keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 81/03.08.2012 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe semestrul al II-lea al anului 2012

03.08.2012

Hotararea Consiliului Local 81/03.08.2012
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe semestrul al II-lea al anului 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-6610/27.07.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Adresele inregistrate de la structurile sportive, privind solicitarile de acordare a contributiei financiare din partea Municipiului Timisoara pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2012;
Ţinând seama de Anexa la Raportul de evaluare pe semestrul I, cu nr. SC 2012- 4220 / 10.07.2012, cu propunerile privind acordarea contributiilor financiare pe semestrul al II-lea al anului 2012, avizata de Comisia de evaluare si analiza a modului de realizare a obiectivelor de catre structurile sportive asociate cu Municipiul Timisoara , numita prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.9/26.06.2012;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, actualizata;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 alin.(7) lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1)Se aprobă asocierea, pe perioada semestrului al II-lea al anului 2012 , între Municipiul Timişoara si structurile sportive cu echipe de jocuri sportive, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Obiectul asocierii este finantarea si realizarea in comun de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si seniori din cluburile sportive, asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori jucatori de performanta in Municipiul Timisoara, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international.

Art. 2: (1) Se aproba contractul de asociere-cadru dintre Municipiul Timişoara şi structurile sportive, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Obiectul contractului de asociere este finanţarea şi realizarea în comun a activitatilor sportive din semestrul al II-lea al anului 2012, aferente pregatirii intercompetitionale si turului editiei competitionale 2012-2013, conform calendarelor sportive ale federatiilor sportive nationale si calendarelor internationale.

Art. 3: (1) Se aproba contributiile financiare pe semestrul al II-lea al anului 2012, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05."Servicii recreative şi sportive"), pentru activitatile sportive ale structurilor sportive, in sumele prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre.
(2) Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la contractul de asociere, elaborata in conformitate cu prevederile art.69 alin.(1)si (2) din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate.
(3) In situatia in care se constata ca sumele alocate din bugetul local nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la persoanele care se fac vinovate din cadrul structurii sportive.

Art. 4: (1) Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: (1) Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: anexa_1_hcl_81.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE Anexa nr.i la HCL nr, 8 02.98. 2042 A. Structuri sportive reprezentand jocuri sportive, asociate cu Municipiul Timisoara in anul 2012 Nr, Denumire structura sportiva Durata contrac- | Valoarea contributiei crt. Scopul asocierii/ tului " financiare a Activitati sportive in anul 2012 Municipiului, Timisoara pe semestrul al II-lea 2012 -lei - 0 1 2 3 1, | Rugby Club Municipal Universitatea de Vest- Semestrul al II-lea 400.000 , -Echipa de rugby-SuperLiga Nationala; 2012 "Centrul de copii si juniori 2, | CS Universitatea- echipa de handbal masculin Semestrul al H-lea 250.000 -Universitatea- Politehnica Municipal -- Liga -— 2012. -- - m Nationala; Centrul de copii si juniori 3, | Baschet Club Municipal Danzio Semestrul al II-lea 190.000 -Echipa de baschet feminin Divizia A 2012 4, | CS. Timisoara Semestrul al II-lea 60.000 i 2012 5, CS Scolar Bega- sectii club: baschet; canotaj; Semesirul al II-lea 78.000 fotbal; rugby; volei 2012 6, | CS Fotbal Club Auto Timisoara Semesirul ai II-lea 15.000 -3 echipe de copii si juniori: grupe an n.98- 2012 99/2000;2001/2002 7, CS Fotbal CFR. 1933 Timisoara Semestrul ai II-lea 40.000 echipa de fotbal feinin- Liga I 2012 -centrul de copii si juniori: 9 grupe 8. Liceul cu Program Sportiv -CSS Banatul- sectii: | Semestrul al II-lea 60.000 atletism; box; fotbal; handbal; pentatlon modern 2012 Total contributii financiare pe semestrul al XI-lea 2012, pentru structuri ca echipe de 1.085.000 jocuri sportive Directia Economica, + Director executiv Directia Patrimoniu, Smaranda Haracicu Martin Staia Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Bazș-speţtive, Mihai Co, /( LI [ 17

Atasament: anexa_2_hcl_81.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2012- / 2012 Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www,primariatin.ro ANEXA nr.2la HCLar. &4 7 CONTRACT DE ASOCIERE Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, OT EI EREI IEEE si 12. CLUBUL SPORTIV/ASOCIATIA... TIMISOARA, cu sediul in Timisoara,str...., NM... „cod fiscal Ar... „cont bancar NF........ oo ie ro eee ri etate tina a deschis la Banca........ EET TI „reprezentat prin d-na/d-nul „in calitate de presedinte/ director. 5 Cap.ll. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2. Prezenta asociere are ca obiect finantarea si realizarea in comun de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si seniori din clubul sportiv/ asociatia..., asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori jucatori de performanta in Municipiul Timisoara, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international. Cap. III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Prezentul contract se incheie pe perioada semestrului al II-lea al anului 2012, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local prin care s-a aprobat asocierea si pana la data de 31.12.2012, cu posibilitatea prelungirii lui, prin acordul partilor. Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR Art.4.Contributia partilor contractante în cadrul asocierii, este urmatoarea: 4.1. Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: l. Asigura accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze sportive) aflate in proprietate sau administrare, la solicitarea clubului sportiv/ asociatiei, pentru antrenamentele si actiunile sportive ale echipelor , in limita programului disponibil si conform programarii stabilite de comun acord cu reprezentantii Directiei Patrimoniu. 1 Cod FP 63 —15, ver. 1

2.(1) Contribuie financiar pentru semestrul al II-lea din anul 2012, cu suma de... lei „ de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.”"Servicii recreative şi sportive”). (2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva cuprinsa in câlendarele competitionale privind pregatirea intercompetitionala, turul editiei 2012- 2013, ale echipelor: clubului sportiv/asociatiei..., conform calendarului Federatiei Romane de..,, si calendarului international, prevazute in Anexa 2 la prezentul contract, 3. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la prezentul contract, elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, art.69 alin.(1)si (2), privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate, în baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva. 4. In situatia în care se constata ca sumele alocate din bugetul local nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la persoanele care se fac vinovate din cadrul structurii sportive. 4.2. Clubul Sportiv/Asociatia... contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele: 1, administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru acoperirea in mod exclusiv a “cheltuielilor din activitatea sportiva a clubului/asociatiei, conform categoriilor precizate in Anexal si numai în scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere ; 2, asigura acoperirea tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.,subpct.2, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea pregatirii sportive optime a echipelor clubului/ asociatiei si participarea la toate actiunile sportive din calendarele competitionale, in care echipele sunt calificate; 3. are obligatia realizarii pe durata asocierii a obiectivelor de performanta si indicatorilor prevazuti in Anexa 3 la prezentul contract; 4. intocmeste si transmite lunar sau periodic catre Municipiul Timisoara, rapoarte privind realizarea activitatilor, insotite de un raport financiar cu documentele justificative de cheltuieli; 5. va folosi pentru echipa de seniori denumirea ””.... 6. realizeaza parteneriate cu cluburi locale de juniori/seniori(dupa caz) ,„ in vederea promovarii in cadrul echipei de seniori de jucatori tineri, din cadrul acestora; 7, acorda la toate actiunile sportive organizate acces gratuit tuturor persoanelor, cu 1 exceptia actiunilor caritabile ; 8. promoveaza imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe foate materialele promoţionale aferente actiunilor sportive şi i evenimentele media; 9, participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ; 10. prezinta la începutul fiecărui sezon competițional, calendarul sportiv competitional şi întocmeste împreună cu Serviciul Administrare Patrimoniu-Baze Sportive programul de folosire a obiectivelor sportive încredințate. Neprezentarea calendarului sportiv competițional va atrage de la sine pierderea gratuităţii asupra obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1. > 2 Cod FP 63 15, ver. 1

11. reprogrameaza antrenamentele sau meciurile la solicitarea Municipiului Timişoara în cazurile în care acesta organizează acţiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de investitii si reparaţii curente la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.l.; 12, respecta Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 13. prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii clubuiui/ asociatiei... vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara; 14. va realiza obligatiile legale care revin organizatorilor jocurilor sportive pentru prevenirea si combaterea violentei in sport; 15.(1) la finele turului editiei 2012-2013 a campionatului Diviziei..., va transmite Municipiului Timisoara o informare privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse la pct. 4.2. Directia Patrimoniu in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor ,„ pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012, (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse in Anexa 3 duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate pana la finalul anului 2012, conform contractului. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. MODALITATI DE PLATA Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel: 5.1. In baza contractului de asociere,se va achita un avans de maxim 30% din contributia prevazuta la art.4, pct.4.1.,subpct.2, in limita bugetului disponibil, in baza referatuliii transmis de catre clubul sportiv/asociatia...; 5.2. Va efectua platile prezentului contrac, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. 5.3.Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii în vigoare a prezentului contract si 31.12.2012, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada. Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art6, Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. Cap. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun ai celor doua părți, la initiativa uneia dintre acestea; c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club/asociatie a obligaţiilor stipulate la art.4, pct.4.2, subpct.1, 2, 3 si 4 din contract, fiind considerate de către părți ca reprezentând obligații esențiale în prezentul contract. 3 Cod FP 63-16, ver. 1

Cap.IX- LITIGII 1 d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligaţii, contractul se va putea rezilia sau clubul/asociatia va fi obligat(a) la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timişoara, prin plata de daune- interese, în condițiile dreptului comun. Cap VIII. CLAUZE SPECIALE Art:8(1) Activitatea financiară a clubului /asociatiei...,, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. (2) În acest sens, clubul /asociatia...va pune la dispoziția Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza prezentului contract de asociere, 3) . Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (4) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern. Art. 9, In baza informatiilor primite de la clubul sportiv/ asociatie, Municipiul Timişoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre club/asociatie. _ Art.10. Municipiul Timisoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale clubului/asociatiei, cu excepția celor stipulate în prezentul contract. Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai întai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material. Art.12. Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, CLUBUL SPORTIV/ ASOCIATIA... PRIMAR, PRESEDINTE/ DIRECTOR, NICOLAE ROBU DIRECȚIA ECONOMICĂ , DIRECTIA PATRIMONIU, AVIZAT JURIDIC, 4 Cod FP 63 15, ver. 1

Clubul /Asociatia sportiva........ „Timisoara Anexa nr. 2 la contract de asociere aprobat prin H.CLM.T.ur. &4 /03 08012 Actiunile/activitatile din cadrul calendarului competitional sportiv al Clubului /Asociatiei...... Timisoara perioada 2012 Nr.crt, | Denumirea Locul de Perioada Numar de Alte actiunii/activitatii desfasurare | actiunii participanti | mentiuni 1. 2. 3. 4, = Reprezentanti legali: = = Municipiul Timisoara; - - Clubul/Asociatia------ Timisoara, Directia Patrimoniu, 5 Cod FP 63 -16, ver. 1

Clubul /Asociatia sportiva.......... Timisoara Anexa nr. 3 la contract de asociere aprobat prin H.CIM.T.nr. SA [0308/2012 Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare din cadrul programului sportiv "* Promovarea sportului de performanta?” in cadrul structurii sportive in perioada „2012 A.Scopul: B.Obiective: Bl: Obiectivul general: B2: Obiective specifice: C, Indicatori: Cl: Indicatori de eficienta: C2: Indicatori fizici: C3: Indicatori de rezultat: “Reprezentanti legali: Municipiul Timisoara, Clubul/ Asociatia Timisoara, Directia Patrimoniu, 6 Cod FP 63 -15, ver. 1

/03 03. 2012. ANEXA ur.1 la contract de asociere nr.SC2012---- 2012; HCLMTY nr. „81. 2012 Categoriile de cheltuieli aferente contributiei financiare aprobate pentru CS --——--------—— Cap. Consideratii generale Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr. in vigoare - Aceste acte normative si altele specifice în legatura cu cele mentionate, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității spo aspecte financiare ale activităţii sportive. În înțelesul acestor acte normative, termeziii şi expresiile utilizate a 1, activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun î acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire s împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în țară supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca se competiții sportive; 3. competiție sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sporti care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de reco 4, alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, desfăşurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri şi asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, prom onferințe, simpozioane, serninarii, de catre strucțura sportiva asociata din contributia financiara aprobarea Ndrmelor financiare pentru activitatea sportiva, 69/2000 a educatiei fizice si sportiilui si alte prevederi legale reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz; rtive, peritru participanții la acțiutiile' sportive, precum şi alte următoarele semnificații: deplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de ortivă, competițiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub op dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la ve şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, rduri şi/sau obţinerea victoriei; sportivă, altele decât competițiile sportive şi cele de pregătire colocvii ori alte reuniuni, stagii de practică şi specializare sau perfecționare şi altele ovare, consultanță şi altele asemenea; 5, alimentație de efort - tip de alimentaţie specială, riecesară compen în programele de pregătire şi de participare în competiții; 6. susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau pro curativ şi accelerează refacefea după efort, incluse pe lista substanțelor interzise întocmită sportivilor. Acestea au scop profilactic, efortului următor; substanțe care nu sunt î 7 structurile sportive sunt asociatii de drept privat sai institutii d ării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi fotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a contribuind indirect la susținerea biologică a de Agenția Mondială Antidoping (WADA); drept public; constituite sau infiintate, dupa caz, în scopul organizarii si administrații unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovafea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitații * deriumesc si organizatii sportive. e si competitiile sportive. In serisul prezentelor norme se

8. participanții la acţiunile sportive a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaționale : (1)- sportivi; (2)- antrenori; (3)- medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, cercetăt ri, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii. Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire spo ivă de aceleaşi dtepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazutilor în care acţiunile sunt organizate în localitățile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonați, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanților la acțiu ile de pregătire sportivă se stabilesc de organizațiile sportive organizatoare, în funcție de ramura de sport, de scopul şi importanța acţ unii şi de resursele financiare prevăzute îni buget. b. la competițiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi interni ţionale : (1) La competițiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot, participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuți, operatori video, alți specialişti, precum şi alte persqane din cadrul autorităţii, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice 'şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în coinpetiție şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competițiile spo ive alcătuiesc delegația sportivă a organizației sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componența nominală ale delegaţiei sportive care părticipă la competiții sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizația sportivă: pe care o reprezintă, în raport ci regulamentul competiției, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzuțe în buget. : (4) La celelalte acţiuni sportive interne şi inteimaționale prevăzuțe de norme, numărul, structura şi componență nominală ale participanților se stabilesc, după caz, de organizația sportivă organizatoare sait partiţipantă la acțiune, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinație. (5) Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne şi internaționale se stabileşte de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.

Cap. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, pentru participantii ia actiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timisoara — in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cui prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale în vigoare Nr. | Categoria de cheltuiala eligibila Baza legala | Documente justificative - cert. 1. Cheltuieli de transport : Li. (1)Transportul participanților la acţiunile sportive organizate în țară, în Art. 9 -referat justificativ pentru altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia * fundamentarea si scopul a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanțe de până la 300 km şi clasa I pe efectuarii cheltuielilor distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi lista nominala delegatie se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe sportiva p bilet tren/avion/alte mijloace distanțe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; ij ităților organizatoare sau participante a alte - documente b) cu mijloace de transport auto ale entități PE 1 pi fiscale(facturi,chitarite, bonuti) ( parc auto al clubului ); transport c) cu mijloace de transport în comun; contract cu fumizorii “de d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi |" servicii; contract de comodat; altele asemenea; : | transport auto propțiu- e) cu avionul, clasa economică; : coimbustibili , lubrifianti: f) cu navele de călători, după tariful clasei I; tabel cu mijloacele din parcul g) cu autoturisrnul proprietate personala, în condițiile legii. auto si justificarea cheltuielilor (2) Transportul delegatiei sportive în localitate pentru participarea la pentru masinile din parcul atito acţiunile sportive (pregatire sportiva,compeiitie,alte actiuni) se ppate face cu al chibului calculul dupa mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme propritate norme pe consum masini din m a at parc auto propriu( autocarele personală sau cu mijloace de transport în comun SI publice, în cqndițiile echipelor din club, legii. ' autoiuitilitarele si autoturisme la 1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Timisoara : dispozitia staffului tehnic. si a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontare: : cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comir dela |! - cu avionul, clasă economic: locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza oferte de referinta de la legitimațiilor de călătorie sau a abonămeritului. ! companii, pentru tarif standard b) pentru pregatire sportiva in cantondmente, semicantonamente si la nivelul maximal al clasei participarea la competitii, transportul participantilor se poate face cu economice

mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în con legii. 1.3. Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive organizate în străinătate: a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entități trimiţătoare; d) cu autoturismul proprietate petsonală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I. ițiile A Mor 1.4. Pentru sportivii straini -contravaloare transport ruta Timisopra-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sp 3 Art.10 1.5. (1)La acţiunile sportive organizate în țară şi în străinătate se [ drept cheltuieli de transpori si: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogără sau port; ot deconta d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea jocurilor, costul suplimenteior de viteză, precum şi comisioanele percepute de agențiile de voiaj; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaționale se mai pot efectu cheltuieli privind: a a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehiiic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiția sportivă; b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare FUSE si (2); referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -docuriiente fiscale pe categorii cheltuieli

Cheltuieli de căzare 2.1. (1) Cazarea participanților la acţiunile de pregătire sportivă organizate în țară şi la competițiile sportive interne : a) în unitățile de cazare pentru sportivi; b) în cămine şcolare sau studerițeşti; c) în locuințe închiriate, în condiţiile legii; d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri cu tarife negociate p: categoria 3 stele inclusiv; (2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, s si administrativ al clubului pot beneficia de cazare aparthoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si ofertele pietei ; nă la fful tehnic în locuințe/sau superioara raportat la -referat justificativ pentru fiindainentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie spoitiva -diagrama cazare/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli -contract de inchiriere pentru locuinte 2.2 Cazarea participanților la competițiile sportive şi la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în furicție de nivelul, importanța şi/sau regulamentul competiției, după caz. Art12() 2.3.(1) La acţiunile spartive organizate în strămătate: a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele pracțicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoane e de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasa! personalului român în străinătate. ea (2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entității trimițătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare. Ar125): Cheltuieli de masă (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile spoitive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de partic diferențiază pe categorii de acţiuni : ipant, se art 13 0).G), (8 referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor

a) Compeliții sportive interne: , -lista nominala lot / delegatie - de nivel orăşenesc sau municipal: până la 35 - lei sportiva - de nivel județean: până la 40 -diagrama masa/grup delegatie - de nivel zonal sau interjudețean: până la 50 documente fiscale pe - de nivel naţional: - până la 55 categorii cheftuieli b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în țară, organizate şi/sau finanțate, după caz, de cluburile sportive, asociațiile județene pe Tamură de sport: până la 55 lei; c) Competiții sportive şi alte acţiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate şi/sau finanțate de cluburile sportive, asociațiile ] deţene pe |; ramură de sport : până la 60 lei; i d) La încheierea competițiilor sportive şi a altor acțiuni sportive i internaționale desfăşurate în Municipiul Timisoara se poate organiza şi finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanți, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situație, suma ! prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. : În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. e) La competițiile sportive organizate în țară organizatorii pot asigura ; sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/jpc sau reuniune. BD La acțiunile de pregătire sportivă și la cornpetițiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice. (2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli conform zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută Art.13(5),(6), prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are (7),(8),(9), loc deplasarea. (10) | 1. | Cheltuieli privind alimentația de efort Art14,art.15, art.16; (1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în i -referat justificativ pentru | pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, fundamentarea si scopul acordată după ciim urmează: efectuarii cheltuielilor -Jista nominala lot sportivi

pe e a 5 i i 5 a) cluburile sportive, pentru sportivii din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 450 lei lunar/persoană. Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltyieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pgt acorda alimentație de efort. (2) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniorii pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv sirnilar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv. -documente fiscale pe categorii cheltuieli Cheltuieli privind plata arbitrilor; medicilor şi a altor persoane Art.17 Regulamente /Hotarari FR. (1)Structurile sportive care organizează competiții sportive interne şi internaționale pot finanța, pentru arbitrii şi oficialii delegați la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele normativelgr si coroborat cu regulamentele si hotararile federatiilor sportive /asdciatiilor judetene. (2) Pentru activitatea de sectetariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de spoit la care se justifică, poț fi plătite 2-4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției. (3) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevăzuță pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali 75% din indemnizaţia medicilor, sau conform Regulament Federatie (4) În cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numarat, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezenta anexa, impozitată în conformitate cu prevederile legale. -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulatnente pentru fiindamentarea plafoanelor -Jista nominala berieficiari baremuri/ state de plata -docuimente fiscale pe categorii servicii Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv și a altor bunuri (1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor: -anual pentru sportivi, antrenori şi alți specialişti ai clubului referat justificativ pentru fundainentarea si scopul

: j -pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi (2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii efectuarii cheltuielilor -lista noiminala delegatie/ lot sportivi care beneficiaza ; -docurnente fiscale pe categorii de cheltuieli Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale şi echipament sport Art.19 Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiție, ţinuta de reprezeritare. -feferat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -Jista nominala delegatie/ lot sportivi care beneficiaza ; -docuinerite fiscale pe categorii cheltuieli -hote receptie materiale Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping Art.20(2), Art.21 (1)Structurile sportive pot să procure, în baza prescripției medicale: a) vitamine şi susținătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv; (2) Structurile sportive pot efectua peritru sportivii legitimați :cheltuieli peniru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță ma; etică, tomografie computerizată, coronatografie, scintigrame cu raze, Îotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum şi pentru realizarea intervențiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizațiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în țară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaționale a fi efectuate în străinătate. referat justificativ pentru furidamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

i 3 | | | ţ Alte categorii de cheltuieli: Art.22,Art.23, Art.24 efectua , dupa caz, cheltuieli si pentrii: a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații. birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării sportive; d) achiziționarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale penitru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere și/sau de participare la acţiunile sportive, taxe organizare a acţiunilor, în condițiile stabilite de organizatori; D obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice san localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor h) activități culturale; i) plata lectorilor şi a translatorilor; k) taxe de parcare și servicii de protoco Î) comisioane şi taxe bancare pentru obținerea valutei ; __ promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea ş perfecționarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte sportive, se mai pot efectua: fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu prof c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele materialelor de specialitate din domeniu; (1) Pentru organizarea, respectiv desfasutarea actiunilor sportiva, se pot b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acțiunilor unor țări j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; 1 la acţiunile sportive internaționale; (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare; a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documenitare în dorneniul educației semenea a d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de aparatură normelor de acţiuni sportiv; Art.22(1) Art22(2) -referat justificativ pentru fundamentărea si scopul efectiiarii cheltuielilor -lista riominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

promovare a activității sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului f) achiziții de liceriţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de ; programare şi de întreținere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecționare a specialiştilor. (3) La acţiunile sportive internaționale in tara si strainatate, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri pana la 2000 lei/actiune. Art.23 (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esatfe,diplome,medalii,cupe, plachete, fanioane,insigne,brelocuri afise pliante si alte materiale [; 16. | Premii, inderanizatii, prime si alte drepturi ; A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) s Art. 25 -referat justificativ pentru alin.(3) ;art. 26, alia.(1) fundamentarea si scopul art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art:31 ; pet. ,m)a) | efectuarii cheltuielilor (1)Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, cluburile | si alin.(3); -lista nominala lot sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta, în funcție de valoarea |, sportivi/staff tehnic performanței, de importanța şi amploarea competiției, de contribuția -documente contabile de plata personală , premii în lei și/sau în obiecte, pâhă la valoarea sumelor prevăzute în normative: 1.cupe europene intercluburi:loc F=2100 lei/loc NM=1308 lei/loc 11000 lei; 2.campionate nationale: a) sporturi individuale:- senioril=1400leiAT=1 100lei/HI=900 lei - tineret si juniori I: =900lei/1=600lei/Il=400lei - juniori II-cadeti: I=700lei/I=500lei/II=300lei b) jocuri sportive: —senioril=2800lei/II=2100lei/N=1400 lei ? -tineret si juniori I: =2100lei/I=1400lei/III=1000lei - juniori Il-cadeti: I=1400lei/[T=1000lei/ÎI=709lei 3.Cupa Romaniei: -discipline sportive individuale: I=1000lei/1I=800le/11=600lei i -jocuri sportive: F=2100lei/II=1400lei/I=11 00lei

(2)Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive alimpice- i pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%. A1t.26 (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe ecliipe, echipaje ! sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului preyăzut în prezentele norme este individuală. (4) Sportivii premiaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, carnpionatele mondiale şi europene, | Art.27 pot primi preimii şi dir partea cluburilor sportive de care aparțin; Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de A.N.8.T si COSR. (S)La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţiriute de sportivi | Art.28 la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de doncurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru performanță obținută. (B)La disciplinele sportive la care, în conforimitate cu de Art.29(1) concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de ptobele individuale, ; premierea sportivilor se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel națiorial de seniori, clubutile sportive pot acorda premii astfel: a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiției; i b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al Art.29(2) doilea eşalon valoric al coinpetiţiei. i Premiile se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor şi de contribuția fiecărui sportiv. i (8) Sportivii clasați pe locurile 1, 1 și ÎI în competiţiile interne neprevăzute Art. 30(3),(4) la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani șau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei şi, respectiv, 150 lți/persoană. || Ţ 4 i k 1 i i ; i i 11

(9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive , i abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a : 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Autoritatea Naționala pentru Sport si Tineret si federățiile sportive : naționale, conform normativelor. B). premii pentru antrenori, ţehnicieni si alti specialisti : Ait. 32 si (1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acordă antrenorilor pentru Art.33. performanțele obținute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre corapetițiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A- alin. (1),(4), se stabileşte conform prevederilor normativelor. C). alte premii acordate la actiuni sportive: (1) la competițiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, Ait.40, organizatorii pot acordă medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective. (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor Art.46; i sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum şi : al unor acțiuni speciale, organizațiile sportive pot acorda trofee sportive, „precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 4.500 lei/persoană. Art 473) -referat justificativ pentru Sportivii de performanță, legitimați în cadrul unui club sportiv, trenorii fundarieritarea si scopul : efectuarii cheltuielilor acestora şi alți membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioad „lista nominala lot competiției sportive la care participă în numele clubului o ifideimnizație în | sportivi/staff tehnic sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei de lot național, în baza i -state de plata criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 560 lei —seniori, respectiv maxim 400 lei-juniori. D). indemnizatii: 12

11. Dispozitii finale: i (Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se Art.51 impozitează potrivit legii. (2) Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne se Ait.52 efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de paiticipare şi altele asemenea, de către cluburile|sportive sau asociațiile sportive fără personalitate jutidică, după caz, pentr sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum şi pentru ceilalți membri ai delegației sportive (3)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se tealizează | Art.53 potrivit normelor privind finanțele publice. (4)Sumele prevazute în prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata. | Art.56 Documentele jusiificative originale ale structurii sportive se depun în copie Xerox cu viza” conform cu original” Municipiul Timisoara, Director executiv Directia Economica; Director executiv Directia Patrimoniu, Hâracicu Martin Staia Sef Servici Adminis Baze +“ Ioan Mihai Costa i „o : trare Patrimoniu- 13 Structura sportiva, Presedinte / Director

Atasament: Referat.pdf

COD FP 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2012-6610 /27.07.2012

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe

semestrul al II-lea al anului 2012 In bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2012, aprobat prin H.C.L.M.T. nr.41/07.02.2012, s-a prevazut la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.373.880 lei, suplimentata prin rectificarea de buget efectuata in trimestrul al II-lea, la valoarea de 4.573.880 lei. Din aceasta suma s-au alocat contributii financiare pe semestrul I al anului 2012, in valoare totala de 3.248.288 lei, care a fost avizata de Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara, constituită în baza HCL nr.516/25.11.2008. Rezulta ca pentru trimestrul al III-lea a ramas disponibila o suma de 1.325.592 lei. Prin rectificarea de buget local din trimestrul al III-lea, s-a aprobat suplimentarea la cap.67.02.05.01-Sport cu suma de 2.555.900 lei, astfel incat pentru semestrul al II-lea 2012 avem un disponibil total de 3.881.492 lei. Avand in vedere solicitarile cluburilor sportive pentru sustinerea activitatii sportive in semestrul al II-lea, propunem alocarea unor contributii financiare pe acest semestru catre cluburile sportive care au in structura sectii de jocuri sportive, in valoare totala de 1.085.000 lei. Aceasta valoare a fost cuprinsa in Anexa cu nr. SC 2012- 4220 / 10.07.2012, continand propunerile privind acordarea contributiilor financiare pe semestrul al II-lea 2012, care a fost avizata de Comisia de evaluare si analiza a modului de realizare a obiectivelor de catre structurile sportive asociate cu Municipiul Timişoara, constituită în baza HCL nr.9/26.06.2012 . Structurile sportive mentionate au transmis fiecare in parte, prin Adresele inregistrate, informarea privind rezultatele sportive obtinute si modul de realizare a obiectivelor cuprinse in contractele de asociere derulate anterior, respectiv au solicitat continuarea asocierii si finantarea de catre Municipiul Timisoara a unei cote parti din cheltuielile cuprinse in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 . Cluburile sportive care solicita asocierea au in structura sectii de jocuri sportive care au istoric si traditie, cu mare impact la publicul timisorean si clasificate in prima categorie de importanta: baschet, handbal, fotbal, volei si rugby. Cluburile au reprezentare cu echipe la masculin si feminin, cuprind sportivi seniori si juniori, respectiv activeaza in primele ligi de seniori si competitii de juniori, in campionatele organizate de catre federatiile sportive nationale. Mentionam ca este foarte importanta asigurarea continuitatii activitatii sportive in cluburile care au echipe de jocuri, prioritar in cele de prima divizie, intrucat aceste echipe atrag tot mai multi spectatori si au creat in randul tinerilor din oras si zona o adevarata emulatie fata de jocurile de baschet, handbal, fotbal, rugby si volei. Fata de cele mentionate finantarea celor mai importante echipe este necesara si oportuna, asigurand premizele obtinerii unor rezultate sportive

COD FP 53 – 01 ver.1 .

2

de exceptie, chiar unice: castigarea titlurilor de campioane nationale la baschet masculin sau rugby. In completare trebuie subliniat faptul ca din sprijinul financiar primit de cluburi, o cota importanta a fost alocata echipelor de juniori si tineret locale, care formeaza si promoveaza sportivi pentru inalta performanta, in loturile actuale al primelor echipe performand jucatori provenind de la echipele de juniori locale. In urma analizei cererilor de finantare depuse si tinand cont de expunerile de motive

precizate in prezentul referat, comisia a propus alocarea pe semestrul al II-lea 2012 a contributiilor financiare prin contracte de asociere, in suma totala de 1.085.000 lei, care se incadreaza in bugetul disponibil aprobat de 3.881.492 lei. Drept pentru care prin prezentul referat propunem aprobarea asocierii dintre Municipiul Timisoara si structurile sportive admise, si stabilirea contributiilor financiare pentru semestrul al II-lea al anului 2012. Lista structurilor sportive admise, cu programele lor sportive, va fi anexă a proiectului de hotărâre de consiliu. Derularea asocierii in anul 2012, cu fiecare club sportive in parte, se va face in urmatoarele conditii: 1. Se aprobă asocierea, pe perioada semestrului al II-lea al anului 2012 , între Municipiul Timişoara si structuri sportive reprezentand jocuri sportive, conform Anexei 1 la hotararea de consiliu local. 2. Scopul asocierii este finantarea si realizarea in comun de catre partile contractante, a actiunii de promovare si dezvoltare a activitatii sportive de performanta, asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive la nivel de performanta, imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si seniori din clubul sportiv, asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori jucatori de performanta in Municipiul Timisoara, atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara, precum si promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international. 3. Se aproba contractul de asociere-cadru dintre Municipiul Timişoara şi structurile sportive , conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 4. Se aproba contributiile financiare pe semestrul al II-lea al anului 2012, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activitatile sportive ale structurilor sportive, in sumele prevazute în Anexa nr.1 la hotarârea de consiliu. 5. Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea sportiva cuprinsa in calendarele competitionale privind pregatirea intercompetitionala, turul editiei 2012-2013, ale echipelor clubului sportiv/asociatiei…, conform calendarului Federatiei Romane de…, si calendarului international, prevazute in Anexa 2 la prezentul contract. 6. In situatia in care se constata ca sumele alocate din bugetul local nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la persoanele care se fac vinovate din cadrul structurii sportive.

7. Clubul sportiv are obligatia realizarii obiectivelor de performanta si indicatorilor prevazuti in Anexa 3 la contract; 8. (1) La finele turului editiei 2012-2013 a campionatului Diviziei…,clubul va transmite Municipiului Timisoara o informare privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse in Anexa 3. Directia Patrimoniu in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012. (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse in Anexa 3 duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile

COD FP 53 – 01 ver.1 .

3

sportive desfasurate pana la finalul anului 2012, conform contractului. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. 9. Plata contributiei financiare se va efectua astfel: (1) Municipiul Timisoara va achita un avans de maxim 30% din contributia financiara aprobata, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv; (2) Municipiul Timisoara va efectua platile , pentru contributia financiara, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. (3) Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la intrarea in vigoare a prezentului contract si pana la data de 31.12.2012, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada. 10. Clauze speciale: (1) Activitatea financiară a clubului, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara. În acest sens, clubul va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate in baza contractului de asociere. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipelor clubului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (2) Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primariei Timisoara va audita modul de derulare al contractului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de audit public intern, clubul sportiv punand la dispozitie intreaga documentatie solicitata. Avand in vedere cele mentionate propunem aprobarea asocierii cu structurile sportive cu echipe de jocuri sportive si a contributiilor financiare ale Municipiului Timisoara pe semestrul al II-lea al anului 2012, conform Anexei 1 la proiectul de hotarare.

Director executiv Directia Economica, Smaranda Haracicu Avizat juridic,

Director executiv Directia Patrimoniu,

Martin Staia Sef Serviciu Administrare Patrimoniu- Baze sportive, Ioan Mihai Costa