keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 230/20.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 230/20.12.2016
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 30660/15.12.2016, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 "Bugetul local pe anul 2016" şi Anexei nr. 2 - "Buget de Venituri Proprii pe anul 2016", anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.146/31.10.2016 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Şcoli - Spitale, Biroul Sport - Cultură, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr. SC2016 – / .12.2016

REFERAT privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timişoara pe anul 2016

Având în vedere: - Dispozitiile Primarului nr. 1365/17.11.2016, respectiv cu nr. 1458/07.12.2016,

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016; - Adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara cu nr.

18840/29.11.2016, prin care se face cunoscut faptul ca s-au operat modificari asupra indicatorului 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale”, cu suma de 288,00 mii lei, respectiv asupra indicatorului 04.02.04 „Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, cu valoarea de 129,00 mii lei, suplimentandu-se valoarea prevazuta la cap. 68.02.15.02 „Cantine sociale”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv suma prevazuta la cap. 70.02.06 „Iluminat public”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul Directiei de Asistenta Sociala Comunitara, cu nr. 6537/14.12.2016, privind redistribuirea sumei cuprinse la cap. 68.02.05.02 „Asistenta Sociala in caz de invaliditate”, in cadrul titlului II – bunuri si servicii;

- Referatul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes cu nr. 10456/09.12.2016, prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 ”Spitale generale”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv redistribuirea sumei prevazute la titlul I – cheltuieli de personal si titlul XI – active nefinanciare; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în

conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, respectiv anexei nr. 2 „Buget de Venituri Proprii”. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU RAMONA RADU

SERVICIUL JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: hcl_230_anexa02.pdf

_ Huta un. Z n A 1 BUGET VENITURI PROPRII W AEV ENI LA Moe xp 250) 202 2 3 z 3 R g 5 a 2 «= = o DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E 6 3 £ o e s a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 (00.01 365.328,52 2.275,27 367.603,79 I. VENITURI CURENTE 2 100.02 341.241,46 2.000,00 343.241,46 C. VENITURI NEFISCALE 3 |00.07 341.241,46 2.000,00 343.241,46 C+1. VENITURI DIN PROPRIETATE : | 4 j00.08 1.243,51 9,00 1.243,51 Venituri din proprietate 5 |30.10 1.243,51 0,00 1.243,51 Venituri din concesiuni si inchirieri 6 |30.10.05 1,144,78 09,00 1.144,78 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 |30.10.05.30 1.144,78 0,00 1.144,78 Alte venituri din proprietate 8 |30.10.50 98,73 0,00 88,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 |00.08 339.997,95 2.000,00 341.997,95 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 133.10 317.421,96 1.905,00 319.326,96 Taxe si alte venituri în invatamant 11 [33.10.05 3.148,84 0,00 3.148,84 Venituri din prestari de servici 12 |33.10.08 4.612,80 0,00 4.612,80 Taxe si alte venituri din protectia mediului 13 [33.10.09 10.020,81 0,00 10.020,81 Cantributia de intretinere a persoanelor asistate 14 [33.10.13 410,00 0,00 410,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din aciivitatea proprie sau anexa 15 |33.10.16 15,00 0,00 15,90 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 16 33.10.17 300,00 0,00 300,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 |33.10.19 938,34 0,00 938,34 Venituri din cercetare 18 |33.10.20 282,00 0,00 282,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 19 [33.10.21 242 890,14 0,00 242.890,14 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 20 |33.10.30 44.553,62 1.505,00 46.058,62 snur dn contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 21 13310.31 6.552,00 400,00 6.952,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 22 |33.10.50 3.698,41 0,00 3.698,41 Diverse venituri 23 |36.10 22.328,99 95,00 22.423,99 Alte venituri 24 [36.10.50 22.328,99 95,00 22.423,9$ Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 |37.10 247,00 0,00 247,00 Pag. 1/11

e e e 8 5 5 Ss G = o DENUMIREA INDICATORILOR > e E E = S 3 s < s G 8 > £ a a a Donatii si sponsorizari 26 (37.10.01 119,00 0,00 119,00 „e din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si 27 |37.10.03 -828,00 0,00 -328,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 28 |37.10.04 828,00 0,00 828,00 Alte transferuri voluntare 29 |37.10.50 128,00 0,00 128,00 ll. VENITURI DIN CAPITAL 30 [00.10 2.253,61 0,00 2.253,61 Venituri din valorificarea unor bunuri 31 |38.10 3,64 0,00 3,64 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 32 |39.10.01 3,64 0,00 3,64 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 33 |40.10 2.249,97 0,00 2.249,97 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 34 [40.10.15 2.249,97 0,00 2.249,87 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 35 |40.10.15.01 889,97 0,00 889,97 Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent 36 |40.10.15.03 1.380,00 0,00 1.360,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37 00.18 21.833,45 275,27 22.108,72 Subventii de la bugetul de stat 38 |42.10 465,00 0,00 465,00 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 39 |42.10.39 465,00 0,00 465,00 Subventii de la alte administratii 40 [43.10 21.368,45 275,27 21.643,72 Subventii pentru institutii publice 41 |43.10.09 28,00 0,00 28,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santal 42 |43.10.10 1.321,58 275,27 1.596,85 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 43 |43.10.14 19.025,87 0,00 19.025,87 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate! 44 [43.10.17 49,00 0,00 49,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 45 |43.10.17.01 49,00 0,00 49,00 echipamentelor de comunicatii in urgenta în sanatate Sume alcoate de la bugetul locai 46 [43.10.22 0,00 0,00 0,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 47 |43.10.22.02 0,00 0,00 0,00 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 48 |43.10.33 944,00 0,00 944,00 TOTAL CHELTUIELI 49 365.328,52 2.275,27 367.603,79 CHELTUIELI CURENTE 50 |01 344.957,01 2.275,27 347.232,28 Pag.2/11

s 8 a E s DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 5 3 5 £ 6 s a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51 |10 176.146,93 0,00 176.146,93 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 52 |20 166.878,43 2.275,27 168.153,70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 53 157 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 54 [58 1.630,85 0,00 1.630,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 |70 20.371,51 0,00 20.371,51 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 |71 20.371,51 0,00 20.371,51 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 57 |50.10 5.228,20 0,00 5.228,20 Alte servicii publice generale 58 [54.10 5.228,20 0,00 5.228,20 CHELTUIELI CURENTE 59 |01 5.159,20 0,00 5.159,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 60 [10 3.815,90 0,00 3.815,90 II BUNURI SI SERVICII 61 |20 1.343,30 0,00 1.343,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 62 |70 69,00 0,00 69,00 [TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 63 |71 69,00 0,00 69,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 64 [54.10.10 5.228,20 0,00 5.228,20 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 65 |64.10 360.100,32 2.275,27 362.375,59 invatamant 66 |65.10 31.539,78 0,00 31.539,78 CHELTUIELI CURENTE 67 [01 31.479,28 0,00 31.479,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6 |10 6.284,67 0,00 6.284,67 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 69 |20 24.472,96 0,00 24.472,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 70 |57 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 71 159 420,65 0,00 420,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 [70 60,50 0,00 60,50 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 73 |71 60,50 0,00 60,50 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 14 |65.10.03 14.897,16 0,00 14.897,16 invatamant prescolar 15 10.423,60 0,00 10.423,60 Invatamant primar 76 |65.10.03.02 4.473,56 0,00 4.473,56 Invatamant secundar 77 |65.10.04 11.961,56 0,00 11.961,56 Pag. 3/11

5 2 € o DENUMIREA INDICATORILOR > eg E Ss E 8 s E s 8 Ş a a Invatamant secundar inferior 78 |65.10.04.01 2.207,23 0,90 2.207,23 invatamant secundar superior 79 |65.10.04.02 9.199,55 0,00 8.199,55 invatamant profesional 80 |65.10.04.03 554,78 0,00 554,78 invatamant postliceal 81 (65.10.05 2.677,76 0,00 2.677,76 Servicii auxiliare pentru educatie 82 |65.10.11 2.003,30 0,00 2.003,30 Internate si cantine pentru elevi 83 |65.10.11.03 2.003,30 0,00 2.003,30 Sanatate 84 |66.10 325.382,00 2.275,27 327.657,27 CHELTUIELI CURENTE 85 |01 305.391,29 2.275,27 307.666,56 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 86 |10 165.666,36 0,00 165.666,36 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 87 |20 138.514,93 2.275,27 140.780,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 [59 1.210,00 0,00 1.210,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 89 [70 19.990,71 0,00 19.990,71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 90 |71 19.890,71 0,00 19.990,71 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 91 |66.10.06 325.382,00 2.275,27 327.657,27 Spitale generale 92 |66.10.06.01 325.382,00 2.275,27 327.657,27 Cultura, recreere si religie 93 |67.10 2.648,54 0,00 2.648,54 CHELTUIELI CURENTE 94 |01 2.397,24 0,00 2.397,24 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 95 |10 380,00 0,00 380,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 96 |20 2.017,24 0,00 2.017,24 CHELTUIELI DE CAPITAL 97 [70 251,30 0,00 251,30 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 98 |71 251,30 0,00 251,30 Din total capitol Servicii culturale 99 |67.10.03 2.648,54 0,00 2.648,54 Institutii publice de spectacole si concerte 100 |67.10.03.04 1.798,54 0,00 1.798,54 Case de cultura 101 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 102 |68.10 530,00 0,00 530,00 CHELTUIELI CURENTE 103 |01 530,00 0,00 530,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 104 j20 530,00 0,00 530,00 Pag. 4/11

E DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E Ss E 5 s E s & a 8 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 105 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 106 [68.10.04 530,00 0,00 530,00 Asistenta sociala in caz de boli si inva! 107 |68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 108 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copi 109 [68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 110 |96.10 0,00 0,00 09,00 REZERVE 111 197.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 112 [98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 113 |99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 344.957,01 2.275,27 347.232,28 TOTAL VENITURI 2 |00.01 344.957,01 2.275,27 347.232,28 1. VENITURI CURENTE 3 00.02 340.413,46 2.000,00 342.413,46 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 340.413,46 2.000,00 342.413,46 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 |00.08 1.243,51 0,00 1.243,51 Venituri din proprietate 6 |30.10 1.243,51 0,00 1.243,51 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 |30.10.05 1.144,78 0,00 1.144,78 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 1.144,78 0,00 1.144,78 Alte venituri din proprietate 9 [30.10.50 98,73 0,00 98,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 |00.09 339.169,95 2.000,00 341.169,95 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 11 |33.10 317,421,96 1.905,00 319.326,96 Taxe si alte venituri in invatamant 12 |33.10.05 3.148,84 0,00 3.148,84 Venituri din prestari de servicii 13 [33.10.08 4.612,80 0,00 4.612,80 Taxe si alte venituri din protectia mediului 14 [33.10.09 10.020,81 0,00 10.020,81 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 15 |33.10.13 410,00 0,00 410,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 |33.10.16 15,00 0,00 15,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 17 [33.10.17 300,00 0,00 300,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 |33.10.18 938,34 0,00 938,34 Pag. 5/11

5 : El 3 a E E DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E s E 2 s s = e o s p = a a Venituri din cercetare 19 [33.10.20 282,00 0,00 282,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 20 |33.10.21 242.890,14 0,00 242.890,14 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 21 [33.10.30 44.553,62 1.505,00 46.058,62 Sana i contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 2> |33.10.31 6.552,00 400,00 6.952,00 Alte venituri din prestari de servi 23 |33.10.50 3.698,41 0,00 3.698,41 Diverse venituri 24 |36.10 22.328,99 95,00 22.423,99 Alte venituri 25 |36.10.50 22.328,99 95,00 22.423,99 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 |37.10 -581,00 0,00 -581,00 Donatii si sponsorizari 27 |37.10.01 119,00 0,00 119,00 „poante din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si 28 37.10.03 -828,00 0,00 -328,00 Alte transferuri voluntare 29 |37.10.50 128,00 0,00 128,00 H. VENITURI DIN CAPITAL 30 |00.10 2.249,97 0,00 2.249,97 incasari din rambursarea împrumuturilor acordate 31 |40.10 2.249,97 0,00 2.249,97 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 32 [40.10.15 2.249,97 0,00 2.249,97 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 33 |40.10.15.01 889,97 0,00 889,97 Sume utilizate de alte institutii din excedentul anuiui precedent 34 |40.10.15.03 1.360,00 0,00 1.360,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35 (00.18 2.293,58 275,27 2.568,85 [Subventii de la alte administratii 36 |43.10 2.293,58 275,27 2.568,85 Subventii pentru institutii publice 37 |43.10.08 28,00 0,00 28,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santa 38 |43.10.10 1.321,58 275,27 1.586,85 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 39 [43.10.33 944,00 0,00 944,00 TOTAL CHELTUIELI 40 344.957,01 2.275,27 347.232,28 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 344.957,01 2.275,27 347.232,28 [FITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 42 |10 176.146,93 0,00 176.146,93 TITLUL [I BUNURI SI SERVICII 43 (20 166.878,43 2.215,27 169.153,70 Pag. 6/11

s s E o DENUMIREA INDICATORILOR 5 2 E E £ S 3 5 E = 6 s a a TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 44 |57 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 45 |59 1.630,85 0,00 1.630,65 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 46 |50.10 5.159,20 0,00 5.159,20 Alte servicii publice generale 47 [54.10 5.159,20 0,00 5.159,20 CHELTUIELI CURENTE 48 |01 5.158,20 0,00 5.159,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 49 [10 3.815,80 0,00 3.815,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 50 |20 1.343,30 0,00 1.343,30 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 51 |54.10.10 5.158,20 0,00 5.159,20 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 52 |64.10 339.797,81 2.275,27 342.073,08 Invatamant 53 |65.10 31.479,28 0,00 31.479,28 CHELTUIELI CURENTE 54 [01 31.479,28 0,00 31.479,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 55 |10 6.284,67 0,00 5.284,67 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 56 |20 24.472,96 0,00 24.472,96 [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 157 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 58 |58 420,65 0,00 420,65 Din total capitol nvatamant prescolar si primar 59 |65.10.03 14.897,16 0,00 14.897,16 invatamant prescolar 50 j65.10.03.01 10.423,60 0,00 10.423,80 nvatamant primar $1 |65.10.03.02 4.473,56 0,00 4.473,56 nvatamant secundar 62 |65.10.04 11.901,06 0,00 11.901,06 Invatamant secundar inferior 63 |65.10.04.01 2.207,23 0,00 2.207,23 invatamant secundar superior 54 165.10.04.02 9.139,05 0,00 9.139,05 nvatamant profesional 65 |65.10.04.03 554,78 0,00 554,78 nvatamant postliceal 66 |65.10.05 2.677,76 0,00 2.677,76 Servicii au: re pentru educatie 57 |65.10.11 2.003,30 0,00 2.003,30 nternate si cantine pentru elevi 58 |65.10.11.03 2.003,30 0,00 2.003,30 Sanatate 69 |66.10 305.391,29 2.275,27 307.666,56 CHELTUIELI CURENTE 70 |01 305.391,29 2.275,27 307.666,56 Pag. 7/11

2 e E e DENUMIREA INDICATORILOR > g E Ss E ă 8 E ș 6 > e an a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71 |10 165.666,36 0,00 165.666,26 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 72 |20 138.514,93 2.275,27 140.790,20 XI ALTE CHELTUIELI 73 |59 1.210,00 0,00 1.210,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 74 |66.10.06 305.391,29 2.275,27 307.666,56 Spitale generale 75 |66.10.06.01 305.391,29 2.275,27 307.666,56 Cultura, recreere si religie 76 167.10 2.397,24 0,00 2.397,24 CHELTUIELI CURENTE 77 |01 2.397,24 0,00 2.397,24 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78 |10 380,00 0,00 380,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 79 |20 2.017,24 0,00 2.017,24 [Din total capitol Servicii culturaie 80 [67.10.03 2.397,24 9,00 2.397,24 Institutii publice de spectacole si concerte 81 |67.10.03.04 1.547,24 0,00 1.547,24 Case de cultura 82 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 83 |68.10 530,00 0,00 530,00 CHELTUIELI CURENTE 84 [01 530,00 0,00 530,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 85 |20 530,00 0,00 530,00 Din tatal capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 86 [68.10.04 530,00 0,00 530,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 87 |68.10.05 0,00 0,00 9,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 88 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 |Asistenta sociala pentru familie si copii 89 |68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 [96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 91 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 92 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 93 |09.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 20.371,51 0,00 20.371,51 TOTAL VENITURI 2 |00.01 20,371,51 0,00 20.371,51 Pag. 8/11

-| 8 5 s e = $ DENUMIREA INDICATORILOR 5 2 E Ss E S 3 5 £ 5 o e s a a I. VENITURI CURENTE 3 |00.02 828,00 0,00 828,00 C. VENITURI NEFISCALE 4 |00.07 828,00 0,00 828,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 (00.08 828,00 0,00 828,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 6 |37.10 828,00 0,00 828,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 [37.10.04 828,00 0,00 828,00 Îl. VENITURI DIN CAPITAL 8 |00.10 3,64 0,00 3,64 Venituri din valorificarea unor bunuri 9 [39.10 3,64 0,00 3,64 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 10 [39.10.01 3,64 0,00 3,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 11 |00.18 19.539,87 0,00 19.539,87 Subventii de ia bugetul de stat 12 |42.10 465,00 0,00 465,00 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte 13 |42.10.39 465,00 0,00 465,00 Subventii de la alte administratii 14 |43.10 19.074,87 0,00 19.074,87 Subventii de fa bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 15 |43.10.14 19.025,87 0,00 19.025,87 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugstele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate| 16 |43.10.17 49,00 09,00 49,00 de comunicati în n ie bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 17 43101701 49,00 0,00 49,00 Sume alcoate de la bugetul local 18 |43.10.22 0,00 0,00 0,00 Sume aicoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 19 |43.10.22.02 0,00 0,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI 20 20.371,51 0,00 20.371,51 CHELTUIELI CURENTE 21 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 22 |70 20.371,51 0,00 20.371,51 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 23 |7t 20.371,51 0,00 20.371,51 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 24 [50.10 69,00 0,00 69,00 Alte servicii publice generale 25 |54.10 69,00 0,00 68,00 CHELTUIELI CURENTE 26 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 27 |0 69,00 0,00 69,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 28 (71 69,00 0,00 69,00 Din total capitol l Pag. 9/11

5 E 3 DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E S 3 > £ Go e a a publice comunitare de evidenta a persoanelor 29 [54.10.10 895,00 0,00 569,00 Partea a Îll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 30 [64.10 20.302,51 0,00 20.302,51 Invatamant 31 |65.10 60,50 0,00 60,50 CHELTUIELI CURENTE 32 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 (70 60,50 0,00 60,50 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 34 |71 60,50 0,00 60,50 |Din total capitol nvatamant prescolar si primar 35 [65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 36 |65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 nvatamant primar 37 |65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 38 |65.10.04 80,50 0,00 560,50 Invatamant secundar inferior 39 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 40 |65.10.04.02 60,50 0,00 860,50 nvatamant profesional 41 |65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 42 |65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 43 |65.10.11 0,00 3,00 0,00 nternate si cantine pentru elevi 44 |65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 45 |66.10 18.990,71 0,00 19.990,71 CHELTUIELI CURENTE 46 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 47 (70 18.990,71 0,00 19.990,71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 48 |71 19.990,71 0,00 19.890,71 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 49 |66.10.06 19.990,71 0,00 19.990,71 Spitale generale 50 [66.10.06.01 19.990,71 0,00 19.990,71 Cultura, recreere si religie 51 |67.10 251,30 0,00 251,30 CHELTUIELI CURENTE 52 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 [70 251,30 0,00 251,30 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 54 |71 251,30 0,00 251,30 Din total capitol Pag. 10/11

= & | E £ E sg & 8 s m 2 SG = & DENUMIREA INDICATORILOR = e E sg E 8 s E s S 8 s a a Servicii culturale 55 |67.10.03 251,30 0,00 251,30 Institutii publice de spectacole si concerte 56 |67.10.03.04 251,30 0,00 251,30 Case de cultura 57 |67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 58 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 59 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 60 ;98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 61 [99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIA Iu (ÎI, NICOLAE ROBU / / / i / Pag. 11/11

Atasament: hcl_230_anexa01.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL VI HA MENMNENŢ Anexa 4-1 230/5082, Hotarârea nr. . le s e = = s DENUMIREA INDICATORILOR = E E Ss E 6 3 a £ E G e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 [00.01 1.003.730,21 354,88 1.004.085,09 VENITURI PROPRII 2 |49.80 617.804,39 143,61 617.948,00 I. VENITURI CURENTE 3 [00.02 827.370,19 354,88 827.725,07 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 775.835,83 354,88 776.190,71 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 427.799,59 143,61 427.943,20 /A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 [00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 lmpozit pe profit 7 |01.02 2.281,48 9,00 2.281,48 Impozit pe profit de la agentii economici 8 [010201 2.281,48 0,00 2.281,48 /A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 |00.06 423.268,51 143,61 423.412,12 Impozit pe venit 10 |03.02 11.596,28 9,00 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 [03.02.18 11.596,28 0,00 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 411.872,23 143,61 411.815,84 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02.01 408.957,23 0,00 408.957,23 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 14 [04.02.04 2.715,00 143,61 2.858,61 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 |00.07 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 [05.02 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02.50 2.249,60 0,00 2.249,60 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 |00.09 103.599,29 0,90 103.599,29 Impozite si taxe pe proprietate 19 |07.02 103.599,29 0,00 103.599,29 |Impozit pe cladiri 20 [07.02.01 89.291,20 0,00 89.291,20 Pag. 1/25

s 8 s E s DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E S a s = o 2 = 2 a a. Impozit pe cladiri - PF 21 107.02.01.01 31.692,84 0,00 31.692,84 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 57.598,36 0,00 57.598,36 impozit pe terenuri 23 07.02.02 9.816,13 0,00 9.816,13 impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 4.798,01 0,00 4.798,01 Impozit pe terenuri - PJ 25 (07.02.02.02 4.618,76 0,00 4.618,76 Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 399,36 0,00 399,36 a de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 27 lo7.0203 4.387,16 0,00 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 28 [07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 293 |00.10 242.178,15 211,27 242.389,42 Sume defaicate din TVA 30 [11.02 210.506,27 211,27 210.717,54 oraselor munci or. si area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 31 [11.02.02 202.767, 40 -109,00 202.658,40 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 4.132,87 320,27 4.453,14 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 33 [11.02.08 3.606,00 0,00 3.606,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 [12.02 781,04 0,00 781,04 Taxe hoteliere 35 [12.02.07 781,04 0,00 781,04 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 513,64 9,00 513,64 Impozit pe spectacole 37 |15.02.01 284,20 0,00 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 38 |15.02.50 229,44 0,00 229,44 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 |16.02 30.377,20 0,00 30.377,20 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [16.02.02 24.676,60 0,00 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 [16.02.0201 15.342,28 0,00 15.342,28 'Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 |16.02.50 5.700,40 0,00 5.700,40 /A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 |00.11 2.258,80 0,00 2.258,80 Alte impozite si taxe fiscale 46 (18.02 2.258,80 0,00 2.258,80 Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 2.258,80 0,00 2.258,80 Pag. 2/25

5 s e E o DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E Ss E s 3 £ 8 s s a a C. VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 51.534,36 0,00 51.534,36 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 30.875,00 0,00 30.875,00 Venituri din proprietate 30 ]30.02 30.867,84 0,00 30.867,84 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 [30.02.05 16.215,28 0,00 16.215,28 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 |30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 53 |30.02.08 14.852,56 0,00 14.652,56 Venituri din dividende varsate de 54 |30.02.08.01 0,00 0,00 0,00 Venituri din dividende de la alti platitori 55 |30.02.08.02 14.558,92 0,00 14.558,82 Dividende de la societatile *i companiile nationale "i societățile cu capital majoritar de stat '- 56 [30.02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 57 |31.02 7,16 0,00 7,16 Alte venituri din dobanzi 58 [31.02.03 7,16 0,00 7,1% C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 59 |00.14 20.659,36 0,00 20.659,36 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 60 302,80 0,00 302,80 Venituri din prestari de servicii 61 [33.02.08 1,24 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 62 |33.02.12 263,76 0,00 263,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 63 |33.02.28 37,80 0,00 37,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 64 [34.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 65 |34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 66 |35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 67 |35.02.01 11.367,88 0,00 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 68 |35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 69 [35.02.02 0,02 0,00 0,02 legii e din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit 70 |35.02.03 90,08 0,00 90,08 Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate adata cu confiscarea potrivit legii 71 |35.02.03.01 90,08 0,00 90,08 Diverse venituri 72 36.02 5.971,50 0,00 5.971,50 Taxe speciale 73 |36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 | Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 74 |36.02.32 292,50 0,00 292,50 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenii, aferente sectiunii de dezvoltare 75 |36.02.32.02 292,50 0,00 292,50 Pag. 3/25

5 E 8 a = «u S ep DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E & z E s 3 > a a Alte venituri 76 |36.02.50 2.038,40 0,00 2.038,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 77 |37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 78 |37.02.03 -52.798,77 0,00 -52.799,77 Varsaminte din sectiunea de functionare 79 |37.02.04 52.799,77 0,00 52.799,77 II. VENITURI DIN CAPITAL 80 |00.15 940,47 0,00 940,47 Venituri din valorificarea unor bunuri 81 |39.02 940,47 0,00 940,47 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 82 |39.02.01 1,35 0,00 1,35 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 83 [38.02.03 174,53 0,00 174,53 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 84 j39.02.07 501,22 0,00 501,22 Depozite speciale pentru constructii de consiruinte 85 [38.02.10 263,37 0,00 263,37 IV. SUBVENTII 86 |00.17 28.400,13 0,00 28.400,13 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 87 |00.18 28.400,13 0,00 28.400,13 Subventii de la bugetul de stat 88 |42.02 26.926,26 0,00 26.926,26 A. De capital 89 18.050,54 0,00 18.050,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 90 |42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 91 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in 92 |42.02.18 49,00 0,00 49,00 de comunicatii n urgenta În Sana caire bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 93 [42.02.1801 49,00 0,00 49,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 94 [42.02.20 16.001,54 0,00 16.001,54 B. Curente 95 8.875,72 0,00 8.875,72 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 96 (42.02.34 44,40 0,00 44,40 Subventii de ia bugetul de stat pentru finantarea sanaiat 87 |42.02.41 7.238,28 0,00 1.238,28 Sume alocate de bugetul de stat pentru corectii financiare 98 |42.02.62 1.593,04 0,00 1.593,04 Subventii de la alte administratii 99 [43.02 1.473,87 0,00 1.473,87 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale 100 |43.02 30 147387 0,00 1.473,87 invatamantul de masa itegrati Pag. 4/25

5 3 e s 5 8 5 o 2 m = o DENUMIREA INDICATORILOR = E E s E 3 £ 5 O 2 2 n a Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 101 [45.02 147.019,42 0,00 147.019,42 Fondul European de Dezvoltare regionala 102 |45.02.01 141.423,60 0,00 141.423,60 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 103 |45.02.01.01 134,67 0,00 134,67 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 104 |45.02.01.02 141.288,93 0,00 141.288,93 Fondul Social European 105 [45.02.02 2.856,10 0,00 2.856,10 Sume prirnite in contul platilor efectuate in anul curent | 106 |45.02.02.01 1.949,10 0,00 1.948,10 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 107 |45.02.02.02 907,00 0,00 807,00 Fondul de Coeziune 108 |45.02.03 2.110,59 0,00 2.710,59 Sume primite in contul plaiilor efectuate in anii anteriori 108 |45.02.03.02 2.710,59 0,00 2.710,59 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 110 j45.02.15 29,13 0,00 29,13 Prefinantari 111 29,13 0,00 29,13 TOTAL CHELTUIELI 112 1.006.454,16 354,88| 1.006.809,04 CHELTUIELI CURENTE 113 |01 f197.942,15 354,88 f198.297,03 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 14 [10 266.896,58 -106,50 266.790,08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15 |20 296.675,10 178,32 206.853,42 TITLUL Ili DOBANZI 116 [30 16.932,82 0,00 16.932,82 TITLUL IV SUBVENTII 17 |40 87.295,00 0,00 87.295,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18 |51 25.523,63 276,06 25.799,69 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 19 [55 3.607,69 0,00 3.607,69 Titlul Vill PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 20 |56 52.647,90 0,00 52.647,90 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 2157 31.088,43 0,00 31.088,43 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 22 |59 17.275,00 7,00 17.282,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 123 |70 150.342,91 0,00 150.342,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 24|71 150.342,61 0,00 150.342,61 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 2572 0,30 0,00 0,30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 26 |81 58.169,10 0,00 58.169,10 Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 127 |50.02 89.401,82 0,00 89.401,82 Autoritati publice si actiuni externe 128 |51.02 68.868,40 0,00 68.868,40 CHELTUIELI CURENTE 29 |01 64.610,05 0,00 64.610,05 Pag. 5/25

5 s s E s DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E 5 2 £ 5 8 s a a [TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 130 |10 38.244,98 0,00 38.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 131 [20 16.065,07 0,00 16.065,07 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 132 [58 10.300,00 0,00 10.300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 133 |70 4.258,35 0,00 4.258,35 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 134 |71 4.258,05 0,00 4.258,05 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 135|72 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Autoritati executive si legislative 136 51.02.01 68.868,40 0,00 68.868,40 Autoritati executive 137 |51.02.01.03 68.868,40 0,00 68.868,40 Alte servicii publice generale 138 [54.02 3.600,60 0,00 3.600,60 CHELTUIELI CURENTE 139 |01 3.600,60 0,00 3.600,60 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 140 |20 685,30 0,00 685,30 [FITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 141 |51 2.915,30 0,00 2.915,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 142 [70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 143 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 144 [54.02.10 2.915,30 0,00 2.915,30 Alte servicii publice generale 145 [54.02.50 685,30 0,00 685,30 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 146 [55.02 16.932,82 0,00 16.932,82 CHELTUIELI CURENTE 147 [01 16.932,82 0,00 16.932,82 TITEUL II BUNURI SI SERVICII 148 |20 0,00 0,00 0,00 TITLUL Ill DOBANZI 149 |30 16.832,82 0,00 16.932,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 150 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol [Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 151 55.02.00 16.932,82 0,00 16.932,82 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 152 |59.02 26.819,42 0,00 26.819,42 Ordine publica si siguranta nationala 153 |61.02 26.819,42 0,00 26.819,42 CHELTUIELI CURENTE 154 |01 24.360,60 0,00 24.360,80 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 155 [10 21.000,00 0,00 21.000,00 Pag. 6/25

s o E s DENUMIREA INDICATORILOR = g E Ss E 2 i s E "Il 6& 3 2 a a TITLUL [I BUNURI SI SERVICII 186 j20 3.160,60 0,00 3.160,60 VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 157 [51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 158 |59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 158 |70 2.458,82 0,00 2.458,82 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1860 |71 2.458,82 0,00 2.458,82 Din total capitol Ordine publica 161 [61.02.03 25.782,62 0,00 25.782,62 Politie locala 162 |61.02.03.04 25.782,62 0,00 25.782,62 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 163 [61.02.05 1.036,80 0,00 1.036,80 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 164 [64.02 474.399,63 191,76 474.591,39 Invatamant 165 |65.02 240.728,72 -108,00 240.619,72 CHELTUIELI CURENTE 166 |01 223.699,70 -108,00 223.590,70 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 167 |10 155.170,30 -109,00 155.061,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICH 168 |20 51.897,00 0,00 51.897,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 169 [55 3.607,69 0,00 3.607,69 Titlul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 170 |56 7.177,56 0,00 7.771,56 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 171 [57 2.547,43 0,00 2.547,43 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 172 [58 2.699,72 0,00 2.699,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 173 170 17.028,02 0,00 17.029,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 174 |71 17.028,02 0,00 17.029,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 175 |65.02.03 81.875,84 0,00 81.875,84 Invatamant prescolar 176 |65.02.03.01 45.173,16 0,00 45.173,16 invatamant primar 177 |65.02.03.02 36.702,68 0,00 36.702,68 Invatamant secundar 178 [65.02.04 157.318,98 -109,00 157.210,98 Invatamant secundar inferior 179 |65.02.04.01 48.504,59 0,00 48.504,59 Invatamant secundar superior 180 |65.02.04.02 105.503,32 -108,00 105.394,32 Invatamant profesional 181 |65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 invatamant postliceal 182 |65.02.05 1.507,80 0,00 1.507,80 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 183 [65.02.50 25,10 0,00 25,10 Pag. 7/25

= s z E e DENUMIREA INDICATORILOR 3 g E 3 E s z 5 E £ 5 a e a a Sanatate 184 [66.02 42.697,68 276,06 42.973,74 CHELTUIELI CURENTE 185 |01 33.348,83 276,06 33.624,89 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 186 [10 8.838,07 0,00 8.838,07 TITLUL HI BUNURI Si SERVICII 187 20 5.022,92 0,00 5.022,92 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 188 (51 19.487,84 276,06 19.763,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 189 |70 9.348,85 0,00 9.348,85 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 190 [71 9.348,85 0,00 9.348,85 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 191 [66.02.06 33.325,53 276,06 33.601,59 Spitale generale 192 |66.02.06.01 33.325,53 276,06 33.601,59 Servicii de sanatate publica 193 |66.02.08 9.372,15 0,00 9.372,15 Cultura, recreere si religie 194 |67.02 118.244,04 9,00 118.244,04 CHELTUIELI CURENTE 195 |01 105.217,48 0,00 105.217,48 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 196 [10 11.272,50 2,50 17.275,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 197 |20 86.944,98 -2,50 86.942,48 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 198 |51 1.000,00 0,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 199 |70 13.026,56 0,00 13.026,56 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 200 |71 13.026,56 0,00 13.026,56 Din total capitol icii culturale 201 [67.02.03 43.779,07 0,00 43.779,07 Institutii publice de spectacole si concerte 202 |67.02.03.04 25.181,87 0,00 25.181,87 Case de cultura 203 |67.02.03.06 18.497,20 0,00 18.497,20 culturale 204 |67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 recreative si sportive 205 |67.02.05 70.534,17 0,00 70.534,17 Sport 206 |67.02.05.01 32.269,94 0,00 32.269,94 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 207 |67.02.05.03 38.264,23 0,00 38.264,23 Servicii religioase 208 |67.02.06 3.000,00| 0,00 3.000,00 culturii, recreerii si religiei 209 [67.02.50 930,80 0,00 930,80 Asigurari si asistenta sociala 210 [68.02 72.129,19 24,70 72.753,89 Pag. 8/25

5 s < = DENUMIREA INDICATORILOR 5 e E Ss E 8 _ e E i GO 3 8 £ 3 a a CHELTUIELI CURENTE 211 [01 71.641,19 24,70 71.885,89 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 212 (10 26.273,15 0,00 26.273,15 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 213 |20 10.923,77 17,70 10.941,47 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 214 [51 1.827,99 0,00 1.827,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 215 [57 28.541,00 0,00 28.541,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 216 59 4.075,28 7,00 4.082,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 217 j70 1.088,00 0,00 1.088,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 218 [71 1.088,00 0,00 1.088,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 219 |68.02.04 1.956,00 0,00 1.956,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 220 |68.02.05 44.603,31 0,00 44.603,31 Asistenta sociala in caz de invai 221 |68.02.05.02 44.603,31 0,00 44.603,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 222 |68.02.06 3.320,96 0,00 3.329,96 Crese 223 |68.02.11 3.147,92 0,00 3.147,92 Prevenirea excluderii sociale 224 |68.02.15 19.692,00 24,70 19.716,70 Ajutor social 225 |68.02.15.01 10.866,27 0,00 10.866,27 Cantine de ajutor social 226 |68.02.15.02 8.825,73 24,70 8.850,43 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 227 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 228 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 229 |69.02 162.186,21 163,12 162.349,33 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 230 |70.02 140.755,15 163,12 140,918,27 CHELTUIELI CURENTE 231 [01 81.212,17 163,12 81.375,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 232 |10 97,58 0,00 97,58 TITLUL I! BUNURI SI SERVICII 233 |20 47.762,17 163,12 47.925,29 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE BIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 234 |56 33.352,42 0,00 33.352,42 CHELTUIELI DE CAPITAL 235 |70 11.725,61 0,00 11.725,81 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 236 |71 11.725,61 0,00 11.725,81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 237 [81 47.817,37 0,00 47.817,37 Din total capitol Locuinte 238 [70.02.03 24.696,00 0,00 24.696,00 Pag. 9/25

z 3 3 a = E NA DENUMIREA INDICATORILOR > € E Ss E SR s = 9 8 2 a a Dezvoltarea sistemului de locuinte 239 (70.02.03.01 24.696,00 0,00 24.696,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 240 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 241 |70.02.05 11.433,46 0,00 11.433,46 Alimentare cu apa 242 |70.02.05.01 11.433,46 0,00 11.433,46 Iluminat public si electrificari rurale 243 |70.02.08 11.582,65 392,30 11.974,95 Alimentare cu gaze naturale in localitati 244 |70.02.07 800,00 0,00 800,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 245 |70.02.50 92.243,04 -229,18 92.013,86 Protectia mediului 246 |74.02 21.431,08 0,00 21.431,06 CHELTUIELI CURENTE 247 |01 21.183,50 0,00 21.183,50 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 248 |20 19.500,00 0,00 19.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 249 |51 292,50 0,00 292,50 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 250 [56 1.391,00 0,00 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 251 |70 247,56 0,00 247,56 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 252 |71 247,56 0,900 247,56 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 253 [74.02.05 19.747,56 0,00 18.747,58 Salubritate 254 |74.02.05.01 15.000,00 0,00 15.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 255 |74.02.05.02 4.747,56 0,00 4.747,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 256 (74.02.06 1.683,50 0,00 1.683,50 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 257 |79.02 253.647,08 0,00 253.647,08 Combustibili si energie 258 [81.02 20.850,00 0,00 20.850,00 CHELTUIELI CURENTE 259 |01 20.000,00 0,00 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 260 |40 20.000,00 0,00 20.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 261 |70 850,00 0,00 850,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 262 |71 850,00 0,00 850,00 Din total capitol Energie termica 263 |81.02.06 20.850,00 0,00 20.850,00 Transporturi 264 |84.02 232.797,08 0,00 232.797,08 CHELTUIELI CURENTE 265 |01 132.135,21 0,00 132.135,21 Pag. 10/25

5 5 e € a DENUMIREA INDICATORILOR = g E Ss E s z 5 E O 2 2 a a TITEUL Ii BUNURI SI SERVICII 266 |20 54.713,29 0,00 54.713,29 TITLUL IV SUBVENTII 267 |40 67.295,00 0,00 67.295,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 268 |56 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 269 |70 90.310,14 0,00 90.310,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 27071 90.310,14 0,00 90.310,14 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 271 (81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 272 |84.02.03 232.797,08 0,00 232.797,08 Drumuri si poduri 273 |84.02.03.01 18.412,56 0,00 18.412,56 Transport in comun 274 |84.02.03.02 136.186,39 0,00 136.186,39 Strazi 275 |84.02.03.03 78.198,13 0,00 78.198,13 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 276 |84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 277 (96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 278 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 279 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 280 |99.02 2.723,95 0,00 2.723,95 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 783.034,47 354,88 783.389,35 (TOTAL VENITURI 2 |00.01 783.034,47 354,88 783.389,35 ÎVENITURI PROPRII 3 (49.90 616.571,42 143,61 616.715,03 1. VENITURI CURENTE 4 |00.02 TT4.277,92 354,88 774.632,80 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 775.835,83 354,88 776.190,71 /A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 427.799,59 143,61 427.943,20 /A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 |00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit 8 |01.02 2.281,48 0,00 2.281,48 impozit pe profit de la agentii economici 9 |01.02.01 2.281,48 9,00 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 |00.06 423.268,51 143,61 423.412,12 Impozit pe venit 11 j03.02 11.596,28 0,00 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 [03.02.18 11.596,28 0,00 11.596,28 Pag. 11/25

5 £ E & 5 5 Su 2 « = o DENUMIREA INDICATORILOR > £ E Ss E s 2 5 E £ O e 8 a n Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02 411.672,23 143,81 411.815,84 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 [04.02.01 408.957,23 0,00 408.957,23 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor iocale 15 (04.02.04 2.715,00 143,61 2.858,61 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 [00.07 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 |05.02.50 2.249,60 0,00 2.249,80 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 [00.09 103.599,29 0,00 103.599,29 Impozite si taxe pe proprietate 20 [07.02 103.599,29 0,00 103.599,29 impozit pe cladiri 21 |07.02.01 89.291,20 0,00 89.291,20 Impozit pe cladiri - PF 22 |07.02.01.01 31.692,84 0,00 31.692,84 Impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 57.598,36 0,00 57.598,36 impozit pe terenuri 24 |07.02.02 9.816,13 0,00 9.816,13 Impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 4.798,01 0,00 4.798,01 Impazit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4.618,76 0,00 4.618,76 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 398,36 0,00 399,36 a iara de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 28 (07.02.03 4.387,16 0,00 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 29 [07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 242.178,15 211,27 242.389,42 Sume defalcate din TVA 31 |11.02 210.506,27 211,27 210.717,54 orator lor, si Sucurasti cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 32 |11.02.02 202.767,40 -109,00 202.658, 40 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 4.132,87 320,27 4.453,14 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 34 [11.02.09 3.606,00 0,00 3.606,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 35 [12.02 781,04 0,00 781,04 Taxe hoteliere 36 [12.02.07 781,04 0,00 781,04 Taxe pe servicii specifice | 37 [15.02 513,64 0,00 513,64 Impozit pe spectacole 38 [15.02.01 284,20 0,00 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 39 [15.02.50 229,44 0,00 229,44 Pag. 12/25

s 8 = e DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E E E S 8 E G e s a a Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 40 [16.02 30.377,20 0,00 30.377,20 Taxa asupra mijloacelor de transport 41 18.02.02 24.676,60 0,00 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 42 |16.02.02.01 15.342,28 0,00 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 43 |16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 44 [16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 45 |16.02.50 5.700,40 0,00 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 46 |00.11 2.258,80 0,00 2.258,80 Alte impozite si taxe fiscale 47 |18.02 2.258,80 0,00 2.258,80 Alte impozite si taxe 48 |18.02.50 2.258,80 0,00 2.258,80 C. VENITURI NEFISCALE 49 |00.12 -1.557,91 0,00 -1.557,91 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 50 00.13 30.875,00 0,00 30.875,00 Venituri din proprietate 51 |30.02 30.867,84 9,00 30.867,84 Venituri din concesiuni si inchirieri 52 |30.02.05 16.215,28 09,00 18.215,28 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 53 |30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 54 |30.02.08 14.652,56 0,00 14.652,56 Venituri din dividende varsate de 55 |30.02.08.01 0,00 0,00 0,00 Venituri din dividende de la alti platitori 56 |30.02.08.02 14.558,92 0,00 14.558,92 Dividende de la societatile ?i companiile nationale "i societâăpile cu capital majoritar de stat 57 |30.02.08.03 93,64 0,00 93,64 Venituri din dobanzi 58 |31.02 7,16 0,00 7,1 Alte venituri din dobanzi 59 [31.02.03 7,16 0,00 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 60 j00.14 -32.432,91 0,00 -32.432,91 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 61 133.02 302,80 0,00 302,80 Venituri din prestari de servi 62 |33.02.08 1,24 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 63 263,76 0,00 283,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 64 [33.02.28 37,80 0,00 37,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 65 [34.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 86 [34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 67 |35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 68 |35.02.01 11.367,88 0,00 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 69 |35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Pag. 13/25

5 e 5 g 5 S = S c p DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E 6 3 £ o e s a a |Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 70 [35.02.02 0,02 0,00 0,02 legii din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit 71 |35.02.03 90,08 0,00 90,08 Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte surne constatate odata Cu. confiscarea potrivit legii 72 |35.02.03.01 80,08 0,00 90,08 Diverse venituri 73 |36.02 5.679,00 0,00 5.679,00 Taxe speciale 74 |36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 Alte venituri 75 (36.02.50 2.038,40 0,00 2.038,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 76 [37.02 -52.799,77 0,00 -52.799,77 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 77 [37.02.03 2.799,77 0,00 -52.799,77 IV. SUBVENTII 78 |00.17 8.756,55 0,00 8.756,55 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 |00.18 8.756,55 0,00 8.756,55 Subventii de la bugetul de stat 80 |42.02 7.282,68 0,00 7.282,68 B. Curente 81 7.282,68 0,00 7.282,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 |42.02.34 44,40 0,00 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 [42.02.41 7.238,28 0,00 7.238,28 Subventii de la alte administratii 84 |43.02 1.473,87 0,00 1.473,87 integrari n invatamant de Judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale 85 |43.02.30 1.473,87 0,00 147387 TOTAL CHELTUIELI 85 783.034,47 354,85 783.389,35 CHELTUIELI CURENTE 87 |01 724.865,37 354,88 725.220,25 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 88 |10 266.896,58 -106,50 266.790,08 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 89 |20 296.875,10 178,32 296.853,42 [TITLUL IH DOBANZI 90 [30 16.932,82 0,00 16.932,82 TITLUL IV SUBVENTII 91 |40 87.295,00 0,00 87.295,00 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 92 |51 5.094,75 276,06 5.370,81 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 93 |55 3.607,69 0,00 3.607,69 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 94 (57 31.088,43 0,00 31.088,43 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 95 [58 17.275,00 7,00 17.282,00 Pag. 14/25

„| 8 ş 3 = s DENUMIREA INDICATORILOR > e E s E s 3 £ O 2 e a a TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 96 |81 58.169,10 0,00 58.169,10 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 97 |50.02 85.143,47 0,00 85.143,47 Autoritati publice si actiuni externe 98 |51.02 64.610,05 0,00 64.610,05 CHELTUIELI CURENTE 99 |01 64.610,05 0,00 64.610,05 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 100 [10 38.244,98 0,00 38.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101 (20 Î 18.065,07 0,00 16.065,07 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 102 [59 10.300,00 0,00 10.300,00 Din total capital Autoritati executive si legislative 103 [51.02.01 64.610,05 0,00 64.610,05 Autoritati executive 104 |51.02.01.03 54.610,05 0,00 54.610,05 Alte servicii publice generale 105 [54.02 3.600,60 0,00 3.600,60 CHELTUIELI CURENTE 106 |01 3.600,60 0,00 3.600,60 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 107 |20 685,30 0,00 685,30 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 108 |51 2.915,30 0,00 2.915,30 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice iocale 109 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 110 [54.02.10 2.915,30 0,00 2.915,30 Alte servicii publice generale 111 [54.02.50 685,30 0,00 585,30 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 112 [55.02 16.932,82 0,00 16.932,82 CHELTUIELI CURENTE 113 (01 18.932,82 0,00 16.932,82 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 114 |20 0,00 0,00 0,00 TITLUL HI DOBANZI 115 |30 16.932,82 0,00 16.932,82 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 116 [55.02.00 16.932,82 0,00 16.932,82 Partea a Hl-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 117 |59.02 24.360,60 0,00 24.360,60 Ordine publica si siguranta nationala 118 61.02 | 24.360,60 0,00 24.360,60 CHELTUIELI CURENTE 119 [01 24.360,60 0,00 24.360,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 120 |10 21.000,00 0,00 21.000,00 THLUL II BUNURI SI SERVICII 121 |20 3.160,60 0,00 3.160,60 Pag. 15/25

a > a E o DENUMIREA INDICATORILOR 5 e E E E 5 3 5 E s o e Ss an a TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 122 [51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 123 [59 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Ordine publica 124 61.02.03 23.768,60 0,00 23.768,60 Politie locala 125 |61.02.03.04 23.768,60 0,00 23.768,60 Protectie civila si protectie contra incendiilor (proiectie civila nonrnilitara) 126 [61.02.05 592,00 0,00 592,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 127 [64.02 405.993,26 191,76 406.185,02 Invatamant 128 165.02 215.922,14 -109,00 215.813,14 CHELTUIELI CURENTE 129 101 215.922,14 -108,00 215.813,14 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 130 |10 135.170,30 -109,00 155.061,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 31 |20 51.897,00 0,00 51.897,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 32 [55 3.607,69 0,00 3.607,69 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 33 [57 2.547,43 0,00 2.547,43 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 34 |59 2.699,72 0,00 2.699,72 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 35 (65.02.03 81.224,65 0,00 81.224,65 Invatamant prescolar 136 |65.02.03.01 44.521,97 0,00 44.521,97 Invatamant primar 137 |65.02.03.02 36.702,68 0,00 36.702,68 Invatamant secundar 38 [65.02.04 133.164,58 -109,00 133.055,59 Invatamant secundar inferior 138 |65.02.04.01 44.316,28 0,00 44.316,28 Invatamant secundar superior 140 |65.02.04.02 85.536,24 -109,00 85.427,24 Invatamant profesional 41 |65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 invatamant postliceal 142 J65.02.05 | 1.507,80 0,00 1.507,80 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 143 [65.02.50 25,10 0,00 25,10 Sanatate 144 [66.02 14.212,45 276,06 14.488,51 CHELTUIELI CURENTE 45 [01 14.212,45 276,06 14.488,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 46 |10 8.838,07 0,00 8.838,07 TITLUL fl BUNURI SI SERVICII 47 |20 5.022,92 0,00 5.022,92 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 48 |51 351,46 276,06 627,52 Pag. 16/25

% & 5 o E e DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E ă z E s O 2 2 a a Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 49 |66.02.06 4.851,46 276,06 5.127,52 Spitale generale 150 |66.02.06.01 4.851,46 276,06 5.127,52 Servicii de sanatate publica 151 (86.02.08 9.360,99 0,00 9.360,99 Cultura, recreere si religie 152 [67.02 104.217,48 0,00 104.217,48 CHELTUIELI CURENTE 53 [01 104.217,48 0,00 104.217,48 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 154 [10 17.272,50| 2,50 17.275,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 |20 86.044,98 -2,50 86.942,48 Din total capitol Servicii culturale 56 (67.02.03 41.840,20 0,00 41.840,20 Institutii publice de spectacole si concerte 157 |67.02.03.04 23.343,00 0,00 23.343,00 Case de cultura 58 |67.02.03.06 18.497,20 0,00 18.497,20 Alte servicii culturale 59 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 160 |67.02.05 58.446,48 0,00 58.446,48 Sport 161 [67.02.05.01 28.640,00 0,00 28.640,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 162 [67.02.05.03 29.806,48 0,00 29.806,48 religioase 63 |67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 în domeniile culturii, recreerii si religiei 1864 [67.02.50 930,80 0,00 930,80 Asigurari si asistenta sociala 165 |68.02 71.841,19 24,70 71.665,89 CHELTUIELI CURENTE 66 |01 71.6841,19 24,70 11.665,89 [TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 167 (10 26.273,15 0,00 26.273,15 THLUL II BUNURI SI SERVICII 68 |20 10.923,77 17,70 10.941,47 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 69 |51 1.827,99 0,00 1.827,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 7057 28.541,00 0,00 28.541,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 171 58 4.075,28 7,00 4.082,28 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 172 [68.02.04 1.906,00 0,00 1.906,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 73 [68.02.05 44.556,31 0,00 44.556,31 Asistenta sociala in caz de inval 74 |68.02.05.02 44.556,31 0,00 44.556,31 Pag. 17/25

z 3 ș 8 m 2 m = o DENUMIREA INDICATORILOR g E Ss E â a s E s 8 a 8 â a Asistenta sociala pentru familie si copii 175 |68.02.06 3.192,16 0,00 3.192,16 Crese 176 3.067,92 0,00 3.067,92 Prevenirea excluderii sociale 177 |68.02.15 18.918,80 24,70 18.943,50 Ajutor social 178 |68.02.15.01 10.173,07 0,00 10.173,07 Cantine de ajutor social 179 |68.02.15.02 8.745,73 24,70 8.770,43 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 180 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Aite cheltuieli in domeniul asistentei sociale 181 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 182 (69.02 115.177,12 183,12 115.340,24 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 183 [70.02 95.677,12 163,12 95.840,24 CHELTUIELI CURENTE 184 [01 47.859,75 163,12 48.022,87 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 185 [10 97,58 0,00 97,58 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 186 |20 47.162,17 183,12 47.925,29 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 187 [81 47.817,37 0,00 47.817,37 Din total capitol Locuinte 188 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 189 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 190 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 |Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 191 [70.02.05 10.516,82 0,00 10.516,82 Alimentare cu apa 192 [70.02.05.01 10.516,82 0,00 10.516,82 Iluminat public si electrificari rurale 193 [70.02.06 10.500,00 392,30 10.892,30 Alimentare cu gaze naturale in localitati 194 [70.02.07 800,00 0,00 800,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 195 [70.02.50 73.860,30 -229,18 73.831,12 Protectia mediului 196 [74.02 19.500,00 0,00 19.500,00 CHELTUIELI CURENTE 197 J01 19.500,00 0,00 19.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 198 [20 19.500,00 0,00 19.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 199 [74.02.05 19.500,00 0,00 1.500,00 Salubritate 200 |74.02.05.01 15.000,00 0,00 15.000,00 Coiectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 201 |74.02.05.02 4.500,00 0,00 4.500,00 Pag. 18/25

„| 8 a £ 5 8 5 = 5 DENUMIREA INDICATORILOR 5 £ £ E E 5 3 E 5 O e e a a Canalizarea si tratarea apelor reziduale 202 [74.02.06 0,00 0,00 9,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 203 |79.02 152.360,02 0,00 152.360,02 Combustibili si energie 204 [81.02 20.000,00 0,00 20.000,00 CHELTUIELI CURENTE 205 [01 20.000,00 0,00 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 206 |40 20.000,00 0,00 20.000,00 Din total capitol Energie termica 207 |81.02.06 20.000,00 0,00 20.000,00 Transporturi 208 (84.02 132.360,02 0,00 132.360,02 [CHELTUIELI CURENTE 209 [01 122.008,29 0,00 122.008,29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 210 |20 54.713,29 0,00 54.713,29 TITLUL IV SUBVENTII 211 |40 67.205,00 0,00 67.295,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 212 [81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol "Transport rutier 213 |84.02.03 132.360,02 0,00 132.360,02 Drumuri si poduri 214 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 215 |84.02.03.02 78.976,73 0,00 78.976,73 Strazi 216 |84.02.03.03 53.383,29 0,00 53.383,29 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 217 |84.02.50 9,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 218 [36.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 219 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 220 (98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 221 [99.02 2,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 220.695,74 9,00 220.695,74 TOTAL VENITURI 2 |00.01 220.895,74 0,00 220.695,74 VENITURI PROPRII 3 |49.90 1.232,97 0,00 1.232,97 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 53.092,27 0,00 53.092,27 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 53.092,27 0,00 53.092,27 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII & [00.14 53.092,27 0,00 53.092,27 Pag. 19/25

5 = s DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E Ss E s 3 5 £ 3 O 2 9 a n Diverse venituri 7 |36.02 292,50 0,00 292,50 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 8 |36.02.32 292,50 0,00 292,50 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 9 [36.02.32.02 292,50 0,00 292,50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 10 |37.02 52.799,77 0,00 52.799,77 Varsaminte din sectiunea de functionare 11 [37.02.04 52.799,77 0,00 52.799,77 HI. VENITURI DIN CAPITAL 12 [00.15 940,47 0,00 940,47 Venituri din valorificarea unor bunuri 13 [38.02 940,47| 0,00 940,47 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 14 39.02.01 1,351 0,00 1,35 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 15 |39.02.03 174,53 0,00 174,53 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 16 |39.02.07 501,22 0,00 501,22 Depozite speciale pentru constructii de construinte 17 [39.02.10 263,37 0,00 263,37 IV. SUBVENTII 18 00.17 19.643,58 0,00 19.643,58 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 19 |00.18 19.643,58 0,00 19.643,58 Subventii de la bugetul de stat 20 |42.02 19.643,58 0,00 19.643,58 A. De capital 21 18.050,54 0,00 18.050,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea învestitiilor in sanatate 22 |42.0216 2.000,00 0,00 2.000,00 de la bugetul de stat catre bugetele iocale pentru finantarea altor invesi n sanatate 23 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subvent din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor în 24 l42.02.18 49,00 0,00 49,00 schipamentelor de cormnicati n urgenta În Sana catre bugetele locale peniru finantarea aparaturii medicale si 25 |42.0218.01 49,00 0,00 49,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 26 |42.02.20 16.001,54 9,00 16.001,54 B. Curente 27 1.593,04 0,00 1.593,04 Sume alocate de bugetul de stat pentru corectii financiare 28 |42.02.62 1.593,04 0,00 1.593,04 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 29 |45.02 147.019,42 0,00 147.019,42 Fondul European de Dezvoltare regionala 30 |45.02.91 141.423,60 0,00 141.423,60 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 31 |45.02.01.01 134,67 0,00 134,67 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 32 |45.02.01.02 141.288,93 0,00 141.288,93 Fondul Social European 33 [45.02.02 2.856,10 0,00 2.856,10 Pag. 20/25

5 2 s ă e S S = p DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E s 3 5 £ s G e s a a Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 34 [45.02.0201 1.949,10 0,00 1.949,10 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 35 |145.02.02.02 907,00 0,00 907,00 Fondul de Coeziune 36 |45.02.03 2.710,59 0,00 2.710,59 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 37 |45.02.03.02 2.710,58 0,00 2.710,59 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 38 |45.02.15 29,13 0,00 29,13 Prefinantari 39 [45.02.15.03 29,13 0,00 28,13 TOTAL CHELTUIELI 40 223.419,69 0,00 223.419,69 CHELTUIELI CURENTE 41 |01 73.076,78 0,00 73.076,78 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 42 |51 20.428,88 0,00 20.428,88 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 43 |56 52.647,90 0,00 52.647,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 44 |/0 150.342,91 0,00 150.342,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 45 |r1 150.342,61 0,00 150.342,61 [TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 46 [72 0,30 0,00 0,30 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 47 |50.02 4.258,35 0,00 4.258,35 Autoritati publice si actiuni externe 48 |51.02 4.258,35 0,00 4.258,35 CHELTUIELI CURENTE 49 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 |70 4.258,35 0,00 4.258,35 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 51 |71 4.258,05 0,00 4.258,05 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 52 (72 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Autoritati executive si legislative 53 |51.02.01 4.258,35 0,00 4.258,35 Autoritati executive 54 |51.02.01.03 4.258,35 0,00 4.258,35 Alte servicii publice generale 55 |5402 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 56 |01 0,00 9,00 0,00 (TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 57 |51 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 58 [70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 59 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 60 |54.02.10 0,00 0,00 0,00 Pag. 21/25

5 3 3 = 3 a Ss 9 S a Ş DENUMIREA INDICATORILOR = E E Ss E S 3 E g GO 2 e a a Alte servicii publice generale 61 |54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 62 [59.02 2.458,82 0,00 2.458,82 Ordine publica si siguranta nationala 63 |61.02 2.458,82 0,00 2.458,82 CHELTUIELI CURENTE 64 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 |70 2.458,82 0,00 2.458,82 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 66 |71 2.458,82 0,00 2.458,82 Din total capitol Ordine publica 67 [61.02.03 2.014,02 0,00 2.014,02 Politie locala 68 [61.02.03.04 2.014,02 0,00 2.014,92 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie ci 69 |61.02.05 444,80 0,00 444,80 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 70 |64.02 68.406,37 0,00 8.406,37 Invatamant 71 |65.02 24.806,58 0,00 24.806,58 CHELTUIELI CURENTE 72 |o1 1.177,56 0,00 7.177,56 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 73 56 7.777,56 0,00 7.777 CHELTUIELI DE CAPITAL 74 |70 17.029,02 0,00 17.028,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 75 | 17.029,02 0,00 17.028,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 76 |65.02.03 851,19 0,00 651,18 invatamant prescolar 77 |65.02.03.01 651,18 0,00 651,18 invatamant primar 78 |85.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 79 [65.02.04 24.155,39 0,00 24.155,38 Invatamant secundar inferior 80 |65.02.04.01 4.188,31 0,00 4.188,31 Invatamant secundar superior 81 |65.02.04.02 19.967,08 0,00 19.967,08 Invatamant profesional 82 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 83 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 84 (85.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 85 [66.02 28.485,23 0,00 28.485,23 CHELTUIELI CURENTE 86 |01 19.136,38 0,00 19.136,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 87 |51 19.136,38 0,00 19.136,38 Pag. 22/25

s E s DENUMIREA INDICATORILOR = eg = Ss E 8 z s E s 6 9 s a a CHELTUIELI DE CAPITAL 88 |70 9.348,85 0,00 9.348,85 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 89 |71 9.348,85 0,00 9.348,85 Din total capitol d Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 90 [66.02.06 28.474,07 0,00 28.474,07 Spitale generale 91 |66.02.06.01 28.474,07 0,00 28.474,07 Servicii de sanatate publica 92 |66.02.08 11,18 0,00 11,16 Cultura, recreere si religie 93 |67.02 14.026,56 0,00 14.026,56 CHELTUIELI CURENTE 94 [01 1.000,00 0,00 1.000,00 [FITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 95 51 1.000,00 0,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL %6 (70 13.026,56 0,00 13.026,56 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 97 [71 13.026,56 0,00[ 13.026,56 Din total capitol icii culturale 98 |67.02.03 1.938,87 0,00 1.938,87 publice de spectacole si concerte 99 |67.02.03.04 1.838,87 0,00 1.838,87 Case de cultura 100 |67.02.03.068 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 101 167.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 102 |67.02.05 12.087,69 0,00 12.087,89 Sport 103 |67.02.05.01 3.629,94 0,00 3.629,94 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 104 |67.02.05.03 8.457,75 0,00 8.457,75 Servicii religioase 105 [67.02.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 106 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 107 (68.02 1.088,00 0,00 1.088,00 CHELTUIELI CURENTE 108 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 108 [70 1.088,00 0,00 1.088,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 110 |71 1.088,00 0,00 1.088,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 111 [68.02.04 50,00 0,00 50,00 Asistenta sociala în caz de boli si invali 112 168.02.05 47,00 0,00 47,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 113 (68.02.05.02 47,00 0,00 47,00 Pag. 23/25

5 2 5 3 a 5 m = Su E DENUMIREA INDICATORILOR S 2 E Ss E & 3 5 E s o 2 2 a a Asistenta sociala pentru familie si copii 114 [68.02.06 137,80 0,00 137,80 Crese 115 [68.02.11 80,00 0,00 80,00 Prevenirea excluderii sociale 116 [68.02.15 173,20 0,00 773,20 Ajutor social 117 |68.02.15.01 693,20 0,00 693,20 Cantine de ajutor social 118 [68.02.15.02 80,00 0,00 80,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 119 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in dormeniul asistentei sociale 120 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 121 |69.02 47.009,09 0,00 47.009,09 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 122 |70.02 45.078,03 0,00 45.078,03 CHELTUIELI CURENTE 123 [01 33.352,42 0,00 33.352,42 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 124 |56 33.352,42 0,00 33.352,42 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 11.725,61 0,00 11.725,61 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 126 |71 11.725,61 0,00 11.725,61 Din total capitol Locuinte 127 [70.02.03 24.696,00 0,00 24.696,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 128 |70.02.03.01 24.696,00 0,00 24.696,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 129 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 130 [70.02.05 916,64 0,00 916,64 Alimentare cu apa 131 |70.02.05.01 916,64 0,00 916,64 llurninat public si electrificari rurale 132 |70.02.06 1.082,65 0,00 1.082,65 Alimentare cu gaze naturale in localitati 133 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 134 [70.02.50 18.382,74 0,00 18.382,74 Protectia mediului 135 |74.02 1.931,06 0,00 1.931,06 CHELTUIELI CURENTE 136 |01 1.683,50 0,00 1.683,50 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 137 151 292,50 0,00 292,50 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 138 |56 1.391,00 0,00 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 139 |70 247,56 0,00 247,56 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 140 |71 247,56 0,00 247,56 Din total capitol Pag. 24/25

5 s E e DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 5 3 5 E s o e e a a Salubritate si gestiunea deseurilor 141 [74.02.05 247,56 0,00 247,56 Salubritate 142 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 143 |74.02.05.02 247,56 0,00 247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 144 |74.02.06 1.683,50 0,00 1.683,50 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 145 [79.02 101.287,06 0,00 101.287,06 Combustibili si energie 146 |81.02 850,00 0,00 850,00 CHELTUIELI CURENTE 147 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 |70 850,00 0,00 850,00 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 149 |71 850,00 0,00 850,00 Din total capitol Energie termica 150 [81.02.06 850,00 0,00 850,00 Transporturi 151 [84.02 100.437,06 0,00 100.437,06 JCHELTUIELI CURENTE 152 |01 10.126,92 0,00 10.128,92 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 153 |56 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 154 |70 90.310,14 0,00 90.310,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 155 [71 90.310,14 0,00 890.310,14 Din total capitol "Transport rutier 156 |84.02.03 100.437,06 0,00 100.437,06 [Drumuri si poduri 157 |84.02.03.01 18.412,56 0,00 18.412,56 Transport in comun 158 |84.02.03.02 57.209,66 0,00 57.209,66 Strazi 159 |84.02.03.03 24.814,84 0,00 24.814,84 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 160 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 161 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE IN 162 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 163 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 164 [99.02 2.723,95 0,00 2.123,95 PRIMAR, (CONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU NCIU RAM U Pag. 25/25