keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 50/24.07.2012 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu sectii de discipline sportive individuale si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe semestrul al II-lea al anului 2012

24.07.2012

Hotararea Consiliului Local 50/24.07.2012
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu sectii de discipline sportive individuale si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe semestrul al II-lea al anului 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-6612/13.07.2012 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Adresele inregistrate de la structurile sportive, privind solicitarile de acordare a contributiei financiare din partea Municipiului Timisoara pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2012;
Ţinând seama de Anexa la Raportul de evaluare pe semestrul I, cu nr. SC2012- 4220 /10.07.2012, cu propunerile privind acordarea contributiilor financiare pe semestrul al II-lea al anului 2012, avizata de Comisia de evaluare si analiza a modului de realizare a obiectivelor de catre structurile sportive asociate cu Municipiul Timisoara , numita prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/26.06.2012;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului,modificată;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) si (e), alin. 6 lit. (a), pct. 6 alin.7 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1.(1)Se aprobă asocierea, pe perioada semestrului al II-lea al anului 2012 , între Municipiul Timişoara si structurile sportive cu sectii de discipline sportive individuale, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Scopul asocierii este finantarea si realizarea in comun de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinelor sportive individuale la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si seniori din cluburile sportive, asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performanta in Municipiul Timisoara, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international.

Art.2.(1) Se aproba Contractul de asociere-cadru dintre Municipiul Timişoara şi structurile sportive cu sectii de discipline individuale, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Obiectul contractului de asociere este finanţarea şi realizarea în comun a activitatilor sportive din semestrul al II-lea al anului 2012, aferente pregatirii intercompetitionale si calendarelor competitionale ale sectiilor cluburilor, in conformitate cu calendarele sportive ale federatiilor sportive nationale.

Art.3.(1) Se aproba contributiile financiare pe semestrul al II-lea al anului 2012, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05."Servicii recreative şi sportive"), pentru activitatile sportive ale structurilor sportive, in sumele prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre.

Art.4: (1)Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5 :(1) Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI VEZI NOTA

Atasament: Referat.pdf

COD FP 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2012-6610 /13.07.2012

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe

semestrul al II-lea al anului 2012 In bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2012, aprobat prin H.C.L.M.T. nr.41/07.02.2012, s-a prevazut la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.373.880 lei, suplimentata prin rectificarea de buget efectuata in trimestrul al II-lea, la valoarea de 4.573.880 lei. Din aceasta suma s-au alocat contributii financiare pe semestrul I al anului 2012, in valoare totala de 3.248.288 lei, care a fost avizata de Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara, constituită în baza HCL nr.516/25.11.2008. Rezulta ca pentru trimestrul al III-lea a ramas disponibila o suma de 1.325.592 lei. Prin rectificarea de buget local din trimestrul al III-lea, s-a aprobat suplimentarea la cap.67.02.05.01-Sport cu suma de 2.555.900 lei, astfel incat pentru semestrul al II-lea 2012 avem un disponibil total de 3.881.492 lei. Avand in vedere solicitarile cluburilor sportive pentru sustinerea activitatii sportive in semestrul al II-lea, propunem alocarea unor contributii financiare pe acest semestru catre cluburile sportive care au in structura sectii de jocuri sportive, in valoare totala de 1.235.000 lei. Aceasta valoare a fost cuprinsa in Anexa cu nr. SC 2012- 4220 / 10.07.2012, continand propunerile privind acordarea contributiilor financiare pe semestrul al II-lea 2012, care a fost avizata de Comisia de evaluare si analiza a modului de realizare a obiectivelor de catre structurile sportive asociate cu Municipiul Timişoara, constituită în baza HCL nr.9/26.06.2012 . Structurile sportive mentionate au transmis fiecare in parte, prin Adresele inregistrate, informarea privind rezultatele sportive obtinute si modul de realizare a obiectivelor cuprinse in contractele de asociere derulate anterior, respectiv au solicitat continuarea asocierii si finantarea de catre Municipiul Timisoara a unei cote parti din cheltuielile cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 . Cluburile sportive care solicita asocierea au in structura sectii de jocuri sportive care au istoric si traditie, cu mare impact la publicul timisorean si clasificate in prima categorie de importanta: baschet, handbal, fotbal, volei si rugby. Cluburile au reprezentare cu echipe la masculin si feminin, cuprind sportivi seniori si juniori, respectiv activeaza in primele ligi de seniori si competitii de juniori, in campionatele organizate de catre federatiile sportive nationale. Mentionam ca este foarte importanta asigurarea continuitatii activitatii sportive in cluburile care au echipe de jocuri, prioritar in cele de prima divizie, intrucat aceste echipe atrag tot mai multi spectatori si au creat in randul tinerilor din oras si zona o adevarata emulatie fata de jocurile de baschet, handbal, fotbal, rugby si volei. Fata de cele mentionate finantarea celor mai importante echipe este necesara si oportuna, asigurand premizele obtinerii unor rezultate sportive

COD FP 53 – 01 ver.1 .

2

de exceptie, chiar unice: castigarea titlurilor de campioane nationale la baschet masculin sau rugby. In completare trebuie subliniat faptul ca din sprijinul financiar primit de cluburi, o cota importanta a fost alocata echipelor de juniori si tineret locale, care formeaza si promoveaza sportivi pentru inalta performanta, in loturile actuale al primelor echipe performand jucatori provenind de la echipele de juniori locale. In urma analizei cererilor de finantare depuse si tinand cont de expunerile de motive

precizate in prezentul referat, comisia a propus alocarea pe semestrul al II-lea 2012 a contributiilor financiare prin contracte de asociere, in suma totala de 1.235.000 lei, care se incadreaza in bugetul disponibil aprobat de 3.881.492 lei. Drept pentru care prin prezentul referat propunem aprobarea asocierii dintre Municipiul Timisoara si structurile sportive admise, si stabilirea contributiilor financiare pentru semestrul al II-lea al anului 2012. Lista structurilor sportive admise, cu programele lor sportive, va fi anexă a proiectului de hotărâre de consiliu. Derularea asocierii in anul 2012, cu fiecare club sportive in parte, se va face in urmatoarele conditii: 1. Se aprobă asocierea, pe perioada semestrului al II-lea al anului 2012 , între Municipiul Timişoara si structuri sportive reprezentand jocuri sportive, conform Anexei 1 la hotararea de consiliu local. 2. Scopul asocierii este finantarea si realizarea in comun de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si seniori din clubul sportiv, asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori jucatori de performanta in Municipiul Timisoara, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international. 3. Se aproba contractul de asociere-cadru dintre Municipiul Timişoara şi structurile sportive , conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 4. Se aproba contributiile financiare pe semestrul al II-lea al anului 2012, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activitatile sportive ale structurilor sportive, in sumele prevazute în Anexa nr.1 la hotarârea de consiliu. 5. Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva cuprinsa in calendarele competitionale privind pregatirea intercompetitionala, turul editiei 2012-2013, ale echipelor clubului sportiv/asociatiei…, conform calendarului Federatiei Romane de…, si calendarului international, prevazute in Anexa 2 la prezentul contract. 6. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la contractul de asociere, in baza prevederilor HG nr.1447/2007.

7. Clubul sportiv are obligatia realizarii obiectivelor de performanta si indicatorilor prevazuti in Anexa 3 la contract; 8. (1) La finele turului editiei 2012-2013 a campionatului Diviziei…,clubul va transmite Municipiului Timisoara o informare privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse in Anexa 3. Directia Patrimoniu in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012. (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse in Anexa 3 duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile

COD FP 53 – 01 ver.1 .

3

sportive desfasurate pana la finalul anului 2012, conform contractului. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. 9. Plata contributiei financiare se va efectua astfel: (1) Municipiul Timisoara va achita un avans de maxim 30% din contributia financiara aprobata, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv; (2) Municipiul Timisoara va efectua platile , pentru contributia financiara, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. (3) Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la intrarea in vigoare a prezentului contract si pana la data de 31.12.2012, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada. 10. Clauze speciale: (1) Activitatea financiară a clubului, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara. În acest sens, clubul va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate in baza contractului de asociere. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipelor clubului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (2) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern, clubul sportiv punand la dispozitie intreaga documentatie solicitata. Avand in vedere cele mentionate propunem aprobarea asocierii cu structurile sportive cu echipe de jocuri sportive si a contributiilor financiare ale Municipiului Timisoara pe semestrul al II-lea al anului 2012, conform Anexei 1 la proiectul de hotarare.

Viceprimar, Dan Diaconu Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu Avizat juridic, Alina Jenariu

Director executiv Directia Patrimoniu,

Martin Staia Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Ioan Mihai Costa

Atasament: anexa_2_la_hcl50.pdf

Cod FP 63 –16, ver. 1 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2012- / .2012

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

ANEXA nr.2 la HCL nr. ________ / .2012

CONTRACT DE ASOCIERE

Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- dl.Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. CLUBUL SPORTIV/ASOCIATIA... TIMISOARA, cu sediul in Timisoara,str…., nr…….., cod fiscal nr………………. , cont bancar nr……………………………………, deschis la Banca………………………………………, reprezentat prin d-na/d-nul …………………. ,in calitate de presedinte/ director. Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2. Prezenta asociere are ca obiect finantarea si realizarea in comun de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea disciplinelor sportive individuale la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si seniori din clubul sportiv/ asociatia..., asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performanta in Municipiul Timisoara, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international. Cap. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract se incheie pe perioada semestrului al II-lea al anului 2012, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local prin care s-a aprobat asocierea si pana la data de 31.12.2012, cu posibilitatea prelungirii lui, prin acordul partilor. Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR Art.4.Contributia partilor contractante in cadrul asocierii, este urmatoarea: 4.1. Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: 1. Asigura accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietate sau administrare, la solicitarea clubului sportiv /asociatiei, pentru antrenamentele si actiunile sportive ale sectiilor , in limita programului disponibil si conform programarii stabilite de comun acord cu reprezentantii Directiei Patrimoniu.

Cod FP 63 –16, ver. 1 2

2.(1) Contribuie financiar pentru semestrul al II-lea din anul 2012, cu suma de... lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’). (2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva din calendarele competitionale ale sectiilor clubului sportiv, conform calendarelor federatiilor sportive nationale si calendarului international, prevazute in Anexa 1 la contract.. 4.2. Clubul Sportiv/Asociatia... contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele: 1. administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea in mod exclusiv a cheltuielilor din activitatea sportiva a clubului/asociatiei, conform categoriilor precizate in Anexa1 si numai in scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere ; 2. asigura acoperirea tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.,subpct.2, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea pregatirii sportive optime a sportivilor clubului/asociatiei si participarea la toate actiunile sportive din calendarele competitionale, in care sectiile clubului sunt calificate; 3. are obligatia realizarii pe durata asocierii a obiectivelor de performanta si indicatorilor prevazuti in Anexa 2 la prezentul contract; 4. intocmeste si transmite lunar sau periodic catre Municipiul Timisoara, rapoarte privind realizarea activitatilor, insotite de un raport financiar cu documentele justificative de cheltuieli; 5. realizeaza parteneriate cu cluburi locale de seniori/juniori(dupa caz) , in vederea promovarii juniorilor in cadrul sectiilor de seniori , din cadrul acestora; 6. acorda la toate actiunile sportive organizate acces gratuit tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ; 7. promoveaza imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente actiunilor sportive şi evenimentele media; 8. participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ; 9. prezinta la începutul fiecărui sezon competiţional, calendarul sportiv competitional şi întocmeste împreună cu Serviciul Administrare Patrimoniu-Baze Sportive programul de folosire a obiectivelor sportive încredinţate. Neprezentarea calendarului sportiv competiţional va atrage de la sine pierderea gratuităţii asupra obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1 10. reprogrameaza antrenamentele sau actiunile sportive la solicitarea Municipiului Timişoara în cazurile în care acesta organizează acţiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de investitii si reparaţii curente la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 11. respecta Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 12. prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii clubului, vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara; 13. va realiza obligatiile legale care revin organizatorilor competitiilor pentru prevenirea si combaterea violentei in sport; 14(1) La finele anului 2012 clubul va transmite Municipiului Timisoara o informare privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse la pct.4.2. Directia Patrimoniu in

Cod FP 63 –16, ver. 1 3

baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012. (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse in Anexa 3 duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate pana la finalul anului 2012, conform contractului. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. Cap.V. MODALITATI DE PLATA Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel: 5.1. In baza contractului de asociere,se va achita un avans de maxim 30% din contributia prevazuta la art.4, pct.4.1.,subpct.2, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv; 5.2. Va efectua platile prezentului contract, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. 5.3. Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentului contract si 31.12.2012, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada. Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art.6. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la initiativa uneia dintre acestea; c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club/asociatie a obligaţiilor stipulate la art.4, pct.4.2, subpct.1,2,3 si 4 din contract, fiind considerate de către părţi ca reprezentând obligaţii esenţiale în prezentul contract. d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligaţii, contractul se va putea rezilia sau clubul va fi obligat la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timişoara, prin plata de daune- interese, în condiţiile dreptului comun. Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE Art.8.(1) Activitatea financiară a clubului/asociatiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. (2) În acest sens, clubul/asociatia va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza prezentului contract de asociere. (3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Cod FP 63 –16, ver. 1 4

(4) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern. Art. 9. In baza informatiilor primite de la clubul sportiv/asociatia, Municipiul Timişoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre club/asociatie. Art.10. Municipiul Timisoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale clubului, cu excepţia celor stipulate în prezentul contract. Cap.IX. LITIGII Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material. Art.12. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, CLUBUL SPORTIV/ ASOCIATIA… PRIMAR, PRESEDINTE/ DIRECTOR,

NICOLAE ROBU

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

DIRECTIA PATRIMONIU, AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 63 –16, ver. 1 5

Clubul /Asociatia sportiva………. Timisoara Anexa nr. 1 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2012

Actiunile/activitatile din cadrul calendarului competitional sportiv al Clubului /Asociatiei…… Timisoara –perioada ____________2012

Nr.crt. Denumirea

actiunii/activitatii Locul de desfasurare

Perioada actiunii

Numar de participanti

Alte mentiuni

1. 2. 3. 4. … … Reprezentanti legali:

Municipiul Timisoara, Clubul/Asociatia------ Timisoara, Directia Patrimoniu,

Cod FP 63 –16, ver. 1 6

Clubul /Asociatia sportiva………. Timisoara Anexa nr. 2 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2012

Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare din cadrul programului sportiv ’’ Promovarea sportului de performanta’’ in cadrul structurii sportive___________ _______________________ in perioada ________________.2012

A.Scopul: B.Obiective: B1: Obiectivul general: B2: Obiective specifice: C. Indicatori: C1: Indicatori de eficienta: C2: Indicatori fizici: C3: Indicatori de rezultat: Reprezentanti legali:

Municipiul Timisoara, Clubul/ Asociatia _______ Timisoara, Directia Patrimoniu,

Atasament: Anexa1_HCL.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE

Anexa nr.1 la HCL nr.____________________

B.Structuri sportive reprezentand discipline sportive individuale, asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2012

Nr. crt.

Denumire structura sportiva Scopul asocierii/

Activitati sportive in anul 2012

Durata contrac- tului

Valoarea contributiei financiare a

Municipiului. Timisoara pe semestrul I

2012 - -lei - 0 1 2 3 1. CS AEM-Luxten

- calendar competitional de sah; sectii sah masculin/feminin; seniori si juniori

Semestrul al II-lea 2012

50.000

2. CS Municipal – calendar competitional sectii club: atletism; box; canotaj; lupte libere; modelism; natatie; tir

Semestrul al II-lea 2012

150.000

3. CS Universitatea: –sectii discipline individuale: atletism, canotaj, pentatlon modern, scrima

Semestrul al II-lea 2012

30.000

4. CS Scolar nr.1 – calendar competitional sectii club:badminton; gimnastica art. si ritmica; kaiac- canoe; lupte libere si greco-romane; natatie; sah

Semestrul al II-lea 2012

70.000

5. CS Dyadora -calendar competitional sectie tenis;

Semestrul al II-lea 2012

10.000

6. CS Sport 4 Fun:

Programul’’Educatie,Sport,Sanatate’’ -stagii de pregatire sportivi; -competitii de tenis; -actiuni recreative’’Sportul pentru Toti’’

Semestrul al II-lea 2012

25.000

7. CS Haltere Club Timisoara -Sustinerea calendarului competitional pt. haltere

Semestrul al II-lea 2012

10.000

8. CS UTK Timisoara -Sustinerea calendarului competitional pt. karate

Semestrul al II-lea 2012

17.500

9. CS Sho-Dan Karate -Sustinerea calendarului competitional pt. karate

Semestrul al II-lea 2012

6.000

10. CS BedeShotokan -Sustinerea calendarului competitional pt. karate

Semestrul al II-lea 2012

6.000

11. Asociatia Club Sportiv ZEN-SHO Timisoara - Sustinerea calendarului competitional pt. arte martiale

Semestrul al II-lea 2012

15.000

2

12. CS Taifun Racing Sustinerea calendarului sportiv anual motociclism viteza

Semestrul al II-lea 2012

40.000

14. CS Caza Powerlifting Sustinerea calendarului sportiv powerlifting

Semestrul al II-lea 2012

16.500

15. Asociatia Judeteana de Canotaj -sustinere pregatire sportiva canotori din Centrul Zonal de juniori Timisoara;

Semestrul al II-lea 2012

10.000

16. ACR-Comisia Judeteana de Automobilism si Karting Timis –Comisia Judeteana de Automobilism si Karting Timis Calendarul competitional 2012( act aditional la contractul de asociere)

Semestrul al II-lea 2012

10.000

Total contributii financiare pe semestrul al II-lea 2012, pentru structuri cu sectii de discipline sportive individuale

466.000

Directia Economica, Smaranda Haracicu

Director executiv Directia Patrimoniu,

Martin Staia Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Ioan Mihai Costa