keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 233/20.12.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Ion Ghica nr.1, etaj parter, ap. nr.11 cu pivnita acces direct (pravalie), la preţul de 35.000 euro

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 233/20.12.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Ion Ghica nr.1, etaj parter, ap. nr.11 cu pivnita acces direct (pravalie), la preţul de 35.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 30311/13.12.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr. SC2016 - 030115 din 09.12.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către Constantiniu Liana Sofia , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Ion Ghica nr.1, etaj parter, ap. nr.11 cu pivniţa acces direct (pravalie), înscris în C.F. nr. 416978-C1-U7, nr.topo 17141/XI, la preţul de 35.000 euro;
Având în vedere adresa nr. 3293 din 22.11.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş,
Având în vedere adresa nr. SC2016 -030115 din 13.12.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere adresa nr. SC2016 -030115 din 12.12.2016 a Biroului Scoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC2016 -030115 din 12.12.2016 a Biroului Sport - Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Muncipiului Timisoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Ion Ghica nr.1, etaj parter, ap. nr.11, înscris în C.F. nr. 416978-C1-U7, nr. topo 17141/XI cu pivnita acces direct (pravalie), la preţul de 35.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Constantiniu Liana Sofia;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Ion Ghica nr.1, etaj parter, ap. nr.11 cu pivnita acces direct (pravalie), la preţul de 35.000 euro.

Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016 -030115 din 09.12.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către Constantiniu Liana Sofia , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Ion Ghica nr.1, etaj parter, ap. nr.11 cu pivniţa acces direct (pravalie), înscris în C.F. nr. 416978-C1-U7, nr.topo 17141/XI. Spaţiul comercial are o suprafaţă construita de aproximativ 58.30 de mp şi un preţ de vânzare de 35.000 euro , respectiv de aproximativ 600,34 euro /mp.

Având în vedere adresa nr. 3293din 22.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , prăvălie , situat în strada Ion Ghica nr.1,etaj parter, cu cod TM-II-s-B-06098,poziţia 63 în Lista Monumentelor Istorice- 2015;

Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ne comunică prin adresa cu nr. SC2016 -030115 din 13.12.2016 că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr. SC2016 -030115 din 12.12.2016, Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr. SC2016- 030115 din 12.12.2016 , Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură )ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                       

                        Cod FO 53‐01, ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului din Timişoara, strada Ion Ghica nr.1, etaj parter, ap. nr.11 cu pivnita acces direct (pravalie), înscris în C.F. nr. 416978-C1-U7, nr.topo 17141/XI la preţul de 35.000 euro.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                    SERVICIUL JURIDIC 

 

                                                               Cod FO 53‐01,ver.2