keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 231/20.12.2016 privind dezlipire imobil cu nr. top. 403227, inscris in CF nr. 403227, situat in str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timisoara

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 231/20.12.2016
privind dezlipire imobil cu nr. top. 403227, inscris in CF nr. 403227, situat in str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-006675 din 21.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba operatiunea de dezlipire imobil cu nr. top. 403227 (nr. topografic: 50619), inscris in CF nr.403227 Timisoara (Nr. CF vechi: 201576) in suprafata de 18966mp., unde vor rezulta 6 parcele : LOT 1 (444149) - teren intravilan in suprafata de 2446 mp., LOT 2 (444150) - teren intravilan in suprafata de 2618 mp., LOT 3 (444151) - teren intravilan in suprafata de 4768 mp., LOT 4 (444153) - teren intravilan in suprafata de 2743 mp., LOT 5 (444152) - teren intravilan in suprafata de 3715 mp. si LOT 6 (444154) - teren intravilan - drum in suprafata de 2676 mp., conform Proiectului nr. 2522/2016 întocmit de S.C. Black Light S.R.L.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: REFERAT_Privind_dezlipire_imobil_cu_nr._top._403227,_inscris_in_CF_nr._403227,_str.Ion_Ionescu_de_la_Brad,_nr.1E.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE SERVICIUL TERENURI BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU NR. CT2016-006675 din 21.11.2016

REFERAT Privind dezlipire imobil cu nr. top. 403227, inscris in CF nr. 403227,

situat in str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timisoara

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, materialul intocmit de Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbana si Cadastru din cadrul Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, ca urmare a cererii cu nr.CT2016-006675 din 18.11.2016, depuse de S.C. BLACK LIGHT S.R.L.. Teren intravilan in str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, cu nr. top. 403227 (nr. cadastral vechi: 50619 , fost nr. top. 2190/2, 2191/1-2191/2, 29192/1/1/1/4/2-3/4; 2190/2, 2191/1-2191/2, 2192/1/7/2, 2193/1/1/1/1/2), inscris in CF nr.403227 Timisoara (Nr. CF vechi: 201576) in suprafata de 18966 mp., (Foaie de Proprietate) - 173040/26.11.2008; Act de donatie nr.15662/2005, dezmembrare-unificare nr.28358/2005 si edificare cu incheierea nr. 173042/2008; B1. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 - PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Obiectul lucrării, conform adresei cu nr. 1746/18.11.2016 „ intocmirea documentatiei de dezmembrare a terenului intravilan identificat prin CF nr.403227 Timisoara, nr. cad. 50619, in suprafata de 18966 mp. situat in str. Ion Ionescu de la Brad 1/E, in vederea demararii construirii de locuinte pentru tineri de catre Agentia Nationala a Locuintelor”. Conform documentatiei topografice executate de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., si avizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilaira Timis cu nr. 219058 din 17.11.2016 se va efectua dezlipirea imobilului cu nr. top. 403227 (nr. cadastral vechi: 50619), inscris in CF nr.403227 Timisoara (Nr. CF vechi: 201576) in suprafata de 18966mp., unde vor rezulta 6 parcele : LOT 1 (444149) - teren intravilan in suprafata de 2446 mp., LOT 2 (444150) - teren intravilan in suprafata de 2618 mp.,LOT 3 (444151) - teren intravilan in suprafata de 4768 mp., LOT 4 (444153) - teren intravilan in suprafata de 2743 mp., LOT 5 (444152) - teren intravilan in suprafata de 3715 mp. si LOT 6 (444154) - teren intravilan – drum in suprafata de 2676 mp..

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. 18/24.03.2016 – nu figureaza litigi pe rolul instantelor judecatoresti in curs de solutionare, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari -Biroul Cladiri cu nr. 18/23.03.2016 – a fost depusa notificare conform prevederilor Legii nr.10/2001, art.21, alin.2, 3, formandu-se dosarul administrativ nr. 2134 si 2159, solutionate prin emiterea Dispozitiei nr. 219/18.02.2003 (anexata prezentei)’ „ Art 1. Se resping cererile de restituire in natura privind imobilele enumerate……” si Compartimentului Administare Fond Funciar nr. 18/23.03.2016 – „ parcela cu nr. top. 2190/2, 2191/1-2191/2,29192/1/1 a fost solicitata… cerere respinsa in cadrul sedintei Comisiei de fond funciar Timisoara….solicitantul nu a inregistrat contestatie…”;

Mentionam ca a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 4370 din 21.10.2016 in scopul: „Alocare numar cadastral prin operatiunea de dezlipire”.

Dupa analizarea celor prezentate mai sus, de catre comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se va aviza documentatia de dezlipire imobil, teren intravilan, str. Ion Ionescu de la Brad, nr.1/E, Timisoara. Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se aprobă:

- operatiunea de dezlipire imobil cu nr. top. 403227 (nr. topografic: 50619), inscris in CF nr.403227 Timisoara (Nr. CF vechi: 201576) in suprafata de 18966mp., unde vor rezulta 6 parcele : LOT 1 (444149) - teren intravilan in suprafata de 2446 mp., LOT 2 (444150) - teren intravilan in suprafata de 2618 mp.,LOT 3 (444151) - teren intravilan in suprafata de 4768 mp., LOT 4 (444153) - teren intravilan in suprafata de 2743 mp., LOT 5 (444152) - teren intravilan in suprafata de 3715 mp. si LOT 6 (444154) - teren intravilan – drum in suprafata de 2676 mp..

VICEPRIMAR pt. DIRECTOR D.C.T.D.D. FARKAS IMRE MIHAI BONCEA

ŞEF SERVICIU T.B.D.U.C. CONSILIER S.T.B.D.U.C. ŞTEFAN BRIHAC GIULIAN LOREDANA

CONSILIER JURIDIC GABRIELA IOVA

Red.Dact.L.G./2EX Cod FO 53-01,ver.2