keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 226/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Memorandului nr.100, la preţul de 157.000 euro

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 226/28.11.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Memorandului nr.100, la preţul de 157.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 29049/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016-028816 din 24.11.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către BALOS ALEXANDRU MARIUS , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Memorandului nr.100, înscris în C.F. nr.430136, nr.topo 10238,10239 la preţul de 157.000 euro.
Având în vedere adresa nr. 3294 din 18.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere adresa Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse nr. SC2016- 028816 din 28 .11.2016 ;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028816 din 28.11.2016 a Biroul Şcoli ,Spitale ;
Având în vedere adresa nr.SC2016-028816 din 25.11.2016 a Biroul Sport Cultură;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Memorandului nr.100, înscris în C.F. nr.430136, nr.topo 10238,10239, la preţul de 157.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- BALOS ALEXANDRU MARIUS;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU  

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara, strada Memorandului nr.100, la preţul de 157.000 euro.

Având în vedere solicitarea cu nr.SC2016-028816 din 24.11.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către BALOS ALEXANDRU MARIUS , cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara la intenţia de înstrăinare a imobilului din Timişoara , strada Memorandului nr.100, înscris în C.F. nr.430136, nr.topo 10238,10239 la preţul de 157.000 euro.

Imobilul de înstrainat consta în: casa cu Suprafaţă utilă de aproximativ 169 mp şi teren intravilan în suprafaţă totală de 765 mp, din care: gradină în suprafaţă de 385 mp şi curte în suprafaţă de 380 mp,pentru care proprietarul cere un preţ de 157.000 euro , respectiv de aproximativ 205 euro/mp.

Având în vedere adresa nr. 3294 din 18.11.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra imobilului situatla adresa de mai sus, cu cod TM-II-a-B-06099, poziţia 64, în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Având în vedere adresa Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse nr. SC2016- 028816 din 28 .11.2016

Prin adresa cu nr. SC2016-028816 din 28.11.2016 Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce aparţin de birou.

Prin adresa cu nr. SC2016-028816 din 25.11.2016, Biroul Sport, Cultură ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură )ce aparţin de birou.

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                                       

                        Cod FO 53‐01, ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului din Timişoara, strada Memorandului nr.100, înscris în C.F. nr.430136, nr.topo 10238,10239, la preţul de 157.000 euro.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

    P. DIRECTOR D.C.T.D.D. MIHAI BONCEA

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                                                                    SERVICIUL JURIDIC

 

 

 

 

       

 

 

     

                                                           Cod FO 53‐01,ver.2