keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 83/24.02.2005 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru "Anexe Complex sportiv-Stadionul Dan Păltinişanu, Timişoara" conform Proiectului nr.W0305 întocmit de SC CosMun WEST SRL Timişoara

24.02.2005

Hotararea Consiliului Local 83/24.02.2005
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru "Anexe Complex sportiv-Stadionul Dan Păltinişanu, Timişoara" conform Proiectului nr.W0305 întocmit de SC CosMun WEST SRL Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005- 2520 / 14.02.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (m), (n) şi (t) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru "Anexe Complex sportiv-Stadionul Dan Păltinişanu, Timişoara" conform Proiectului nr.W0305 întocmit de SC CosMun WEST SRL Timişoara, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Directia Economică.
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitate;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locală .


Presedinte de sedinta
CORNEL MISTOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: STUDIU_DE_FEZABILITATE_Complex_sportiv.pdf

STUDIU DE FEZABILITATE

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investiţie: "ANEXE COMPLEX SPORTIV – STADIONUL DAN

PĂLTINIŞANU, TIMIŞOARA"

1.2 Proiectant: S.C. CosMun WEST S.R.L. TIMIŞOARA

l.3.Ordonator principal de credite: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CLUBUL SPORTIV POLITEHNICA TIMIŞOARA FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL

1.4 Persoana juridică achizitoare: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

1.5 Amplasamentul investiţiei: Municipiul Timişoara

1.6 Necesitatea şi oportunitatea investiţiei: Stadionul „Dan Păltinişanu” este amplasat în partea de sud a

municipiului Timişoara. Pe acest stadion se desfăşoară partidele de fotbal ale echipei de fotbal F.C.U. Politehnica Timişoara care evoluează în divizia A. Pentru menajarea gazonului stadionului „Dan Păltinişanu” este necesară amenajarea unor terenuri de antrenamente şi jocuri amicale în zona stadionului. În partea de sud-est a stadionului există o incintă în interiorul căreia sunt amplasate un teren din zgură şi trei terenuri cu iarbă. Aceste terenuri nu beneficiază de colectarea şi evacuarea apelor meteorice, astfel că pe timp ploios ele sunt impracticabile. Terenul de iarbă de pe partea estică beneficiază de o tribună care prezintă un grad avansat de deteriorare. În incintă nu există nici cele mai stricte utilităţi necesare sportivilor. Împrejmuirea zonei este din garduri de beton şi garduri de sârmă, împrejmuire deteriorată şi afectată în special de plantaţiile de plopi existente adiacent. Accesul în incintă se realizează pe o poartă amplasată în partea de nord-vest.

Ţinând cont de existenţa acestor terenuri se propune amenajarea în zonă a unui complex sportiv, ca anexă a stadionului „Dan Păltinişanu” care să cuprindă terenuri conform normelor sportive în vigoare, terenuri multifuncţionale şi dotările necesare sportivilor – vestiare, duşuri, sală de recuperare etc.

1.7 Descrierea funcţională şi tehnologică:

Documentaţia „Anexe complex sportiv” a fost elaborată pe baza planului scara 1:1000 pus la dispoziţie de către beneficiar.

În cadrul proiectului se prevede demolarea împrejmuirii existente şi realizarea unei împrejmuiri noi din gard de sârmă cu înălţimea de 3,50 m. La accesul existent se prevede montarea unei porţi. De asemenea, pe partea de nord-est se va realiza un acces nou. În interior terenurile vor fi separate de garduri de sârmă cu înălţime de 3,50 m.

Arborii existenţi, plopi, vor fi dezafectaţi şi se vor planta arbori noi care să nu pericliteze obiectivele din zonă. În incintă se vor executa plantaţii ornamentale şi gard viu.

Pentru circulaţia sportivilor şi spectatorilor se vor realiza alei pietonale. Obiectivele din zonă vor fi echipate cu sisteme de colectare şi evacuare

a apelor meteorice. Sistemele colectoare vor fi racordate la un canal principal cu DN 400 mm cu legătură la canalele existente pe Aleea F.C. Ripensia.

În zonă se prevede un sistem de iluminat compus din 10 stâlpi de 11,00 m înălţime având corpuri de iluminat fixate pe console. Pentru iluminat şi deservirea centrului de refacere se va face un racord electric.

Întreţinerea gazonului şi funcţionarea centrului de refacere necesită realizarea alimentării cu apă a incintei, care va fi asigurată prin execuţia unui foraj de 120 m adâncime, prevăzut cu o staţie hidrofor. În incintă se va realiza o reţea de alimentare apă.

Pe latura nordică se vor executa un număr de cinci miniterenuri de sport cu suprafaţă din mixturi cauciucate.

În partea de nord-vest terenul de zgură se va amenaja cu iarbă sintetică. Acest teren va avea dimensiunile spaţiului de joc de 70x100 m, ceea ce corespunde normelor pentru jocurile internaţionale de fotbal. Apele meteorice vor fi colectate de rigole amplasate perimetral, descărcarea realizându-se în canalul principal.

În partea de nord-est se va amenaja un teren cu dimensiunile 70x100 m cu gazon. Acest teren va fi prevăzut cu un sistem de drenaj din tuburi racordat la canalul principal. Tribuna existentă pe partea estică a terenului va fi reparată şi utilată cu scaune.

În partea de sud se va realiza un teren multifuncţional cu dimensiunile 50x215 m cu gazon. Acest teren va fi utilizat în special pentru antrenamente. Colectarea şi evacuarea apelor pluviale se va face în acelaşi mod ca la terenul de 70x100 m cu gazon.

În partea de nord-vest adiacent terenului cu iarbă sintetică se va realiza o tribună cu o suprafaţă de 1110 m², iar la partea inferioară se va amenaja centrul de refacere sportivă. Acest centru va cuprinde vestiare, grupuri sanitare, duşuri, sală recuperare, punct alimentar. Sursa de încălzire este pe bază de energie electrică. Forajul şi hidroforul vor fi amplasate în zona acestui centru.

2. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 2.1 Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care urmează a fi ocupat de investiţie: Terenul destinat lucrărilor de amenajare a complexului sportiv are o

suprafaţă de 45.910 m². Conform CF nr.46995, 24578, 48701, 19266, 48201, 48200, 63469, 48195, 65362 este proprietatea Statului Român şi conform Legii 213/98 este propus pentru trecerea în domeniul public la Municipiul Timişoara prin HCL 166/2003.

2.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament: Zona seismică de calcul este D, perioada de colţ este de 1,0 secunde. Terenul de fundaţie este constituit din pământ tip P5, argile prăfoase, prăfoase - nisipoase ce admite o presiune convenţională pcon=4...8 daN/cm2 Apele freatice sunt la adâncimi variabile, cuprinse între 1,5 şi 2,5 m. Terenul din zona de amplasament este un pământ prăfos – nisipos cu indicele de capacitate portantă CBR cuprins între 15...25%.

2.3 Caracteristicile principale ale construcţiilor:

2.3.1 Caracteristicile în plan: Cele două terenuri amplasate în partea de nord (cel cu iarbă sintetică şi

cel cu gazon) au dimensiunile suprafeţei de joc de 70x100 m, prevăzute cu spaţii de siguranţă de 1,00 m pe lungime şi 2,00 m pe lăţime şi conform normelor internaţionale corespund condiţiilor impuse pentru desfăşurarea de meciuri internaţionale.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordanţă cu prevederile H.G. nr. 766/4997 şi a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate.

Trotuarele din incintă au lăţimea de 2,00...3,00 m.

2.3.2 Structura constructivă: Terenul cu iarbă sintetică se va realiza prin scarificarea zgurii existente,

aşternerea unui strat suport de 15 cm piatră spartă şi un strat de 6 cm mixtură bituminoasă. Peste aceste straturi se va aşterne covorul de iarbă sintetică. Aceste straturi se execută şi pe spaţiile de siguranţă.

Terenurile cu gazon se execută astfel: 10 cm balast, 10...20 cm piatră spartă, gazon. Înaintea realizării stratului de balast întreaga suprafaţă se acoperă cu material geotextil. Colectarea apelor pluviale se va realiza cu un sistem de drenuri din tuburi PVC.

Trotuarele din incintă se vor executa din dale de beton prefabricate de 6 cm grosime aşezate pe o fundaţie din balast de 15 cm.

Împrejmuirea va fi realizată cu un gard având înălţimea de 3,50 m executat cu stâlpi metalici şi plasă de sârmă fixată în soclu de beton.

3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

3.1 Valoarea totală a investiţiei: 64.867.014 mii lei Din care construcţii - montaj : 59.218.094.mii lei

3.2 Eşalonarea investiţiei: - anul 2005 22.622.338 mii lei - din care C+M 19.739.365 mii lei - anul 2006 42.244.676 mii lei - din care C+M 39.478.729 mii lei

3.3 Durata de realizare a investiţiei: 18 luni

3.4 Capacităţi: a.) suprafaţă terenuri

- Teren iarbă sintetică 7.500 m2 - Terenuri gazon 19.330 m²

b.) miniterenuri 1.600 m² c.) suprafaţă alei 1.850 m² d.) împrejmuire 840 m 4. FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea investiţiei va fi asigurată de beneficiar în colaborare cu factorii interesaţi în realizarea investiţiei.

5. AVIZE ŞI ACORDURI

Obţinerea avizelor şi acordurilor pe baza documentaţiei elaborate de către proiectant, cade în sarcina beneficiarului.

6. CONCLUZII Prezenta documentaţie cuprinde în fază S.F. amenajarea unui complex

sportiv ca anexă a stadionului „Dan Păltinişanu” din Timişoara. Realizarea acestui complex va conduce la îmbunătaţirea condiţiilor de pregătire a sportivilor şi va asigura o alternativă de desfăşurare a competiţiilor sportive la stadionul „Dan Păltinişanu”.

Întocmit Ing. Ciprian Costescu

Atasament: R.complex_sportiv.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R, SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE Nr. SC2005- 2520 / 14.02.2005 dr.ing.Gheorghe Ciuhandu R E F E R A T

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea in zona stadionului "Dan Paltinisanu" a unui complex sportiv cu terenuri

multifunctionale si dotari specifice (vestiare, dusuri, sala de recuperare, etc.) Pentru menajarea gazonului de pe Stadionul „Dan Paltinişanu” din Timisoara, este necesară amenajarea unor terenuri de antrenamente şi jocuri amicale în zona stadionului, în partea de sud-est a stadionului existând o incintă în interiorul căreia sunt amplasate un teren din zgură şi trei terenuri cu iarbă. Ţinând cont de existenţa acestor terenuri se propune amenajarea în zonă a unui complex sportiv, ca anexă a stadionului „Dan Păltinişanu” care să cuprindă terenuri conform normelor sportive în vigoare, terenuri multifuncţionale şi dotările necesare sportivilor – vestiare, duşuri, sală de recuperare etc, funcţie de sumele ce se vor aloca în acest scop. Studiul de Fezabilitate existent a fost întocmit de către SC CosMun WEST SRL Timişoara si pus la dispoziţia Primariei Municipiului Timisoara, cu titlu gratuit, de către SC FC POLI TIMISOARA. Din Studiul de Fezabilitate, anexat la prezentul Referat, se concluzionează următoarele: 1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investiţie: "ANEXE COMPLEX SPORTIV – STADIONUL DAN PĂLTINIŞANU,

TIMIŞOARA"

1.2 Proiectant: S.C. CosMun WEST S.R.L. TIMIŞOARA

l.3.Finanţarea pentru realizarea investiţiei se va face de către : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CLUBUL SPORTIV POLITEHNICA TIMIŞOARA FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL

1.4 Amplasamentul investiţiei:

Zona Stadionului Dan Paltinisan din Municipiul Timişoara În cadrul proiectului se prevede demolarea împrejmuirii existente şi realizarea unei împrejmuiri noi din gard de sârmă cu înălţimea de 3,50 m. La accesul existent se prevede montarea unei porţi. De asemenea, pe partea de nord-est se va realiza un acces nou. În interior terenurile vor fi separate de garduri de sârmă cu înălţime de 3,50 m. Arborii existenţi, plopi, vor fi dezafectaţi şi se vor planta arbori noi care să nu pericliteze obiectivele din zonă. În incintă se vor executa plantaţii ornamentale şi gard viu. Pentru circulaţia sportivilor şi spectatorilor se vor realiza alei pietonale.

Obiectivele din zonă vor fi echipate cu sisteme de colectare şi evacuare a apelor meteorice. Sistemele colectoare vor fi racordate la un canal principal cu DN 400 mm cu legătură la canalele existente pe Aleea F.C. Ripensia. În zonă se prevede un sistem de iluminat compus din 10 stâlpi de 11,00 m înălţime având corpuri de iluminat fixate pe console. Pentru iluminat şi deservirea centrului de refacere se va face un racord electric. Întreţinerea gazonului şi funcţionarea centrului de refacere necesită realizarea alimentării cu apă a incintei, care va fi asigurată prin execuţia unui foraj de 120 m adâncime, prevăzut cu o staţie hidrofor. În incintă se va realiza o reţea de alimentare apă. Pe latura nordică se vor executa un număr de cinci miniterenuri de sport cu suprafaţă din mixturi cauciucate. În partea de nord-vest terenul de zgură se va amenaja cu iarbă sintetică. Acest teren va avea dimensiunile spaţiului de joc de 70x100 m, ceea ce corespunde normelor pentru jocurile internaţionale de fotbal. Apele meteorice vor fi colectate de rigole amplasate perimetral, descărcarea realizându-se în canalul principal. În partea de nord-est se va amenaja un teren cu dimensiunile 70x100 m cu gazon. Acest teren va fi prevăzut cu un sistem de drenaj din tuburi racordat la canalul principal. Tribuna existentă pe partea estică a terenului va fi reparată şi utilată cu scaune. În partea de sud se va realiza un teren multifuncţional cu dimensiunile 50x215 m cu gazon. Acest teren va fi utilizat în special pentru antrenamente. Colectarea şi evacuarea apelor pluviale se va face în acelaşi mod ca la terenul de 70x100 m cu gazon. În partea de nord-vest adiacent terenului cu iarbă sintetică se va realiza o tribună cu o suprafaţă de 1110 m², iar la partea inferioară se va amenaja centrul de refacere sportivă. Acest centru va cuprinde vestiare, grupuri sanitare, duşuri, sală recuperare, punct alimentar. Sursa de încălzire este pe bază de energie electrică. Forajul şi hidroforul vor fi amplasate în zona acestui centru. 3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI: 3.1 Valoarea totală a investiţiei: 64.867.014 mii lei Din care construcţii - montaj : 59.218.094.mii lei Capacităţi: a.) suprafaţă terenuri Teren iarbă sintetică 7.500 m2 Terenuri gazon 19.330 m² b.) miniterenuri 1.600 m² c.) suprafaţă alei 1.850 m² d.) împrejmuire 840 m FINANŢAREA INVESTIŢIEI Finanţarea investiţiei va fi asigurată de beneficiar în colaborare cu factorii interesaţi în realizarea investiţiei. AVIZE ŞI ACORDURI Obţinerea avizelor şi acordurilor pe baza documentaţiei elaborate de către proiectant, cade în sarcina beneficiarului.

CONCLUZII Prezenta documentaţie cuprinde în fază S.F. amenajarea unui complex sportiv ca anexă a stadionului „Dan Păltinişanu” din Timişoara. Realizarea acestui complex va conduce la îmbunătaţirea condiţiilor de pregătire a sportivilor şi va asigura o alternativă de desfăşurare a competiţiilor sportive la stadionul „Dan Păltinişanu”. P r o p u n e m:

1. Aprobarea Studiului de fezabilitate întocmit de SC CosMun WEST SRL Timişoara pentru amenajarea in zona stadionului "Dan Paltinisanu" a unui complex sportiv cu terenuri multifunctionale si dotari specifice (vestiare, duşuri, sala de recuperare, etc.), în valoare totală de 64.867.014 mii lei, cu TVA,

2. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării studiului de fezabilitate. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Adrian Orza ec. Nicuşor C-tin Miuţ ŞEF SERVICIU, Ing. Emilian Mateş CONSILIER, ing. Rosca Octavian

Avizat: SERVICIUL JURIDIC,

ANEXA 1 LA PROIECTUL DE HOTARÂRE NR. __________________

3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI: 3.1 Valoarea totală a investiţiei: 64.867.014 mii lei Din care construcţii - montaj : 59.218.094.mii lei Capacităţi: a.) suprafaţă terenuri Teren iarbă sintetică 7.500 m2 Terenuri gazon 19.330 m² b.) miniterenuri 1.600 m² c.) suprafaţă alei 1.850 m² d.) împrejmuire 840 m FINANŢAREA INVESTIŢIEI Finanţarea investiţiei va fi asigurată de :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CLUBUL SPORTIV POLITEHNICA TIMIŞOARA FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL

AVIZE ŞI ACORDURI Obţinerea avizelor şi acordurilor pe baza documentaţiei elaborate de către proiectant, cade în sarcina beneficiarului.