keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

243/20.12.2016 privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife

20.12.2016

... aferentă proiectului, biletul unei călătorii pentru transportul naval este de 1 leu, astfel se impune completarea tarifelor prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/2016. De asemenea la tarifele prevăzute în Anexa la HCLMT nr. 34/2016 s-a adăugat şi...
... tariful pentru transportul cu bicicleta, tarif aprobat prin HCLMT nr. 335/31.07.2015, astfel încat toate tarifele să fie cuprinse într-un singur act normativ. Prin art. 2 din HCLMT nr. 34/2016 s-a aprobat tariful lei/km la transportul cu troleibuzul...

Consiliul Local Timișoara

242/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 6/02.02.2016 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 242/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 6...
.../02.02.2016 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 242/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al...

Consiliul Local Timișoara

241/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017

20.12.2016

... asistență socială, H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, H.G. nr. 725/2016 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1153/2001, HCLMT nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea...
... 2017 socială — unitară Tip serviciu Categorii de Numărul Numărul Bugetul social (cf. beneficiari beneficia beneficia estimat Nomenclator) ri 2016 ri 2017 lei/an Centrul dezi Copii în dificultate 54 55 620.565 „Sf. Nicolae” aflați în situația de 8891CZ...

Consiliul Local Timișoara

232/20.12.2016 privind rectificarea suprafetei imobilului cu nr. topo 5834/1 de la 8225mp la 7915mp, dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp si atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei lacasului de cult a suprafetei de 250mp teren catre Centrul Reformat Timisoara

20.12.2016

... Piata Sarmisegetuza de la 8225mp la 7915mp si dezlipire in doua imobile Lot 1 in suprafata de 7665mp si Lot 2 in suprafata de 250mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA - proiect nr.10542/2016. Art. 2: Se atribuie in folosinta...
... si dezlipire in doua imobile in suprafata de 7665mp si 250mp, conform documentatiei intocmite de catre S.C. EFICIENT SA – proiect nr.10542/2016. In vederea asigurarii bunei functionarii a Centrului Reformat Timisoara este necesara suplimentarea...

Consiliul Local Timișoara

231/20.12.2016 privind dezlipire imobil cu nr. top. 403227, inscris in CF nr. 403227, situat in str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timisoara

20.12.2016

... 4768 mp., LOT 4 (444153) - teren intravilan in suprafata de 2743 mp., LOT 5 (444152) - teren intravilan in suprafata de 3715 mp. si LOT 6 (444154) - teren intravilan - drum in suprafata de 2676 mp., conform Proiectului nr. 2522/2016 întocmit de S.C...

Consiliul Local Timișoara

230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe...
... anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 30660/15.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie

28.11.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie...
... şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016...

Consiliul Local Timișoara

228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii

28.11.2016

...: Referat.pdf ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI-SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC 2016-29093/28.11.2016 REFERAT privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al...
... intenţionează să amenajeze un Muzeu Naţional al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în clădirea fostei Comenduiri Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii. Prin adresa înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC 2016-028135/17.11.2016...

Consiliul Local Timișoara

227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)

28.11.2016

... prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea...
... Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. RU 2016-000692/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

222/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr. 6, etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri , la preţul de 230.000 euro

28.11.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016 - 28879/25.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

221/28.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara

28.11.2016

... construcţii, republicată şi modificată; Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea...
... teren 2.754,00 mp arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan 10/2016 PLANȘĂ 3D 10 3D Atasament: 01_incadrare.pdf GSPublisherVersion 0.0.100.100 BENEFICIAR TITLU PROIECT TITLU PLANŞĂ FAZA : PROIECT NR. P.U.Z. SCARASPECIFICAŢIE ŞEF PROIECT PROIECTAT...

Consiliul Local Timișoara

220/28.11.2016 privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală

28.11.2016

... nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Art. 8 din Legea 17/2000: Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt: a) servicii sociale privind, in...
... pe baza de convenții încheiate cu organizații neguvernamentale, unități de cult recunoscute in Romania ori cu alte persoane fizice sau juridice. Art. 12 din Ordonanța de urgență nr. 34/2016 ”(1) Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) și...

Consiliul Local Timișoara

219/28.11.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2017

28.11.2016

... prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.725/2016; În...
..., republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisieidin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.101/2016, Anexei nr. 2 - Grila de evaluare şi...