keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 73/25.02.2014 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Badminton, pentru programele sportive din anul 2014

25.02.2014

Hotararea Consiliului Local 73/25.02.2014
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Badminton, pentru programele sportive din anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-3918/17.02.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Adresa cu nr. SC2014-002259/30.01.2014, a Federaţiei Române de Badminton, privind propunerea de asociere;
În baza prevederilor art. 12, alin. (2) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (6) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara, cu sediul în Bd. C. D. Loga nr. 1, şi Federaţia Română de Badminton, cu sediul în Bucuresti, str. Vasile Conta, nr. 16, sectorul 2, pentru finanţarea şi realizarea în comun de către părţile contractante, a activitatilor privind organizarea şi desfăşurarea programului sportiv "Internaţionalele de Badminton ale României", ediţia a 9-a, Timişoara, 13-16 martie 2014, respectiv şi pentru alte programe sportive care se vor desfăşura în Timisoara, cuprinse in calendarul competiţional intern şi international al Federaţiei Române de Badminton, din anul 2014.

Art. 2: Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Badminton, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: (1) Contribuţia financiară a Municipiului Timişoara, în cadrul contractului de asociere, este de 75.000 lei, de la bugetul local, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05 "Servicii recreative şi sportive");
(2) Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contribuţiei Municipiului Timişoara în cadrul asocierii, sunt precizate în Anexa 1 la contractul de asociere, elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, art. 69 alin. (1) şi (2), privind cuprinderea în contractul încheiat între Municipiul Timişoara şi structurile sportive a activităţilor şi naturii de cheltuieli finanţate, în baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
(3) In situaţia în care se constată ca sume din contribuţia financiară alocată din bugetul local F. R. Badminton, nu au fost utilizate în scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportivă.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Federaţiei Române de Badminton;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Cod FO 63-16,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2014-______ /_______2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

ANEXA la HCL nr. ________ / ____________

CONTRACT DE ASOCIERE

Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- dl. Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BADMINTON, cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Conta, nr. 16, sectorul 2, cod fiscal 4266219, cont bancar nr. RO08BRDE410SV21870244100, deschis la banca BRD , Sucursala CALDERON, reprezentata prin dna Animona Hutu, in calitate de presedinte. Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2. (1) Prezenta asociere are ca obiect finanţarea şi realizarea în comun de către părţile contractante a urmatoarelor activitati: a) organizarea şi desfăşurarea programului sportiv ” Internaţionalele de Badminton ale României ”, editia a 9-a, Timişoara, în perioada 13-16 martie 2014; b) desfăşurarea altor programe sportive în Timişoara, cuprinse în calendarul competiţional intern şi international al Federaţiei Române de Badminton, din ediţia competiţională 2014; Obiectivele principale ale asocierii sunt : a) pentru ”Internaţionalele de Badminton ale României”: promovarea sportivilor români şi timişoreni, îmbunătăţirea pregătirii lor sportive prin participarea alături de sportivi de valoare din lume într-o competiţie internaţională oficială cuprinsă în circuitul european; asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale de practicare a jocului de badminton la nivel de performanţă, îmbunătăţirea gradului de motivare în pregătire al sportivilor juniori şi seniori din Timişoara; popularizarea badmintonului ca sport recreativ în rândul spectatorilor prezenţi pe durata turneului, atragerea unui număr cât mai mare de tineri practicanţi pentru a deveni viitori sportivi de performanţă în Municipiul Timişoara; promovarea imaginii Municipiului Timişoara în plan naţional şi internaţional prin continuitatea turneului, si totodată, promovarea Timişoarei ca si Capitală Culturală Europeană;

b) pentru alte programe sportive din calendarul F.R. Badminton: promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive de performanţă şi recreative, asigurarea condiţiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinei sportive badminton la nivel de performanţă şi nivel de începători în şcoli, îmbunătăţirea nivelului de performanţă al sportivilor juniori şi seniori timişoreni, asigurarea formării din randul tinerilor a unor

Cod FO 63-16,ver.1

viitori sportivi de performanţă în Municipiul Timişoara, atragerea unui numar cât mai mare de practicanţi din randul populaţiei din Timişoara.

Cap. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract se încheie pe perioada anului 2014, începand cu data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local prin care s-a aprobat asocierea şi pană la data de 31.12.2014, cu posibilitatea prelungirii lui, prin acordul părtilor. Cap.IV. CONTRIBUŢIA PĂRTILOR Art.4.Contributia părţilor contractante în cadrul asocierii, este urmatoarea: 4.1. Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: 1. Asigură accesul şi folosinţa gratuită a obiectivelor cu destinaţie sportivă (baze sportive) aflate in proprietate sau administrare, la solicitarea federaţiei sportive, pentru acţiunile sportive organizate : a) pune la dispozitie Sala Polivalentă Olimpia, pe perioada 12- 16.03.2014, pentru ” Internaţionalele de Badminton ale României ”, ediţia a 9-a, Timişoara; b) pentru alte programe din calendarul FR Badminton, in limita programului disponibil şi conform programării stabilite de comun acord cu reprezentanţii Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale- Biroul Baze Sportive; 2.(1) Contribuie financiar pentru anul 2014, cu suma de 75.000 lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’); (2) Contribuţia financiară se efectuează pentru activitatea sportivă şi programele cuprinse în calendarul competiţional intern şi internaţional al F.R. Badminton, din anul 2014, prevazute în Anexa 2 la prezentul contract, distribuită astfel : a) suma maxima de 45.000 lei, pentru ” Internaţionalele de Badminton ale României ”, ediţia a 9-a, Timişoara; se achita pentru durata perioadei necesară pregătirii, promovării, organizării şi desfăşurării programului sportiv; b) diferenţa din contribuţia financiară aprobată, în suma minima de 30.000 lei, pentru alte programe sportive din calendarul F.R. Badminton; 3. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contribuţiei Municipiului Timişoara în cadrul asocierii, sunt precizate în Anexa 1 la prezentul contract, elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, art.69 alin.(1)si (2), privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive a activitatilor si naturii de cheltuieli finanţate, în baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă. 4.2. Federaţia Româna de Badminton contribuie în cadrul asocierii, cu urmatoarele: 1. Administrează sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea în mod exclusiv a cheltuielilor din activitatea sportivă a federaţiei sportive, conform categoriilor precizate în Anexa1 şi numai în scopul pentru care a fost încheiată prezenta asociere ; 2. Asigură acoperirea tuturor cheltuielilor, cu excepţia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.,subpct.2, necesare asigurării condiţiilor organizatorice şi materiale pentru desfaşurarea programelor sportive din calendarul intern şi international, prevăzute în Anexa 2 la contract; 3. Are obligaţia realizării pe durata asocierii a obiectivelor de performanţă si indicatorilor prevazuti în Anexa 3 la prezentul contract;

Cod FO 63-16,ver.1

4. Intocmeste şi transmite lunar sau periodic catre Municipiul Timişoara, rapoarte financiare, însotite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate din contribuţia financiară şi resurse proprii, care stau la baza achitării tranşelor din contribuţia financiară; 5. Realizeaza parteneriate cu şcoli din Municipiul Timişoara, în vederea promovării şi implementării badmintonului în scoli; 6. Acordă la toate acţiunile sportive organizate acces gratuit tuturor persoanelor, cu excepţia actiunilor caritabile; 7. Promovează imaginea Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara pe toate materialele promoţionale aferente acţiunilor sportive şi evenimentele media; 8. Prin atitudinea, comportamentul şi manifestările lor, conducatorii, sportivii si angajaţii Federaţiei, vor promova un climat de fair-play şi nu vor afecta imaginea Municipiului Timişoara; 9. Participă la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin acţiuni sportive demonstrative ; 10. Prezintă la începutul fiecărui sezon competiţional, calendarul sportiv competiţional şi întocmeste împreună cu Biroul Baze Sportive programul de activităti derulate în cadrul obiectivelor sportive. Neprezentarea calendarului sportiv competiţional va atrage de la sine pierderea gratuităţii sau neprogramarea acţiunilor sportive la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1; 11. Reprogramează antrenamentele sau/si competitiile, la solicitarea Municipiului Timişoara în cazurile în care acesta organizează acţiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de investitii si reparaţii curente la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 12. Respecta Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 13. Va realiza obligatiile legale care revin organizatorilor competitiilor sportive pentru prevenirea si combaterea violentei in sport; 14. La finele semestrului I din editia competitionala 2014, va transmite Municipiului Timisoara o informare privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse la pct. 4.2. Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012. (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse in Anexa 3, impuse ca obligatorii, duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate pana la finalul semestrului I 2014, conform contractului. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. Cap.V. MODALITATI DE PLATA Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel: 5.1. In baza contractului de asociere,se va achita un avans de maxim 30% din contributia prevazuta la art.4, pct.4.1.,subpct.2, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre federatia sportiva;

Cod FO 63-16,ver.1

5.2. Va efectua platile prezentului contract, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. 5.3.Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentului contract si 31.12.2014, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada. Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art.6. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la initiativa uneia dintre acestea; c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către federatie a obligaţiilor stipulate la art.4, pct.4.2, subpct.1, 2, 3, 4 si 5 din contract, fiind considerate de către părţi ca reprezentând obligaţii esenţiale în prezentul contract. d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligaţii, contractul se va putea rezilia sau federatia va fi obligata la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timişoara, prin plata de daune- interese, în condiţiile dreptului comun. Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE Art.8.(1) Activitatea financiară a F.R. Badminton, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. (2) În acest sens, federatia va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele aprobate prin hotărârea de consiliu local, in baza prezentului contract de asociere. (3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (4) In situatia in care se constata ca sume din contributia financiara alocata din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiva. Art. 9. In baza informatiilor primite de la federatie, Municipiul Timişoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre structura sportiva. Art.10. Municipiul Timisoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale F.R. Badminton, cu excepţia celor stipulate în prezentul contract.

Cod FO 63-16,ver.1

Cap.IX. LITIGII Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material. Art.12. Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, FEDERATIA ROMANA DE BADMINTON PRIMAR, PRESEDINTE,

NICOLAE ROBU ANIMONA HUTU

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE, AVIZAT JURIDIC,

Cod FO 63-16,ver.1

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE BADMINTON Anexa nr. 2 la contractul de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. _________ /___________.2014

Acţiunile/activităţile din cadrul calendarului competiţional sportiv intern şi internaţional al Federaţiei Române de Badminton

-organizate la Timişoara, în perioada 01.03.- 31.12.2014

Nr. crt.

Denumirea acţiunii/activităţii

Locul de desfăşurare

Perioada acţiunii

Număr de participanţi

Alte menţiuni

a. Internaţionalele de Badminton ale

României, ediţia a

9-a

Timişoara

oct 2013- mar.2014

1. Promovarea turneului -înscrierea turneului în calendarul 2013-2014 al Badminton Europe / Badminton World

Federaţion; obţinerea

licenţei BE;

-promovare pe site,

media

-invitaţii către

federaţii naţionale.

Timişoara Bucureşti

oct.2013- mar.2014

Echipa proiectului

2. Pregătirea logistică -poavazare sală concurs+anexe -montare terenuri/ echipamente conexe

Sala Olimpia 7.03-12.03. 12-16.03.

Echipa proiectului

3. Preliminar- turneu: -sosire participanţi -sedinţa tehnică -antrenamente de acomodare

Timişoara Complexul Banu Sport

11.03-12.03 Echipa proiectului; participanti

4. Desfăşurarea Turneului - program concurs:

joi, 13.03. –

calificări;

vineri, 14.03 - tablou

principal;

sâmbătă, 15.03. –

sferturi şi

Timişoara Complexul Banu Sport

14.03.-17.03 13.03-15.03

Echipa proiectului; Participanţi estimaţi după ediţia 2013: peste150 de

sportivi,

din peste 30

Cod FO 63-16,ver.1

semifinale;

duminică,16.03.-

finalele

-program turistic

participanţi

-promovare ”Timişoara

Capitală cultural

europeană’’

de ţări, de

pe 5

continente

5. Încheiere turneu -demontare echipamente -evaluare turneu

Timişoara Complexul Banu Sport

16.03-19.03. 20-30.03.

Echipa proiectului; participanţi

b. Alte programe sportive Nr. crt.

Denumirea acţiunii/activităţii

Locul de desfăşurare

Perioada acţiunii

Număr de participanţi

Alte menţiuni

1. Concurs de badminton „Shuttle Time” pentru copii – cl.I-VIII

Fundaţia Rudolf Walther

mai 2014

Peste 100 Se adresează copiilor din scolile unde se practica badmintonul 4 categorii de varsta

2. Cupa firmelor – badminton pentru amatori - ediţia a 3-a

Complexul Banu Sport

mai 2013

Peste 100 Fondurile adunate vor fi folosite pentru proiectul „Badmintonul în şcoli – Shuttle Time”

3. Cupa Bega – concurs pentru seniori, amatori şi veterani

Complexul Banu Sport

mai- iunie 2014

70

4. Cupa „1 Iunie” Lic. Ferdinand I 1.06.2014 20 Concurs pentru copiii incepatori de la CSM Timisoara/ scoli

4. Concurs de badminton „Shuttle Time” pentru copii

Timişoara iunie 2014

Peste 100 Se adresează copiilor din şcolile unde se practică badmintonul 4 categorii de varstă

5. Cupa presei Timişoara Iunie/sept 2014

30

6. Campionatul Naţional pe Echipe U19 + Cupa României U19

Complexul Banu Sport

Iunie 2014

50

7. Concurs open pentru copii – toate categoriile de vârsta

Timişoara August/ sept 2013

150

8. Concurs de badminton „Shuttle Time” pentru copii

Timişoara sept. 2014

Peste 100 Se adresează copiilor din şcolile unde se practică badmintonul 4 categorii de varstă

Cod FO 63-16,ver.1

9. Campionatul National U19

Timişoara sept. 2014

40

10 Campionatul Naţional de Tineret (U23)

Timişoara sept. 2014

40

11 Campionatul Naţional de seniori, amatori si veterani

Banu Sport nov. 2014

190

12 Concurs de badminton „Shuttle Time” pentru copii – cl.I-VIII

Timişoara dec. 2014

80 Turneu final pt. copiii din şcolile unde se practică badmintonul 4 categorii de varsta

13 Acţiuni de promovare a sportului alături de Primăria Timişoara, DJST, Decathlon etc

Timişoara Iunie-sept 2014

30-40 „Săptămâna mobilităţii”, acţiune de promovare a badmintonului org. la Decathlon

14 Alte competiţii pentru copii si amatori

Timişoara iunie-dec. 2014

30-40

Municipiul Timişoara, Federaţia Română de Badminton, Direcţia Instituţii Şcolare, Preşedinte,

Medicale, Sportive şi Culturale, Animona Huţu Mihai Costa-director Ion Craşovan-şef birou

Cod FO 63-16,ver.1

FEDERAŢIA ROMÂNA DE BADMINTON Anexa nr. 3 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr.____________ /_________.2014 Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare din cadrul programelor sportive ’’ Promovarea sportului de performanţa’’ şi ’’ Sportul pentru Toţi’’ în cadrul structurii sportive FR Badminton , în perioada 01.03.-31.12.2014 A.Scopul: Prezenta asociere are ca obiect finanţarea şi realizarea în comun de către părţile contractante a unor activităţi sportive de performanţă si recreative: a) organizarea şi desfăşurarea programului sportiv ” Internaţionalele de Badminton ale României ”, editia a 9-a, Timişoara, în perioada 13-16 martie 2014;

b) desfăşurarea altor programe sportive în Timişoara, cuprinse în calendarul competiţional intern şi internaţional al Federaţiei Române de Badminton, din ediţia competiţională 2014; B.Obiective: B1: Obiectivul general: asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale de practicare a jocului de badminton la nivel de performanţă şi recreativ, precum şi promovarea imaginii Municipiului Timişoara în plan naţional şi internaţional B2: Obiective specifice: a) pentru ”Internaţionalele de Badminton ale României”: promovarea sportivilor români şi timişoreni, îmbunătăţirea pregătirii lor sportive prin participarea alături de sportivi de valoare din lume într-o competiţie internaţională oficială cuprinsă în circuitul european; îmbunătăţirea gradului de motivare în pregătire al sportivilor juniori şi seniori din Timişoara; popularizarea badmintonului ca sport recreativ în rândul spectatorilor prezenţi pe durata turneului, atragerea unui număr cât mai mare de tineri practicanţi pentru a deveni viitori sportivi de performanţă în Municipiul Timişoara; promovarea imaginii Municipiului Timişoara în plan naţional şi internaţional prin continuitatea turneului, si totodată, promovarea Timişoarei ca şi Capitală Culturală Europeană; b) pentru alte programe sportive din calendarul F.R. Badminton:1-program de performantă:organizarea la Timişoara a unor competiţii oficiale: Campionatul Naţional U 19 ani pe echipe şi individual,Cupa României U19 ani.; Campionatul Naţional de seniori, amatori si veterani; asigurarea calendarului sportiv si participarea în competiţie a celor mai buni sportivi;

Cod FO 63-16,ver.1

2- program de iniţiere: practicarea badmintonului ca sport recreativ de către participanţii din firme şi atragerea copiilor participanţilor în scopul practicării badmintonului; realizarea implementării badmintonului în şcoli; asigurarea creşterii continue a numărului de elevi practicanţi; selecţia unui număr cât mai mare de copii practicanţi în grupe de începători; crearea infrastructurii necesare în şcoli pentru practicarea badmintonului: suport tehnic, logistică, echipamente. C. Indicatori: C1: Indicatori de eficienţă: optimizarea costurilor medii pe acţiunile din calendar/ participant; utilizarea bugetului disponibil pentru acoperirea cheltuielilor în vederea derulării optime a tuturor acţiunilor din calendarul federaţiei, cf Anexei 2; C2: Indicatori fizici: 1)-programe de performanţă: a) -organizarea optimă a Turneului internaţional de badminton cu toate acţiunile conform Anexei 2-a; -derularea turneului, conform regulamentului internaţional, cu toate cele 5 probe: - simplu femei, simplu bărbaţi, dublu femei, dublu bărbaţi, dublu mixt;-desfăşurarea turneului

în structură cu calificări si tabloul principal de 32; participanţi:

peste 150 sportivi din peste 30 de ţări; 75 oficiali şi arbitri. -organizarea optimă a 3 competiţii oficiale de badminton de performanţă cf. Anexei 2; 2)-programe de iniţiere, recreative: -organizarea ’’Cupei firmelor’’,pentru amatori - ediţia a 3-a: înscrierea unui număr cît mai mare de practicanţi din firme, împreună cu copiii lor; - -promovarea unor parteneriate cu şcoli pentru practicarea badmintonului; dotarea cu echipamente din veniturile realizate în Cupa Firmelor a şolilor cu elevi practicanţi; creşterea numărului de elevi practicanţi, în cît mai multe şcoli;- organizarea unui concurs pentru badminton recreativ ’’Cupei Bega’’ – concurs pentru seniori, amatori si veterani; -derularea unui program de selecţie din randul elevilor, pentru secţiile de începători ale cluburilor locale prin organizarea a minm 3 concursuri open / Shuttle Time pentru elevi; C3: Indicatori de rezultat: a)-derularea tuturor acţiunilor din calendarul Internaţionalele Romaniei, conform graficului; -obţinerea calificativelor superioare din partea oficialilor Federaţiei Europene de Badminton care monitorizează si evaluează organizarea programului sportiv; -participarea în calificări cu minim 10 sportivi români, din care 5 timişoreni; -calificarea a minim 4 sportivi români pe tabloul principal; - creşterea performanţelor sportive în cluburile concurente prin participarea la competiţiile oficiale de performanţă; - creşterea numărului de parteneriate cu şcoli locale; - realizarea de venituri din concursurile recreative pentru amatori si dotarea cu echipamente a unui număr cît mai mare de şcoli partenere; -realizarea unor poli de dezvoltare a badmintonului în şcoli prin creşterea numărului de elevi practicanţi; - mărirea numărului de sportivi începători selecţionaţi pentru sportul de performanţă.

Municipiul Timişoara, Federaţia Română de Badminton, Direcţia Instituţii Şcolare, Preşedinte,

Cod FO 63-16,ver.1

Medicale, Sportive şi Culturale, Animona Huţu Mihai Costa-director Ion Craşovan-şef birou

Cod FO 63-16,ver.1

Clubul Sportiv / Asociatia sportiva………. Timisoara Anexa nr. 1 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2013 Cap.I. Consideratii generale Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva contractanta din contributia financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare . Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele mentionate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive. În înţelesul acestor acte normative, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA);

Cod FO 63-16,ver.1

7.structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive. 8. participanţii la acţiunile sportive : a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : (1)- sportivi; (2)- antrenori; (3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. (4) La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de norme, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. (5) Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii. Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, pentru participantii la actiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timisoara

Cod FO 63-16,ver.1

– in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila Baza legala Documente justificative

1. Cheltuieli de transport :

1.1. (1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia :

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante ( parc auto al clubului ); c) cu mijloace de transport în comun; d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; e) cu avionul, clasa economică; f) cu navele de călători, după tariful clasei I; g) cu autoturismul proprietate personala, în condiţiile legii. (2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii. 1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Timisoara : a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanţilor se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate

Art. 9 -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie sportiva -bilet tren/avion/alte mijloace sau alte documente fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili; -contract cu furnizorii de servicii; contract de comodat; -transport auto propriu- combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor din club, autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ); - cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei economice

Cod FO 63-16,ver.1

personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii.

1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I. 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

1.5. (1)La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -documente fiscale pe categorii cheltuieli

Cod FO 63-16,ver.1

2. Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la competiţiile sportive interne : a) în unităţile de cazare pentru sportivi; b) în cămine şcolare sau studenţeşti; c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri cu tarife negociate până la categoria 3 stele inclusiv; (2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe/sau aparthoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama cazare/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli -contract de inchiriere pentru locuinte

2.2.Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

Art.12(2)

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate: a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare.

Art.12(3);

3. Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în Art.13 (1),(2), -referat justificativ pentru

Cod FO 63-16,ver.1

Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferenţiază pe categorii de acţiuni : a) Competiţii sportive interne:

- de nivel orăşenesc sau municipal: până la 35 - lei - de nivel judeţean: până la 40 - de nivel zonal sau interjudeţean: până la 50 - de nivel naţional: până la 55

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz, de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport: până la 55 lei; c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport : până la 60 lei; d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Municipiul Timisoara se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. e) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune. f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

(3),(4) fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama masa/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli

(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

conform Art.13(5),(6), (7),(8),(9), (10)

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort

Art.14,art.15, art.16;

Cod FO 63-16,ver.1

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează: a) cluburile sportive, pentru sportivii din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 450 lei lunar/persoană. Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentaţie de efort. (2) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane Art.17 Regulamente /Hotarari FR

(1)Structurile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele normativelor si coroborat cu regulamentele si hotararile federatiilor sportive /asociatiilor judetene. (2) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (3) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia medicilor, sau conform Regulament Federatie (4) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezenta anexa, impozitată în

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor -lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata -documente fiscale pe categorii servicii

Cod FO 63-16,ver.1

conformitate cu prevederile legale. 6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a

echipamentului sportiv şi a altor bunuri Art.18;

(1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor: -anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului -pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi (2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii de cheltuieli

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

Art.20(2), Art.21

(1)Structurile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv; (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimaţi :cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

Cod FO 63-16,ver.1

postoperatorii ale acestora. (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

9. Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23, Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h) activităţi culturale; i) plata lectorilor şi a translatorilor; j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei ; (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua:

Art.22(1) Art.22(2)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

Cod FO 63-16,ver.1

a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. (3) La acţiunile sportive internaţionale in tara si strainatate, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri pana la 2000 lei/actiune. (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale ;

Art.23

10. Premii, indemnizatii, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) si alin.(3) ;art. 26, art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ; (1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative: 1.cupe europene intercluburi:loc I=2100 lei/loc II=1500 lei/loc III=1000 lei; 2.campionate nationale: a) sporturi individuale:- senioriI=1400lei/II=1100lei/III=900 lei - tineret si juniori I: I=900lei/II=600lei/III=400lei - juniori II-cadeti: I=700lei/II=500lei/III=300lei b) jocuri sportive: –senioriI=2800lei/II=2100lei/III=1400 lei

Art. 25 alin.(1) pct. l),m),n) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -documente contabile de plata

Cod FO 63-16,ver.1

-tineret si juniori I: I=2100lei/II=1400lei/III=1000lei - juniori II-cadeti: I=1400lei/II=1000lei/III=700lei 3.Cupa Romaniei: -discipline sportive individuale: I=1000lei/II=800lei/III=600lei -jocuri sportive: I=2100lei/II=1400lei/III=1100lei (2)Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice- pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%. (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală. (4) Sportivii premiaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin; Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de A.N.S.T si C.O.S.R. (5)La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută. (6)La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel: a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei. Premiile se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv.

Art.26 Art.27 Art.28 Art.29(1)

Cod FO 63-16,ver.1

(8) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei şi, respectiv, 150 lei/persoană. (9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Autoritatea Naţionala pentru Sport si Tineret si federaţiile sportive naţionale, conform normativelor.

Art.29(2) Art.30(3),(4)

B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti : (1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A- alin. (1),(4), se stabileşte conform prevederilor normativelor.

Art. 32 si Art.33.

C). alte premii acordate la actiuni sportive: (1) la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40, Art.46;

D). indemnizatii: Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada

Art.47(3) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot

Cod FO 63-16,ver.1

competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei de lot naţional, în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 560 lei –seniori, respectiv maxim 400 lei-juniori.

sportivi/staff tehnic -state de plata

11. Dispozitii finale: (1)Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. (2) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive (3)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. (4)Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.51 Art.52 Art.53 Art.56

Documentele justificative originale ale structurii sportive se depun in copie xerox cu viza’’conform cu original’’

Municipiul Timisoara, Clubul Sportiv/Asociatia------ Timisoara, Directia Economica, Directia Institutii Scolare,

Medicale, Sportive si Culturale,

Atasament: Referat.pdf

1

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale. SC2014-3918/17.02.2014

APROBAT, PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Badminton şi

acordarea contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe anul 2014

Prin adresa înregistrată cu nr.SC2014-002259/30.01.2014, Federaţia Română de Badminton propune realizarea unui parteneriat prin asociere cu Municipiul Timişoara, pentru finanţarea şi realizarea în comun a activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea programului sportiv ” Internaţionalele de Badminton ale României ”, editia a 9-a, Timişoara, 13-16 martie 2014, respectiv si pentru alte programe sportive care se vor desfăşura în Timişoara, cuprinse în calendarul competiţional intern si internaţional al Federaţiei Române de Badminton, în ediţia competiţională 2014. Contribuţia financiară solicitată pentru anul 2014 este în suma de 75.000 lei, din care pentru buna promovare, organizare şi desfăşurare a turneului se solicită un sprijin financiar în sumă 45.000 lei, necesară în februarie şi martie 2014 pentru acoperirea unor cheltuieli din bugetul total estimat de 270.000 lei necesar organizării acestui turneu internaţional. Din expunerea de motive prezentată în materialul depus de

Federaţie, se pot menţiona urmatoarele:

- În perioada 13-16 martie 2014, Timişoara devine capitala badmintonului internaţional.

La iniţiativa Federaţiei Romane de Badminton vor avea loc Internaţionalele

României / Romanian Internaţional, competiţie de tradiţie, cuprinsă în

Circuitul European de Badminton 2013-2014.Primul concurs din Circuitul

European, organizat şi desfăşurat in România, a avut loc la Timişoara, în

anul 2006 – Banuinvest Internaţional, competiţie care incepând cu anul

2013, se desfăşoară sub o nouă titulatură - Internaţionalele României şi

care, în 2014 ajunge la cea de-a 9-a editie.

- La ediţia de anul trecut au participat 170 de sportivi, din 33 de ţări, de pe 5 continente,

inclusiv Coreea (a doua echipă din lume ca valoare) a fost prezentă cu

echipa de juniori. - Pentru editia 2014 federaţia anticipează un eveniment de amploare, dotat cu

premii de 5000 de dolari şi organizat după toate standardele internaţionale. Se

mizează pe prezenţa unor sportivi din cele mai îndepărtate colţuri ale

lumii, precum Indonezia, Statele Unite ale Americii, Canada, Brazilia,

Mauriţius, Mexic, Africa de Sud, Austria, Anglia, Finlanda, Italia,

Portugalia, Rusia, Franţa sau Grecia. De asemenea, sunt aşteptaţi peste 50

de oficiali şi arbitri străini şi români.

- Turneul face parte din Circuitul European de Badminton 2013 – 2014, organizat de

i SĂ

2

Federaţia Europeană de Badminton (www.badmintoneurope.com) şi punctează în

clasamentul mondial al BWF (Badminton World Federation)

www.bwfbadminton.org.

- Turneul Internationalele de Badminton ale României reprezintă un eveniment prin care

se va reuşi promovarea numelui oraşului Timişoara peste hotare,

demonstrănd că ne ridicăm la nivelul aşteptărilor comparativ cu orice alt

oraş european. Pe perioada turneului se va promova Timişoara - Capitală Culturală

Europeană, aşa cum s-a făcut şi la ediţia din 2013, în urma acordului de

parteneriat încheiat la data de 08.03.2013, între Federaţia Română de

Badminton şi Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană. FP53-01,ver.1

- Pentru a creşte standardele atinse în 2013, la ediţia din martie 2014 se doreşte

atragerea unui număr cît mai mare de spectatori în sală (între timp în

şcolile din Timişoara sunt sute de copii care practică badmintonul prin

programul “Badmintonul în şcoli - Shuttle Time”). Prin contractul de

parteneriat încheiat între FRB şi TVR Timişoara se vor transmite, în

direct, pe postul cu acoperire natională, finalele turneului, dar şi

meciuri de pe tabloul principal, faza sferturilor si semifinalelor. Din

acest motiv federaţia a mutat desfăşurarea turneului din Complexul Banu

Sport în Sala Polivalentă” Constantin Jude”(Olimpia) Timişoara.

- Fiecare turneu este analizat de Federaţia Europeană în funcţie de peste 20 de criterii şi pe baza acestei evaluări se face clasarea la nivel European. Calificativele obţinute de Turneul din Timişoara au fost foarte bune la fiecare ediţie de concurs.Ţinând cont de participarea numeroasă din fiecare an, organizatorii consideră că s-a reuşit o promovare pozitivă a numelui oraşului Timişoara peste hotare. Mulţi dintre sportivii înscrişi în turneu, oficiali si arbitri, revin în fiecare an tocmai datorită bunei organizări şi a atmosferei timişorene.

- La fiecare ediţie a turneului se organizează turul oraşului Timişoara şi vizitarea principalelor obiective turistice, iar toţi oficialii şi arbitrii primesc cadou din partea organizatorilor suveniruri constând din dvd-uri, cărţi s.a. cu imagini reprezentative ale oraşului Timişoara.Turneul aduce oraşului Timişoara şi beneficii din turismul sportiv, prin prezenţa tuturor participanţilor vizitatori ai oraşului nostru din ţară şi străinătate, respectiv din alte servicii şi produse consumate.

- Pentru susţinerea altor programe sportive derulate în Timişoara din calendarul F.R.

Badminton:1- referitor la programele de performanţă este importantă organizarea la Timişoara a unor competiţii oficiale: Campionatul National U 19 ani pe echipe si individual,Cupa Romaniei U19 ani.; Campionatul Naţional de seniori, amatori si veteran, asigurand participarea în competiţie a celor mai buni sportivi; 2-referitor la programele de iniţiere obiectivele sunt practicarea badmintonului ca sport recreativ de catre participanţii din firme si atragerea copiilor participanţilor în scopul practicării badmintonului; realizarea implementării badmintonului în şcoli; asigurarea creşterii continue a numărului de elevi practicanţi; selecţia unui număr cît mai mare de copii

3

practicanţi în grupe de începători; crearea infrastructurii necesare în şcoli pentru practicarea badmintonului: suport tehnic, logistica, echipamente. Având în vedere cele prezentate şi analiza documentaţiei depuse de F.R.Badminton, înaintăm propunerea privind aprobarea asocierii între Municipiul Timişoara şi F.R.Badminton, precum şi pentru alocarea sumei de 75.000 lei ca şi contribuţie financiară de la bugetul local, pentru activitatea sportivă şi programele cuprinse în calendarul competiţional intern si internaţional al F.R. Badminton, din anul 2014.

Menţionăm că prin HCLMT nr.3 /28.01.2014 a fost aprobat bugetul local pe anul 2014, care prevede la cap 67.02.05.01- Sport suma de 18.000.000 lei pentru parteneriatele locale în sport. Din aceasta suma este disponibilă contribuţia financiară propusă pentru FR Badminton, în valoare de 75.000 lei. Asocierea dintre F.R.Badminton şi Municipiul Timişoara are ca obiective principale: a) pentru ”Internaţionalele de Badminton ale României”: promovarea sportivilor români şi timişoreni, îmbunătăţirea pregătirii lor sportive prin participarea alături de sportivi de valoare din lume într-o competiţie internaţională oficială cuprinsă în circuitul european; asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale de practicare a jocului de badminton la nivel de performanţă, îmbunătăţirea gradului de motivare în pregătire al sportivilor juniori şi seniori din Timişoara; popularizarea badmintonului ca sport recreativ în rândul spectatorilor prezenţi pe durata turneului, atragerea unui număr cât mai mare de tineri practicanţi pentru a deveni viitori sportivi de performanţă în Municipiul Timişoara; promovarea imaginii Municipiului Timişoara în plan naţional şi internaţional prin continuitatea turneului, si totodată, promovarea Timişoarei ca şi Capitală Culturală Europeană;

FP53-01,ver.1

b) pentru alte programe sportive din calendarul F.R. Badminton: promovarea si dezvoltarea activităţii sportive de performanţă si recreative, asigurarea condiţiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinei sportive badminton la nivel de performantă si nivel de începători în şcoli, îmbunătăţirea nivelului de performantă al sportivilor juniori si seniori timişoreni, asigurarea formării din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performantă în Municipiul Timişoara, atragerea unui număr cât mai mare de practicanţi din randul populaţiei din Timişoara.

Derularea asocierii se va derula în baza contractului de asociere , anexă la hotarârea de consiliu, care cuprinde toate clauzele asocierii, dintre care menţionăm contribuţia părţilor contractante : 1). Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele : 1. Asigura accesul şi folosinţa gratuită a obiectivelor cu destinatie sportivă (baze sportive) aflate în proprietate sau administrare, la solicitarea federaţiei sportive, pentru acţiunile sportive organizate : a) pune la dispoziţie Sala Polivalentă Olimpia, pe perioada 12- 16.03.2014, pentru ” Internaţionalele de Badminton ale României ”, editia a 9- a, Timişoara; b) pentru alte programe din calendarul FR Badminton, în limita programului disponibil si conform programării stabilite de comun acord cu reprezentanţii Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive si Culturale- Biroul Baze Sportive; 2.(1) Contribuie financiar pentru anul 2014, cu suma de 75.000 lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’); (2) Contribuţia financiară se efectuează pentru activitatea sportivă si programele cuprinse în calendarul competiţional intern si internaţional al F.R. Badminton, din anul 2014, prevăzute în Anexa 2 la prezentul contract, distribuita astfel : a) suma maxima de 45.000 lei, pentru ” Internaţionalele de Badminton ale României ”, editia a 9-a, Timişoara; se achită pentru durata perioadei necesară pregătirii, promovării, organizării şi desfăşurării programului sportiv; b) diferenţa din contribuţia financiară aprobată, în sumă minimă de 30.000 lei, pentru alte programe sportive din calendarul F.R. Badminton;

4

3. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contribuţiei Municipiului Timişoara în cadrul asocierii, sunt precizate în Anexa 1 la prezentul contract, elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice si sportului, art.69 alin.(1) şi (2), privind cuprinderea în contractul încheiat între Municipiul Timişoara si structurile sportive a activităţilor şi naturii de cheltuieli finanţate, în baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

În situaţia în care se constată ca sume din contribuţia financiară alocată din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate în scopul atingerii obiectului asocierii sau/şi conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportivă. 2). F.R. Badminton contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: 1. Administrează sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea în mod exclusiv a cheltuielilor din activitatea sportivă a federaţiei sportive, conform categoriilor precizate în Anexa1 şi numai în scopul pentru care a fost încheiată prezenta asociere ; 2. Asigură acoperirea tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.1).,subpct.2, necesare asigurării condiţiilor organizatorice şi materiale pentru desfăşurarea programelor sportive din calendarul intern si internaţional, prevăzute în Anexa 2 la contract; 3. Are obligaţia realizării pe durata asocierii a obiectivelor de performanţă şi indicatorilor prevăzuţi în Anexa 3 la prezentul contract; 4. Întocmeşte şi transmite lunar sau periodic către Municipiul Timişoara, rapoarte financiare, îsoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate din contribuţia financiară şi resurse proprii, care stau la baza achitării tranşelor din contribuţia financiară;

FP53-01,ver.1 5. Realizează parteneriate cu şcoli din Municipiul Timişoara, în vederea promovării şi implementării badmintonului în şcoli; 6. Acordă la toate acţiunile sportive organizate acces gratuit tuturor persoanelor, cu excepţia acţiunilor caritabile; 7. Promovează imaginea Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara pe toate materialele promoţionale aferente acţiunilor sportive şi evenimentele media; 8. Prin atitudinea, comportamentul si manifestările lor, conducătorii, sportivii şi angajaţii Federaţiei, vor promova un climat de fair-play şi nu vor afecta imaginea Municipiului Timişoara; 9. Participă la acţiunile organizate de consiliul local la care este invitată, prin acţiuni sportive demonstrative ; 10. Va realiza obligaţiile legale care revin organizatorilor competiţiilor, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport, va promova olimpismul şi spiritul de fair-play. Celelalte clauze contractuale definesc condiţiile asocierii şi modul de execuţie a contractului de asociere între Municipiul Timişoara şi FR Badminton.

Din aceasta suma este disponibilă contribuţia financiară propusă pentru FR Badminton, în valoare de 75.000 lei.

Având în vedere cele menţionate, propunem aprobarea asocierii între Municipiul Timişoara şi Federaţia Română de Badminton şi înaintăm pentru analiză , avizare şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

5

Viceprimar, Pt.Secretar, Dan Diaconu Simona Drăgoi

Director Direcţia Economică, Director Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive si Culturale, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Biroul Baze Sportive, Ion Craşovan Avizat Juridic, Daniela Ştefan

FP53-01,ver.1