keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 232/20.05.2014 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, pe anul 2014

20.05.2014

Hotararea Consiliului Local 232/20.05.2014
privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-11244/05.05.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 147/25.03.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă;
Ţinând seama de Raportul de evaluare cu nr. SC2014-9659/10.04.2014, avizat de Comisia de evaluare si analiza, numita prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 9/26.06.2012;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007 - privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva;
În baza prevederilor art. 12, alin. (2) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (6) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă proiectele de activitate sportiva, cu finantare alocata de la bugetul local al Municipiului Timişoara, ale structurilor sportive, asociatiilor sau fundatiilor fara scop lucrativ, pe anul 2014, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aprobă asocierea, pe perioada anului 2014, între Municipiul Timişoara si structurile sportive, asociatiile sau fundatiile fara scop lucrativ, pentru care s-au aprobat proiecte pentru sport, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art. 2: (1) Se aproba contributiile financiare pe anul 2014, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activitatile/actiunile sportive din cadrul proiectelor structurilor sportive, asociatiilor sau fundatiilor fara scop lucrativ, in sumele prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre.
(2) Finantarea contributiilor financiare se va efectua prin contractele de asociere incheiate intre Municipiul Timisoara si structurile sportive si organizatiile ale caror proiecte au fost admise, elaborate in baza contractului de asociere cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 147/25.03.2014.
(3) Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la contractul de asociere, elaborata in conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) si (2) din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive, a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate, in baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva.

Art. 3: (1) Finantarea pentru semestrul I 2014 reprezinta maxim 50 % din contributia financiara alocata fiecarei structuri sportive/organizatii.
(2) Suma rămasă necheltuită din această cotă din contributie se va reporta pe semestrul al II-lea, pentru calendarul sportiv desfasurat in aceasta perioada.
(3) Finantarea pentru semestrul al II-lea 2014 se acorda numai daca structura sportiva/organizatia continua sa activeze minim la acelasi nivel de reprezentare sportiva, specific activitatii sportive pe care o desfasoara.

Art. 4: (1) Activitatea financiară a structurii sportive/organizatiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara.
(2) În acest sens, structura sportiva/organizatia va inainta Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza contractului de asociere.
(3) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
(4) Structura sportiva/organizatia este obligata să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a contributiei financiare alocate.
(5) In situatia in care se constata ca sume din contributia financiara alocata din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiva/ organizatia.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2014-11244 / 05.05.2014

APROBAT, PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -403.800 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate

de la bugetul local , prin asocierea dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, pe anul 2014

Municipiul Timisoara a sustinut continuu si a influentat dezvoltarea sportului de performanta timisorean, alocand anual din bugetul local contributii financiare prin contractele de asociere incheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si sectii de discipline sportive individuale. Totodata, in momentul de fata, Municipiul Timisoara are calitatea de membru in asociatii sportive reprezentand jocurile sportive de baschet masculin, fotbal, rugby si handbal masculin, finantand prin cotizatii din bugetul local, activitatea sportiva de inalta performanta si asigurand cadrul de organizare cu sustinere din fonduri publice in municipiu, pentru dezvoltarea acestor jocuri mentionate.

Prin HCLMT nr.3 /28.01.2014 a fost aprobat bugetul local pe anul 2014, care prevede la cap 67.02.05.01- Sport suma de 18.000.000 lei, pentru parteneriatele locale in sport. Din aceasta suma a fost angajata suma de 15.904.350 lei, pentru finantarea cotizatiilor anuale si a unor contributii financiare aprobate pentru structuri sportive, rezultand valoarea disponibila de 2.095.650 lei.

Prin H.C.L.M.T. nr.147/25.03.2014 a fost aprobat Regulamentul privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva, si totodata s-a aprobat Contractul de asociere-cadru , prin care se acorda contributia financiara pentru proiecte de activitate sportiva.

In continuare a fost demarata procedura conform Regulamentului aprobat prin HCLMT nr.147/25.03.2014. Avand in vedere solicitarile structurilor sportive si organizatiilor (asociatii sau fundatii fara scop patrimonial) pentru sustinerea activitatii sportive in anul 2014, a fost intocmit un Raport de prezentare cu proiectele jurizate de Comisia de evaluare si analiza a modului de realizare a obiectivelor de catre structurile sportive asociate cu Municipiul Timişoara, constituită în baza HCL nr.9/26.06.2012.

In urma evaluarii si analizei s-a redactat Procesul verbal de evaluare si selectie a proiectelor, cuprinzand lista cu proiectele de sport admise, cu súmele propuse cu titlu de contributii financiare, spre aprobare in sedinta de Consiliu Local.

Avand in vedere cele mentionate, prin prezentul referat propunem : 1. Sa se aprobe proiectele pentru sport, cu finantare alocata de la bugetul local al Municipiului Timişoara, ale structurilor sportive, asociatiilor sau fundatiilor fara scop lucrativ, pe anul 2014, conform Anexei 1, care face parte integranta din hotararea de consiliu local. 2. Sa se aprobe asocierea, pe perioada anului 2014 , între Municipiul Timişoara si structurile sportive , asociatiile sau fundatiile fara scop lucrativ, pentru care s-au aprobat proiecte pentru sport, conform Anexei 1 la hotarare.

COD FO 53 – 01 ver.1 .

2

3. Sa se aprobe contributiile financiare pe anul 2014, de la bugetul local al Municipiului Timisoara, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’), pentru activitatile/actiunile sportive din cadrul proiectelor structurilor sportive, asociatiilor sau fundatiilor fara scop lucrativ, in sumele prevazute în Anexa 1 la prezenta hotarâre. 4. Finantarea contributiilor financiare potrivit pct.3, se va efectua prin contráctele de asociere incheiate intre Municipiul Timisoara si structurile sportive si organizatiile ale caror proiecte au fost admise, in conditiile si cu respectarea contractului de asociere cadru, aprobat prin HCLMT nr.147/25.03.2014. 5.Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la contractul de asociere, elaborata in conformitate cu prevederile art.69 alin.(1)si (2) din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva. 6. Finantarea pentru semestrul I 2014 reprezinta maxim 50 % din contributia financiara alocata fiecarei structuri sportive/ organizatii. Suma rămasă necheltuită din această cotă din contributie se va reporta pe semestrul al II-lea, pentru calendarul sportiv desfasurat in aceasta perioada. 7.Finantarea pentru semestrul al II-lea 2014 se acorda numai daca structura sportiva/ organizatia continua sa activeze la cel mai inalt nivel de reprezentare sportiva, specific activitatii sportive pe care o desfasoara. 8.Activitatea financiară a structurii sportive / organizatiei, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. În acest sens, structura sportiva/organizatia va inainta Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza contractului de asociere. 9.Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. 10. Structura sportiva/organizatia este obligata să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a contributiei financiare allocate. 11.In situatia in care se constata ca sume din contributia financiara alocata din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiva/ organizatia.

Drept pentru care înaintăm pentru analiză , avizare şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

Viceprimar, Secretar, Dan Diaconu Ioan Cojocari Director executiv Directia Economica, Director executiv Direcţia Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Biroul Baze Sportive, Ion Craşovan Avizat juridic, Daniela Stefan

COD FO 53 – 01 ver.1 .

3

Atasament: Anexa_2.pdf

Cod FO 120 –01 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2014-______ /_______2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro ANEXA nr.2 la HCL nr. ________ / ____________

CONTRACT DE ASOCIERE Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- dl. Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. CLUBUL SPORTIV/ASOCIATIA SPORTIVA/ ASOCIATIA SAU FUNDATIA( denumite generic ORGANIZATIA)... TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str…., nr…….., cod fiscal nr……………….,cont bancar nr……………………………………, deschis la Banca…………………………………, reprezentat prin dna/dl…………………. ,in calitate de presedinte/ director. Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2. Prezenta asociere are ca obiect : finantarea si realizarea in comun de catre partile contractante, a actiunilor/ activitatilor din cadrul programului sportiv de utilitate publica ’’Promovarea sportului de performanta’’ si/sau a programului ’’Sportul pentru toti’’; asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive si/sau a disciplinelor individuale la nivel de performanta, respectiv a sporturilor recreative; imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si/sau seniori din clubul sportiv/ asociatia...; asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performanta in Municipiul Timisoara ; atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara; promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international. Cap. III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Prezentul contract se incheie pe perioada anului 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local prin care s-a aprobat asocierea si pana la data de 31.12.2014, cu posibilitatea prelungirii lui, prin acordul partilor. Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR Art.4.Contributia partilor contractante in cadrul asocierii, este urmatoarea: 4.1. Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: 1. Asigura accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze

Cod FO 120 –01 2

sportive) aflate in proprietate sau administrare, la solicitarea clubului sportiv/ asociatiei /organizatiei sportive, pentru actiunile sportive din calendarul sportiv, in limita programului disponibil si conform programarii stabilite de comun acord cu reprezentantii Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale- Biroul Baze Sportive. 2.(1) Contribuie financiar pentru anul 2014, cu suma de... lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’). (2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea / actiunile sportive cuprinse in calendarele competitionale ale sectiilor clubului sportiv/asociatiei sportive/ sau in proiectul organizatiei, in conformitate cu calendarele intern si international al federatiilor nationale, asociatiilor judetene pe ramuri sportive, editia competitionala din anul 2014, prevazute in Anexa 2 la prezentul contract; (3)Pentru perioada semestrului I din editia competitionala a anului 2014, se va aloca clubului sportiv/asociatiei sportive/ organizatiei o cota din contributia financiara anuala, in suma maxima de ... lei; Suma rămasă necheltuită din această cotă din contributie se va reporta pe semestrul al II-lea, pentru calendarul sportiv desfasurat in aceasta perioada. 3. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la prezentul contract, elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, art.69 alin.(1)si (2), privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva. 4.2. Clubul /asociatia sportiva/ organizatia... contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele: 1. Administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru finantarea in mod exclusiv a cheltuielilor aferente actiunilor/activitatilor sportiva ale clubului sportiv/asociatiei sportive/ organizatiei..., conform categoriilor precizate in Anexa1 si numai in scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere ; 2.(1)Asigura acoperirea tuturor cheltuielilor necesare , cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.,subpct.2, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea pregatirii sportive optime a sectiilor clubului sportiv / asociatiei sportive, participarea la toate actiunile sportive din calendarele competitionale, in care sectiile structurii sportive sunt calificate; (2) Contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului; 3. Are obligatia realizarii pe durata asocierii a obiectivelor de performanta si indicatorilor prevazuti in Anexa 3 la prezentul contract; 4.(1)Intocmeste si transmite lunar sau periodic catre Municipiul Timisoara, rapoarte intermediare/ final, privind efectuarea actiunilor/ activitatilor, realizarea obiectivului/ obiectivelor insotite de un raport financiar cu documentele justificative pentru cheltuielile efectuate din sumele alocate; 5. Va folosi pentru sectiile sportive individuale/echipele inscrise in calendarele competitionale denumirea ’’....’’ 6. Realizeaza parteneriate cu cluburi locale de juniori/seniori(dupa caz) , in vederea promovarii in cadrul sectiilor/ echipei de seniori de sportivi tineri, din cadrul acestora; 7. Acorda la toate actiunile sportive organizate acces gratuit tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ; 8. Promoveaza imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente actiunilor sportive şi evenimentele media;

Cod FO 120 –01 3

9. Participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ; 10. Prezinta la începutul fiecărui sezon competiţional, calendarul sportiv competitional şi întocmeste împreună cu Biroul Baze Sportive programul de activitati derulate in cadrul obiectivelor sportive. Neprezentarea calendarului sportiv competiţional va atrage de la sine pierderea gratuităţii sau neprogramarea actiunilor sportive la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1. 11. Reprogrameaza antrenamentele sau/si competitiile, la solicitarea Municipiului Timişoara în cazurile în care acesta organizează acţiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de investitii si reparaţii curente la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 12. Respecta Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 13. Prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii clubului sportiv/ asociatiei/ organizatiei..., vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara; 14. Va realiza obligatiile legale care revin organizatorilor competitiilor sportive pentru prevenirea si combaterea violentei in sport; 15. (1) La finalul editiei competitionale de jocuri 2013-2014/ sau la sfarsitul semestrului I din editia competitionala 2014, va transmite Municipiului Timisoara o informare privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse la pct. 4.2. Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012. (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse in Anexa 3, impuse ca obligatorii si esentiale, duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate pana la finalul editiei competitionale de jocuri 2013-2014 / respectiv sfarsitul semestrului I din editia competitionala 2014, conform contractului. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. Cap.V. MODALITATI DE PLATA Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel: 5.1. In baza contractului de asociere, va achita un avans de maxim 30% din contributia prevazuta la art.4, pct.4.1.,subpct.2, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv/asociatia/organizatia...; 5.2. Va efectua platile prezentului contract, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. 5.3.Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative. 5.4.Ultima tranşă din platile din contract va fi de 10% din valoarea contributiei financiare acordate si se va achita numai dupa depunerea raportului final şi a documentelor justificative. 5.5.Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentului contract si 31.12.2014, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada.

Cod FO 120 –01 4

Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art.6. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la initiativa uneia dintre acestea; c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club/asociatie a obligaţiilor stipulate la art.4, pct.4.2, subpct.1, 2, 3 si 4 din contract, fiind considerate de către părţi ca reprezentând obligaţii esenţiale în prezentul contract. d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligaţii, contractul se va putea rezilia sau clubul/asociatia va fi obligat(a) la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timişoara, prin plata de daune- interese, în condiţiile dreptului comun. Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE Art.8.(1) Activitatea financiară a structurii sportive / organizatiei...., cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. (2)În acest sens, structura sportiva/organizatia...va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza prezentului contract de asociere. (3)Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (4)Structura sportiva/organizatia este obligata să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a contributiei financiare prevazute la pct.4.1-supct.2; (5) In situatia in care se constata ca sume din contributia financiara alocata din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiva/ organizatia... (6)Structura sportiva/ organizatia...se obliga să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Art.9. In baza informatiilor primite de la structura sportiva/organizatia…, Municipiul Timişoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre structura sportiva/organizatia…. Art.10. Municipiul Timisoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale structurii sportive/organizatiei.... Cap.IX. LITIGII Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente. Cap.X. DISPOZIŢII FINALE Art.12. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata

Cod FO 120 –01 5

cheltuielilor efectuate de structura sportivă/organizatia în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice. Art.13. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. Art.14. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract. Art.15. Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, CLUBUL SPORTIV/ ASOCIATIA… PRIMAR, PRESEDINTE/ DIRECTOR,

NICOLAE ROBU

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE AVIZAT JURIDIC,

Cod FO 120 –01 6

Clubul /Asociatia sportiva/Organizatia___________Timisoara Anexa nr. 2 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2014

Acţiunile/activităţile din cadrul

proiectului „______________” programului sportiv:’’ Promovarea sportului de performanta’’ / ” Sportul pentru Toti” desfasurat de structura sportiva/ organizatia___________ in perioada ________________.2014

Nr. crt.

Denumirea actiunii/activitatii

Locul de desfasurare

Perioada actiunii

Numar de participanti

Costul acţiunii

- lei

Alte mentiuni

1. 2. 3. 4. … …

Municipiul Timisoara, Clubul Sportiv/Asociatia/ Organizatia----- Timisoara Directia Institutii Scolare,

Medicale, Sportive si Culturale, Director, Biroul Baze Sportive,

Cod FO 120 –01 7

Clubul Sportiv / Asociatia sportiva/Organizatia________Timisoara Anexa nr. 3 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2014 Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare ai proiectului ”_________________”, din cadrul programului sportiv: ’’ Promovarea sportului de performanta’’ / ” Sportul pentru Toti” desfasurat de structura sportiva/ organizatia___________ in perioada ________________.2014

A.Scopul: B.Obiective: B1: Obiectivul general: B2: Obiective specifice: C. Indicatori: C1: Indicatori de eficienta: (cost mediu/proiect, cost mediu/acţiune, cost mediu/participant, etc.) C2: Indicatori fizici: (nr. de acţiuni, nr. de competiţii, nr. de sportivi, nr. de cupe/diplome/medalii, etc.) C3: Indicatori de rezultat: (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de persoane, rezultate sportive, sportivi in loturi nationale, etc.)

Municipiul Timisoara, Clubul Sportiv/Asociatia------ Timisoara, Directia Institutii Scolare,

Medicale, Sportive si Culturale, Director, Biroul Baze Sportive,

Cod FO 120 –01 8

Clubul Sportiv / Asociatia sportiva/Organizatia________Timisoara Anexa nr. 4 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2014

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al structurii sportive/ organizatiei......…………………………………............... Proiectul ............................................ din Programul „Promovarea sportului de performanta”/ Programul” Sportul pentru Toti” Perioada şi locul desfăşurării ................................................................................... Nr. crt.

Denumire indicatori TOTAL TRIM

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV OBSERVAŢII1

I. VENITURI – TOTAL, din care: 1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d) a). contribuţie proprie b). Donaţii c). Sponsorizări d). alte surse

2. Finanţare nerambursabila din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care: 1. Închirieri 2. Onorarii /fond premiere/Consultanţă 3. Transport 4. Cazare şi masă 5. Consumabile 6. Echipamente 7. Servicii 8. Administrative 9. Tipărituri

10. Publicitate 11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-inchirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

1 La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

Cod FO 120 –01 9

-Premii, indemnizatii .....si alte cheltuieli( se vor nominaliza) TOTAL % 100

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr crt

Categoria bugetara

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului Total buget

Contribuţie proprie

Alte surse (donaţii, sponsorizări etc.)

Închirieri Fond premiere/Consultanţă Transport Cazare şi masă Consumabile Echipamente Servicii Administrative Tipărituri Publicitate

Alte cheltuieli (nominal) Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-inchirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

-Premii, indemnizatii

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

Cod FO 120 –01 10

TOTAL % 100

Preşedintele structurii sportive/organizaţiei Responsabilul financiar al structurii sportive/organizaţiei ............................ ................................. (numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)

Data ................... Ştampila

Cod FO 120 –01 11

Clubul Sportiv/Asociatia sportva…….Timisoara ANEXA nr.1 la CONTRACT DE ASOCIERE NR. SC 2014_____________________ aprobat prin HCL nr. __________________________ Cap.I. Consideratii generale Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva contractanta din contributia financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 forma actualizata privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare . Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele mentionate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive. În înţelesul acestor acte normative, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 7.structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive. 8. participanţii la acţiunile sportive : a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : (1)- sportivi; (2)- antrenori;

Cod FO 120 –01 12

(3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, arbitri, observatori, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. (4) La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de norme, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. (5) Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii. Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, pentru participantii la actiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timisoara – in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, forma actualizata cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila Baza legala Documente justificative

1. Cheltuieli de transport :

1.1. (1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia se poate efectua,dupa caz :

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi

Art. 9 -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie sportiva

Cod FO 120 –01 13

se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante ( parc auto al clubului ); c) cu mijloace de transport în comun; d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; e) cu avionul, clasa economică; f) cu navele de călători, după tariful clasei I; g) cu autoturismul proprietate personala, în condiţiile legii. (2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii. 1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Timisoara : a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanţilor se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii.

-bilet tren/avion/alte mijloace sau alte documente fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili; -contract cu furnizorii de servicii; contract de comodat; -transport auto propriu- combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor din club, autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ); - cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei economice 1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în

străinătate: a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I. 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

Cod FO 120 –01 14

1.5. (1)La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si: a) taxele pentru trecerea podurilor; b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -documente fiscale pe categorii cheltuieli

2. Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanţilor la activitatile sportive organizate în ţară se poate face dupa caz : a) în unităţile de cazare pentru sportivi; b) în cămine şcolare sau studenţeşti; c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv; (2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe/sau apart hoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama cazare/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli -contract de inchiriere pentru locuinte

Cod FO 120 –01 15

2.2.Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

Art.12(2)

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participantilor se face dupa caz: a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare,in limita prevederilor bugetare aprobate .

Art.12(3);

3. Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferenţiază pe categorii de acţiuni : a) Competiţii sportive interne:

- de nivel orăşenesc sau municipal: până la 35 - lei - de nivel judeţean: până la 40 - de nivel zonal sau interjudeţean: până la 50 - de nivel naţional: până la 55

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz, de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport: până la 55 lei; c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport : până la 60 lei; d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Municipiul Timisoara se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii

Art.13 (1),(2), (3),(4)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama masa/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli

Cod FO 120 –01 16

participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. e) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune. f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

conform Art.13(5),(6), (7),(8),(9), (10)

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort

Art.14,art.15, art.16;

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează: a) de catre federatiile sportive nationale sau cluburile sportive, pentru

sportivii din loturile olimpice si nationale, la toate categoriile de varsta - pana la 900 lei lunar /persoană.

b) de catre directiile pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti sau cluburi sportive , pentru ceilalti sportivi legitimati din sectiile cluburilor la toate categoriile de varsta - pana la 600 lei lunar/ persoana

(2) Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentaţie de efort. (3) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 9 lei/sportiv.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

Cod FO 120 –01 17

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane Art.17 Regulamente /Hotarari FR

(1) Organizatiile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj in limitele normativelor si conform cu regulamentele si hotrarile federatiilor sportive/asociatiilor judetene. (2) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2-4 indemnizaţii sportive la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (3) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia sportiva de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia sportiva a medicilor. (4) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme , impozitată în conformitate cu prevederile legale. (5) Cheltuielile de transport , masa si cazare pentru arbitri si oficialii delegati la competitiile sportive pot fi finantate de catre entitatile sportive organizatoare in limitele prevazute de prezentele norme.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor -lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata -documente fiscale pe categorii servicii

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

Art.18;

(1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor,precum si pentru asigurarea materialelor si echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport si altor bunuri necesare realizarii actiunilor sportive pot fi efectuate astfel: -anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului -pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi (2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii de cheltuieli

Cod FO 120 –01 18

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, dupa caz in limita fondurilor prevazute in buget .

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

Art.20(2), Art.21

(1)Structurile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv; (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimaţi :cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

9. Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23, Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor

Art.22(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

Cod FO 120 –01 19

de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h) activităţi culturale; i) plata lectorilor şi a translatorilor; j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei ; (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. (2) La acţiunile sportive internaţionale,delegatiilor sportive straine li se pot

oferi cadouri, dupa cum urmeaza : a) pentru cele organizate in tara :

campionate mondiale si europene – pana la 230 lei / delegatie sportiva alte competitii sportive internationale – pana la 200 lei / delegatie sportiva

Art.22(2)

Art.23

-note receptie materiale

Cod FO 120 –01 20

alte actiuni sportive internationale – pana la 175 lei / delegatie sportiva b) la actiunile sportive organizate in strainatate :

campionate mondiale si europene – pana la 2000 lei / actiune alte competitii sportive internationale – pana la 1500 lei / actiune alte actiuni sportive internationale – pana la 1200 lei / actiune (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale

Art.24

10. Premii, indemnizatii, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.,m),n),o) si alin.(3) ;art. 26, art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ; (1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative: 1.cupe europene intercluburi-seniori:loc I=2800 lei/loc II=2000 lei/loc III=1300 lei; 2.campionate nationale: a) sporturi individuale:- senioriI=1800lei/II=1400lei/III=1200 lei - tineret si juniori I: I=1200lei/II=800lei/III=500lei - juniori II-cadeti: I=900lei/II=700lei/III=400lei b) jocuri sportive: –senioriI=3700lei/II=2800lei/III=1800 lei -tineret si juniori I: I=2800lei/II=1800lei/III=1300lei - juniori II-cadeti: I=1800lei/II=1300lei/III=900lei -persoane cu dezabilitati seniori: I=1300lei/II=1000lei/III=800lei 3.Cupa Romaniei: -discipline sportive individuale: I=1300lei/II=1000lei/III=800lei -jocuri sportive: I=2800lei/II=1800lei/III=1400lei (2)Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%. (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în

Art. 25 alin.(1) pct. ,m),n),o) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -documente contabile de plata

Cod FO 120 –01 21

prezentele norme este individuală. (4) Sportivii premiaţi de Ministerul Tineretului si Sportului ( Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret) sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin; Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de MTS( A.N.S.T )si C.O.S.R. (5)La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută. (6)La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii / recompense astfel: a) un premiu /o recompensa de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu/ o recompensa de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei. Premiile/ Recompensele se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv. (8) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu/ o recompensa in bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei şi, respectiv, 190 lei/persoană din venituri proprii. (9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Autoritatea Naţionala pentru Sport si Tineret si federaţiile sportive naţionale, conform normativelor.

Art.26 Art.27 Art.28 Art.29(1) Art.29(2) Art.30(3),(4)

Cod FO 120 –01 22

B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti : (1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A- alin. (1),(4), se stabileşte conform prevederilor normativelor. (2) Cluburile sportive, respectiv instituţiile şi/sau autorităţile prevăzute la art. 26, în condiţiile stipulate la articolul respectiv, pot acorda premii/recompense antrenorilor premiaţi/recompensaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru performanţele obţinute de sportivii acestora, inclusiv pentru obţinerea de recorduri omologate, în limita bugetului alocat." Ceilalti specialisti si tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive conform normelor proprii pot primi un premiu unitar de pana la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

Art. 32 si Art.33.

C) alte premii acordate la actiuni sportive: (1) la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40, Art.46;

D) indemnizatii: Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei de lot naţional prevazut la alin (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 720 lei – seniori, respectiv maxim 560 lei-tineret-juniori.

Art.47(3) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

Cod FO 120 –01 23

11. Dispozitii finale: (1)Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. (2) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive (3)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. (4)Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.51 Art.52 Art.53 Art.56

Documentele justificative originale ale structurii sportive se depun in copie xerox cu viza’’conform cu original’’

Clubul Sportiv / Asociatia Sportiva Timisoara Director/Presedinte,

Municipiul Timisoara, Director executiv Directia Economica,

Director executiv Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale,

Birou Baze sportive,

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Municipiul Timişoara Comisia de evaluare numită prin HCLMT nr.9/26.06.2012 Nr. SC 2014-9659/29.04.2014

PROCES VERBAL FINAL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR

CÂŞTIGĂTORE PRIVIND APROBAREA ASOCIERILOR ŞI ALOCAREA SUMELOR DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014

1. Cluburi,asociatii sportive,organizatii

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă"

Nr. crt

Structura sportivă/ organizaţia

Proiectul / perioada Suma solicitată

Punctajul obţinut conform criteriilor specifice de evaluare/ procent din punctaj maxim

Propunerea comisiei pentru contribuţia financiară a Municipiului Timisoara, pe anul 2014 lei

1. Baschet Club Municipal Danzio Timişoara

,, Liga Naţională şi Cupa României ’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al sectiei de baschet feminin ; Durata proiectului : 01.04.2014 – 31.12.2014

551.000 115 pct 70%

150.000

2. CS BC Timba Timişoara-

,,Liga Naţională de Baschet masculin , Cupa României la baschet masculin şi Liga I (tineret)’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de baschet masculin ; Durata proiectului : aprilie – decembrie 2014

600.000 114 69,1%

200.000

3. Liceul cu Program Sportiv Banatul

,, Mereu mai buni ’’ Promovarea sportului în rândul elevilor de gimnaziu si liceu, pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al sectiilor de juniori din cadrul Liceului cu Program Sportiv

180.000 150,5 83,70%

75.000

2

Banatul . Durata proiectului perioada mai – decembrie 2014

4. CS Fotbal Club Auto Timişoara

Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al sectiei de fotbal a tinerilor de 8-20 ani ; Durata proiectului : 01.01.2014 – 31.12.2014

55.000 106 73,1%

40.000

5. CS Şcolar Bega Timişoara

,, Promovarea Sportului de performanţă” Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiilor de juniori- tineret ale clubului: baschet; canotaj; fotbal; rugby; volei clubului sportiv ; Durata proiectului : 01.03.2014 – 31.12.2014

179.700 155,5 86,4%

75.000

6. Asociaţia sportivă FC Ripensia

,, Promovarea sportului de performanţă in cadrul structurii sportive FC Ripensia Timisoara” Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al sectiei de fotbal ; Durata proiectului de la 01.01.2014 – 31.12.2014

100.000 124 85,6%

50.000

7. Clubul Sportiv Timişoara

,, Program Competitional Handbal Feminin 2014’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al sectiei de handbal feminin; Durata proiectului : 24.01.2014 – 31.12.2014

75.400 113 78%

60.000

8. CS AEM- Luxten Timişoara

,,Performanţe de vârf în şah ’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al sectiei de sah; Sustinerea calendarului competiţional de şah;secţii şah masculin/feminin; seniori şi juniori Perioada proiectului : 01.03.2014- 31.12.2014

150.000 143 86,7%

80.000

9. CS Municipal Timişoara

1.,, Balcaniada de Volei de Plajă seniori şi U 22” Promovarea voleiului de plajă în rândul tinerilor dar şi a municipiului

35.700

128 80%

30.000

3

nostru în rândul ţărilor balcanice; Locul de desfasurare la Timisoara in Parcul Rozelor ; Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al sectiei de volei de plajă ; Perioada proiectului : 13-17.08.2014 2.,,Sustinerea calendarului competitional CSM Timişoara din cadrul Programului sportiv utilitate publică ,, Promovarea sportului de performanţă ’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiilor clubului sportiv CSM Timişoara; Durata proiectului : 01.01.2014- 31.12.2014

632.000

154 90,64%

235.000

10. CS Universitatea Timişoara:

1. ,, Cupa Mondială pentru juniori la floretă feminină 2014’’ Organizarea în premieră în România a unei etape de Cupă Mondială pentru juniori la proba de floretă feminin îşi propune atât promovarea şi afirmarea scrimei de performanţă la nivelul Municipiului Timişoara , cît si revigorarea floretei feminine la nivel internaţional ; Durata proiectului 27-28 septembrie 2014 2. ,,Sustinerea calendarului competitional al secţiilor discipline individuale în anul 2014’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiilor clubului sportiv ; Perioada proiectului : 01.03.2014- 31.12.2014

54.200 311.415

130 81,3% 136 80%

50.000 60.000

11. CS Şcolar nr.1 Timişoara

,, Viitorul sportului de performanţă timişean ’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiilor clubului sportiv ; Durata proiectului : martie – decembrie 2014

300.000 136 80%

75.000

12. CS Studentesc Medicina Timisoara

,, Memorialul Pius Brânzeu’’ Perioada proiectului : -activitatea nr.1 :Campionatul

55.000 130 79%

30.000

4

National Universitar, 30.05.2014- 31.05.2014 ;participanti 100 sportivi studenti,baieti si fete - activitatea nr.2 : Turneul international de sah-Memorial Pius Branzeu, 01.12.2014-12.12.2014 ;20 seniori de valoare din Romania si alte tari ;15 juniori multiplu medaliati la CN,CE si CM ;20 copii si juniori din Timisoara si alti 20 jucatori.

13. CS Tivoli Timişoara

,, Excelenţă prin tenis ” Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei tenis de câmp - juniori; Activităţi,acţiuni principale : pregătirea sportivilor şi participarea la competiţile sportive interne si internationale, precum si organizarea a cinci turnee nationale , dar in special pentru cel mai mare turneu international de tenis de câmp din România , la nivel de 18 ani si anume 19 Wilson – Tivoli Trophy ) Perioada proiectului : aprilie - decembrie 2014

143.037 132,5 85,50%

80.000

14. CS Sport 4 Fun Timisoara

”Integrarea sportivilor de performanţă într-un program complex de selecţie– antrenament şi participare la competiţii , încurajarea practicanţiilor tenisului de camp-mijloc de dezvoltare bio-psiho-socială a copiilor –tinerilor şi prevenirea sedentarismului ” -pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competitional de performanta a sectiei tenis- juniori; programul’’Educatie,Sport,Sanatate’ -stagii de pregatire sportivi-montana si schi; -competitii de tenis organizate pentru copii; -competitii organizate din calendarul FR Tenis -actiuni recreative’’Sportul pentru Toti’’; Perioada proiectului : aprilie – decembrie 2014

80.000 131,50 84,9%

65.000

15. CS Caza Powerlifting

,,Susţinerea calendarului competitional în anul 2014 a secţiilor de juniori/ seniori” Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de

60.000 126 84%

40.000

5

juniori/seniori powerlifting; Perioada proiectului: aprilie – decembrie 2014

16. CS Haltere Club Timisoara

,, Promovarea si sustinerea sportivilor ce practica haltere ca sport de performanta –olimpic ’’ -Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de juniori/seniori haltere; Perioada proiectului: ianuarie – decembrie 2014

30.000 106 68,40%

15.000

17. CS UTK Timisoara

1.,, Campionat Naţional ,’’ Este un concurs de karate, unde concureaza sportivi de la cluburile din tara care fac parte din departamentul de karate al FEDERATIEI ROMANE DE ARTE MARTIALE. Concursul are caracter national si are ca scop selectarea celor mai buni sportivi care vor participa la conpetitii internationale. Perioada proiectului :06.04.2014 2. ,, TIMISOARA OPEN” este un concurs de karate, unde concureaza sportivi de la cluburile din tara care fac parte din departamentul de karate al FEDERATIEI ROMANE DE ARTE MARTIALE si cluburi din strainatate cu care avem relatii de reprocitate. Concursul are caracter international si are ca scop verificarea nivelului de pregatire al sportivilor nostri in raport cu nivelul de pregatire al sportivilor din alte tari. Perioada proiectului : 22.11.2014 3. ,, CUPA ROMANIEI” este un concurs de karate, unde concureaza sportivi de la cluburile din ţara care fac parte din departamentul de karate al FEDERATIEI ROMANE DE ARTE MARTIALE. Concursul are caracter national si are ca scop selectarea celor mai buni sportivi care vor participa la competitii internationale. Perioada proiectului : 13.12.2014

20.000 20.000 20.000

151 91,6% 141 85,5%

0 20.000 10.000

18. Asociatia Club Sportiv ZEN- SHO Timisoara

1. ,, Deplasare lot Naţional Karate JSKA la Campionatul Mondial de Karate Terni-Roma Italia 2014” Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de karate copii,juniori,seniori ;

20.000

149 90%

20.000

6

Durata proiectului : 14-19 mai 2014 2. ,, Openul Internaţional al României FRK WFK ’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de karate copii,juniori,seniori ; Durata proiectului : 03.10-05.10.2014 3.,, Cupa României FRK – WKF (Word Karate Federation ) 2014” Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de karate copii,juniori,seniori ; Perioada 21.06-22.06.2014 4. ,, Tabara de Karate / cantonament lot national Moneasa –Arad ’’ Pregătirea sportivilor de performanţă, sustinerea calendarului competiţional al secţiei de karate copii,juniori,seniori Perioada proiect : 30 iunie – 05 iunie 2014

30.000 10.000 20.000

148 89,6%

30.000 0 0

20. CS Pro- Motrica

,, Judo : Prestigiu şi Performanţă ’’ Pregătirea sportivilor de performanţă, sustinerea calendarului competiţional al secţiei de copii judo; Durata proiectului : 01.04.2014- 31.12.2014

60.000 117 83,6%

50.000

21. CS ABAS Timişoara

,, Promovarea sportului de performanţă” Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de automobilism si karting; Durata proiectului : 06.02.2014- 31.12.2014

160.000 93 80,9%

10.000

22. Asociatia Auto Club Rally Timis (ACR)

,,Organizarea Campionatului de Automobilism Timis-Timisoara 2014” Campionatul de automobilism Timis- cu 11 etape; Campionatul de Karting Timis-Timisoara 2014 -cu 9 etape; 2 etape din Cupa Romaniei-Timisoara 2014, participarea cu 1 echipaj timisorean la cel putin 2 etape din Cupa Europei Centrale si de Est la Raliuri de Orientare (C.E.C.) 2014 Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de automobilism si karting ; Durata proiectului : ianuarie – decembrie 2014

50.000 120 85,8%

40.000

7

23. ACS Big Racing Timisoara

,, Campionatul Naţional de Raliuri Cupa Dunlop 2014’’ Activităţi ,acţiuni principale : pregătirea masinii de concurs şi participarea la competiţile sportive conform calendarului competiţional ; Durata proiectului : 23.03.2014.- 27.09.2014

100.000 94 78,4%

20.000

24. Asociaţia Sportivă Clubul Moto Pascotă Ioan Ilie

,, Promovarea Sportului de Performanţă’’ Promovarea sportului si descoperirea tinerelor talente pentru practicarea motociclismului ;Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de motociclism; Durata proiectului : 01.02.2014- 24.12.2014

300.000 125 89,3%

80.000

25. CS Taifun Racing

,, Taifun Racing Team “ Promovarea sportului si descoperirea tinerelor talente pentru practicarea motociclismului; Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de motociclism; Durata proiectului : martie - noimbrie 2014

900.000 100,5 71,8%

80.000

26. CS Water Performance

,, Pregatirea sportivilor de performanţă seniori kaiac- kanoe’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiilor de seniori si juniori kaiac - canoe ; Perioada 01ianuarie – 31 decembrie 2014

113.000 144 87,3%

40.000

27. CS Nautic Banat Timisoara

Calendarul competitional 2014 a Clubului Sportiv CS Nautic Banat Timişoara din cadrul programului de utilitate publică ,, Promovarea sportului de performanţă ’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiilor de juniori, tineret,seniori şi master kaiac-canoe Perioada proiectului 01.04.2014- 15.10.2014

131.000 120,5 73,1%

20.000

8

28. CS Aquasport Timişoara

,,Aquasport – Promovarea nataţiei timişorene’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de copii înot Durata proiectului : 01.01.2014- 14.12.2014

48.276 103 73,6%

10.000

29. Asociaţia Clubul de Dans Sportiv Magnum VRD

,, Sustinerea actiunilor si activitatilor din calendarul sportiv al Asociatiei Club de Dans Sportiv Magnum VRD’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de dans sportiv; -organizarea la Timisoara, in luna octombrie 2014 a celui mai mare Festival International de dans din tara, unde pe langa sectiunile tango Argentinian, street dance, dans contemporan vom avea doua competitii de anvergura ale orasului Timisoara - Concursul international de dans Timisoara Open Championship editia a 3-a si Concursul national de dans Cupa Baroque editia a 8-a. Durata proiectului : 01.01.2014- 31.12.2014

80.000 115 85,2%

40.000

30. Asociaţia Clubul de Dans Sportiv „Sportim Dance”

,,Sustinerea activitatii de performanta’’ Pregătirea sportivilor de performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de dans sportiv; Durata proiectului : 01.01.2014- 31.12.2014

142.530 113,5 84,1%

15.000

31. Clubul Sportiv ,,Logos GPG” Timisoara

Turneul international de brigde ,, Cupa Banatul ’’ Asigurarea conditiilor organizatorice si materiale de practicare a bridge-ului la nivel de performanta si amatori acestei discipline ca si practicanti liberi , fiind un turneu open , locul de desfasurare Casa Tineretului Timisoara ; Perioada proiectului : 11.05.2014- 25.05.2014

7.000 91,5 76,3%

6.000

9

II. Programul ,,Sportul pentru toţi ’’

Nr. crt

Structura sportivă/ organizaţia

Proiectul Suma Solicitata

Punctajul obţinut conform criteriilor specifice de evaluare

Propunere pentru contribuţia financiară a Municipiului Timisoara, pe anul 2014 lei

1. Asociaţia Club Sportiv Fotbal de Stradă

,, Şi eu sunt Campion ’’ Campionatul European de Fotbal Social cu echipe invitate din 7 tari Scopul acestui proiect este de ai ajuta pe tinerii aflati pe strada si dependenţii de diferite vicii (alcol, aurolac ) Activitaţile principale : terapie prin fotbal (integrare în societate ) perioada : 30 mai – 01 iunie 2014

25.000 82,5 91,7%

20.000

2. Asociaţia Cycling Team Timişoara

”Sustinerea calendarului sportiv pe anul 2014 a Cycling Team” Obiective: pregatirea ciclistilor amatori in doua cantonamente in Italia; participarea in competitii in tara si strainatate Perioada proiectului: aprilie – noiembrie 2014

26.200 70 82,4%

20.000

2. Asociaţii judeţene pe ramură de sport

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă"

Nr. crt

Structura sportivă/ organizaţia

Proiectul Suma Solicitata

Punctajul obţinut conform criteriilor specifice de evaluare

Propunere pentru contribuţia financiară a Municipiului Timisoara, pe anul 2014 lei

1. Asociatia Judeteana de Box Timis:

"Susţinerea celor mai buni sportivi care practică boxul la cluburile din Timişoara" -organizarea si susţinerea competiţiilor internationale: -"Cupa Timişoara"-selecţionata Timişoarei şi selecţionata Freiburg (Germania) - „Cupa Revolutiei" - editia a XXIII-a; - sustinerea continua a activitatilor de performanta la

54.000 86 86%

50.000

10

nivelul juniorilor si seniorilor, pentru cei mai buni boxeri; Perioada proiectului : mai – decembrie 2014

2. Asociatia Judeţeană de Lupte Timiş

,,Turneul International de lupte libere,,Cupa Timisoara ’’ Pregătirea sportivilorde performanţă,sustinerea calendarului competiţional al secţiei de lupte libere ; Durata proiectului : aprilie – septembrie 2014

100.000 86,5 86,5%

50.000

1. Bugetul total aprobat pe anul 2014 la cap. 67.02.05.01-Sport este 18.000.000 lei. 2. Plati aferente restante pe anul 2013 : 1.599.350 lei 3. Finantare alocata – cotizatii pe anul 2014, în asociaţii sportive în care Municipiul Timişoara este membru: 14.200.000 lei 4. Finanţare alocată pentru : - Federaţia Română de Badminton – suma alocată în 2014 este de 75.000 lei - Clubul Sportiv Şomo Kick Boxing - suma alocată în 2014 este de 30.000 lei 5. Valoare disponibila pentru finantarea contributiilor financiare prin contracte de asociere: 1- (2+3+4) = 2.095.650 lei 6. Finanţarea propusă de comisie pentru : - Contracte de asociere – este de 2.041.000 lei - Proiecte proprii ale Primăriei Municipiului Timişoara – este de 54.650 lei Avizează prezentul proces verbal final de evaluare a proiectelor de sport propuse pentru finanţare în anul 2014 Comisia de evaluare numită prin HCLMT nr.9 /26.06.2012: Director- Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale: Ioan Mihai Costa ________________________ Consilier local: Simion Mosiu ___________________________ Consilier local: Ramona –Isabela Olteanu ________________________ Consilier local: Radu –Daniel Toanca ________________________ Consilier local: Vasile Teodor Vesa _________________________ Consilier local: Elena Wolf __________________________