keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 9/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de evaluare şi analiză a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structurile sportive asociate cu Municipiul Timişoara

26.06.2012

Hotararea Consiliului Local 9/26.06.2012
privind constituirea Comisiei de evaluare şi analiză a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structurile sportive asociate cu Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-15177/26.06.2012, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 516/25.11.2008 privind constituirea Comisiei de evaluare şi analiză a performanţelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) si (e), alin. 6 lit. (a), pct. 6 alin.7 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare şi analiza a modului de îndeplinire a obiectivelor, de către structurile sportive asociate cu Municipiul Timişoara, în urmatoarea componenţă:

- Primar : Nicolae Robu;
- Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Baze Sportive -Primăria Timisoara: Ioan Mihai Costa;
- Consilier local: Simion Moşiu;
- Consilier local: Ramona-Isabela Olteanu;
- Consilier local: Radu-Daniel Ţoancă;
- Consilier local: Vasile-Teodor Vesa;
- Consilier local: Elena Wolf;

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 516 /25.11.2008 - privind constituirea Comisiei de evaluare şi analiză a performanţelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4 : Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Structurilor sportive asociate;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

COD FP 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2012- 15177 /26.06.2012

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind constituirea Comisiei de evaluare şi analiză a modului de indeplinire a obiectivelor,

de catre structurile sportive asociate cu Municipiul Timişoara In perioada 2007-2012 Municipiul Timisoara a sprijinit activitatea sportiva de performanta, alocand anual contributii financiare prin contractele de asociere incheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si sectii sportive reprezentand discipline individuale. Contributiile financiare au fost aprobate din bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activitatile sportive ale structurilor sportive. In anul 2012 au fost aprobate contracte de asociere cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive( prin H.C.L.M.T. nr.135/27.03.2012 si H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2012), cu sectii de discipline sportive individuale( prin H.C.L.M.T. nr.138/27.03.2012), respectiv cu structuri sportive care organizeaza programe sportive de traditie si anvergura in Timisoara ( prin H.C.L.M.T. nr.137/27.03.2012) . Prin HCLMT nr.516/25.11.2008 s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare şi analiza sportiva a performantelor obtinute de echipele asociate cu Municipiul Timisoara, în urmatoarea componenta: - viceprimar Adrian Orza; - director Direcţia Comunicare - Violeta Mihalache; - consilier Ionel Bungău; - consilier Ciprian Bogdan; - consilier Corado Toader; - consilier Francisc Szabo; - consilier Simion Moşiu; Urmare a modificării componenţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin alegerile locale din data de 10.06.2012, se impune constituirea unei noi comisii de evaluare a performantelor sportive si a obiectivelor cuprinse in contractele de asociere, de catre structurile sportive asociate cu Municipiul Timisoara. Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind constituirea unei noi Comisii de evaluare şi analiză a modului de indeplinire a obiectivelor, de catre structurile sportive asociate cu Municipiul Timişoara.

COD FP 53 – 01 ver.1 .

2

Această comisie va avea urmatoarea componenţă:

- Primar : Nicolae Robu; - Sef Serviciu Administrare Patrimoniu-Baze Sportive: Ioan Mihai Costa; - Consilieri locali, membri ai comisiei V C.L.T.-pentru cultura, stiinta, invatamant,

sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte: -Simion Mosiu; -Ramona-Isabela Olteanu; -Radu-Daniel Toanca; -Vasile-Teodor Vesa; -Elena Wolf;

Incepand cu data intrarii in vigoare a noii hotarari de consiliu local, se revoca H.C.L.M.T. nr.516/ 2008. Director executiv Directia Patrimoniu, Martin Staia

Avizat juridic,

Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Ioan Mihai Costa