keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 235/08.05.2015 privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă şi a contribuţiilor financiare acordate de la bugetul local , prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fară scop patrimonial, pe anul 2015

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 235/08.05.2015
privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă şi a contribuţiilor financiare acordate de la bugetul local , prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fară scop patrimonial, pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-10673/30.04.2015, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având in vedere Hotararea Consiliului Local 147/25.03.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă;
Ţinând seama de Raportul cu rezultatele proiectelor de sport aprobate pentru alocarea contribuţiei financiare pe anul 2015, din bugetul local al Municipiului Timişoara, întocmit de Comisia de evaluare şi analiză, cu nr. SC 2015-8569/16.04.2015;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr.1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, completată cu Hotărârea de Guvern nr.888/2013, privind aprobarea normelor activităţii sportive;
În baza prevederilor art.12, alin. (2) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58 din 22 septembrie 2014, art. VII, pct 1;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.6 lit.a) pct.6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă proiectele de activitate sportivă, cu finanţare alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara, ale structurilor sportive, asociaţiilor sau fundaţiilor fară scop lucrativ, pe anul 2015, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) Se aprobă asocierea, pe perioada anului 2015 , între Municipiul Timişoara şi structurile sportive , asociaţiile sau fundaţiile fară scop lucrativ, pentru care s-au aprobat proiecte pentru sport, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2: (1) Se aprobă contribuţiile financiare pe anul 2015, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activităţile/acţiunile sportive din cadrul proiectelor structurilor sportive, asociaţiilor sau fundaţiilor fară scop lucrativ, în sumele prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
(2) Finanţarea contribuţiilor financiare se va efectua prin contractele de asociere încheiate între Municipiul Timişoara şi structurile sportive şi organizaţiile ale căror proiecte au fost admise, elaborate în baza contractului de asociere cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.147/25.03.2014 şi care constituie Anexa 2 la prezenta hotărâre.
(3) Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contribuţiei Municipiului Timişoara în cadrul asocierii, sunt precizate în Anexa 1 la contractul de asociere, elaborată în conformitate cu prevederile art.69 alin.(1)si (2) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, privind cuprinderea în contractul încheiat între Municipiul Timişoara şi structurile sportive, a activităţilor şi naturii de cheltuieli finanţate, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

Art. 3: (1) Finanţarea pentru semestrul I 2015 reprezinta maxim 50 % din contribuţia financiară alocată fiecarei structuri sportive/ organizaţii.
(2) Suma rămasă necheltuită din această cotă din contribuţie se va reporta pe semestrul al II-lea, pentru calendarul sportiv desfăşurat în această perioada.
(3) Finanţarea pentru semestrul al II-lea 2015 se acordă numai dacă structura sportivă/ organizaţia continuă să activeze la cel mai înalt nivel de reprezentare sportivă, specific activităţii sportive pe care o desfaşoară.

Art. 4: (1) Activitatea financiară a structurii sportive / organizatiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timişoara.
(2) În acest sens, structura sportivă/organizaţia va înainta Municipiului Timişoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, în baza contractului de asociere.
(3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
(4) Structura sportivă/organizaţia este obligată să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a contribuţiei financiare alocate.
(5) In situaţia în care se constată că sume din contribuţia financiară alocată din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate în scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportivă/ organizaţie.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1_.pdf

Municipiul Timişoara Comisia de evaluare numită prin HCLMT ur.9/26.06.2012 Nr. SC 2015-8569/ 23.04.2015 PROCES VERBAL FINAL DK EVALUARE ŞI SELECȚIE A PROIECTELOR CÂȘTIGĂTORI PRIVIND APROBAREA ASOCIERILOR ŞI ALOCAREA SUMELOR DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PE ANUL 2015 1, Cluburi,asoctaţii sportive,organizaţii A d "1, Programul "Promovarea sportului de performanţă" Nr, | Structura Denumirea proiectului / Bligibi/ | Punctajul | Suma crt | sportivă/ Durata proiectului Neeligibil | obţinut solicitat p oanizati x topunere organizația conform |ă RIA: pentru criteriilor a contribuția specifice a de financiară a Municipiului evaluare/ E rocent Timişoara, Sr pe anul 2015 lei punctaj maxim |CSBC |, Participarea în Liga Eiigibil | 120pct | 600.000 | 335.000 Timba Naţională de Baschet cu 70,59% Timişoara- | masculin , Cupa României condiția Nota conform la baschet masculin şi Liga I | de a Raport cu (tineret)”” rămâne în rezultatele Durata proiectului : aprilie — | Liga proiectelor din decembrie 2015 Națională data de de 16.04.2015: Baschet Primarul nu este de acord cu finantarea propusa 2, Liceul cu „„ Mereu mai buni ””; Bligibil 145 150.000 | 75.000 Program Durata Proiectului : aprilie — 80,56% Sportiv decembrie 2015 Banatul 3, CS Şcolar” | ,„ Promovarea Sportului de Bligibil 134 146,250 | 75.000 Bega performanță” 85,36% Timişoara Durata proiectului ; de la data semnării contractului până la 31.12.2015 her

4, CS AEM- „ Performanţe de vârf în Eligibil 145 120.000 | 74.100 Luxten şah 87,88% Timişoara Durata proiectului : Aprilie — Octombrie 2015 3 cs , 1, „ Satelit Buropean de Eligibil 134 58.500 | 30.000 Municipal Seniori ” 83,75% Timişoara Durata proiectului: de la 12 august 2015 pană la 16 august 2015 2, „Sustinerea calendarului competitional CSM 154 500.000 | 135.000 Timişoara 90,59% Durata proiectului : 01.03.2015-31.12.2015 6. CS „Cupa Mondială de scrimă Blipibil 117 53.000 | 45.000 Universitar | juniori la proba de floretă 73,12% Politehnica | feminin 2015 ”* Timişoara Durata proiectului * 26-27 septembrie 2015 7, CS Şcolar „Viitorul sportului de Eligibil 134 300.000 | 75.000 nr, 1 performanţă timişean ?? 78,83% Timişoara Durata proiectului : 01.01.2015-31.12.2013 8. CS „ Program sportiv Pius Bligibil 130 30.000 | 30.000 Studenţesc | Brânzeu”” 56,67% Medicina Perioada proiectului : Timişoara 18.11.2015-08.12.2015 9, CS Tivoli „ Excelenţă prin tenis 2” Eligibil 122 167.247 | 33.000 Timişoara Perioada proiectului : data 78,71% semnării contractului - decembrie 2015 10. | CS Sport 4 "Optimizarea metodelor si | Bligibil 126 85.000 | 80.000 Fun mijloacelor de antrenament 81,29% Timişoara în scopul creşterii 7 + performanţei în tenis şi susţinerea programului competiţional al grupei de performanță ” ; Perioada proiectului : 15.01,2015-31.12.2015 A L ale ,

11, | CS Caza „Promovarea Eligibil 113 60.000 | 40.000 Powerlifting | powerliftingului ” 75,34% Timişoara Perioada proiectului: 28 03.2015 — 30.11.2015 12, | Asociaţia „Organizarea, Promovarea şi | Eligibilă | 118 74260 | 30.000 Auto Club Dezvoltarea Competițiilor 84,29% Rally Timiş | sportive automobilistice şi de Timişoara Karting în Timișoara — jud Timiş , şi a sportivilor timişoreni în aceste sporturi în anul 2015; Durata proiectului : ianuarie — decembrie 2015 13, | Asociaţia „ Noi Speranțe pentru Hligibilă | 125 200.000 | 75.000 Sportivă Timişoara; 83,34% Clubul Moto | Durata proiectului : Pascotă Ioan | 01.01.2015 «31.12.2015 Ilie 14, | CS Taifun „ Taifun Tacing Team Eligibil 105 800,000 | 75.000 Racing Durata proiectului: 70% Timişoara 01,03.2015-30.11,2015 13, | Asociaţia „ Romanian Internaţional Bligibilă 129 203.000 | 40.000 Clubul de Dance Cup 2015; 86% Dans Sportiv Sportim Durata proiectului : Dance 01,02.2015-30.10.2015 Timişoara 16, | Asociaţia „Dezvoltarea Golfului în 100 109200 | 40.000 Sportivă Timişoara ” 83,34% Club Tite Perioada Proiectului: Golfresort | Aprilie — Noiembrie 2015 Timişoara 17, | Clubul „Performanță la lupte greco- |Bligibil 123 57.870 | 40.000 Sportiv romane pentru copii, cadeţii 79,36% Heracle şi seniori ” ; Timişoara Perioada proiectului Data semnării contractului -- decembrie 2015 18, | Federaţia „Badminton în Timișoara” |Eligibilă 115 140,000 | 50.000 Romană de | Perioada Proiectului : 82,13% Badminton | Data semnării contractului — decembrie 2015 Total sumă solicitată 3,874.327 | 1.399.100

II. Programul „Sportul pentru toți ”? Nr, | Structura Denumirea proiectului / Eligibil/ | Punctajul | Suma cit | sportivă/ Durata proiectului Neeligibil | obținut Solicitată p , organizația conform ropunete criteriilor pentru specifice contra de inanciară Municipiului evaluare/ a procent Timisoata, din pe anul 2015 lei punctaj maxim 1. | Club Sportiv | „ Și eu sunt Campion ?? Bligibil 80 17.500 15.000 de Fotbal de | Scopul acestui proiect 88,89% Strada perioada Proiectului : mai Metanoia — septembrie 2015 2. | Clubul „Timoţion Timişoara se Eligibil 78 64.711 33.000 Sportiv mişcă ” 86,67% Asociaţia Perioada proiectului: Alergotura 01.03.2015-30.06.2013 3, | Programe Zilele Olimpismului 10.000 10.000 proprii - Cupa minifotbal antidrog 5.000 5.000 Acţiuni 01-31.05.2015 sportive cu - Cupa Timişoarei la ocazia minibaschet Săptămânii Olimpice ) NIN 4. | Programme Ziua Timişoarei 60.000 60.000 proprii - Turneul Internaţional Actiuni Cupa oraşelor înfrățite sportive la - Crosul Nocturn Ziua Timisoarei” - ediția 2015 a | Total sumă solicitată 137.211 125.000 1. Asociaţii județene pe ramură de sport L Programul "Promovarea sportului de performanță'/„Sportul pentru toţi ” Nr, | Structura Denumirea proiectului / Eligibil/ | Punctajul | Suma art | sportivă/ Durata proiectului Neeligibil | obținut Solicitata | Propunere organizația conform pentru = criteriilor contribuția specifice financiară a de Municipiului evaluare/ Timisoara, procent pe anul 2015 din lei punctaj maxim Ey

Asociaţia " Susținerea celor mai buni | Eligibilă [87 54.000 45.000 Judeţeană de | sportivi cars practică boxul 37% Box Timiş: la cluburile din Timişoara"- Perioada proiectului ; Olmai —31 decembrie 2015 Asociaţia „Sportul în comunitatea | Eligibil 98 4.950 4.950 Judeţeană mea stagiul de formare în 89,09% sportul pentru | programul sportul pentru toţi toți ”; Perioada proiectului ; 23,10.2013-25.10.2015 „Cupa Timişogra- convoltim — volei pentru 94 2.250 2.250 toţi 85,45% Perioada proiectului : 14.06.2015 Total sumă solicitată 61.200 52.200 , Bugetul total aprobat pe anul 2015 la cap. 67.02.05.01-Sport este 18.000.000 lei. Plăţi aferente restanţe pe anul 2014 : 2.223.698,66 lei 3, Finanţare alocată — cotizații pe anul 2015, în asociații sportive în care Municipiul Timişoara este membru: 14.200.000 lei 4. Programe proprii — 75.000 lei 5. Valoare disponibilă pentru finanţarea contribuţiilor financiare prin contracte de asociere: 1-(2+3-14) = 1,501,301,34 lei pa Avizează prezentul raport de prezentare a proiectelor de sport propuse pentru finanţare în anul 2015 Comisia de evaluare numită nr,9/26.06,2012 *R d FA i Consilier local: Simion Moşiu Le e E HEI IT Consilier local: Ramona - Isabela Olteanu Consilier local; Radu — Daniel Țoancă Consilier local: Vasile Teodor Vesa e Consilier local : Elena Wolf UL

Municipiul Timişoara Comisia de evaluare numită prin HCLMT nr.9/26.06,2012 Nr, SC 2015-8569/ 16,04.2013 RAPORT CU REZULTATELE PROIECTELOR DE SPORT APROBATE PENTRU ALOCAREA CONTRIBUȚIEI FINANCIARE PE ANUL 2015 DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA | 1, Cluburi,asociații sportive,organizații L Programul "Promovarea sportului de performanță! Nr. | Structura Denumirea proiectului / Bligibi/ | Punctajul | Suma | crt | spartivă/ Durata proiectului Neecligibil | obținut solicitată | Propunere | organizația conform pentru | crițeriilor contribuția specifice financiară a de Municipiului evaluare/ Timişoara, procent pe anul 2015 din lei punctaj maxim | 1, „Participarea în Liga Bligibil 120 pet 600.000 | 335.000 i Timba Naţională de Baschet Cu 70,59% Rin IT ! Timișoara- | masculin, Cupa României condiția ) la baschet masculin şi Liga I | dea NV E&TE i (tineret)” rămâne în JE [ | Durata proiectului : aprilie — | Liga | decembrie 2015 Naţională de Baschet N i 2 Liceul cu „„ Mereu mai buni ”?; Bligibil 145 150.000 | 75,000 | Program Durata Proiectului : aprilie — 80,56% Sportiv decembrie 2015 Banatul 3, CS Şcolar „Promovarea Sportului de Bligibil 154 146.250 | 75.000 Bega performanță” 85,56% Timişoara Dutata proiectului : de la data semnării contractului până la 31.12.2015 4 CS AEM- „Performanţe de vârf în Eligibit 145 120.000 | 74.100 Luxten şah ?* 87,88% Timişoata Durata proiectului : Aprilie — Octombrie 2015 n Mda

CS l,,, Satelit European de Bligibil 134 538.500 30.000 Municipal Seniori ?* 83,75% Timișoara Durata proiectului; de la 12 august 2015 pană la 16 august 2015 2. „Sustinerea calendarului competitional CSM 154 500.000 153.000 Timișoara 90,59% Durata proiectului ; 01,03.20153-31.12.2015 CS „Cupa Mondială de scrimă Eligibil 117 53.000 45.000 Universitar | juniori la proba de floretă 13,12% Politehnica | feminin 2013? Timişoara Durata proiectului : 26-27 septembrie 2015 CS Şcolar „„ Viitorul sportului de Eligibil 134 300.000 | 75.000 nr, 1 performanță timişean ”' 78,83% Timişoara Durata proiectului : 01.01.2015-31,12,2013 CS „Program sportiv Pius Bligibil 130 30.000 | 30.000 Studențesc Brânzeu”* 66,67% Medicina Perioada proiectului : Timişoara 18.11.2015-08,12.2015 CS Tivoli „Excelenţă prin tenis 2” Eligibil 122 167.247 | 35.000 Timişoara Perioada proiectului ;: data 78,71% semnării contractului - decembrie 2015 -C8 Sport 4 "Optimizarea metodelor si | Bligibil 126 85.000 | 80.000 Fun mijloacelor de antrenament 81,29% Timişoara în scopul creşterii performanței în tenis și susținerea programului competițional al grupei de performanță ”; Perioada proiectului : 15.01.2015-31,12.2015 CS Caza „Promovarea |Eligibil [13 60.000 | 40.000 Powerlifting | powerliftingului ” 75,34% Timișoara Perioada proiectului: 28 03.2015 — 30.11.2015 b ——— 1 _

12. | Asociaţia „Organizarea, Promovarea și | Eligibilă | 118 74260 | 30.000 Auto Club Dezvoltarea Competițiilor 84,29% Rally Timiş | sportive automobilistice şi de Timişoara Karting în Timişoara — jud Timiş , şi a sportivilor timişoreni în aceste sporturi în anul 2015; Durata proiectului : ianuarie — decembrie 2015 13, | Asociaţia „ Noi Speranțe pentru Bligibilă | 125 200.000 | 75.000 Sportivă Timişoara; 83,34% Clubul Moto | Durata proiectului : Pascotă Ioan | 01.01.2015 - 31.12.2013 Ilie 14. | CS Taifun „ Taifun Tacing Team “1 Bligibil 105 800.000 | 75.000 Racing Durata proiectului: 70% Timişoara 01.03.2015-30,11.2013 13, | Asociaţia „ Romanian Internaţional Bligibilă 129 203.000 | 40.000 Clubul de Dance Cup 2015 ; 80% Dans Sportiv Sportim Durata proiectului : Dance 01.02.2015-30,10.2015 Timişoara 16, | Asociaţia „Dezvoltarea Golfului în Eligibilă 100 109.200 | 40.000 Sportivă Timișoara ?* 83,34 % Club Tite Perioada Proiectului: Golfresort Aprilie — Noiembrie 2013 Timişoara 17, | Clubul „ Performanță la lupte greco- |Eligibil 123 57,870 | 40.000 Sportiv romane pentru copii, cadeţii 79,36% Heracle şi seniori ”? ; Timişoara Perioada proiectului : Data semnării conțractului — decembrie 2015 18. | Federația „Badminton în Timişoara” | Bligibilă 113 140.000 | 30.000 Romană de | Perioada Proiectului : 82,15% Badminton | Data semnării contractului -- decembrie 2013 Total sumă solicitată 3.874.327 | 1.399.100 a

IL, Programul „Sportul pentru toţi ?* Nr. | Structura Denumirea proiectului/ | Eligibil7 | Punctajul | Suma cort | sportivă/ Durata proiectului Neeligibil | obținut Solicitată p ai ropunere organizația conform niru criteriilor contribuție financiară a e ela i Municipiului evaluare/ RL Timisoara, Bi en pe anul 2015 tai lei punctaj maxim l. | ClubSportiv |, Şi eu sunt Campion ”? Eligibil 80 17.500 15.000 de Fotbal de | Scopul acestui proiect 88,89% Strada perioada Proiectului ! mai Metanoia - septembrie 2015 2. | Clubul „ Timoţion Timişoara se Eligibil 78 64,711 35.000 Sportiv mişcă ” 86,67% Asociaţia Perioada proiectului: Aletgotura 01.03.2015-30.06.2015 3. | Programe Zilele Olimpismului 10.000 10.000 proprii - Cupa minifotbal antidrog 3.000 5.000 Acţiuni 01-31.05.2015 sportive cu - Cupa Timişoarei la ocazia minibaschet Săptămânii Olimpice 4. | Programme Ziua Timişoarei 60.000 60.000 proprii - Turneul Internaţional Actiuni Cupa oraşelor înfrățite sportive la - Crosul Nocturn Ziua Timisoarei” - ediţia 2015 Total sumă solicitată 137.211 125.000 2. Asociaţii județene pe ramură de sport L Programul "Promovarea sportului de performanță''/„Sportul pentru toţi ”” Nr, | Structura Denumirea proiectului / Eligibil/ | Punctajul | Suma crt | sportivă/ Durata proiectului Neeligibil | obținut Solicitata | Propunere organizația conform pentru « criteriilor contribuția specifice financiară a de Municipiului evaluare/ Timisoara, procent pe anul 2015 din lei punctaj maxim

Asociaţia "' Susținerea celor mai buni | Eligibilă | 87 54.000 45.000 Judeţeană de | sportivi care practică boxul 87% Box Timiş: la cluburile din Timişoara"= Perioada proiectului : 0lmai —31 decembrie 2015 Asociaţia „ Sportul în comunitatea Bligibil 98 4.950 4.950 Judeţeană mea stagiul de formare în 89,09% sportul pentru | programul sportul pentru toţi toţi ”; Perioada proiectului : 23.10.2015-25.10.2015 „Cupa Timişoata= convoltim — volei pentru 94 2.250 2.250 toți 85,45% Perioada proiectului : 14,06.2015 Total sumă solicitată 61.200 52.200 —_ . Bugetul total aprobat pe anul 2015 la cap, 67.02.05.01-Sport este 18.000.000 lei, 2, Plăţi aferente restanţe pe anul 2014 :2.223.698,66 lei 3, Finanţare alocată — cotizații pe anul 2015, în asociații sportive în care Municipiul Timişoara este membru: 14.200.008 lei 4, Programe proprii — 75.000 lei 5. Valoare disponibilă pentru finanțarea contribuţiilor financiare prin contracte de asociere: 1- (2+3+4) = 1.501.301,34 lei Avizează prezentul raport de prezentare proiectelor de sport propuse pentru finanțare în anul 2015 Comisia de evaluare numită prin să nr. 9 /26.06.2012 Consilier local: Simion Moşiu Consilier local: Ramona — Isabela Olteanu Consilier local: Radu — Daniel Ţoancă Consilier local: Vasile Teodor Vesa ___— E aa n =) Consilier local : Blena Wolf d e

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2015-10673/30.04.2015

APROBAT, PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contribuţiilor financiare acordate de la bugetul local , prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive,

asociaţii sau fundaţii fară scop patrimonial, pe anul 2015

Municipiul Timişoara a susţinut continuu şi a determinat prin finanţările acordate anual,de la bugetul local, promovarea si derularea unui numar tot mai mare de proiecte de activitate sportivă ale structurilor sportive si organizatiilor locale, care s-au încadrat în programele de utilitate publică, de interes naţional, lansate de administraţia centrală a sportului, respectiv programul ,,Promovarea sportului de performanţă ’’şi programul ,, Sportul pentru toţi”.

În anul 2014 Municipiul Timişoara a alocat pentru proiecte de activitate sportivă, contribuţii financiare si cotizaţiile anuale, respectiv 37 contracte de asociere cu structuri sportive reprezentând jocuri sportive şi discipline individuale, asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, respectiv finanţarea prin cotizaţii anuale a activităţii sportive desfaşurate de cele 4 asociaţii sportive în care Municipiul Timişoara are calitate de membru asociat: ACS Poli Timişoara, Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara, Baschet Club Timişoara şi Clubul de Handbal Politehnica Timişoara.

Alocarea bugetului activităţii sportive, defalcat pe cotizaţii anuale, respectiv contribuţii financiare în cadrul asocierilor încheiate cu structurile sportive (asociaţii, cluburi sportive, asociaţii judeţene pe ramuri de sport, organizaţii sportive), a avut temei legal :Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58 din 22 septembrie 2014, art. VII, pct 1; Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; Legea 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general; Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; Hotararea de Guvern nr.1447/2007,completată cu Hotarârea de Guvern nr.888/2013, privind aprobarea normelor activitatii sportive;. HCLMT nr.147/2014 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru proiecte de activitate sportivă.

Pentru dezvoltarea sportului de performanţă timişorean şi a participării populaţiei în cadrul proiectelor Sportul pentru toţi, este necesară alocarea unor contribuţii financiare din bugetul local şi în anul 2015, prin asocieri încheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi secţii de discipline sportive individuale, organizaţii.

Totodată, în momentul de faţă, Municipiul Timişoara , în calitate de membru în asociaţii sportive reprezentând jocurile sportive de baschet masculin, fotbal, rugby şi handbal masculin, asigură continuitatea acestor proiecte, finanţând prin cotizaţii din bugetul local, activitatea sportivă de înaltă performanţă şi asigurând cadrul de organizare cu susţinere din fonduri publice în municipiu, pentru dezvoltarea acestor jocuri menţionate.

COD FO 53 – 01 ver.1 .

2

Prin HCLMT nr.29 /13.02.2015 a fost aprobat bugetul local pe anul 2015, care prevede la cap 67.02.05.01- Sport suma de 18.000.000 lei, pentru parteneriatele locale în sport. Din aceasta sumă a fost angajată suma de 14.200.000 lei, pentru finanţarea cotizaţiilor anuale ale asociaţiilor sportive în care Municipiul Timişoara este membru, suma de de 2.223.698,66 lei pentru plăţile restante pentru anul 2014, rezultând valoarea disponibilă de 1.576.301,34 lei.

In baza Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru proiecte de activitate sportivă, Biroul Baze Sportive a organizat sesiunea de selecţie publică pentru alocarea finanţării proiectelor de sport, pe anul 2015.Au fost derulate toate etapele cuprinse în Regulament, respectiv privind informarea publică şi transparenţa decizională, verificarea dosarelor de finanţare depuse privind eligibilitatea, analiza şi evaluarea proiectelor eligibile.

Biroul Baze Sportive, care a asigurat secretariatul sesiunii, a întocmit un Raport de prezentare, pe care l-a inaintat Comisiei de evaluare şi analiză numită prin H.C.L.M.T. nr. 9/26.06.2012. Comisia, formată din 5 consilieri locali, în urma analizei şi evaluării proiectelor, a întocmit Raportul cu rezultatele proiectelor de sport aprobate pentru alocarea contribuţiei financiare pe anul 2015, din bugetul local al Municipiului Timişoara. Dintr-un total de 43 de proiecte, au fost declarate eligibile un număr de 40 proiecte.

Ţinând seamă de bugetul disponibil, in raport cu numarul de proiecte depuse ,Comisia de analiză şi evaluare a hotărât următoarele:

- să finanţeze proiectele care au majoritatea acţiunilor în semestrul I 2015 ; - pentru proiectele care se vor desfăşura în semestrul II se propune finantarea în această

sesiune de selecţie pentru proiecte de avengură internaţională, pentru care trebuie lansate din timp actiunile de organizare si invitaţiile de participare a oficialiilor şi sportivilor străinii ;

- finanţarea proiectelor să fie realizată astfel încât contribuţia financiară alocată sa fie în sumă minimă necesară pentru derularea proiectului ; comisia nu este de acord cu subfinanţarea proiectelor eligibile sub o valoare minim necesară, întrucat nu ar putea fi asigurată îndeplinirea obiectivelor proiectului ;

- proiectele a căror acţiunii sunt în trim III şi IV să fie finanţate într-o următoare sesiune de finanţare, după suplimentarea bugetului activităţii sportive şi efectuarea selecţiei publice în baza Regulamentului privind regimul finanţărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara, pentru proiecte de activitate sportivă, aprobat prin H.C.L.M.T. nr.147/25.03.2014;

Astfel, Comisia de analiză şi evaluare a hotărât să propună pentru finanţare în această sesiune de selecţie, un număr de 24 de proiecte, care au fost cuprinse în Raportul cu rezultatele proiectelor de sport, emis in data de 16.04.2015. Referitor la proiectul sportiv depus de structura sportiva BC Timba Timisoara ”Participarea in Liga Nationala de baschet masculin, Cupa Romaniei si Liga I tineret” , membrii comisiei au avut puncte de vedere diferite privind suma propusa pentru finantare si au conditionat eligibilitatea si finantarea proiectului de ramanerea echipei BC Timba in Liga Nationala. Domnul primar Nicolae Robu a notificat in Raportul comisiei ca nu este de acord cu finantarea echipei BC Timba. Raportul comisiei cu rezultatele proiectelor de sport, cu notificarile mentionate a fost prezentat public pe site şi la avizierul Primariei. După termenul legal de contestatii, neavand inregistrata nici o contestatie, Comisia de analiză şi evaluare a aprobat in data de 23.04.2015, Procesul verbal final de evaluare şi selecţie a proiectelor câştigătoare, avand aceleasi mentiuni ca si in Raportul din data de 16.04.2015. Comisia a solicitat Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale sa inainteze catre comisiile de specialitate ale consiliului local, proiectul de hotarare privind aprobarea asocierilor şi alocarea sumelor din bugetul local pe anul 2015, in vederea introducerii in plenul consiliului local. Aceste documente ale comisiei au fost anexate de secretariatul comisiei la proiectul de hotarare.

COD FO 53 – 01 ver.1 .

3

Fata de decizia comisiei din data de 23.04.2015, menţionăm următoarele aspecte : Domnul consilier Vesa Vasile-Teodor membru al comisiei de analiză şi evaluare a

proiectelor de sport, prin adresa depusă la secretariatul Directiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale în data de 24.04.2015, a solicitat Biroului Baze Sportive o informare in scris privind situaţia sportivă la zi a echipei BC Timba Timişoara.Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale prin Biroul Baze Sportive a informat în scris pe domnul consilier Vesa Vasile-Teodor şi Comisia de analiză şi evaluare a proiectelor de sport, că până la data de 27.04.2015, situaţia echipei BC Timba Timişoara nu s-a schimbat faţă de cele prezentate în Raportul de prezentare nr.2 din data de 09.04.2015, respectiv conform Regulamentului Ligii Nationale de baschet masculin, editia 2014-2015, in vigoare , echipa este retrogradata, FR Baschet neluand o decizie privind structura Ligii Nationale pentru editia 2015-2016.

Prin adresa cu nr. SC2015-010991 din 28.04.2015, domnul consilier Vesa Vasile – Teodor ne comunică oficial că îşi retrage punctul de vedere din şedinta comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor de sport din data de 16.04.2015, menţionând că nu este de acord cu finanţarea echipei BC Timba Timişoara şi a celorlalte secţii aparţinătoare acestui club şi îşi retrage semnătura din Procesul verbal final de evaluare şi selecţie a proiectelor câştigătoare, privind aprobarea asocierilor şi alocarea sumelor din bugetul local, pe anul 2015.

Având în vedere nota de informare a Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, domnii consilieri Moşiu Simion si Wolf Elena, membri ai Comisiei de analiză şi evaluare a proiectelor de sport , prin adresele cu nr. SC2015-011053 din 28.04.2015, si SC2015- 011385 din 28.04.2015, au comunicat că nu sunt de acord cu finanţarea echipei BC Timba Timişoara. Doi membri ai comisiei, in persoana d-lui Radu Toanca si d-nei Ramona Olteanu nu si-au retras acordul privind finantarea echipei BC Timba. Aceste documente mentionate sunt anexate la procesul vebal al secretariatului comisiei din 30.04.2015.

Având în vedere cele menţionate, prin prezentul referat propunem : 1. Să se aprobe proiectele pentru sport, cu finanţare alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara, ale structurilor sportive, asociaţiilor sau fundaţiilor fară scop lucrativ, pe anul 2015, conform Anexei 1, care face parte integrantă din hotărârea de consiliu local. Pentru proiectul structurii sportive BC Timba, comisiile de specialitate ale CL Timisoara, vor inainta plenului propunerea lor. 2. Să se aprobe asocierea, pe perioada anului 2015 , între Municipiul Timişoara şi structurile sportive , asociaţiile sau fundaţiile fară scop lucrativ, pentru care s-au aprobat proiecte pentru sport, conform Anexei 1 la hotărâre. 3. Să se aprobe contribuţiile financiare pe anul 2015, de la bugetul local al Municipiului Timişoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activităţile/acţiunile sportive din cadrul proiectelor structurilor sportive, asociaţiilor sau fundaţiilor fară scop lucrativ, în sumele prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotarâre. 4. Finanţarea contribuţiilor financiare potrivit pct.3, se va efectua prin contractele de asociere încheiate între Municipiul Timişoara şi structurile sportive şi organizaţiile ale căror proiecte au fost admise, în condiţiile şi cu respectarea contractului de asociere cadru, aprobat prin HCLMT nr.147/25.03.2014. 5.Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contribuţiei Municipiului Timişoara în cadrul asocierii, sunt precizate în Anexa 1 la contractul de asociere, elaborată în conformitate cu prevederile art.69 alin.(1)si (2) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, privind cuprinderea în contractul încheiat între Municipiul Timişoara şi structurile sportive a activităţilor şi naturii de cheltuieli finanţate, în baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

COD FO 53 – 01 ver.1 .

4

6. Finanţarea pentru semestrul I 2015 reprezintă maxim 50 % din contribuţia financiară alocată fiecarei structuri sportive/ organizaţii. Suma rămasă necheltuită din această cotă din contribuţie se va reporta pe semestrul al II-lea, pentru calendarul sportiv desfaşurat în această perioadă. 7.Finanţarea pentru semestrul al II-lea 2015 se acordă numai dacă structura sportivă/ organizaţia continuă sa activeze la cel mai înalt nivel de reprezentare sportivă, specific activităţii sportive pe care o desfăşoară. 8.Activitatea financiară a structurii sportive / organizaţiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de către o comisie numită prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timişoara. În acest sens, structura sportivă/organizaţia va înainta Municipiului Timişoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, în baza contractului de asociere. 9.Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competiţionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. 10. Structura sportivă/organizaţia este obligată să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a contribuţiei financiare allocate. 11.In situaţia în care se constată că sume din contribuţia financiară alocată din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate în scopul atingerii obiectului asocierii sau/şi conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportivă/ organizaţie.

Drept pentru care înaintăm pentru analiză , avizare şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar, Secretar, Dan Diaconu Ioan Cojocari

Director Directia Economica, Director executiv Direcţia Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Biroul Baze Sportive, Ion Craşovan

Avizat Juridic,

Daniela Ştefan

Atasament: Anexa_2.pdf

Cod FO 120 –01 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2015-______ /_______2015

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

ANEXA nr.2 la HCL nr. ________ / ____________

CONTRACT DE ASOCIERE

Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- dl. Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. CLUBUL SPORTIV/ASOCIATIA SPORTIVA/ ASOCIATIA SAU FUNDATIA( denumite generic ORGANIZATIA)... TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str…., nr…….., cod fiscal nr……………….,cont bancar nr……………………………………, deschis la Banca…………………………………, reprezentat prin dna/dl…………………. ,in calitate de preşedinte/ director. Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2. Prezenta asociere are ca obiect : finanţarea şi realizarea în comun de către parţile contractante, a acţiunilor/ activităţilor din cadrul programului sportiv de utilitate publică ’’Promovarea sportului de performanţă’’ şi/sau a programului ’’Sportul pentru toţi’’; asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale pentru practicarea jocurilor sportive şi/sau a disciplinelor individuale la nivel de performanţă, respectiv a sporturilor recreative; îmbunătăţirea nivelului de performanţă al sportivilor juniori şi/sau seniori din clubul sportiv/ asociaţia...; asigurarea creşterii din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performanţă în Municipiul Timişoara ; atragerea unui număr cat mai mare de practicanţi din randul populaţiei din Timişoara; promovarea imaginii municipiului Timişoara în plan naţional si internaţional. Cap. III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Prezentul contract se încheie pe perioada anului 2015, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de consiliu local prin care s-a aprobat asocierea şi până la data de 31.12.2015, cu posibilitatea prelungirii lui, prin acordul părţilor. Cap.IV. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR

Cod FO 120 –01 2

Art.4.Contribuţia părţilor contractante în cadrul asocierii, este următoarea: 4.1. Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: 1. Asigură accesul şi folosinţa gratuită a obiectivelor cu destinaţie sportivă (baze sportive) aflate în proprietate sau administrare, la solicitarea clubului sportiv/ asociaţiei /organizaţiei sportive, pentru acţiunile sportive din calendarul sportiv, în limita programului disponibil şi conform programării stabilite de comun acord cu reprezentanţii Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale- Biroul Baze Sportive. 2.(1) Contribuie financiar pentru anul 2015, cu suma de... lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’). (2) Contribuţia financiară se efectuează pentru activitatea / acţiunile sportive cuprinse în calendarele competiţionale ale secţiilor clubului sportiv/asociaţiei sportive/ sau în proiectul organizaţiei, în conformitate cu calendarele intern şi internaţional al federaţiilor naţionale, asociaţiilor judeţene pe ramuri sportive, ediţia competiţională din anul 2015, prevăzute în Anexa 2 la prezentul contract; (3)Pentru perioada semestrului I din ediţia competiţională a anului 2015, se va aloca clubului sportiv/asociaţiei sportive/ organizaţiei o cota din contribuţia financiară anuală, în sumă maximă de ... lei; Suma rămasă necheltuită din această cotă din contribuţie se va reporta pe semestrul al II-lea, pentru calendarul sportiv desfăşurat în aceasta perioadă. 3. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contribuţiei Municipiului Timişoara în cadrul asocierii, sunt precizate în Anexa 1 la prezentul contract, elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, art.69 alin.(1)şi (2), privind cuprinderea în contractul încheiat între Municipiul Timişoara şi structurile sportive a activităţilor şi naturii de cheltuieli finanţate, în baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă. 4.2. Clubul /asociaţia sportivă/ organizaţia... contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: 1. Administrează sumele alocate de la bugetul local pentru finanţarea în mod exclusiv a cheltuielilor aferente acţiunilor/activităţilor sportive ale clubului sportiv/asociaţiei sportive/ organizaţiei..., conform categoriilor precizate în Anexa1 şi numai în scopul pentru care a fost încheiată prezenta asociere ; 2.(1)Asigură acoperirea tuturor cheltuielilor necesare , cu excepţia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevăzute la pct.4.1.,subpct.2, necesare asigurării condiţiilor organizatorice şi materiale pentru desfăşurarea pregătirii sportive optime a secţiilor clubului sportiv / asociaţiei sportive, participarea la toate acţiunile sportive din calendarele competiţionale, în care secţiile structurii sportive sunt calificate; (2) Contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului; 3. Are obligaţia realizării pe durata asocierii a obiectivelor de performanţă şi indicatorilor prevazuţi în Anexa 3 la prezentul contract; 4.(1)Intocmeste şi transmite lunar sau periodic către Municipiul Timişoara, rapoarte intermediare/ final, privind efectuarea acţiunilor/ activităţilor, realizarea obiectivului/ obiectivelor însotite de un raport financiar cu documentele justificative pentru cheltuielile efectuate din sumele alocate; 5. Va folosi pentru secţiile sportive individuale/echipele înscrise în calendarele competiţionale denumirea ’’....’’ 6. Realizează parteneriate cu cluburi locale de juniori/seniori(după caz) , în vederea promovării în cadrul secţiilor/ echipei de seniori de sportivi tineri, din cadrul acestora; 7. Acordă la toate acţiunile sportive organizate acces gratuit tuturor persoanelor, cu excepţia acţiunilor caritabile ; 8. Promovează imaginea Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin inscriptionarea vizibilă pe echipamentele de concurs, a însemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente acţiunilor sportive şi evenimentele media;

Cod FO 120 –01 3

9. Participă la acţiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin acţiuni sportive demonstrative ; 10. Prezintă la începutul fiecărui sezon competiţional, calendarul sportiv competiţional şi întocmeste împreună cu Biroul Baze Sportive programul de activităţi derulate în cadrul obiectivelor sportive. Neprezentarea calendarului sportiv competiţional va atrage de la sine pierderea gratuităţii sau neprogramarea acţiunilor sportive la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1. 11. Reprogramează antrenamentele sau/si competitiile, la solicitarea Municipiului Timişoara în cazurile în care acesta organizează acţiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de investitii si reparaţii curente la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 12. Respecta Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 13. Prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii clubului sportiv/ asociatiei/ organizatiei..., vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara; 14. Va realiza obligatiile legale care revin organizatorilor competitiilor sportive pentru prevenirea si combaterea violentei in sport; 15. (1) La finalul editiei competitionale de jocuri 2014-2015/ sau la sfarsitul semestrului I din editia competitionala 2015, va transmite Municipiului Timisoara o informare privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse la pct. 4.2. Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012. (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse in Anexa 3, impuse ca obligatorii si esentiale, duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate pana la finalul editiei competitionale de jocuri 2014-2015 / respectiv sfarsitul semestrului I din editia competitionala 2015, conform contractului. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. Cap.V. MODALITATI DE PLATA Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel: 5.1. In baza contractului de asociere, va achita un avans de maxim 30% din contributia prevazuta la art.4, pct.4.1.,subpct.2, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv/asociatia/organizatia...; 5.2. Va efectua platile prezentului contract, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, în baza documentelor justificative înaintate şi aprobate pentru cheltuielile efectuate. 5.3.Ultima tranşă pentru plăţile din contract va fi de 10% din valoarea contributiei financiare acordate si se va achita numai dupa depunerea raportului final privind efectuarea actiunilor/ activităţilor, realizarea indicatorilor, din contractul de asociere, a informării privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse la pct. 4.2.şi a documentelor justificative privind contributia proprie de minim 10% din valoarea totală a finantarii. 5.4.Plăţile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsă de la data aprobarii hotărârii de consiliu privind aprobarea asocierii si 31.12.2015, aferente activităţii sportive derulate in aceasta perioada. Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art.6. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional.

Cod FO 120 –01 4

Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la initiativa uneia dintre acestea; c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club/asociatie a obligaţiilor stipulate la art.4, pct.4.2, subpct.1, 2, 3 si 4 din contract, fiind considerate de către părţi ca reprezentând obligaţii esenţiale în prezentul contract. d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligaţii, contractul se va putea rezilia sau clubul/asociatia va fi obligat(a) la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timişoara, prin plata de daune- interese, în condiţiile dreptului comun. Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE Art.8.(1) Activitatea financiară a structurii sportive / organizatiei...., cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. (2)În acest sens, structura sportiva/organizatia...va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza prezentului contract de asociere. (3)Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (4)Structura sportiva/organizatia este obligata să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a contributiei financiare prevazute la pct.4.1-supct.2; (5) In situatia in care se constata ca sume din contributia financiara alocata din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiva/ organizatia... (6)Structura sportiva/ organizatia...se obliga să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Art.9. In baza informatiilor primite de la structura sportiva/organizatia…, Municipiul Timişoara va intocmi semestrial, sau la sfarsitul anului dupa caz şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre structura sportiva/organizatia…. Art.10. Municipiul Timisoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale structurii sportive/organizatiei.... Cap.IX. LITIGII Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente. Cap.X. DISPOZIŢII FINALE Art.12. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă/organizatia în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.

Cod FO 120 –01 5

Art.13. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. Art.14. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract. Art.15. Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, CLUBUL SPORTIV/ ASOCIATIA… PRIMAR, PRESEDINTE/ DIRECTOR,

NICOLAE ROBU

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE AVIZAT JURIDIC,

Cod FO 120 –01 6

Clubul /Asociatia sportiva/Organizatia___________Timisoara Anexa nr. 2 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2015

Acţiunile/activităţile din cadrul

proiectului „______________” programului sportiv:’’ Promovarea sportului de performanta’’ / ” Sportul pentru Toti” desfasurat de structura sportiva/ organizatia___________ in perioada ________________.2015

Nr. crt.

Denumirea actiunii/activitatii

Locul de desfasurare

Perioada actiunii

Numar de participanti

Costul acţiunii

- lei

Alte mentiuni

1. 2. 3. 4. … …

Municipiul Timisoara, Clubul Sportiv/Asociatia/ Organizatia----- Timisoara Directia Institutii Scolare,

Medicale, Sportive si Culturale, Director, Biroul Baze Sportive,

Cod FO 120 –01 7

Clubul Sportiv / Asociatia sportiva/Organizatia________Timisoara Anexa nr. 3 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2015 Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare ai proiectului ”_________________”, din cadrul programului sportiv: ’’ Promovarea sportului de performanta’’ / ” Sportul pentru Toti” desfasurat de structura sportiva/ organizatia___________ in perioada ________________.2015

A.Scopul: B.Obiective: B1: Obiectivul general: B2: Obiective specifice: C. Indicatori: C1: Indicatori de eficienta: (cost mediu/proiect, cost mediu/acţiune, cost mediu/participant, etc.) C2: Indicatori fizici: (nr. de acţiuni, nr. de competiţii, nr. de sportivi, nr. de cupe/diplome/medalii, etc.) C3: Indicatori de rezultat: (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de persoane, rezultate sportive, sportivi in loturi nationale, etc.)

Municipiul Timisoara, Clubul Sportiv/Asociatia------ Timisoara, Directia Institutii Scolare,

Medicale, Sportive si Culturale, Director, Biroul Baze Sportive,

Cod FO 120 –01 8

Clubul Sportiv / Asociatia sportiva/Organizatia________Timisoara Anexa nr. 4 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2015

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al structurii sportive/ organizatiei......…………………………………............... Proiectul ............................................ din Programul „Promovarea sportului de performanta”/ Programul” Sportul pentru Toti” Perioada şi locul desfăşurării ................................................................................... Nr. crt.

Denumire indicatori TOTAL TRIM I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV OBSERVAŢII 1

I. VENITURI – TOTAL, din care: 1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d) a). contribuţie proprie b). Donaţii c). Sponsorizări d). alte surse

2. Finanţare nerambursabila din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care: 1. Închirieri 2. Onorarii /fond premiere/Consultanţă 3. Transport 4. Cazare şi masă 5. Consumabile 6. Echipamente 7. Servicii 8. Administrative 9. Tipărituri

10. Publicitate 11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort Plata arbitri, medici si alte persoane

1 La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

Cod FO 120 –01 9

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-inchirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului -Premii, indemnizatii .....si alte cheltuieli( se vor nominaliza) TOTAL % 100

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr crt

Categoria bugetara

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului Total buget Contribuţie

proprie Alte surse

(donaţii, sponsorizări etc.) Închirieri Fond premiere/Consultanţă Transport Cazare şi masă Consumabile Echipamente Servicii Administrative Tipărituri

Cod FO 120 –01 10

Publicitate Alte cheltuieli (nominal)

Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-inchirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

-Premii, indemnizatii

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL % 100

Preşedintele structurii sportive/organizaţiei Responsabilul financiar al structurii sportive/organizaţiei ............................ ................................. (numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)

Data ..................Ştampila

Cod FO 120 –01 11

Clubul Sportiv/Asociatia sportva…….Timisoara ANEXA nr.1 la CONTRACT DE ASOCIERE NR. SC 2015_____________________ aprobat prin HCL nr. __________________________ Cap.I. Consideratii generale Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva contractanta din contributia financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 forma actualizata privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare . Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele mentionate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive. În înţelesul acestor acte normative, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 7.structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive. 8. participanţii la acţiunile sportive : a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : (1)- sportivi; (2)- antrenori;

Cod FO 120 –01 12

(3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, arbitri, observatori, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. (4) La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de norme, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. (5) Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii. Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, pentru participantii la actiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timisoara – in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, forma actualizata cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila Baza legala Documente justificative

1. Cheltuieli de transport :

1.1. (1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia se poate efectua,dupa caz :

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe

Art. 9 -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie

Cod FO 120 –01 13

distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante ( parc auto al clubului ); c) cu mijloace de transport în comun; d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; e) cu avionul, clasa economică; f) cu navele de călători, după tariful clasei I; g) cu autoturismul proprietate personala, în condiţiile legii. (2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii. 1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Timisoara : a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanţilor se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii.

sportiva -bilet tren/avion/alte mijloace sau alte documente fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili; -contract cu furnizorii de servicii; contract de comodat; -transport auto propriu- combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor din club, autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ); - cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei economice 1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în

străinătate: a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I. 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

Cod FO 120 –01 14

1.5. (1)La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -documente fiscale pe categorii cheltuieli

2. Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanţilor la activitatile sportive organizate în ţară se poate face dupa caz : a) în unităţile de cazare pentru sportivi; b) în cămine şcolare sau studenţeşti; c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv; (2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe/sau apart hoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama cazare/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli -contract de inchiriere pentru locuinte

Cod FO 120 –01 15

2.2.Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

Art.12(2)

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participantilor se face dupa caz: a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare,in limita prevederilor bugetare aprobate .

Art.12(3);

3. Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferenţiază pe categorii de acţiuni : a) Competiţii sportive interne:

- de nivel orăşenesc sau municipal: până la 35 - lei - de nivel judeţean: până la 40 - de nivel zonal sau interjudeţean: până la 50 - de nivel naţional: până la 55

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz, de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport: până la 55 lei; c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport : până la 60 lei; d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Municipiul Timisoara se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii

Art.13 (1),(2), (3),(4)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama masa/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli

Cod FO 120 –01 16

participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. e) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune. f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

conform Art.13(5),(6), (7),(8),(9), (10)

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort

Art.14,art.15, art.16;

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează: a) de catre federatiile sportive nationale sau cluburile sportive, pentru

sportivii din loturile olimpice si nationale, la toate categoriile de varsta - pana la 900 lei lunar /persoană.

b) de catre directiile pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti sau cluburi sportive , pentru ceilalti sportivi legitimati din sectiile cluburilor la toate categoriile de varsta - pana la 600 lei lunar/ persoana

(2) Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentaţie de efort. (3) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 9 lei/sportiv.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

Cod FO 120 –01 17

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane Art.17 Regulamente /Hotarari FR

(1) Organizatiile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj in limitele normativelor si conform cu regulamentele si hotrarile federatiilor sportive/asociatiilor judetene. (2) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (3) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia sportiva de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia sportiva a medicilor. (4) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme , impozitată în conformitate cu prevederile legale. (5) Cheltuielile de transport , masa si cazare pentru arbitri si oficialii delegati la competitiile sportive pot fi finantate de catre entitatile sportive organizatoare in limitele prevazute de prezentele norme.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor -lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata -documente fiscale pe categorii servicii

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

Art.18;

(1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor,precum si pentru asigurarea materialelor si echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport si altor bunuri necesare realizarii actiunilor sportive pot fi efectuate astfel: -anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului -pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi (2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii de cheltuieli

Cod FO 120 –01 18

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, dupa caz in limita fondurilor prevazute in buget .

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

Art.20(2), Art.21

(1)Structurile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv; (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimaţi :cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

9. Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23, Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor

Art.22(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

Cod FO 120 –01 19

de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h) activităţi culturale; i) plata lectorilor şi a translatorilor; j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei ; (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. (2) La acţiunile sportive internaţionale,delegatiilor sportive straine li se pot

oferi cadouri, dupa cum urmeaza : a) pentru cele organizate in tara :

campionate mondiale si europene – pana la 230 lei / delegatie sportiva alte competitii sportive internationale – pana la 200 lei / delegatie sportiva

Art.22(2)

Art.23

-note receptie materiale

Cod FO 120 –01 20

alte actiuni sportive internationale – pana la 175 lei / delegatie sportiva b) la actiunile sportive organizate in strainatate :

campionate mondiale si europene – pana la 2000 lei / actiune alte competitii sportive internationale – pana la 1500 lei / actiune alte actiuni sportive internationale – pana la 1200 lei / actiune (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale

Art.24

10. Premii, indemnizatii, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.,m),n),o) si alin.(3) ;art. 26, art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ; (1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative: 1.cupe europene intercluburi-seniori:loc I=2800 lei/loc II=2000 lei/loc III=1300 lei; 2.campionate nationale: a) sporturi individuale:- senioriI=1800lei/II=1400lei/III=1200 lei - tineret si juniori I: I=1200lei/II=800lei/III=500lei - juniori II-cadeti: I=900lei/II=700lei/III=400lei b) jocuri sportive: –senioriI=3700lei/II=2800lei/III=1800 lei -tineret si juniori I: I=2800lei/II=1800lei/III=1300lei - juniori II-cadeti: I=1800lei/II=1300lei/III=900lei -persoane cu dezabilitati seniori: I=1300lei/II=1000lei/III=800lei 3.Cupa Romaniei: -discipline sportive individuale: I=1300lei/II=1000lei/III=800lei -jocuri sportive: I=2800lei/II=1800lei/III=1400lei (2)Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%. (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în

Art. 25 alin.(1) pct. ,m),n),o) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -documente contabile de plata

Cod FO 120 –01 21

prezentele norme este individuală. (4) Sportivii premiaţi de Ministerul Tineretului si Sportului ( Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret) sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin; Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de MTS( A.N.S.T )si C.O.S.R. (5)La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută. (6)La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii / recompense astfel: a) un premiu /o recompensa de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu/ o recompensa de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei. Premiile/ Recompensele se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv. (8) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu/ o recompensa in bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei şi, respectiv, 190 lei/persoană din venituri proprii. (9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Autoritatea Naţionala pentru Sport si Tineret si federaţiile sportive naţionale, conform normativelor.

Art.26 Art.27 Art.28 Art.29(1) Art.29(2) Art.30(3),(4)

Cod FO 120 –01 22

B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti : (1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A- alin. (1),(4), se stabileşte conform prevederilor normativelor. (2) Cluburile sportive, respectiv instituţiile şi/sau autorităţile prevăzute la art. 26, în condiţiile stipulate la articolul respectiv, pot acorda premii/recompense antrenorilor premiaţi/recompensaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru performanţele obţinute de sportivii acestora, inclusiv pentru obţinerea de recorduri omologate, în limita bugetului alocat." Ceilalti specialisti si tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de pana la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

Art. 32 si Art.33.

C) alte premii acordate la actiuni sportive: (1) la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40, Art.46;

D) indemnizatii: Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei de lot naţional prevazut la alin (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 720 lei – seniori, respectiv maxim 560 lei-tineret-juniori.

Art.47(3) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

Cod FO 120 –01 23

11. Dispozitii finale: (1)Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. (2) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive (3)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. (4)Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.51 Art.52 Art.53 Art.56

Documentele justificative originale ale structurii sportive se depun in copie xerox cu viza’’conform cu original’’

Municipiul Timisoara, Clubul Sportiv/Asociatia Sportiva Director Directia Economia, Director Directia Institutii Scolare, Director/Presedinte, Medicale, Sportive si Culturale, Biroul Baze Sportive