keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 516/25.11.2008 Privind constituirea Comisiei de evaluare şi analiză a performanţelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara

25.11.2008

Hotararea Consiliului Local 516/25.11.2008
Privind constituirea Comisiei de evaluare şi analiză a performanţelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2008 - 24519/29.10.2008 al domnului GHEORGHE CIUHANDU - Primar al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 46/29.01.2008 privind constituirea Comisiei de evaluare şi analiză sportivă a performanţelor obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara în anul 2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.d) şi e), alin.(6) lit.a) pct.6 şi alin.(7) lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare şi analiza sportiva a performantelor obtinute de echipele asociate cu Municipiul Timisoara, în urmatoarea componenta:
- Viceprimar Adrian Orza
- Director Direcţia Comunicare - Violeta Mihalache
- Consilier Ionel Bungău
- Consilier Ciprian Bogdan
- Consilier Corado Toader
- Consilier Francisc Szabo
- Consilier Simion Moşiu

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 46/29.01.2008 privind constituirea Comisiei de evaluare şi analiză sportivă a performanţelor obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara în anul 2007;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, CULTURĂ SC2008 – 24519 / 29.10.2008

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind constituirea Comisiei de evaluare şi analiză a performanţelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara a încheiat contracte de asociere cu următoarele echipe sportive:

1. SC Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & Invest SA – HCL 127/ 20.03.2008, modificată prin HCL 177 / 15.04.2008

2. Baschet Club Municipal ELBA Timişoara prin HCL 96 / 26.02.2008 3. Club Sportiv Municipal CALOR Timişoara prin HCL 95 / 26.02.2008 4. Handbal Club Municipal Universitatea Timişoara (fete) - prin HCL 94 /

26.02.2008 5. Universitatea Handbal Club Municipal Politehnica Izometal Timişoara

(handbal masculin) - prin HCL 93 / 26.02.2008 6. Club Sportiv Rugby Club Municipal Timişoara – prin HCL 98 / 26.02.2008

Comisia de evaluare şi analiză sportivă a performanţelor obţinute de echipele

asociate cu Municipiul Timişoara a fost aprobată prin HCL nr. 46 / 29.01.2008 şi are următoarea componenţă:

1. Viceprimar – Adrian Orza 2. Director Comunicare – Violeta Mihalache 3. Consilier din cadrul Biroului Relaţii Publice, Învăţământ, Sport, Cultură – Marius Olaru 4. Consilier local: Silviu Sarafoleanu 5. Consilier local: Daniel Craşovan 6. Consilier local: Eugenia Tonenchi 7. Consilier local: Sergiu Ştirbu 8. Consilier local: Bogdan Achimescu Urmare a modificării componenţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara

prin alegerile locale de la 01.06.2008, se impune constituirea unei noi comisii de evaluare.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind constituirea unei noi Comisii de evaluare şi analiză a performanţelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara. Această comisie va avea în componenţă, din parte executivului Primăriei Municipiului Timişoara, pe domnul Viceprimar Adrian Orza şi pe doamna Director Comunicare Violeta Mihalache, ceilalţi 5 membri ai comisiei urmând să fie desemnaţi din partea Consiliului Local.

Violeta Mihalache Mirela Lasuschevici Director Şef Serviciu Juridic

Alina Pintilie Şef Birou Relaţii Publice Cod. FP 53 – 01, ver.1