keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 227/28.11.2016
privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RU 2016-000692/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona ABATOR" Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile art. 28 alin. (3) ale Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliulu Local nr. 617/19.12.2006, având ca beneficiar pe S.C. GOLDALE REAL ESTATE S.R.L. şi elaborat de proiectantul general S.C. SUBCONTROL S.R.L. şi proiectantul de specialitate S.C. PLANCONTROL S.R.L., Proiect nr. 1123.07.1.

Art.2: Se mentin condiţiile de construire aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006, astfel: reconversia fostului "Abator" într-un complex comercial de tip mall în partea de est în regim de înălţime 2S+P+4E retrase succesiv în conformitate cu avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Timiş nr. 2190/13.11.2006 şi cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 202/16.05.2001, complex comercial cu suprafaţa construită de aproximativ 25.000 mp, POT=75%, CUT=3 si edificarea unui complex de birouri, hotel şi locuinţe în partea de vest pentru care se instituie interdicţie temporară de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism şi în conformitate cu avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 117/12.12.2006 eliberat cu aceeaşi condiţie.

Art.3: Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006, se prelungeşte în conformitate cu Ordinul nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) cu 3 (trei) ani, până la data de 18.12.2019 şi se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara.
Terenul studiat cuprinde ansamblul cunoscut sub denumirea de "Abator" şi este înscris în CF 405688 Timişoara (număr vechi CF 16650), nr. top. 9144, 9145, 9146/1/2, teren în suprafaţă de 48.468 mp, cu clădiri acces principal corp A şi corp B, hale laterale corp C şi corp D şi turn abator corp E, si se afla in proprietatea S.C. GOLDALE REAL ESTATE S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism. Autorizaţia de construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Goldale Real Estate S.R.L.
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 1/7

RU 2016‐000692/28.11.2016

Aprobat Primar, Nicolae ROBU

REFERAT privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006 şi în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. RU 2016‐000692/15.11.2016 a S.C. GOLDALE

REAL ESTATE S.R.L. privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, în vigoare până la data de 18.12.2016;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/28.05.2002, prelungit prin H.C.L. nr. 139/24.04.2007, H.C.L. nr. 105/27.03.2012 şi H.C.L. nr. 107/11.03.2014, în vigoare până la data de 24.04.2017;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, în vigoare până la data de 18.12.2016;

Având în vedere prevederile art. 28, alin. (3) din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism, astfel:

„(3) Pentru planurile urbanistice aflate în termenul de valabilitate stabilit prin hotărârea de aprobare a acestora, valabilitatea poate fi prelungită tot prin hotărâre a consiliului local, pe baza analizei de specialitate, dacă se menţin reglementările urbanistice prevăzute şi dacă acestea nu contrazic alte reglementări conexe sau acte normative apărute între timp.”;

Având în vedere analiza de specialitate întocmită de Direcţia Urbanism cu privire la documentaţia Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, analiză de specialitate anexă la prezentul referat;

Documentaţia Planul Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24,

Timişoara, aprobată prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006 a fost iniţiată de beneficiarul S.C. GOLDALE REAL ESTATE S.R.L. şi elaborată de proiectantul general S.C. SUBCONTROL S.R.L. şi proiectantul de specialitate S.C. PLANCONTROL S.R.L., proiect nr. 1123.07.1.

Ansamblul cunoscut sub denumirea de „Abator” este înscris în CF 405688 Timişoara (număr vechi CF 16650), nr. top. 9144, 9145, 9146/1/2, teren în suprafaţă de 48.468 m², cu clădiri acces principal corp A şi corp B, hale laterale corp C şi corp D şi turn abator corp E.

Ansamblul cunoscut sub denumirea de „Abator” este înscris în Lista Monumentelor Istorice 2010 aprobată prin Ordinul M.C.P.N. nr. 2361/12.07.2010, la poziţia 98, cod TM‐II‐m‐A‐06135.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 2/7

Documentaţia Planul Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobată prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006 propune pe terenul fostului „Abator” reconversia acestuia într‐un complex comercial de tip mall în partea de est în regim de înălţime 2S+P+4E retrase succesiv cu suprafaţa construită de aproximativ 25.000 m² şi suprafaţa desfăşurată de aproximativ 60.000 m², POT=75%, CUT=3, precum şi unui complex de birouri, hotel şi locuinţe în partea de vest.

Accesele pietonale şi auto înspre parcarea propusă la subsolul complexului comercial se vor realiza de pe strada nou propusă, de pe Bd. Eroilor de la Tisa, Bd. 1 Decembrie şi de pe Str. Deliblata.

Obţinerea Autorizaţiei de construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinuţă de beneficiar, in conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 157/28.05.2002, prelungit prin H.C.L. nr. 139/24.04.2007, H.C.L. nr. 105/27.03.2012 şi H.C.L. nr. 107/11.03.2014.

Documentaţia Planul Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobată prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006 este însoţită de toate avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul‐cadru al planurilor urbanistice zonale aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Documentaţia Planul Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobată prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006 este însoţită de avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Timiş nr. 2190/13.11.2016, rămânând valabil şi avizul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 202/16.05.2001, cu condiţii păstrării corpurilor A, B, C, D, E şi integrarea acestora în noul ansamblu prin restaurare în paralel cu edificarea noii construcţii.

Pentru zona destinată complexului de birouri, hotel şi locuinţe propusă la vestul amplasamentului se menţine interdicţia temporară de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, documentaţie de urbanism care va stabili regimul de înălţime, funcţiunea, POT, CUT, necesarul de spaţiu verde şi locurile de parcare conform legislaţiei în vigoare, în conformitate cu avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 117/12.12.2006 eliberat cu aceeaşi condiţie.

Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, se prelungeşte în conformitate cu Ordinul nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) cu 3 (trei) ani, până la data de 18.12.2019 şi se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

PROPUNEM: 1. Analizarea şi aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, având ca beneficiar pe S.C. GOLDALE REAL ESTATE S.R.L. şi elaborat de proiectantul general S.C. SUBCONTROL S.R.L. şi proiectantul de specialitate S.C. PLANCONTROL S.R.L., proiect nr. 1123.07.1. 2. Menţinerea condiţiilor de construire aprobate prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, astfel:

▪ reconversia fostului „Abator” într‐un complex comercial de tip mall în partea de est în regim de înălţime 2S+P+4E retrase succesiv în conformitate cu avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Timiş nr. 2190/13.11.2016 şi cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 202/16.05.2001, complex comercial cu suprafaţa construită de aproximativ

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 3/7

25.000 m² şi suprafaţa desfăşurată de aproximativ 60.000 m², POT=75%, CUT=3; ▪ edificarea unui complex de birouri, hotel şi locuinţe în partea de vest pentru care se instituie

interdicţie temporară de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism şi în conformitate cu avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 117/12.12.2006 eliberat cu aceeaşi condiţie.

3. Valabilitatea Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, se prelungeşte în conformitate cu Ordinul nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) cu 3 (trei) ani, până la data de 18.12.2019 şi se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

4. Terenul studiat cuprinde ansamblul cunoscut sub denumirea de „Abator” şi este înscris în CF 405688 Timişoara (număr vechi CF 16650), nr. top. 9144, 9145, 9146/1/2, teren în suprafaţă de 48.468 m², cu clădiri acces principal corp A şi corp B, hale laterale corp C şi corp D şi turn abator corp E.

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, şi a Regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z..

6. Autorizaţia de construire se va putea elibera doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Arhitect‐şef, Emilian Sorin CIURARIU

Consilier, Andreea STĂNILĂ

Şef Birou Consultanţă Juridică, Daniel VĂCĂRESCU

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 4/7

RU 2016‐000692/25.11.2016

ANALIZA DE SPECIALITATE privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”,

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006 şi în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)

Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/28.05.2002, prelungit prin H.C.L. nr. 139/24.04.2007, H.C.L. nr. 105/27.03.2012 şi H.C.L. nr. 107/11.03.2014, în vigoare până la data de 24.04.2017, cu privire la terenul situat în Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, identificat prin CF 405688 Timişoara (număr vechi CF 16650), nr. top. 9144, 9145, 9146/1/2, teren în suprafaţă de 48.468 m² propun: subzona ISc ‐ subzonă de instituţii publice şi servicii de interes general propuse prin reconversia funcţională a zonelor industriale existente, cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea şi aprobarea unei documentaţii de urbanism de tip P.U.Z. sau P.U.D. în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Conform solicitării S.C. GOLDALE REAL ESTATE S.R.L. înregistrată cu numărul UR 2006‐

004125/14.07.2006, Primăria Municipiului Timişoara emite Certificatul de urbanism nr. 4904/ 13.08.2006, în vederea elaborării unui plan urbanistic zonal, pentru imobilul situat în Bd. Eroilor nr. 24, Timişoara. Certificatul de urbanism este, conform prevederilor legale în vigoare, un act de informare, eliberat în scopul „Elaborare P.U.Z.” şi care prevede la următoarele:

„Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. 157/2002 ‐ Monument istoric. Docum. pt. P.U.Z. va fi întocmită conf. Ghidului pt. metodologia de elaborare şi conţinutul‐cadrul al P.U.Z. aprobat prin Ord. 176/2000 al M.L.P.A.T. şi L. 350/2001. Avize nec. pt. P.U.Z.: Mediu, Sanitar, Pompieri, Apărarea Civilă, aviz Unic, Comisia de Circulaţie, aviz Consiliul Judeţean, aviz Dir. Patrimoniu, Serv. Juridic şi Serv. Adm. Fond Funciar (cu ref. la litigii), aviz Comisia de Monumente. Docum. pt. P.U.Z. va fi întocmită în proiecţie natională sistem de coordinate STEREO 70. P.O.T./C.U.T., regimul de înălţime, amplasarea pe parcelă, funcţiunea se vor stabili prin P.U.Z. Se vor respecta: R.L.U., O.M.S. 536/97, Codul Civil, H.G. 525/96 şi legislaţia în vigoare.”

RED IS - ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 5/7

Având la bază Certificatul de urbanism nr. 4904/13.08.2006, a fost elaborată şi aprobată prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006 documentaţia Planul Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. GOLDALE REAL ESTATE S.R.L. şi elaborat de proiectantul general S.C. SUBCONTROL S.R.L. şi proiectantul de specialitate S.C. PLANCONTROL S.R.L., proiect nr. 1123.07.1, documentaţie care, conform prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z., propune următoarele reglementări:

„Planul urbanistic zonal propune schimbarea funcţiunii existente, împărţind zona într‐una de comerţ şi loisir/entertainment, şi una de birouri, hotel si locuire. [...]

Concret, se doreşte construirea unui centru comercial în locul fostului Abator, păstrând turnul şi faţadele corpurilor laterale conform avizului Comisiei de Monumente nr. 2190/13.11.2006, construcţia nouă urmând să ocupe 25.000 mp la sol, şi aproximativ 60.000 mp desfăşuraţi. Funcţiunea propusă este de comerţ şi petrecere a timpului liber, clădirea urmând să adăpostească un complex comercial cu magazine, săli de cinema, restaurante şi cafenele. Clădirea va fi construită pe 4 etaje retrase succesiv, şi va avea 2 etaje la subsol care vor adăposti parcarea complexului. [...]

Foarte importantă este şi integrarea monumentului fostului Abator în ansamblul nou construit. Astfel vor fi păstrate turnul şi faţadele clădirilor laterale, precum şi clădirile anexă de la stradă ale Abatorului, creându‐se între acestea o piaţetă pietonală care va reprezenta accesul principal în centrul comercial, dând ansamblului istoric importanţa care i se cuvine.[...]

Partea de clădiri de birouri, locuinte şi hotel va fi construită în partea dinspre Sala Olimpia a parcelei, fiind delimitată de complexul comercial printr‐o stradă care va face legătura între Bd. Eroilor şi Str. 1 Decembrie. [...]

Se prevede şi reamenajarea aleii pietonale existente între Sala Olimpia şi Abator prin lărgirea acesteia înspre Abator, şi crearea unei dale pietonale în faţa clădirii propuse. [...]

Un mare profitor al noii investiţii este complexul studenţesc. Zona căminelor va putea în acest fel să aibă în sfârşit funcţiunea pentru care a fost concepută, ca spaţiu de odihnă şi studiu pentru studenţi, iar toate funcţiunile parazitare din complexul studenţesc vor migra înspre centrul comercial, aflat într‐o zonă adiacentă, în afara limitelor complexului al cărei graniţă îl reprezintă Bd. Eroilor. [...]

Pentru rezolvarea parcărilor se propune realizarea a două nivele subterane de parcare sub fiecare obiectiv. Astfel, complexul comercial va avea alocate 1.000 de locuri de parcare, iar clădirea rezidenţială va avea alocate 800 de locuri de parcare.

Suprafaţa totală a terenului este de 48.468 m². Conform proiectului propus, terenul va fi împărţit în două suprafeţe distincte, de 37.438 m², respectiv 11.030 m². Delimitarea celor două zone se va realiza printr‐o stradă ce va asigura accesele către parcările subterane ale ambelor clădiri. Terenul va fi ocupat în proporţie de POTpropus=75%, CUTpropus=3, respectândd reglementările în vigoare în ceea ce priveşte coeficientul de ocupare a terenului. [...]”

La data aprobării Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24,

Timişoara, prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, la articolul 4 se menţionează suplimentar: „Pentru zona destinată complexului de birouri, hotel şi locuinţe, propusă la vestul

amplasamentului, se instituie interdicţie temporară de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism, în conformitate şi cu avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 117/12.12.2006.”

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 6/7

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, se propun următoarele condiţii de construire, astfel:

▪ reconversia fostului „Abator” într‐un complex comercial de tip mall în partea de est în regim de înălţime 2S+P+4E retrase succesiv în conformitate cu avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului Timiş nr. 2190/13.11.2016 şi cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 202/16.05.2001, complex comercial cu suprafaţa construită de aproximativ 25.000 m² şi suprafaţa desfăşurată de aproximativ 60.000 m², POT=75%, CUT=3;

▪ edificarea unui complex de birouri, hotel şi locuinţe în partea de vest pentru care se instituie interdicţie temporară de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism şi în conformitate cu avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 117/12.12.2006 eliberat cu aceeaşi condiţie.

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism, având data intrării în vigoare 17 martie, 2016, prevede următoarele la articolul 28:

„(1) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acesteia.

(2) Conform art. 56 alin. (5) din Lege, valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, respectiv a fost demarat procesul de autorizare şi/sau executare a lucrărilor de construcţii, până la finalizarea acestora.

(3) Pentru planurile urbanistice aflate în termenul de valabilitate stabilit prin hotărârea de aprobare a acestora, valabilitatea poate fi prelungită tot prin hotărâre a consiliului local, pe baza analizei de specialitate, dacă se menţin reglementările urbanistice prevăzute şi dacă acestea nu contrazic alte reglementări conexe sau acte normative apărute între timp.”; În sprijinul acordării prelungirii valabilităţii documentaţiei de urbanism, menţionăm: ▪ solicitarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat H.C.L. nr. 617/19.12.2006 s‐a făcut în termenul acesteia de valabilitate (până la 18.12.2016), de către beneficiarului S.C. GOLDALE REAL ESTATE S.R.L., solicitare înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu numărul RU 2016‐000692/15.11.2016; ▪ documentaţia Planul Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, a fost aprobată prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, dată la care era în vigoare Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/28.05.2002; ▪ la data prezentei propuneri de prelungire a valabilităţii documentaţiei de urbanism este în continuare în vigoare Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/28.05.2002 şi prelungit prin H.C.L. nr. 139/24.04.2007, H.C.L. nr. 105/27.03.2012 şi H.C.L. nr. 107/11.03.2014; ▪ Planul Urbanistic Zonal „Zona Abator” aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006 propune rezolvarea problemelor de infrastructură şi a cerinţelor socio‐economice ale zonei studiate, precum

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 7/7

şi integrarea prin restaurare a monumentului istoric „Abator” în noua construcţie propusă; totodată, asigură corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public, integrându‐se în strategia de dezvoltare urbanistică a oraşului, reabilitând o zonă degradată moral şi oferindu‐i funcţiunile concordante cu celelalte planuri implementate în zonă: Centrul de Afaceri, Hotelul „Boavista”, Sala Olimpia;

▪ „Un mare profitor al noii investiţii este complexul studenţesc. Zona căminelor va putea în acest fel să aibă în sfârşit funcţiunea pentru care a fost concepută, ca spaţiu de odihnă şi studiu pentru studenţi, iar toate funcţiunile parazitare din complexul studenţesc vor migra înspre centrul comercial, aflat într‐o zonă adiacentă, în afara limitelor complexului al cărei graniţă îl reprezintă Bd. Eroilor.” (extras din R.L.U. aferent P.U.Z. „Zona Abator”);

▪ POTpropus=75% este în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, Anexa 2, respectiv: „Procentul maxim de ocupare a terenurilor se stabileşte în funţie de destinaţia zonei în care urmează să fie amplasată construcţia şi de condiţiile de amplasare în cadrul terenului, după cum urmează: [...] zone comerciale ‐ 85%.”;

▪ CUTpropus=3 este în concordanţă cu modificarea adusă Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, art. 46, alin. (7), respectiv: „În vederea unei utilizări coerente şi raţionale a teritoriului localităţilor, zonele cu coeficienţi de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin planul urbanistic general şi regulamentul local aferent.” (modificare adusă prin Legea nr. 242/2009);

▪ reglementările propuse prin Planul Urbanistic Zonal „Zona Abator” aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006 nu contravin servituţilor de utilitate publică trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare ‐ Etapa a 3‐a elaborare P.U.G. Timişoara” (H.C.L. nr. 428/30.07.2013);

▪ solicitarea de prelungire a valabilităţii Planul Urbanistic Zonal „Zona Abator” aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006 are ataşate extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi şi adeverinţele de litigii şi revendicări eliberate de Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Serviciul Juridic şi Compartimentul Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic Zonal „Zona Abator”, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 617/19.12.2006, având valabilitatea până la data de 18.12.2016 şi în conformitate cu Ordinul nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) propunem prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism mai sus menţionate cu o perioadă de 3 (trei) ani, până la data de 18.12.2019.

Arhitect‐şef, Arh. Emilian Sorin Ciurariu

Consilier, Arh. Andreea Stănilă