keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 91/12.03.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul ,,Linie noua de tramvai Solventul - Gara de Nord"

12.03.2019

Hotararea Consiliului Local 91/12.03.2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul ,,Linie noua de tramvai Solventul - Gara de Nord"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare nr. SC2019- 5751/08.03.2019, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 5751/08.03.2019 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.03.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- 5751/08.03.2019;
Avand in vedere Fisa tehnica nr. 3/06.03.2019 a Comisiei Tehnico-Economice;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa inregistrata cu nr. CDE2019-193/27.02.2019 a SC Societatea de Transport Timisoara SA;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) si d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza S.F., pentru investitia: ,,Linie noua de tramvai Solventul - Gara de Nord", intocmit de SC BAICONS IMPEX SRL .

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico - economici ai investitiei: ,,Linie noua de tramvai Solventul - Gara de Nord", conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei ,,Linie noua de tramvai Solventul - Gara de Nord", propusa a fi realizata prin proiect, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Politiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver. 2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și

a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ,,Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord”

Având în vedere Expunerea de motive nr……................................... a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ,,Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord”. Facem următoarele precizări:

Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timişoara, gestionat de Societatea de Transport Public Timişoara SA, are o deosebită importanţă dat fiind faptul că, în prezent, se înregistrează un număr de aproximativ 52 milioane de călători transportaţi anual din totalul de 90 milioane de călători transportaţi cu toate mijloacele de transport în comun.

Transportul cu tramvaiul asigură o capacitate ridicată de transport călători, în condiţiile unui consum specific redus de resurse, a unei viteze de exploatare şi siguranţe sporite. Soluţia de transport public cu tramvaiul asigură preluarea fluxurilor de călători în condiţiile unor consumuri energetice cu 56% mai reduse decât cele cu autobuzele şi a unor cheltuieli de exploatare cu 30% mai scăzute, fapt care justifică investiţiile în reabilitarea liniilor de tramvai existente. De asemenea, prin reabilitarea liniei de tramvai se realizează şi reglementarea instalaţiilor subterane afectate.

Congestia pe rețeaua rutieră urbană, atât la orele de vârf cât și în perioada diurnă dintre vârfuri, afectează semnificativ eficiența transportului privat și public. Cea mai vestică cale rutieră, dar și axă de transport public între nordul și sudul orașului (Calea Circumvalațiunii) se află în fapt la 750 m de centrul orașului. În prezent, troleibuzul este mijlocul de transport pus la dispoziţia călătorilor pe strada Gării. De asemenea, legătura între zona Ronaț, din Municipiul Timișoara, și zona Gării se asigură prin Pasajul Jiul care este aglomerat și nu asigură fluidizarea circulației.

În ipoteza realizării obiectivului propus se va putea realiza conexiunea între reţeaua de tramvai de pe Calea Bogdăneştilor și Gara de Nord, printr-un pasaj subteran (subtraversare a 10 linii de cale ferată CFR).

Aşteptările călătorilor în ceea ce priveşte sistemul de transport public, tramvaie, troleibuze si autobuze, sunt îndreptate atât spre mijloacele de transport care trebuie să fie confortabile, uşor de utilizat, silenţioase, rapide, dar şi asigurarea unui confort în ceea ce priveşte amenajarea locurilor de aşteptare a mijloacelor de transport. O parte din refugiile pentru călători nu sunt amenajate cu copertine, nu sunt adaptate pentru persoanele cu disabilităţi şi cărucioarelor

2 6 2 1 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cultu
=
— E a romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Cod FO 53-01, ver. 2

pentru copii, nu sunt semnalizate corespunzător. De asemenea, nu sunt dotate cu mobilier şi cu panouri de informare.

Sistemul de monitorizare a mijloacelor de transport şi sistemul de e-ticketing existente sunt implementate începând cu anul 2008, cu o durată de serviciu de 8 ani (durată de serviciu împlinită) şi necesită înlocuirea deoarece tehnologia folosită este uzată fizic şi moral, actualmente operatorul de transport întâmpinând mari greutăţi în menţinerea acestuia în stare de funcţionare şi realizând mari cheltuieli în acest sens.

Prin implementarea proiectului se urmăreşte:  extinderea reţelei de transport care foloseşte metode cu grad mic de poluare (tramvaie,

troleibuze, biciclete) – transportul electric;  creşterea capacităţii de transport public;  reducerea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii;  îmbunătăţirea siguranţei în circulaţie şi a confortului pentru călători la nivelul cerinţelor

reglementărilor internaţionale specifice domeniului;  îmbunătăţirea parametrilor de mediu afectaţi de transportul public;  reducerea duratei şi a costului transportului de călători.

Prin proiect se vizează construirea unei noi linii de tramvai – un mijloc de transport în comun nepoluant, amenajarea de trotuare și piste de cicliști, de zone verzi, aducându-se o contribuţie substanţială la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, reducerea prafului, nivelului de zgomot şi implicit la creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei. De asemenea, prin modernizarea staţiilor de transport public de călători şi modernizarea sistemului de e- ticketing, proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă prin faptul că va creşte atractivitatea şi popularitatea transportului public, contribuind la încurajarea cetăţenilor de a folosi transportul public, în detrimentul autoturismelor proprii, scăzând astfel emisiile de CO2. Proiectul contribuie la obiectivele privind dezvoltarea durabilă prin promovarea unui transport nepoluant, creşterea condiţiilor de confort, a siguranţei circulaţiei şi creşterea vitezei de circulaţie, toate acestea sporind atractivitatea sistemului de transport public pentru cetăţeni şi reducerea emisiilor de carbon în municipiu. Astfel, se vor realiza:  Lungimea totală a liniilor de tramvai nou construite: 1400 m (1,4 km) cale dubla.  Staţii de transport public modernizate: 22.  Achiziţia unui sistem de e-ticketing şi a unui sistem de monitorizare a mijloacelor de transport public, noi, în variantă integrată.

Potrivit art. 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.

Documentatia pentru realizarea studiului de fezabilitate s-a realizat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice și a Ghidului specific pentru POR 2014-2020 și a fost avizat favorabil conform Fișei tehnice nr. 3/06.03.2019 emisă de Comisia Tehnico-Economică

Studiul de Fezabilitate ,,Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord” – nr. S.F. 225/2019, a fost realizat de către SC BAICONS IMPEX SRL, în baza contractului încheiat de către operatorul de transport SC Societatea de Transport Public Timişoara SA şi transmis instituţiei noastre prin adresa cu nr. CDE2019-193/27.02.2019.

2 6 2 1 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cultu

Cod FO 53-01, ver. 2

În concluzie, prin documentația tehnico-economică de mai sus au fost stabilite următoarele: - valoarea totala a obiectivului de investitii exprimata în lei cu TVA este de 57.660.730,17 lei, din care constructii montaj (C+ M ) este de 40.710.717,63 lei cu TVA, în conformitate cu devizul general; - indicatorii tehnico-economici rezultați în urma elaborării SF conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate; - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/ 2016 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ,,Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU P.E., ŞEF BIROU G.M.P.E., LOREDANA SIBIAN NASTASIA POP

CONSILIER G.M.P.E., OANA GRIGORAŞ

2 6 2 1 Timişoara 2021 Capitală Europeană a Cultu

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei

privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ,,Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord”

1. Descrierea situatiei actuale

Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timişoara, gestionat de Societatea de Transport Public Timişoara SA, are o deosebită importanţă dat fiind faptul că, în prezent, se înregistrează un număr de aproximativ 52 milioane de călători transportaţi anual din totalul de 90 milioane de călători transportaţi cu toate mijloacele de transport în comun.

Congestia pe rețeaua rutieră urbană, atât la orele de vârf cât și în perioada diurnă dintre vârfuri, afectează semnificativ eficiența transportului privat și public. Cea mai vestică cale rutieră, dar și axă de transport public între nordul și sudul orașului (Calea Circumvalațiunii) se află în fapt la 750 m de centrul orașului. În prezent, troleibuzul este mijlocul de transport pus la dispoziţia călătorilor pe strada Gării. De asemenea, legătura între zona Ronaț, din Municipiul Timișoara, și zona Gării se asigură prin Pasajul Jiul care este aglomerat și nu asigură fluidizarea circulației.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin proiect se vizează construirea unei noi linii de tramvai – un mijloc de transport în comun nepoluant, amenajarea de trotuare și piste de cicliști, de zone verzi, aducându-se o contribuţie substanţială la reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, reducerea prafului, nivelului de zgomot şi implicit la creşterea confortului şi siguranţei circulaţiei. De asemenea, prin modernizarea staţiilor de transport public de călători şi modernizarea sistemului de e-ticketing, proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă prin faptul că va creşte atractivitatea şi popularitatea transportului public, contribuind la încurajarea cetăţenilor de a folosi transportul public, în detrimentul autoturismelor proprii, scăzând astfel emisiile de CO2. Proiectul contribuie la obiectivele privind dezvoltarea durabilă prin promovarea unui transport nepoluant, creşterea condiţiilor de confort, a siguranţei circulaţiei şi creşterea vitezei de circulaţie, toate acestea sporind atractivitatea sistemului de transport public pentru cetăţeni şi reducerea emisiilor de carbon în municipiu. Astfel, se vor realiza:  Lungimea totală a liniilor de tramvai nou construite: 1400 m (1,4 km) cale dubla.  Staţii de transport public modernizate: 22.  Achiziţia unui sistem de e-ticketing şi a unui sistem de monitorizare a mijloacelor de transport public, noi, în variantă integrată.

2. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ,,Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord”.

PRIMAR, DIRECTOR D. GENERALĂ D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr. .................................... 

 

DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

 

I. DATE GENERALE 

Denumire proiect: Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord  

Amplasament:  Timișoara,  str.  Gării,  identificată  prin  Cartea  Funciară  nr.  C.F.  vechi:  2,  număr  cadastral 

17413/1, cu suprafața de 32.540 mp; 

Titularul investiţiei: Municipiul Timişoara B‐dul. C.D. Loga, nr. 1  

Beneficiar: Municipiul Timişoara B‐dul. C.D. Loga, nr. 1  

 

II. DATE TEHNICE 

Investiţia  vizează  construcția unei  noi  linii  de  tramvai  și   modernizarea  întregului  anasmblu  rutier,  inclusiv  reţelele edilitare stradale, subterane şi supraterane, având ca limite: platforma Solventul şi intersecţia cu Bd.  General Ion Dragalina.   Modernizarea tramei stradale are ca obiectiv creşterea calităţii vieţii  în cadrul spaţiului urban prin sporirea  accesibilităţii,  mobilităţii,  atractivităţii  transportului  public  în  comun  şi  prin  îmbunătăţirea  confortului  şi  a  imaginii urbane de ansamblu.   Prin proiect se vor realiza următoarele:  ‐ linia cale tramvai va fi cale dublă şi va avea poziție centrală în cadrul tramei stradale;  ‐ reţeaua contact va fi de tip complet compensată ”catenară”;  ‐ se vor monta cabluri de energie de curent continuu pentru injecțiile de +/‐ 600 Vcc  ‐ drumul va avea două benzi pe sens, incluzând calea de rulare a tramvaiului care va fi carosabilă;  ‐ realizarea de piste pentru biciclete;  ‐ realizarea de trotuare;  ‐ spaţii verzi, în zona de siguranţă a străzii  ‐ supravegherea video, integrată în sistemul de management al traficului.  Deasemenea,  prin  proiect  se  vor  moderniza  cele  mai  importante  22  de  stații  de  transport  în  comun  din  municipiul Timişoara.   O altă activitate a acestui proiect este achiziţionarea unui sistem de monitorizare a mijloacelor de transport 

şi e‐ticketing.  

  III. INDICATORI VALORICI 

Valoarea totală a investiţiei (TVA inclus): 57.660.730,17 lei, din care C+M: 40.710.717,63 lei. 

 

IV. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

În prezent pe strada Gării linia de tramvai ocupă o mică porțiune, și anume 175 m măsurați de la intersecția 

cu  Bulevardul  General  Ion  Dragalina.  În  această  lungime  era  cuprinsă  și  bucla  de  întoarcere.  În  urma 

construcției  unei  lini  noi  de  tramvai  şi  modernizării  tramei  stradale,  se  vor  obţine  următorii  parametri 

tehnico‐funcţionali: 

 Lungime traseu: 1.4 km; 

 Lungime cale dublă tramvai: 1,4 km;   Suprafață carosabilă: 14.000 mp;   Locuri de parcare: 37;   Suprafață trotuare/piste bicicliști: 4.300 mp;   Număr stații de tramvai: 3;   Număr peroane: 6;   Număr arbori tăiați: 67 buc.   Număr arbori propuși: 99 buc. 

  Linia  cale  tramvai  va  fi  realizată  cu  şină  cu  canal,  fiind  îmbrăcată  printr‐un  sistem  elastic  care  reduce 

substanţial zgomotul structural, vibraţiile și radiaţia acustică și care izolează electric (profile pe talpa șinei și 

pe inima șinei). Acest sistem împiedică propagarea curenților vagabonzi și a efectelor dăunătoare pe care le 

au la nivelul șinei.  

Reţeaua  contact  va  fi  de  tip  complet  compensată  ”catenară”,  utilizând  stâlpi  de  susţinere  a  acesteia, 

asigurând şi amplasarea corpurilor de iluminat public. 

Trama stradală va fi realizată în varianta de 2 benzi pe sens incluzând calea de rulare a tramvaiului care va fi 

carosabilă.  Benzile  adiacente  căii  de  rulare  a  tramvaiului  au  lățimea  de  3,50  m  cu  excepția  zonelor  din 

dreptul peroanelor stațiilor Nufăr și Gh. Barițiu, unde au  lățimea de 3 m. Pe traseul  liniei de tramvai vor fi 

amenajate 3  staţii de urcare‐coborâre, prevăzute cu peroane şi  copertine. Trotuarele au  fost proiectate  în 

general adiacent proprietăților, cu o lățime minimă de 1 m. Sunt prevăzute piste pentru biciclete și parcări de 

scurtă durată.  

Staţiile  de  transport  public  de  călatori  vor  avea  o  serie  de  facilităţi:  adăposturi  pentru  călători,  mobilier,  automate  de  bilete/carduri,  sisteme  de  informare,  sisteme  de  supraveghere  video,  facilităţi  pentru  persoanele cu dizabilităţi, semnalistică, platforme de îmbarcare/debarcare călători etc  Sistemul  de monitorizare  se  va  integra  cu  sistemul  de management  al  traficului,  şi  vor  asigura  împreună 

prioritizarea pentru toate modurile de transport public existente în Timişoara (tramvai, troleibuz, autobuz). 

Sistemul  de  e‐ticketing,  pe  lângă  funcţiile  uzuale,  va  asigura  posibilitatea  plăţii  titlurilor  de  călătorie  în 

mijloacele de transport atât prin telefonia mobilă, cât şi prin SMS sau alte modalităţi de plată. Sistemul va 

asigura  distribuţia  tuturor  titlurilor  de  călătorie  şi  de  informare  a  călătorilor  în  staţiile  mijloacelor  de 

transport de pe întreaga reţea de transport din municipiul Timişoara.  

   

Director Direcţia Generală de Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități,         

Culiţă CHIŞ                   

 

Şef Serviciul Proiecte Edilitare, 

Loredana SIBIAN 

 

 

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXĂ 1 La Hotărârea nr. ............/………

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea obiectivului de investiţii: „Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord” Amplasament: Municipiul Timişoara, str. Gării Beneficiar: Municipiul Timişoara Finanţarea investiţiei: Conform prevederilor din Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, axa prioritară 4, prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanţarea investiţiei (valoarea eligibilă) se realizează astfel: - Contribuţie FEDR: 80,35 % din valoarea eligibilă - Contribuţie Buget de Stat: 17,65 % din valoarea eligibilă - Contribuţie Buget Local: 2,00 % din valoarea eligibilă. Valoarea totală a investiţiei: Valoarea totală, inclusiv TVA este 57.660.730,17 lei din care construcţii montaj (C+M) 40.710.717,63 lei. Capacităţi (în unităţi fizice):

 Lungime traseu: 1.4 km;  Lungime cale dublă tramvai: 1,4 km;  Suprafață carosabilă: 14000 mp;  Locuri de parcare: 37;  Suprafață trotuare/piste bicicliști: 4300 mp;  Număr stații de tramvai: 3;  Număr peroane: 6;  Număr arbori tăiați: 67 buc.  Număr arbori propuși: 99 buc.

Durata de realizare a investiţiei: Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 18 luni.

Director General D.D.P.P.R.U., Culiţă CHIŞ