keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 187/02.11.2012 privind aprobarea contributiilor financiare din partea Municipiului Timişoara catre structuri sportive asociate, din bugetul activitatii sportive, aferent trimestrului al IV-lea al anului 2012

02.11.2012

Hotararea Consiliului Local 187/02.11.2012
privind aprobarea contributiilor financiare din partea Municipiului Timişoara catre structuri sportive asociate, din bugetul activitatii sportive, aferent trimestrului al IV-lea al anului 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-24919/19.10.2012, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Adresele inregistrate de la structurile sportive, privind solicitarile de acordare a contributiei financiare din partea Municipiului Timisoara pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.50/24.07.2012 - privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu secţii de discipline sportive individuale şi acordarea contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe semestrul al II-lea al anului 2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 145/28.09.2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 81/03.08.2012 - privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe semestrul al II-lea al anului 2012;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, modificată;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) si (e), alin. 6 lit. (a), pct. 6 si alin.7 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1.(1) Se aproba contributiile financiare acordate de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05."Servicii recreative şi sportive"), prin asocierea intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.(1) Contributiile financiare se acorda in cadrul asocierii cu structurile sportive cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotarâre, pentru sustinerea activitatilor sportive desfasurate in semestrul al II-lea al anului 2012.
(2) Derularea asocierii si alocarea contributiei financiare se realizeaza in baza Contractului de asociere cadru sau Actului aditional, Anexa 2 la prezenta hotarare, incheiate cu structurile sportive, in conditiile respectarii prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.50/2012 si Hotărârii Consiliului Local nr.81/2012.

Art.3.(1)Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4.(1) Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_HCL..pdf

1

ANEXA nr.1 la contract de asociere nr.SC2012-------- /2012 ; HCLMT nr. ------- / 2012 Categoriile de cheltuieli aferente contributiei financiare aprobate pentru CS ------------------------- Cap.I. Consideratii generale Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva asociata din contributia financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare . Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele mentionate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive. În înţelesul acestor acte normative, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 7.structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive.

2

8. participanţii la acţiunile sportive : a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : (1)- sportivi; (2)- antrenori; (3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. (4) La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de norme, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. (5) Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii.

3

Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, pentru participantii la actiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timisoara – in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila Baza legala Documente justificative

1. Cheltuieli de transport :

1.1. (1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia :

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante ( parc auto al clubului ); c) cu mijloace de transport în comun; d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; e) cu avionul, clasa economică; f) cu navele de călători, după tariful clasei I; g) cu autoturismul proprietate personala, în condiţiile legii. (2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii. 1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Timisoara : a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanţilor se poate face cu

Art. 9 -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie sportiva -bilet tren/avion/alte mijloace sau alte documente fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili; -contract cu furnizorii de servicii; contract de comodat; -transport auto propriu- combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor din club, autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ); - cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei economice

4

mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii.

1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I. 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

1.5. (1)La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -documente fiscale pe categorii cheltuieli

5

2. Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la competiţiile sportive interne : a) în unităţile de cazare pentru sportivi; b) în cămine şcolare sau studenţeşti; c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri cu tarife negociate până la categoria 3 stele inclusiv; (2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe/sau aparthoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama cazare/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli -contract de inchiriere pentru locuinte

2.2.Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

Art.12(2)

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate: a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare.

Art.12(3);

3. Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferenţiază pe categorii de acţiuni :

Art.13 (1),(2), (3),(4)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor

6

a) Competiţii sportive interne: - de nivel orăşenesc sau municipal: până la 35 - lei - de nivel judeţean: până la 40 - de nivel zonal sau interjudeţean: până la 50 - de nivel naţional: până la 55

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz, de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport: până la 55 lei; c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport : până la 60 lei; d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Municipiul Timisoara se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. e) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune. f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

-lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama masa/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli

(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

conform Art.13(5),(6), (7),(8),(9), (10)

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort

Art.14,art.15, art.16;

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează:

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi

7

a) cluburile sportive, pentru sportivii din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 450 lei lunar/persoană. Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentaţie de efort. (2) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane Art.17 Regulamente /Hotarari FR

(1)Structurile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele normativelor si coroborat cu regulamentele si hotararile federatiilor sportive /asociatiilor judetene. (2) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (3) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia medicilor, sau conform Regulament Federatie (4) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezenta anexa, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor -lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata -documente fiscale pe categorii servicii

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

Art.18;

(1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor: -anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul

8

-pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi (2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi care beneficiaza ; -documente fiscale pe categorii de cheltuieli

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi care beneficiaza ; -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

Art.20(2), Art.21

(1)Structurile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv; (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimaţi :cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

9

9. Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23, Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h) activităţi culturale; i) plata lectorilor şi a translatorilor; j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei ; (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de

Art.22(1) Art.22(2)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

10

promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. (3) La acţiunile sportive internaţionale in tara si strainatate, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri pana la 2000 lei/actiune. (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale ;

Art.23

10. Premii, indemnizatii, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) si alin.(3) ;art. 26, art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ; (1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative: 1.cupe europene intercluburi:loc I=2100 lei/loc II=1500 lei/loc III=1000 lei; 2.campionate nationale: a) sporturi individuale:- senioriI=1400lei/II=1100lei/III=900 lei - tineret si juniori I: I=900lei/II=600lei/III=400lei - juniori II-cadeti: I=700lei/II=500lei/III=300lei b) jocuri sportive: –senioriI=2800lei/II=2100lei/III=1400 lei -tineret si juniori I: I=2100lei/II=1400lei/III=1000lei - juniori II-cadeti: I=1400lei/II=1000lei/III=700lei 3.Cupa Romaniei: -discipline sportive individuale: I=1000lei/II=800lei/III=600lei -jocuri sportive: I=2100lei/II=1400lei/III=1100lei

Art. 25 alin.(1) pct. l),m),n) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -documente contabile de plata

11

(2)Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice- pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%. (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală. (4) Sportivii premiaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin; Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de A.N.S.T si C.O.S.R. (5)La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută. (6)La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel: a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei. Premiile se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv. (8) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei şi, respectiv, 150 lei/persoană.

Art.26 Art.27 Art.28 Art.29(1) Art.29(2) Art.30(3),(4)

12

(9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Autoritatea Naţionala pentru Sport si Tineret si federaţiile sportive naţionale, conform normativelor.

B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti : (1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A- alin. (1),(4), se stabileşte conform prevederilor normativelor.

Art. 32 si Art.33.

C). alte premii acordate la actiuni sportive: (1) la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40, Art.46;

D). indemnizatii: Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei de lot naţional, în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 560 lei –seniori, respectiv maxim 400 lei-juniori.

Art.47(3) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

13

11. Dispozitii finale: (1)Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. (2) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive (3)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. (4)Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.51 Art.52 Art.53 Art.56

Documentele justificative originale ale structurii sportive se depun in copie xerox cu viza’’conform cu original’’

Structura sportiva, Presedinte / Director

Municipiul Timisoara, Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu

Director executiv Directia Patrimoniu,

Martin Staia Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Ioan Mihai Costa

Atasament: Anexa_2.pdf

Cod FP 63 –16, ver. 1 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2012-______ /_______2012

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro ANEXA nr.2 la HCL nr. ________ / ____________

CONTRACT DE ASOCIERE Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. CLUBUL SPORTIV/ASOCIATIA... TIMISOARA, cu sediul in Timisoara,str…., nr…….., cod fiscal nr………………. , cont bancar nr……………………………………, deschis la Banca………………………………………, reprezentat prin d-na/d-nul …………………. ,in calitate de presedinte/ director. Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2. Prezenta asociere are ca obiect finantarea si realizarea in comun de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive/disciplinelor individuale la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si seniori din clubul sportiv/ asociatia..., asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori jucatori de performanta in Municipiul Timisoara, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international. Cap. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3. Prezentul contract se incheie pe perioada semestrului al II-lea al anului 2012, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local prin care s-a aprobat asocierea si pana la data de 31.12.2012, cu posibilitatea prelungirii lui, prin acordul partilor. Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR Art.4.Contributia partilor contractante in cadrul asocierii, este urmatoarea: 4.1. Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: 1. Asigura accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietate sau administrare, la solicitarea clubului sportiv/ asociatiei, pentru antrenamente si actiuni sportive , in limita programului disponibil si conform programarii stabilite de comun acord cu reprezentantii Directiei Patrimoniu.

Cod FP 63 –16, ver. 1 2

2.(1) Contribuie financiar pentru semestrul al II-lea din anul 2012, cu suma de... lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’). (2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva din calendarele competitionale ale sectiilor clubului sportiv, conform calendarelor federatiilor sportive nationale si calendarului international, prevazute in Anexa 2 la contract. 3. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la prezentul contract, elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, art.69 alin.(1)si (2), privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva 4. In situatia in care se constata ca sumele alocate din bugetul local nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la persoanele care se fac vinovate din cadrul structurii sportive. 4.2. Clubul Sportiv/Asociatia... contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele: 1. administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea in mod exclusiv a cheltuielilor din activitatea sportiva a clubului/asociatiei, conform categoriilor precizate in Anexa1 si numai in scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere ; 2. asigura acoperirea tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.,subpct.2, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea pregatirii sportive optime a sportivilor clubului/ asociatiei si participarea la toate actiunile sportive din calendarele competitionale, in care sectiile sportive sunt calificate; 3. are obligatia realizarii pe durata asocierii a obiectivelor de performanta si indicatorilor prevazuti in Anexa 3 la prezentul contract; 4. intocmeste si transmite lunar sau periodic catre Municipiul Timisoara, rapoarte privind realizarea activitatilor, insotite de un raport financiar cu documentele justificative de cheltuieli; 5. realizeaza parteneriate cu cluburi locale de seniori/juniori(dupa caz) , in vederea promovarii juniorilor in cadrul sectiilor de seniori , din cadrul acestora; 6. acorda la toate actiunile sportive organizate acces gratuit tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ; 7. promoveaza imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente actiunilor sportive şi evenimentele media; 8. participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ; 9. prezinta la începutul fiecărui sezon competiţional, calendarul sportiv competitional şi întocmeste împreună cu Serviciul Administrare Patrimoniu-Baze Sportive programul de folosire a obiectivelor sportive încredinţate. Neprezentarea calendarului sportiv competiţional va atrage de la sine pierderea gratuităţii asupra obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1 10. reprogrameaza antrenamentele sau actiunile sportive la solicitarea Municipiului Timişoara în cazurile în care acesta organizează acţiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de investitii si reparaţii curente la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.;

Cod FP 63 –16, ver. 1 3

11. respecta Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 12. prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii clubului, vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara; 13. va realiza obligatiile legale care revin organizatorilor competitiilor pentru prevenirea si combaterea violentei in sport; 14(1) La finele anului 2012 clubul va transmite Municipiului Timisoara o informare privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse la pct.4.2. Directia Patrimoniu in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012. (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse in Anexa 3 duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate pana la finalul anului 2012, conform contractului. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. Cap.V. MODALITATI DE PLATA Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel: 5.1. In baza contractului de asociere,se va achita un avans de maxim 30% din contributia prevazuta la art.4, pct.4.1.,subpct.2, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv/asociatia...; 5.2. Va efectua platile prezentului contract, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. 5.3.Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentului contract si 31.12.2012, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada. Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art.6. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la initiativa uneia dintre acestea; c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club/asociatie a obligaţiilor stipulate la art.4, pct.4.2, subpct.1, 2, 3 si 4 din contract, fiind considerate de către părţi ca reprezentând obligaţii esenţiale în prezentul contract. d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligaţii, contractul se va putea rezilia sau clubul/asociatia va fi obligat(a) la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timişoara, prin plata de daune- interese, în condiţiile dreptului comun.

Cod FP 63 –16, ver. 1 4

Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE Art.8.(1) Activitatea financiară a clubului /asociatiei...., cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. (2) În acest sens, clubul /asociatia...va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza prezentului contract de asociere. (3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (4) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern. Art. 9. In baza informatiilor primite de la clubul sportiv/ asociatie, Municipiul Timişoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre club/asociatie. Art.10. Municipiul Timisoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale clubului/asociatiei, cu excepţia celor stipulate în prezentul contract. Cap.IX. LITIGII Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material. Art.12. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, CLUBUL SPORTIV/ ASOCIATIA… PRIMAR, PRESEDINTE/ DIRECTOR,

NICOLAE ROBU

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

DIRECTIA PATRIMONIU, AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 63 –16, ver. 1 5

Clubul /Asociatia sportiva………. Timisoara Anexa nr. 2 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2012

Actiunile/activitatile din cadrul calendarului competitional sportiv al Clubului /Asociatiei…… Timisoara –perioada ____________2012

Nr.crt. Denumirea

actiunii/activitatii Locul de desfasurare

Perioada actiunii

Numar de participanti

Alte mentiuni

1. 2. 3. 4. … … Reprezentanti legali:

Municipiul Timisoara, Clubul/Asociatia------ Timisoara, Directia Patrimoniu,

Cod FP 63 –16, ver. 1 6

Clubul /Asociatia sportiva………. Timisoara Anexa nr. 3 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2012

Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare din cadrul programului sportiv ’’ Promovarea sportului de performanta’’ in cadrul structurii sportive___________ _______________________ in perioada ________________.2012

A.Scopul: B.Obiective: B1: Obiectivul general: B2: Obiective specifice: C. Indicatori: C1: Indicatori de eficienta: C2: Indicatori fizici: C3: Indicatori de rezultat: Reprezentanti legali:

Municipiul Timisoara, Clubul/ Asociatia _______ Timisoara, Directia Patrimoniu,

Cod FP 63 –16, ver. 1 7

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2012-______ /_______2012

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro ANEXA nr.2 la HCL nr. ________ / ____________

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE________ Art.1. Prezentul act aditional se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. CLUBUL SPORTIV/ASOCIATIA... TIMISOARA, cu sediul in Timisoara,str…., nr…….., cod fiscal nr………………. , cont bancar nr……………………………………, deschis la Banca………………………………………, reprezentat prin d-na/d-nul …………………. ,in calitate de presedinte/ director. Art.2. Se suplimenteaza contributia financiara pentru semestrul al II-lea din anul 2012, cu suma de... lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’). Art.3. Prezentul act aditional a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, CLUBUL SPORTIV/ ASOCIATIA… PRIMAR, PRESEDINTE/ DIRECTOR,

NICOLAE ROBU

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

DIRECTIA PATRIMONIU, AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Anexa_1.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE

Anexa nr.1 la HCL nr.____________________ Structuri sportive pentru care se acorda contributii financiare pentru sustinerea

activitatii sportive din bugetul aferent trimestrului al IV-lea al anului 2012

Nr. crt.

Denumire structura sportiva Scopul asocierii/

Activitati sportive in anul 2012

Durata contractului de asociere

Contributia financiara aprobata

pe trimestrul al IV-lea 2012

-lei - 0 1 2 3 1. Rugby Club Municipal Universitatea de Vest-

-Echipa de rugby-SuperLiga Nationala; -Centrul de copii si juniori

Semestrul al II-lea 2012

350.000

2. CS Universitatea- echipa de handbal masculin Universitatea- Politehnica Municipal - Liga Nationala; Centrul de copii si juniori

Semestrul al II-lea 2012

150.000

3. CS AEM-LUXTEN-sectii de sah feminin si masculin

Semestrul al II-lea 2012

20.000

4. CS WATERPERFORMANCE Sectia de kaiac-canoe

Trimestrul al IV-lea

2012

18.000

5. F.R.Badminton- programe sportive organizate in Timisoara:Cupa Firmelor; Campionate Nationale

Trimestrul al IV-lea

2012

10.000

6. CS Fotbal PORTOBEGA -sectii echipe de copii si juniori; Program sportiv Cupa Timisoara- noiembrie/decembrie 2012

Trimestrul al IV-lea

2012

20.000

Total contributii financiare pe trimestrul al IV-lea 2012

568.000

Directia Economica, Smaranda Haracicu

Responsabil Directia Patrimoniu,

Martin Staia Responsabil Serviciu, Ioan Mihai Costa

Atasament: Referat.pdf

1 cod FP 53-01,ver.1

ROMANIA APROBAT, JUDETUL TIMIS PRIMAR, MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU NICOLAE ROBU SC2012-24919 /19.10.2012

R E F E R A T privind aprobarea contributiilor financiare din partea Municipiului Timişoara

catre structuri sportive asociate, din bugetul activitatii sportive, aferent trimestrului al IV-lea al anului 2012

In bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2012, aprobat prin H.C.L.M.T. nr.41/07.02.2012, s-a prevazut la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.373.880 lei, suplimentata prin rectificarile de buget efectuate in trimestrele al II-lea si al III-lea, la valoarea totala de 8.732.610 lei. Din bugetul aprobat a fost cheltuita suma totala de 6.995.154 lei, reprezentand contributii financiare in cadrul contractelor de asociere in suma de 3.439.366 lei si cotizatii anuale din asocieri ( Asociatia’’Baschet Club Timisoara’’ si ACS Poli) in suma de 3.150.000 lei. Rezulta ca pentru trimestrul al IV-lea a ramas disponibila o suma de 1.737.456 lei . Avand in vedere solicitarile unor structuri sportive pentru sustinerea activitatii sportive in semestrul al II-lea, propunem ca din bugetul activitatii sportive pe anul 2012, disponibil pe trimestrul al IV-lea, sa fie alocate contributii financiare pentru aceste structuri sportive mentionate, in suma totala de 568.000 lei. Aceste structuri sunt urmatoarele si sunt cuprinse in Anexa 1 la proiectul de hotarare de consiliu local: 1.Rugby Club Municipal U.V.: 350.000 lei–aprobati prin amendament la rectificarea bugetara din sedinta de plen din 28.09.2012, suplimentare pentru calendarul sportiv; 2.C.S. Universitatea- handbal masculin: 150.000 lei, suplimentare pentru calendarul sportiv; 3.C.S. Water Performance- sectia de kaiac-canoe: 18.000 lei, pentru calendarul sportiv; 4.C.S. AEM LUXTEN-sah: 20.000 lei –suplimentare pentru calendarul sportiv ; 5.Federatia Romana de Badminton: 10.000 lei, pentru doua programe sportive organizate in Timisoara: -Cupa Firmelor cu atragerea practicantilor amatori si a copiilor din familii;fondurile stranse se utilizeaza pentru achizitionarea de echipamente de badminton pentru scoli din Timisoara; - organizarea finalelor Campionatelor Nationale de tineret; 6.CS FC Porto Bega- fotbal copii/juniori: 20.000 lei- turneu international de fotbal- Cupa Bega Timisoara, cu participarea a 40 de echipe pe 5 grupe de copii si juniori (RO,Serbia,Ungaria); Derularea asocierii si alocarea contributiei financiare se va realiza in baza contractului de asociere cadru sau actului aditional, Anexa 2 la hotararea de consiliu, incheiate cu structurile sportive, in conditiile respectarii prevederilor H.C.L.M.T. nr.50/2012 si H.C.L.M.T. nr.81/2012. Suplimentar, a fost promovat un proiect de hotarare pentru alocarea sumei de 1.000.000 lei, diferenta din cotizatia anuala de 2.000.000 lei aprobata prin H.C.L.M.T nr.19/2012, pentru calendarul sportiv 2012 al A.C.S. Poli Timisoara. Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.

Viceprimar, Director Directia Economica, Responsabil Directia Patrimoniu, Dan Diaconu Smaranda Haracicu Martin Staia

Responsabil serviciul SAP-BS, Ioan Mihai Costa Avizat Juridic,