keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 228/28.11.2016
privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016- 29094/28.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele Primarului Municipiului Timişoara cu numerele SC2016- 27885/15.11.2016 şi nr. SC2016 -288865/ 24.11.2016;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016-028135/17.11.2016 a Consiliului Judeţean Timiş;
Având în vedere prevederile art.112 alin 6 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională;
În conformitate cu prevederile art. 867 şi art.868 din noul Cod Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c), alin 6 lit.(a) pct. 4) şi ale art 123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş pe o perioadă de 10 ani, în vederea mutării activităţilor unor asociaţii şi instituţii planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara, situată în Timişoara, P-ţa Libertăţii , a următoarelor spaţii:
- Etajele I şi II din clădirea căminului Colegiul Tehnic "Ion Mincu" , înscris în CF nr. 420304-C1 Timişoara, situat în str. Franz Liszt nr.3, cu suprafaţă construită de 1422,98 mp, aflate în proprietatea publică a Municipiului Timişoara;
- Spaţiul situat la parter cu intrarea din stradă în imobilul din str. Gen. Ion Dragalina nr.18, compus din 3 încăperi la parter şi 5 încăperi la subsol în suprafaţă de 174,35 mp, înscris în CF nr. 407448-C1-U15, nr. top. 17118-17119/XVII, SAD cu 11,22% părţi comune şi 267/2379 mp teren, proprietatea Statului Român;
- Spaţiul situat la parter cu intrare din stradă în P-ţa Sfântul Gheorghe nr.4 - SAD 4 - compus din 1 încăpere în suprafaţă de 23,18 mp, cu 18,6% pci şi 13/711 mp teren în proprietate, înscris în CF nr.405070-C1-U18, nr. top. 326/1/XIX, proprietatea publică a Municipiului Timişoara.

Art.2: Se aprobă schimbarea destinaţiei a etajului I şi II din clădirea căminului Colegiul Tehnic "Ion Mincu", situat în str.Franz Liszt nr.3, cu suprafaţă utilă de 1422,98 mp, aflate în proprietatea publică a Municipiului Timişoara din spaţiu pentru învăţământ în spatiu pentru desfăşurarea unor asociaţii şi instituţii - Centrul Militar Zonal Timiş, Biroul de Informare Recrutare, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza"-Filiala Timiş, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război -Filiala Timiş,Asociaţia "Cultelor Eroilor" şi Casa de Ajutor Reciproc "CARP".

Art.3: Dreptul de administrare se va exercita în baza contractului de administrare ce se va încheia între cele două părţi.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara sa semneze Contractul de administrare prevăzut la art.3.

Art.5: Prezenta hotărâre intră în vigoare după obţinerea avizului conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art.6: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corezpunzător Anexa nr. 1 la la Hotărârea Consiliului Local nr.123/18.10.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare, în sensul eliminării poziţiei 1 din Anexa 1 la hotărâre.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Şcoli -Spitale - Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- OCPI Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI-SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC 2016-29093/28.11.2016

REFERAT

privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea statului Român către Consiliului

Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor ce se desfăşoară în fosta clădire a Comenduiri Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

materialul întocmit de Biroul Şcoli- Spitale –Compartiment Şcoli şi Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări

Diverse privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public

al Municipiului Timişoara şi în proprietatea statului Român către Consiliului Judeţean Timiş în

vederea mutării activităţilor ce se desfăşoară în fosta clădire a Comenduiri Garnizoanei Timişoara

situată în P-ţa Libertăţii.

Ministerul Culturii intenţionează să amenajeze un Muzeu Naţional al Revoluţiei Române din

Decembrie 1989, în clădirea fostei Comenduiri Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii.

Prin adresa înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC 2016-028135/17.11.2016, Consiliul

Judeţean Timiş ne aduce la cunoştinţă că în prezent în această clădire îşi desfăşoară activitatea Centrul

Militar Zonal Timiş, Biroul de Informare Recrutare, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în

Retragere „Alexandru Ioan Cuza”-Filiala Timiş, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război –Filiala

Timiş, Asociaţia „Cultelor Eroilor” şi Casa de Ajutor Reciproc „CARP”.

Pentru translocarea acestor asociaţii şi instituţii, Consiliul Judeţean Timiş a precizat că este nevoie

de spaţii cu o suprafaţă de 1618 mp care să îndeplinească toate condiţiile necesare şi specifice pentru

desfăşurarea în cadrul acestora a activităţilor prevăzute de legislaţia în domeniu.

Prin adresa cu nr. SC2016 -288865/ 24.11.2016 instituţia noastră a transmis Consiliului Judeţean

Timiş că poate pune la dispoziţie în scopul mai sus menţionat următoarele spaţii:

- Etajele I şi II din clădirea căminului Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, situat în str. Franz Liszt nr.3, cu

suprafaţă utilă de 1422,98 mp, aflate în proprietatea publică a Municipiului Timişoara;

- Spaţiul situat la parter cu intrarea din stradă în imobilul din str. Gen. Ion Dragalina nr.18, compus

din 3 încăperi la parter şi 5 încăperi la subsol în suprafaţă de 174,35 mp, înscris în CF nr. 407448-C1-

U15, nr. top. 17118-17119/XVII, SAD cu 11,22% părţi comune şi 267/2379 mp teren, proprietatea

Statului Român;

                                                                                                                                    Cod.FO 53-01,Ver.1

- Spaţiul situat la parter cu intrare din stradă în P-ţa Sfântul Gheorghe nr.4 – SAD 4 – compus din 1

încăpere în suprafaţă de 23,18 mp, cu 18,6% pci şi 13/711 mp teren în proprietate, înscris în CF

nr.405070-C1-U18, nr. top. 326/1/XIX, proprietatea publică a Municipiului Timişoara.

Conform adresei cu nr. SC2016-027885/28.11.2016 a Biroului Locuinţe pentru din P-ţa Sfântul

Gheorghe nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare şi nici dosare

administrative nesoluţionate care fac obiectul Legii 10/2001.

Pentru spaţiul din Blv. Gen. Ion Dragalina nr.18 în prezent nu există dosare administrative

nesoluţionate care fac obiectul Legii 10/2001, dar pe rolul Judecătoriei Timişoara figurează Dosarul

10998/325/2016, cu termen la 13.12.2016 având ca obiect acţiunea de chemare în judecată formulată

de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş prin care aceasta solicită rezilierea de drept a

contractului de închiriere nr. 1539/2010 şi restituirea sumei de 26.804,6 lei reprezentând chirie

nedatorată aferentă perioadei 01.11.2013 – 05.08.2014. Precizăm însă că spaţiul a fost predat de către

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş, respectiv preluat de către instituţia noastră conform

procesului verbal cu nr. CT2015-00024/18.02.2015.                                                                                                            

Clădirile în care funcţionează Colegiul Tehnic „Ion Mincu” au trecut în domeniul public al municipiului

Timişoara şi în administrarea Consiliului Local, în anul 2001 în baza Legii învăţământului nr. 84/1995

(abrogată în anul 2011), art. 166 alin 4 modificat în baza art. 1 din OUG nr. 30/14.04.2000. În conformitate

cu prevederile art. 112 alin 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale actualizată, terenurile şi clădirile

unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale

celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi

sunt administrate de către consiliile locale.

Conform prevederilor prevederile art. 112 alin 6 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională,

schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se

poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului

educaţiei naţionale. Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se

aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Căminul internat în regim P+4E+M1+ M2, înscris în CF nr. 420304-C1 şi este împărţit în două unităţi

individuale astfel:

- Spaţiul I pentru învăţământ, compus din subsol, pater, et I şi et II cu 53,89% pci, aflat în

domeniul public al Municipiului Timişoara;

- Spaţiul II pentru centru de plasament, compus din et III şi et IV, M1 şi M2 cu 46,11% pci aflat

în domeniul public al Consiliului Judeţean Timiş.

Conform prevederilor prevederile art. 112 alin 6 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională

Având în vedere cele de mai sus supunem spre analizare şi aprobare Consiliului Local:

Cod.FO 53-01,Ver.1

1. Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea

Consiliului Judeţean Timiş pe o perioadă de 10 ani, în vederea mutări activităţilor unor asociaţii şi

instituţii ce se desfăşoară în fosta clădire a Comenduiri Garnizoanei Timişoara, situată în Timişoara.

P-ţa Libertăţii a următoarelor spaţii:

- Etajele I şi II din clădirea căminului Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, înscris în CF nr. 420304-C1

Timişoara, situat în str. Franz Liszt nr.3, cu suprafaţă utilă de 1422,98 mp, aflate în proprietatea

publică a Municipiului Timişoara;

- Spaţiul situat la parter cu intrarea din stradă în imobilul din str. Gen. Ion Dragalina nr.18, compus

din 3 încăperi la parter şi 5 încăperi la subsol în suprafaţă de 174,35 mp, înscris în CF nr. 407448-C1-

U15, nr. top. 17118-17119/XVII, SAD cu 11,22% părţi comune şi 267/2379 mp teren, proprietatea

Statului Român;

- Spaţiul situat la parter cu intrare din stradă în P-ţa Sfântul Gheorghe nr.4 – SAD 4 – compus din 1

încăpere în suprafaţă de 23,18 mp, cu 18,6% pci şi 13/711 mp teren în proprietate, înscris în CF

nr.405070-C1-U18, nr. top. 326/1/XIX, proprietatea publică a Municipiului Timişoara.

2. Schimbarea destinaţiei a etajului I şi II din clădirea căminului Colegiul Tehnic „Ion Mincu”,

situat în str. Franz Liszt nr.3, cu suprafaţă utilă de 1422,98 mp, aflate în proprietatea publică a

Municipiului Timişoara, din spaţiu pentru învăţământ în spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor unor

asociaţii şi instituţii - Centrul Militar Zonal Timiş, Biroul de Informare Recrutare, Asociaţia Cadrelor

Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”-Filiala Timiş, Asociaţia Naţională a

Veteranilor de Război –Filiala Timiş, Asociaţia „Cultelor Eroilor” şi Casa de Ajutor Reciproc „CARP”.

3 Dreptul de administrare se va exercita în baza contractului de administrare ce se va încheia

între cele două părţii.

 

VCEPRIMAR, ŞEF BIROU ŞCOLI -SPITALE Dan Diaconu Adrian Faur

DIRECTOR, CONSILIER, DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI Ioana Ciucur

SI DOTĂRI DIVERSE MIHAI BONCEA

SERVICIUL JURIDIC Daniela Ştefan

Cod.FO 53-01,Ver.1