keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 223/28.11.2016 privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României a suprafeţei de 250 mp din terenul situat în Timişoara, bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr.426218 nr.cad. 426218

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 223/28.11.2016
privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României a suprafeţei de 250 mp din terenul situat în Timişoara, bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr.426218 nr.cad. 426218


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CP2016-102 din 24.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr. CP2016-102 din 27.06.2016, depusă de către Curtea de Conturi a României în vederea aprobării dării în administrare a unei suprafeţe de teren de 250mp din terenul situat în Timişoara, bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr.426218 nr.cad. 426218 (în completarea suprafeţei de teren de 1500mp, înscrisă în C.F. nr. 426219 Timişoara nr. cad.426219, situat deasemenea în Timişoara, bd. Republicii nr.12-teren dat în administrare către această instituţie conform HCLMT nr.188 din 29.03.2013). Terenul fiind necesar în vederea realizării accesului auto în parcarea din cadrul obiectivului de investiţii "Construcţie sediu Camera de Conturi Timiş".
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 3 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă darea în administrare către Curtea de Conturi a României a unei suprafeţe de teren de 250 mp din terenul situat în Timişoara, bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr.426218 nr.cad. 426218, în vederea realizării accesului auto în parcarea din cadrul obiectivului de investiţii "Construcţie sediu Camera de Conturi Timiş", cu obligaţia beneficiarului de a solicita un Certificat de Urbanism pentru modificarea soluţiei cu privire la acces, autorizată prin Autorizaţia de Construire nr 275/18.03.2015.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Serviciul Terenuri, Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Direcţia Economică prin Compartimentul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Curtii de Conturi a României, Bucureşti str. Lev Tolstoi nr.22-24, sector 1;Curtea de Conturi a României;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI