keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 407/16.10.2015 privind alipirea imobilelor-teren situate în Timişoara, zona Calea Şagului, înscrise în C.F. nr. 439611, C.F. nr. 416913, CF nr. 428895 şi CF nr. 435756 Timişoara

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 407/16.10.2015
privind alipirea imobilelor-teren situate în Timişoara, zona Calea Şagului, înscrise în C.F. nr. 439611, C.F. nr. 416913, CF nr. 428895 şi CF nr. 435756 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-25108/23.09.2015- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea cu nr. CT2015-5439/13.08.2015 a firmei SC PILOT CAD SRL prin care se solicită alipirea a patru parcele de teren pentru realizarea unui drum de acces şi a unei baze sportive;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2015-5439/17.09.2015, a Serviciului Juridic, prin care se menţionează că nu sunt litigii;
Având în vedere Adresa cu nr. CT2015-5439/17.09.2015, a Serviciului Administrare Fond Funciar, în care se menţionează că aceste terenuri nu au fost revendicate;
Având în vedere că terenurile nu au fost revendicate pe Legea 10/2001 şi pe Culte;
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă alipirea imobilelor-teren situate în Timişoara, zona Calea Şagului, înscrise în C.F. nr. 439611, CF nr. 416913, CF nr. 428895 şi CF nr. 435756 Timişoara, conform proiectului nr. 202/2015 întocmit de către SC PILOT-CAD SRL, recepţionat OCPI cu nr. 137154/11.08.2015, rezultând o parcelă de 9.747 mp, reprezentand teren intravilan.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- S.C. PILOT - CAD S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL CLĂDIRI ŞI TERENURI Nr. NICOLAE ROBU

REFERAT

privind alipirea imobilelor-teren situate în Timişoara, zona Calea Şagului, înscrise în nr. C.F. nr. 439611, C.F. nr. 416913, C.F. nr. 428895 şi C.F. nr. 435756 Tmişoara

Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara,

materialul întocmit de Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Clădiri Terenuri ca urmare a cererii nr.CT2015-005439/13.08.2015 depusă de către SC PILOT - CAD SRL.

Prin Certificatul de Urbanism nr. 2941/30.07.2015 eliberat în scopul alocării de număr cadastral prin operaţiunea de alipire-dezlipire, a fost stabilit regimul tehnic în sensul alipirii nr. Cad. 439611 ( provenit din prima înscriere ), în suprafaţă de 3754 mp, nr. Cad. 416913 ( top 450/b/1/1 ) în suprafaţă de 504 mp, nr. Cad. 428895 ( top 447/1 ) în suprafaţă de 5100 mp şi nr. Cad. 435756 ( top 446/1 ) în suprafaţă de 389 mp.

Imobilele care fac obiectul alipirii sunt situate în Timişoara, zona Calea Şagului şi sunt in suprafata totală de 9.747 mp. teren intravilan, proprietar – MUNICIPIUL TIMISOARA – DOMENIUL PUBLIC.

Scopul acestei propuneri de alipire este acela de a se crea o nouă parcelă de teren, în vederea realizării unui drum de acces şi o bază sportivă în conformitate cu propunerea Direcţiei Urbanism şi cu avizul Comisiei de Circulaţie cu Nr. DT2015-000610/12.03.2015.

Menţionăm că parcelele de teren nu au fost revendicate prin notificare în baza Legii nr. 10/2001, iar prin adresele de la Serviciul Juridic cu nr. CT2015-5439/17.09.2015 şi de la Serviciul Administrare Fond Funciar nr. CT2015-5439/17.09.2015 se aduce la cunoştinţă că asupra acestor imobile nu există litigii şi revendicări.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se aprobe:

Alipirea imobilelor-teren situate în Timişoara, zona Calea Şagului, înscrise în nr. C.F. nr. 439611, CF nr. 416913, CF nr. 428895 şi CF nr. 435756 Timişoara, conform proiectului nr. 202/2015 întocmit de către SC PILOT-CAD SRL, recepţionat OCPI cu nr. 137154/11.08.2015, rezultând o parcelă de 9747 mp, reprezentand teren intravilan.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR,

Sorin Iacob Drăgoi Ioan Cojocari Pt. Arhitect Şef, pt.DIRECTOR, Direcţia Urbanism D.C.T.D.D. Emilian Sorin Ciurariu Laura Koszegi

Şef Serviciu , Şef Birou Banca de Date Urbană Clădiri şi Terenuri Dan Robescu Călin Nicuşor Pîrva

Întocmit, Clădiri şi Terenuri Ioan Badea

AVIZAT JURIDIC,

Cod. FP 53-01,ver.2.