keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 222/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr. 6, etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri , la preţul de 230.000 euro

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 222/28.11.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr. 6, etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri , la preţul de 230.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 28879/25.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016-028495 din 22.11.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către BOSZORMENYI SMARANDA şi BOSZORMENYI ZOLTAN prin mandatar Pataki Zoltan , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinţă cu adresa în Timişoara,strada Eugeniu de Savoya nr.6,etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri, înscris în C.F. nr.404024-C1-U7, nr.topo 368/I/III.
Având în vedere adresa nr. 3223 din 11.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028495 din 24.11.2016 a Biroului Scoli, Spitale;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028495 din 24.11.2016 a Biroului Sport Cultura;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028495 din 24 .11.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Cladiri,Terenuri si Dotări Diverse;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art. 36, alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Timişoara,strada Eugeniu de Savoya nr.6,etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri, înscris în C.F. nr.404024-C1-U7, nr.topo 368/I/III, la preţul de 230.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Doamnei BOSZORMENYI SMARANDA şi BOSZORMENYI ZOLTAN
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. SC2016- NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr.6,etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri , la preţul de 230.000 euro.

Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016-028495 din 22.11.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către BOSZORMENYI SMARANDA şi BOSZORMENYI ZOLTAN prin mandatar Pataki Zoltan , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinţă cu adresa în Timişoara,strada Eugeniu de Savoya nr.6,etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri, înscris în C.F. nr.404024-C1-U7, nr.topo 368/I/III.

Spaţiul are o suprafaţă utilă de aproximativ 120 de mp şi un preţ de vânzare de 230.000 euro , respectiv de aproximativ 1917 euro /mp.

Având în vedere adresa nr. 3223 din 11.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă cu adresa de mai sus ,inclus în Situl urban ,, Cartierul Cetatea Timişoara,, cu cod TM-II-s-A-06095, poziţia 60 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr. SC2016-028495 din 24.11.2016 că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr. SC2016-028495 din 24.11.2016, Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr. SC2016-028495 din 24.11.2016, Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură )ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                       

                        Cod FO 53‐01, ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă Spatiu pentru Birouri , situat în imobilul din strada Eugeniu de Savoya nr.6, identificat cu C.F. nr.404024-C1-U7, nr.topo 368/I/III, la preţul de 230.000 euro.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                    SERVICIUL JURIDIC 

 

       

 

 

                                                               Cod FO 53‐01,ver.2