keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 220/28.11.2016 privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 220/28.11.2016
privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 5880/16.11.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 292/2011 - Legea asistenţei sociale, art. 112, alin (3), lit. b) şi art. 140, alin (4);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă criteriile care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Criteriile care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală, vor fi folosite la elaborarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consilului local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. __________ din ________________

Criteriile care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de

autoritatea publică locală

1. Tipul de serviciu social propus pentru a fi contractat se va regăsi în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 și va fi licențiat.

2. Serviciul social contractat nu este furnizat în municipiul Timișoara de către servicii specializate în asistență socială subordonate autorităților administrației publice locale de la nivelul municipiului Timișoara sau autorităților publice locale de la nivelul județului Timiș;

3. Serviciul social contractat contribuie la atingerea obiectivelor din cadrul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în municipiul Timișoara 2017-2022;

4. Tipul de serviciu social propus pentru a fi contractat va răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile pentru care autoritatea publică locală este obligată să asigure servicii sociale conform legilor speciale, după cum urmează:

 Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată:

Art.33 ”(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza, administra si finanța servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, în condițiile legii. (2) Autoritățile administrației publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditați, în condițiile legii.”

 Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și Ordonanța de urgență nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice

Art. 8 din Legea 17/2000: Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt: a) servicii sociale privind, in principal, îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale si sprijinirea pentru reintegrarea sociala, consiliere juridica si administrativa, sprijin pentru plata unor servicii si obligații curente, îngrijirea locuinței si gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei; b) servicii sociomedicale privind, in principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacitaților fizice si psihice, adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice si antrenarea la activități economice, sociale si culturale, precum si îngrijirea temporara in centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre specializate; Art. 12 din Legea 17/2000 ”Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) si b) revine consiliilor locale, direct sau pe baza de convenții încheiate cu organizații neguvernamentale, unități de cult recunoscute in Romania ori cu alte persoane fizice sau juridice. Art. 12 din Ordonanța de urgență nr. 34/2016 ”(1) Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) și b) revine autorităților administrației publice locale, prin serviciile publice de asistență socială direct sau în baza convențiilor de parteneriat și a contractelor de servicii sociale încheiate cu alți furnizori publici sau privați de servicii sociale care dețin licență de funcționare pentru servicii de îngrijire la domiciliu.”

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată

Art. 124 ”(1) Pentru asigurarea prevenirii separării copilului de părinții lui, consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și sectoarelor municipiului București au obligația să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit nevoilor identificate în comunitatea respectivă. Art. 126, alin. (4) Organismele private acreditate pot încheia convenții de colaborare cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și/sau cu serviciile publice de asistență socială sau pot contracta servicii destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, în condițiile legii.

5. Pentru copii vor fi contractate tipuri de servicii sociale de zi care contribuie la prevenirea instituționalizării copilului, la prevenirea abandonului școlar, vin în sprijinul familiilor în dificultate;

6. Pentru persoane vârstnice vor fi contractate tipuri de servicii sociale de tip îngrijire la domiciliu care vin în sprijinul persoanelor vârstnice dependente, care suferă de boli cronice;

7. Pentru persoanele cu dizabilități vor fi contractate servicii sociale care au ca și scop păstrarea persoanei cu dizabilități în comunitate și prevenirea instituționalizării.

Director executiv Director executiv - adjunct Maria Stoianov Cristina Gabriela Curuț

Întocmit, Inspector, gr. principal

Angela Ciupa-Rad

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Aprobat, Direcția de Asistență Socială Comunitară Primar Nr. 5880/16.11.2016 Nicolae Robu

REFERAT privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie

contractate de autoritatea publică locală

Direcția de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială. Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, autoritățile publice locale au o serie de atribuții în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, printre care și cele stabilite la art. 112. alin (3) lit. m), potrivit cărora ”furnizează, administrează sau, după caz, contactează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate”; O parte dintre atribuțiile autorităților publice locale în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, se realizează prin intermediul serviciului public de asistență socială. Printre atribuțiile acestui serviciu este și cea de a realiza câte un Plan anual de acțiune privind serviciile sociale, conform art. 112, alin (3), lit. b și art. 115, alin. (1), lit. a. din Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale ”cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare”. În scopul determinării tipurilor de servicii sociale propuse pentru a fi contractate, este necesar să se țină cont de art. 140, alin. (4) din Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale potrivit căruia ”Autoritățile administrației publice locale în colaborare cu furnizorii publici și privați elaborează criteriile care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate”. Astfel, Direcția de Asistență Socială Comunitară a municipiului Timișoara a invitat toți furnizorii acreditați de servicii sociale din orașul nostru la o întâlnire având ca scop elaborarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de către autoritatea publică locală. Această întâlnire a avut loc în data de 27.09.2016 și la ea au participat 25 de reprezentanți de la 10 furnizori publici și privați de servicii sociale. Ulterior întâlnirii, furnizorii publici și privați de servicii sociale au avut și posibilitatea transmiterii, în scris, a punctelor lor de vedere.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, art. 140, alin (4) și art. 141, alin (1) și (3), ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM

Aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală (anexa);

Viceprimar Imre Farkas

Director executiv Director executiv-adjunct Maria Stoianov Cristina Gabriela Curuț Serviciul juridic al PMT Întocmit, Angela Ciupa-Rad