keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 147/25.03.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă

25.03.2014

Hotararea Consiliului Local 147/25.03.2014
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportivă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-7158 /19.03.03.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere Legea 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b),d) si e), alin.6 lit.a) pct.6 si alin.(7) lit.a) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva, prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Contractul de asociere-cadru , prin care se acorda contributia financiara pentru proiecte de activitate sportiva, prezentat în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
-Membrilor Comisiei de analiză si evaluare;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

1

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE SC2014-7158 /19.03.03.2014

APROBAT, PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

REFERAT pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al

Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva

Municipiul Timisoara a sprijinit continuu programele de activitate sportiva desfasurate la nivel de performanta si pentru sporturi recreative adresate populatiei, promovate de catre structurile sportive din municipiul Timisoara(cluburi si asociatii sportive, asociatii judetene pe ramura de sport,federatii nationale), respectiv de catre asociatii si fundatii fara scop patrimonial ( denumite generic organizatii).

Finantarea proiectelor de activitate sportiva a structurilor sportive si organizatiilor fara scop patrimonial,se realizeaza prin acordarea unor contributii financiare din bugetul local al Municipiului Timisoara, cap. 67.02.05.01-Sport, in cadrul unor contracte de asociere incheiate de Municipiul Timisoara cu structurile sportive si organizatiile mentionate. Acordarea contributiilor financiare prin contractele de asociere, s-a realizat pentru proiecte de sport care s-au incadrat in programele sportive de utilitate publică, fiind reglementată de urmatorul cadru legal:

- Legea nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; - Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; - Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi ale municipiului Bucureşti; - Ordin nr. 236/2006 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti; - Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă; - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată.

Programele sportive de utilitate publică în care s-au incadrat proiectele sportive finanţate din bugetul local sunt programul "Promovarea sportului de performanţă" si programul "Sportul pentru toţi". Aceste programe au fost definite la nivel national, avand scopul şi obiectivele prevăzute în Ordinul nr. 130/2006, si au fost adaptate la nivel local.

FO 53-01, ver.1

2

Gestionarea parteneriatelor locale de activitate sportiva incheiate de catre Municipiul

Timisoara s-a realizat in cadrul Directiei Patrimoniu(din anul 2013 reorganizare prin Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale).

Procedura operationala a fost efectuata prin Serviciul Administrare Patrimoniu-Baze Sportive(actual Biroul Baze Sportive) si a cuprins urmatoarele activitati si actiuni: preluarea referatelor de solicitare a finantarilor depuse de structuri sportive si inregistrate la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii; verificarea dosarelor de participare cu documente solicitate privind eligibilitatea, îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; intocmirea notei de fundamentare catre Comisia de analiza si evaluare a asocierilor numita prin HCLMT nr.9/26.06.2012, cuprinzand: fisele de evaluare privind indeplinirea de catre structurile sportive asociate a obiectivelor din contractele de asociere din anul precedent, bugetul disponibil si propunerile pentru finantare in anul in curs; evaluarea propunerilor de proiecte in comisie in baza criteriilor stabilite la nivelul Directiei si aprobarea sumelor pe proiecte;intocmirea proiectelor de hotarari de consiliu local si inaintarea in plen pentru aprobarea asocierilor cu structurile sportive si organizatiile ale caror proiecte au fost selectate; încheierea contractelor de asociere. Toate activitatile desfasurate in cadrul procedurii au respectat cadrul legal privind finantarea din fonduri publice a proiectelor de sport.

În data de 20 decembrie 2012 Municipiul Timişoara şi-a lansat oficial candidatura la titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021. În vederea pregătirii candidaturii pentru acest titlu prestigios, anul acesta şi în anii următori la Timişoara vor fi organizate de către municipalitate numeroase evenimente culturale de înaltă calitate artistica, alaturi de care sunt importante si proiectele comunitare de sport.

Tinand cont de contextul actual, considerăm necesara imbunatatirea procedurii privind atribuirea contributiilor financiare de la bugetul local si asigurarea legalitatii depline si transparentei actului de finanţare.

De asemenea, Camera de Conturi a judetului Timis , a transmis pentru punerea in executie, Decizia nr.14/19.02.2014 privind indeplinirea masurilor dispuse prin Decizia nr.79/2013, cu privire la: respectarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea fondurilor publice, cheltuieli bugetare la cap.67.02.05.01-Sport si respectiv dispunerea masurilor necesare in vederea stabilirii de criterii de evaluare privind recunoasterea calitatii de utilitate publica a cluburilor si /sau fundatiilor solicitante de fonduri publice, analiza activitatii desfasurate de acestea si a modului de indeplinire a obiectivelor prevazute in contractele de finantare.In urma verificarilor la Directie, auditorul public extern a aratat ca masura dispusa este partial implementata si este necesara o procedura scrisa si aprobata, in conditiile legii.

Avand in vedere cele expuse consideram necesara si oportuna adoptarea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe Regulamentul privind regimul finantarilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportiva. Regulamentul are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contributiilor financiare prin contracte de finanţare prin asociere, din bugetul local al municipiului Timisoara, cap.67.02.05.01-Sport , precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare.Regulamentul este prezentat in Anexa 1 la proiectul de hotarare de consiliu local. Totodata se supune aprobarii si contractul de asociere , prezentat in Anexa 2 la proiectul de hotarare de consiliu local.Contractul este elaborat in conditiile legii, si va cuprinde prevederi cu privire la: FO 53-01, ver.1

3

obiectul şi volumul activităţilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanţarea programelor, defalcată pe obiective, activităţi şi naturi de cheltuieli, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor.

În consecinţă, propunem aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor acordate

de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru proiecte de activitate sportive, şi aprobarea Contractului cadru de asociere, care sunt anexe la proiectul de hotărâre.

Viceprimar, Dan Diaconu

Pentru Secretar,

Simona Dragoi Director executiv Directia Economica, Director executiv Direcţia Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale, Smaranda Haracicu Ioan Mihai Costa Biroul Baze Sportive, Ion Craşovan Avizat juridic, Daniela Stefan

FO 53-01, ver.1

Atasament: Anexa_1_hcl_147_cu_amendamente.pdf

1

ANEXA nr.1 la HCL nr. ________ / ____________

REGULAMENT PRIVIND REGIMUL FINANŢĂRILOR ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA,

PENTRU PROIECTE DE ACTIVITATE SPORTIVĂ Cap.I. Dispozitii generale 1.Scop si cadrul legislativ

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contributiilor financiare prin contracte de finanţare prin asociere, din bugetul local al municipiului Timisoara, cap.67.02.05.01-Sport , precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare .

Art. 2. Prezentul regulament stabileşte procedura privind atribuirea contractului de finanţare.

Art.3. Finantarea proiectelor de activitate sportiva a structurilor sportive si organizatiilor fara scop patrimonial,se realizeaza prin acordarea unor contributii financiare din bugetul local al Municipiului Timisoara, cap. 67.02.05.01-Sport, in cadrul unor contracte de asociere incheiate de Municipiul Timisoara cu structurile sportive si organizatiile mentionate.

Art.4. Contributiile financiare acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de către aceştia, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii şi sponsorizări.

Art.5.Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din fonduri publice sunt: programul "Promovarea sportului de performanţă" si programul "Sportul pentru toţi". Aceste programe au fost definite la nivel national, avand scopul şi obiectivele prevăzute în Ordinul nr. 130/2006, si au fost adaptate la nivel local, după cum urmează:

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă" 1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie,

pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei.

2. Obiective: a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la

reprezentarea şi sporirea prestigiului municipiului Timisoara si României pe plan internaţional; b) susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de

dezvoltare a fiecăreia la nivel local, naţional şi internaţional; c) susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor; d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare

ramură de sport; e) susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea, tradiţia

şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, naţional şi internaţional;

II. Programul "Sportul pentru toţi" 1. Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor

prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant. 2. Obiective: a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai

mulţi cetăţeni; b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în

mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.

2

Art.6. Procedura de acordare a finantarilor din fonduri publice, pentru programele sportive de utilitate publică, în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de activitate sportiva este reglementată de:

- Legea nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; - Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; - Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; - Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi ale municipiului Bucureşti; - Ordin nr. 236/2006 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti; - Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă; - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată. 2. Domeniu de aplicare

Art.7.(1)Municipiul Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional,în conformitate cu strategiile de tineret, cultură, sport, care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. (2) Contributiile financiare de la bugetul local nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,cu modificările ulterioare. (3) Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta reprezinta o componenta indispensabila proiectului de sport.

Art.8. Solicitanţii trebuie să fie persoane juridice fără scop patrimonial,structuri sportive ( cluburi, asociatii sportive, federatii), asociaţii ori fundaţii( denumite organizatii), constituite conform legii. Nu pot solicita aceste finanţări nerambursabile asociaţiile sportive, persoanele juridice din categoriile prevăzute mai sus care beneficiază deja de o asociere cu Primăria Timişoara şi primesc cotizaţii de la Consiliul Local. 3. Principii de atribuire a contributiilor financiare in cadrul contractelor de asociere

Art.9. Principiile care stau la baza atribuirii contributiei financiare sunt: a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar; b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contributiei financiare; c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contributiei financiare; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contributiei financiare, astfel incat orice persoana juridica ce desfasoara activitati sportive nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contributia respectiva;

3

e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare de la aceeasi autoritate finantatoare in decursul unui an; f) neredistribuirea unei sume aprobate pentru un proiect catre alt proiect al aceluiaşi aplicant din cauza nerealizării proiectului selecţionat iniţial g) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii contributiei financiare unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare; h) cofinantarea, in sensul ca atribuirea finantarii trebuie insotita de o contributie de minimum 10% din valoarea totala a finantarii din partea beneficiarului; i) anualitatea, in sensul derularii intregii proceduri de finantare in cadrul anului calendaristic in care s-a acordat contributia financiara din bugetul local.

Art.10. Finantarea se acorda pentru acoperirea partiala a unui program ori proiect in baza unui contract incheiat intre parti.

Art.11. (1)Pentru acelaşi domeniu, un beneficiar nu poate contracta mai mult de două finanţări în decursul unui an; (2) În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelaşi domeniu trebuie precizată ordinea importanţei lor pentru beneficiar; (3) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare de la autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi 20% din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în buget.

4. Prevederi bugetare

Art.12.Programele si proiectele de sport, vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al municipiului Timisoara, prin bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’, 67.02.05.01- Sport), stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local. 5. Informarea publica si transparenta decizionala

Art.13. Procedurile de selectie a proiectelor, atribuirea contributiilor financiare, contractele de asociere semnate de catre Municipiul Timisoara cu beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetara privind finantarile activitatii sportive, constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Capitolul II. Procedura de solicitare a finanţării

Art. 14. Atribuirea contractelor de finanţare se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către comisia de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012, cu respectarea principiilor prevăzute la art.9.

Art. 15. Autoritatea finantatoare poate organiza anual o singură sesiune de selecţie a proiectelor, sau mai multe , in functie de bugetul disponibil.

Art. 16. Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Primăria şi Consiliul local Timişoara va cuprinde următoarele etape: a) publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii necesare (pe portalul primăriei şi la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 – la informaţii); b) depunerea proiectelor, la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 în termenul limită stabilit, în atenţia Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale/ Biroului Baze Sportive; c) verificarea eligibilităţii, înregistrarii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi

4

financiară; d) evaluarea propunerilor de proiecte; e) comunicarea rezultatelor; f) aprobarea hotararilor de consiliu local privind aprobarea asocierilor cu structurile sportive si organizatiile ale caror proiecte au fost selectate; g) încheierea contractelor de finantare prin asociere; g) publicarea anunţului de atribuire a contractelor de asociere pe portalul primăriei şi la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 – la informaţii);.

Art.17. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două exemplare (original şi copie) precum şi în format electronic, Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12 , la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1.

Art. 18. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Art. 19. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare prin asociere.

Art. 20. În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de sport pentru acordarea contributiilor financiare, documentaţiile din dosarul de participare , prevăzute la art. 23- pct b) din Regulament, se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.

Capitolul III. Conditii si criterii de acces la fonduri publice în vederea finantării

Art.21.(1) Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive, sunt următoarele: a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii; b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz; c) să facă dovada depunerii situaţiilor financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare/contract de asociere; e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare/contract de asociere; g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; i) sa aiba alte surse de finantare (contributie proprie) în cuantum de minim 10% din valoarea totală a finanţării proiectului; j) sa fi respectat obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare, anterior cu Municipiul Timisoara si sa nu fi comis o grava greşeala în materie profesională, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens; k) sa nu aiba conturile bancare blocate conform unei hotarâri judecatoresti definitive; l) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; m) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;

(2) Criteriile şi condiţiile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ de către organizatii -persoane juridice fara scop patrimonial, asociatii sau fundatii, sunt cele cuprinse la art.22-alin.(1), subpunctele c) - m).

Art.22. Sunt eligibile structurile sportive si organizatiile care:

5

a) respectă criteriile si conditiile prevazute la art.21; b) au depus dosarul de participare cu următoarele documente:

1) formularul de cerere de finanţare, conform Anexei 1 a Regulamentului ; 2) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului; 3) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi:

- scrisori de intenţie din partea terţilor; - contracte de finantare/ si sau sponsorizare; - bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului; - alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;

4)declaraţie pe propria răspundere-Anexa 2 din Regulament; 5)declaraţia de imparţialitate – Anexa 5 din Regulament; 6)declaratia preşedintelui/directorului structurii sportive sau organizatiei, privind

reprezentantii legali ai structurii sportive/organizatiei, cu atributii in derularea proiectului de sport; dupa caz, împuternicirea de către preşedintele/directorul structurii sportive/ organizatiei a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia;

7) anexele 2,3 si 4 la contractul de asociere-cadru; 8) copie după certificatul de identitate sportivă şi avizul de constituire, pentru structuri sportive;

9) copie după hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă; 10) copii după statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora; 11) copii după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au

admis modificări ale statutului şi actului constitutiv; 12) copie după situaţia financiară pe anul anterior înregistrată la organul fiscal

competent, cu excepţia structurilor sportive înfiinţate în anul în curs; 13) copie după certificatul de înregistrare fiscală; 14) copie după dovada de sediu in Timisoara; exceptie fac structuri sportive, organizatii

din alte localitati(cluburi,federatii nationale, organizatii),care deruleaza in Timisoara proiecte sportive internationale, de mare importanta, pentru care au solicitat parteneriat pentru finantare.

15) alte documente considerate relevante de catre aplicant.

Capitolul IV. Organizarea si functionarea comisiei de analiza si evaluare a proiectelor Art. 23. (1) Analiza proiectelor de sport este efectuata de catre comisia de evaluare si

analiza a modului de indeplinire a obiectivelor de catre structurile sportive asociate cu Municipiul Timisoara, constituita prin HCLMT nr.9/26.06.2012. (2) Comisia are in componenta 5 membri si un secretar , fiind legal întrunita în prezenţa a minim trei membri. (3)Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis. Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenţa comisiei. (4) Secretarul comisiei reprezinta Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale. Secretarul nu are drept de vot. (5) Secretariatul comisiei de analiza si evaluare este asigurat de salariatii Biroului Baze Sportive, si va prelua documentatiile de solicitare a finantarii, pe masura inregistrarii lor. (6) Fiecare membru al comisiei de analiza si evaluare va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevazut în Anexa nr.7 a Regulamentului. (7) Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor. (8) Decizia comisiei de analiză însoţită de rapoartele de evaluare privind atribuirea contractelor de finanţare prin asociere va fi înaintată catre Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale / Biroul Baze Sportive pentru a promova hotararile de consiliu local care aproba asocierile în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

6

Capitolul V. Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor 1.Eligibilitatea programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive (condiţii cumulative):

Art.24.Solicitantul finantarii, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor sportive, va ţine cont de faptul că Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună finanţarea proiectelor de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii conform criteriilor solicitate prin programul european.

Art.25. Proiectele de sport depuse spre a fi selectate trebuie să urmarească urmatoarele: a) se înscriu în Programele sportive de utilitate publică: programul "Promovarea sportului de performanţă" si programul "Sportul pentru toţi"; b) sunt de interes public local si se inscriu in strategia locala pentru sport, urmarind: -promovarea si dezvoltarea activitatii sportive de performanta ori recreative; - asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive/ disciplinelor individuale la nivel de performanta sau nivel recreativ; - imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si seniori din cluburile sportive locale; - asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performanta in Municipiul Timisoara, respectiv atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara; - creşterea accesului cetăţenilor la activitati sportive; - organizarea unor evenimente sportive de anvergura; - dezvoltarea cooperării sportive internaţionale; - promovarea valorilor sportive locale în circuitul naţional, regional şi internaţional; -promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international; c) sunt depuse de structuri sportive/ organizatii eligibile; d) asigură contribuţia financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; e) respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii de sport; f) este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii prin: - experienta in domeniul administrarii altor programe si proiecte similare; - caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetatenii, comunitatea); - capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la nivelul propus; - experienta de colaborare, parteneriat cu alte structuri sportive, autoritatile publice, organizatii din tara si din strainatate, dupa caz.

Art.26. In cadrul programelor sportive de utilitate publica vor beneficia de finantare structurile/ organizatiile, care indeplinesc urmatoarele conditii de reprezentare sportiva:

I. Programul "Promovarea sportului de performanţă": Vor beneficia de finantare structurile care promoveaza sportul de performanta, astfel:

a. Jocurile sportive - sectiile pe ramura de sport a structurilor sportive de seniori, cu echipe participante in

prima divizie / liga a Campionatului national, si/sau intr-una din urmatoarele competitii oficiale: Cupa Romaniei, cupe europene , alte competitii internationale;

- pentru echipe de seniori care activeaza in divizii/ ligi inferioare, care nu au alte echipe corespondente in prima divizie/ liga, reprezentand jocuri sportive de traditie si cu impact in comunitatea locala, in conditiile in care aceste echipe asimileaza juniori din cluburile locale, pentru a asigura continuitatea si dezvoltarea acestor ramuri sportive( handbal feminin, volei feminin/ masculin, alte echipe de fotbal care asimileaza juniori) si posibilitatea promovarii in prima divizie/ liga, autoritatea finantatoare poate aloca finantari acestor structuri.

- sectiile pe ramura de sport a structurilor sportive la categoriile de tineret,juniori, cadeti participante in campionate nationale, regionale, campionate scolare, respectiv in alte competitii interne si internationale;

7

- echipele din centrele de copii, participante in campionate nationale, regionale, judetene, precum si in alte competitii interne si internationale;

- structuri sportive care organizeaza in Timisoara competitii sportive interne si internationale de anvergura, cuprinse in calendarele federatiilor nationale si internationale.

b. Discipline individuale - sectiile pe ramura de sport a structurilor sportive, la categoria seniori, cu sportivi

participanti la campionate nationale, Cupa Romaniei la probe individuale sau pe echipe, respectiv la campionate mondiale, europene si alte competitii internationale si interne;

- sectiile pe ramura de sport a structurilor sportive la categoriile de tineret,juniori, cadeti si

copii, cu sportivi participanti la campionate nationale, Cupa Romaniei , campionate nationale scolare, la probe individuale sau pe echipe, respectiv la Campionate mondiale, europene si alte competitii internationale si interne;

- structuri sportive care organizeaza in Timisoara competitii sportive interne si internationale de anvergura, cuprinse in calendarele federatiilor nationale si internationale.

II. Programul "Sportul pentru toţi" Vor beneficia de finantare structurile si organizatiile care promoveaza sportul pentru toti si

recreativ prin programe sportive de anvergura, organizate in Timisoara, de nivel intern si international, care sunt cuprinse in calendarele federatiilor nationale, Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Directiei pentru Tineret si Sport Timis, Asociatiei Judetene ”Sportul pentru Toti” Timis, Academiei Olimpice Romane-filiala Timis, si/sau in parteneriat cu alte organizatii din tara si strainatate. 2. Date limită de desfăşurare a programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive Durata activităţilor programelor/ proiectelor/ acţiunilor sportive: Finanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul de la data semnării contractului de finanţare şi până la data de 31 decembrie şi poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi temeinic justificate prin cererea de finanţare. 3. Cofinanţare Municipiul Timisoara acordă finanţări pentru programe, proiecte şi acţiuni sportive în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.Orice finanţare nu poate depăşi 90% din bugetul total al programului, proiectului sau acţiunii sportive. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale municipiului Timişoara. Solicitanţii şi/ sau partenerii asigură contribuţia minimă de 10% din costul total al programului, proiectului şi/ sau acţiunii culturale propus/e spre finanţare sub forma contribuţiei în numerar şi/ sau natură; aportul în natură se cuantifică prin documente justificative. Cofinanţarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizări, parteneriate, alte finanţări, etc., pentru care beneficiarul va încheia contracte în condiţiile legii. Sursele de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării pot fi în numerar şi/ sau în natură. 4. Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în Regulament. Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de analiză si evaluare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate.

Art.27.(1) Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de analiza si evaluare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare.

8

(2) În urma sesiunii de finanţare se va întocmi un raport cu rezultatele acesteia, raport care va fi semnat de către membrii comisiei. (3) Afişarea rezultatelor se face în maximum 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării sesiunii de finanţare, la sediul Direcţiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale şi pe site-ul Primariei.

Art.28.Contestaţii:(1) Rezultatele sesiunii de finanţare pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării; (2) Contestaţiile se depun la sediul Direcţiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale. (3) Analiza contestaţiilor se efectuează de către comisia de contestaţii, constituită în acest scop la nivelul Direcţiei si raportul se inainteaza spre aprobare comisiei de analiza si evaluare . (4) Răspunsul la contestaţii se transmite pe fax şi ulterior prin poştă contestatarilor în termen de 2 zile lucrătoare, de la data depunerii;

Art.29.Comisia de evaluare înaintează procesul verbal de evaluare şi selecţie a proiectelor câştigătoare Biroului Baze Sportive, în vederea întocmirii proiectelor de hotarare de consiliu privind aporbarea asocierilor si alocarea sumelor din bugetul local.

Art.30. În termen de 30 zile de la data încheierii selecţiei, secretarul comisiei comunică în scris aplicanţilor, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.

5. Criterii de evaluare a proiectelor de sport

Art.31. Toate cererile de finantare selectionate in urma trierii sunt supuse evaluarii. Criteriile specifice de evaluare pentru cluburi, asociatii sportive, organizatii, se aplica astfel :

1. Cluburi, asociatii sportive, organizatii I. Programul "Promovarea sportului de performanţă"

Nr. crt.

Criteriul de evaluare Punctaj maxim puncte

1. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale si specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp).

10

2. Experienţă anterioară în derularea proiectelor

5

3. Existenţa cadrelor tehnice specializate in cadrul structurii sportive

5

4. Natura disciplinei sportive reprezentate (olimpică/neolimpică)*

10

5. Structura in care functioneaza clubul sportiv: monosportiva, polisportiva(mai multe sectii sportive); numărul total de sportivi legitimaţi/sectie; numărul de sportivi (inclusiv stafful tehnic) participanţi la o actiune/ competitie sportive

- Structura monosportivă - Structura polisportivă

5 10

6. Valoarea si complexitatea calendarului sportiv anual: nivelul competiţional la care activează secţia/structura; nivelul si numărul actiunilor sportive/ competiţiilor oficiale interne sau internaţionale la care participă secţia/structura într-un an competiţional

10

7. Caracterul evenimentului sportiv- proiect individual pe durata scurta, organizat de structura sportiva (regional, national, transfrontalier/ euroregional, international) Nota: puncteaza doar pentru proiecte individuale

15

9

8. Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă în competiţiile naţionale, pentru disciplinele sportive individuale**

10

9. Contribuţia în medalii adusă de structura sportivă în competiţiile internaţionale, pentru disciplinele sportive individuale**

20

10. Participare in editia competitionala în Liga Naţională/Cupa Romaniei, pentru jocuri sportive**

10

11. Participare in editia competitionala, în competiţiile internaţionale oficiale, cupe europene, pentru jocuri sportive**

20

12. Sportivi selecţionaţi în loturile naţionale si olimpice, pentru participarea la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Europene, alte competitii majore

15

13. Sportivi din cluburile de juniori promovaţi către echipele/ sectiile de seniori Nota: puncteaza doar pentru structuri de juniori

10

14. Parteneriate încheiate cu cluburi locale corespondente pentru promovarea / asimilarea sportivilor juniori Nota: puncteaza doar pentru structuri de seniori

10

15. Parteneriate încheiate (locale, judetene, regionale, nationale, transfrontaliere, internationale), pentru colaborari privind schimburi sportive, proiecte

10

16. În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? Gradul de atragere a spectatorilor la actiunile sportive

10

17. Vizibilitatea proiectului 10 18. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de

perspectivă pe termen mediu, lung (3-4 ani) ? 10

19. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectivele stabilite ?

10

20. Atragerea de parteneri şi surse de finanţare

15

Notă: -* Pentru disciplină sportivă olimpică se acordă 10 puncte, iar pentru disciplină sportivă neolimpică se acordă 5 puncte. -** Punctele 8/9 şi 9/10 se anulează reciproc în funcţie de natura disciplinei sportive (sporturi individuale sau jocuri sportive). - Pentru structuri care promoveaza proiecte individuale vor puncta doar criteriile de evaluare cu nr.crt. 1+2+4+7+15+16+17+18+19+20 - Punctajul maxim al proiectului se obţine insumand criteriile care puncteaza, dupa caz. - Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda. II. Programul "Sportul pentru toţi" Nr. crt.

Criteriul de apreciere Punctaj maxim puncte

1 Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale si specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp).

10

2 Experienţă anterioară în derularea proiectelor

5

3 Resurse umane necesare in derularea proiectului

5

10

4 Valoarea si complexitatea calendarului sportiv anual 10 5 Caracterul evenimentului sportiv- proiect individual pe durata scurta,

organizat de structura sportiva (regional, national, transfrontalier/ euroregional, international) Nota: puncteaza doar pentru proiecte individuale

15

6 Parteneriate încheiate (locale, judetene, regionale, nationale, transfrontaliere, internationale)

10

7 În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? Gradul de atragere a populatiei/ numar participanti la actiunile sportive

10

8 Vizibilitatea proiectului 10

9 În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectele stabilite ?

10

10 Atragerea de parteneri şi surse de finanţare

15

Notă: - Punctajul al proiectului se obţine insumand punctajele criteriilor. - Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda. 2. Asociatiile judetene pe ramura de sport I. Programul "Promovarea sportului de performanţă" Nr. crt. Criteriul de apreciere Punctaj

maxim puncte

1 Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale si specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp).

10

2 Experienţă anterioară în derularea proiectelor 5 3 Resurse umane necesare in derularea proiectului 5 4 Valoarea şi amploarea calendarului sportiv anual

10

5

Caracterul evenimentului sportiv- proiect individual pe durata scurta, organizat de structura sportiva (regional, national, transfrontalier/ euroregional, international) Nota: puncteaza doar pentru proiecte individuale

15

6 Acţiuni de selecţie

5

7 Organizarea competiţiilor sportive şcolare, de juniori

10

8 Parteneriate încheiate (locale, judetene, regionale, nationale, transfrontaliere, internationale)

10

9 În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală?

10

10 Vizibilitatea proiectului

10

11 În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectele stabilite ?

10

12 Atragerea de parteneri şi surse de finanţare

15

11

Notă: - Punctajul proiectului se obţine insumand criteriile care puncteaza, dupa caz. - Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda. II. Programul "Sportul pentru toţi" Nr. crt.

Criteriul de apreciere Punctaj maxim puncte

1 Cât de relevante sunt obiectivele proiectului (generale si specifice)? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit în timp).

10

2 Experienţă anterioară în derularea proiectelor

5

3 Resurse umane necesare in derularea proiectului

5

4 Valoarea şi amploarea calendarului judeţean 10 5 Caracterul evenimentului sportiv- proiect individual pe durata scurta,

organizat de structura sportiva (regional, national, transfrontalier/ euroregional, international) Nota: puncteaza doar pentru proiecte individuale

15

6 Evenimente sportive adresate populaţiei pe categorii de varsta

10

7 Parteneriate încheiate (locale, judetene, regionale, nationale, transfrontaliere, internationale)

10

6 În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ? Gradul de atragere a populatiei/ numar participanti la actiunile sportive

10

7 Vizibilitatea proiectului 10

8 În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectele stabilite ?

10

9 Atragerea de parteneri şi surse de finanţare

15

Notă: - Punctajul proiectului se obţine insumand criteriile care puncteaza, dupa caz. - Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un cuantum minim de 65 % din punctajul maxim ce se poate acorda. Capitolul VI. Încheierea contractului de finanţare

Art.32.Finanţarea se va face pe bază de contract de asociere între autoritatea finanţatoare şi structura sportivă, în urma adjudecării proiectelor propuse spre finanţare şi admise, respectiv dupa aprobarea asocierilor prin hotarari de consiliu local.

Art.33.Contractul de asociere se încheie între Municipiul Timişoara şi solicitantul selecţionat,în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 34. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării precum si bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului.

12

Capitolul VII – Procedura privind derularea contractului de finanţare

Art. 35. (1)Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza contractului de asociere, numai în masura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului. (2)Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cuprinse în anexa nr.1 la contract.

Art. 36.(1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de asociere ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului. (2) Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.

Art.37. (1)Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima tranşă va fi de 10% din valoarea finanţării nerambursabile. (2)Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi în nici un moment al derulării contractului, valoarea de 30% din valoarea finanţării. Capitolul VIII. Procedura de raportare şi control

Art.38. Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Biroului Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara următoarele raportări: - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare; - raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii semestriale/ anuale şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Consiliului Local. Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 4 la regulament şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1.cu adresa de înaintare.

Art.39. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.

Art.40. Comisia de evaluare şi selectie va stabili duratele contractelor de finanţare astfel încât să asigure derularea procesului de finanţare a contractului şi de decontare a ultimei tranşe în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea, dar nu mai târziu de 15 decembrie.

Art.41. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta până în data de 15 decembrie, documente justificative avand datele de emitere în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunilor.

Art.42. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului , cât şi ulterior validării raportului final.

Art.43. Contractele de asociere vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Biroului Audit din cadrul Primariei de a exercita controlul financiar asupra derularii activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.

Art.44. Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

13

Capitolul IX. Sancţiuni

Art.45. Contractele de asociere pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpa i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale esentiale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale esentiale.

Art.46. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale esentiale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite cu titlu de contributie , cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate si justificate , cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.

Art. 47. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârzâiere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local. Capitolul X. Dispoziţii finale

Art. 48. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selecţie sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D . Loga nr. 1, în atenţia Biroului Baze Sportive.

Art. 49. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare. Art. 50. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor pentru activitatea

sportiva acordate din bugetul local, începand cu anul bugetar 2014. Art. 51. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

1) Anexa 1 - formular de cerere de finanţare; 2) Anexa 2 - declaraţie persoane juridice; 3) Anexa 3 - bugetul de venituri şi cheltuieli; 4) Anexa 4- formular pentru raport evaluare intermediare şi finale; 5) Anexa 5- declaraţia de imparţialitate a beneficiarului; 6) Anexa 6- adresă de înaintare a raportului intermediar sau final; 7) Anexa 7- declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare; 8) Anexa 8- model curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport. 9) Anexa 9- documente justificative de cheltuieli

14

Anexa 1

CERERE DE FINANŢARE A. Aplicantul: structura sportivă/ asociatia/ organizatia... 1. Solicitant

1.Denumirea structurii sportive/ organizatiei: …………………………………………….… 2.Prescurtarea.................................................................... 3. Adresa: …………………………………………………………………….….. 4. Certificat de identitate sportivă: …………………………………………….. 5. Alte date de identificare: Telefon: ………………; Fax: ………………..…...;

E-mail: ………………………………..……, Web: …………………………...

2.Date bancare

1. Denumirea bancii: …………………………………………….… 2. Numarul de cont: ……………………………… 3. Titular: ………………………….. 4. Cod fiscal: ………………………….

3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul

1.Numele complet: …………………………………………….… 2: Telefon: ………………; Fax: ………………..…...; E-mail: ………………………………..……,

4. Responsabilul de proiect( daca est diferit de persoana de la pct 3)

1.Numele complet: …………………………………………….… 2: Telefon: ………………; Fax: ………………..…...; E-mail: ………………………………..……,

5.Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului. Descrierea experienţei în scrierea şi managementul proiectelor:

B. Date privind proiectul 6. Titlul /Denumirea proiectului: ……………………………………………………… din cadrul Programului sportiv utilitate publica ’’Promovarea sportului de performanta’’ si/sau a programului ’’Sportul pentru toti’’

15

7. Rezumatul proiectului (max. 20 de rânduri), structurat astfel: - titlul - scopul şi obiectivele - grupuri ţintă, beneficiari - activităţile principale - rezultatele estimate

8.Scopul şi obiectivele proiectului (max. 10 randuri):

9. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului: 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. .... 10. Locul desfăşurării proiectului (localitate): Locul de desfăşurare/acţiune/activitate: 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.... 11. Durata proiectului: de la ........... până la ............ 11. Perioada de derulare/acţiune/activitate: 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5... 12. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate: 12.1. 12.2 12.3. 12.4. 12.5. 11. Justificarea proiectului: 12. Rezultatele scontate: impactul proiectului, mijloace de monitorizare şi evaluare a rezultatelor; 13. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive, telefon): 13.1. Coordonator: ………………………………………………………………… 13.2. Responsabil financiar: ……………………………………………………….. 13.3. Responsabil cu probleme tehnice: ……………………………………………

16

13.4. Alţi membri, după caz: ……………………………………………………..... 14. Partenerul (-ii) proiectului (dacă este cazul): - coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site); - scurtă descriere a activităţilor derulate în proiect (max 10 rânduri). 15. Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de cheltuieli şi surse de finanţare), conform tabelului de mai jos: -lei-

Nr. crt.

Programul, proiectul, acţiunea/activitatea, categoriile de

cheltuieli*)

Valoarea totală din care suma

solicitată din fonduri publice

venituri proprii

ale structurii sportive

I. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Programul Total: Proiectul Acţiunea/activitatea ……… total: din care: Acţiunea/activitatea ……… total: din care: Acţiunea/activitatea ……… total: din care: Acţiunea/activitatea ……… total: din care: Acţiunea/activitatea ……… total: din care:

16. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului 1. Resurse umane 1.1. Număr de personal salariat – total: …, din care antrenori (pentru cluburile sportive): …. 1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive): …. 1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii: ….. 1.4. Număr de sportivi selectionati in lotul olimpic, loturi nationale 1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti: ……

17

1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti: …. 2. Resurse financiare 2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent – total: … lei (RON), din care: - donaţii, sponsorizări: …………. lei (RON) - venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.): …………. lei (RON) - cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ………. lei (RON) - alte venituri: ……... lei (RON) 2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent – total: … lei (RON), din care: - donaţii, sponsorizări: …………... lei (RON) - venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.): ………………... lei (RON) - cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ……………... lei (RON) - alte venituri: ……………….... lei (RON) 17. Ordinea de prioritate (în cazul în care aţi aplicat mai multe proiecte vă rugăm să precizaţi ordinea importanţei lor pentru dvs., luând în considerare procedura de aplicare). Data: Reprezentantul legal, Coordonatorul de proiect, Numele şi prenumele: Numele şi prenumele: Semnatura: Semnatura: Stampila structurii sportive/ organizatiei:

18

Anexa 2

DECLARAŢIE

Subsemnatul ................................................................., domiciliat în localitatea ..................., str...............................nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeţul .............., codul postal ........... , posesor al actului de identitate .......... seria...... nr..............,codul numeric personal ..................................., în calitate de reprezentant al structurii sportive/ organizatiei........…...................................................................., declar pe propria răspundere urmatoarele: 1. nu mă aflu personal / persoana juridica pe care o reprezint nu se afla, în nici una dintre următoarele situaţii: a) în incapacitate de plată; b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecatoreşti definitive; c) nu am încalcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri publice; d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică; e) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. 2. structura sportivă/organizatia pe care o reprezint îndeplineşte urmatoarele condiţii: a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii: CIS nr.

CIF nr ; b) este afiliata la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană Timis, dovada afilierii este _________________________________________; c) a depus situaţia financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal

competent, înregistrată sub nr. din ; d) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare; e) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; f) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice; g) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor proprii; h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. Structura sportiva/ organizatia............ Reprezentant legal.................... Semnătura, .......................... Data ..................

19

Anexa 3

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al structurii sportive/ organizatiei......…………………………………............... Proiectul ............................................ din Programul „Promovarea sportului de performanta”/ Programul” Sportul pentru Toti” Perioada şi locul desfăşurării ................................................................................... Nr. crt. Denumire indicatori TOTAL

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV OBSERVAŢII

1

I. VENITURI – TOTAL, din care: 1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d) a). contribuţie proprie b). Donaţii c). Sponsorizări d). alte surse

2. Finanţare nerambursabila din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care: 1. Închirieri 2. Onorarii /fond premiere/Consultanţă 3. Transport 4. Cazare şi masă 5. Consumabile 6. Echipamente 7. Servicii 8. Administrative 9. Tipărituri 10. Publicitate 11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-inchirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului -Premii, indemnizatii .....si alte cheltuieli( se vor nominaliza) TOTAL % 100

1 La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

20

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr crt

Categoria bugetara

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului Total buget Contribuţie proprie

Alte surse (donaţii, sponsorizări etc.)

Închirieri Fond premiere/Consultanţă Transport Cazare şi masă Consumabile Echipamente Servicii Administrative Tipărituri Publicitate

Alte cheltuieli (nominal) Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-inchirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

-Premii, indemnizatii

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

TOTAL % 100

Preşedintele structurii sportive/organizaţiei Responsabilul financiar al structurii sportive/organizaţiei ............................ ................................. (numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)

Data ................... Ştampila

21

Anexa 4 Structura sportivă/organizatia……………………………………….. RAPORTUL DE EVALUARE: intermediar / final Contract nr.: ................................ încheiat în data de ............................. Aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.............din data de................... Organizaţia/ Instituţia:............................................................................. - adresa .................................................................................. - telefon/fax ........................................................................... - email: ................................................................................... Data înaintării raportului .......................................................... 1. Denumire proiect:

2. Organizator (Coordonator): 3. Parteneri: Denumire partener Observaţii Partener 1 Partener 2 Partener 3 Partener … 4. Perioada (data de început, data de sfârşit):

Data de început Data de sfârşit

5. Loc de desfăşurare (localitate, judeţ):

Localitate Judeţ 6. Scopul proiectului:

7. Obiectivele proiectului:

a. Obiective generale: Obiectiv 1 Obiectiv 2

22

b. Obiective specifice: Obiectiv 1 Obiectiv 2 8. Raport de activitate a.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: (Descrierea nu va depăşi o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) b. Realizarea activitatilor propuse: (Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract) c. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: (Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexati documente relevante, după caz.) 9. Indicatori: a. De eficienţă b. Fizici/cantitativi c. De rezultat

Indicatori Obiective Denumire indicator Măsura atinsa

Indicatori de eficienţă (cost mediu/proiect, cost mediu/acţiune, cost mediu/participant, etc.)

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3

Indicatori fizici (nr. de acţiuni, nr. de competiţii, nr. de sportivi, nr. de cupe/diplome/medalii, etc.)

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3

Indicatori de rezultat (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de persoane, etc.)

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3

23

10. Participanţi:

Preşcolari Elevi Tineri 18 si 29 de

ani, inclusiv

Alţi participanţi

Total Ciclul primar

Ciclul gimnazial

Liceu

Nr. de Persoane

11. Beneficiari: a. Direcţi b. Indirecţi Direcţi Indirecţi Beneficiari

12. Resurse: a. Resurse umane (din care voluntari): Total Din care voluntari Resurse umane

b. Resurse financiare: Raport financiar 1. Date despre finanţare: - valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr. ....................din data ............., - valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: .............................................din care: - contribuţie proprie a Beneficiarului:............................................................ - contributia financiara a Municipiului Timisoara de la bugetul local:......................................... c. Resurse materiale si echipamente:

Nr.crt. Denumire material/ echipament Nr. Bucăţi (altă UM) 1 2 3 …

13. Impactul proiectului:

14. Continuitatea proiectului:

24

15. Mediatizarea proiectului:

Responsabil de proiect : …………………….

Numele şi prenumele: ………………..

Funcţia: ……………………..

Semnătura: ………………………...

Data: ………..

AVIZAT DISMSC,

Numele şi prenumele: ……………………..

Funcţia:

Semnătura: ………………………... Data: ………..

25

Anexa 5

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice

moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în

care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea

proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte

interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, …………….. în calitatea de ……………… al

……………………….….., ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în

ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare

pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea,

mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea

genera un asemenea conflict.

Structura sportiva/ organizatia............ Reprezentant legal.................... Semnătura, .......................... Data ..................

26

Anexa 6

Structura sportivă/organizatia………………………………………..

Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Către,

Primăria Municipiului Timişoara 

Alăturat vă înaintam raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr. _______________, aprobat prin HCL nr.__________din data de ___________având titlul _____________________________________ care a avut/are loc în __________________, în perioada _______________ în valoare de ____________________. Data

 

 

Reprezentant legal     Coordonator proiect 

Numele şi prenumele____________ Numele şi prenumele____________ Semnătura ____________________ Semnătura ____________________

Ştampila structurii sportive/organizaţiei

27

Anexa 7

Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de analiză

Subsemnatul .......……………........................ deţin, ca membru al Comisiei de analiză a proiectelor depuse pentru finaţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local, care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei. Declar prin prezenta, că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legatura cu cererile de acordare a finanţării integrale sau parţiale a proiectelor/programelor de interes public, înaintate Comisiei de analiză a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara. Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie. Nume şi prenume Data ................... Semnatura .....................

28

Anexa 8

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în proiect: coordonator proiect 1. Nume: 2. Prenume: 3. Data naşterii: 4. Cetăţenie: 5. Stare civilă: 6. Domiciliu: 7. C.I./B.I.: seria.......nr................ 8. CNP: 9. Telefon: 10. Studii: Instituţia [ De la – până la ] Diploma obţinută: 11. Limbi straine: Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – de

bază)

Limba Citit Vorbit Scris

12. Membru in asociatii profesionale: 13. Alte abilităţi: 14. Funcţia în prezent: 15. Vechime în instituţie: 16. Calificări cheie: 17. Experienţa specifică: 18. Experienţa profesională

Date de la – pana la Locaţia Instituţia Poziţia Descriere

19. Alte informatii relevante:

29

Anexa 9 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

1. Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, pentru proiecte de sport, sunt cele prevăzute în Anexa 1 la contractul de asociere, fiind elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, art.69 alin.(1)si (2), privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva. 2. Pentru justificarea cheltuielilor, Structurile Sportive trebuie să prezinte următoarele documente:

(1) Pentru Structurile Sportive adresa de înaintare a decontului de cheltuieli, care se completează conform Anexei nr. 1;

(2) Documentele justificative, în copie trebuie să fie ştampilate şi certificate de către Structura Sportivă cu menţiunea „copie conform cu originalul”;

(4) Pentru Structurile Sportive declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei nr. 2; (5) Lista de participanţi, se întocmeşte conform Anexei nr. 3; (6) Împuternicirea responsabilului de proiect de sport al Structurii Sportive pentru

decontarea cheltuielilor, în situaţia în care acesta nu este preşedintele Structurii Sportive; (7) Raportul de evaluare, semnat de către responsabilul de proiect al Structurii Sportive,

conform Anexei nr. 4. 3. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocaţia de masă sunt: a) factura fiscală detaliată, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare care cuprinde informaţii privind: denumirea acţiunii, perioada, număr de persoane, număr zile, valoare/zi/pers., valoarea totală; b) pontaj de masă, întocmit conform modelului din Anexa nr. 5; c)facturi şi bonuri fiscale, în cazul în care s-a aprobat finanţarea de alimente. Pontajul de masă se întocmeşte şi în cazul în care s-a aprobat finanţarea de alimente. 4. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanţilor: a) factura fiscală detaliată, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare, care cuprinde informaţii privind: denumirea acţiunii, perioada, număr de persoane, număr zile, valoare/zi/pers.,valoarea totală. b) diagrama de cazare, semnată şi ştampilată de unitatea prestatoare, care cuprinde informaţii privind numele/prenumele, numărul camerei, număr zile, cost/zi/pers, valoare totală. 5. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul: a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 6; b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 6; c) bonuri fiscale de combustibil, pentru transportul cu autoturisme proprietate personală, efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice; d) bilete pentru transportul cu avionul şi pentru transportul pe căile de navigaţie fluvială, efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel

30

cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, semnat şi ştampilat, întocmit conform Anexei nr. 6; e) factura fiscală şi foaia de parcurs în copie (cu menţiunea, „copie conform cu originalul”) pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale. 6. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri şi servicii sunt: a) factura fiscală; b) contract de închiriere sau notă de comandă fermă. 7. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii de materiale consumabile, pavoazare, panouri publicitare, rechizite, aranjamente florale la preţurile de piaţă, asistenţă medicală şi salvare, ordine publică, servicii de pază contra incendiilor sunt: a) factura fiscală, sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii. b) avizul de însoţire a mărfii, după caz; c) nota de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea Structurii Sportive, după caz; d) bonul de consum, după caz. 8. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt: a) factura fiscală sau bon fiscal; b) avizul de însoţire a mărfii după caz; c) notă de recepţie şi constatare de diferenţe, a bunurilor intrate în gestiunea Structurii Sportive; d) bonul de consum; e) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat. 9. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activităţi social – culturale sunt: factura fiscală, factură sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii. 10. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţii de materiale sportive, echipament sportiv şi ţinută de prezentare sunt: a) factura fiscală de achiziţie; b) nota de recepţie şi constatare de diferenţe a bunurilor intrate în gestiunea Structurii Sportive; c) bonul de consum; d) tabel nominal cu semnătura celor care au primit echipamentul, sau proces verbal al comisiei de organizare, întocmit conform Anexei nr. 7. 11. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru mese oficiale, şedinţe tehnice, răcoritoare, efectuate conform alocaţiilor stabilite de lege, sunt: a) factura fiscală; b) tabel cu componenta participantilor semnat de comisia de organizare/ responsabil proiect. 12. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru alimentaţia de efort, medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort sunt: a) nota de fundamentare privind necesitatea acordării acestor drepturi, aprobată de Preşedintele Structurii Sportive şi avizată de medicul sportiv (în cazul medicamentaţiei de efort şi refacere); b) factura fiscală sau stat de plată; c) tabel nominal cu persoanele desemnate şi cu semnătura acestora ca dovadă că au primit aceste drepturi sau pontaj de masă, întocmit conform modelului din Anexa nr. 5. 13. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor de premiere a sportivilor, impozite barem arbitraj sunt: a) nota de fundamentare aprobată de conducătorul unităţii; b) stat de plată care trebuie să conţină: nume/prenume, codul numeric personal, funcţia, suma, impozitul reţinut (pentru cele ce se impozitează conform codului fiscal), semnătura beneficiarului, aprobarea statului de Preşedintele Structurii Sportive. c) copie după ordinul de plată cu care s-a virat impozitul.

31

14. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor activităţilor de documentare, sinteză şi prognoză din domeniul sportului, precum şi pentru perfecţionarea personalului de specialitate, autorităţile/instituţiile publice - structurile sportive, după cum urmează: - cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; - cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; - cheltuieli pentru traduceri, tipărituri, multiplicări şi alte materiale de specialitate din domeniu; - cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video metodice şi de promovare a activităţii sportive; - cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; - achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software, inclusiv lucru on-line, în domeniul sportului, sunt: a) factura fiscală, factură sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii. 15. Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru încheierea de asigurări de risc şi accidente pentru componenţii loturilor sportive, sunt: a) factura fiscală; b) poliţă de asigurare; 16. Documentele justificative pentru decontarea altor cheltuieli conform H.G. 1447/2007 şi a altor prevederi legale în vigoare. 17. (1) Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii. (2) Documentele în copie, se transmit finanţatorului , înainte de încheierea contractului. 18. (1) Contractul de finanţare se semnează cu minim 5 zile înainte de începerea proiectului de sport; (2) Orice modificare trebuie adusă la cunoştinţa finanţatorului în scris înainte de producerea acesteia şi în cazul aprobării se consemnează într-un act adiţional. 19. Documentele pentru decontarea cheltuielilor se transmit finanţatorului în termen de 15 zile de la terminarea proiectului de sport. 20. Se vor accepta spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contract. 21. Documentele justificative de cheltuieli se certifică de Preşedintele Structurii Sportive, privind realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor consemnate şi sunt vizate de persoana împuternicită să exercite controlul financiar. 22. DISMSC poate dispune neacordarea finanţării pentru proiectele de sport ale Structurilor Sportive care nu respectă prevederile contractului.

32

ANEXE

Anexa nr. 9- 1 Structura sportivă ……………………………………….. Nr. ……. din ………………

ADRESA DE ÎNAINTARE

Către:

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli al proiectului ……………….... care a avut loc în localitatea ……………, în perioada …………….., în valoare de ........................... lei (RON), finanţată în baza contractului nr. …………. din ………………, conform documentelor justificative anexate:

Nr. Crt.

Felul, nr./data documentului Emitent Denumire cheltuieli

Valoare

Decontul mai cuprinde: - Nota intrare-receptie - dacă e cazul; - Bon/uri de consum- dacă e cazul; - Bilete(transport, intrare muzee etc) - dacă e cazul; - Exemplar tipărituri, materiale promoţionale realizate - dacă e cazul; - Lista de participanţi - obligatorie; - Raport de evaluare - obligatoriu; - Imagini foto sau video relevante din cadrul proiectului - obligatoriu; - Declaraţie pe proprie răspundere.

Reprezentanţi legali ai structurii sportive: ………………………………………….

Preşedinte/Director,

…………………….

Trezorier/Contabil, …………………….

Semnătura şi ştampila

33

Anexa nr. 9- 2

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul ………………..……………………, domiciliat în localitatea ……………………., judeţul/sectorul ……………………, str. …………………, nr. ……, bloc …………., scara ………, etaj ……, ap. ….., identificat prin CI/ BI seria, nr. ………………………, CNP ………………………….. în calitate de reprezentant al …………………….…, în proiectul ……………………………. declar sub răspundere penală că datele şi actele furnizate Primariei municipiului Timisoara sunt autentice, astfel: 1. Procedurile pentru cumpărarea directă şi sau atribuirea contractului de achiziţie publică s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 2. Planul de activităţi, bugetul stabilit şi contribuţia partenerilor la realizarea proiectului au fost în conformitate cu documentele încheiate. 3. Participanţii care se regăsesc în lista prezentată la decont au beneficiat de serviciile prevăzute în contractul de finanţare. 4. Nu există alte elemente referitoare la proiect pe care finanţatorul ar fi trebuit să le cunoască şi nu au fost comunicate de către organizator/solicitantul finanţării.

Reprezentanţi legali ai structurii sportive: ………………………………………….

Preşedinte/Director,

…………………….

Trezorier/Contabil, …………………….

Semnătura şi ştampila

34

Anexa nr. 9- 3 Structura sportivă ………………………………………. LISTĂ DE PARTICIPANŢI Acţiunile/activităţile din cadrul proiectului „…………………………………” programul „………………………………….” care au avut loc în localitatea …………………………, perioada …………..……

Nr. crt.

Numele şi Prenumele Structura Sportivă B.I./C.I. Serie, nr.

Semnătura

Reprezentanţi legali ai structurii sportive: ………………………………………….

Preşedinte/Director,

…………………….

Trezorier/Contabil, …………………….

Semnătura şi ştampila

35

Anexa nr.9- 4 Structura sportivă ……………………………………….. RAPORTUL DE EVALUARE: intermediar / final Contract nr.: ................................ încheiat în data de ............................. Aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.............din data de................... Organizaţia/ Instituţia:............................................................................. - adresa .................................................................................. - telefon/fax ........................................................................... - email: ................................................................................... Data înaintării raportului .......................................................... 1. Denumire proiect:

2. Organizator (Coordonator): 3. Parteneri: Denumire partener Observaţii Partener 1 Partener 2 Partener 3 Partener … 4. Perioada (data de început, data de sfârşit):

Data de început Data de sfârşit

5. Loc de desfăşurare (localitate, judeţ):

Localitate Judeţ 6. Scopul proiectului:

7. Obiectivele proiectului:

a. Obiective generale: Obiectiv 1

36

Obiectiv 2 b. Obiective specifice: Obiectiv 1 Obiectiv 2 8. Raport de activitate a.Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: (Descrierea nu va depăşi o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) b. Realizarea activitatilor propuse: (Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract) c. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: (Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexati documente relevante, după caz.) 9. Indicatori: a. De eficienţă b. Fizici/cantitativi c. De rezultat

Indicatori Obiective Denumire indicator Măsura atinsa

Indicatori de eficienţă (cost mediu/proiect, cost mediu/acţiune, cost mediu/participant, etc.)

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3

Indicatori fizici (nr. de acţiuni, nr. de competiţii, nr. de sportivi, nr. de cupe/diplome/medalii, etc.)

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3

Indicatori de rezultat (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de

Obiectiv 1 Obiectiv 2

37

persoane, etc.) Obiectiv 3 10. Participanţi:

Preşcolari Elevi Tineri 18 si 29 de

ani, inclusiv

Alţi participanţi

Total Ciclul primar

Ciclul gimnazial

Liceu

Nr. de Persoane

11. Beneficiari: a. Direcţi b. Indirecţi Direcţi Indirecţi Beneficiari

12. Resurse: a. Resurse umane (din care voluntari): Total Din care voluntari Resurse umane

b. Resurse financiare: Raport financiar 1. Date despre finanţare: - valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr. ....................din data ............., - valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: .............................................din care: - contribuţie proprie a Beneficiarului:............................................................ - contributia financiara a Municipiului Timisoara de la bugetul local:......................................... c. Resurse materiale si echipamente:

Nr.crt. Denumire material/ echipament Nr. Bucăţi (altă UM) 1 2 3 …

13. Impactul proiectului:

14. Continuitatea proiectului:

38

15. Mediatizarea proiectului:

Responsabil de proiect : …………………….

Numele şi prenumele: ………………..

Funcţia: ……………………..

Semnătura: ………………………...

Data: ………..

AVIZAT DISMSC,

Numele şi prenumele: ……………………..

Funcţia:

Semnătura: ………………………... Data: ………..

39

Anexa nr. 9 -5 Structura sportivă ………………………………………..

PONTAJ DE MASĂ Acţiunile/activităţile din cadrul proiectului „…………………………………” programul „………………………………….” care au avut loc în localitatea …………………………, perioada …………..……

Nr. crt.

Numele Prenumele

Ziua Ziua Ziua Ziua Ziua Ziua Structura Sportivă

Semnă tura M

D D C M

D D C M

D D C M

D D C M

D D C M

D D C

MD - mic dejun, D – dejun, C - cina Semnătura şi ştampila unităţii prestatoare:

Reprezentanţi legali ai structurii sportive: ………………………………………….

Preşedinte/Director,

…………………….

Trezorier/Contabil, ……………………. Semnătura şi ştampila

40

Anexa nr. 9- 6 Structura sportivă ………………………………………..

TABEL

cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport Acţiunile/activităţile din cadrul proiectului „…………………………………” programul „………………………………….” care au avut loc în localitatea …………………………, perioada …………..…… Nr. Crt.

Numele/ Prenumele Ruta Seria bilet Suma Semnătura

Reprezentanţi legali ai structurii sportive: …………………………………………. Preşedinte/Director, ……………………. Trezorier/Contabil, ……………………. Semnătura şi ştampila

41

Anexa nr. 9- 7

Structura sportivă ………………………………………..

PROCES VERBAL

Încheiat la Timisoara, astăzi …………………………… Subsemnaţii: ……………………………………………………………………………………..…………… ………………………………………………………………………..………………………… …………………………………………………………..……………………………………… ……………………………………………..…………………………………………………… ……………………………….. având în vedere acţiunile/activităţile din cadrul proiectului „…….……………...” programul „………………………………….”, finanţată în baza contractului nr. …………. din ………………, care au avut loc în localitatea …………………, în perioada …………..……, s-a procedat la premierea, după cum urmează: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………… Premierea s-a făcut de către comisia mai sus menţionată, care a semnat atât prezentul proces verbal. Premiile prevăzute mai sus au fost facturate de către ……………………… cu factura fiscală nr. …………………. din data de …………………, în valoare de ………………………… lei (RON). Semnăturile membrilor comisiei: VERIFICAT, 1. Structura sportivă 2. ………………………………. 3. Preşedinte/Director, 4. ……………………. 5. Trezorier/Contabil,

…………………….

Semnătura şi ştampila

Atasament: Anexa_2.pdf

Cod FO 63 –16, ver. 1 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2014-______ /_______2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro ANEXA nr.2 la HCL nr. ________ / ____________

CONTRACT DE ASOCIERE Cap.I. PARTILE CONTRACTANTE Art.1. Prezentul contract se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- dl. Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. CLUBUL SPORTIV/ASOCIATIA SPORTIVA/ ASOCIATIA SAU FUNDATIA( denumite generic ORGANIZATIA)... TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str…., nr…….., cod fiscal nr……………….,cont bancar nr……………………………………, deschis la Banca…………………………………, reprezentat prin dna/dl…………………. ,in calitate de presedinte/ director. Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.2. Prezenta asociere are ca obiect : finantarea si realizarea in comun de catre partile contractante, a actiunilor/ activitatilor din cadrul programului sportiv de utilitate publica ’’Promovarea sportului de performanta’’ si/sau a programului ’’Sportul pentru toti’’; asigurarea conditiilor organizatorice si materiale pentru practicarea jocurilor sportive si/sau a disciplinelor individuale la nivel de performanta, respectiv a sporturilor recreative; imbunatatirea nivelului de performanta al sportivilor juniori si/sau seniori din clubul sportiv/ asociatia...; asigurarea cresterii din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performanta in Municipiul Timisoara ; atragerea unui numar cat mai mare de practicanti din randul populatiei din Timisoara; promovarea imaginii municipiului Timisoara in plan national si international. Cap. III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Prezentul contract se incheie pe perioada anului 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local prin care s-a aprobat asocierea si pana la data de 31.12.2014, cu posibilitatea prelungirii lui, prin acordul partilor. Cap.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR Art.4.Contributia partilor contractante in cadrul asocierii, este urmatoarea: 4.1. Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, cu următoarele: 1. Asigura accesul si folosinta gratuita a obiectivelor cu destinatie sportiva (baze

Cod FO 63 –16, ver. 1 2

sportive) aflate in proprietate sau administrare, la solicitarea clubului sportiv/ asociatiei /organizatiei sportive, pentru actiunile sportive din calendarul sportiv, in limita programului disponibil si conform programarii stabilite de comun acord cu reprezentantii Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale- Biroul Baze Sportive. 2.(1) Contribuie financiar pentru anul 2014, cu suma de... lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’). (2) Contributia financiara se efectueaza pentru activitatea / actiunile sportive cuprinse in calendarele competitionale ale sectiilor clubului sportiv/asociatiei sportive/ sau in proiectul organizatiei, in conformitate cu calendarele intern si international al federatiilor nationale, asociatiilor judetene pe ramuri sportive, editia competitionala din anul 2014, prevazute in Anexa 2 la prezentul contract; (3)Pentru perioada semestrului I din editia competitionala a anului 2014, se va aloca clubului sportiv/asociatiei sportive/ organizatiei o cota din contributia financiara anuala, in suma maxima de ... lei; Suma rămasă necheltuită din această cotă din contributie se va reporta pe semestrul al II-lea, pentru calendarul sportiv desfasurat in aceasta perioada. 3. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asocierii, sunt precizate in Anexa 1 la prezentul contract, elaborata in conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, art.69 alin.(1)si (2), privind cuprinderea in contractul incheiat intre Municipiul Timisoara si structurile sportive a activitatilor si naturii de cheltuieli finantate, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva. 4.2. Clubul /asociatia sportiva/ organizatia... contribuie in cadrul asocierii, cu urmatoarele: 1. Administreaza sumele alocate de la bugetul local pentru finantarea in mod exclusiv a cheltuielilor aferente actiunilor/activitatilor sportiva ale clubului sportiv/asociatiei sportive/ organizatiei..., conform categoriilor precizate in Anexa1 si numai in scopul pentru care a fost incheiata prezenta asociere ; 2.(1)Asigura acoperirea tuturor cheltuielilor necesare , cu exceptia celor acoperite din bugetul local prin alocarea sumei prevazute la pct.4.1.,subpct.2, necesare asigurarii conditiilor organizatorice si materiale pentru desfasurarea pregatirii sportive optime a sectiilor clubului sportiv / asociatiei sportive, participarea la toate actiunile sportive din calendarele competitionale, in care sectiile structurii sportive sunt calificate; (2) Contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului; 3. Are obligatia realizarii pe durata asocierii a obiectivelor de performanta si indicatorilor prevazuti in Anexa 3 la prezentul contract; 4.(1)Intocmeste si transmite lunar sau periodic catre Municipiul Timisoara, rapoarte intermediare/ final, privind efectuarea actiunilor/ activitatilor, realizarea obiectivului/ obiectivelor insotite de un raport financiar cu documentele justificative pentru cheltuielile efectuate din sumele alocate; 5. Va folosi pentru sectiile sportive individuale/echipele inscrise in calendarele competitionale denumirea ’’....’’ 6. Realizeaza parteneriate cu cluburi locale de juniori/seniori(dupa caz) , in vederea promovarii in cadrul sectiilor/ echipei de seniori de sportivi tineri, din cadrul acestora; 7. Acorda la toate actiunile sportive organizate acces gratuit tuturor persoanelor, cu exceptia actiunilor caritabile ; 8. Promoveaza imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara prin inscriptionarea vizibila pe echipamentele de concurs, a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promoţionale aferente actiunilor sportive şi evenimentele media;

Cod FO 63 –16, ver. 1 3

9. Participa la actiunile organizate de consiliul local la care este invitat, prin actiuni sportive demonstrative ; 10. Prezinta la începutul fiecărui sezon competiţional, calendarul sportiv competitional şi întocmeste împreună cu Biroul Baze Sportive programul de activitati derulate in cadrul obiectivelor sportive. Neprezentarea calendarului sportiv competiţional va atrage de la sine pierderea gratuităţii sau neprogramarea actiunilor sportive la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1. 11. Reprogrameaza antrenamentele sau/si competitiile, la solicitarea Municipiului Timişoara în cazurile în care acesta organizează acţiuni de interes pentru comunitate sau cu ocazia unor lucrări de investitii si reparaţii curente la obiectivele sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 12. Respecta Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al obiectivelor sportive prevăzute la pct.4.1,subpct.1.; 13. Prin atitudinea, comportamentul si manifestarile lor, conducatorii, sportivii si angajatii clubului sportiv/ asociatiei/ organizatiei..., vor promova un climat de fair-play si nu vor afecta imaginea Municipiului Timisoara; 14. Va realiza obligatiile legale care revin organizatorilor competitiilor sportive pentru prevenirea si combaterea violentei in sport; 15. (1) La finalul editiei competitionale de jocuri 2013-2014/ sau la sfarsitul semestrului I din editia competitionala 2014, va transmite Municipiului Timisoara o informare privind modul de indeplinire a obiectivelor cuprinse la pct. 4.2. Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, in baza informarii primite de la clubul sportiv, va intocmi Raportul de evaluare privind realizarea obiectivelor , pe care il va inainta Comisiei de evaluare si analiza a contractelor de asociere, numita prin HCL nr.9/2012. (2) Neindeplinirea obiectivelor de performanta sportiva cuprinse in Anexa 3, impuse ca obligatorii si esentiale, duce la incetarea de drept a contractului de asociere si restituirea sumelor acordate cu titlu de contributie din partea Municipiului Timisoara, cu exceptia sumelor care au fost deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate pana la finalul editiei competitionale de jocuri 2013-2014 / respectiv sfarsitul semestrului I din editia competitionala 2014, conform contractului. Dovada cheltuirii acestor sume in scopurile mai sus mentionate, se va face cu acte justificative puse la dispozitia Municipiului Timisoara. Cap.V. MODALITATI DE PLATA Art.5. Municipiul Timisoara efectueaza platile prezentului contract astfel: 5.1. In baza contractului de asociere, va achita un avans de maxim 30% din contributia prevazuta la art.4, pct.4.1.,subpct.2, in limita bugetului disponibil, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv/asociatia/organizatia...; 5.2. Va efectua platile prezentului contract, in transe , in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. 5.3.Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative. 5.4.Ultima tranşă din platile din contract va fi de 10% din valoarea contributiei financiare acordate si se va achita numai dupa depunerea raportului final şi a documentelor justificative. 5.5.Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentului contract si 31.12.2014, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada.

Cod FO 63 –16, ver. 1 4

Cap.VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art.6. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor, prin act aditional. Cap.VII. INCETAREA CONTRACTULUI Art.7. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri : a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la initiativa uneia dintre acestea; c) prin reziliere de drept, fara punere in intarziere, pentru neîndeplinirea de către club/asociatie a obligaţiilor stipulate la art.4, pct.4.2, subpct.1, 2, 3 si 4 din contract, fiind considerate de către părţi ca reprezentând obligaţii esenţiale în prezentul contract. d) pentru neexecutarea în mod culpabil a celorlalte obligaţii, contractul se va putea rezilia sau clubul/asociatia va fi obligat(a) la repararea prejudiciului cauzat Municipiului Timişoara, prin plata de daune- interese, în condiţiile dreptului comun. Cap.VIII. CLAUZE SPECIALE Art.8.(1) Activitatea financiară a structurii sportive / organizatiei...., cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitie a Primarului Municipiului Timisoara. (2)În acest sens, structura sportiva/organizatia...va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate prin prezenta hotărâre, in baza prezentului contract de asociere. (3)Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarele competitionale/proiectul sportiv se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. (4)Structura sportiva/organizatia este obligata să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a contributiei financiare prevazute la pct.4.1-supct.2; (5) In situatia in care se constata ca sume din contributia financiara alocata din bugetul local structurii sportive nu au fost utilizate in scopul atingerii obiectului asocierii sau/si conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la structura sportiva/ organizatia... (6)Structura sportiva/ organizatia...se obliga să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Art.9. In baza informatiilor primite de la structura sportiva/organizatia…, Municipiul Timişoara va intocmi semestrial, la sfarsitul anului şi ori de câte ori va fi necesar, Raportul de evaluare a activitatii sportive desfasurate de catre structura sportiva/organizatia…. Art.10. Municipiul Timisoara nu preia şi nu răspunde în niciun fel de eventualele debite sau obligaţii financiare ori de altă natură ale structurii sportive/organizatiei.... Cap.IX. LITIGII Art.11. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate mai intai pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, acestea vor fi solutionate de instantele de judecata competente. Cap.X. DISPOZIŢII FINALE Art.12. Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata

Cod FO 63 –16, ver. 1 5

cheltuielilor efectuate de structura sportivă/organizatia în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice. Art.13. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar şi administrativ. Art.14. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract. Art.15. Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, CLUBUL SPORTIV/ ASOCIATIA… PRIMAR, PRESEDINTE/ DIRECTOR,

NICOLAE ROBU

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE AVIZAT JURIDIC,

Cod FO 63 –16, ver. 1 6

Clubul /Asociatia sportiva/Organizatia___________Timisoara Anexa nr. 2 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2014

Acţiunile/activităţile din cadrul

proiectului „______________” programului sportiv:’’ Promovarea sportului de performanta’’ / ” Sportul pentru Toti” desfasurat de structura sportiva/ organizatia___________ in perioada ________________.2014

Nr. crt.

Denumirea actiunii/activitatii

Locul de desfasurare

Perioada actiunii

Numar de participanti

Costul acţiunii

- lei

Alte mentiuni

1. 2. 3. 4. … …

Municipiul Timisoara, Clubul Sportiv/Asociatia/ Organizatia----- Timisoara Directia Institutii Scolare,

Medicale, Sportive si Culturale, Director, Biroul Baze Sportive,

Cod FO 63 –16, ver. 1 7

Clubul Sportiv / Asociatia sportiva/Organizatia________Timisoara Anexa nr. 3 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2014 Scopul, obiectivele si indicatorii de evaluare ai proiectului ”_________________”, din cadrul programului sportiv: ’’ Promovarea sportului de performanta’’ / ” Sportul pentru Toti” desfasurat de structura sportiva/ organizatia___________ in perioada ________________.2014

A.Scopul: B.Obiective: B1: Obiectivul general: B2: Obiective specifice: C. Indicatori: C1: Indicatori de eficienta: (cost mediu/proiect, cost mediu/acţiune, cost mediu/participant, etc.) C2: Indicatori fizici: (nr. de acţiuni, nr. de competiţii, nr. de sportivi, nr. de cupe/diplome/medalii, etc.) C3: Indicatori de rezultat: (cifre, fapte, timp, servicii, nr. de persoane, rezultate sportive, sportivi in loturi nationale, etc.)

Municipiul Timisoara, Clubul Sportiv/Asociatia------ Timisoara, Directia Institutii Scolare,

Medicale, Sportive si Culturale, Director, Biroul Baze Sportive,

Cod FO 63 –16, ver. 1 8

Clubul Sportiv / Asociatia sportiva/Organizatia________Timisoara Anexa nr. 3 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2014

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI al structurii sportive/ organizatiei......…………………………………............... Proiectul ............................................ din Programul „Promovarea sportului de performanta”/ Programul” Sportul pentru Toti” Perioada şi locul desfăşurării ................................................................................... Nr. crt.

Denumire indicatori TOTAL TRIM I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV OBSERVAŢII 1

I. VENITURI – TOTAL, din care: 1. Contribuţia beneficiarului (a+b+c+d) a). contribuţie proprie b). Donaţii c). Sponsorizări d). alte surse

2. Finanţare nerambursabila din bugetul local

II. CHELTUIELI – TOTAL, din care: 1. Închirieri 2. Onorarii /fond premiere/Consultanţă 3. Transport 4. Cazare şi masă 5. Consumabile 6. Echipamente 7. Servicii 8. Administrative 9. Tipărituri

10. Publicitate 11. Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

Alimentatie de efort Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-inchirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

1 La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finanţarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

Cod FO 63 –16, ver. 1 9

-Premii, indemnizatii .....si alte cheltuieli( se vor nominaliza) TOTAL % 100

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr crt

Categoria bugetara

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului Total buget Contribuţie

proprie Alte surse

(donaţii, sponsorizări etc.) Închirieri Fond premiere/Consultanţă Transport Cazare şi masă Consumabile Echipamente Servicii Administrative Tipărituri Publicitate

Alte cheltuieli (nominal) Alimentatie de efort

Plata arbitri, medici si alte persoane

Asigurarea persoanelor, a materialelor si echipamentelor sportive si a altor bunuri

Achizitionarea de materiale si echipamente sportive

Medicale si pt. control doping

-inchirieri baze sp,sali,spatii, aparatura,alte bunuri

-refacere dupa efort, recuperare,igiena

-asig.serviciilor medicale,ordinii publice,a resp.normelor PSI

-achiz.panouri, materiale publicitare...

-taxe de inscriere/ participare la actiuni sportive, taxe de organizare

-taxe de vize

-pentru realizarea actiunilor de cercetare,documentare,informare

-consultanta in domeniul sportului

-Premii, indemnizatii

.....si alte cheltuieli( se vor nominaliza)

Cod FO 63 –16, ver. 1 10

TOTAL % 100

Preşedintele structurii sportive/organizaţiei Responsabilul financiar al structurii sportive/organizaţiei ............................ ................................. (numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)

Data ................... Ştampila

Cod FO 63 –16, ver. 1 11

Clubul Sportiv / Asociatia sportiva………. Timisoara Anexa nr. 1 la contract de asociere____________________ aprobat prin H.C.L.M.T.nr. ___________________ /2014 Cap.I. Consideratii generale Prezenta anexa cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva contractanta din contributia financiara de la bugetul local, in baza prevederilor H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, urmarind finalitatea prevederilor acestor norme, coroborata cu Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului si alte prevederi legale in vigoare . Aceste acte normative si altele specifice in legatura cu cele mentionate, reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, pentru participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte financiare ale activităţii sportive. În înţelesul acestor acte normative, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii: 1. activitate sportivă - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive; 2. acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive; 3. competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei; 4. alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea; 5. alimentaţie de efort - tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii; 6. susţinătoare de efort - substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA); 7.structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive. In sensul prezentelor norme se denumesc si organizatii sportive. 8. participanţii la acţiunile sportive : a. la acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale : (1)- sportivi; (2)- antrenori;

Cod FO 63 –16, ver. 1 12

(3)- medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie la realizarea pregătirii.Acestia pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz. Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii şi de resursele financiare prevăzute în buget. b. la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale : (1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii, instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării obiectivelor propuse. (2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a organizaţiei sportive pe care o reprezintă. (3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget. (4) La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de norme, numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori, scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. (5) Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii. Cap.II. Categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea actiunilor sportive, pentru participantii la actiuni sportive, si documentele justificative care stau la baza efectuarii platilor din contributia financiara a Municipiului Timisoara – in baza prevederilor H.G. nr. 1447 / 2007, cu articolele specificate pe categoria de cheltuiala, coroborat cu prevederile Legii 69/2000 si alte prevederi legale in vigoare Nr. crt.

Categoria de cheltuiala eligibila Baza legala Documente justificative

1. Cheltuieli de transport :

1.1. (1)Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul aceştia :

a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte; b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante

Art. 9 -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie sportiva -bilet tren/avion/alte mijloace sau alte documente

Cod FO 63 –16, ver. 1 13

( parc auto al clubului ); c) cu mijloace de transport în comun; d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea; e) cu avionul, clasa economică; f) cu navele de călători, după tariful clasei I; g) cu autoturismul proprietate personala, în condiţiile legii. (2) Transportul delegatiei sportive in localitate pentru participarea la acţiunile sportive (pregatire sportiva,competitie,alte actiuni) se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii. 1.2. La acţiunile sportive care se desfăşoară în Municipiul Timisoara : a) pentru pregatire sportiva, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului. b) pentru pregatire sportiva in cantonamente, semicantonamente si participarea la competitii, transportul participanţilor se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun si publice, în condiţiile legii.

fiscale(facturi,chitante,bonuri) transport grup/combustibili; -contract cu furnizorii de servicii; contract de comodat; -transport auto propriu- combustibili , lubrifianti: tabel cu mijloacele din parcul auto si justificarea cheltuielilor pentru masinile din parcul auto al clubului calculul dupa norme pe consum masini din parc auto propriu( autocarele echipelor din club, autoutilitarele si autoturisme la dispozitia staffului tehnic si administrativ); - cu avionul, clasa economic: oferte de referinta de la companii, pentru tarif standard la nivelul maximal al clasei economice

1.3. Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate: a) cu avionul, la clasa economic: bilete individuale sau charter; b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit; c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare; d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii; e) cu navele de călători, după tariful clasei I. 1.4. Pentru sportivii straini :contravaloare transport ruta Timisoara-tara de rezidenta a sportivului, asigurat de club conform contract club-sportiv ;

Art.10

1.5. (1)La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport si: a) taxele pentru trecerea podurilor;

Art.11(1) si (2);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor

Cod FO 63 –16, ver. 1 14

b) taxele de traversare cu bacul; c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port; d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj; f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea. (2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind: a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă; b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii; c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

2. Cheltuieli de cazare

2.1. (1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la competiţiile sportive interne : a) în unităţile de cazare pentru sportivi; b) în cămine şcolare sau studenţeşti; c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii; d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri cu tarife negociate până la categoria 3 stele inclusiv; (2) Pentru sedere pe durata in localitatea Timisoara, sportivii, stafful tehnic si administrativ al clubului pot beneficia de cazare în locuinţe/sau aparthoteluri inchiriate , cu contract de inchiriere, cu limita superioara corespunzatoare tarifelor hotelurilor categoria de 3 stele si raportat la ofertele pietei ;

Art.12(1) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama cazare/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli -contract de inchiriere pentru locuinte

2.2.Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară : se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul competiţiei, după caz.

Art.12(2)

Cod FO 63 –16, ver. 1 15

2.3. (1) La acţiunile sportive organizate în străinătate:

a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor; b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate. (2)În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare.

Art.12(3);

3. Cheltuieli de masă

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în Municipiul Timisoara de catre club sau in tara in calitate de participant, se diferenţiază pe categorii de acţiuni : a) Competiţii sportive interne:

- de nivel orăşenesc sau municipal: până la 35 - lei - de nivel judeţean: până la 40 - de nivel zonal sau interjudeţean: până la 50 - de nivel naţional: până la 55

b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate, după caz, de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport: până la 55 lei; c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau finanţate de cluburile sportive, asociaţiile judeţene pe ramură de sport : până la 60 lei; d) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în Municipiul Timisoara se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice. e) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 5 lei/persoană/joc sau

Art.13 (1),(2), (3),(4)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot / delegatie sportiva -diagrama masa/grup delegatie -documente fiscale pe categorii cheltuieli

Cod FO 63 –16, ver. 1 16

reuniune. f) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

(2) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea.

conform Art.13(5),(6), (7),(8),(9), (10)

4. Cheltuieli privind alimentaţia de efort

Art.14,art.15, art.16;

(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentaţie de efort - în alimente -, acordată după cum urmează: a) cluburile sportive, pentru sportivii din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 450 lei lunar/persoană. Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, structurile sportive nu pot acorda alimentaţie de efort. (2) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli

5. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane Art.17 Regulamente /Hotarari FR

(1)Structurile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele normativelor si coroborat cu regulamentele si hotararile federatiilor sportive /asociatiilor judetene. (2) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -extrase din Regulamente pentru fundamentarea plafoanelor -lista nominala beneficiari baremuri/ state de plata

Cod FO 63 –16, ver. 1 17

2-4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul competiţiei. (3) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii medicali 75% din indemnizaţia medicilor, sau conform Regulament Federatie (4) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezenta anexa, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

-documente fiscale pe categorii servicii

6. Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri

Art.18;

(1)Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor: -anual pentru sportivi, antrenori şi alţi specialişti ai clubului -pe perioada actiunii, pentru membrii delegatiilor sportive participante in competitii internationale/Cupe europene intercluburi (2)Cheltuieli pentru asigurarea materialelor şi echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive, pot fi efectuate pe perioada actiunii

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii de cheltuieli

7. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Art.19

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare.

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

8. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

Art.20(2), Art.21

(1)Structurile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale: a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv; b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -prescriptie medic specialitate/ scrisoare medicala -lista nominala lot sportivi

Cod FO 63 –16, ver. 1 18

pentru fiecare sportiv; (2) Structurile sportive pot efectua pentru sportivii legitimaţi :cheltuieli pentru asistenţă şi investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora. (3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.

-documente fiscale pe categorii cheltuieli

9. Alte categorii de cheltuieli:

Art.22,Art.23, Art.24

(1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea actiunilor sportive, se pot efectua , dupa caz, cheltuieli si pentru:

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor; b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive; d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale de promovare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale; e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori; f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile; g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor; h) activităţi culturale; i) plata lectorilor şi a translatorilor; j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale; l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei ; (2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare,

Art.22(1)

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala delegatie/ lot sportivi -documente fiscale pe categorii cheltuieli -note receptie materiale

Cod FO 63 –16, ver. 1 19

promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, se mai pot efectua: a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului; b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv; c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu; d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive; e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului; f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului; g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor. (3) La acţiunile sportive internaţionale in tara si strainatate, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri pana la 2000 lei/actiune. (4) Structurile sportive pot efectua cheltuieli pentru materiale de promovare a activitatii sportive : tricouri,cravate,esarfe,diplome,medalii,cupe, plachete,fanioane,insigne,brelocuri,afise,pliante si alte materiale ;

Art.22(2)

Art.23

10. Premii, indemnizatii, prime si alte drepturi

A). premii pentru sportivi : conform art. 25 alin.(1) pct.l),m),n) si alin.(3) ;art. 26, art.27,art.28,art.29,art.30(3),(4);art.31 ; (1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor, pe categorii de varsta,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative: 1.cupe europene intercluburi:loc I=2100 lei/loc II=1500 lei/loc III=1000 lei; 2.campionate nationale: a) sporturi individuale:- senioriI=1400lei/II=1100lei/III=900 lei - tineret si juniori I: I=900lei/II=600lei/III=400lei - juniori II-cadeti: I=700lei/II=500lei/III=300lei b) jocuri sportive: –senioriI=2800lei/II=2100lei/III=1400 lei

Art. 25 alin.(1) pct. l),m),n) si alin.(3);

-referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -documente contabile de plata

Cod FO 63 –16, ver. 1 20

-tineret si juniori I: I=2100lei/II=1400lei/III=1000lei - juniori II-cadeti: I=1400lei/II=1000lei/III=700lei 3.Cupa Romaniei: -discipline sportive individuale: I=1000lei/II=800lei/III=600lei -jocuri sportive: I=2100lei/II=1400lei/III=1100lei (2)Cuantumul premiilor se acorda diferit: pe discipline sportive olimpice- pana la 100%; probe neolimpice din cadrul disciplinelor olimpice-pana la 50%; discipline sportive neolimpice-pana la 40%. (3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală. (4) Sportivii premiaţi de Autoritatea Naţională pentru Sport si Tineret sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi din partea cluburilor sportive de care aparţin; Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (4) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate de A.N.S.T si C.O.S.R. (5)La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanţă obţinută. (6)La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe. (7) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile sportive pot acorda premii astfel: a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei; b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei. Premiile se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv. (8) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei şi, respectiv, 150 lei/persoană.

Art.26 Art.27 Art.28 Art.29(1) Art.29(2)

Cod FO 63 –16, ver. 1 21

(9) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda sportivilor premii in lei, în limita a 50% din valoarea premiului acordat de catre Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Autoritatea Naţionala pentru Sport si Tineret si federaţiile sportive naţionale, conform normativelor.

Art.30(3),(4)

B). premii pentru antrenori, tehnicieni si alti specialisti : (1) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la pct.10- subpct.A- alin. (1),(4), se stabileşte conform prevederilor normativelor.

Art. 32 si Art.33.

C). alte premii acordate la actiuni sportive: (1) la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor competiţiilor respective. (2) Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

Art.40, Art.46;

D). indemnizatii: Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie în sumă de până la 80% din nivelul indemnizaţiei de lot naţional, în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv: maxim 560 lei –seniori, respectiv maxim 400 lei-juniori.

Art.47(3) -referat justificativ pentru fundamentarea si scopul efectuarii cheltuielilor -lista nominala lot sportivi/staff tehnic -state de plata

Cod FO 63 –16, ver. 1 22

11. Dispozitii finale: (1)Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii. (2) Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel: a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia; b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive (3)Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanţele publice. (4)Sumele prevazute in prezenta anexa includ si taxa pe valoarea adaugata.

Art.51 Art.52 Art.53 Art.56

Documentele justificative originale ale structurii sportive se depun in copie xerox cu viza’’conform cu original’’

Municipiul Timisoara, Clubul Sportiv/Asociatia------ Timisoara, Directia Economica, Directia Institutii Scolare,

Medicale, Sportive si Culturale,