua grupuri sanitare impartite pe sexe, cu toalete, chiuvete, si dusuri, foarte accesibile ca si amplasament, dar cu un anumit grad de intimitate. Ele deservesc bazinul, fiind considerate filtru de grupuri sanitare amplasate in zona umeda. Grupurile sanitare vor fi dotate cu wc-uri suspendate si rezervoare ingropate, cu ventilator aspirant de aer direct din vasul de toaleta cat si din spatiul respectiv, chiuvete cu oglinzi, sisteme de uscare a mainilor si uscatoare de par de perete. In grupurile sanitare destinate persoanelor cu handicap locomotor se monteaza vas de toaleta cu dimensiuni speciale pentru aceasta destinatie, suspendate pe cadru metalic cu rezervor ingropat cu ventilator aspirant de aer direct din vasul de toaleta cat si din spatiul respectiv. Zona de spa Din vestiarul cu cabine de schimb si din zona bazinului acoperit se poate accesa spatiul de sub tribune unde se va amenaja un spa cu 2 dusuri, 2 saune, zona de relaxare, jacuzzi, si iesire in exterior. Sala mixta (destinata pentru cursuri de balet, yoga, dansuri, arte martiale etc.) Este o sala multifunctionala potrivita pentru cursuri de balet, yoga, meditatii, dansuri, cursuri de aparare, TRX, intruniri, conferinte. S-a prevazut si un birou pentru personal si depozitare materiale didactice, 27 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.A.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOIA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 saltele etc. Peretii vor fi placati partial cu oglinzi si bare orizontale la doua nivele pentru balet si dansuri, cu spaliere din lemn pentru diverse exercitii, cu sisteme de agatare corzi pentru cursurile de TRX si yoga. Nu va lipsi sitemul audio independent de restul complexului sportiv. Aceasta sala va functiona in regim de inchiriere, fiecare curs initial va fi programat. Pretul va fi calculat si in functie de ora si la care se va tine cursul. Astfel va fi deschisa de dimineata pana seara si programul va fi stabilit pe ore in functie de cerere. Se vor corela cursurile cu celelalte functiuni ale complexului, respectiv bazine, sala de fitness, teren de sport, pista de alergare. Sala de fitness Este amplasata la etaj cu posibilitate de acces din tribune, de la exterior prin pista de alergare care o inconjoara partial, prin casa de scara si liftul generos amplasate in holul de intrare. Se intinde pe doua nivele etaj 1 si etaj 2 partial, legate printr-o scara metalica interioara. Sala de fitness este dotata cu o multitudine de aparate, pe zone de lucru si grupe musculare, biciclete si benzi de alergare, inclusiv zona de crossfit interior pentru perioadele reci si crossfit la exterior pentru perioadele propice, toate strans legate de restul functiunilor bazei sportive: pista de alergare, bazine, spa, sala mixta si teren multifunctional cu nocturna. Fatadele cladirii sunt in mare parte vitrate, transparetizand functiunea de fitness, crossfitt, TRX, balet, sala de dansuri, yoga, arte martiale, bazine de inot, teren multifunctional, cafe-bar, loc de joaca copii etc., invitand si stimuland dorinta de miscare, o dorinta de frecventare a unei astfel de baze sportive in randul populatiei, creeand un curent de emancipare in privinta sanatatii fiecarui individ. In care parte a zilei este cel mai bine sa te antrenezi? este o intrebare frecventa in randul practicantilor de fitness. Oricare dintre cei care frecventeaza o sala a remarcat ca programul acesteia incepe undeva la orele diminetii si se incheie seara tarziu. Acesta are ca principal scop lasarea, pentru cei care doresc sa se antreneze, unor posibilitati multiple de a alege ora la care doresc sa efectueze antrenamentele, in functie de diferiti fac- tori precum: programul de la locul de munca, probleme familiale, evenimente neprevazute si, de ce nu, as- pecte personale specifice fiecaruia, care de obicei privesc confortul fizic si psihic, dar si perioada in care organ- ismul are cei mai buni parametri functionali. Intrebat fiind care este perioada cea mai buna de efectuare a antrenamentului de fitness, am consta- tat ca un raspuns clar, cu valoare de principiu, nu poate fi dat si ca de fapt multitudinea variabilelor face ca decizia de a ne antrena dimineata, in jurul pranzului sau seara ne apartine in totalitate, niciuna dintre variante nefiind exclusa, mentionand ca fiecare dintre ele prezinta avantaje si dezavantaje. Probabil discutia ar trebui sa porneasca de la ceea ce numim ritmul circadian sau ritmul nictemeral care este un ciclu de aproximativ 24 de ore al proceselor biochimice, fiziologice, sau comportamentale apartinand entitatilor vii, inclusiv plante si animale. Ceasul biologic al fiecarei persoane corespunde in mare cu ciclul unei zile, iar termenul de circadian inseamna “aproximativ o zi”. Ciclul de veghe si somn este strans legat de temperatura corpului; cu cat temperatura este mai mare, cu atat suntem mai activi. Pe de alta parte, cu cat temperatura scade, starea de somnolenta incepe sa apara. Ritmurile corpului se bazeaza pe doua perioade de somn in fiecare zi: una lunga pe parcursul noptii si una scurta, la amiaza, cand multi oameni obisnuiesc sa doarma sau cel putin sa se odihneasca, oprindu-se din alerta obisnuita, specifica celorlalte momente ale zilei. In cadrul ritmului circadian s-a observat ca organismul nostru are puncte forte si puncte slabe, astfel: Dimineata nivelul testosteronului si al alertei mentale atinge maximul zilei. Tot dimineata, memoria functioneaza cel mai bine, iar temperatura corpului este inca scazuta. In jurul pranzului, organismul capata alte caracteristici, precum o toleranta maxima la durere, dar si niveluri energetice minime. Imediat dupa pranz se observa un trend ascendent al temperaturii corporale si al nivelului adrenalinei, dar si cel mai bun echilibru in- tre functionarea fizica si cea psihica. Dupa-amiaza organismul uman primeste elemente noi de functionare precum: coordonarea, rezistenta fizica, forta, flexibilitate si temperatura corpului ating niveluri de varf, iar functionarea unor organe precum plamanii si ficatul este excelenta. Tot acum concentrarea mentala incepe sa 28 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro ENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 scada. Incepand cu ora 21:00 organismul isi reduce dramatic functiile si secretia de melatonina anunta pregat- irea pentru somn. Bazandu-ne pe aceste elemente, putem trage cateva concluzii in legatura cu utilizarea op- tima a momentelor din timpul unei zile pentru efectuarea antrenamentelor. Dimineata este momentul cel mai prielnic pentru crestere musculara, deoarece nivelul mare de tes- tosteron favorizeaza sinteza proteinelor, dar si reconstructia fibrelor musculare afectate in timpul an- trenamentelor. Concentrarea psihica din prima parte a zilei permite o excelenta conexiune intre muschi si mental. Tot dimineata este momentul prielnic pentru pierderea de tesut adipos deoarece pentru asigurarea unui nivel energetic normal sunt utilizate rezervele de grasime ale corpului. In jurul pranzului este momentul cel mai bun pentru depasirea propriilor limite prin folosirea de tehnici de crestere a intensitatii antrenamen- telor intrucat toleranta la durere este buna si nivelul adrenalinei crescut. Dupa-amiaza si seara sunt momen- tele cele mai bune pentru antrenamente performante deoarece organismul are, din punct de vedere fizic, toate conditiile acestea. Chiar daca elementele prezentate pot conduce catre alegerea unui anumit moment al zilei pentru an- trenament, consider ca cel mai eficient antrenament este facut atunci cand din punct de vedere fizic si psihic ne simtim in forma, cand capacitatea noastra de concentrare este maxima, cand locatia asigura conditiile op- time pentru antrenament si cand posibilitatea de a fi intrerupt sau deranjat este minima. Si inca ceva: daca aveti posibilitatea sa alternati perioadele de antrenament efectuat dimineata cu cele in care mergeti la sala in jurul pranzului sau seara, nu ezitati! Dupa un timp organismul se adapteaza la orice program, la orice exercitii, la orice dieta sau suplimente intrand intr-o faza de plafonare. Pentru a depasi aceste momente, este bine sa va surprindeti organismul cu schimbari care ulterior aduc progrese la nivel fizic si motivatie mentala. Bazinul acoperit Se doreste realizarea unui bazin acoperit, de tip scurt numit si semi-olimpic, cu lungimea de 25 m, care sa poata fi utilizat pentru inot competitional si pentru inot de agrement. Bazinul va fi proiectat avand in vedere prescriptiile si standardele in vigoare, referitoare la aceste constructii. Pentru ca rezultatele sportive sa poata fi omologate oficial pentru concursuri de inot - probe de 25 m, acestea trebuie sa se desfasoare in bazine a caror dimensiuni sunt in conformitate cu prescriptiile si standardele in vigoare si care au fost omologate de catre institutiile de resort. Dimensiunile bazinelor pentru inot, precum si marcajele acestora sunt prescrise de regulamentele FINA (Federatia Internationala de Natatie). Adancimea apei din bazin va fi in cota impusa de reglementarile FINA, cu respectarea cotei luciului de apa fata de jgheaburile de colectare pentru deversarea supraplinului de apa in rezervorul tampon de compensare, conform normativelor. Bazinul va avea 6 culoare instalate pe partea cea mai lunga a bazinului, late de 2,5 m, separate de plutitoare si avand intr-un capat montate 6 bloc-startere. Se va avea in vedere si amenajarea spatiilor libere - cai de acces din jurul bazinului. Zona de acces a utilizatorilor, de tip controlat, in incinta bazinului de inot se va realiza prin doua randuri de usi pentru reducerea pierderilor de caldura pe timpul rece. Din incinta bazinului acoperit se va prevedea o zona de iesire spre bazinul descoperit. In incinta acoperita se va amenaja o suprafata dotata cu aparate specifice pentru mentinerea conditiei fizice si pentru fitness, o suprafata amenajata pentru sauna, incapere de prim ajutor - cabinet medical, zona sanitara, vestiare, cu mentiunea ca pentru protejarea incintelor respective de factorii de umiditate, se impune separarea acestora de incinta bazinului. Zona sanitara va contine 3 zone: Prima zona sanitara adiacenta bazinului interior separate pentru femei si barbati. A doua zona sanitara cu acces din vestiare fiind cu toalete separate pentru femei si barbati: Acestea vor fi pozitionate intre vestiare si bazine. Toaletele se vor pozitiona astfel incat dupa folosire, revenirea la zona bazinelor sa se faca obligatoriu prin incaperile de dusuri. Toaletele accesibile direct din zona bazinelor nu sunt permise. Este indicata o cale directa intre zona bazinelor si cea a vestiarelor. Dusurile vor fi prevazute cu pereti despartitori (sir de dusuri cu protectie la stropire), toaletele vor fi prevazute cu usa (deschidere spre interior); la toaleta destinata barbatilor se vor prevedea si pisoare. In incinta acoperita se 29 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 amenajeaza o tribuna pentru public si/sau un hol de asteptare, dotat corespunzator, delimitat de incinta propriu-zisa a bazinului de inot si care sa asigure vizibilitatea in interior. De asemenea, vestiarele vor fi amenajate separat pentru femei si pentru barbati. Vor fi dotate cu locuri pentru schimbare (banci, scaune) si dulapuri modulare de garderoba. Tot in vestiare vor fi amenajate locuri pentru uscarea si aranjarea parului, prevazute cu uscatoare de par, bazine pentru stoarcerea lucrurilor ude si spatiu pentru materialele de intretinere. Bazinul acoperit va avea toate dotarile necesare organizarii unor competitii oficiale (incinte acustice, panou afisaj spectatori, sistem cronometrare etc.). Zona sanitara si vestiarele se vor dimensiona avand in vedere faptul ca vor deservi atat utilizatorii bazinului acoperit, utilizatorii salii de fitness, utilizatorii saunei, cat si utilizatorii bazinului descoperit. Toate amenajarile prevazute vor avea in vedere nevoile persoanelor cu dizabilitati. Se va studia posibilitatea executarii unor plansee intermediare astfel incat sa se poata construi un subsol care va gazdui spatii tehnice, dar si un parter + etaj, destinat altor spatii necesare, cu respectarea inaltimilor minime impuse; Solutiile propuse pentru pardoseli vor tine seama de destinatia fiecarei incaperi, utilizandu-se materiale moderne, cu respectarea prevederilor normativelor tehnice si a legilor in vigoare privind securitatea la incendiu, siguranta in exploatare, si a igienei. Proiectarea instalatillor se va face in functie de necesarul de incalzire, ventilatie, dezumificare, iluminarea spatiilor etc. Apa bazinului interior va fi incalzita si recirculata. Temperatura apei din bazin se va incadra intre 24-28 gr. C. Propunem o constructie care sa asigure luminozitate maxima si care sa reduca transferul termic. DATE PRIVIND CLADIREA - Regimul de inaltime al cladirii este Sp+P+E - Sistemul de fundare este de tip radier general cu o grosime a placii radierului de 80cm. - Clasa de expunere pentru beton la fundatii va fi XC4+XF1 pana la nivelul de inghet si XC2 sub nivelul de inghet se va utiliza un beton de clasa C30/37. - Structura de rezistenta a cladirii va fi de tip cadre din beton armat cu stalpi de dimensiuni 60x60cm si 60x100cm, grinzi longitudinale 30x60 cm si grinzi transversale 30x70cm din beton armat clasa de beton C30/37. Bazinul interior va fi din structura metalica si se va monta pe radierul din beton armat fiind prevazut pe tot conturul cu un canal tehnic unde se vor monta instalatiile necesare. - Planseele se vor executa din beton armat grosime 30 cm pentru limitarea deformatiilor in timp date de contractia si curgerea lenta a betonului in special pentru consolele terase cu deschideri in consola semnificative. - Sarpanta se va executa in varianta metalica tip grinzi cu zabrele spatiale, formate din bare drepte, articulate in noduri, indeformabile geometric, avand deschideri de 6.20 m intre axele 5-10 si 6.50 m intre sirurile D-l. Invelitoarea va fi alcatuita din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperis si membrana hidroizolanta cauciucata. Pentru protectia anticoroziva a elementelor metalice structurale, se recomanda aplicarea unui strat de protectie anticoroziva peste care se vor aplica doua straturi de protectii pe baza de apa care vor reprezenta protectia la foc. - Invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperis si membrana hidroizolanta cauciucata. - Compartimentarile interioare se vor realiza pe cat posibil din materiale usoare tip gips-carton, sau cu blocuri ceramice de caramida cu goluri neportante. - Inchiderile exterioare se vor realiza partial cu zidarie si partial vitrine. - Pista de alergare suspendataiva sprijini pe stalpi din beton armat cu sectiune 60x60 cm, clasa de beton C30/37, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 30 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA IVarkers S.R.L... SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 1.40 m iar suprafata de alergare va fi finisata cu Tartan din cauciuc pentru piste de alergare, cu o grosime intre 1.5 si5 cm amplasat pe o sapa din beton foarte bine nivelat. DATE PRIVIND ALCATUIREA SI CONFORMAREA ANTISEISMICA A CLADIRII Executia lucrarilor se va realiza in baza proiectului de detalii de executie intocmit pentru faza Pth+DE intocmit de un specialist inginer proiectant constructii civile,industrial si agricole si insusit de un verificator de proiecte atestat MDRAP cerintele A1 si A2. ALCATUIREA FUNDATILOR - adancimea sapaturii generale pentru executia fundatiilor (radierul) va fi de 3.60m fata de cota actuala a terenului natural. - tinand cont de specificatiile studiului geotehnic se propune ca transmiterea eforturilor suprastructurii la terenul imbunatatit de fundare sa se realizeze prin intermediul unui radier general din beton armat de 80cm grosime la partea inferoara. Prin aceasta se urmareste realizarea unei fundatii suficient de rigide pentru a realiza o transmitere uniforma a eforturilor, primite de la suprastructura in situatia seismica de proiectare, la terenul de fundare. - fundarea structurii se va realiza pe un teren imbunatatit cu o perna de piatra sparta compactata. -gradul de compactare al pernei din piatra sparta prevazuta pentru imbunatatirea terenului de fundare va fi 90%. - sapatura gropii de fundatie se va realiza cu taluz panta 1:1.5. - se va preciza(detalia) in faza de proiect de detalii de executie tehnologia de turnare a betonului in elementele masive (cu grosime mai mare de 40cm) conform NEO12/2-2007 „Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton armat si beton precomprimat”. - se va realiza in faza de proiect de detalii de executie studiul potentialului de lichefiere al terenului la solicitari dinamice(seism) care daca exista se vor revizui detaliile propuse pentru realizarea infrastructurii si conformarea in consecinta a sistemului de fundare. ALCATUIREA SUPRASTRUCTURII - structura se propune a se realiza de tip structura in cadre din beton a armat pe doua directii , stalpi cu dimensiunile 60x60cm si grinzi transversale 30x70cm si grinzi longitudinale 30x60cm, din beton armat Clasa C30/37 pentru zona etajata intre axele 1-5 si siruri A-J destinatii de birouri,Sali de fitnes si de sport, cafenea, receptii, spatii de depozitare. -pentru zona bazinului interior cuprinsa intre axele 5-10 si siruri D-J structura de rezistenta a cladirii va fi alcatuita din stalpi din beton armat ca si console pe o directie si cadre inalte pe celalta directie (legate la partea superioara cu o grinda perimetrala din beton armat). Sarpanta se va executa in varianta metalica tip grinzi cu zabrele spatiale, formate din bare drepte, articulate in noduri, indeformabile geometric, avand deschideri de 6.20 m intre axele 5-10 si 6.50 m intre axele D-l. Invelitoarea va fi alcatuita din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperis si membrana hidroizolanta cauciucata. Pentru protectia anticoroziva a elementelor metalice structurale, se recomanda aplicarea unui strat de protectie anticoroziva peste care se vor aplica doua straturi de protectii pe baza de apa care vor reprezenta protectia la foc. - invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperis si membrana hidroizolanta cauciucata. -planseele peste toate nivelele se vor realiza din beton armat(grosime propusa 30cm) pentru a asigura efectul de diafragma orizontala necesar pentru preluarea fortelor orizontale din solicitari seismice si transmiterea acestora la elementele verticale stalpi si diafragme. - pista de alergare suspendata va sprijini pe stalpi din beton armat cu sectiune 60x60 cm, clasa de beton C30/37, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de SI Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 1.40 m iar suprafata de alergare va fi finisata cu Tartan din cauciuc pentru piste de alergare, cu o grosime intre 1.5 si 5 cm amplasat pe o sapa din beton foarte bine nivelat. -accesul intre diferitele nivele ale cladirii se va realiza prin intermediul unei scari din beton armat cu trei rampe si podeste de odihna.Se prevede si un lift pentru accesul pe vertical intre nivele. STABILIREA INCARCARILOR SEISMICE CONF. P100-1/2013 SI RECOMANDARI DE CONFORMARE ANTISEISMICA - se recomanda (decizia finala va apartine inginerului proiectant in faza de detalii de executie) inzestrarea structurii cu o capacitate de disipare a energiei in regim de solicitare ciclica(seism) corespunzatoare unei clase de ductilitate medie DCL prin folosirea factorilor de comportare q in domeniul de valori 1.5......2 avand in vedere conformarea cladirii, mezanin partial, lipsa planseu din beton (diafragme orizontale peste ul- timul nivel),absenta partiala a grinzilor in zona de parter inalt zona de bazin interior (intre axele 5-10). -dimensiunile tronsonului de cladire in vederea evitarii eforturilor semnificative din contractia betonului, variatii de temperatura si reducerea torsiunii generale la actiuni seismice se incadreaza in limitele admisibile. - se recomanda (in functie de calculul si evaluarea seismica detaliata a cladirii) separarea in tronsoane seismice portiunea de cladire cuprinsa intre axele 1-5 siruri A-J si partea de cladire parter inalt cuprins intre axele 5-10 si siruri D-J prin cei doi stalpi 60x100cm dispusi intre axele 5 si 6.Se recomanda aceasta deoarece cele doua portiuni de cladire au mase pronuntat diferite, rigiditati pronuntat diferite si in consecinta caracteristici dinamice foarte diferite iar prin separarea celor doua portiuni de cladire se pot obtine doua tronsoane cu regularitate in plan si in elevatie si deci un control privind comportarea la actiuni seismice a cladirii mai eficient.In aceasta situatie calculul seismic se poate efectua pe doua modele separate pentru care se vor adopta factori de comportare diferiti si implicit clase de ductilitate diferita. -calculul fundatiilor se va realiza in situatia seismica de proiectare conform P100-1/2013 paragraf 4.6.2.5 se poate aplica si relatia 4.24. -structura se va verifica si la stabilitatea de ansamblu sub actiunea seismica de proiectare.Se va verifica si stabilitatea la rasturnare. -structura va fi inzestrata cu o rigiditate laterala suficienta pentru limitarea cerintelor seismice de deplasare. -la obtinerea raspunsului seismic al structurii se vor lua in considerare si efectele torsiunii accidentale produse de o excentricitate accidentala. Spectrul normalizat de raspuns elastic al acceleratiilor absolute pentru amplasament. n oa —L7SIT 1 2,25 3 35 4 Beroada 7.2 Prevederi minime privind calculul si conformarea seismica a structurii -se recomanda realizarea unui calcul pe un model spatial cu spectre de raspuns al structurii Calculul dinamic (modurile de vibratie ale structurii) Modul 1 de vibratie Modul 2 de vibratie Translatie Translatie pe cealalta directie Modul 3 de vibratie Torsiune 32 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI **

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap. 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 3556466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 -modul 1 si 2 sunt vor fi moduri de vibratie cuplate (translatii pe cele doua directii principale ale cladirii). Modul 3 Torsiunea este mod de vibratie decuplat de modurile de translatie. BAZINUL DESCOPERIT. Scopul principal al bazinelor in aer liber este refacerea si petrecerea activa a timpului liber al publicului. In cadrul temei de priectare, beneficiarul solicita ca bazinul descoperit sa aiba aceleasi caracteristici constructive si aceleasi dotari ca si cel acoperit, in acest putandu-se organiza cursuri si/sau concursuri si in aer liber. Acest aspect presupune amenajarea inclusiv a unei tribune destinate spectatorilor. Apa bazinului nu va fi incalzita ci doar recirculata. In masura in care spatiul alocat permite, se va amenaja spatiu verde in afara zonei de protectie a bazinului descoperit si pana la limita perimetrala, pe care se va amenaja zona de repaus cu sezlonguri, umbrare si zona de servicii (minibar). Se va prevedea o instalatie pentru irigat zona verde. Accesul la bazinul descoperit se va face prin zona de intrare a bazinului acoperit, astfel incat ambele bazine sa aiba o singura cale de acces controlata a utilizatorilor. Se va urmari realizarea unei legaturi vizuale intre zona bazinului acoperit si zona bazinului din aer liber in scopul de a crea posibilitatea de supraveghere a bazinelor prin intermediul spatiilor vitrate. Zona de repaus (sezlonguri, umbrare) si zona de servicii (minibar) se vor plasa pe cat posibil cu vizibilitate spre ambele zone cu bazine. Deoarece accesul la bazine va fi controlat, spatiul se va delimita cu gard perimetral de restul obiectelor. Accesul va fi de tipul: control acces si supraveghere video. Se va studia posibilitatea delimitarii perimetrale cu gard viu. Accesul persoanelor cu dizabilitati la ambele bazine de inot se va proiecta conform normativelor in vigoare. Se va realiza un sistem de supraveghere video care va fi proiectat astfel incat sa acopere toata suprafata construita (zona bazinelor, zonele suprafetelor verzi, accesul principal si zone adiacente). Pe langa sistemul de control acces si cel de supraveghere video, se va avea in vedere si proiectarea celorlalte sisteme de securitate (sistem antiefractie, sistem antiincendiu etc.). Pentru amplasarea camerei tehnice, ce va deservi cele 2 bazine, se va studia posibilitatea amplasarii acesteia in subsolul cladirii. Bazinul va fi dotat in vecinatate cu dusuri exterioare. In limita spatiului disponibil se pot amenaja randuri de banci (tribuna), posibile mobile, de unde spectatorii pot urmari desfasurarea competitiilor. Proiectarea bazinelor de inot se realizeaza in conformitate cu legislatia nationala in vigoare si respectand normele si regulamentele Federatiei Romane de Natatie. Materialele folosite la constructia bazinelor de inot trebuie sa fie rezistente, usor de curatat, neinflamablle sidurabile. De asemenea, la proiectarea bazinelor de inot se vor respecta cerintele Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei. Se propune perimetral o pista de alergare, incalzire, miscare, antrenamente sportivi , care vine ca si completare la functiunile propuse initial. Pista de alergare suspendata“ sprijini pe stalpi din beton armat, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m. Combinarea bazinelor acoperite cu cele în aer liber permite, în funcție de modul de exploatare, o alăturare spațială, funcțională și tehnică a diferitelor tipuri de amenajări. În același timp oferă o utilizare mai diversificată, oferind posibilități mai variate de agrement decât amenajările simple. 83 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA NMarkers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Dimensiuni bazine: — lungimea interioara a cuvei standard - 25 m. Când la capătul de pornire se folosesc panourile de contact ale instalaţiei automate de cronometraj sau când acestea se utilizează și la capatul de întoarcere, piscina trebuie să aibă o astfel de lungime încât să asigure distanța necesară de 25 m între cele două panouri; La lungimea nominala de 25 m se admite o toleranta de + 0,03 m pe fiecare culoar minus 0,00 m la ambii pereți de capat în toate punctele de la 0,3 m - 0,8 m peste suprafata apei. Tolerantele nu pot fi depasite când se instalează panouri de contact; — lăţimea interioară a cuvei 15 m; — adâncimea interioară a cuvei — minim 2,00 m, pe intreaga suprafaţă, fundul cu o usoară pantă pentru facilitarea scurgerii apei la golire. Caracteristici constructive ale cuvei: Pereţii cuvei bazinului, - trebuie să fie paraleli şi să formeze unghiuri drepte atât cu fundul bazinului de înot cât şi cu suprafaţa apei.Aceştia trebuie să fie realizaţi din materiale solide şi finsaje adecvate, având o su- prafaţă aderentă pe o înălţime de 0,8 m sub suprafaţa apei, astfel încât să permită concurentului să poată împingă la întoarcere, fară riscuri. Se recomandă ca bazinul să fie realizate cu pereţi din panouri metalici din oţel inoxidabil cu linner încorporat, iar baza sa fie din beton armat linner aplicat; astfel pot fi îndeplinite cerinţe de stabilitate structur- ală, stabilitate dimensională, etanşeitate, mentenanţă: = sprijin de-a lungul pereţilor bazinului - Sunt borduri care trebuie să fie amplasate la cel mult 1,2 m sub nivelul apei şi pot avea lăţimea între 0,1 m - 0,15 m. = rigole pentru circulaţia apei - în jurul bazinului se vor amplasa rigole care trebuie acoperite cu un gratar sau o sită adecvată; = Se recomanda utilizarea sistemului „overflow” a bazinelor de generaţie noua. Marcaje - culoarele de înot - sunt spaţiile alocate pentru intrecere/concurs cu o lăţime de 2,50 m delimitate la suprafaţa apei prin înşiruire pe un cablu inextensibil a unor bile flotoare cu un diametru între 10-15 cm, distinct colorate; la fiecare extremitate, a culoarului va fi alcătuit din bile colorate, de regulă, in roşu pe o distanta de 5,0 m terminate cu un sistem reglabil de ancorare si întindere a cablului respectiv; tot la aceasta distanţă (5,00 m) sunt montaţi pe suporţi, la o înălţime de cea 1,80 m franghii de avertizare care vor intersecta laturile lungi ale bazinului la fiecare capăt; pe aceste frânghii sunt dispuse steguleţe triunghiulare de avertizare (echilaterale /25 cm) si frânghiile de start greşit, amplasate la 15,0 m depărtare de fiecare latura scurtă prevăzute cu un dis- pozitiv simplu care asigura declanşarea rapidă, dupa comanda arbitrului starter; Marcajul sub apă - este realizat prin trasarea pe fundul cuvei, central fiecărei suprafeţe care delimitea- ză culoarul, a unei linii distinct colorată, având lăţimea de 0,20-0,30 m si o lungime de 21 m standard la ba- zinele de 25 m lungime. Fiecare extremitate a liniei de fund se va termina in formă de "T" (cu latura de 0,5 m deoparte şi de alta a liniei de fund) la o distanta de 2 m de perete. Liniile ţintă - vor fi plasate pe pereţii de capăt sau pe panourile de contact în centrul fiecărui culoar de aceeaşi lăţime ca si liniile de culoar. Ele se vor intinde fara întrerupere de la marginea bazinului până la fundul acestuia. O linie transversala de 0,5 m lungime va fi plasata la 0,3 m sub suprafaţa apei măsurata pana la punc- tul central al liniei transversale. Pereţii despărţitori cand un perete despărţitor serveşte ca perete de capăt, trebuie să se întindă pe lăţimea completă a bazinului şi să prezinte o suprafaţa verticala stabila aderentă, uniformă si solidă pe care se pot monta panourile de contact care se intind la nu mai puţin de 0,8 m sub si 0,3 m deasupra suprafeţei apei; aceştia nu trebuie să aibă deschideri riscante deasupra şi sub linia de plutire care poate fi penetrată de mâinile, picioarele, degetele de la mâini sau de la picioare ale înotătorului; peretele despărţitor trebuie sa aibă un de- 34 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 sign care sa asigure mişcarea libera a oficialilor de-a lungul lungimii sale, fara ca acea mişcare sa creeze vreun curent sau turbulenta apreciabila a apei. Blocstarturile şi panourile de contact ale instalaţiei de cronometraj: Block-starturile - platforme realizate din materiale rigide, cu latura de minimum 0,50 m, şi o înălţime cuprinsa intre 0,50-0,75 cm. de la suprafaţa apei; suprafaţa platformei blocstartului este înclinată spre supra- faţa apei cu maximum 10 grade şi este placată cu un material antiderapant; mânerele platformei pentru start vor fi realizate astfel încât să permită apucarea platformei de inotator inaintea startului, de partea frontala sau laturi; se recomanda ca, în situaţia în care grosimea platformei de start depăşeşte 4 cm, să se decupeze în aceasta mânere de cel puţin 10 cm latime pe fiecare latura si de 4 cm latime la partea frontală pana la 3 cm de la suprafaţa platformei, mânerele pentru startul inainte pot fi instalate pe laturile platformei de start; pentru startul cu spatele se montează la o inaltime de 30 - 60 cm de la nivelul apei in poziţie verticala, aliniate cu pe- retele bazinului; Block-start-urile trebuie sa fie adaptate sistemului „track-start" si sa permită instalarea dispozitivului de start in procedeul spate; Se recomanda block-start-uri compatibile cu sistemele de cronometrare electronice (pentru inregis- trarea timpilor de reacţie si timpilor de schimb la ştafeta) numerotarea block-starturilor - se face pe fiecare latură: Nr 1. va fi primul block-start situat in dreapta locului de start (respectiv a direcţiei de inot pentru probe de 50 m). Adancimea apei pe o distanta de 1,0 m - 6,0 m fata de peretele de capăt trebuie sa fie de cel puţin 1,35 m acolo unde se instalează platforme de start. panourile de contact ale instalaţiei de cronometraj electronic - panourile de contact pentru instalaţia automata de cronometraj au dimensiunile minime ale 2,4x0,9 m si o grosimea de 0,01 m +/- 0,002 m. Aceste dispozitive se amplasează in poziţie fixa în centrul culoarelor la 0,3 m deasupra nivelului apei si la 0,6 m sub su- prafaţa acesteia. Panoul fiecărui culoar va fi conectată independent astfel incăt să poată fi controlată individual, suprafaţa panourilor va avea o culoare strălucitoare si va purta marcaje de linie aprobate pentru pereţii de capăt. Panourile pot fi portabile, permitind operatorului piscinei sa le scoată cand nu exista concurenţi, mar- cajele de pe panouri se vor conforma cu si suprapune marcajelor existente ale piscinei, perimetrul si marginile panourilor vor fi definite de o margine neagra de 0,025 m. Panourile vor fi sigure cat priveşte posibilitatea elec- trocutării si nu vor avea margini ascuţite. Panou de afişaj pentru spectatori: Panoul electronic de afisaj pentru spectatori va conţine cel puţin 12 rinduri de 38 de caractere fiecare capabil sa afişeze atat litere cat si numere. Fiecare caracter va avea o inaltime de 1 mm per 0,6 m de distanta vizuala (inaltimea minima - 200 mm). Fiecare panou de scor matrice - linie va putea sa ruleze in sus si in jos, cu funcţie blink si fiecare panou complet matrice va fi programabil si capabil sa prezinte animaţie. Zona de activităţi oficiale: Conform prevederilor FINA/FRN, în jurul bazinului se stabileste o zonă liberă de orice obstacol, cu o lăţime minimum de 3 m de o parte si de alta a laturilor lungi şi de minimum 3 m paralelă cu laturile scurte, de- numită în termeni sportivi de „plajă” din jurul bazinului, măsurată de la marginea bazinului, spaţiu care asigură amenajarea secretariatului de meci şi cat-walkului pentru arbitri (32x1,00x0,50 - 0,80m) şi un spaţiu faţă de spectatori. In conformitate cu solicitarile actuale ale beneficiarilor, in perioada de activitate competitionala care cuprinde 11 luni din an, sunt previzionate a fi programate saptamanal un numar de cca 330 culoare/ore pentru pregatirea sportivilor si ore didactice universitare (11 ore/zi x 6 culoare x 5 zile/saptamana), rezultand un grad de ocupare al bazinului de 100%. In zilele de sambata, media orelor de antrenamente saptamanale este previzionata la peste 60 ore/culoare. La acest program se adauga si cursuri pentru initiere inot copii si adulti cu o medie de 30 ore/zi, cca 180 persoane/Zzi. 85 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Va rezulta un grad de incarcare al bazinului din cadrul orarulul de functionare spre procent maxim de 100%, media zilnica fiind de 14 ore, cele 74 de ore pe saptamana (luni- sambata) disponibile fiind utilizate in totalitate. - terenul de sport exterior va putea fi utilizat minim 9 luni din an, cu un program de functionare, in functie de anotimp, intre 10-13 ore teren, numarul estimat de utilizatori fiind intre 30-100 persoane/zi/teren. Sistem cuve prefabricate din inox competitionale: Cuva bazinului de inot va avea peretii din panouri metalice confectionate din Inox tip AISI 441Li / AlSI 470, laminat industrial la cald cu PVC de tip dur (exclus laminarea in santier) iar fundul bazinului va fi acoperit cu linner din PVC armat cu fibra de sticla pentru stabilitate la dilatare/contractie. Procedeul tehnic de realizare / etapizare a lucrarilor include urmatoarele etape esentiale: = Realizarea radierului general (conform proiectului de rezistenta), finisat prin elicopterizare si tinand cont de instalatiile de scurgere (basele de scurgere pentru golirea bazinului) = Realizarea de masuratori precise anterior instalarii sistemului de cuva prefabricata, in vederea depisatii eventualelor defecte in vederea remedierii = Instalarea cadrului perimetral de baza (baseframe) folsind ancore chimice si instrumente de masura cu precizie mare, in vederea obtinerii unui cadru orizontal, cu abateri de maxim 5mm. Totodata se vor verifica aspecte precum: nivelul = Identificarea panourilor prefabricate si asezarea lor pe pozitie in vederea instalarii = Instalarea panourilor folosind organele de asamblare speciale (din otel inoxidabil), suportii de fixare si contrafisele speciale = Verificarea planeitatii si dimensiunii finale a bazinului anterior fixarii definitive a panourilor = Instalarea elementelor prefabricate pentru realizarea jgheabului perimetral = Sigilarea rosturilor dintre elementele prefabricate (atat pentru pereti cat si pentru jgheaburi) folosind PVC lichid si profil T din PVC pentru imbinari = Pozitionarealiner-ului PVC armat cu plasa de fibra pe fundul bazinul in vederea debitarii acestuia conform proiectului tehnic. Verificarea temeinica a dimensiunilor anterior debitarii liner-ului = Debitarea in forma finala a liner-ului, fixarea mecanica a acestuia pe perimetrul bazinului si realizarea sigilarii intre panouri si liner-ul de pe fundul bazinului = Se vor realiza lipituri termice pe o suprata de minim 5 cm, 2 treceri utilizand. Ulterior realizarii lipiturilor se va sigila suplimentar rostul / candtulliner-ului PVC cu solutie de PVC lichid. TERENUL DE SPORT IN AER LIBER Prin tema de proiectare, beneficiarul solicita proiectarea unei suprafate pentru teren de tenis de câmp, încadrată armonios în vecinătatea bazinelor de înot. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct față de accesul la bazinele de înot. Se vor respecta dimensiunile standard ale terenului de joc și ale spatiilor suplimentare din spatele liniilor de fund pe ambele parti si pe lateralele terenului, astfel incat suprafata generala pentru un teren sa aiba dimensiuni cuprinse intre (34 x 17 ) m si (37 x 18) m, conform normativelor in vigoare. Suprafata de joc va fi acoperita cu material special din mastic sintetic elastic (tartan). Pentru terenul de tenis suprafata de joc va fi marcata corespunzator, in conformitate cu prevederile standardelor Federatiei Romane de Tenis. Fileul va fi montat pe stalpi de sustinere detasabili, ce vor avea dimensiuni standardizate. Pentru terenul de handbal sau mini fotbal se vor trasa marcaje clar diferentiate pentru fiecare joc in parte, iar portile vor respecta dimnensiunile standard avand stalpii de forma rectangulara si plasa rezistenta la exterior. Terenul va fi inconjurat partial de tribune si pista de alergare suspendata ce va inconjura terenul pe trei laturi, iar sub tribuna se va gasi un vestiar, grupuri sanitare si un birou personal. 36 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Narkers SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Pista de alergare suspendata va sprijini pe stalpi din beton armat, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m. Se vor respecta dimensiunile standard ale terenulul de joc si ale spatiilor suplimentare din spatele liniilor de fund pe ambele parti si pe lateralele terenulul, astfel incat suprafata generala pentru un teren sa aiba dimensiunile conform normativelor in vigoare. Se propune realizarea unei instalatii de iluminat nocturn. Pentru a evita efectul de orbire de fond in zori si in amurg, orientarea terenurilor de joc se va face pe cat posibil pe directia nord-sud. Justificat, se permit abateri cu orientare catre vest. Terenul de sport va fi prevazut cu dotarile necesare desfasurariicompetitiilor sportive aferente. Se doreste delimitarea amenajarii pentru teren prin montarea unui gard inalt de 3.6-4 metri, care sa inconjoare suprafata de joc. Accesul in aceasta zona, la fel ca si in cazul bazinelor, va fi de tipul: control acces si supraveghere video. Terenul de joc va avea acces separat cu o functionare pe orar distinct fata de restul bazei sportive si va dispune de grup sanitar, vestiar si birou personal, amplasate sub tribune. Pentru asigurarea intimitatii utilizatorilor, zona bazinului descoperit si a zonei de repaus adiacente se va delimita cu gard perimetral cu rol de obstructie vizuala atat fata de zona terenului de tenis cat si fata de exterior. Intreg arealul propus spre realizare pe suprafata de 7.321 mp va fi delimitat cu gard perimetral pentru limitarea accesului in incinta. FINISAJE INTERIOARE Finisaje la pereti si tavane interioare: Zonele de acces principal si secundar in cladire si pe teren sunt completate cu cai de evacuare. Circulatia pe verticala este asigurata de mai multe scari, lift si pista de alergare care functioneaza ca o rampa si asigura si o buna evacuare in caz de necesitate. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m. Compartimentări interioare sunt realizate din pereti despartitori nestructurali din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale, gips carton sau panouri vitrate in functie de pozitie, functiune si amenajare. Apar nise tehnice verticale pentru a asigura pozitionarea si alimentarea instalatilor si nise tehnice orizontale (culoar in jurul bazinelor) pentru o mentenanta potrivita. Peretii din gips-carton pot fi folositi pentru obtinerea de compartimentari usoare. Spatiul liber din grosimea peretilor este un loc ideal pentru montarea instalatiilor, iar suprafata instantaneu uscata a peretelui poate fi vopsita sau placata. Din punct de vedere al izolatiei fonice panourile din gips-carton fac fata cu succes iar greutatea peretelui este de 25-50 kg/mp. Sistemul de montaj folosit este cel cu montanti si structura metalica. Se pot realiza pereti simpli sau dubli. La o modificare functionala a spatiilor peretii gipscarton se pot demonta fara eforturi mari. La pereti interiori se vor folosi placaje ceramice rezistente la uzura si umiditate, tencuieli pe baza de var si vopsele lavabile pe baza de apa. Lucrariile de tencuieli se realizeaza: = Pe peretii de gips carton interiori = Pe zidariile noi realizate = Partial la tavane Toate materialele si semifabricatele (de ex. mortarele preparate centralizat) care se folosesc la executarea tencuielilor interioare driscuite (inclusiv gleturi subtiri) si a tencuielilor exterioare driscuite si speciale se vor pune in opera numai dupa verificarea de catre conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din standardele in vigoare. Verificarile se fac pe baza documentelor care insotesc materialele la livrare, prin examinare vizuala si prin incercari de laborator facute prin sondaj. 37 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Mortarele pentru tencuieli au in componenta urmatoarele materiale: " Ciment . Apa _ ipsos de constructii conform STAS 545/1-80 _ var pentru constructii conform STAS 146-78 = nisip conform STAS 1667-76. SUPRAFETE TENCUITE SAU DE BETON - in vederea finisarii cu zugraveli de var suprafetele trebuie driscuite cât mai fin, urmele de drisca sa fie putin vizibile; toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija, terminate si uscate. - in cazul suprafetelor de beton toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var, dupa ce bavurile si dungile iesinde au fost indepartate, iar petele de decofrol se vor freca cu piatra de slefuit sau cu peria de sarma. SUPRAFETE GLETUITE Suprafetele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie sa fie plane si netede, fara desprinderi si fisuri. Toate fisurile si neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta din aceeasi compozitie cu a gletului; pasta de chituire a defectelor izolate se prepara din doua parti de ipsos si o parte de apa (in volume). Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hârtia de slefuit (peretii de sus in jos) si se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate. SUPRAFETE METALICE Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grasimi de orice fel, vopsea veche, noroi, etc. Rugina se indeparteaza prin frecare cu peria de sârma, spacluri de otel, hârtie sticlata sau solutii decapante (ex: Feruginol); Petele de grasime se sterg cu solventi adecvati, exclusiv petrol lampant si benzina auto; Suprafetele metalice aduse pe santier vor fi grunduite cu un grund anticoroziv corespunzator. Astfel, lucrarile de zugravire / vopsire vor incepe doar daca se indeplinesc conditiile de mai sus si ceea ce va fi amintit mai jos: = lucrariile de tencuieli, gletuire, instalatii si alte lucrari pregatitoare au fost terminate; = s-au executat lucrariie de mozaic (finisarea facându-se dupa terminarea lucrariilor de zugraveli si vopsitorii); = s-au executat, in cazul zugravelilor si vopsitoriilor exterioare, lucrariile de tinichigerie, streasini, cornise, glafuri, socluri; n s-au executat toate lucrariile de pregatire a suprafetelor si s-au uscat. CONDITII DE EXECUTIE Zugravelile si vopsitoriile se executa pentru elementele si in conformitate cu pervederile din normativul C3-76. Lucrariile se vor executa numai in conditiile corespunzatoare mediului ambiant care sa permita uscarea suprafetei: cel putin + 50 C in cazul zugravelilor; la interval mai mare de 2 ore de la incetarea ploii si in lipsa cetei sau a arsitei si cel putin +150C in cazul vopsitoriilor, regim de temperatura ce se va mentine pe parcursul intregii executii si cel putin 8 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii dupa executarea lor. Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafetele tencuite si 8% pentru cele gletuite. In conditiile de umiditate a aerului de pâna la 60% si temperatura -15 .... — 20 grade C, umiditatea de regim se obtine dupa 30 de zile de 38 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 la tencuire si 15 zile dupa gletuire. Umiditatea suprafetelor suport se masoara cu aparatura sau procedee specifice (ex: aparat “Hygromette” sau solutie fenolftaleina 1%). Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafata care se finiseaza nu trebuie sa fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensarii vaporilor. ZUGRAVELI CU VOPSELE LAVABILE PE BAZA DE APA Zugravelile cu vopsele pe baza de apa se aplica in interiorul constructiei pe pereti si tavane, pe suprafete tencuite, gletuite si finisate. Standarde de referinta pentru materiale: . STAS 146-78 - var pentru constructii n STAS 790-84 - apa pentru constructii . STAS 545/1-80 - ipsos pentru constructii _ STAS 2710-70 - ulei tehnic de floarea soarelui n STAS 18-70 - ulei tehnic de in = STAS 1581/2-83 - hârtie pentru slefuire uscata n STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic. Spoielile si zugravelile de cu vopsea pe baza de apa se executa in trei straturi. Aplicarea primului strat — grundul - se face dupa terminarea lucrariilor pregatitoare, cel mult dupa 2.4 ore; in caz contrar stratul suport se va sterge de praf inainte de aplicarea primului strat. Acesta se aplica manual cu bidineaua sau trafaletul. Al doilea si al treilea strat se aplica manual cu trafaletul. Cu ajutorul pensulei se aplica corectii numai pe suprafete mici. Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea primului strat precedent. Timpul de uscare variaza de la caz la caz, in functie de conditiile atmosferice. VOPSITORII CU VOPSELE DE ULEI, EMAILATE SAU PE BAZA DE APA Vopsitoriile cu vopsea de ulei, emailate sau pe baza de apa se aplica pe suprafete de lemn sau pe suprafete metalice. Panourile de lemn sau metalice se furnizeaza pe santier gata finisate: grunduite cu grund de imbinare si respectiv grund anticoroziv, se executa chituirea defectelor locale, slefuirea locurilor chituite si stergerea de praf dupa slefuire, si cu vopsitoriilor in 3 straturi, la minimum 24 ore de la aplicarea stratului precedent si dupa uscarea lui, executate prin pulverizare mecanica. VOPSITORII CU VOPSELE LAVABILE DE INTERIOR Standarde privind executia: STAS 790-84 - apa pentru constructii n STAS 545/1-80 - ipsos pentru constructii _ STAS 1581/2-83 - hârtie pentru slefuire uscata. Atentie trebuie acordata: = Procurarii de vopsele lavabile specifice pentru exterior si specifice pentru interior; n Pentru asigurarea consistentei si calitatii compozitiei de lucru a vopselelor de var lavabil, se vor respecta intrutotul instructiunile producatorilor; n Vopselele vor fi insotite de certificatul de calitate precum si de termenul de valabilitate al lor; = Materialele si solutiile de adaos (pentru spatii cu conditii speciale de natura: umiditate, exterior, interior, etc) specifice fiecarui producator de var lavabil in parte vor fi introduse in compozitia de lucru, respectând cu strictete instructiunile producatorului; _ Pregatirea suprafetelor de tencuieli in vederea vopsirii cu vopsea lavabila 39 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 n Curatarea petelor si indepartarea prafului n Inchiderea fisurilor si a crapaturilor n Aplicarea unui strat de amorsa n Aplicarea manuala a 2-3 straturi de vopsea lavabila cu respectarea cu strictete a instructiunilor producatorului. Finisaje la pardoseli interioare: La pardoselile interioare se vor alege placi ceramice cu diferite grade de rugozitate anti alunecare in functie de zona (piscina, vestiare, holuri, grupuri sanitare, spatii tehnice, parchet din lemn (sala de yoga, balet, Karate, si zona fitness) si sape epoxidice in zona tribunelor. Pentru lipirea gresiei se recomanda folosirea unui adeziv flexibil pe baza de ciment cu proprietati de deformabilitate ridicate si clasificat C2TE in conformitate cu EN 12004 si clasificat S1 in conformitate cu EN 12002.La montaj se vor folosi profile de dilatare dupa specificatiile producatorului. Placa ceramica se va monta pe o sapa de egalizare cu o planeitate care nu depaseste 5 mm. Se va folosi la montaj elemente de nivelare/aliniere perfecta a gresiei de format mare si mediu, cu grosimea cuprinsa intre 2 si 40 mm. Tamplarii interioare: Sunt prevazute din aluminiu cu sticla sau panel, unele usi vor fi placate suplimentar cu texturi din lemn. Culoarea se va alege din paletarul de culori (RAL) de catre proiectantul general si stipulate in detalii. Despartitoarele din grupurile sanitare sunt prevazute din sticla 10 mm ultraclear finisata, securizata, emailata in culoare din paletarul RAL aleasa de proiectantul general si stipulate in detalii, cu accesorii de prindere si feronerie din inox lucios. Usile includ feronerie inox lucios: balamale laterale, broasca si contrabroasca, buton tragator. Partile fixe se monteaza prin conectori perete-sticla, suporti de inox si bara stabilizatoare. Despartitoarele se vor monta dupa finalizarea lucrarilor de placare cu placi ceramice a incaperilor, inainte de montarea obiectelor sanitare si a accesorilor de baie (uscatoare, dozatoare detergent, odorizante etc.) Lift interior: Se doreste montarea unui lift hidraulic 675 kg, 1200 x1400 mm cabina, cu montaj inclus, cu bazin de ulei si panou de comanda pentru accesul la etaj al persoanelor cu dezabilitati locomotorii. Detalii legate de culori interioare, materialitate, modele usi, manere, panou comenzi se vor detalia in proiectul DDE. FINISAJE EXTERIOARE Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidarii de blocuri ceramice cu goluri verticale, termoizolate si placate cu panouri ceramice sau tencuieli decorative, si pereti tip cortina din sticla tratata termic, securizata, cu protectie UV si fonoizolanta. Finisaje la pardoseli exterioare: Placarea in zone de acces si pietonale exterioare se va realiza cu placi ceramice de mari dimensiuni, gresie portelanata si colorata in masa, rectificata, monocalibru, cu grad de antialunecare ridicat, grosime aproximativa de 10.5 mm, cu o variatie grafica V3, montata cu rost de minim 2mm, suprafete cu dale betonate sau piatra cubica, pardoseli din lemn cu rezistenta la exterior si placaje cu granit buciardat de culoare gri. Suprafata de alergare a pistei partial suspendate, va fi finisata cu Tartan din cauciuc pentru piste de alergare, cu o grosime intre 1.5 si 5 cm amplasat pe o sapa din beton foarte bine nivelat. 40 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (E pgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Invelitoarea: Acoperisul este realizat partial cu structura metalica, iar invelitoarea este realizata in mai multe ape, cu tabla profilata suport, panouri termoizolante din vata bazaltica pentru acoperis si membrana hidroizolanta cauciucata. Structura se propune a se realiza de tip structura in cadre din beton a armat pe doua directii , stalpi cu dimensiunile 60x60cm si grinzi transversale 30x70cm si grinzi longitudinale 30x60cm, din beton armat Clasa C30/37 pentru zona etajata intre axele 1-5 si siruri A-J avand destinatii de birouri, sali de fitnes si de sport, cafenea, receptii, spatii de depozitare. Intre axele 5-10 si siruri D-J, sarpanta se va executa in varianta metalica tip grinzi cu zabrele spatiale, formate din bare drepte, articulate in noduri, indeformabile geometric, avand deschideri de 6.20 m intre axele 5-10 si 6.50 m intre axele D-J. Pentru protectia anticoroziva a elementelor metalice structurale, se recomanda aplicarea unui strat de protectie anticoroziva peste care se vor aplica doua straturi de protectii pe baza de apa care vor reprezenta protectia la foc. Invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperis si membrana hidroizolanta cauciucata. Pe terasele circulabile se va folosi placaje de placi ceramice, sau piatra naturala si suprafete cauciucate de tartan, in zona pistei de alergare. Spatiile verzi si mobilierul urban: Suprafata de teren ramasa nealocata se va amenaja cu cai de acces, alei si spatiu verde. Se doreste si plantarea de vegetatie copaci, arbori si arbusti, perimetral si in incinta. Se va prevedea o instalatie pentru irigat zona verde. Spatiul verde si aleile ce deservesc baza sportiva, se va dota corespunzator (mobilier urban, iluminat exterior ambiental etc). Se vor amenaja rastele pentru biciciete. Sistemul de supraveghere video va fi proiectat astfel incat sa acopere toata suprafata construita (zona bazinelor, zonele suprafetelor de joc, spatiul verde, accesul principal). Pe langa sistemul de control acces si cel de supraveghere video, despre care deja s-a vorbit, se va avea in vedere si proiectarea celorlalte sisteme de securitate (sistem antiefractie, sistem antiincendiu etc.). Accesul persoanelor cu dizabilitati se va face conform normativelor in vigoare. Zonele exterioare cuprind si spatiul tehnic aferent instalatiilor bazinelor amplasat in imediata apropiere a bazinului exterior, la nivel de subsol si continuandu-se cu canale tehnice perimetrale in jurul fiecarui bazin legate intre ele. Aici vor fi si zone de depozitare pentru mobilierul exterior nefolosit. Imprejmuirea: Ansamblul este inchis perimetral de un perete cu structura metalica si ochiuri de plasa dublu sudata, perforata sau tabla expandata, fiind suport pentru vegetatie cataratoare, si formand un invelis separator intre ansamblul sportiv si exterior. Gardul perimetral va fi metalic cu cadre rectangulare cu dimensiuni standard inchise cu plasa dublu sudata sau tabla perforata/expandata suport pentru o vegetatie cataratoare. Aceasta imprejmulre va avea rol arhitectural de a inveli si proteja incinta, lasand loc de comunicare vizuala prin transparenta, de a acoperi partial tribuna terenului de sport, a pistei de alergare si a zonei de TRX exterioara, suport partial si pentru rampele suspendate ce formeaza pista de alergare ce inconjoara baza sportiva. Datorita formei si dimensiunilor mici ale terenului prin imposibilitatea de a avea o pista de alergare la sol, s-a decis suspendarea ei peste anumite functiuni situate la parter, deservind si ca o cale de evacuare din aprope orice punct situat la etaj al incintei. Pista de alergare suspendata va sprijini pe stalpi din beton armat, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m. 41 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Opgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SL.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Parcarea: In zona accesului principal se prevad 7 (spate) locuri de parcare in plus care sa sustina suplimentar locurile de parcare construite (23 locuri de parcare) adiacent strazii pe parcela (CF nr. 442374) folosita pentru drum, in suprafata de 2.426 mp. Descrierea functional-arhitecturala si tehnologica Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 252/20.12.2016 s-a aprobat planul urbanistic Zonal „Zona sportiva si de agrement Calea Sagului”, care sta la baza temei de proiectare intocmita de beneficiar si care a determinat o solutie arhitecturala cu urmatorii indici urbanistici: - Categoria de importanta: „B” - Clasa de importanta: „II'-conf.P100-1/2013 si „IIl”-conf. SR EN 1998-1-2004 Regimul de inaltime al cladirii: Sp+P+E Steren zona sportiva = 7.321 m” S teren drumuri, parcari = 2.426 m? Regim de inaltime: Sp+P+E Accese în constructie si cai de evacuare: La Sud-Vest se propune amplasarea intrarii principale a ansablului si accesul auto si pietonal pe parcela din drumul idendificat cu CF nr. 442500. Avand orientate urmatoarele functiuni pe aceasta parte a fatadei: - la parter - holul de intrare, cafeneaua, sala de dans yoga balet etc., vestiare. - laetaj- sala de fitness, zona de crossfit exterioara, pista de alergare si o terasa verde. La Sud-Est ansamblul e marcata de o intrare pietonala secundara la mijloc si se propune asezarea esalonata pe lungimea terenului a functiunilor principale din tema de proiectare: - la parter cafenea cu locul de joaca pentru copii adiacent, bazinul acoperit cu tribune, bazinul exterior, terenul multifunctional si o parte din rampa de alergare care urca la etaj. - la etaj - sala de fitness, zona de crossfit exterioara, pista de alergare suspendata. INSTALATII DE CURENTI TARI Generalitati Prezentul memoriu descrie solutiile adopatate si dimensionarea instalatiilor electrice la nivel de SF aferente obiectivului „Denumire proiect: Construire Zona Sportiva si de Agrement Calea Sagului: Bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren tenis, alte amenajari exterioare”, amplasat in Timisoara, strada Paul Constantinescu Documentatia ce urmeaza trateaza : - Alimentarea cu energieelectrica; - Sisteme de pozare acablurilor; - Instalatii de iluminat normal; Instalatii de iluminat desiguranta; = Instalatii de prize siracorduri; - Instalatii de forta; - Instalatii de legare la pamant; - Instalatii de protectie impotriva trasnetelor; = Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor; - Instalatii fotovoltaice. Documentatia elaborata in continuare are la baza solicitarile tehnico-economice primite ca tema de 42 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.A.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:140 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 proiectare din partea biroului de arhitectura, in concordanta cu solicitarile beneficiarului. Alimentarea de baza cu energie electrica Alimentarea cu energie electrica se va face prin comanda catre distribuitorul local de energie electrica a unui bransament nou. Din blocul de masura si protectie se va alimenta tabloul general de distributie dintr-o coloana formata din cablu de energie electrica 0.1kV, pozat in tub gofrat de protectie, ingropat in pamant la cota de - 0.8 m fata de cota finita a terenului sistematizat. Sistemul de tratare a neutrului va fi de tip TN-S, separarea neutrului de lucru fata de cel de protectie facandu-se in blocul de masura si protectie a distribuitorului local de energie electrica, Se va cere distribuitorului local ca bransamentul sa fie echipat cu bloc diferential de 500 sau 300maA, de tip selectiv. Tablouri electrice Tablourile electrice se refera la tabloul general de distributie, tablourile secundare de distributie si tablourile de automatizare. Tabloul general de distributie — TGD se va executa conform schemelor electrice desfasurate sau monofilare si specificatiilor tehnice. TGD va fi prevazut cu un intrerupator general format dintr-un separator de putere cu camera de stingere cu declansator electronic reglabil Ir=(0.6-1) In. In tabloul general se va monta un descarcator de supratensiuni 3P+N, clasa 1+2 (B+C) de protectie, avand nivelul de protectie Up=1.5kV. Descarcatorul se va lega la o bara de PE in tablou separata de cea a circuitelor electrice. Sectiunea minima de legare a descarcatorului la bara de PE este de 16 mmp. Tablourile electrice secundare se vor prevedea cu descarcatoare de protectie medie, clasa 2 (C), montate in tabloul electric secundar. Se va cere furnizorilor de echipamente (UPS-uri, chiller, centrala telefonica, centrala de alarma-antiefractie, centrala de detectie incendiu etc.) sa echipeze cutiile de distributie cu descarcatoare de supratensiuni cu protectie fina (clasa D). Tabloul electric general de distributie se va echipa cu set de bare de distributie de cupru, pentru alimentarea intrerupatoarelor de putere secundare. Barele de Cu vor fi etichetate (L1,L2,L3,N,PE). Tablourile electrice se vor executa in cofrete metalice sau de policarbonat avand grade de protectie indicate in specificatiile tehnice regasite in anexele acestui proiect. Toate tablourile electrice trebuie livrate cu scheme monofilare sau desfasurate si cu buletinele de verificare si de testare, conform SR EN 60439-1. Toate circuitele electrice se vor proteja prin protectii magnetotermice calibrate la o valoare de (0.6- 0.8)In al cablului electric al fiecarui circuit. Toate materialele folosite in executia tablourilor trebuie sa fie de inalta calitate pentru care furnizorul va prezenta certificate de conformitate si de garantie. Sisteme de pozare a cablurilor Cablurile folosite in instalatia electrica sunt de cupru, cu intarziere marita la propagarea focului, cu izolatie si manta de PVC de de tip CYY-F, FROR, NYYJ, pozate in tuburi PVC de protectie, ingropate in plinte PVC sau pozate pe sistemele de jgheaburi metalice. Cablurile pozate pe elementele combustibile se vor poza in tuburi sau plinte metalice de protectie si este interzis ca acestea sa intre in contact direct cu materialul combustibil. Jgheaburile metalice se vor monta suspendat de tavan sau prinse de perete prin elemente de prindere prefabricate, dimensionate conform specificatiilor producatorului de jgheab metalic si a coeficientului de incarcare indicat. Este interzisa executarea de legaturi pe patul metalic de cablu sau in interiorul tuburilor de protectie a cablurilor. Legaturile electrice se vor executa numai in doze de conexiuni, montate ingropat in peretii de 43 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SAL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 tencuiala sau de rigips sau montate pe placute metalice speciale pe jgheabul metalic. Jgheaburile metalice se vor lega la centurile de impamantare sau la barele de echipotentializare prin conductor galben-verde cu sectiunea minima de 16mmp. Prinderile, imbinarile si distantele minime care trebuie respectate fata de celelatie instalatii in constructii se regasesc in normativul 17-2011. Traseele instalatiilor electrice se vor executa numai orizontal si vertical paralel cu liniile arhitectonice iar cele orizontale ingropate se vor executa la 30 cm fata de cota tavanului, paralel cu acesta. Dozele de conexiuni se vor ingropa in pereti deasemenea la cca 30 cm fata de cotatavanului. Instalatii iluminat Instalatia de iluminat se refera la iluminatul normal, iluminatul de siguranta la evacuare, iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor, iluminatul de siguranta antipanica si iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului. Intreaga instalatie de iluminat s-a proiectat conform normativelor : NP 061-2002 — Normativ pentru proiectarea şt execuţia sistemelor de iluminat artificial in cladiri, NP062-2002 — Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal si 17-2011 — Normativ pentru proiectarea, executia, si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor. Sistemele de sustinere a corpurilor de iluminat sunt formate din dibluri, tije metalice, lant metalic etc. Sistemele de sustinere trebuie alese astfel incat sa poata sustine de minim de 5 ori greutatea corpului de iluminat dar nu mai putin de 10kg. Nivelele de iluminat calculate in proiect se regasesc in anexele calculelor luminotehnice, calculate pentru un factor de mentinere a lampii de 0.8, si sunt calculate la nivelul planului de lucru, adica la 0.8m fata de cota pardoseli. Iluminat general Iluminatul normal se refera la totalitatea corpurilor de iluminat si a elementelor de comanda folosite in proiect. Iluminatul normal se va face cu corpuri de iluminat cu grad de protectie IP20, cu surse de lumina tip LED. Comanda iluminatului se va face prin intrerupatoare duble, triple si intrerupatoare cu revenire, montate incastrat in peretii de rigips sau tencuiala, la cotele indicate pe planse. Pe holurile comune se va prevedea un iluminat format din corpuri de tip downlight, montate incastrat in tavanul fals, grad de protectie IP20, cu balast electronic, echipate cu lampi cu LED cu indice de redare a culorilor 80, temperatura de culoare 4000K. Comanda iluminatului se va face prin intrerupatoare cu revenire si senzori de prezenta. In bai se vor monta corpuri de iluminat conform planselor, cu grad de protectie IP44. Comanda iluminatului se va face prin intrerupatoare simple si senzori de prezenta. In grupurile sanitare se va prevedea un iluminat format din corpuri de iluminat de tip downlight, cu grad de protectie IP44, cu dispersor. Montarea corpurilor de iluminat in bai se va face tinand seama de zonele de protectie din normativul I7- 2011. In spatiile de depozitare, centrala termica, si spatiile tehnice se vor folosi corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie, IP65, montate aparent sau suspendat de tavan. Comanda iluminatului se va face prin intrerupatoare simple si cu revenire, cu grad de protectie IP44. Iluminat de siguranta la evacuare Iluminatul de siguranta la evacuare este format din corpuri de iluminat cu acumulatori locali, de tip luminobloc, pentru dirijarea sensului de evacuare. Corpurile de iluminat de siguranta se vor alimenta OBLIGATORIU din circuite separate fata de cele pentru iluminatul normal, pozate in tuburi PVC de protectie separate fara de circuitele normale. Corpurile de iluminat pentru siguranta la evacure se vor monta deasupra usilor de evacuare, pe holurile de evacuare suspendat de tavan. Luminoblocurile se echipeaza cu pictograme pentru dirijarea sensului de evacuare. Punerea in functine a iluminatului de siguranta la evacuare se face instantaneu la intreruperea sursei 44 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (E pgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 principale de tensiune. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED pentru semnalizarea starii de functionare sau avarie. Beneficiarul are obligatia de a verifica lunar functionarea si autonomia lumino-blocurilor pentru iluminatul de securitate la evacuare. Iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor Iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor este format din corpuri de iluminat cu acumulatori, montate in locurile indicate pe planse langa punctele hidrantilor. Corpurile de iluminat vor fi echipat cu pictograma pentru semnalizarea hidrantilor si se vor monta la o distanta de maxim 1.5m fata de hidrant. . Corpurile de iluminat de siguranta pentru marcare hidrantilor se vor alimenta OBLIGATORIU din circuite separate fata de cele pentru iluminatul normal, pozate in tuburi PVC de protectie separate fara de circuitele normale Punerea in functine a iluminatului de siguranta la evacuare se face instantaneu la intreruperea sursei principale de tensiune. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu buton de test si LED pentru semnalizarea starii de functionaresau avarie. Beneficiarul are obligatia de a verifica lunar functionarea si autonomia lumino-blocurilor pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor. Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului este alcatuit din corpuri de iluminat integrate in iluminatul normal. Iluminatul de siguranta se va alimenta din tablourile de consumatori vitali, prin circuite separate fata de iluminatul normal. Dozele de conexiuni si sistemele de pozare pentru circuitele iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului trebuie sa fie complet separate fata de cele ale iluminatului normal. Iluminat de siguranta antipanica Iluminatul de siguranta antipanica este format din corpuri de iluminat cu acumulatori locali, cu autonomie de 1h minim. Circuitele iluminatului de siguranta antipanica se va alimenta din circuite separate fata de cele ale iluminatului normal si se va folosi cablu cu intarziere marita la propagarea focului de tip NYY-J, de sectiune 4x_, avand o faza neintreruptibila pentru alimentarea acumulatorilor si semnalizarea prezentei tensiunii. Intrarea in functiune a iluminatului se va face automat in caz de tensiune minima. Iluminatul exterior Iluminatul exterior este format din corpuri de iluminat decorative cu surse de iluminat tip LED, montate incastrat sau aparent. Iluminatul exterior pentru aleile pietonale este alcatuit din corpuri de iluminat tip spot montate incastrat in alee avand surse de iluminat tip LED Circuitele iluminatului exterior vor fi realizate din cabluri cu intarziere marita la propagarea focului de tip NYY-J, de sectiuni indicate in schemele desfasurate ale tablourilor electrice, pozate in tuburi gofrate cu pereti dubli de protectie, montate ingropat in pamant la cota de -0.8m fata de cota finita a terenului sistematizat. Se vor respecta detaliile de pozare ale cablurilor electrice prezentate in acest proiect. Instalatii de forta si prize Instalatiile de prize si racorduri se refera la distributia energiei electrice pentru diferiti consumatori, conform pozitionarii lor in plansele acestui proiect. S-au prevazut prize monofazice si trifazice pentru toti consumatorii prezenti in tema de proiectare. In cazul in care pe parcursul executiei apar consumatori noi, solutia de alimentare cu energie electrica se va stabili impreuna cu proiectantul. In bai s-au prevazut circuite separate pentru alimentarea senzorilor pisoarelor si prize pentru 45 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SAL... SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOIA, Nr.1, Ap 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 uscatoarele de maini. Pozitionarea circuitelor se face tinand seama de prevederile normativului 17-2011. Toate prizele vor fi prevazute OBLIGATORIU cu contact de protectie si cu elemente de protectie mecanica. Racordurile de forta vor fi prevazute cu conductor de legare la pamant OBLIGATORIU - L+N-+PE pentru circuitele monofazice, respectiv 3L+N+PE pentru circuitele trifazice. Cablurile se vor poza in tuburi PVC de protectie, respectiv in canale metalice sau de PVC pentru cabluri, conform descrierilor din proiect. Instalatii de protectie Instalatiile de protectie se refera la instalatiile de legare la pamant — priza principala de pamant, instalatiile exterioare de protectie impotriva trasnetelor si legaturile de echipotentializare intre partile metalice ale constructiei si instalatia principala de legare la pamant. Instalatii de legare la pamant Pentru protectia personalului aferent cladirii si a echipamentelor electrice s-a prevazut o instalatie principala de legare la pamant formata din platbanda de otel zincat de 40x4mm, cu grad de zincare minim de 70 um, pozata perimetral cladirii, ingropata in pamant la cota de -0.8m fata de cota finita a ternului sistematizat. Centura de impamantare se va poza la 1m fata de cota fundatiilor. De la centura principala de legare la pamant se vor lega armaturile stalpilor de beton si stalpii metalici prin platbanda de otel zincat de 25x4mm, sudata de armaturi conform detaliilor. Perimetral cladirii se vor prevedea rezerve de platbanda, conform plaselor, pentru racordul diferitelor elemente la priza de pamant — coborari paratrasnet, grup electrogen, posturi de transformare, etc. Instalatia de legare la pamant se va lega impreuna cu instalatia de legare la pamant pentru bransamentul electric, pentru a nu exista diferente de potential. Tabloul general de distributie se va lega la centura principala de legare la pamant printr-o bara de egalizare a potentialelor, prin conductor flexibil, de sectiune indicata in schema desfasurata a tabloului electric. Priza de pamant se va masura si trebuie sa aibe o valoare impusa de maxim 10. In cazul in care aceasta valoare este depasita se va completa priza de pamant cu electrozi si platbanda de otel zincat pana la atingerea valorii impuse. Solutia se va stabili impreuna cuproiectantul. Instalatii de protectie impotrivatrasnetelor Pentru instalatia exterioara de protectie impotriva trasnetelor se va prevedea o instalatie de protectie impotriva trasnetelor cu dispozitiv de amorsare, formata dintr- un paratrasnet cu avans de amorsare de 60US, montat pe un catarg telescopic cu o inaltime utila de 5 m. Paratrasnetul va avea doua coborari la priza de pamant, formate din conductor rotund de cupru stanat, de 70 mm, pozat aparent pe fatada cladirii, prins cu cleme izolatoare cu o distanta de 1m intre prinderi. Fiecare coborare a paratrasnetului se va racorda la instalatia principala de legare la pamant prin piese de separatie, semnalizatecorespunzator. Instalatii de echipotentializare Instalatiile de echipotentializare se refera la legaturile suplimentare la instalatiile de legare la pamant a tuturor maselor metalice care nu sunt sub tensiune dar pot ajunge accidental sub tensiune. In camera tabloului electric general se va prevedea o bara de egalizare a potentialelor, de cupru, care se va racorda la centura principala de impamantare prin conductor rotund de otel zincat de 10 mm. Jgheaburile metalice se vor racorda la barele de egalizare a potentialelor montate in tavanele false sau in doze de echipotentalizare, prin conductor MYF galben-verde, cu sectiune de 16 mmp, pozate in tuburi PVC rigile si flexibile de protectie. Intre bucatile de jgheab metalic se vor executa legaturi formata din conductor si papuci pentru asigurarea continuitatii intre bucatile de jgheab metalic. In camera centralei termice si a subcentralelor se vor prevedea bare de cupru pentru egalizarea 46 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 potentialelor, la care se vor racorda prin conductor flexibil galben- verde MYF, avand sectiunea de 16mmp toate circuitele de incalzire si racire, distributie apa calda, vase de expansiune, centrale termice, carcasele metalice ale pompelor, robineti, etc. Legarea la instalatiile de echipotentializare se face prin coliere metalice de legare la pamant dupa indepartarea vepselii elementelor metalice si verificarea asigurarii continuitatii intre legaturi si elementelemetalice. In bai se vor prevedea doze de echipotantializare montate in tavanele false sau ingropat in peretii de rigips sau tencuiala, prevazute cu bare de cupru, la care se vor racorda tevile metalice de distributie a instalatiilormecanice. Se vor prevedea conform planselor legaturi pentru racordarea la centura principala de impamantare a pardoselilor antistatice (ESD). In fiecare incapere se va prevedea cate un racord format din conductor rotund de otel zincat de diametru 10mm, legat in doza de conexiune ESD. Distanta dintre elementele de conexiune pentru pardoselile antistatice va fi de maxim 10m intre conexiuni, respectand indicatiile producatorului pardoselilor. Instalatii electrice pentru organizare de santier Pentru alimentarea cu energie electrica se vor prevedea tablouri electrice separate de tablourile normale. Tablourile se vor executa in cofrete metalice, echipate cu intrerupatoare magnetotermice P+N, respectiv 3P+N, cu module diferentiale, cu grad de protectie IP54 minim. Cofretele se vor echipa cu prize tinand cont de gradele de protectie impuse, cu asigurarea etanseitatiiprizelor. Pentru organizarea de santier se va prevedea o instalatie de legare la pamant formata din conductor rotund de otel zincat de diametru 10mm, pozat ingropat in pamant la cota de —0.8m fata de cota finita a terenului sistematizat. Le centura principala de legare la pamant se vor conecta baracile metalice, tablourile electrice si toate echipamentele metalice folosite la constructie. Sistemul de tratate a neutrului va fi TN-C-S, separarea neutrului de lucru fata de cel de protectie facandu-se in tabloul general de distributie. Se vor respecta toate masurile impuse in normativul 17-2011. Verificari instalatii electrice Inaintea punerii in functiune a instalatiei electrice, executantul trebuie sa realizeze inspectia vizuala si testele preliminare pentru asigurarea unei bune functionari a instalatiei electrice executata. Inspectia vizuala si testele trebuie sa includa urmatoarele : - Verificarea rezistentei de izolatie a tuturor cablurilor si conductoarelor din instalatia electrica intre faze, respectiv intre faze si nulul de lucru si cel de protectie; = Verificarea continuitatii circuitelor de protectie, a conductivitatii electrice a conductoarelor si a circuitelor deechipotentializare; - Verificarea rezistentei de dispersie a prizei depamant; - Verificarea functionariiinterblocajelor; - Verificarea puterii pe circuit, respectiv a receptoarelor conectate pe fiecare circuit; = Verificarea sectiunii tuturor conductoarelor, tinand cont de modurile depozare; - Verificarea legaturilor de echipotentializare a tuturor maselormetalice; - Verificarea distantelor minim admisibile intre componentelor instalatiilor electrice fata de celelalte instalatii, fata de echipamentele bailor etc.; Masurile descrise mai sus nu sunt limitative, executantul avand obligatia sa verifice inainte de punerea in functiuni sa efectueze toate verificarile necesare pentru o functionare corecta a instalatiilor electrice. 47 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SAL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI:: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOIA, Nr.1, Ap. 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 INSTALATII DE CURENTI SLABI Generalitati Documentatia ce urmeaza trateaza sistemele de curenti slabi: - Instalatii de voce-date; E Instalatii de alarma-antiefractie; - Instalatii de detectieincendiu; - Instalatii de adresarepublica; - Instalatii de televiziune in circuit inchis (CCTV). Documentatia elaborata in continuare are la baza solicitarile tehnico-economice primite ca tema de proiectare din partea biroului de arhitectura, in concordanta cu solicitarile beneficiarului. Instalatii de voce-date Instalatiile de voce-date se refera la retelele de date, telefonie si televiziune interioare si exterioara si alimentarile cu fibra optica. Conexiunile principale cu furnizorii de servicii se va face la limita de proprietate. Fiecare fibra optica se va poza pana in sala serverelor, in patch-panneluri de FO, de tip single mode, montate in RACK-ii din server, conform detaliilor. Distributia retelelor de date se va face in cladire prin cabluri de date ecranate, cat. 7, 800MHgz, de tip S/FTP, pozate pe jgheaburi metalice sau in tuburi PVC de protectie. Pe ghenele verticale se va face prin sisteme de pozate de tip “scara” iar prinderile verticale se vor face prin cleme tip U, metalice. Prizele de coneixuni vor fi ecranate si se vor monta incastrat in peretii de tencuiala sau de rigips sau in plinte PVC. Elementele de conectica vor fi ecranate, cat. 6, minim 600MHz. Conexiunile intre server room si punctele de distributie secundare se va face prin fibra optica de tip multimode, cu 12 fibre, 50/125um, pozata in tub PVC de protectie rigid. Rack-ii de conexiuni pentru sala serverelor se vor echipa conform descrierii din specificatiile tehnice si se vor echipa cu barete de alimentare trifazice, cu protectie la supratensiuni de clasa D si cu barete de echipotentializare verticale pentru conexiunile la bara de echipotentializare ale echipamentelor pasive siactive. Rack-ii de conexiuni pentru elementele active si pasive din punctele de distributie se vor echipa cu patch-panneluri de 24p, cu elemente de conexiune cat. 6, 600MHz, montate orizontal. Cofretele se vor echipa cu organizere verticale pe fiecare latura si organizere orizontale, conform detaliilor. Alimentarea cu energie electrica a RACK-urilor de echipamente active se face din tablourile electrice de consumatori vitali, prin cabluri cu intarziere marita la propagarea focului, de tip NYY-J, pozate in tuburi PVC de protectie si pe jgheaburi metalice. Intregul sistem e proiectat astfel incat sa asigure intre fiecare punct de distributie si priza RJ45 o lungime maxima de 90 m. Executantul are obligatia de a testa si certifica reteaua in conformitate de legislatia in vigoare si solicitarile departamentului IT al beneficiarului. Pentru conexiunile proiectoarelor din salile de sedinte se vor cabla intre echipamentul activ al proiectorului si dozele de pardoseala cablu cat. 7, 1200mHz, mufele de conectare fiind furnizate si montate de catre beneficiar in functie echipamentele active achizitionate. Intreaga infrastructura s-a proiectat si se va executa astfel incat de asigure o rezerva de minim 20% a intregului sistem. Instalatiile de climatizare pentru salile de server si punctele de distributie se va rezolva prin grija constructorului. 48 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Instalatii de alarma-antiefractie Pentru prevenirea evenimentelor nedorite, se va prevedea un sistem de alarma antiefractie, montat in cabina poarta, format dintr-o centrala dealarma. Pentru protectia usilor principale de acces se vor prevedea contacte magnetice, montate pe tocul usii, dublate prin senzori de prezenta in infrarosu. Toate geamurile se vor proteja prin echipamente de prezenta in infrarosu, montate suspendat de tavan, perpendicular pe planul ferestrelor, conform planselor. Alarmarea in caz de efractie se va face printr-o sirena exterioara conventionala, cu flash, montata aparent pe fatada cladirii la cota de +3.5m fata de cota finita a terenului sistematizat. In interior se va monta in zona de receptie o sirena pentru avertizarea interioara in caz de efractie. Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un circuit separat din tabloul consumatorilor vitali. Pentru aligurarea alimentarii in caz de lipsa tensiune se va prevedea un acumulator in centrala de alarma de 7Ah si un acumulator de 4Ah in cofretul sirenei exterioare, care va asigura autonomia de functionare de 24h in functie de stand-by si 0.5h in functie dealarma. Instalatii de detectie incendiu Instalatia de detectie si semnalizare incendiu este de tip adresabil, si este format dintr-o centrala de detectie incendiu, detectori de fum, butoane adresabile si elemente optice si acustice pentru semnalizarea incendiului. Pentru detectia incendiului sau a unui inceput de incendiu se vor folosi detectori optici de fum si de temperatura, cu functie sisau, montati aparent pe tavan si pe tavanul fals, adresabili si detectori de fum montati in tavanul fals, cu indicatoare cu LED pentru semnalizarea starii de functionare si alarma, montati pe tavanul fals. Semnalizarea incendiului se va face prin butoane manuale, adresabile si sirene interioare si exterioare. Pe caile de evacuare se vor monta butoane rosii pentru semnalizarea incendiilor, la cotele indicate pe planse, la o distanta de maxim 50m intre ele, distanta masurata tinand cont de holurile de scarile de evacuare. Butoanele de alarmare in caz de incendiu vor fi prevazute cu elemente de izolare abuclei, pentru a nu afecta intreaga bucla in caz de defect. Camera in care se monteaza centrala de incendiu se va prevedea cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, conform 17-2011. Pentru semnalizarea si monitorizarea instalatiilor de detectie si semnalizare incendiu se vor prevedea doua panouri repertoare, montate la receptie pentru monitorizarea sistemului pe timp de noapte si in lipsa personalului de exploatare. Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un circuit separat din tabloul consumatorilor vitali. Pentru asigurarea alimentarii in caz de lipsa tensiune se va prevedea un acumulator in centrala de incendiu de 18Ah si un acumulator de 4Ah in cofretul sirenei exterioare, care va asigura autonomia de functionare de 48h in functie de stand-by si 1h in functie de alarma. Instalatii de adresa republica Pentru sonorizare si adresare publica se va folosi un sistem de comunicatie care asigura transmiterea de mesaje in regim manual cat si automat, impartit pe 5 zone. Adresarea manuala se va face dintr-un punct central aflat la receptie unde se va monta consola de ardesare publica. S-au prevazut pe holurile comune si in incaperi difuzoare de tavan fals,rotunde, de 5W, montate incastrat, grad de protectie IP20. In incaperi se vor monta difuzoare de perete, de 9W, de tip rectangular. Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un circuit separat din tabloul consumatorilor vitali. In sala bazin de inot se vor monta tabele electronice. 49 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Instalatii de televiziune in circuit inchis (CCTV) Pentru inregistrarea evenimentelor se va prevedea un sistem de supraveghere video in ciruit inchis, centralizat intr-un RACK dedicat pentru CCTV. Centralizarea cablurilor se va face intr-un NVR, cu posibilitate de a stoca imaginile minim 30 de zile. Cablarea sistemului se va realiza prin cabluri de date ecranate S/FTP, cat. 6, 550mHz, pozate pe jgheaburi metalice si in tuburi PVC de protectie. Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un circuit separat din tabloul consumatorilor. Pentru alimentarea de rezerva se va prevedea o sursa neintreruptibila de tensiune — UPS, cu o autonomie minima de 15 minute. La receptie si in camera de security se va monta un calculator complet echipat pentru a monitoriza intreg sistemul. In sala bazin de inot se vor monta tabele electronice. 50 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Narkers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Atasament: memoriu_SF_partea_2.pdf

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, 1UD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Instalatii sanitare si PSI SOLUTIILE TEHNICE ALE INSTALATIILOR GENERALE SPECIFICE CONSTRUCTIEI Alegerea solutiilor s-a facut dupa criterii tehnice si economice, tinand seama de necesitatile specifice si de posibilitatile de realizare. In analizele privind economicitatea unei solutii, s-au luat in considerare toate aspectele legate de costul investitiei si al exploatarii. Instalatii sanitare si canalizare interioara Alimentarea cu apa rece a cladirii Alimentarea cu apa rece a intregii cladirii se va face printr-un bransament, de la reteaua de distributie a apei reci care asigura alimentarea cu apa rece a intregii platforme zona Paul Constantinescu. Prevederea retelei de alimentare cu apa rece a intregii platforme face parte din proiect si intra in sarcina constructorului. Diametrul conductei de bransament va fi DN50 din inelul de alimentare cu apa ce va asigura alimentarea cu apa a intregului cvartal. Bransamentul de apa rece se va prevedea cu un camin de apometru prevazut cu: apometru, vane de sectionare, manometru etc. Tinand seama ca regimul de inaltime al cladirei este doar Sp+P+E, nu este necesar prevederea unei statii de hidrofor independente pentru cladirea respectiva. Conducta de alimentare cu apa rece menajera de la bransament pana distributia de apa rece interioara, vor fi montate ingropat sub adancimea de inghet si vor fi executate din conducte de tip PEHD. INSTALATII PSI — HIDRANTIINTERIORI Stingerea incendiilor la interior se va face prin intermediul hidrantilor interiori. Pentru aceasta se va prevedea o retea de hidranti interiori. La amplasarea hidrantilor se va tine cont ca fiecare punct sa fie protejat de 2 jet in functiune simultana. Robinetul hidrantilor se va monta la o inaltime de 0,8..1,5 m fata de pardoseala. Cutiile hidrantilor se vor executa in conformitate cu prevederile STAS 3081. Marcarea hidrantilor se va face conform STAS 297/1. Reteaua pentru hidrantii interiori se va realiza din conducte de otel zincat. Racordul la fiecare hidrant interior se va face cu conducte de OLZn. Timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori este, conform NP086, al.3.2.3.1 de 10 minute, Conform normativelor in vigoare si in vederea unei bune mentenante se vor prevedea vane de izolare a hidrantilor la fiecare 5 hidranti. Reteaua de distributie catre hidrantii interiori va fi de tip inelar, iar apa si presiunea necesara pentru stinderea incendiilor din interior se va asigura prin prevederea a 2 racorduri ale inelului interior la reteaua de distributie a hidrantilor exteriori prevazuti pentru stinderea incendiilor la exteriorul cladirii. Rezerva de apa necesara pentru stingerea incendiilor de la interior a cladirii va fii asigurata de un bazin destinat ca rezerva intangibila de incendiu. Instalatiile de apa rece vor fi supuse la urmatoarele incercari (probe): e incercarea la etanseitate la presiune la rece e incercarea defunctionare INSTALATII SANITARE INTERIOARE: DISTRIBUTIA AR, AC SI REC Alimentarea cu apa rece de consum menajer a cladirii se va face prin intermediul bransamentului descris mai sus. Apa calda de consum este asigurata de la boilerele pentru prepararea apei calde menajere, dispusa in spatiu tehnic. Boilerele pentru prepararea apei calde menajere vor fii de tip bivalent, prevazut cu rezistenta 51 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 electrica, agentul termic fiind furnizat de catre cazanele propuse. Dimensionarea conductelor de apa rece si calda pentru consum menajer s-a facut conform STAS 1478-90. Debitul de calcul de apa rece se va determina pe baza sumei de echivalenti al punctelor de consum, tinind seama de tipul cladirii, regimul de furnizare al apei si numarul de obiecte sanitare. Debitul de calcul de apa calda menajera s-a determinat pe baza sumei de echivalenti al punctelor de consum, tinind seama de tipul cladirii si regimul de furnizare al apei la o temperatura de 60'C. Pentru limitarea risipei de apa, precum si pentru evitarea stagnarii si racirii apei calde menajere se va realiza un sistem de recirculare, format din pompa de recirculare, teava de distributie si robineti de inchidere. Sistemul de recirculare va fi prevazut pentru traseul apei calde menajere cuprins intre boiler si consumatorul cel mai indepartat al retelei. Calculul hidraulic s-a realizat in functie de debitul de calcul in ipoteza unui regim de curgere turbulent. Se va adopta o schema inferioara de alimentare pentru alimentarea cu apa rece, iar pentru apa calda si recirculare s-a adoptat o distributie superioara. Fiecare teava de distributie orizontala se va fi prevedea cu robinet de inchidere. Fiecare grup sanitar va fi prevazut cu o usita de vizitare cu robineti de izolarepentru apa rece, calda, respectiv recirculare. Obiectele sanitare se racordeaza la conductele de legatura prin intermediul racordurilor flexibile de diametru corespunzator. Montarea obiectelor se face conform STAS 1504 — 85. Conductele de apa rece, apa calda menajera si recirculare se vor realiza din conducte de polipropilena reticulata de inalta densitate (Pe-Xa) sau echivalent. Conductele vor fi izolate termic cu izolatie de (9 — 22) mm in functie de diametrul conductelor, pentru tevile de apa calda si recirculare, si izolatie de (9 — 22) mm in functie de diametrul conductelor, pentru tevile de apa rece impotriva condensului. Pentru pozarea tevilor se utilizeaza suporti si bratari de prindere conform diametrelor conductelor. La trecerea conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi protectoare din tevi de otel avind diametrul cu o dimensiune mai mare decit conducta protejata. Punctele cele mai de jos ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire. Preluarea dilatarilor conductelor de apa calda se va realiza prin schimbari de directie si lire de dilatare in forma de „U”. In apropierea compensatoarelor tip U, se prevad suporturi mobile cu ghidaje laterale, amplasate de ambele parti ale compensatorului. Pe compensatoarele in forma de U nu se prevad suporturi fixe. Instalatiile de apa rece, apa calda menajera si recirculare vor fi supuse la urmatoarele incercari: e incercarea la etanseitate la presiune la rece e incercarea defunctionare Instalatia de apa calda menajera se va supune suplimentar la incercarea de etanseitate si rezistenta la cald. INSTALATIA DE CANALIZARE INTERIOARA Pentru evacuarea in exteriorul cladirilor a apelor uzate menajere se va realiza o retea din teava de PP in interiorul cladirii si PVC-KG pentru conducte ingropate. Sistemul de colectare a apelor uzate la interior este unul separativ si cuprinde: - ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare; de la unitatile de climatizare; Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare interioare se realizeaza prin intermediul sifoanelor obiectelor sanitare si al sifoanelor de pardoseala. Unitatile interioare de climatizare descarca condensul rezultat de la acestea intr-o retea comuna cu unitatile de tip ventiloconvector de tavan, realizata din tuburi de polipropilena PP. Inainte de descarcarea condensului in reteaua de canalizare se va face o sifonare generala a retelei de condens, iar pentru a preveni uscarea acestuia pe perioada iernii sau cand unitatile nu functioneaza, 52 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 obligatoriu se va intercala un lavoar in aceasta retea. Prin asigurarea sifonarii si a apei din aceasta se asigura protectia impotriva patrunderii mirosurilor neplacute in incaperi prin conductele de canalizarea condensului. Toate iesirile de canalizare interioara, sunt racordate la reteaua de canalizare exterioara prin intermediul caminelor de vizitare. Dimensionarea instalatiei interioare de evacuare a apelor uzate menajere s-a realizat conform STAS 1795-87. Racordarea conductelor de legatura la coloane sau direct la colectoarele orizontale (dupa caz), seface prin intermediul ramificatiilor si al coturilor la 45*. In vederea crearii posibilitatii de vizitare se vor prevedea piese de curatire pe fiecare coloana la fiecare nivel. Fixarea coloanelor de elementele de rezistenta ale cladirii se va face cu bratari de prindere cu inel de cauciuc. La trecerile prin pereti, plansee si fundatii se vor respecta conditiile tehnice impuse la instalatiile de alimentare cu apa. Pentru pozarea ingropata se vor respecta conditiile tehnice impuse la conductele de canalizareexterioara. Conductele de legatura si coloanele se vor executa din tuburi de PP pentru canalizari interioare, imbinate cu mufa si garnituri din cauciuc. Preluarea dilatarilor se va face de catre mufa fiting-ului ce face legatura cu tubul de canalizare. Ventilarea instalatiei de canalizare se asigura prin conducte de PP H 50 mm, B 75 mm sau B 110 mm, prin prelungiri ale coloanelor de curgere deasupra terasei si prin intermediul aeratoarelor cu membrana, acolo unde ventilatia naturala nu este posibila. La exterior in capatul tubulaturii de ventilatie a retelei de canalizare se vor prevedea caciuli de protectie, pentru a impiedica patrunderea apei, zapezii etc. Dupa efectuarea montajelor si inaintea efectuarii umpluturilor, in cazul reteleor sub cota 0,00, respectiv inchiderea ghenelor si a tavanelor false se efectueaza proba la etanseitate si proba de functionare. Preluarea dilatarilor se va face de catre mufa fiting-ului ce face legatura cu tubul de canalizare. TEHNOLOGIA DE RECIRCULARE, FILTRARE, ANALIZA SI TRATARE A APEI DIN BAZINE Sistemul de filtrare recupereaza, recircula, filtreaza si trateaza apa din bazinele de inot astfel incat aceasta sa se incadreze in conditii optime pentru un bazin public. Echiparea tehnologica necesara realizarii recircularii si filtrarii apei este dimensionata dupa volumul de apa din bazin si bazinul de compensare si timpul stabilit de recirculare completa (in cazul nostru, la fiecare 4 ore, intreaga cantitate de apa din bazin este schimbata / recirculata complet). Sistemul de filtrare este compus din urmatoarele componente: o Coletare si transport apa (tevi din PVC-U, rezistent la clor). Sistemul de tevi este prevazut cu numeroase valve si robineti astfel incat poate fi inchis partial in caz de avarie fara a fi influentata functionalitatea bazinului; e Filtrarea apei este realizata prin sistem de filtre cu strat filtrant din nisip quartos cu granulometrie de 0,4-0,9 si 3-6 cu ajutorul unor pompe. Capacitatea, numarul pompelor si modul de operare sunt stabilite astfel incat acestea sa functioneze alternativ, astfel incat sa existe o rezerva de capacitate care sa poata fi accesata in caz de avarie / service pe o parte din sistem. Incazirea apei este realizata prin schimbatoare de caldura cu agent termic ce poate fi furnizat din cazanul propriu. Pentru mentenanta filtrelor se vor opera (conform manualului de mentenanta specific sistemului) procedurile de mentenanta prevazute de producator (curatare, back-wash, completare material filtrant, etc). o Analiza si tratarea apei este realizata de un sistem complex de senzori, unitate de masura si analiza, pompe de mare precizie si rezervoare de substante. Tratarea apei se face cu solutie de Clor, care se depoziteaza (atat materialul de rezerva cat si rezervoarele sistemului) in incapei bine ventilate, cu control acces. Un sistem tipic include: unitate complet automata pentru monitorizarea pH-ului si a clorului liber din apa de piscina (controller, senzori, pompe dozatoare si accesorii), unitati de dozare floculant pentru tratarea apei de piscina, rezervoare cu vase de retentie, din PE-LD, pentru stocarea solutiilor de acid si hipoclorit de 53 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 sodiu. Unitati complete, cu linii de aspiratie rigide din PVC si senzori de nivel min, rezervor cu vas de retentie, din PE-LD, pentru stocarea floculantului. MASURI PSI, DE PROTECTIA MUNCII SI PREVEDERI FINALE In executie si exploatare se vor respecta normale generale de aparare impotriva incendiilor in vigoare. Beneficiarul in exploatare si constructorul in executie vor lua masurile impuse de prevederile Legii nr. 307 / 2006 si ale Normelor generale de aparare impotriva incendiilor aparut cu Ordin 163 / 2007. Se va dota centrala termica cu stingatoare cu spuma mecanica, cu pulbere tip ABC si C02, si cu C02, dotare ce cade in seama beneficiarului, tinind cont de Normele de dotare din Anexa 1 la Normele generale de aparare impotriva incendiilor si de Normativele P118-99 (conform Scenariului de securitate la incendiu). Masuri de protectia muncii si organizatorice Constructorul in executie si beneficiarul in exploatare vor respecta Normele republicane generale de protectia muncii si specifice industriei locale. Totodata exploatarea centralei termice se va face de catre personal calificat. In acest sens beneficiarul are obligatia sa numeasca personal propriu, care va fia utorizat de ISCIR, desemnat cu supravegherea si verifcarea tehnica a instalatiilor. Se vor intocmi de catre executant in colaborare cu beneficiarul si furnizorul de utilaje "Instructiuni de exploatare in C.T." Prevederi finale: Se vor respecta Normele Republicane de Protectia Muncii aprobate cu Ordinul Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.34/75 și 60/95. Se vor respecta Normele Specifice de Protectia Muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de încalzire nr.117/96. Se vor respecta prevederile Regulamentului de Protectia si Igiena Muncii în Constructii elaborat de MLPAT și aprobat cu HG 775/94. Se vor respecta Legea 307 / 2006, Normele generale aparute cu OMAI 163 / 2007, Dispozitii de aparare impotriva incendiului specifice activitatii de baza. Se vor respecta toate indicatiile din cartile si fisele tehnice ale utilajelor si materialelor. Instalatii HVAC (Incalzire, Ventilatie si aer conditonat) Prezentul memoriu descrie solutiile adopatate si dimensionarea instalatiilor HVAC la nivel de SF aferente obiectivului „ Construire Zona Sportiva si de Agrement Calea Sagului: Bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren tenis, alte amenajari exterioare”, amplasat in Timisoara, strada Paul Constantinescu. Parametrii de calcul iarna: Exterior e temperatura exterioara de calcul: T, = -15'C o umiditate relativa p= 90% Interior o termperatura interioara de calcul: - depozite: T, =18+2'C - vestiare: T,=22+1"C - birouri: T,=22+1'C - grupuri sanitare: T,=22+1'C - casa scarii: T,=20t1'C - spatii tehnice: T,=15+1'C - sali de clasa: T,=22t1"C - sala expo: T,=22+1"C 54 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 - laboratoare: T,=22+1'C - holuri de circulatie: o umiditate relativa = 40 - 60% Parametrii de calcul vara: Gradul de asigurare al cladirii 90% pentru cladiri categoria III (STAS 6648/1- 82 tabelul 1). Exterior e temperatura exterioara decalcul: 35 [*'C]; e umiditatea relativa p= 40% Interior e temperatura interioara de calcul: — depozite: T,=necontrolata — vestiare: T,=necontrolata — birouri: T,=26+1'C — grupuri sanitare: T, =<necontrolata — casa scarii: T,=26+1'C — spatii tehnice: T, =necontrolata — sali de clasa : T,=26+1'C — sala expo: T,=26+1"C — laboratoare: T,=26+1'C — holuri de circulatie: T,=26+1'C e umiditatea relativa: p= 40-60% Solutiile tehnice ale instalatiilor generale specificeconstructiei Alegerea solutiilor s-a facut dupa criterii tehnice si economice, tinand seama de necesitatile specifice si de posibilitatile de realizare. In analizele privind economicitatea unei solutii, s-au luat in considerare toate aspectele legate de costul investitiei si al exploatarii. Instalatii H.V.A.C, Asigurarea agentului termic pentru incalzire si racire se va face de la centrala termica, amplasata in camera tehnica si de la chiller montat in exterior. Centrala termica Asigurarea agentului termic pentru incalzire si racire se va face de la centrala termica nou propusa si de la chiller nou propus. Prepararea de apa calda menajera se va face cu ajutorul agentului termic provenit de la centrala termica avand ca supliment o rezistenta electrica. Incalzirea apei calde menajere in boiler se realizeaza pana la 60'C in cazul utilizarii agentului termic pentru incalzire. Distributia apei calde menajere se face la temperatura de 60'C. Pentru mentinerea apei calde menajere la o temperatura corespunzatoare la consumatori, se va instala un sistem de recirculare. Se va prevedea o statie de tratare care va asigura apa pentru uz tehnic necesara pentru umplerea instalatiei. Umplerea instalatiei cu apa se va face printr-un racord pe butelia de egalizare a presiunilor. Preluarea dilatarilor agentului termic si mentinerea presiunii in instalatie intre limitele de functionare se realizeaza prin vasele de expansiune cu membrana inchise. Compensarea dilatarilor in centrala termica se realizeaza prin schimbari de directie. In punctele cele mai inalte ale instalatie sunt montate dispozitive automate de aerisire. 55 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, 1UD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Conductele din centrala termica se realizeaza din teava neagra, protejata anticoroziv, izolata cu cochilii de vata minerala protejate la exterior cu tabla din aluminiu. Golirea apei din cazan, din instalatie si purjele supapelor de siguranta se realizeaza prin conducte de golire grupate pe functiuni. Conductele de purja de la supapele de siguranta sunt racordate la conductele colectoare de canalizare, prin intermediul sifoanelor de pardoseala. Automatizarea prevazuta trebuie sa respecte cerintele esentiale referitoare la functiile sistemului de automatizare, sistemele de comanda, bucle de reglaj, sistemede protectie automata, de semnalizare, de monitorizare a parametrilor functionali, siguranta efectuarii manevrelor in timpul functionarii conform pct. 2 din Prescriptia tehnica PT C11-2003 si cerintele speciale pentru sistemele de automatizare ale echipamentelor din centrale termice fara supraveghere permanenta conform PT C11- 2003 anexa B. Regimul de supraveghere nepermanent in functionare poate fi stabilit doar in cazul in care constructorul cazanelor declara ca au fost proiectate, construite, complet echipate cu sisteme de automatizare si verificare pentru functionarea fara supraveghere permanenta. Centrala termica va fi prevazuta cu sifoane de pardoseala legat direct la canalizare. Pardoseala acestor incaperi va avea panta de cel putin 5%o spre sifon. Pentru montarea tevilor de incalzire se vor prevedea suporti de montaj iar conductele vor fi montate pe suporti cu ajutorul bratarilor de prindere conform diametrelor conductelor. Tevile de incalzire se vor monta cu o panta de 2%o pentru a se putea aerisi instalatia. Pentru distributia agentului termic se va prevedea un sistem colector/distribuitor pe care vor fi amplasate toate circuitele necesare de agent termic. Astfel ca se separa circuitele de radiatoare, ventiloconvectoare si perdele de aer cald, incalzire in pardoseala. Distributia agentului termic pentru circuitele descrise mai sus si pentru apa calda menajera si recirculare se va face prin intermediul ghenelor verticale cu acces la fiecare etaj pentru operatiile de service si intretinere. Compensarea dilatatiilor se va realiza prin schimbari de directie si lire de dilatare in forma de „U”. In apropierea compensatoarelor tip U, se prevad suporturi mobile cu ghidaje laterale, amplasate de ambele parti ale compensatorului. Pe compensatoarele in forma de U nu se prevad suporturi fixe. In punctele cele mai inalte ale instalatie se vor monta aerisitoareautomate. Incalzirea, racirea incaperilor si ventilatia incaperilor Incalzire si racirea incaperilor Incaperile normale: Sali de sport, birouri, cafenea etc. si spatiile de circulatie comuna s-au prevazut cu instalatii de climatizare (racire si incalzire) a spatiilor cu ajutorul ventiloconvectorilor de tavan necarcasati, precum si cu instalatie de ventilatie. Pentru celelalte incaperi, s-au prevazut doar instalatii de incalzire cu ajutorul corpurilor statice tip radiator sau incalzire in pardoseala. Pentru incaperile in care climatizare spatiului se va face cu ajutorul ventiloconvectoarelor de tavan, refularea aerului se va face prin intermediul grilelor. Aspiratia aerului din incapere se va face prin intermediul grilelor de aspiratie rectangulare cu montaj la nivelul tavanului fals. Ventiloconvectoarele se vor alege in functie de necesarul de rece si de cald al incaperii, precum si de temperaturile necesare a fi asigurate in interior, conform normativelor in vigoare. Ventiloconvectoarele vor fi de tip 2 tevi si vor fi prevazuti cu urmatoarelecomponente: filtru de praf G4, baterie de racire/incalzire, ventilator de recirculare si partea de automatizare si comanda. Fiecare ventiloconvector va fi prevazut cu montajul format din: robineti de inchidere, aerisitor automat si robinet de golire. In acest fel se va putea separa in caz de necesitate orice ventiloconvector din cadrul cladirii. Reglajul la bateria de incalzire si racire a ventiloconvectoarelor va fi de tip calitativ, realizat cu ajutorul vanei cu 3 cai servomotorizata montata pe fiecare baterie (racire/ incalzire). Pentru echilibrarea instalatiei aferente ventiloconvectoarelor, se vor prevedea vane de echilibrare 56 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 hidraulica pe ramurile secundare, cat si pe cele principale din zona distribuitorului. Ventilatoarele de circulatie a aerului prevazute pe ventiloconvectoare vor avea 3 trepte de turatie, modificand debitul de aer in functie de datele citite cu ajutorul termostatului de camera. Montarea termostatului de camera se va face in spatiu ferit de razele soarelui, pentru a se evita perturbarea masuratorilor. Alimentarea ventilo-convectoarelor se face printr-un sistem bitubular. Distributia orizontala pentru acestea se realizeaza mascat prin tavanul fals, iar distributia verticala se realizeaza prin intermediul coloanelor verticale amplasata in ghena tehnica. Asigurarea agentului termic de racire si incalzire se va face de la pompa de caldura apa-apa. Montarea utilajului se va face in centrala termica. Agentul termic de incalzire cu ajutorul ventiloconvectoarelor este apa calda cu temperaturile60/40'C. Agentul termic de racire cu ajutorul ventilo-convectoarelor este apa rece cu temperaturile 12/16'C. Pentru centralele de tratare a aerului reglajul pentru bateria de incalzire si racire se va face de tip calitativ si se va face cu ajutorul vanei cu 3 cai de amestec montata pe retur. Radiatoarele tip panou prevazute pentru incalzirea celorlalte incaperi (altele decat cele prevazute cu ventiloconvectoare) vor fi in constructie standard. Radiatoarele se vor monta in console pe perete pe cat posibil in dreptul ferestrelor. Radiatoarele au inaltimea de 600 mm si lungimea cuprinsa intre 400 si 2000. Acestea vor fi echipate cu ventil manual de dezaerisire, robinet de golire, robinet coltar termostatat cu cap termostatic pe tur si robinet detentor pe retur. Alimentarea radiatoarelor se face printr-un sistem bitubular. Distributia orizontala pentru acestea se realizeaza mascat prin tavanul fals, iar distributia verticala se realizeaza prin intermediul coloanelor verticale amplasate in ghena tehnica. Distributia agentului termic pe orizontala se va face prin spatiul holului de circulatie central, la nivelul tavanului fals, de la care se va racorda radiatoarele din fiecare incapere in parte. Distributia va fi realizata din tevi cupru sau otel carbon izolate cu diametre cuprinse intre Bl 15 - 54 mm, pentru diametri mai mari de Dn50 se face trecerea la tevi de otel (teava neagra). Conductele de otel se vor proteja cu doua straturi de grund. Tevile de incalzire vor avea o panta de 2%o spre radiatoare pentru a se putea aerisi instalatia. De asemenea, tevile vor fi sustinute cu coliere de prindere din otelcu garnitura. Temperatura agentului termic de incalzire pentru radiatoare este de 60*C/40'C. Compensarea dilatatiilor se va realiza prin schimbari de directie si lire de dilatare in forma de „U”. In apropierea compensatoarelor tip U, se prevad suporturi mobile cu ghidaje laterale, amplasate de ambele parti ale compensatorului. Pe compensatoarele in forma de U nu se prevad suporturi fixe. In punctele cele mai inalte ale instalatie se vor monta aerisitoare automate, iar in punctele cele mai joase ale instalatiei se vor monta robinete de golire. Ventilarea incaperilor Ventilatia grupurilor sanitare si spatiilor se va realiza cu ajutorul ventilatoarelor de aspiratie locala. Debitele de aer evacuat din spatiile grupurilor sanitare s-a stabilit conform normativelor in vigoare: o WC 100m?/h e Lavoar 50m?/h e Pisoar 60m?/h e Dus 50m?/h. Racordarea instalatiei de distributie a aerului la gurile de aspiratie se va face prin intermediul tubulaturii de aspiratie flexibile. Distributia aerului se va realiza prin intermediul tubulaturii in constructie rectangulara si circulara (tip spiro). S-au prevazut centrale de ventilatie pentru urmatoarele spatii: Sz Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro ** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIMIE, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Centrala de tratare a aerului în mezanin - CTA 1, Q=5000 m?/h __mezanin Centrala de tratare a aerului - CTA 2, Q=15.000 m?/h __etaj Centrala de tratare a aerului - CTA 3, Q=15.000 m?*/h _ bazin inot acoperit Centrala de tratare a aerului - CTA 4, Q=6.500 m*/h _ vestiare Centrala de tratare a aerului - CTA 5, Q=11.560 m?/h _ cafenea lounge sala dans Ventilator axial evacuare aer viciat _grupuri sanitare, Q=2.000 m3/h Se vor realiza izolatii termice corespunzatoare pentru toate traseele de conducte si tubulatura, conform specificatiilor din prezentul memoriu. Constructia centralelor de aer va fi pentru clasa A de eficienta energetica. Pompele si ventilatoarele sunt cu turatie variabila rezultand o economie de energie de minim 30% fata de motoarele fara convertizor de frecventa. Prepararea apei calde menajere se realizeaza in sistem bivalent utilizand energia solara. Pentru aceasta s-au prevazut panouri solare cu tuburi vidate care vor asigura prepararea apei calde menajere in proportie de 95% pe o perioada de 8 luni din an. Centralele de aer sunt prevazute cu recuperatoare de caldura avand oeficienta minima de 60%. Se va asigura un management corespunzator prin partea de proiectare al sistemului de ventilatie si conditionare a aerului, astfel incat pierderile energetice datorate utilizarii necorespunzatoare si neeconomice sa fie reduse laminim. Mentionam ca obiectivul studiat inregistreaza un nivel de zgomot rezultat din efectul cumulativ al nivelului de zgomot produs de traficul intern si de traficul rutier, fara a se putea delimita zgomotul produs strict de activitatea obiectivului. Prin grija antreprenorului general nivelul de zgomot se va incadra in limitele admisibile incintelor publice si rezidentiale aflate in mediul urban, stabilite de STAS 10009/1998. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor ca sursa de poluare pentruutilizatorii cladirii va fi rezultatul unui cumul de solutii privind realizarea arhitecturala si structurala a obiectivului recum si din dotarea acestuia cu instalatiile aferente astfel : - cladirile vor fi izolate termic si fonic, materialele utilizate prezentand ocaracteristica fono-izolatoar corespunzatoare cerintelor normelor europene in domeniu. - utilajele si echipamentele ce vor dota cladirile se vor amplasa in incaperi special destinate izolate acustic fata de spatiile adiacente. Constructia acestor echipamente va fi in sistem insonorizat, valoarea maxima admisa a nivelului de zgomot la 5 m fata de acestea, in spatiu inchis fiind de 65 dB. Amplasarea utilajelor va fi facuta pe postamente in constructia anti-vibranta cu strat de pluta si neopren suplimantar fiind echipate din fabrica cu suporti antivibranti cu arcuri. conductele se racordeaza la echipamentele ce constituie sursa de vibratii prin racorduri elastice - pe tubulaturile si centralele de aer vor fi prevazute atenuatoare de zgomot si racorduri elastice la racordarea intre acestea. Suplimentar tubulaturile vor fi izolate termic si fonic iar viteza aerului prin acestea nu va depasi valorile admise corespunzatoare spatiului pe care il deservesc. - pentru echipamentele montate deasupra tavanului fals se va proceda la fono-izolarea locala deasupra tavanului fals, in dreptul echipamentului cu placi de vata minerala rigida si fibra de sticla, materiale utilizate in asociere pentru performantele ridicate pe toate frecventele sursei dezgomot. dimensionarea conductelor de distributie apa si a celor de canalizare va fi pentru viteze de curgere in regim turbulent in limitele impuse de normative. Suplimentar alegerea traseelor de conducte de apa si canalizare va fi corespunzatoare, in ghene si deasupra tavanului fals, evitand pe cat posibil trecerea prin spatiile de curs. Acolo unde nu este posibil se va proceda la izolarea fonica a acestor ghene. In urma acestor masuri de protectie la zgomot si impotriva vibratiilor, nivelul de zgomot maxim admis ca rezultat cumulativ intre mediul exterior si sursele interne va fi intre 25 si 30 dB in functie de destinatia 58 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 spatiului, nivel situat sub cerintele normelor in vigoare. In executie si exploatare se vor respecta normale generale de aparare impotriva incendiilor invigoare. Beneficiarul in exploatare si constructorul in executie vor lua masurile impuse de prevederile Legii nr. 307 / 2006 si ale Normelor generale de aparare impotriva incendiilor aparut cu Ordin 163 /2007. Se va dota centrala termica cu stingatoare cu spuma mecanica, cu pulbere tip ABC si C02, si cu C02, tinand cont de Normele de dotare din Anexa 1 la Normele generale de aparare impotriva incendiilor si de Normativele P118-99 (conform Scenariului de securitate la incendiu). Constructorul in executie si beneficiarul in exploatare vor respecta Normele republicane generale de protectia muncii si specifice industriei locale. Totodata exploatarea centralei termice se va face de catre personal calificat. In acest sens beneficiarul are obligatia sa numeasca personal propriu, care va fia utorizat de ISCIR, desemnat cu supravegherea si verifcarea tehnica a instalatiilor. Se vor intocmi de catre executant in colaborare cu beneficiarul si furnizorul de utilaje "Instructiuni de exploatare in CT." 3.3. Costuri estimative ale investitiei: Dupa finalizarea lucrarilor de construire si punerea in functiune a cladirii, se va stabili durata normala de functionare in limitele intervalului de 40 - 60 ani, conform cu HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. Conform situatiie descrise: = Durata normata de viata se poate considera ca fiind de 50 de ani. = Durata normala de functionare a imobilului propus ca fiind de 600 luni. = Valoare de inventar dupa implementare ca fiind de 31.104.774 lei fara TVA = Amortizare lunara ca fiind de 86.40,15 lei. 3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz: Pentru proiectul „Construire zona sportiva si de agrement Calea Sagului: Bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren tenis, alte amenajari exterioare strada Paul Constantinescu”, prin grija proiectantului general s-a intocmit studiul geotehnic de specialitate pentru stabilirea prin lucrari geotehnice de teren a conditiilor geomorfologice si de fundare pentru obiectivul proiectat, cu 5 foraje marcate pe planul de situatie al studiului. Date extrase din studiul geotehnic In urma studiilor geotehnice elaborate s-a constatat prezenta umpluturilor pe o adancime variabila de -2,60 m... -3,50 m (in zona au existat anterior baltile de la Dermatina, care ulterior au fost sistematizate cu umpluturi diverse), dupa care urmeaza un strat de nisip cenusiu-vinetiu (fund de balta) — imersat in apa. Nivelul apei este situat la -3,00m ... — 3,50 m. Presiunea conventionala estimata este de cca 180kPa pentru stratul de umplutura si 220 kPa pentru stratul de nisip prafos / nisip mijlociu cenusiu — vinetiu. Adancimea de inghet conform STAS 6054-77 este de 0.80 m. Deasemenea, pentru proiectul „Construire zona sportiva si de agrement Calea Sagului: Bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren tenis, alte amenajari exterioare strada Paul Constantinescu”, prin grija proiectantului general s-a intocmit studiul topografic, atasat documentiei. 3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei: Graficul orientativ de realizare a investitiei este atasat prezentei documentatii si nu difera in functie de scenariu. 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e) 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta. 59 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si finan- ciare Opțiunile pentru care se va realiza analiza sunt următoarele: _ Varianta fără realizarea obiectivului de investitii ; n Varianta cu realizarea obiectivului de investitii, varianta care e analizata. Analiza nu presupune existența unei variante medii, deoarece orice investiție inferioară ca valoare nu ar conduce la posibilitatea de a schimba în vreun fel situaţia existentă. În vederea selectării variantei optime, în cadrul analizei financiare și economice a proiectului se va purcede la estimarea principalilor indicatori economico-financiari și a situațiilor financiare pentru varianta cu realizarea obiectivului de investitii, comparându-se fluxul de numerar al acesteia cu cele ale variantei in care nu se realizeaza obiectivul de invesitii. ANALIZA SE VA EFECTUA PENTRU VARIANTA CU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: Terenul liber de constructii in suprafata totala de 9.747 mp este situat in partea de SUD-VEST a Muni- cipiului Timisoara si este delimitat la nord-est de str. Paul Constantinescu (drum asfaltat), la nord-vest de un lot privat (servicii si locuinte in constructie), la sud-vest - lot privat, zona restructurata din suprafata industriala in functiuni mixte (servicii, comert), la sud-est - teren viran prevazut spre dezvoltare ca zona pentru locuinte si functiuni complementare. Terenul ales pentru realizarea complexului sportiv si de agrement este in proprietatea Municipiului Timisoara, inscris in CF nr. 442373, respectiv CF nr. 442374. Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai siimplicit o imbunatatire a cali- tatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realiz- area unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orasului. Unul dintre obiectivele propuse pentru dezvoltarea infrastructurii de agrement este construirea unui complex sportiv in zona Calea Sagului, compus din: cladirea principala care adaposteste bazinul de inot aco- perit, bazin in aer liber, teren de tenis (care poate fi si multifunctional)si alte amenajari interioare si exterioare. Prin realizarea acestei investitii se va asigura totodata: - o noua identitate a zonei, printr-o structura moderna integrata corect in tesutul urban existent, cu identitate arhitectura a care va ridica standardul de urbanism al zonei avand un impact pozitiv asupra populat- iei; - reabilitarea intregii gospodarii subterane (retele edilitare) in spatiul din zona de interventie a proiec- tulul; - imbunatatirea accesului populatiei comunitatii locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona C. Sagului la practicarea activitatii sportive de intretinere, respectiv a invatarii/practicarii innotului si tenisului de camp, recreere etc.; - venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investitii; - nu in ultimul rand, amenajarea zonei va atrage dupa sine cresterea interesului proprietarilor de a- sireabilita proprietatile/ terenurile parazitare situate in imediata vecinatate a acestuia. Realizarea obiectivului constructii noi cu o structura moderna, cu capacitate, nivel de confort si dotare competitive va reprezenta o constructie cu identitate arhitecturala, ridicand astfel standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populatiei. Destinatia sportiva este oportuna pentru terenul studiat intrucat in zona nu se gasesc baze sportive sau zone de agrement. Facilitatile oferite vor capta publicul prin di- 60 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 versitate, calitatea serviciilor precum si prin spatiile amenajate, rezolvand nevoia de miscare si petrecerea tim- pului in aer liber a populatiei comunitatii locale. Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realiz- area unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orasului. Realizarea obiectivului - construcţii noi cu o structură modernă, cu capacitate, nivel de confort și do- tare competitive - va reprezenta o construcţie cu identitate arhitecturală, ridicând astfel standardul de urban- ism al zonei și va avea un impact pozitiv asupra populaţiei. Destinaţia sportivă este oportună pentru terenul studiat întrucât în zonă nu se găsesc baze sportive sau zone de agrement. Se vor respecta reglementarile urbanistice existente in zona: Plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent: se vor respectareglementarile urbanistice aplicabile zonei, conform documentatiilor de urbanism aprobate: cap. 3 din Certificatul de urbanism, PUZ aprobat prin HCL 252/2016. De asemenea se va respecta: RLU, Codul Civil, HG 525/1996, OMS 119/2014, HCL 455/2014. Pe terenul pus la dispozitie, identificat cu CF nr. 442373, in suprafata de 7.321 mp, se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement a municipiului, prin construirea unul complex sportiv compus in principal, dar nu limitativ, din: - cladirea principala care adaposteste bazinul de inot acoperit; - bazin descoperit; -teren de tenis; - zona verde si alte amenajari. 4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factorii de risc ,„ antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia. Obiectivul de investitie a fost proiectat si va fi realizat astfel incat sa se asigure conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei. 4.3, Situatia utilitatilor si analiza de consum Situatia actuala a utilitatilor este urmatoarea: conform avizelor de amplasament aferente avizului unic emis de Municipiul Timisoara, pe terenul care face obiectul investitiei nu exista retele de gospodarie sub- terana care sa necesite relocarea/protejarea acestora. Pentru asigurarea tuturor utilitatilor (necesare functionarii in parametrii optimi a investitiei) se vor intocmi proiecte tehnice si breviare de calcul in faza de proiect tehnic, prin care se va asigura bransarea obiectivului de investitie la utilitati publice (apa, canal, gaz, electricitate, telecomunicatii, etc.) Situatia actuala a utilitatilor este urmatoarea: conform avizelor de amplasament aferente avizului unic emis de Municipiul Timisoara, pe terenul care face obiectul investitiei nu exista retele de gospodarie subterana care sa necesite relocarea / protejarea acestora. Pentru asigurarea tuturor utilitatilor (necesare functionarii in parametrii optimi a investitiei) și corelat cu avizele tehnice de racordare emise de deţinătorii de utilități, se vor intocmi proiecte tehnice si breviare de calcul in faza de proiect tehnic (PT), prin care se vay asigura bransarea obiectivului de investitie la utilitati publice (apa, canal, gaze naturale, electricitate, telecomunicatii etc.), Bransarea obiectivului la toate tipurile de utilitati este conditionata de obtinerea autorizatiei de construire pentru fiecare bransament in parte. La capitolul 2, din cadrul Devizului general, sunt alocate cheltuielie aferente pentru întocmirea documentațiilor tehnice, obţinerea Autorizaţiei de construire și execuția lucrărilor necesare asigurării branșamentelor necesare funcționării obiectivului de investiții în 61 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.SA ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 parametrii optimi (apă, canal, termoficare, alimentare cu energie electrică, etc) aspect care cade în sacina ofertantului căruia i se va atribui contractul de execuție lucrări aferent investiţiei. 4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de invesitii a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse Obiectivul de investitie studiat este proiectat astfel incat sa asigure egalitate de sanse si tratament egal, pentru toate categoriile de persoane, indiferent de sex, varsta, religie, nationalitate, grad de handicap, etc. Spre exemplificare, se asigura accesul in toate spatiile persoanelor cu handicap locomotor prin rampe special amenajate, vestiare, grupuri sanitare. Deasemenea, se asigura separarea grupurilor sanitare si a vestiarelor pe categorii de sex. b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare. Forta de munca estimata pentru realizarea obiectivului de investitii, in faza de realizare cuprinde un numar mediu de aproximativ 15 persoane, un numar minim de 5 persoane si un maxim de 60, in functie de etapele de realizare a investiei. Pentru ca baza sportiva sa functioneze in parametri normali, in faza de operare se considera ca avem nevoie de un numar minim de 18 persoane ca personal cheie si anume : 2 persoane receptie, cafenea si loc de joaca. 2 persoane conducere, secretariat etc. 4 persoane cu rol de salvamari, prim ajutor, profesori cursuri de inot 3 persoane abilitate sala de fitness si teren sport 3 persoane paza (in doua schimburi) 4 persoane intretinere si curatenie Personalul profesoral pentru dansuri, balet, yoga, carate,etc. vor inchiria sala pentru cursuri pro- gramate si vor fi renumerate separat de catre cursanti. Sumele obtinute din inchiriere vor aduce un plus pentru inretinerea ansamblului. c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversivitatii si a siturilor protejate, dupa caz Investitia nu va afecta mediul inconjurator, prin realizarea si exploatarea acesteia se vor respecta normele in vigoare. d) Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acestea se integreaza, dupa caz. Se preconizeaza ca maximul de persoane care ar intra in Baza Sportiva ar fi de 820 de persoane, impartite pe zone functionale cu conditia sa fie simultan toate spatiile aglomerate. Probabilitatea ca Baza Sportiva sa aiba in acelasi timp o aglomerare de 820 de persoane este extrem de redusa, intrarile in incinta in cazul desfasurarii unor competitii se vor realiza pe baza de programari si monitoriza indeaproape. maxim 150 persoane zona teren mixt atat pe teren cat si in tribune maxim 40 persoane pe pistele de alergare, zona de crossfit si terasa Sud-Vest maxim 120 persoane in zona piscinei exterioare, spatiu de joaca, cafenea maxim 450 persoane in tribuna si in zona piscinei interioare maxim 35 persoane sala Yoga, balet , carate etc. maxim 25 persoane in vestiare si zona Jacuzzi. PI 62 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 UN NUMAR REAL DE UTILIZATORI IN ORELE DE VARF VA FI DE APROXIMATIV 250 PERSOANE. - in bazinul de inot acoperit si bazinul de inot in aer liber, propuse - fiecare in parte - a fi realizate ca tip bazin scurt numit si bazin semiolimpic cu lungime de 25 m, omologat de catre Federatia Romana de Natatie, se vor desfasura prioritar urmatoarele activitati: a) ore de pregatire sportiva - antrenamente pentru sectiile de natatie de la cluburi publice si private/organizatii: Clubul Sportiv Scolar nr. 1 Timisoara; Clubul Sportiv Municipal Timisoara; Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara; CS Aquasport Timisoara; Fundatia de Abilitare Speranta; Clubul de inot MASTERS Timisoara: zilnic 8 ore x 6 culoare x 7 sportivi/culoar, in medie 330 sportivi/zi; b) ore de pregatire fizica pentru sportivii de performanta din sectiile clubului Sport Club Municipal Timisoara (baschet, handbal, etc.) precum si alti sportivi de performanta de la alte cluburi (ramuri sportive atletism, pentatlon modern, canotaj, kaiac-canoe, lupte), in medie 60-80 sportivi/zi, c) ore de educatie fizica si pregatire de specialitate pentru studentii Universitatii de Vest Timisoara- Facultatea de Educatie Fizica si Sport si facultatiile cu profil nesportiv: estimat 16 ore/saptamana x 6 culoare- ora x 10-15 studenti/culoar, rezultand un numar cuprins intre 1000-1400 studenti/ saptamana, cu o medie zilnica de 3 ore si 200-280 studenti/zi; d) Programul de inot “Miscare pentru Sanatate" - inot recreativ pentru copii si populatia matura, cu varste cuprinse intre 8-65 ani: 3 ore/zi - cca 180 persoane/zi; e) programul de inot "Veteranii Masters" — inot pentru persoane varstnice peste 65 ani: 3 ore/saptamana cca 60-80 persoane, in medie 20-25 persoane/zi. In conformitate cu solicitarile actuale ale beneficiarilor, in perioada de activitate competitionala care cuprinde 11 luni din an, sunt previzionate a fi programate saptamanal un numar de cca 330 culoare/ore pentru pregatirea sportivilor siore didactice universitare (11 ore/zi x 6 culoare x 5 zile/saptamana), rezultand un grad de ocupare al bazinului de 100%. In zilele de sambata, media orelor de antrenamente saptamanale este previzionata la peste 60 ore/culoare. La acest program se adauga si cursuri pentru initiere inot copii si adulti cu o medie de 30 ore/zi, cca 180 persoane/zi. Va rezulta un grad de incarcare al bazinului din cadrul orarulul de functionare spre procent maxim de 100%, media zilnica fiind de 14 ore, cele 74 de ore pe saptamana (luni- sambata) disponibile fiind utilizate in totalitate. - terenul de sport va putea fi utilizat minim 9 luni din an, cu un program de functionare, in functie de anotimp, intre 10-13 ore teren, numarul estimat de utilizatori fiind intre 30-80 persoane/zi/teren. Numarul maxim de persoane sau real de utilizatori include si personalul calificat ce deserveste Baza Sportiva. 4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realiz- area unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orasului. Avand in vedere ca: - in momentul de fata, Municipiul Timisoara detine un singur bazin de inot acoperit (de tip semio- limpic) amplasat in zona Circumvalatiunii, parte a Complexului sportiv Bega, capacitatea acestui bazin fiind to- tal insuficienta pentru gradul de interes al populatiei pentru inotul de performanta cat si pentru cel de agre- ment; - Municipiul Timisoaranu detine o baza sportiva prevazuta cu terenuri de tenis, activitate sportiva pentru care se manifesta un grad ridicat de interes în randul cetatenilor; - in zona nu exista terenuri amenajate pentru incurajarea petrecerii timpului liber prin practicarea sporturilor de masa si de echipa; - terenul studiat nu are o utilizare concreta si se constituie ca teren viran. Valorificarea suprafetelor de teren ale municipalitatii, fara utilitate, cu programe pentru populatie este un pas necesar care pe de o parte 63 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 ridica aspectul vizual/valoarea fondului construit invecinat si pe de alta parte contribuie la imbunatatirea nive- lulul de trai. Unul dintre obiectivele propuse pentru dezvoltarea infrastructurii de agrement este construirea unui complex sportiv in zona Calea Sagulul, compus in principal din: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis (care poate fi si multifunctional)si alte amenajari interioare si exterioare, obiectiv care reprezinta obi- ectul studiului de fata. 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara. lpotezele de bază în realizarea estimărilor " Analiza financiară se va realiza pe fluxul de numerar, rezultat din proiecția acestuia în situația „Cu proiect”; n Situaţia „fără proiect” este considerată a fi situația actuală, adică cea în care nu există; n Situația „cu proiect” reflectă construirea bazei sportive, fapt ce va avea efecte benefice asupra grupurilor-țintă; n Perioada de referință pentru realizarea lucrărilor de intervenții este de 18 luni. Perioada de estimări pentru exploatarea obiectivului după finalizarea lucrărilor de intervenții este considerată a fi compusă cei 30 ani (notați de la 1 la 30) care urmează perioadei de implementare a proiectului; = Rata de actualizare utilizată în calcule este de 5%, (conform recomandărilor anexei privind analiza cost-beneficiu); n Estimările se realizează fără a se ţine cont de efectul inflației asupra preţurilor, adică se utilizează preţurile constante aferente anului 2019, însă se ţine cont de creșterea costurilor în termeni reali; Costul total al proiectului Total investiţie (inclusiv TVA): 60,071,983.62 lei din care C+M: 38,519,067.16| lei Valoarea eligibilă a investiţiei 50,537,508.20| lei (valoare exclusiv tva) din care C+M: 32,368,964.00| lei Contribuţia publică (nerambursabilă): 0.00| lei Contribuţia proprie totală: 60,071,983.62| lei TVA: 9,534,475.42| lei Estimarea veniturilor Pentru previziunea veniturilor per ansamblu proiect la capacitatea maximala descrisa in proiect, s-au luat in calcul statistici realiste asupra preturilor de consum . 64 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 TABEL.A.NUMAR TURISTI CALCULATI TABEL.A.NUMAR TURISTI CALCULATI Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Turisti aprox. (nr mediu Vizitatori bazine locuitori) 1% din Anul total locuitori 2019 330,000 0 anul0 2020 333,300 0 anul1 2021 336,633 3,366 anul 2 2022 339,999 3,400 anul 3 2023 343,399 3,434 anul 4 2024 346,833 3,468 anul5 2025 350,302 3,503 anul6 2026 353,805 3,538 anul 7 2027 357,343 3,573 anul 8 2028 360,916 3,609 anul9 2029 364,525 3,645 anul 10 2030 368,171 3,682 anul 11 2031 371,852 3,719 anul 12 2032 375,571 3,756 anul 13 2033 379,326 3,793 anul 14 2034 383,120 3,831 anul 15 2035 386,951 3,870 anul 16 2036 390,820 3,908 anul 17 2037 394,729 3,947 anul 18 2038 398,676 3,987 anul 19 2039 402,663 4,027 anul 20 2040 406,689 4,067 anul 21 2041 410,756 4,108 anul 22 2042 414,864 4,149 anul 23 2043 419,012 4,190 anul 24 2044 423,203 4,232 anul 25 2045 427,435 4,274 anul 26 2046 431,709 4,317 anul 27 2047 436,026 4,360 anul 28 2048 440,386 4,404 anul 29 2049 444,790 4,448 anul 30 2050 449,238 4,492 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** office Epgamarkers.ro 65

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOIA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 TABEL.B.PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBTINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA CAPACITATE MAXIMA ADMISA Numar Venituri vizitatori Venituri consumatie | Venituri/zi-lei Venituri/an-lei -total Taxa/vizitator/zi |cafenea/turist/ an capacitate- lei zi 2 3 4 5 6 7 3x(4+5) 6x 365 zile anul 1 2021 820 15.00 25.00 32,800 11,972,000 anul 2 2022 820 15.02 25.03 32,833 11,983,972 anul 3 2023 820 15.03 25.05 32,866 11,995,956 anul 4 2024 820 15.05 25.08 32,898 12,007,952 anul 5 2025 820 15.06 25.10 32,931 12,019,960 anul 6 2026 820 15.08 25.13 32,964 12,031,980 anul 7 2027 820 15.09 25.15 32,997 12,044,012 anul 8 2028 820 15.11 25.18 33,030 12,056,056 anul 9 2029 820 15.12 25.20 33,063 12,068,112 anul 10 2030 820 15.14 25.23, 33,096 12,080,180 anul 11 2031 820 15.15 25.25 33,129 12,092,260 anul 12 2032 820 15.17 25.28 33,163 12,104,352 anul 13 2033 820 15.18 25.30 33,196 12,116,457 anul 14 2034 820 15.20 25.33 33,229 12,128,573 anul 15 2035 820 15.21 25.35 33,262 12,140,702 anul 16 2036 820 15.23 25.38 33,295 12,152,843 anul 17 2037 820 15.24 25.40 33,329 12,164,995 anul 18 2038 820 15.26 25.43 33,362 12,177,160 anul 19 2039 820 1327 25.45 33,395 12,189,338 anul 20 2040 820 15.29 25.48 33,429 12,201,527 anul 21 2041 820 15.30 25.50 33,462 12,213,728 anul 22 2042 820 15.32 25.53 33,496 12,225,942 anul 23 2043 820 15.33 25.56 33,529 12,238,168 anul 24 2044 820 15.35 25.58 33,563 12,250,406 anul 25 2045 820 15.36 25.61 33,596 12,262,657 anul 26 2046 820 15.38 25.63 33,630 12,274,919 anul 27 2047 820 15.39 25.66 33,664 12,287,194 anul 28 2048 820 15.41 25.68 33,697 12,299,481 anul 29 2049 820 15.43 25.71 33,731 12,311,781 anul 30 2050 820 15.44 25.74 33,765 12,324,093 *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIMIE, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (Ppgamarkers.ro TABEL.B. PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBTINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA CAPACITATE MAXIMA ADMISA (820 TURISTI) 66

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 TABEL.C.PREVIZIUNI 50% CAPACITATEA MAXIMA ADMISA TABEL.C.PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBTINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA 50% CAPACITATE Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 PRIVIND VENITURILE OBTINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA Numar Venituri vizitatori Venituri consumatie | Venituri/zi-lei Venituri/an-lei 50% Taxa/vizitator/zi | cafenea/turist/ an capacitate lei zi 2 3 4 5 6 7 3x(4+5) 6 x 365 zile anul1 2021 410 15.00 25.00 16,400 5,986,000 anul 2 2022 410 15.02 25.03 16,416 5,991,986 anul 3 2023 410 15.03 25.05 16,433 5,997,978 anul 4 2024 410 15.05 25.08 16,449 6,003,976 anul 5 2025 410 15.06 25.10 16,466 6,009,980 anul 6 2026 410 15.08 25.13 16,482 6,015,990 anul 7 2027 410 15.09 25:15 16,499 6,022,006 anul 8 2028 410 15.11 25.18 16,515 6,028,028 anul 9 2029 410 15.12 25.20 16,532 6,034,056 anul 10 2030 410 15.14 25:23 16,548 6,040,090 anul 11 2031 410 15.15 25.25 16,565 6,046,130 anul 12 2032 410 15.17 25.28 16,581 6,052,176 anul 13 2033 410 15.18 25.30 16,598 6,058,228 anul 14 2034 410 15.20 25.33 16,614 65,064,287 anul 15 2035 410 15.21 25.35 16,631 6,070,351 anul 16 2036 410 15.23 25.38 16,648 6,076,421 anul 17 2037 410 15.24 25.40 16,664 6,082,498 anul 18 2038 410 15.26 25.43 16,681, 6,088,580 anul 19 2039 410 15.27 25.45 16,698 6,094,669 anul 20 2040 410 15.29 25.48 16,714 6,100,763 anul 21 2041 410 15.30 25.50 16,731 6,106,864 anul 22 2042 410 15.32 25.53 16,748 6,112,971, anul 23 2043 410 15.33 25.56 16,765 6,119,084 anul 24 2044 410 15.35 25.58 16,781 6,125,203 anul 25 2045 410 15.36 25.61 16,798 5,131,328 anul 26 2046 410 15.38 25.63 16,815 6,137,460 anul 27 2047 410 15.59 25.66 16,832 6,143,597 anul 28 2048 410 15.41 25.68 16,849 6,149,741 anul 29 2049 410 15.43 25.71 16,865 6,155,890 anul 30 2050 410 15.44 25.74 16,882 6,162,046 *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (Epgamarkers.ro 67

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 TABEL.D. PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBTINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA 30% CAPACITATEA MAXIMA ADMISA TABEL.D.PREVIZIUNI PRIVIND VENITURILE OBTINUTE DIN EXPLOATAREA BAZINELOR LA 30% CAPACITATEA MAXIMA ADMISA Numar Venituri vizitatori Venituri consumatie | Venituri/zi-lei Venituri/an-lei 30% Taxa/vizitator/zi |cafenea/turist/ an capacitate lei zi 1 2 3 4 5 6 7 3x(4+5) 6x 365 zile anul 1 2021 250 15.00 25.00 10,000 3,650,000 anul 2 2022 250 15.02 25.03 10,010 3,653,650 anul 3 2023 250 15.03 25.05 10,020 3,657,304 anul 4 2024 250 15.05 25.08 10,030 3,660,961 anul 5 2025 250 15.06 25.10 10,040 3,664,622 anul 6 2026 250 15.08 25.13 10,050 3,668,287 anul 7 2027 250 15.09 25.15 10,060 3,671,955 anul 8 2028 250 15.1 25.18 10,070 3,675,627 anul9 2029 250 15.12 25.20 10,080, 3,679,302 anul 10 2030 250 15.14 25.23 10,090 3,682,982 anul 11 2031, 250 15.15 28.25 10,100 3,686,665 anul 12 2032 250 15.17 25.28 10,111 3,690,351 anul 13 2033 250 15.18 25.30 10,121, 3,694,042 anul 14 2034 250 15.20 25.33 10,131, 3,697,736 anul 15 2035 250 15.21 25.35 10,141, 3,701,433 anul 16 2036 250 15.23 25.38 10,151 3,705,135 anul 17 2037 250 15.24 25.40 10,161 3,708,840 anul 18 2038 250 15.26 25.43 10,171 3,712,549 anul 19 2039 250 1527 25.45 10,182 3,716,261 anul 20 2040 250 15.29 25.48 10,192 3,719,978 anul 21 2041 250 15.30 25.50 10,202 3,723,698 anul 22 2042 250 15.32 25.53 10,212 3,727,421 anul 23 2043 250 15.33 25.56 10,222 3,731,149 anul 24 2044 250 15.35 25.58 10,233 3,734,880 anul 25 2045 250 15.36 25.61 10,243 3,738,615 anul 26 2046 250 15.38 25.63 10,253 3,742,353 anul 27 2047 250 15.39 25.66 10,263 3,746,096 anul 28 2048 250 15.41 25.68 10,274 3,749,842 anul 29 2049 250 15.43 25.71 10,284 3,753,592 anul 30 2050 250 15.44 25.74 10,294 3,757,345 Pentru previziunea veniturilor pe o perioadă de 30 ani în varianta „cu proiect 1” s-a folosit metoda indicilor si s-a calculat la 30% din capacitatea bazinelor (tabel D). În ceea ce privește veniturile din alocații de la bugetul central și de la bugetul Consiliului Județean se presupune că vor fi nule. De asemenea, veniturile de la bugetul local vor fi de 600.000 lei pe an. De asemenea, veniturile din exploatarea la 30 % din capacitatea maxima vor fi de 3.650.000 lei pe an. De asemenea, veniturile din inchirierea spatiilor care se vor creea vor fi de 198.000 lei pe an. Valoarea veniturilor previzionate în situaţia „cu proiect 1” este prezentată în tabelul de mai jos. 68 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office EST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

S.C. PGA MARKERS S.R.L. Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Tabel nr. 1. Veniturile estimate Tabel nr. 1. Veniturile estimate Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Nr. judeţean Specificaţie UM Anl An2 An3 An4 An5S An6 An7 An8 An9 An 10 crt. Venituri din alocaţii 4 de la bugetul RON 0 0 o 0 0 0 0 o 0 o Venituri din alocaţii de la bugetul local o RON 600000 600600 601201 601802 602404 603006 603609 604213 604817 605422 n Med RON | 3650000 | 3653650 exploatarea bazinelor 3657304 | 3660961 | 3664622 | 3668287 | 3671955 | 3675627 | 3679302 | 3682982 4 Venituri din inchirieri RON 198000 198198 198396 198595 198793 198992 199191 199390 199590 199789 TOTAL VENITURI RON 4448000 | 4452448 4456900 | 4461357 | 4465819 | 4470285 | 4474755 | 4479230 | 4483709 | 4488193 exploatarea bazinelor Nr. " Specificaţie UM | Ant | Anl2 | An13 | An14 | An15 | Anl6 | An17 | An18 | An? | An20 eri Venituri din alocaţii 1 |de la bugetul RON 0 o 0 o o 0 0 0 o 0 judeţean 2 |Venituri din alocaţii RON 606027 | 606633 | 607240 | 607847 | GOR4SS | 609063 | GO06G72 || 610282 | 610892 | 611503 de la bugetul local Venituri din 3 RON | 3686665 | 3690351 | 3604042 | 3697736 | 3701433 | 3705135 | 3708840 | 3712549 | 3716261 | 3719978 4 Venituri din inchirieri RON 199989 200189 200389 200590 200790 200991 201192 201393 201594 201796 TOTAL VENITURI RON 4492681 | 4497173 4501671 | 4506172 | 4510678 | 4515189 | 4519704 | 4524224 | 4528748 | 4533277 exploatarea bazinelor Nr. Specificație UM | An2l | An22 | An23 | An24 | An25 | An26 | An27 | An28 | An29 | An30 ert. Venituri din alocații 1 |de la bugetul RON 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 județean 2 |Vonituridin alocații | Roy | sus | 612727 | 63340 | 613053 | 614567 | GISISL | 615797 | | 617029 | 617646 de la bugetul local RON | 3723698 | 3727421 | 3731149 | 3734880 | 3738615 | 3742353 | 3146096 | 37149842 | 3753592 || 3757345 4 Venituri din inchirieri RON 201998 202200 202402 202604 202807 203010 203213 203416 203619 203823 TOTAL VENITURI RON 4537810 | 4542348 4546890 | 4551437 | 4555989 | 4560545 | 4565105 | 4569670 | 4574240 | 4578814 Estimarea cheltuielilor Estimarea cheltuielilor folosește metoda analitică, acestea fiind prezentate în tabelul de mai jos. Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate Nr. : Specificaţie UM Ani An2 An3 An4 An5S An6 An7 An8 An9 An10 ert. 1 [Salarii personal RON 340000 | 540540 | 541081 | 541622 | 542163 | 542105 | 543248 | 54791 | 544335 | 544879 2 [Contribuții aferente salariilor RON 124200 | 124324 | 124449 | 124573 | 124608 | 124822 | 124947 | 125072 || 125197 || 125322 3 [Cheltuieli cu energic electrică RON 240000 | 210240 | 240180 | 240721 | 240961 | 241202 | 241444 | 241685 | 241927 | 242169 4 |Cheltuiei incalzirea RON 120000 | 120120 | 120240 | 120360 | 120481 | 120601 | 120722 | 120843 | 120963 | 121084 s |Cheltuisli cu apa şi canalizarea| Rox 90000 | 90090 | 901so | 90270 | s0361 | 90451 | 90541 | 90632 | 90723 | 90813 salubrizarea, 6 E su dei moş 4000 | 084 | sas | 84252 | | suma | 84505 | 84500 | stra | 84759 7 |lntemet, posta, telefon RON 18000 | 18018 | 48006 | 48144 | 48192 | 4820 | 482so | | 48385 | 48434 [Alte bunuri si servicii pentru 8 |intretincre si functionare RON 2280000 | 2282280 | 2284562 | 2286847 | 2289134 | 2291423 | 2293714 | 2296008 | 2298301 | 2300602 (inclusiv aprovizionare cafenea) 9” [Obiecte de inventar-dotari RON 120000 | 120120 | 120240 | 120360 | 120481 | 120601 | 120722 | 120843 | 120963 | 121084 10 [TOTAL CHELTUIELI RON | 3646200 | 3649846 | 3653496 | 3657150 | 3660807 | 3664467 | 3668132 | 3671800 | 3675472 | 3679147 69 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SARL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOIA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate Nr. Specificație UM An1l | An12 | An13 | An14 | An1S | An16 | An17 | An18 | An19 | An20 crt. 1 |Salarii personal RON 545424 | 5459m0 | 546516 | 547062 | 547600 | 548157 | 54smos | 540254 | 549803 | 550353 2 [Contribuții aferente salariilor RON 125448 | 125573 | 125699 | 125824 | 125950 | 126076 | 126202 | 126328 || 126455 | 126581 3 |Cheltuieli cu energie electrică RON 242411 | 242653 | 242896 | 245139 | 245382 | 243625 | 243860 | 244113 | 244357 | 244601 4 |Cheltuieli incalzirea RON 121205 | 121327 | 121448 | 121569 | 121691 | 121813 | 121934 | 122056 || 122178 | 122301 s |Cheltuieli cu apa şi canalizarea] Rox 90904 90995 91086 | 91177 91268 | 91359 | 91451 91542 | 91634 91725 salubrizarea 6 SE sa metode del Roș sisu | | ssol4 | sooo | s5is4 | 85260 | 85354 | 85430 | 85525 | 856l0 7 |lnternet, posta, telefon RON 45482 | 48531 | 48579 | 48czs | 48Gr6 | asmzs | asa | | asari | 18920 Alte bunuri si servicii pentru Ss intretinere si functionare RON 2302903 | 2305206 | 2307511 | 2309818 || 2312128 | 2314440 || 2316755 | 2319072 | 2321391 | 2323712 (inclusiv aprovizionare cafenea) 9 [Obiecte de inventar-dotari RON 121205 | 121327 | 121448 | 121569 | 121691 | 121813 | 121934 | 122056 | 122178 | 122301 10 [TOTAL CHELTUIELI RON | 3682827 | 3686509 | 3690196 | 3693886 | 3697580 | 3701218 | 3704979 | 3708684 | 3712392 | 3716105 Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate 4 Specificaţie UM An21 An22 An23 An24 An25 An26 An27 An28 An29 An 30 art. 1 Salarii personal RON 550903 551454 552006 552558 553110 553663 554217 554771 555326 555881 = Contribuţii aferente salariilor RON 126708 126834 126961 127088 127215 127343 127470 127597 127725 127853 Cheltuieli cu energie electrică RON 244846 245091 245336 245581 245827 246073 246319 246565 246812 247058 4 Cheltuieli incalzirea RON 122423 122545 122668 122791 122913 123036 123159 123282 123406 123529 s [Pda ram si comite 91817 | 91909 | 92001 | 92003 | o218s | 92277 || 92360 || 92462 || 92554 | 92647 salubrizarea 6 EI cu materiale del RON 85606 | 85782 | 85868 | 85953 36039 | sGl25 | 86212 || 86298 | 86384 | 8G470 7 Internet, posta, telefon RON 48969 49018 49067 49116 49165 49215 49264 49313 49362 49412 Alte bunuri si servicii pentru 8 intretinere si functionare RON 2326036 | 2328362 | 2330690 | 2333021 | 2335354 | 2337689 | 2340027 | 2342367 | 2344709 | 2347054 (inclusiv aprovizionare cafenca) 9 Obiecte de inventar-dotari RON 122423 122545 122668 122791 122913 123036 123159 123282 123406 123529 10 TOTAL CHELTUIELI RON 3719821 | 3723541 | 3727264 | 3730992 | 3734723 | 3738457 | 3742196 | 3745938 | 3749684 | 3753434 Estimarea cheltuielilor s-a realizat ținând cont de următoarele ipoteze: . se consideră că în cadrul acestui complex sportiv vor fi angajate 18 persoane cu un salariu minim brut de 2.500 lei, ceea ce înseamnă un fond de salarii de 45.000 lei pe lună și 540.008 lei pe an; contribuțiile angajatorului aferente salariilor reprezintă, conform reglementărilor actuale, 23% raportat la fondul de salarii; . cheltuielile cu energia electrică pentru consumuri altele decât cele cu încălzirea ar fi de 240.000 lei/an, adică 287,4 kW putere instalată consumați în medie câte 24 ore pe zi timp de 7 zile pe săptămână, 52 de săptămâni pe an; tariful luat în calcul este de 0,5 lei/kWh energie electrică consumată; - cheltuielile cu energia termică vor fi de fapt reprezentate de energia termica necesară pentru funcţionarea sistemului de incalzire, care va consuma în medie 10.000 lei/lună, pentru fiecare dintre cele 12 luni pe an, cu variații de la o lună la alta funcție de necesarul de încălzire/climatizare, adică 120.000 lei/an; “ cheltuielile cu apa și canalizarea sunt luate în calcul la un consum mediu de 50,00 mc/zi, 7 zile pe săptămână 52 de săptămâni pe an, adică 45.000 lei/an; cheltuielile cu materialele de curățenie vor fi de aproximativ 7.500 lei/lună, adică 90.000 lei/an; _ cheltuielile cu internet, poștă și telecomunicații vor fi de 4.000 lei/lună, adică 48.000 lei/an; cheltuielile cu alte bunuri si servicii pentru întreţinere și funcţionare,aprovizionare cafenea si alte bunuri de consum vor fi de 190.000 lei/lună, adică 2.280.000 lei pe an; _ cheltuielile cu obiectele de inventar vor fi de 10.000 lei/lună, adică 120.000 lei pe an; 70 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Bugetul și fluxul de numerar previzionat Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN, TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Deoarece bugetul de venituri și cheltuieli a unei instituții publice echivalează cu fluxul de numerar al acestuia în cele ce urmează este prezentat acest aspect, care reprezintă valoric același excedent, atât în termenii veniturilor și cheltuielilor, cât și în termenii încasărilor și plăţilor. Bugetul de venituri și cheltuieli aferent proiectului în varianta „cu proiect 1” este prezentat în tabelul nr. 3. Tabel nr. 3. Bugetul de venituri și cheltuieli — varianta „cu proiect 1” Tabel nr. 3. Bugetul de venituri şi cheltuie! — varianta „cu proiect 1” [RON] Denumirea indicatorului Ani | An? | An3 [| And | AnS [ Ano | an7 [ ans [| Ano | Ant [Venituri de bază din surse publice, din care: 4452445| 4456000] 1461357) _447O2BS| 4479250) 4483700] 4488195) a) Venituri din alocații de Ia bugetul central şi județean o o o o A o o o b) Venituri din alocații de la bugetul local _co0con| 601201] GOIBO2| 60300G| _603609| GO1213| 60417] 605422) Venituri din exploatarea bazinelor 3650000] 3653650) 3657301] 3660961] 3661622) 3668287| 3671955| 3675627| 3679302| 3682982 Venituri din inchirieri 198000| 195195] 198396 _198595| 198793| 198992| 199191| 199390| 199590] 1997809) VENITURI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ -TOTAL 1118000| 4452418| 1456900] 4161357| 4465819| 4470285| 4474755| 4479230| 4483709| 4488193 Cheluieli cu materialele directe și obiectele de inventar 120000] 120120] 120240| _120360| __120481| 120601] _120722| _120843| 120963 121084) Cheltuieli cu utilităţile 582000] 582552| 583165| 583748| _5B4331| 585501] 58608G| 586672| 587259 Cheltuieli cu personalul, din care 661200) 661864) GGGIOS| 66GSGI| 607525| GGBIOS| 668863) 669532| 670202 —cheltuieli cu salariile 540000| 540540] 531081 541622| — 542705| 54435 544879 —cheltuieli cu contribuțiile sociale 124200 124324| 124573] 124698| 124822] 1249047] 125072| 125197 125322) SA pentru intretinere si functionare,organizare even! 22goooo[ 22g2280| 2284562) 2286847| 2289134| 2291423| 2293714| 2296008| 2298304) 2300602) CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL 3616200] 3649546| 3653496| 3657150| 3660807| 3664467| 3668132) 3671800] 3675472| 3679147 EXCEDENTUDEFICITUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ 301800| _802602| _503404| _504205| 805012| 805817] 806623| 807429| 808237| 809045 Alte venituri o o 0 0 o o o o 0 o Alte cheltuieli 0 o 0 0 o o o o 0 o EXCEDENTUDEFICITUL TOTAL 301800| _802602| 803404| 804205| S05012| _S05817| 806623| 807429| 808237] 809045 Denumirea indicatorului Anil | An12 | An13 | | AniS | Ant6 | An17 | Ant | | An20 Venituri de bază din surse publice, din care: 1192681| _4497173| 4501671] _4506172| _4510678| _45I5189| _4519704| _4524224| _4528748| 4533277] a) Venituri din alocații de la bugetul central şi județean o o o E o o 9 9 b) Venituri din alocații de la bugetul local 60G027| GOGG33| GOTBAT| GOBISS| GOSOG3| 609672| 610282| GIOB9Z| 611503 Venituri din exploatarea bazinelor 368666S| _3690351| 3694012] _36977%36| _3TOI433| _3705135| 3708840] 3712549| _3716261| 3719978 Venituri din inchirieri 199989] 200189| _200389| 200590] 200750] 200991| 201192] 201393| 201594| 201796) VENITURI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ -TOTAL 1492681| 4497173| 4501671| 4506172| 4510678| 4515189| 4519704| 4524224| 4528748| 4533277| Cheltuieli cu materialele directe şi obiectele de inventar 121205| 121327] 121448| _121569| _121691| _121934| _122056| 122178| 122301 Cheltuieli cu utilităţile 585131 589023| 590201| _590751| _591382| _591974| 592566] 595158, [Cheltuieli cu personalul, din care. 670872] 672857) GTBSSO| G14233| 675582) GTGOSS| 676954) -cheltuieli cu salariile S45424| — S45970| 546516| _547062| 541609| _548157| SASTOS| 549254 S4oso3| 550353) —cheltuieli cu contribuțiile sociale 125445| __125573| _125699| _125824| 125950) _126076| 126202| 126325| 12G4SS| 126581 A E pentru intretinere si functionare,organizare even| 2302003| 2305206| —2307511| 2309818| 2312128| 2314440) 2316755| 2319072| 2321391| 2323712| CHELTUIELI AFERENTEACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL 3652527] 3686509| 3690196| 3693886| 3697550| 3701275| 3704979| 3708684| 3712392| 3716105 EXCEDENTUDEFICITUL ACTIVITĂȚII DEBAZĂ _810664| 811475| 812286| 813095| 513912| S14725| 815540| B16356| 817172 Alte venituri 0 o o o o o o 0 0 o Alte cheltuieli o o o o o 0 o 0 0 0 EXCEDENTUDEFICITUL TOTAL, 809851| S10664| 811475| 812256| 813095| S13912| 814725| 815540] S16356| 817172 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Merkers S.R.L.. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** 71

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Denumirea indicatorului An21 An22 | An23 | An24 | An25 | An26 | An27 | An28 | An29 | An30 Venituri de bază din surse publice, din care 4537810) 4546890| 4551437| 4555989| 45G0545| 4565105| 4569670) 4574240| 4578814) a) Venituri din alocații de la bugetul central şi județean 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 b) Venituri din alocații de la bugetul local 612115| 612727) _613340| 613953| 614567] 6I5ISI| 615797] GIGHI2| 617029| 617646 Venituri din exploatarea bazinelor 3723698| 3727421| 3731149| 3734880| 3738GI5| 3742353| 3746006| 3749842| 3753592| 3757345) Venituri din inchirieri 201998| 202200] 202402] 202604| 202807| 203010| 203213| 203416| 203619| 203823 VENITURI AFERENTEACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL 4537810| 4542348| 4546890| 4551437| 4555989| 4560545| 4565105| 4569670| 4574240| 4578814 Cheltuieli cu materialele directe şi obiectele de inventar 122423| 122668| 122791| 122913| 123036| 123159| 123282| 123406| 123529/ [Cheltuieli cu utilităţile 593751) 594939| 595534| 59GI30| 596726| 597323| 597920) 598518| 599116 |Chektuieli cu personalul, din care: G77611| _678289| 678967| G7964G| G80325| 681006| 681687| G82368| 683051 683734 - cheltuieli cu salariile 550903| _551454| 552006| 552558| 553110) 553663| 554217| 55471] 555326| 555881 - cheltuieli cu contribuțiile sociale 126708| 126834| 126961] 127088| 127215| 127470| 127597| 127725| 127853| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funclionare,organizare even socio-culturale 2326036| 2328362| 2330690| 2333021| 2335354| 2337689| 2340027| 2342367 2344709| 2347054 | CHELTUIELI AFERENTE ACTIVIT 3719821| 3723541| 3727264| 3130992| 3734723| 3738457| 3742196| 3745938| 3749684| 3753434 EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂŢII DEBAZĂ 817989| _818807| 819626| 820446| 821266| 822087| 822909| 823732| 824556| 825381 Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL 817989| _818807| 819626| 820446| 821266| 822087| 822909| 823732| 824556| 825381 Tabel nr. 4. Fluxul de numerar — varianta „cu proiect 1” Tabel nr. 4. Fluxul de numerar — varianta „cu proiect 1” [RON] Hemente de calcul An1 An2 An3 And An5 An6 An7 An8 An9 | An10 Încasări de bază din surse publice, din care: 600000) 600600] 601201] 601802] cO2404| G03006| 603609) 604213] _GO4BIT| 605422) a) Încasări din alocații de la bugetul central şi județean 0, o 9 o 9 9 0 o 9 9 b) Încasări din alocații de la bugetul local 600000) 600600] 601201] 601802] cO2404| GO3006| 03609) 604213] _GO48I7| 605422) [Venituri din exploatarea bazinelor 3650000] _3653650| 3657304| 3660961] 3664622| 36G8287| _3671955| 3675627] 3679502] 3682952) Venituri din inchirieri 198000) 198195| _198396| 198595| 198793| _ 199390 199590] 199789 ÎNCASĂRIAF. ACTIVITĂȚII DEBAZĂ - TOTAL, 4448000| 4452448| 4456900 4461357] 4465819] 4470285] 4474755] 4479230] 4483709| 4488193 Plăţi aferente materialelor directe și obiectelor de inventar 120000 120120| 120240 120360) 120481| 120601] 120722| 120843| 120963] 121084 Plăţi aferente utilităţilor 58200, 582582| 583745| 584331| 584916| 585501 58GO8G| 58672] 587250) Plăţi aferente personalului, din care 664200, 661864] 665529) 666195] 6GGBGI| GGBI9S| 6688G3| 669532] 610202) — cheltuieli cu salariile 540000, 540540| 541081] 541622| 542163| 542705| S43248| 543701] SA433S| 544879) - cheltuieli cu contribuțiile sociale 124200 124524] 124449| 124573] 124608| 124822| 124947| 125072 125197] 125322 Plăţi aferente serviciilor de la terţi 2280000] 2282280| 2284562| 2286847| 2289134] 2291423] 2293714| 2296008 2298304| 2300602 [PLĂȚIAF. ACTIVITĂŢII DEBAZĂ - TOTAL, 3646200] 3649846| 3653496| 3657150] 3660807| 3664467] 3668132] 3671800| 3675472) 3679147 FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ 801800| _s02602| _803404| 804208| 805012| 805817| 80GG23| 807429| 808237| 809045 Alte încasări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte plăți 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FLUXUL DE NUMEAR TOTAL 801800| _s02602| s03404| s04208| so5o12| 805817| 80G623| 807429| 808237| 809045 Femente de calcul An11 An12 An 13 An14 An1$ An16 An17 An 18 An19 | An20 Încasări de bază din surse publice, din care G0G027| _6066G33| GO7240| GO7847| GO8455| 609063| 609672| 610282| 610892| 611505 a) Încasări din alocaţi e la bugetul central şi judeţean 0 0 0 0 0 o o o 0 o| b) Încasări din alocații de la bugetul local 606027| _606633| GO7240| GO7847| G08455| 600063| 609672| G10282| 610892) 611503 Venituri din exploatarea bazinclor 3686665| 3600351| 3694042| 3697736| 3701433| 3705135| 3708840| 3712549| 3716261) 3719978 Venituri din inchirieri 199989) 200189| 200389| 200590| 200790| 200991| 201192| 201393| 201594) 201796| ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL 4492681| 4497173| 4501671] 4506172| 4510678| 4515189| 4519704] 4524224| 4528748| 4533277 Plăţi aferente materialelor directe şi obiectelor de inventar 121205] 121327] _121448| 121569) 121691 121813] 121934] 122056| 122178| 122301 Plăţi aferente util 587846| 588434| 589023| 589G12| 590201| 590791| 591382| 591974| 592566| 593158) Plăţi aferente personalului, din care 670872| _671543| 672214) 672887| 673559| 674233| 674907) 675582| 676258| 676934, - cheltuieli cu salariile 545424) 545970) 546516| 547062| 547609| 548157| 548705| 549254| 549803| 550353 - cheltuieli cu contribuțiile sociale 125448| 125573| 125699| 125824| 125950| 126076| 126202| 126328| 126455| 126581 Plăţi aferente serviciilor de la terţi 02903| 2305206| 2307511| 2309818| 2312128| 2314440) 2316755| 2319072| 2321391] 2323712 PLĂȚIAF. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ - TOTAL 3682827| 3686509| 3690196| 3693886| 3697580| 3701278| 3704979| 3708684) 3712392) 3716105 FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DEBAZĂ 809854| _810664| 811475| 81228G| 813098| 813912| 814725| 815540| 816356| 817172 Alte încasări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte plăți 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FLUXUL DENUMEAR TOTAL 809854| 8106G4| 811475| 812286| 813098| 813912| 814725| 815540| 816356| 817172 Tel: +40 721 206063 *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PG) Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro A Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** 72

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, 1UD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Hemente de calcul An21 | An22 | An23 | Anz4 | An25 | An26 | An27 | An28 | An29 | An30 Încasări de bază din surse publice, din care: 6I2115| 612727] 613340] _613953| 614567| 615797] 616412) 617029| 617646 a) Încasări din alocații de la bugetul central și județean 0 0 9 0) 9 9 0 o o 9 b) Încasări din alocații de la bugetul local 612115] 612727) 613340] 613953] GISISI| 615797| 616412] _617029| 617646 Venituri din exploatarea bazinelor 3723698| _3727421| 3731149| 3734880) 3738GIS| 3742353| 3746096| 3749842| 3753592) 3757545) Venituri din inchirieri 201998| 202200] 202402| 202604| 202807] 203010] 203213| 203416| 203619| 203823 ÎNCASĂRIAR ACTIVITĂȚII DEBAZĂ - TOTAL 4537810] 4542348| 4546890| 4551437] 4555989| 4560545| 4565105| 4569670| 4574240| 4578814 Plăţi aferente materialelor directe şi obiectelor de inventar 122423| _122545| 122668] 122791] 122913| 123036| 123159| 123282| 123406 123529) Plăţi aferente utilităţilor 593751| 594345| soqoso| 505534| S9G130| S96726| 597523| 597920] 598518| 599116) Plăţi aferente personalului, din care G7761i| 618289] _678961| 679646| 680325] G8100G| 681687) 682368) 683051| 683734 - cheltuieli cu salariile 550903| _551454| 552006| 552558| 553663| 554217] 554771] 555326| 555881 — cheltuieli cu contribuțiile sociale 126708] __126834| _126961| 127085| 127215] _127343| 127470) 127597| 127725| 127853 Plăţi aferente serviciilor de la terți 2326036| 2325362| 2330600| 2333021] 2335354| 2337689| 2340027] 23423617 2344709) 2347054) PLĂŢI AF. ACTIVITĂȚII DEBAZĂ - TOTAL 3719821| 3723541| 3727264| 3730992| 3734723] 3738457) 3742196| 3745938| 3749684] 3753434 FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂȚII DEBAZĂ 817989| _818807| 819626| 820446| 821266| 822087| 822909| 823732| 824556| 825381 Alte încasări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alte plăți 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [FLUXUL DE NUMEAR TOTAL s17989| 818807| 819626| 820446| 821266| 822087| 822909| 823732| 824556| 825381 Acesta reprezintă și fluxul de numerar incremental, fiind diferența între fluxul de numerar din varianta „cu proiect 1” și cel din varianta „fără proiect”, adică varianta nulă. 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, anali cost - eficacitate Principali indicatori utilizaţi pentru analiza fezabilității financiare a proiectului investiţional au fost: — Valoarea actualizată (actuală) netă financiară; — Rata internă de rentabilitate financiară; — Raportul costuri/beneficii actualizate; — Perioada de recuperare a investiţiei. Valoarea actualizată (actuală) netă financiară (VANF) Valoarea actualizată netă financiară (VANF) se determină ca diferență între fluxurile de numerar viitoare actualizate și capitalul investit. Indicatorul, prin conţinutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiții dat, prin compararea fluxului de numerar total actualizat degajat de acesta pe durata de viață economică cu efortul investiţional total, generat de acest proiect, actualizat. Relația de calcul a VANF este: 2 17 VANF = E e) m(lte) (te) unde: VANF — valoarea actualizată netă financiară; I— efortul investiţional, incluzând cheltuieli eligibile (inclusiv TVA); FN — fluxul net de numerar degajat de investiție pe parcursul perioadei de exploatare previzionată de 10 ani, care include toate încasările și toate plățile operaționale; e — rata de actualizare; în cazul investiţiei analizate, rata de actualizare selectată pentru calculul VANF este de 5%. i— numărul de ani ai perioadei de realizare a investiţiei; ia valoarea de 0 și 2; t— numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, luați în considerare pentru calculul VANF; ia valori de la 3 la 17; 73 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Vrez — valoarea reziduală, reprezentând valoarea investiţiei la sfârșitul perioadei de estimare (anul 30); a fost considerată ca fiind egală cu valoarea netă (neamortizată) a componentelor care formează investiția la sfârșitul anului 10 de exploatare a obiectivului, Valoare netă a investiţiei este determinată în tabelele de mai jos. În tabelul de mai jos este prezentată structura investiţiei pe categorii de elemente. Tabel nr. 5. Structura investiţiei pe categorii de elemente și perioada lor de amortizare Tabel nr. 5. Structura investiţiei pe categorii de elemente şi perioada lor de amortizare Nr. Specificaţie Valoarea Valoare Per. de Amortizare crt. brută netă amortizare anuală 1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 9,521,199 9,521,199 30 317,373 2 Lucrări de construcţii 21,354,441 27,354441 30 911,815 3 Utilaje cu montaj 15,841,549| 15,841,549| 30 528,052| 4 |Dotări 1,354,795| 1,354,795 30 245,160 TOTAL IMOBILIZARI NOI 60,071,984 60,071,984 2,002,399 Tabel nr. 6. Valoarea brută, amortizarea cumulată și valoarea netă a obiectivului Tabel nr. 6. Valoarea brută, amortizarea cumulată și valoarea netă a obiectivului Nr. Specificaţie An An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An39 An 10 Valoarea brută 1 |Asigurarea utilitatilor si alte chelt 9521199| 9521199| 9521199| 9521199| 9521199| 9521199| 9521199| 9521199| 9521199| 9521199 2 |Lucrări de construcţii 27354441) 27354441| 27354441| 27354441| 27354441] 27354441| 27354441| 27354441) 27354441) 27354441 3 |Utilaje cu montaj 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549 4 [Dotări 7354795| 1354795] 7354795| 7354795| 1354795| 7354795| 7354795| 7354795| 7354795| 7354795 5 |TOTAL VALOARE BRUTĂ 60071984| 60071984| 60071984] 60071984| 60071984| 60071984| G0071984| 60071984| 60071984| 60071984 Amortizare anuală calculată 1 |Asigurarea utilitatilor si alte chelt 3137| 317375| 317373| 317373| 317373| _ 317375| 311373) 317373| 317373 2 |Lucrări de construcţii 911815| 911815| 91BIS| 918IS| 91181S| 9118IS| 911815| 91IBIS| 911815 3 |Utilaje cu montaj 528052| s528052| 528052| 528052| 528052 528052| 528052| 528052| 528052| 528052 4 [Dotări 245160| 245160| 245160| 245160| 245160) 245160| 2451G0| 245160] 245160) 245160 TOTAL AMORTIZARE * CALCULATĂ 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399 'Amortizare cumulată 1 |Asigurarea utilitatilor si alte chelt 317373| 317373| 317373| 317373| 317375| 317375| 317373| 317373 2 |Lucrări de construcții 91815| _911815| _911815| 91IBIS| 91IBIS| 9IIBIS| 91IBIS| 911815 3 |Utilaje cu montaj 528052| s28052| 528052| 528052| 528052| 528052| 528052| 528052| 528052| 528052 4 |Dotări 245160| 245160| 245160| 245160| 245160| 245160| 2451G0| 245160] 245160) 245160 [OTAL AMORTIZARE s 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 CUMULATA 1 |Asigurarea utilitatilor si alte chelt 9203826| _9203826| 9203826| 9203826| 9203826| 9203826| 920382G| 920382G| 9203826| 9203826| 2 |Lucrări de construcţii 26442626| 26442626| 26442626| 26442626| 26442626| 26142626| 26142626| 26442626| 26442626| 26142626) 3 |Utilaje cu montaj 15313497| 15313497) 15313497 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497 15313497, 4 |Dotări 7109635| 7109635| _7109635| 7109635| 7109635| 7109635| 7109635| 7109G35| 7109635| _7109635| 5 |TOTAL VALOARENETĂ 58069584| 58069584] 58069584| S8069584| 58069584| 58069584| 58069584| 580G9584| 58069584] 58069584 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** 74

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Nr. Specificaţie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 Valoarea brută 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chelt 9521199) 9521195| 9521199| 9521199| 9521199| 9521199| 9521199 9521199| 9521199] 9521199) 2 Lucrări de construcţii 27354441| 27354441| 27354441| 27354441| 27354441| 27354441| 27354441| 27354441] 27354441| 27354441 3 Utilaje cu montaj 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 4 Dotări 1354795 71354195 1354795 1354795 1354795 1354795 1354195 1354195 1354795| 1354795, 5 |TOTAL VALOARE BRUTĂ 60071954| 60071984| 60071984| 60071984| G0071984| 60071984 60071934| 60071984| 60071984| 60071984 Amortizare anuală calculată 1 ȚA sigurarea utilitatilor si alte chelt 31735 3ITSTS| 31TSTS| SITSTS| 317373| SI737S| 31TSTS| SUITA) 317573 2 Lucrări de construcţii 911815 911815 911815 911815 911815 911815 911815 911815 911815 911815 3 [Utilaje cu montaj 52505z| 528052) s2803z| _s28052| _528052| _528052| _528osz| 528os2| s280s2| 528052) 4 Dotări 245160| 245160| 245160 245160) 245160) 245160) 245160) 245160) 245160| 245160 5 [ARATE 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399 Amortizare cumulată 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chelt 317373| 317375| 3173T5| 317373| 317373| 317373| 317373| 317373 2 Lucrări de construcții SISIS| ONIBIS| _oUISIS| SUISIS| x Utilaje cu montaj 528052, 528052 528052 528052| 528052 528052| 528052 528052 528052 528052| 1 [Dori 245160| 245160] 245160| 245160 2451GO| 245160| 245160| 245160| 245160| 245160) s 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chelt 9203876| _9205826| 9203826| 9203526| 9203826| 9203826| 9203826| 9203826| 9205826| 9205826) 2 [Lucrări de construcții 76112626| 26412626| 26142626| 26112626| 2614262G| 26142626] 26142626| 26142626| 26442626| 26442626 3 Utilaje cu montaj 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| N IT 7109635| _7109635| _7109G35| 7109G3S| _7109G35| _7109G35| 7109G3S| 7109635| _7109635| 7109635 $ TOTAL VALOARE NETĂ 58069584| 58069584| 58069584| 58069584| 58069584] 58069584| 58069584| 58069584| 58069584| 58069584 Nr. Specificaţie An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 Valoarea brută 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chelt 3521195] 9521195] _9521199| _9S211SO| _9521199| _9521199| 9521199)| _9521199| 952119 2 |Lucrări de construcții 27354431] 27354431] 27354431] 27354441] 27354441] 27554441] 27354441] 27354441] 27354441 3 Utilaje cu montaj 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549| 15841549 4 Dotări 7354795| 1354795| 1354795 1354795 1354795 | 1354795 1354795 1354795 1354795 7354795| TOTAL VALOARE BRUTĂ 60071984| G0071984| 60071984| 60071984| G0071984| G0071984| 60071984| 60071984| 60071984] 60071984 Amortizare anuală calculată 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chelt 3135] SITST| SISTA] ITS) _3ITSTS| 31735 2 Lucrări de construcții S1ISIS| _SIIBIS| _9IISIS| _91IBIS| 91ISIS| ONIBOS) 3 [Utilaje cu montaj 52805z| 528052| s28052| 528052| 528052| 528052| _528052| _528052| 528052| 528052, 4 Dotări 245160 245160| 245160 245160 245160 245160) 245160) 245160| 245160) 245160 a Prea 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399 Amortizare cumulată 1 |Asieurarea utilitatilor si alte chelt 317375| 317373| 317373| 3173T3| 3173TS| 31T3T3| 317375| 317373) 317375) 2 [Lucrări de construcții SIIBIS| OIIBIS| OIIBIS| OIIBIS| SIIBIS| 9LIBIS 3 |Utitje cu montaj 525052| 528052| s28052| _528052| 528052) 528052| _528052| _528052| 528052| 528052, 1 [Dodi 245160| 245160| 245160] 245160| 245160] 245160| 245160| 245160] 245160 s |TOTALAMORTIZARE 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 | 2002399 CUMULATA 1 [Asigurarea utilitatilor si alte chelt 9203826| 9205826 _9203526| 920382G| 920582G| 9203826| 9203826| _9203826| _9203826| 9205826) 2 Lucrări de construcţii 26442626| 26442626| 26442626) 26442626| 26442626) 26442626| 26442626| 26442626| 26442626| 26442626| 3 Utilaje cu montaj 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497| 15313497 1 [Dot 7109635| _7109635| _7109635| _71O9G3S| _710963S| _7109635| _7109635| _7109635| _7109635| 7109635 5 TOTAL VALOARE NETĂ 58069584| 58069584| 58069584| 58069584| 58069584| 58069584| 58069584| 58069584| 58069584| 58069584 *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SRL Fluxul net ne numerar actualizat cumulat pe 30 ani reprezintă valoarea actualizată netă. Rata de actualizare utilizată în calcule este de 5%, rată indicată în Anexa cu recomandările pentru elaborarea analizei cost-beneficiu pentru proiectele care urmează să fie finanţate. Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** =

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE D TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 OJA, Nr.1, Ap.3A 356466950 Tabel nr. 7.Calculul valorii actualizate financiare Tabel nr. 7.Calculul valorii actualizate financiare Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 [lei] [tea [tei [tea [e [lei] [lei] [lei] [lei] post implementare Explicatii An1 An 2 An3 And An5 An6 An7 An8 An 9 An 10 Numerar la inceputul perioadei 801800) 802602| 803404| 804208 805012| 805817| 806623 807423| 808237| 809045| Intrari de numerar Venituri din alocaţii de la bugetul local 600000, 600600 601201 601802 602404, 603005 603609) 604213| 604817 605422) Venituri din exploatarea bazinelor 3650000) 3653650 3657304) 3660961 3664622) 3668287 3671955 36756217| 3679302| 3682982 Venituri din inchirieri 198000| 198198, 198396| 198595, 198793| 198992| 199191 199390| 199590| 199789| Total intrari de numerar 4448000 4452448 4456300| 4461357) 4465819) 4470285 4474755 4479230) 4483709 4488193) lesiri de numerar investitie 3646200) 3649846) 3653496) 3657150) 3660807 3664467) 3668132 3671800 3675472| 3679147| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare organizare even socio-culturale 2484000| 2486484 2488970| 2491459) 2493951 2496445 2498941 2501440) 2503942 2506446) anergle sectia 240000| 240240) 240480) 240721 240961 241202| 241444 241685| 241927| 242169 Rear 120000 120120 120240 120360 120481 120601 120722 120843) 120963 121084 apa/canal 90000 90090, 90180 90270| 90361 90451 90541 90632 90723| 90813| telefonie/internet 48000) 48048 48096| 48144 48192 48240 48289| 48337 48385 48434 salari personal 540000 540540) 541081 541622 542163) 542705, 543248| 543791 544335, 544879| cantine polona 124200 124324, 124449 124573 124698 124822 124947 125072, 125197 125322 Total iesiri de numerar -3646200| _-3649846| -3653496| -3657150| -3660807| -3664467| -3668132| -3671800| -3675472| -3679147 surplus/ deficit de numerar 801800 802602, 803404| 804208 805012) 805817| 806623 807429) 808237 809045, FLUXUL DENUMEAR TOTAL 801800 802602| 803404| 804208| 805012 805817 806623 807428 808237 809045| i de dupa finalizarea investitiei si darea în functiune rata de actualizare 5% 801800) 802602 803404| 804208 805012 805817| 806623| 807429| 808237 809045] coeficient de actualizare| 055| 0.95 0.35] 0.95 035| 055| 0.95 0.95 0.95 055| 5% 761710) 762472 763234| 763997, 764761 765526) 766292) 767058 767825 768593 VANF| -12461930| Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** 76

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 [lei] [lea [te [red [lei] [lei] [ei [lei] [lei] [e ] Explicatii An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 Numerar la inceputul perioadei 809854] _810564| _811475| 812286| 813098| _813912| 814725| B15540| 816356| 817172 Intrari de numerar Venituri din alocaţii de la bugetul local 606027| 606633| 607240| G07847| 60B455| 6090G3| 609672| 610282| 610892| 611503 Venituri din exploatarea bazinelor 3686665| 3690351| 3694042| 3697736| 3701433| 3705135| 3708840| 3712549| 3716261| 3719978| Venituri din inchirieri 199989| 200189| 200389| 200590| 200790] 200991| 201192| 201393| 201594| 201796 Total intrari de numerar 4492681] 4497173| 4501671] 4506172| 4510678| 4515189| 4519704] 4524224| 4528748| 4533277 lesiri de numerar investitie 3682827| 3686509| 3690196| 3693886| 3697580| 3701278| 3704979| 37086B4| 3712392| 3716105) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare organizare even socio-culturale 2508952| 2511461| 2513972| 2516486| 2519003| 2521522| 2524043| 2526568| 2529094| 2531623 electrica 242411| 242653) 242806| 243139| 243382| 243625| 243B69| 244113| 244357| 244601 incalzire 121205 121327 121448 121569 121691 121813 121934 122056 122178 122301 90904 90995 91086 91177 91268 91359 91451 91542| 91634 91725 telefoniefinlernet 48482 48531 48579 48628 48676 48725 48774 48823) 48871 48920 salarii personal 545424| 545970| 546516| 547062| 547609| 548157| 548705| 549254| 549803| 550353) contributii personal 125448| 125573| 125699| 125824| 125950| 126076| 126202| 126328| 126455| 126581 Total iesiri de numerar -3682827| -36B6509| -3690196| -3693886| -3697580| -3701278| -3704979| -3708684| -3712392| -3716105| surplus/ deficit de numerar 809854| B10664| B11475| B12286| 813098| 813912| B14725| B15540| 816356| 817172) FLUXUL DENUMEAR TOTAL 809854| 810664| 811475| B12286| B1309B| 813912| 814725| B15540| 816356| 817172) Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea în functiune 809854| 810664| 811475| 812286| B13098| 813912| 814725| 815540) 816356| 817172 coeficient de actualizare] 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 5% 769361| 770131] 770901] 771672| 773216| 773989| 774763| 775538| 776313 VANF| Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** 77

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 [lei] [lei] [lei] [lei [lei] [te [lei] [lei] [lei] [lei] Explicatii An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 Numerar la inceputul perioadei 817989 818807 819626 820446 821266 822087 822909 823732 824556 825381 Intrari de numerar Venituri din alocaţii de la bugetul local 612115 612727 613340 613953 614567 615181 615797 616412 617029 617646 Venituri din exploatarea bazinelor 3723698| 3727421 3731148, 3734880, 3738615 3742353, 3746096, 3749842 3753592 3757345 Venituri din inchirieri 201998 202200 202402 202604 202807 203010 203213 203416 203619 203823 Total intrari de numerar 4537810 4542348 4546890 4551437) 4555989 4560545 4565105 4569670, 4574240| 4578814, lesiri de numerar investitie 3719821 3723541 3727264 3730992 3734723, 3738457, 3742196 3745938 3749684, 3753434, Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,organizare even socio-culturale 2534155, 2536689 2539226, 2541765 2544307 2546851 2549398 2551947 2554499, 2557054, energie electrica 244846 245091 245336 245581 245827 246073 246319 246565 246812 247058 incalzire 122423 122545 122668 122791 122913 123036 123159 123282 123406 123529 apalcanal 91817 91909, 92001 92093 92185, 92277 92369 92462 92554 92647 telefonie/internet 48969, 49018 49067 49116 49165 49215, 49264 49313 49362 49412| salark personal 550903| _551454| 552006| 552558| 553110| 553663| 554217| 554771| 555326| 555881 contributii personal 126708 126834 126961 127088 127215 127343 127470 127597 127725 127853) Total iesiri de numerar -3719821| -3723541| -3727264| -3730992| -3734723| -3738457| -3742196| -3745938| -3749684| -3753434 surplus/ deficit de numerar 817989| _818807| 819626| 820446| 821266| 822087| B22909| 823732| 824556| 825381 FLUXUL DE NUMEAR TOTAL 817989 818807 819626 820446 821266 822087 822909 823732 824556 825381 Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune 817989 818807 819626 820446 821266 822087 822909 823732 824556 825381 coeficient de actualizare 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 5% 777090 777867| 778645 779423 780203 780983 781764 782546 783328 784112 VANF| Concluzie: Valoarea actualizată netă financiara, calculată cu o rată de actualizare de 5% pentru un orizont de previziune aferent perioadei de exploatare de 30 ani este negativa. Prin urrrarea proiectul de investitii nu se poate sustine fara interventie. Din datele cuprinse în tabelul de mai sus se constată că durabilitate financiară a investiţiei este asigurată fluxul net operaţional cumulat de numerar fiind pozitiv pe toată durata de operare a proiectului. Valoarea actualizată netă financiară reprezintă excedentul de flux de numerar financiar, plusul de valoare peste cea a investiţiei realizate, exprimând profitabilitatea financiară a investiţiei. Valoarea actualizată netă financiară generată de acest proiect, calculată cu o rată de actualizare de 5% pentru un orizont de previziune aferent perioadei de exploatare de 30 ani este negativă, fapt ce indică în primul rând incapacitatea de recuperare a investiţiei prin prisma veniturilor financiare generate de aceasta. Prin urmare, o astfel de investiție nu ar fi rentabilă dacă Primăria ar încerca să o finanţeze din surse atrase prin credite de la bănci. Pe de altă parte, ținând cont de faptul că fluxul de numerar cumulat pe fiecare an al perioadei de exploatare a proiectului este pozitiv, investiția își demonstrează durabilitatea financiară. 78 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) Rata internă de rentabilitate financiară este acea rată de actualizare la care valoarea fluxului net de numerar actualizat este zero, respectiv încasările actualizate sunt egalate de plățile actualizate. Această rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata luată în considerare ca fiind perioada de viaţă a investiţiei. Deci: RIRF=e dacă: 2 17 a! Ss TEI 401) (re) -0 Pentru calculul operativ al RIRF se apelează la metoda interpolării, formula de calcul fiind următoarea: FN min RIRF = Crin F (Cn 2, min )X FN, min max Cmin — rata mică de actualizare care face fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat de zero; Ema — Tata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar aproape de zero; FNemin ; FNema — fluxul de numerar actualizat cu rata mică, respectiv rata mare de actualizare. Veniturile și cheltuielile pentru analiza financiară, includ: a) baza este investiția inițială, dată de valoarea totală a bugetului investiţional; b) valoarea reziduală este valoarea finală a investiţiei la sfârșitul perioadei de prognoze; fluxul de numerar: — anual, reprezintă diferența între intrările (încasări) și ieșirile anuale de numerar; — iniţial, este reprezentat de investiția inițială făcută, considerată ca o ieșire — final, este reprezentat de valoarea finală (sau reziduală — după perioada de previziune) a investiţiei, valoarea actualizată a acestuia mărind suma fluxurilor de numerar actualizate; d) rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final și anuale) viitoare la valorile momentului de bază al investiţiei, e) fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiţiei. Determinarea ratei interne de rentabilitate financiare este realizată pe baza datelor din de mai jos. 79 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Tab. 8 Calculul ratei interne de rentabilitate financiara Tab. 8 Calculul ratei interne de rentabilitate financiara Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 I ] | [ tea | [ post implementare Explicatii An1 An 2 An3 An4 An5 An 6 An 7 An8 An 9 An 10 Numerar la inceputul perioadei 801800 802602 803404] _804208| 805012| 805817| 806623| 807429| 808237| 809045 Intrari de numerar Venituri din alocaţii de la bugetul local 600000 600600 601201| _601802| 602404| GO3006| G03609| 604213| 604817| 605422 Venituri din exploatarea bazinelor 3650000 3653650) 3657304| 3660961| 3664622| 3668287| 3671955| 3675627] 3679302| 3682982 Venituri din inchirieri 198000| 198198, 198396| 198595| 198793| 198992| 199191] 199390| 199590| 199789 Total intrari de numerar 4448000 4452448| 4456900| 4461357| 4465819| 4470285| 4474755| 4479230| 4483709) 4488193 lesiri de numerar investitie cheltuieli materii prime si materiale, organizare evenimente socio culturale 2484000 2486484| 2488970| 24914590| 2493951| 2496445| 2498941| 2501440| 2503942| 2506446 energie electrica 240000 240240 240480 240721 240961| 241202| 241444| 241685| 241927| 242169 incalzire 120000| 120120 120240| 120481| 120601] 120722| 120843] 120963| 121084 apalcanal 90000 90090| 90180, 90270) 90361] 90451 90541 90632 90723 90813 felefonie/internet 48000 48048 48096 48144 48192| _48240| 48289| 48337| 48385| 48434 salarii personal 540000 540540, 541081| _541622| 542163| 542705| 543248| 543791| 544335| 544879 personal 124200| 124324 124449| 124573| _124698| 124822| 124947| 125072| 125197| 125322 Total iesiri de numerar 3646200 3649846| 3653496| 3657150| 3660807| 3664467| 3668132| 3671800| 3675472| 3679147 surplus/ deficit de numerar 801800 802602) 803404| _804208| 805012| 805817| B0G623| B07429| 808237| 809045 Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea în functiune rata de actualizare 5% 801800 802602 803404| 804208| 805012| 805817| 80G623| 807429| 808237| B09045| coeficient de actualizare 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 761710 762472, 763234| _763997| 764761| 765526| 766292| 767058| 767825| 768593 VANF| _-12461930 RIRF -1.01%| valoare de inventar initiala 55987089 -4,084,894.89 amortizare 2002399 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399 Tel: +40 721 206063 *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMI Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro E SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** 80

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Explicatii An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19, An 20 Numerar la inceputul perioadei | _809854| 810664| B11475| 812286| B13098| 813912| B14725| B15540| 816356| 817172 Intrari de numerar Venituri din alocaţii de la bugetul local 606027| _606633| 607240| _607847| 608455| 609063| G09G72| 610282| 610892| 611503 Venituri din exploatarea bazinelor 3686665| 3690351| 3694042| 3697736| 3701433| 3705135| 3708840| 3712549| 3716261| 3719978, Venituri din inchirieri 199989| 200189| 200389| 200590| 200790| 200991] 201192| 201393| 201594| 201756| Total intrari de numerar 4492681| 4501671| 4506172| 4510678| _4515189| 4519704| 4524224| A528748| 4533277) lesiri de numerar investitie cheltuieli materii prime si materiale, organizare evenimente socio culturale 2508952| 2511461| 2513972| 2516486| 2519003| 2521522| 2524043| 2526566| 2529094| 2531623, energie elecirica 242411] 242653) 242806| 243139| 243382| 243625| 243860| 244113| 244357| 244601 încalzire 121205| 121448| 121569| 121691] 121813| 121934| 122056| 122178| 122301 apalcanal 90904 90995, 91086 91177 91268, 91359 91451 91542 91634 91725 telefoniefintornet 48482 48531 48579 48628 48676 48725 48774 48823 48871 48920 salarii personal 545424| 545970) 546516| 547062| 547609| 548157| 548705| 549254| 549803| 550353 contributii personal 125448 125573 125699 125824 125950 126076 126202 126328 126455 126581 Total iesiri de numerar 3682827| 3686509| 3690196| 3693886| 3697580| 3701278| 3704979| 37086B4| 3712392| 3716105 surplus/ deficit de numerar 809854| B10664| 811475| 812286| 813098| 813912| B14725| B15540| B16356| 817172| Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune 809854| B10664| B11475| 812286| 813098| 813912| B14725| B15540| B16356| 817172 coeficient de actualizare 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 769361| 770131) _770901| _771672| _772444| 773216| 773989| 774763| 775538| 776313 VANF, RIRF valoare de inventar initiala -4,084,894.89 amortizare | 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399 Tel: +40 721 206063 *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMIS: Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro AU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** 81

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Explicatii An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29, An 30 Numerar la inceputul perioadei B17989| __818807| _819626| 820446| 821266| 822087| B22909| 823732| B24556| 825381 Intrari de numerar Venituri din alocații de la bugetul local 612115| _612727| _613340| _613953| 614567| 615181| 615797| 616412| 617029| 617646 Venituri din exploatarea bazinelor 3723698| _3727421| 3731149| 3734880| 3738615| 3742353| 3746096| 3749842| 3753592| 3757345, Venituri din inchirieri 201998| 202200| 202402| 202604| 202807] 203010| 203213| 203416| 203619| 203823 Total intrari de numerar 4537810) _4542348| 4546890| 4551437| 4555989| 4560545| 4565105| 4569670| 4574240| 4578814, lesiri de numerar investitie cheltuieli materii prime si materiale, organizare evenimente socio culturale 2534155| 2536689| 2539226| 2541765| 2544307| 2546851| 254939B| 2551947) 2554499| 2557054 energie slecirica 244846| 245091] 245336| 245581| 245827| 246073| 246319| 246565| 246812| 247058) incalzire 122423 122545 122668 122791 122913 123036 123159 123282 123406 123529| apalcanal 91817 91909| 92001 92093, 92185, 92277 92369 92462 92554, 92647 48969, 49018, 49067 49116 49165 49215, 49264 49313, 49362, 49412| salarii personal 550903) 551454 552006 552558 553110 553663 554217 554771 555326 555881 aontributi personal 126708| _126834| 126961| 127088| 127215| 127343| 127470) 127597| 127725| 127853 Total iesiri de numerar 3719821| _3723541| 3727264| 3730992| 3734723| 3738457| 3742196| 3745938| 3749GB4| 3753434 surplus/ deficit de numerar B17989| _818807| 819626| 820446| 821266| 822087| 822909| 823732| 824556| 825381 Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune B17989| _818807| 819626| 820446| 821266| 822087| B22000| B23732| 824556| B25381 coeficient de actualizare 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 777090| __777861| _178645| 779423| 780203| 780983| 781764| 782546| 783328| 784112 VANF, RRF| valoare de inventar initiala -4,084,894.89, amortizare | 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399| 2002399 Concluzie: Prin urmarea proiectul de investitii nu se poate sustine fara interventie. Rata de recuperare financiar a investitiei este de -1.01 %, valoare mai mica decat rata de actualizare de 5% recomandata in cadrul analizei financiare Valoarea RIRF rezultată din calcule este de -1,01 % reflectând o situație necorespunzătoare prin prisma fezabilității financiare. Nivelul de rentabilitate este sensibil inferior ratei de actualizare ca rată minimă de rentabilitate cerută. Obţinerea unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare conduce la obținerea unei valori actualizate nete financiare negative. Însă obiectivul obţinerii unei rentabilități financiare cât mai mari, peste rata de actualizare, considerăm că nu constituie o prioritate pentru un proiect de investiții în domeniul reabilitării cladirii, acesta făcând parte din categoria „low return-on- investment”. Raportul costuri/beneficii actualizate Se calculează prin luarea în considerare a valorii actualizate a încasărilor și a valorii actualizate a plăţilor, după relația: 17, GC ZT 1=3 B TEST 1=3 Tel: +40 721 206063 unde: Fax: +40 356 466950 C—- costuri (plăți); B — beneficii (încasări). office (Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** 82

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOIA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:140 3564656950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 O activitate este sustenabilă din punct de vedere financiar numai dacă acest indicator este mai mic decât 1. Calculele au fost efectuate pe baza datelor din tabelul de mai jos. Tabel nr. 9. Determinarea Raportului costuri/beneficii actualizate Tabel nr. 9. Determinarea Raportului costuri/beneficii actualizate Nr. Specificaţie Unitatea FI Ic măsură Ani An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 1 Plăţi aferente activităţii de bază RON 3646200] 3649846| 3653496) 3657150| 3660807| 3664467| 3668132| 3671800| 3675472 3679141| 2 |Alte plăți RON o 0 0| 0 0 o 0 0 0 0 3 Plăţi totale RON 3646200] 3649846| 3653496| 3657150| 3660807| 3664467| 3668132| 3671800) 3675472| 3679147| 4 Încasări din activitatea de bază RON 4448000| 4452448| 4456900) 4461357| 4465819| 4470285| 4474755| 4479230) 4483709) 4488193 5 Valoare reziduală RON 0 0 0 o 0 o 0 0 0| 0 6 Încasări totale RON 4448000| 4452448| 4456900) 4461357| 4465819| 4470285| 4474755| 4479230) 4483709) 4488193 7 Rată de actualizare % 5% 8 |Coeficient de actualizare - 0.95, 0.95, 0.95, 0.95 0.95 0.5 0.95, 0.95 0.55 0.95| 9 [Plăţi totale actualizate (costuri) RON 3463890| 3467354| 3470821| 3474292| 3477766| 3481244| 3484725| 3488210) 3491698| 3495190) 10 |Încasări totale actualizate (beneficii) RON 4225600| 4229826| 4234055| 4238289| 4242528| 4246770| 4251017| 4255268| 4259523| 4263783 11 Raportul costuri/beneficii actualizate = 0.82 E sot a An1l An12 | An13 | An14 | An15 | An16 | An17 | Anl8 | An19 | An20 1 |Plăţi aferente activității de bază RON 3682827) 3686509) 3G90196| 369388G| 3697580| 3701278| 3704979| 3708684| 3712392| 3716105, 2 |Alte plăţi RON 0, 0 0 0 o o o 0 0 0 E Plăţi totale RON 3682827| 3686509| 3690196| 3693886) 3697580| 3701278| 3704979| 3708684| 3712392| 3716105| 4 |Încasări din activitatea de bază RON 4492681] 4497173] 4501671| 4506172| 4510678| _4515189| 4519704) 4524224| 4528748| 4533277 5 |Valoare reziduală RON 0 0 o o o 0 0, o 0 0) 6 |Încasări totale RON 4492681| _4497173| 4501671] _4506172| _4510678| 4515189| 4519704) 4524224| _4528748| 4533277) 7 Rată de actualizare % 3 |Coeficient de actualizare = 0.95, 0.95| 0.95, 0.95) 0.95| 0.95 0.95 0.95| 095| 0.95 9 [Plăţi totale actualizate (costuri) RON 3498685| 3502184| 3505686| 3509192| 3512701| 3516214| 3519730) 3523250) 3526775| 3530300) 10 |Încasări totale actualizate (beneficii) RON 4268047| 4276587| 42808G4| 4285144| 4289430] 4293719| 4298013] 4302311| 4306613 N Raportul costuri/beneficii actualizate z ÎN. Specificaţie Unitatea a e An22 | An23 | An24 | An25 | An26 | An27 | An28 | An29 | An30 1 |Plăți aferente activității de bază RON 3719821| _3723541| 3727264| 3730992| 3734723| 3738457) 3742196| 3745938) 3749684| 3153434) 2 Alte plăţi RON 0 0 0 o 0 o o o 0 0| 3 [Plăţi totale RON 3719821) _3723541| 3727264| 3730992| 3734723| 3738457| 3742196| 3745938| 3749684| 3753434 4 Încasări din activitatea de bază RON 4537810) 4546890| 4551437] 4555989| 4560545] 4565105| 4569670| 4574240) 4578814| 5 | Valoare reziduală RON 0 o 0 0 o 0 0, o o 0 6 |Încasări totale RON 4537810] _4542348| 4546890) 4551437| 4555989| 45G0545| 45G5105| 4560GTO| 4574240) 4578814 7 Rată de actualizare % 8 |Coeficient de actualizare = 0.95, 0.55, 0.55, 0.95, 0.95 0.95, 0.95 0.95| 0.95 0.95 9 |Plăți totale actualizate (costuri) RON 3533830) 3537364| 3540901| 3544442| 3547986| 3551534| 3555086| 3558641] 3562200| 3565762 10 |Încasări totale actualizate (beneficii) RON 4310920) 4315231] 4319546| 4323865| 4328189| 4332517| 4336850| 4341187| 4345528| 4349874 1 Raportul costuri/beneficii actualizate - Raportul costuri actualizate / beneficii actualizate este subunitar, ceea ce atestă că încasările actualizate sunt superioare plăţilor actualizate. Acest indicator indică faptul că, prin prisma activității de exploatare (operare a obiectivului rezultat în urma investiţiei), proiectul este sustenabil (durabil) din punct de vedere financiar, adică încasările acoperă plățile asociate acestuia în fiecare an al perioadei de estimări. Perioada de recuperare a investiţiei Perioada de recuperare a investiţiei este definită ca numărul de ani în care o entitate Își recuperează investiția inițială pe seama fluxurilor nete de numerar obținute. Acest indicator permite cunoașterea, încă din etapa deciziei, a timpului de recuperare a „costurilor” inițiale cu investiția, pe seama fluxului net de numerar obținut. 83 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT Si INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Perioada de recuperare a investiţiei se poate determina prin calculul termenului de recuperare actualizat, pe baza relației: I valoareainvestițiilor efectuate FNact/an valoareamedie anuală actualizati a FN Perioada de recuperare se poate calcula utilizând atât fluxul de numerar la valoarea nominală cât fluxul de numerar actualizat. Cu cât perioada de recuperare este mai scurtă cu atât mai viabilă și mai eficientă este investiția. și Având în vedere destinația socială a rezultatelor proiectului în urma execuției proiectului, recuperarea investiţiei din fluxurile de numerar nu reprezintă un obiectiv principal. Tabel nr. 10. Determinarea perioadei de recuperare a investiției Tabel nr. 10. Determinarea perioadei de recuperare a investiţiei Ne. Specificaţie Unitatea | Ant | An2 | An3 | And | Ans | An6 | An7 | An8 | An9 | Anl0 crt de măsură 1 | Valoarea investiţiei RON 2 | Valoarea actualizata a investiţiei 3 |Fluxde numerar (FN), RON | sorsoo] so26o2| so3404| s04208| 8050l2| 805817| 806623| 807429| 808237| 809045 4 |Rata de actualizare % 5%) 5 |Coefiecientul de actualizare . 095 0.95 095| 095| 095| 095| 095| o9s| 095| 095 6 _|Fluxde numerar actualizat (FNA) RON | 161710] 762472| 763234] 763997| 764761| 765526| 166292) 167058| 767825| 768593 9 |Fluxde numerar mediu (FNM)/30 ani RON 26721| _26753| _26780| 26801| 26834| 26861| 26887] 26914| 26941] 26968, 10 |Fluxde numerar actualizat mediu (FNAM)/30 ani | RON 25390| _25416| 25441] 25467| 25492| 25518| 25543| 255G0| 25504] 25620 Nr. Specificaţie Unitatea An11 An 12 An 13 An14 An 15 An 16 An17 An 18 An 19 An20 crt. de măsură 1 [Valoarea investiţiei RON 2 [Valoarea actualizata a investiţiei 3 Fluxde numerar (FN) RON 809854| 810664| 811475| 812286| 813098) 813912| 814725| 815540| 816356| 817172) 4 [Rata de actualizare % 5 Coefiecientul de actualizare - 095| 095| 095| 0.95 095| 095 095| 095| 095 055 6 Fluxde numerar actualizat (FNA) RON 169361, 710131 7170901 171672| 172444 173216| 1713989| 714163, 115538| 716313 9 Fluxde numerar mediu (FNM)/30 ani RON 26995| 21022| 2704| 27016| 27103| 27130) 27158| 2185| 27212| 21239| 10 |Flux de numerar actualizat mediu (FNAM)/30 ani RON 25645| 25671 25691) 25722) 25748| 25714) 25800| 25825| 25851 25877| Nr. Specificaţie Unitatea An21 An22 An23 An24 An 25 An 26 An27 An 28 An 29 An30 crt. de măsură 1 |Valoarea investiţiei RON 2 Valoarea actualizata a investiţiei 3 [Flux de numerar (FN) RON 817989| 818807, 819626| 820446| 821266| 822087| 822909| 823732| 824556| 825381 4 Rata de actualizare % 5 Coefiecientul de actualizare - 095| 095| 095| 095 095| 095| 095| 095| 095 0.95 6 [Fluxde numerar actualizat (FNA) RON 1717090| 111861| 118645| 719423, 180203| 180983, 181764| 182546| 183328| 184112| 9 Flux de numerar mediu (FNM)/30 ani RON 27266| 27294| 27321 27348) 21316| 21403 27430) 21458| 21485| 21513 10 Fluxde numerar actualizat mediu (FNAM)/30 ani RON 25903| 25929) 25955] 25981 26007| 26033| 26059) 26085] 26111 26131| Perioada de recuperare a investiţiei atât din fluxul de numerar net actualizat cât și din fluxul net mediu reflectă valori foarte mari, fapt ce indică incapacitatea proiectului investiţional de a genera fluxuri de numerar suficiente pentru a conduce la recuperarea în cadrul perioadei de estimări 30 de ani de valorii investiţiei. 4.8. Analiza de sensitivitate Obiectivul analizelor de senzitivitate și risc este de a evalua performanța indicatorilor de profitabilitate a proiectului în raport cu factorii care ar putea să perturbe estimările realizate în cadrul analizei financiare Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** și 84

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 economice a proiectului investiţional. Analiza de sensitivitate este necesară pentru că poate exista o incertitudine considerabilă atât în ceea ce privește impactul previzionat, cât și în evaluarea monetară a fiecărui tip de efect, în special cele de natură socio-economică. Analiza senzitivității încearcă să rezolve aceste incertitudini. În acest sens, analiza de senzitivitate urmărește identificarea variabilelor critice și impactul lor potențial asupra modificării indicatorilor de fezabilitate financiară și economică, iar analiza de risc are ca scop estimarea probabilității acestor modificări care au avut loc. Indicatorii de performanță care au fost consideraţi pentru analiza de senzitivitate sunt RIRF și VANF Măsurarea impactului modificării variabilelor critice s-a realizat prin variaţia procentuală în pași de +/- 2% a unui set de variabile ale proiectului și apoi calcularea valorii indicatorilor de fezabilitate. Variabilele proiectului pentru care o variaţie de 2% a produs o modificare cu mai mult de 10% faţă de valoarea de bază a VAN și RIR au fost considerate variabile critice. Pentru acest proiect investiţional au fost selectate 3 variabile pentru analiza sensitivității: Valoarea investiţiei; Beneficiile financiare; Costurile financiare; Dintre acestea la pentru determinarea sensitivității VANF și RIRF au fost utilizate valoarea investiţiei, beneficiile financiare și costurile financiare. Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANF Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANF [lei] - reducere cu 10% -11,215,737 -0.84%| -13,832,742 -101% -10,717,259 - reducere cu 8% -11,464,975 -0.86%| -13,471,346 -1.03% -10,742,183 - reducere cu 6% -11,714,214 -0.88%| -13,222,107 -1.05% -10,767,107 - reducere cu 4% -11,963,452 -0.89%| -12,972,869 -1.08% -10,779,569 - reducere cu 2% -12,212,691 -091%| -12,723,630 -1.10% -10,804,493 - creştere cu 2% -12,711,168 -0.95%| -12,194,995 -1.14% -14,069,519 - creştere cu 4% -12,960,407 -0.97%| -11,950,990 -1.17%| -14,057,057 - creştere cu 6% -13,209,645 -0.99%| -11,701,752 -1.19% -14,032,133 - creştere cu 8% -13,458,884 -1.00%| -11,452,513 -121% -14,019,671 - creştere cu 10% -13,708,123 -11,215,737 -13,957,361 85 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 SENSITIVITATEA VANF o -10,000,000 -15,000,000 m Tabelnr. 11. Sensitivitatea VANF [lei] variaţia valorii investiţiei valoare m Tabelnr, 11. Sensitivitatea VANF [lei] variaţia valorii investiţiei coef. elastic. WM Tabelnr. 11. Sensitivitatea VANF [lei] variaţia beneficiilor finan. valoare m Tabelnr.11. Sensitivitatea VANF [lei] variaţia beneficiilor finan. coef. elastic. W Tabelnr. 11. Sensitivitatea VANF [lei] variaţia costurilor finan. valoare m Tabelnr. 11. Sensitivitatea VANF [lei] variaţia costurilor finan. coef. elastic. Din analiza variabilității VANF se constată că efectul modificării tuturor celor trei variabile (coeficientul de elasticitate) asupra indicatorului este relativ redus, acesta încadrându-se între -1,21% și -0,99%. Dintre toți cei trei factori, o variație mai intensă generează modificarea valorii investiţiei — variaţii între -1,19% și -0,93% a indicatorului la o modificare cu 2% a factorului. Variația valorii beneficiilor și costurilor financiare produc efecte sub -1,29% în valoarea indicatorului la o variaţie cu 2% a factorului. Deși nici una dintre variabile nu poate fi considerată critică în cazul acestui indicator, totuși variația valorii investiţiei trebuie considerată ca factor important de influență asupra nivelului VANF, fapt pentru care ar trebui menţinută sub control în perioada de implementare. 86 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIMIE, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Tabel nr. 12. Sensitivitatea RIRF Tabel nr. 12. Sensitivitatea RIRF [%] - reducere cu 10% -0.90% -1.06% -1.12% -0.86% - reducere cu 8% -0.92% -1.09% -1.09% -0.87% - reducere cu 6% -0.94% -1.11% -1.07% -0.87% - reducere cu 4% -0.97% -1.13% -1.05% -0.87% - reducere cu 2% -0.99% -1.16% -1.03% -0.87% - creştere cu 2% -1.03% -1.20% -0.98% -1.13% - creştere cu 4% -1.05% -1.23% -0.96% -1.28% - creştere cu 6% -1.07% -1.25% -0.94% -1.44% - creştere cu 8% -1.09% -1.27% -0.92% -1.63% - creştere cu 10% -1.11% 0.90% -1.13% SENSITIVITATEA RIRF n Ritmul variaţiei m = -reducere cu 10% m - reducere cu 8% m -reducere cu 6% m -reducere cu 4% m -reducere cu2% m - varianta de bază u -creştere cu2% m -creştere cu 4% m -creştere cu6% m -creştere cu 8% n - creştere cu 10% În ceea ce privește influența modificării factorilor asupra valorii RIRF, se constată că o variație de 2% a valorii investiţiei conduce la modificări în RIRF cuprinse între -1,27 % și -1,06 %, acesta fiind o variabilă cu influențe relativ semnificative asupra variaţiei condiţiilor de eficiență ale investiţiei măsurate prin RIRF. Cea mai amplă influență asupra RIRF este generată de variația costurilor financiare, care produce variații în RIRF între -1,31% și -1,18% la o variație a beneficiilor financiare de 2%. De asemenea, și variaţia costurilor financiare conduce la o modificare a consistentă a RIRF ceea ce înseamnă că acești doi factori sunt critici pentru atingerea nivelului dorit al indicatorului. 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor Riscul reprezintă un eveniment viitor și probabil a cărui producere poate determina nerealizarea la nivelele cantitative și calitative a obiectivelor propuse ale unui proiect sau activități. El poate fi previzibil, atunci 87 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOIA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 când factorii care generează aceste abateri de la planificarea inițială pot fi prevăzuţi cu anticipație, și neprevizibil, determinat de situaţii ale căror caracteristici și producere viitoare sunt total incerte. Analiza de risc reprezintă metoda de evaluare a posibilității de apariție a unor factori care să împiedice obţinerea rezultatelor planificate/urmărite/dorite, constituindu-se astfel într-o etapă necesară pentru identificarea unor acţiuni menite să atenueze efectele acestor factori. Pentru asigurarea unui management eficient și eficace al riscului unui proiect de investiții pentru realizarea proiectului, se impune analiza acestui proiect din perspectiva siguranţei/nesiguranţei modului de desfășurare, prin atribuirea unui nivel de risc specific fiecărei categorii potențiale de risc. Pentru proiectul refacerii cladirii va utiliza în evaluarea categoriilor de risc următoarea grilă, asimilabilă unei scale (scor) Likert: risc minor (punctaj 1); = risc scăzut (punctaj 2); n risc mediu (punctaj 3); " risc ridicat (punctaj 4); n risc major (punctaj 5). Categoriile de risc identificabile la nivelul proiectului de refacere cladire sunt: Riscul de țară: Riscul natural; Riscul legat de profil; Riscul juridic și administrativ; Riscul tehnic și tehnologic; Riscul legat de resursele umane; Riscul de exploatare; Riscul financiar: Riscul comercial; 0. Riscul ecologic. Riscul de ţară se referă la elemente ca starea mediului macroeconomic și social, a sistemului politic, importanța geostrategică a țării, starea și tendinţa indicatorilor macroeconomici. Evaluare: minor (E1=1) Justificare: Referitor la proiect, acesta se va desfășura în România, pentru care riscul de țară se poate manifesta prin activarea clauzelor de salvgardare post-aderare, care poate determina suspendarea sau reducerea volumului finanțărilor disponibile pentru finanțarea proiectelor de infrastructură sportiva,educațională preșcolară; evoluţia recentă a situaţiei socio-economice și reconsiderarea, în sens pozitiv, a politicii naţionale în domeniu a redus posibilitatea aplicării clauzelor respective. Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului K1 = 0,05 Riscul natural este generat de calamități naturale sau de alte cauze de forţă majoră, în care factorii naturali au ponderea decisivă. Evaluare: minor (E2=1) Justificare: Riscul ca parte din clădirea construita prin intermediul proiectului să fie afectată de evenimente incerte viitoare de natura unor cutremure, inundații, incendii, alunecări de teren etc. este foarte scăzut. În faza de proiectare a lucrărilor de reabilitare s-a ținut cont de normativele în vigoare în ceea ce privește efectele caracteristicilor seismice ale zonei de amplasament asupra rezistenței clădirii. Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: K2 = 0,05 88 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 officeEpgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSIVIISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGI, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Riscul legat de profilul proiectului vizează capacitatea de adaptare a ofertei de servicii recreeative,culturale și artistice de către acest complex la cerinţele propriu zise a grupurilor-țintă ale proiectului;locuitorii localitatii Timisoara. Evaluare: scăzut (E3=2) Riscul juridic şi administrativ se referă, pe de o parte, la susținerea proiectului de către Primăria Timisoara iar, pe de altă parte, la situația juridică patrimonială. Evaluare: mediu (E4=3) Justificare: Proiectul propus se bucură de sprijinul și susținerea factorilor decizionali din cadrul Primăriei; Primăria asigură sursele de finanțare pentru realizarea lucrărilor de elaborare a proiectului pentru a fi depus spre evaluare; singurul risc previzibil important este acela ca în să nu se obţină avizul favorabil în vederea finanțării proiectului; Coeficientul de importanţă (semnificaţie) în contextul proiectului: K4 = 0,05 Riscul tehnic şi tehnologic capacitatea executantului lucrărilor de a executa lucrările aferente proiectului și de a dota cladirea existenta cu dotări corespunzătoare activității care urmează să fie derulată în cadrul acestuia. Evaluare: mediu (E5=3) Justificare: prezentul proiect presupune realizarea unei construcţii moderne și achiziția unor dotări de ultimă oră pentru derularea serviciilor sportive, culturale și artistice. Pentru ca aceste dotări să se justifice, ele trebuie să fie acceptate atât de persoanele care vor performa în cadrul activităților sportive,culturale și artistice, cât și consumatorilor de astfel de servicii. Neacceptarea acestora de către cele două grupuri țintă conduce la manifestarea riscului tehnologic, adică respingerea unor tehnologii neadecvate sau neutilizabile. Având în vedere natura activității și a dotărilor aferente, riscul tehnic și tehnologic este considerat minor. Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului K5 = 0,15 Riscul legat de resursele umane constă în probabilitatea ca executantul să nu își poată asigura necesarul de personal în faza de execuţie, în structura de calificări și competențe dorite și necesare. Evaluare: redus (E6=2) Justificare: acest risc are două componente — una se referă la disponibilitatea resurselor umane pe parcursul perioadei de realizare a proiectului, cea de-a doua se referă la resursele umane din interiorul complexului, adică personalul operativ, administrativ și auxiliar al acestuia. În ceea ce privește prima categorie de personal — nu există riscuri privind indisponibilitatea deoarece ramura de construcţii încă se luptă cu efectele crizei economice și financiare, existând potenţial uman suficient pentru realizarea lucrării de investiții. Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: K6=0,15 Riscul de exploatare se referă la incertitudinea și variabilitatea gradului de ocuparea locurilor disponibile în cadrul complexului după finalizarea construcției. Evaluare: minor (E7=1) Justificare: Acest risc este legat de posibilitatea ca complexul să rămână fără clienti-performeri din varii motive. Având în vedere însă specificul demografic al localitatii, tocmai inexistența unor instituții de acest gen a condus la necesitatea acestei investiții. Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: K7=0,15 89 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

S.C. PGA MARKERS S.R.L. TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Proiect 106/2019 Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Riscul ecologic are în vedere impactul pe care îl poate genera în mediul ambiental realizarea și exploatarea obiectivului aferent proiectului. Evaluare: minor (E8 = 1) Justificare: Proiectul nu are nici un impact nefavorabil de mediu pe parcursul exploatării obiectivului, singurul efect indirect de mediu constându-l poluarea fonică și cu praf pe timpul execuţiei lucrărilor de investiții. Coeficientul de importanță (semnificație) în contextul proiectului: 0,05 Tabel nr. 14. Calculul scorului mediu al riscului Scor Scor Coeficient de ponderat Categorie de risc Calificativ importanţă (Ei) pe categorie (Ki) de risc (Ri) 1. Riscul de ţară Minor 1 0,05 0,05 2. Riscul natural Minor 1 0,05 0,05 3. Riscul legat de profilul 0,25 0,5 proiectului Scăzut 2 4. Riscul juridic şi administrativ Mediu 3 0,1 0,3 5. Riscul tehnic şi tehnologic Mare 3 0,2 0,6 6. Riscul legat de resursele umane | Scăzut 2 0,15 0,3 7. Riscul de exploatare Minor 1 0,15 0,15 8. Riscul ecologic Minor 1 0,05 0,05 SCORUL MEDIU AL 1,00 2,00 RISCULUI IE 8 _ Funcţia scor de risc: SE <K, * 2,00 Rediu = Sr RISCUL PROIECTULUI: SCĂZUT Tel: +40 721 206063 *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI *** Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro 90

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Harta riscului Risc maxim Risc mare Risc mediu Risc scăzut Risc minor Risc | Risc | Risc legat Risc Risc tehnic şi | Risc legat | Risc Risc juridic | tehnologic de de | natu- | de profilul resursele | de ecolo- ral proiectului şi adm. umane exploatare ţară gic 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat: 5.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor Dupa identificarea elementelor esentiale pentru atingerea obiectivelor propuse care sunt stabilite si prezentate mai sus pe baza temei de proiectare si in urma consultarii cu beneficiarul, s-a ajuns la concluzia ca proiectul ofera doua scenarii usor diferite, prezentate anterior la punctul 3, respectiv: SCENARIUL 1 In cadrul scenariului 1, se propune eliminarea tribunei aferente bazinului exterior, zona fiind lasata libera, devenind suport pentru sezlonguri si mese exterioare. Sub acest spatiu alocat ca suport pentru sezlonguri si mese exterioare se va realiza un subsol tehnic care va gazdui echipamentele si instalatiile aferente bazinului. Accesul in camera tehnica se face dintr-o camera amplasata in apropierea terenului de sport cu o scara de acces pe verticala, zona prin care se si ventileaza partial spatiul tehnic. Aceasta camera ascunde si o structura de stalpi ce sustin pista de alergare ce leaga tribunele terenului de tenis cu cladirea principala. Terenul de tenis cu dimensiunile cuprinse intre (34 x 17 ) m si (37 x 18) m (conform cerintei temei de proiectare de catre beneficiar) va suferi modificari astfel incat sa devina de tip multifunctional si sa poata sustine jocuri sportive de echipa precum handbal, minifotbal, baschet. Se va proiecta o suprafata de teren DE 41x21m incadrata armonios in vecinatatea bazinelor de inot. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct fata de accesul la bazinele de inot. Pentru terenul multifunctional, suprafata de joc va fi marcata corespunzator si va avea toate dotarile specifice, in conformitate cu prevederile standardelor Federatiei Romane de tenis/handbal, baschet etc. Pentru terenul de handbal, baschet sau minifotbal se vor trasa marcaje clar diferentiate pentru fiecare joc in parte iar portile vor respecta dimensiunile standard avand stalpii de forma rectangulara si plasa rezistenta la exterior. 91 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Total general scenariul 1 = 50,537,508.200 lei fara TVA C+M scenariul 1 = 32,368,964.000 lei fara TVA. SCENARIUL 2 In cadrul scenariului 2, se respecta cerinetele temei de proiectare, iar la nivelul bazinului exterior se realizeaza o tribuna din beton armat. Sub spatiul alocat tribunei se realizeaza un subsol tehnic pentru instalatiile aferente bazinului, iar accesul in camera tehnica subterana se realizeaza din spatele tribunelor, printr-un acces cu scara de acces pe verticala, zona prin care se si ventileaza partial spatiul tehnic. Aceasta tribuna sustine pista de alergare ce leaga tribunele terenului de tenis cu cladirea principala, si comunica cu pista printr-o scara de acces amplasata in partea superioara, paralela cu pista. Terenul de tenis cerut in tema de proiectare deserveste strict acest sport si este amplasat in locatia ceruta si in PUZ. Amenajarile de tenis trebuie sa se integreze in mediul inconjurator. Se va proiecta o suprafata de teren conform standardelor in vigoare incadrata armonios in vecinatatea bazinelor de inot. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct fata de accesul la bazinele de inot. Se vor respecta dimensiunile standard ale terenului de joc și ale spatiilor suplimentare din spatele liniilor de fund pe ambele parti si pe lateralele terenului, astfel incat suprafata generala pentru un teren sa aiba dimensiuni cuprinse intre (34 x 17) m si (37 x 18) m, conform normativelor in vigoare. Suprafata de joc va fi acoperita cu material special din mastic sintetic elastic (tartan). Pentru terenul de tenis suprafata de joc va fi marcata corespunzator, in conformitate cu prevederile standardelor Federatiei Romane de Tenis. Fileul va fi montat pe stalpii de sustinere ce vor avea dimensiuni standardizate. Total general = 51,296,003.200 lei fara TVA C+M = 33,127,459.000 lei fara TVA. 5.2 Selectarea si justificarea scenariului optim, recomandat Se va alege SCENARIUL 1 datorita urmatoarelor considerente: Zona degrevata prin inlaturarea tribunei aferente bazinului exterior devine un spatiu suport pentru sezlonguri si mese exterioare, sporind capacitatea de gazduire in aer liber a publicului. Din considerente de ordin arhitectural, dar si de ordin functional, prezenta tribunei s-ar justifica doar in cazul organizarii unor competitii oficiale, caz in care se poate utiliza bazinul interior, indiferent de anotimp. Terenul multifunctional este mult mai fiabil ca si investitie si deserveste mult mai multe persoane dornice de a face miscare printr-un sport de echipa decat unul individual. Incurajeaza socializarea si nu este un teren plafonat, putand gazdui meciuri de handbal, sau de baschet, turnee de minifotbal sau alte competitii asigurand o prezenta majora in tribune cat si pe teren a iubitorilor acestor sporturi. Din punct de vedere al beneficiarului, in vederea amortizarii in timp a investitiei, creste posibilitatea de inchiriere si implicit de a obtine venituri. Nu in ultimul rand, costurile privind realizarea investitiei in varianta selectata (scenariul 1) sunt mai mici cu 758.495 lei decat cele prevazute in cadrul scenariului 2. 5.3 Descrierea scenariului optim, recomandat privind amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului, solutia tehnica, probe tehnologice si teste Intrucat intre cele doua scenarii propuse nu sunt diferente in ceea ce priveste solutiile tehnice privind amenajarea terenului, asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului, nu se mai impune descrierea scenariului optim, acesta fiind detaliat la punctul 3.2 din prezentul memoriu. 54 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in LEI, = 50,537,508.200 lei fara TVA, din care C+M 32,368,964.000 fara TVA, in conformitate cu devizul general. 92 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap 3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta- elemente fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare. Sconstruita = 2.218,20 m” Sdesfasurata = 3.933,58 m? Suta = 3.364,43 m" Sbazin descoperit > 433 m” Steren sport cu tribuna * 1.421 m” Sspatiu verde = 1.672 m? Saei = 1.235 m" Sterase exterioare = 187,09 m? Sloc de joaca pentru copii = 153,70 m” Nr. loc. parcare existente = 23 locuri Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri P.0.T.= 30.31% CU.T.=0,53 Dimensiuni maxime constructie : 53 x 56.80 m c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii — se regasesc la punctul 4.7 din prezentul memoriu. d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 18 luni. 5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice. Indeplinirea cerintelor de calitate (stabilite prin legea nr. 10 /1995, privind calitatea in constructii actualizata in 2015 cu Legea 177/2015). Pentru indeplinirea cerintei „A” (rezistenta mecanica si stabilitate), cladirea destinata bazei sportive va avea fundatiile suficient de rigide pentru a realiza o transmitere uniforma a eforturilor, primite de la suprastructura in situatia seismica de proiectare, la terenul de fundare. Acest lucru se va realiza prin intermediul unui radier general din beton armat de 80cm grosime la partea inferoara. Structura se propune a se realiza de tip structura in cadre din beton a armat pe doua directii, stalpi cu dimensiunile 60x60cm si grinzi transversale 30x70cm si grinzi longitudinale 30x60cm, din beton armat Clasa C30/37 pentru zona etajata intre axele 1-5 si siruri A-J destinatii de birouri, Sali de fitnes si de sport, cafenea, receptii, spatii de depozitare. Pentru zona bazinului interior cuprinsa intre axele 5-10 si siruri D-J structura de rezistenta a cladirii va fi alcatuita din stalpi din beton armat ca si console pe o directie si cadre inalte pe celalta directie (legate la partea superioara cu o grinda perimetrala din beton armat). Sarpanta se va executa in varianta metalica tip grinzi cu zabrele spatiale, formate din bare drepte, articulate in noduri, indeformabile geometric, avand deschideri de 6.20 m intre axele 5-10 si 6.50 m intre sirurile D-l. Pentru protectia anticoroziva a elementelor metalice structurale, se recomanda aplicarea unui strat de protectie anticoroziva peste care se vor aplica doua straturi de protectii pe baza de apa care vor reprezenta protectia la foc. Invelitoarea se va realiza din panouri termoizolante de tip sandwich pentru acoperis si membrana hidroizolanta cauciucata. 93 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 35646950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Planseele peste toate nivelele se vor realiza din beton armat(grosime propusa 30cm) pentru a asigura efectul de diafragma orizontala necesar pentru preluarea fortelor orizontale din solicitari seismice si transmiterea acestora la elementele verticale stalpi si diafragme. Pista de alergare suspendata va sprijini pe stalpi din beton armat cu sectiune 60x60 cm, clasa de beton C30/37, pe gardul metalic ce inconjoara ansamblul si pe tribunele terenurilor de sport pe alocuri. Pentru a proteja utilizatorii, in zonele suspendate ale pistei de alergare se vor amplasa parapeti cu inaltime minima de 1.40 m iar suprafata de alergare va fi finisata cu Tartan din cauciuc pentru piste de alergare, cu o grosime intre 1.5 si5 cm amplasat pe o sapa din beton foarte bine nivelat. Caracterizarea amplasamentului din punct de vedere seismic conf. P100-1/2013, constructia este amplasata intr-o zona seismica caracterizata printr-o acceleratie de varf a terenului ag=0.20g pentru IMR 225 de ani si o perioada de colt Tc=0.7 sec. - Categoria de importanta: „B” - Clasa de importanta: „Il'-conf. P100-1/2013 si „IIl”-conf. SR EN 1998-1-2004. Regimul de inaltime al cladirii: Sp+P+E Proiectul va fi verificat de catre un verificator atestat MLPAT pentru cerinta obligatorie A — rezistenta si stabilitate. Pentru indeplinirea cerintei «B» (siguranta si accesibilitate in exploatare) ia proiectarea obiectivului de investitii s-au avut in vedere urmatoarele prevederi: Siguranţa cu privire la circulația interioară: alunecare - măsuri pentru împiedicarea alunecării în timpul circulației pe orizontală; prin proiect s-au realizat suprafețe orizontale, cu alternanțe de finisaje; stratul de uzură al pardoselilor se realizeaza din materiale antiderapante (în special in încăperile cu umiditate ridicată); aleile si rampele exterioare sunt realizate din pavaj. împiedicare - măsuri de protecţie contra accidentării la denivelări, scări și rampe; prin proiect au fost prevăzute circulații orizontale, continue și fără denivelări. contactul cu proeminențe joase - gabarite de trecere pentru oameni, inclusiv pentru accesul persoanelor cu handicap; s-a asigurat gabaritul de trecere pentru persoane atât pe timpul funcționării normale a clădirii, cât și în caz de incendiu; inaltimea liberă minima de trecere este de 2,60 m. contactul cu elemente verticale laterale - suprafața pereților nu va prezenta bavuri, proeminențe, muchii ascuțite sau alte surse de lovire, agățare, rănire. contactul cu suprafețe transparente - ușile terestre și pereți din sticlă cu parapet sub 0.90 m sau fără parapet se vor realiza din geam de siguranță. siguranța cu privire la deschiderea uşilor - amplasarea și sensul de deschidere al ușilor trebuie rezolvat astfel încât: să nu limiteze sau să împiedice circulația; să nu se unească între ele (la deschiderea consecutivă a două uși); să nu lovească persoane care se află în vecinătatea ușilor. coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente - piesele de mobilier adiacente traseului de circulație nu vor prezenta colțuri, muchii ascuțite sau alte surse de agățare, lovire, rănire;_lățimi libere uși interioare: 0.90 m, 1.60 m. 94 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 producere de panica - dimensiunile și alcătuirea căilor de evacuare vor îndeplini condiţiile prevăzute în cap. C Siguranța la foc și în Normativul P118. Constructia beneficiaza de acces/iesiri directe spre exterior din toate spatiile principale, atat de la parter, cat si la etaj. Siguranța cu privire la schimbările de nivel (balcoane, ferestre) - Ferestrele și ușile ferestre aflate în încăperi având nivelul pardoselii situat la mai mult de 0,50 m faţa de nivelul exterior, vor avea prevăzute balustrade, parapete de protecție conformate și dimensionate corespunzător prevederilor din STAS 6131. In cazul tamplariei geamurilor cu hp<90 cm ochiul de sticla inferior este fix. Terasele si balconul de la etaj sunt prevazute cu parapet cu o inaltime de minim 90 cm calculat de la cota suprafetei finite de calcare. Siguranța cu privire la iluminarea artificială - intreruperea în caz de avarie a alimentării cu energie electrică, se va face cu asigurarea iluminatului de securitate si emergenta. Pentru limitarea fenomenului de orbire iluminatul se face conform prevederilor privind condiția tehnică D.7. Iluminatul și conform prevederilor din STAS 6646/1 și din STAS 6221. Incinta va fi prevazuta cu iluminat interior si exterior de siguranta. Siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalaţii. Siguranța cu privire la riscuri provenite din agenții agresanțţi din instalații electrocutare - Se vor lua măsuri de protecție pentru atingere directă și indirectă conform: NGPM 1996, STAS 12604 și normativ 17. arsură sau opărire - temperatura suprafețelor elementelor de instalații: * pentru suprafeţe vizibile dar neaccesibile max. 80*C metalice, max. 90*C nemetalice pentru suprafeţe atinse accidental în condiții normale de folosire: max. 70 C metalice, max. 80*C nemetalice pentru suprafeţe ce pot fi atinse continuu: max. 55"C metalice, max. 60*C nemetalice * termperatura aerului introdus prin instalația de climatizare se stabilește conform Normativ 15 (astfel ca temperatura maximă să corespundă prevederilor NGPM 1996) » temperatura apei calde menajere : max. 60 *C e măsuri de protecție contra arsurii: corpurile de iluminat, cu lămpi cu incandescență (având t > 100 *C accesibile utilizatorilor, se vor proteja cu elemente de protecție corespunzătoare conf. normativ | 7, STAS 6646 1.2.3 și STAS 12249. * echipamentele pentru încălzire (corpuri sau conducte de încălzire) se protejează conform normativului | 1 3. Intoxicare - Protecţia împotriva intoxicației cu substanțe nocive în aer (oxid de carbon, bioxid de carbon, formaldehidă, radon) se poate realiza printr-o ventilare corespunzătoare: + debitul de aer proaspăt - in cazul reciclării aerului acesta trebuie să reprezinte min. 10% din debitul total necesar, conf. normativ | 5 și normativ NPO08. Valorile debitului de aer proaspăt se vor stabili conform normativ 15. normativ NPOOS și STAS 12381 * numărul orar de schimburi de aer se va stabili în funcție de situația concretă, conf. normativ | 5 contactul cu elemente de instalaţii - Suprafețele accesibile utilizatorilor nu prezinta muchii ascuţite, bavuri, proeminențe periculoase sau rugozități. Nu se prevăd soluții constructive de înzidire sau fixare a echipamentelor de instalații pe părțile de construcție care ar permite riscul de accidentare prin defectare, desprindere, cădere sau răsturnare a acestora. Siguranța cu privire la lucrările de întreținere a vitrajelor - Înălțimea de siguranță a parapetului la ferestre trebuie să fie heurent= 0,90 m și conform prevederilor din reglementările specifice. Ferestrele ce nu pot fi întreţinute prin exterior vor fi astfel alcătuite încât partea fixă să poată fi curățată din interior în condiții de siguranță. 95 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT Fi REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 Siguranța la intruziune și efracție - Protecția se realizează prin montarea (la ferestre și uși) unor dispozitive și sisteme speciale de monitorizare a accesului. Se prevăd dispozitive speciale pentru împiedicarea pătrunderii în unitățile funcționale de cazare a insectelor, animalelor etc. Măsuri de protecție la arsuri produse de suprafețe fierbinți, aburi, lichide fierbinţi sau corozive și explozii Prin proiect nu s-a prevăzut utilizarea de lichide corozive sau explozive. Măsuri de electrosecuritate Instalaţia electrică va fi îngropată, iar echipamentele vor corespunde standardelor. Este necesara verificarea la exigenta B. Pentru indeplinirea cerintei «C» (securitate la incendiu) - Se vor respecta prevederile Normativului de siguranta la foc a constructiilor — P 118-99 si a HGR nr. 571/1998, normele generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MI 775/1998 si alte acte normative si STAS-uri referitoare la constructii si instalatii cu toate actualizatile ulterioare. Pentru evacuarea persoanelor din incinta in caz de incendiu s-a prevazut folosirea mai multor iesiri care asigura circulatia la capacitatea maxima. Toate aceste accese/iesiri sunt prevazute in zone diferite ale constructiilor. Ca si finisaje interioare se vor alege materiale ce vor intruni conditiile de rezistenta la foc conform normativelor. In cadrul proiectului au fost prevazute solutii de ventilare si iluminare naturala. Conductele si ghenele de instalatii se vor dispune si realiza astfel incat sa fie protejate de socuri, coroziune, incendiu si sa nu constituie cai de propagare a fumului si incendiilor. Golurile de trecere prin plansee si pereti vor fi etansate cu materiale rezistente la foc conform normativului P118. Este necesara verificarea la exigenta C. Pentru indeplinirea cerintei «D» (igiena, sanatate si mediu inconjurator) - Constructia propusa respectă Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului de stat nr. 119/2014 privind modificarea si completarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008-97 normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii; STAS 6221-89 si NP 061-02 privind iluminarea naturala si artificiala. Este asigurata insorirea si ventilarea naturala a spatiilor interioare, nu se perturba vecinatatile prin sau alti factori de poluare. Prin realizarea constructiei propuse se respectă prevederile din 0UG 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului publicata in Monitorul Oficial nr.0808, Legea 107/1996 a apelor completata si modificata prin OQUG 69/2013, LEGEA 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, HGR 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin HG 352/2005 , Ord. MAPPM 462/1993 privind protectia atmosferei cu actualizarile aduse pana in 2002, Hotararea 1076/2004, Ord. MAPPM 756/1997, OMS 536/1997 privind normele de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei actualizata si completata. Se precizeaza urmatoarele: - este asigurata insorirea si ventilarea naturala a tuturor spatiilor interioare - prin amplasarea construcțiilor nu se perturba vecinatatile si nu se taie arbori; - constructiile se incadreaza in spatiul natural si construit existent; - functiunea de baza sportiva nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului; fiind vorba de folosirea de centrale termice performante si moderne, emisiile de gaze se înscriu în limitele admise, conform Ord. MAPPM 462/1993 privind protectia atmosferei cu actualizarile aduse pana in 2002. - pentru colectarea si depozitarea deseurilor menajere, se prevede folosirea Europubelelor din PP, iar deseurile rezultate in urma executiei vor fi transportate in locatii specializate pentru colectarea acestora; nu se vor desfasura activitati in masura sa polueze aerul si solul; deseurile rezultate in timpul exploatarii cladirii vor fi 96 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SRL. Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 evacuate in reteaua de canalizare sau in sistemul de colectare enuntat mai sus; echipamentele ce vor fi in dotarea constructiei nu vor genera poluare sonora; - In timpul constructiei se va urmari ca pamantul ce rezulta din excavarea fundatiilor sa fie refolosit Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisaje usor de intretinut, prin echipamentele si instalatiile existente care asigura calitatea apei si prin controlul evacuarii deseurilor. Protectia solului si subsolului Sursele potenţiale de poluare a solului și subsolului specifice etapei de construcție vor fi: e scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau de ulei de la utilaje sau de la vehicule; e împrăştierea accidentală pe solul neprotejat a substanţelor periculoase (vopsele); e depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din reabilitarea construcţiei existente; e depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de construcţie; e depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la operatorii lucrărilor de construcţie; e avarierea accidentală a unei conducte din cadrul reţelei de canalizare existente. Măsurile de protecţie a solului și subsolului în etapa de construcţie vor fi: e verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor; e alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport în staţii de distribuţie şi nu pe amplasament; e schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament; e impunerea către furnizorii de materiale de construcţie a utilizării de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic; e depozitarea temporară a deşeurilor de reabilitare şi de construcţie pe platforme protejate, special amenajate; e depozitarea deşeurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o zonă amenajată corespunzător şi eliminarea periodică a acestora printr-un operator autorizat; e eliminarea deşeurilor de reabilitare şi de construcţie prin operatori autorizaţi; e supravegherea executării, în condiţii de siguranţă pentru mediu, a operaţiilor de manevrare a substanţelor cu potenţial periculos (vopsele, răşini); e executarea lucrărilor de excavare cu luarea în considerare a traseelor actualelor reţele de canalizare, Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de construcție nu se vor produce situaţii de poluare a solului sau a subsolului. Sursele potenţiale de poluare a solului și subsolului specifice etapei de funcționare vor fi: e gestiunea tuturor categoriilor de deşeuri; e evacuarea apelor uzate şi a apelor pluviale; e poluanţii generaţi de traficul vehiculelor în parcare şi pe drumurile de acces. Măsurile de protecţie a solului și subsolului în etapa de funcţionare vor fi: e managementul deşeurilor conform cerinţelor legale şi celor mai bune practici, prin: colectarea selectivă a deşeurilor la surse, depozitarea deşeurilor în spaţii special amenajate având suprafeţele protejate, în mod separat, în funcţie de gradul de periculozitate al acestora, eliminarea deşeurilor prin operatori autorizaţi; e apele pluviale vor fi colectate de pe toate suprafeţele într-o reţea interioară şi vor fi evacuate în reţeaua municipală de canalizare; 97 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office (Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers SAL... Si NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, P/ SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 e suprafeţele drumurilor de acces şi aleilor vor fi protejate cu asfalt, astfel încât poluanţii generaţi de traficul de incintă să nu afecteze calitatea solului. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament Cod deșeu Denumire Cantitate estimată (tone) 170101 Beton 1.8 170102 Cărămizi 135 170107 Amestecuri de beton, caramizi, tigle si produse ceramice, altele decat cele | 0.6 specificate la 17 01 06 170201 Lemn 0.63 170202 Sticla 0.40 170203 Materiale plastice 0.1 170405 Fier și oțel 1.32 170411 Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 0.10 170504 Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 1.85 170604 Materiale izolante, altele decat cele specificate la 170601 170603 0,20 Etapa de constructie În etapa de construcţie vor rezulta cantități semnificative de deșeuri comparativ cu etapa de funcţionare. Vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri: e blocuri şi spărtura de caramizi; e pământ de excavaţie excedentar; e deşeuri lemnoase: e resturi de materiale de constructie. Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuarea terenului sau a materialelor ramase din constructie la depozitele de deşeuri. Nu este anticipată prezența azbestului în construcția care urmează a fi reabilitată. Pentru etapa de execuţie a lucrărilor prin documentația de licitaţie Antreprenorul de lucrări va fi solicitat să elaboreze și să implementeze un Plan complet de gestionare a deșeurilor, care va conţine: e inventarul tipurilor şi cantităţilor de deşeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate; e evaluarea oportunităţilor de reducere a generării de deşeuri solide, în special a tipurilor de deşeuri periculoase sau toxice; e determinarea modalităţii şi a responsabililor pentru implementarea măsurilor de gestionare a deşeurilor. Modalităţile de gestionare eficientă şi conformă a deşeurilor generate în timpul acestei etape a proiectului au în vedere: 98 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 e depozitarea finală a deşeurilor se va face numai în spaţii aprobate de municipalitate; e pământul de excavaţie va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spaţii aprobate de municipalitate, fiind cu precădere direcţionat către actualul depozit de deşeuri municipale Timişoara, pentru a se asigura materialul inert necesar închiderii; e toate materialele cu potenţial valorificabil (lemn, metal, materiale plastice, sticlă) vor fi colectate separat şi valorificate prin agenţi economici autorizaţi; e deşeurile periculoase (uleiuri uzate şi unsori, ambalaje ale cutiilor de răşină, adezivi, vopseluri) vor fi livrate pe bază de contract şi evidențe stricte operatorilor autorizaţi; e depozitarea temporară a tuturor materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor şi a apei freatice. Deșeurile menajere și asimilabile rezultate în cadrul organizării de șantier vor fi colectate în pubele de 240 de litri. Aceste deșeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor și transportate la Depozitul de deșeuri din zona de către operatorul municipal de servicii de salubritate (S.C. RETIM S.A.). Deșeurile de materiale de construcții vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora. Substanțele toxice și periculoase produse, folosite, comercializate in etapa de construcție sunt singurele substanțe toxice și periculoase (îndeosebi inflamabile și iritante — lacuri, vopsele, adezivi) ce vor fi utilizate pe amplasament vor fi încorporate în materialele de construcții. Acestea vor fi utilizate/aplicate în cadrul construcțiilor propuse în proiect. Se vor utiliza, de asemenea, carburanți și uleiuri necesare funcționării utilajelor de construcţie. În amplasament nu se vor stoca carburanți și uleiuri. Alimentarea utilajelor cu carburanți și schimbarea uleiurilor se vor face în unităţi specializate. Păstrarea materialelor se va face în ambalajele originale, în spaţii acoperite, pe suprafețe impermeabile. Se va evita depozitarea în exces a acestor materiale prin asigurarea unui flux continuu de aprovizionare în funcție de necesar. Etapa de functionare La nivelul zonei, va funcționa sistemul integrat de gestionare a deșeurilor, care constă din colectarea selectiva a deșeurilor reciclabile (sticla, materiale plastice, hârtie și carton). Implementarea proiectului va conduce la măsuri de colectare selectivă și de stocare separată a tuturor categoriilor de deșeuri. Serviciile de transport, valorificare și eliminare finală a tuturor categoriilor de deșeuri vor fi atribuite unor operatori autorizați. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase in etapa de funcționare nu se vor folosi preparate care impun măsuri de protecție speciale, altele decât materiale de intretinere a curateniei (detergenți și substanțe dezinfectante) utilizate pentru spălat pardoseli. Substanțele și preparatele chimice care se vor utiliza în cadrul obiectivului analizat vor fi achiziționate numai de la furnizori autorizaţi, care vor pune la dispoziția utilizatorilor și fişele de securitate pentru produsele care conțin substanțe chimice toxice și periculoase. Se vor selecta substanţe dezinfectante cu grad de toxicitate redus, precum și detergenţi cu conținut ridicat de substanţe biodegradabile. Modul de gospodărire a substanțelor toxice și periculoase și asigurarea condiţiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației Produsele utilizate pentru igienă și curățenie vor fi aprovizionate și depozitate în încăperi special amenajate din zona tehnic. De aici se vor distribui în funcție de necesar obiectivelor din cadrul obiectivului. Realizarea noului obiectiv implică modificarea parțială a fiziografiei amplasamentului destinat, prin construirea clădirilor, trasarea drumurilor și aleilor de acces. Prin construirea clădirii noi a Bazei Sportive Sagului și a facilităților exterioare conexe, întreg amplasamentul va dobândi un aspect modern și în același timp funcțional. Deoarece pe amplasament nu s-au desfășurat anterior activități care ar fi putut afecta calitatea solului și subsolului, nu vor fi necesare lucrări de reconstrucție ecologică. 99 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 În perioada de construcție factorul de mediu care ar putea fi afectat este solul, în principal prin scăpări accidentale de produse petroliere sau prin depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru evitarea acestor situații, vor fi luate o serie de măsuri operaţionale, prezentate anterior. În cazul apariției unor astfel de evenimente, perimetrele posibil a fi afectate vor fi reduse, iar solul va fi doar în stratul superficial. În aceste situații se va proceda la remedierea imediată a porțiunilor afectate prin excavarea solului poluat și eliminarea acestuia printr-un operator autorizat. Pentru perioada de funcţionare sunt prevăzute o serie de măsuri tehnice și operaționale pentru menţinerea unui calităţi a corespunzătoare a mediului în amplasament, și anume: e gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de orice tip; e instruirea personalului asupra pericolului şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; e menţinerea liberă a căilor de acces şi de intervenţie în caz de incendiu; e existenţa unui punct centralizat de întrerupere a curentului electric. Durata de funcţionare a noii investiții nu este limitată. Este necesara verificarea la exigenta D. Pentru indeplinirea cerinței «E» (economia de energie si izolarea termica) privind protectia termica, minima, se vor respecta prevederile STAS 1907/1-80 si STAS 1907/80 si ale Normativului C107/2-1997. Cladirea este acoperită cu invelitoare tip terasa cu grad ridicat de termoizolatie, iar suprafata vitrata va avea grad ridicat de izolare termica. Este necesara verificarea la exigenta E. Pentru indeplinirea cerinței «F» (protectie impotriva zgomotului) se vor avea in vedere cerintele Normativului C 125/2005. Suprafata vitrata a cladirii va avea grad ridicat de izolare fonica. Măsuri pentru atenuarea zgomotelor provenite din exteriorul spațiului considerat funcţie de activitățile ce se desfășoară. Principalele surse de zgomot specifice etapei de construcție vor fi: e funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor de reabilitare şi de construcţie; e traficul de incintă al vehiculelor pentru transportul materialelor; e manevrarea materialelor pe platforma liberă. Lucrările de construcţie se vor desfășura pe intervale de timp zilnice de 8-10 ore, în perioada de zi. Pe parcursul acestor intervale există posibilitatea creșterii nivelurilor de zgomot, în anumite perioade scurte de timp, în interiorul incintei. Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice și operaționale și anume: e adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătate; e folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot; e folosirea de utilaje care să respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor; e diminuarea la minimum a înălțimilor de descărcare a materialelor; e oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de descărcare a materialelor. Principala sursă de zgomot specifică etapei de funcţionare va fi constituită de traficul vehiculelor în incinta parcarii, în exterior. În interior, principala sursă de zgomot va fi constituită din suprapunerea sunetelor emise de persoanele aflate în construcţie. Zgomotul din interior va fi absorbit și izolat prin tratamente 100 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 acustice, iar la exterior zgomotul va fi redus prin prezența spațiilor verzi. Se apreciază că aportul acestor activități la nivelurile de zgomot existente în zonă va fi redus. Mediul exterior nu produce zgomot de impact. Măsuri pentru evitarea propagării zgomotelor în exteriorul construcției - Închiderile perimetrale laterale, terasele și acoperișul fonoizolează prin masă și compoziție. În ansamblul de construcții nu se vor desfășura activități generatoare de zgomot care ar putea deranja vecinătățile. Măsuri privind evitarea propagării zgomotului în interiorul construcţiei - Pereți despărțitori cu indice de atenuare fonică de cel puțin 30 dB realizați din beton Indicele de izolare la zgomot aerian este corespunzător fiecărui perete exterior - Nivelul este conform valorilor diferențiat în funcţie de destinaţia unităților funcţionale care se protejează față de zgomotul exterior și caracteristicile acustice ale mediului ambiant, conf. din NP 079-02. Indicele de izolare la zgomot corespunzător fiecărui perete interior - Nivelul este conform valorilor din tabelul F.1.2., din NP 079-02 diferențiat în funcţie de destinaţia unităților funcţionale considerate. Este necesara verificarea la exigenta F. Concluzii Proiectul va fi verificat de catre verificatori atestati MLPAT pentru cerinta obligatorie A — rezistenta si stabilitate, precum si verificarea la exigentele B, C, D, E, F, Is, lt, le si lg. Masurile de protectie civila Imobilul propus nu este prevazut cu spatiu de aparare civila deoarece functiunea si numarul de persoane care urmeaza sa il utilizeze nu se incadreaza in categoria constructiilor ce necesita spatiu de aparare civila. Organizarea de santier si masuri de protectia muncii Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului de un diriginte de santier atestat MLPAT. De asemenea antreprenorul va avea in echipa un responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT. Deseurile rezultate din lucrarile de constructii vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata si depozitate in locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare. Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind protectia muncii in constructii: - Legea 90/1996 privind protectia muncii, republicata in 2001; - Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii; - Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii, ed. 1995; - Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime; - Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala; - Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/22.07.1998; - Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300. - alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor. 5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri extrne nerambursabile, alte surse legal constituite Bugetul local al Municipiului Timisoara 101 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office(Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA arkers SL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 6. Urbanism, acorduri si avize conforme 6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire Certificatul de urbanism aferent investitiei este anexat documentatiei. 6.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege Este anexat documentatiei. 6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului Se obtine la faza de proiect tehnic. 6.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor; Sunt anexate documentatiei. 6.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Este anexat documentatiei. 6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz. Avize, acorduri si studii specifice asa cum au fost specificate prin certificatul de urbanism aferent investitiei sunt anexate documentatiei. 7. Implementarea investitiei 71 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este Municipiul Timisoara. 12 Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii, durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare Graficul orientativ de realizare a investitiei este atasat prezentei documentatii si nu difera in functie de scenariu. 7.3 Strategie de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare: Se recomanda ca pe perioada de timp dintre efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor si pana la efectuarea receptiei finale, beneficiarul sa predea in administrare catre un operator privat (in urma organizarii unei licitatii publice), acesta fiind obligat la platirea unei taxe lunare obligatorii in vederea strangerii unui fond destinat reparatiilor de intretinere, altele decat cele care fac obiectul garantiei de buna executie imputabile constructorului. Totodata serviciile de mentenanta aferente acestor reparatii curente se vor incredinta pe baza de licitatie publica unui alt operator economic specializat. Toate aceste date duc la o buna intretinere a cladirii - aparaturii, mobilierului si finisajelor. 74 Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale; Se recomanda ca pe timpul executiei lucrariloraferente obiectivului de investitii, ca beneficiarul sa desemneze un responabil de lucrare, care sa fie obligatoriu prezent pe santier cel putin la fazele determinante. 8. Concluzii si recomandari Realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile documentaţiei va asigura o calitate corespunzătoare a acestora și o buna fiabilitate. La intocmirea proiectului au fost respectate prevederile care privesc proiectarea din următoarele norme de protecția muncii: — Legea Nr. 319/2006 a Protecţiei Muncii; — Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006; 102 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA Markers S.R.L.. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Proiect 106/2019 S.C. PGA MARKERS S.R.L. Denumire proiect: CONSTRUIRE ZONA SPORTIVA SI DE AGREMENT CALEA SAGULUI: BAZIN DE INOT TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A ACOPERIT, BAZIN IN AER LIBER, TEREN TENIS, ALTE AMENAJARI EXTERIOARE STRADA PAUL CONSTANTINESU TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 3564656950 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Adresa: MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS, STR. PAUL CONSTANTINESCU, NR. 50, NR. CAD. 442373 — Norme generale de protecția muncii. Proiectul nu cuprinde lucrări speciale sau tehnologii care sa necesite precizări suplimentare celor incluse in normativele in vigoare. Se precizează că pe tot timpul execuţiei lucrărilor, constructorul și beneficiarul au obligația să respecte cu stricteţe toate prevederile conţinute în proiect cu privire la calitatea lucrărilor, cerințele, standardele și normativele tehnice în vigoare, precum și a legislaţiei aplicabile aflate în vigoare. NOTA IMPORTANTA: = |n mod suplimentar fata de aspectele tehnice la care s-a facut referire mai sus este necesar sa se men- tioneze, in atentia beneficiarului proiectului, ca are urmatoarele obligatii legale: m -sa nu inceapa executia lucrarilor inainte de obtinerea autorizatiei de constructie m prevazuta de Legea nr.50/1991, republicata in 2001 si modificata in temeiul prevederilor art. II alin. 2 din legea nr. 401/2003 si ale art. II alin. 2 din legea nr. 199/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea si executarea lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Roma- niei, Partea |, nr. 487 din 31 Mai 2004. m - sa recurga la serviciile unui executant care are angajat un responsabil tehnic cu executia atestat in con- ditiile Hotararii Guvernului nr. 925/1995 si care sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie ale lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiei. m - sa asigure urmarirea executiei lucrarilor de catre un diriginte de santier atestat MLPAT angajat in acest scop sau sa solicite atestarea acestuia pentru tipul de lucrari pe care le presupune realizarea constructiei proiectate. = - sa solicite la receptia lucrarilor predarea de catre executant a „Cartii tehnice a constructiei” si sa asigure pe parcursul existentei constructiei urmarirea curenta in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 766 din 21.11.1997.Se mentioneaza ca in sensul acestui act normativ categoria de importanta a con- structiei este „C” (normala). - in conformitate cu prevederile art. 2 din Legea calitatii nr. 10/1995 constructia se incadreaza in categoria celor a caror proiect este obligatoriu a se supune verificarii tehnice. Beneficiarul va asigura verificarea pro- iectului de rezistenta de catre un inginer verificator de proiecte autorizat si atestat pentru exigenta A1 „rezistenta si stabilitate” pentru constructii de beton, beton armat si zidarie si A2 „rezistenta si stabilitate” pentru constructii cu structura metalica. m -sa anunte Inspectia de Stat in Constructii Lucrari Publice Urbanism si Amenajarea Teritoriului, inainte de inceperea lucrarilor pentru luarea in evidenta si sa puna la dispozitia acesteia „Programul de control al ex- ecutiei lucrarilor pe santier”. - sa asigure receptia lucrarilor la terminarea acestora conform prevederilor Hotararii Guvernului HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de con- strucţii și instalaţii aferente acestora. La executie se vor respecta prevederile Regulamentului pentru protectia muncii si igiena muncii elab- orate de MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 si Legea protectiei muncii nr. 90/1996. = In conformitate cu normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P118/1999,constructia se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc. Pe parcursul executiei se vor incheia toate documentele care atesta calitatea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Legii calitatii nr. 10/1995, a normativelor in vigoare si a „Programului de control a calitatii lucrarilor pe santier”. 1 al MLPAT. _- Sef de proiect: “ Arh. Claudiu Pralea Intocmit in iunie. 1$/de ca TE SR PGA. MARKERS S.RL. i Lu drept de semnături 103 Tel: +40 721 206063 Fax: +40 356 466950 office Epgamarkers.ro *** ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA PGA SL. SI NU POT FI REPRODUSE, TRANSMISE SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU IN INTREGIME, FARA ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI ***

Atasament: Aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-370/09.01.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2020-370/09.01.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre şi raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2020-370/09.01.2020 conform cărora este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara şi a indicatorilor tehnico-economici, prin care se propune realizarea investiţiei şi aprobarea devizului aferent investitiei in valoare de 60.071.983,62 lei (TVA inclus); Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-370/09.01.2020; Având în vedere contractul de prestare servicii de proiectare nr. 38 din data de 04.04.2019 cu P.G.A. MARKERS SRL, proiect nr. 106/2019 întocmit de P.G.A. MARKERS SRL,cu indicatorii tehnico- economici prevăzuţi în Anexa; Având în vedere HCL nr. 252/20.12.2016, a cărei valabilitate a fost prelungită ulterior prin HCL nr. 353/27.06.2019 până la data de 19.12.2022; În conformitate cu prevederile HG nr.907/29.11/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), e), alin. (4) lit. d) ?aprobă la propunerea primarului documentațiile tehhnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii” şi e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-370/09.01.2020 conform cărora este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara conform art. 243 din Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie nu priveşte aspectele tehnice, de specialitate ale documentației şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FOS53-13,Ver.1

Atasament: Adresa_Dir_Economic_.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/75C553D5ED192E49C225849C0037DA29/Adresa_Dir_Economic was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Indicatori_tehnico-economici.pdf

ANEXA Nr. 1 la HCL mr.......... rase PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI Zona sportivă și de agrement, Calea $agului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Zona sportivă şi de agrement, Calea Șagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara, întocmit de P.G.A. MARKERS SRL, Timisoara, conform contractului de prestări servicii nr. 38 din data de 04.04.2019 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: 1. Valoarea totala a investitiei (TVA inclus) = 60.071.983,624 lei (TVA inclus) din care C+M = 38.519.067,16 lei (TVA inclus) 2. Durata de realizare: 18 luni 3. Capacități (în unități fizice şi valorice): Regimul de inaltime al cladirii: Sp+P+E S teren zona sportive = 7.321 m2 S construita = 2.219,20 m2 S desfasurata = 3.933,58 m2 S utila = 3.364,43 m2 S bazin descoperit = 433 m2 S teren sport cu tribuna = 1.421 m2 S spatiu verde = 1.672 m2 S alei = 1.235 m2 S terase exterioare = 187,09 m2 S loc de joaca pentru copii = 153,70 m2 Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri 30.31% C.U.T.= 0,53 Dimensiuni maxime constructie : 53 m x 56.80 m S teren drumuri şi 23 locuri de parcare existente (CF 442374) = 2.426 m2 DIRECTOR DIRECȚI EZVOLTARE Magdalena Nicoară | A CONSILIER Sorin Truța Cod FO 53-01, Ver.

Atasament: Referat_de_aprobare.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR (C 20-35 2002 MP0 . REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara. Sectiunea a2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1.Descrierea situației actuale Direcţia Dezvoltare prin Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr. 38 din data de 04.04.2019 cu operatorul economic P.G.A. MARKERS SRL, având ca obiect realizarea obiectivului de investiții Zona sportivă şi de agrement, Calea $agului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creştere a nivelului de trai şi implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement reprezintă o parte componentă a planului de creştere a calității vieții cetatenilor urbei; pe acest considerent municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor spaţii de agrement si practicare a sportului în mai multe zone ale orasului. Terenul pus la dispoziţie pentru realizarea investiţiei nu are o utilizare concreta și se constituie ca teren viran care prezinta vegetatie spontana in interior. Valorificarea suprafetelor de teren ale municipalității fara utilitate, cu programe pentru populatie este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/ valoarea fondului construit invecinat si pe de altă parte contribuie la imbunatatirea nivelului de trai. În cadrul acestei investiții, conform PUZ aprobat prin HCL nr.252/2016 cu valabilitate prelungită prin HCL nr.353/2019 până la data de 19.12.2022, se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement a municipiului, prin construirea unui complex sportiv compus in principal dintr-un bazin acoperit semi-olimpic, a unui bazin descoperit, a unui teren de sport multifuncțional, zone verzi precum și realizarea branșamentelor la reţelele de utilități necesare funcţionării întregului complex sportiv. Prin realizarea acestei investiții se va asigura totodată: - o nouă identitate a zonei, printr-o structura moderna integrată corect în tesutul urban existent, cu identitate arhitecturala care va ridica standardul de urbanism al zonei având un impact pozitiv asupra populatiei. - reabilitarea întregii gospodării subterane (reţele edilitare) în spațiul din zona de intervenție a proiectului; - imbunatatirea circulatiei pietonale/rutiere și amenajarea de noi locuri de parcare - imbunatatirea accesului populatiei comunitatii locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona la practicarea activitatii sportive de intretinere, respectiv a invatarii si practicarii inotului, recreere, etc; - venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investitii; - nu în ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor de a-și reabilita proprietăţile/ terenurile parazitare situate în imediata vecinătate a acestuia. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportuna promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara. PRIMAR, Nicolae Robu DIRECTOR DIRECŢ EZVOLTARE Magdalena Nicoară LA IA COD FOS53-03, Ver3

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DEZVOLTARE SERVICIUL M.LP. SC2020- 359 /09.0[ 200 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție: Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara prin care se propune realizarea investiţiei și aprobarea devizului aferent investitiei in valoare de 60.071.983,62 lei (TVA inclus) Facem urmatoarele precizari: Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele care aduc o creştere a nivelului de trai şi implicit o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement reprezintă o parte componentă a planului de creştere a calității vieții cetatenilor urbei; pe acest considerent municipalitatea a inclus în proiectele de dezvoltare și realizarea unor spații de agrement si practicare a sportului în mai multe zone ale orasului. Direcţia Dezvoltare prin Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr. 38 din data de 04.04.2019 cu P.G.A. MARKERS SRL având ca obiect realizarea obiectivului de investiții Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara. Terenul pus la dispoziţie pentru realizarea investiţiei nu are o utilizare concreta și se constituie ca teren viran care prezinta vegetatie spontana. Valorificarea suprafetelor de teren ale municipalităţii fara utilitate, cu programe pentru populatie este un pas necesar care pe de o parte ridica aspectul vizual/ valoarea fondului construit invecinat si pe de altă parte contribuie la imbunatatirea nivelului de trai. Municipiul Timisoara deţine un singur bazin de înot acoperit (de tip semiolimpic) amplasat în zona Circumvalaţiunii, parte a Complexului sportiv Bega, capacitatea acestui bazin fiind total insuficientă pentru gradul de interes al populaţiei pentru înotul de performanţă cât și cel de agrement. În contextul în care Municipiul Timișoara nu deţine o bază sportivă prevăzută cu terenuri de tenis, activitate sportivă pentru care se manifestă un grad ridicat de interes în rândul cetățenilor, se impune amenajarea unei baze sportivă prevăzută cu teren de tenis cât și a unor bazine de înot (unul în aer liber-cu facilităţile zonelor verzi aferente și unul acoperit) astfel încât facilitatile sportive să poată fi folosite de cetăţenii municipalității, și nu numai, indiferent de anotimp. Pe terenul pus la dispozitie, identificat cu CF nr. 442373, în suprafaţă de 7.321 mp, se propune dezvoltarea infrastructurii de agrement a municipiului, prin construirea unui complex sportiv compus in principal, din: - Bazin semi-olimpic acoperit de tip scurt cu lungimea de 25 m, amplasat în interiorul unei clădirii de formă rectangulara, cu structura de rezistenta in cadre, mixta, - fundatii, stalpi, grinzi si plansee din B.A,, invelitoarea superioara din structura metalica cu pereţi de inchidere si compartimentare realizati din blocuri ceramice cu goluri verticale, gips carton, sticlă, etc. Regim de inaltime Sp+P+E+Mezanin partial, având suprafaţa construita de 2.219,20 mp, iar suprafata construita desfasurata în cuantum de 3.933,58 mp. La parter, se va amenaja o sala multifuncţională la parter dotata corespunzator, zona sanitara, vestiare, zona bar, cabinet medical, etc. Tot la parter, la nivel bazinului interior se va amenaja o tribuna pentru spectatori, in cazul desfăsurării unor competii sportive de natatie, iar la etaj și mezanin săli de fitnes și terase. - Bazinul semi-olimpic descoperit, este amplasat în imediata apropiere a clădirii și va avea a avea aceleasi caracteristici constructive ca si cel acoperit, precum și dotări aferente specifice anotimpului cald. La nivelul bazinului exterior în suprafață de 433 mp, s-a eliminat tribuna, zona fiind lăsată liberă si se amenajeaza o platforma betonata cu gura de acces pentru instalatii de mari dimensiuni in camera tehnica de la subsol, acoperita cu pardoseala flotanta din lemn rezistent la exterior. Aceeasta zona este suport pentru sezlonguri si mese exterioare. - Terenul de tenis este usor marit (41x2lm) pentru a deveni mixt si a sustine si jocuri sportive de echipa precum handbal, minifotbal, baschet, volei etc. Accesul la terenul de joc se va putea realiza distinct fata de accesul la bazinele de inot. Terenul va fi inconjurat partial de tribune si pista de alergare suspendata ce va inconjura terenul pe trei laturi, iar sub tribuna se va gasi un vestiare, grupuri sanitare si un birou pentru personal.

- Se va amenaja o pistă de alergare, perimetral întregului proiect, iar datorita formei si dimensiunilor mici ale terenului prin imposibilitatea de a avea o pista de alergare la sol, s-a decis suspendarea ei peste anumite functiuni situate la parter, deservind si ca o cale de evacuare din aprope orice punct situat la etaj al incintei. - Gardul perimetral va fi metalic cu cadre rectangulare cu dimensiuni standard inchise cu plasa dublu sudata sau tabla perforata/expandata suport pentru o vegetatie cataratoare. Aceasta imprejmuire va avea rol arhitectural de a inveli si proteja incinta, lasand loc de comunicare vizuala prin transparenta, de a acoperi partial tribuna terenului de sport, a pistei de alergare si a zonei de TRX exterioara, suport partial si pentru rampele suspendate ce formeaza pista de alergare ce inconjoara baza sportiva. Imprejmuirea metalica este decupata diferit ca inaltime in functie de zona pe care o inconjoara si inveleste, avand in acelasi timp rolul de a unifica toate functiunile intr-un intreg. P.0.T.= 30.31 % CU.T.= 0,53 S spatiu verde = 1.672 m2 Nr. loc. parcare existente = 23 locuri Nr. loc. parcare propuse = 7 locuri Prin realizarea acestei investiții se va asigura totodată: - o nouă identitate a zonei, printr-o structura moderna integrată corect în tesutul urban existent, cu identitate arhitecturala care va ridica standardul de urbanism al zonei având un impact pozitiv asupra populatiei. - reabilitarea întregii gospodării subterane (reţele edilitare) în spațiul din zona de intervenție a proiectului; - imbunatatirea circulatiei pietonale/rutiere și amenajarea de noi locuri de parcare, inclusiv pe domeniul public, ce pot fi folosite de locuitorii Zonei. - imbunatatirea accesului populatiei comunitatii locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona la practicarea activitatii sportive de intretinere, respectiv a invatarii si practicarii inotului, recreere, etc; - venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investitii. - nu în ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creșterea interesului proprietarilor de a-și reabilita proprietăţile/ terenurile parazitare situate în imediata vecinătate a acestuia. Studiul de fezabilitate aferent obiectivului Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara a fost avizat cu nr.1/08.01.2020 in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții şi reparații capitale. Sursa de finanțare a investitiei: Bugetul local. Precizăm faptul că investiţia în cauză a avut la baza prevederile PUZ - Zona sportiva si de agrement Calea Sagului aprobat prin HCL nr. 252/20.12.2016, a cărei valabilitate a fost prelungită ulterior prin HCL nr. 353/27.06.2019 până la data de 19.12.2022. Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara, conform proiect nr. 106/2019 întocmit de P.G.A. MARKERS SRL, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘEF SERV CIU SMIP CONSILIER SMIP Magdalena Nicoară Gabriel A Sorin Tr ) | Cod FO 53 —01, Ver.2