keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 629/10.12.2019 privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras"

10.12.2019

Hotararea Consiliului Local 629/10.12.2019
privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2019-32047/10.12.2019, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-32047/10.12.2019, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-32047/10.12.2019;
Având în vedere Adresa nr. SC2019 - 32047/10.12.2019 a Direcţiei Economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa Societăţii de Transport Public Timişoara SA cu nr. 25847/04.12.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2019 - 2484/05.12.2019;
Avand in vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Avand in vedere art. 128 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit. b), c) şi d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se acceptă, prin donaţie, de către Municipiul Timişoara, documentaţia pentru ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras", întocmită de către S.C. MELVIN S.R.L., de la operatorul de transport SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.
(2) Cheltuielile impuse de perfectarea donaţiei vor fi suportate de către Municipiul Timişoara.

Art. 2: Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de construcţie pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras", întocmită de S.C. MELVIN S.R.L. - Timişoara.

Art. 3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei: ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras", conform Anexei 1.

Art. 4: Se aprobă Anexa 2 privind descrierea sumară a investiţiei: ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 5: Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras", în cuantum de 24.305.349,00 lei, inclusiv TVA.

Art. 6: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.7:Obiectivul de investiţie ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras (pentru birouri/SAD-alimentaţie publică), amplasare totem, panou publicitar pe clădire, realizare împrejmuire pentru ,,Muzeu de Transport Corneliu Mikloşi" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art. 8: Se împuterniceşte domnul Nicolae Robu - Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării documentelor de acceptare a donaţiei în forma autentică.

Art. 9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.10: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Societăţii de Transport Public Timişoara S.A.
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la Hotărârea nr. ............………

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea obiectivului de investiţii: Amenajare parcare P+4E+etaj retras” Amplasament: Municipiul Timişoara, Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 Beneficiar: Municipiul Timişoara Finanţarea investiţiei: buget local Valoarea totală a investiţiei: Valoarea totală, inclusiv TVA este de 24.305.349 lei din care construcţii montaj (C+M) 18.472.880 lei. Capacităţi (în unităţi fizice): Suprafață construită: 1.088 mp Suprafață desfășurată: 6.008 mp Locuri de parcare autovehicule: 129 Locuri de parcare microbuze: 4 Birouri: 3 Sală ședințe: 1 Spațiu alimentație publică: 272,75 mp. Durata de realizare a investiţiei: Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 24 luni.

DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U., CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr. ....................................

DESCRIEREA INVESTIŢIEI

I. DATE GENERALE

Denumire proiect: Amenajare parcare P+4E+etaj retras” Amplasament: Timișoara, Bd. Take Ionescu, nr. 56-58 Titularul investiţiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

II. DATE TEHNICE

Investiţia propune realizarea unei parcări cu parter și 4 nivele pentru autovehicule mici, un etaj retras pentru birouri, amplasarea unui totem, amplasarea de panouri de informare pe clădire și realizarea unei împrejmuiri între muzeul de transport și spațiul destinat parcării. Prin proiect se vor realiza următoarele: - 129 locuri de parcare pentru autoturisme - 4 locuri de parcare pentru microbuze; - 3 birouri pentru administrație; - o sală ședințe cu o capacitate de 50 persoane; - un spațiu de închiriat, pentru alimentație public tip snack-bar, cu o suprafață de 272,75 mp și o

capacitate de 88 persoane.

III. INDICATORI VALORICI

Valoarea totală a investiţiei (TVA inclus): 24.305.349 lei, din care C+M: 18.472.880 lei.

IV. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

În prezent pe amplasamentul proiectului este amenajată o parcare la sol, cu barieră. Prin construirea parcării propuse prin proiect se vor obţine următorii parametri tehnico-funcţionali:

- Suprafața construită = 1.088 mp; - Suprafața desfășurată = 6.008 mp; - Locuri de parcare autovehicule = 129; - Locuri parcare microbuze = 4; - Birouri = 3; - Sală ședințe = 1; - Spațiu pentru snack-bar = 272,75 mp.

Structura nou proiectată va fi o parcare supraetajată, cu regim de înălțime de P+4E+Etaj retras, având înălțimea unui nivel de 3,20 m și înălțimea totală a clădirii de 22,2 m de la cota terenului sistematizat. Clădirea va avea funcționalitatea de parcare pentru vehicule ușoare, cu greutatea bruta mai mică de

3.000 kg, de până la 8 locuri, fără locul șoferului, respectiv de spații de birouri la ultimul nivel, și va fi dotată cu trei lifturi. În plan orizontal ansamblul este format dintr-un corp de formă relativ pătrată, cu mici retrageri, având dimensiunile maxime L = 34,8 m, l = 33,7 m. Infrastructura va fi fundație de tip radier din dală groasă, iar suprastructura din cadre din beton armat, dispuse ortogonal după cele două direcții, diafragme, planșee din beton armat și acoperiș de tip terasă. Fațada clădirii va fi acoperită cu plante, iar terasa etajului retras va fi amenajată ca grădină.

Director Direcţia Generală D.P.P.R.U.,

Culiţă CHIŞ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1

Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr……................................... a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras”. Facem următoarele precizări:

În Municipiul Timişoara s-a constatat o tot mai mare nevoie a creării de locuri de parcare, datorită numărului mare de autovehicule din municipiu sau aflate în tranzit, şi ca urmare a numeroaselor sesizări din partea cetăţenilor, care datorita lipsei locurilor de parcare ajung să parcheze pe locuri interzise, spaţii verzi, trotuare, încurcând astfel şi traficul pietonal.

Pentru rezolvarea problemei spaţiilor pentru parcare şi a modului de reglementare a staţionării în aceste spaţii, Municipiul Timişoara a comandat un studiu menit să promoveze realizarea şi implementarea unui master plan al parcărilor publice, care va fi integrat în PUG-ul municipiului. Studiul conţine printre altele o listă cu potenţialele locaţii pentru construcţia de parcări publice colective subterane/supraterane şi terane.

Potrivit acestui studiu deficitul de spaţii de parcare se manifesta cel mai acut în zona centrală a oraşului unde sunt concentrate majoritatea intereselor generatoare de trafic, în zonele comerciale şi în cartierele de blocuri cu densitate mare de populaţie.

În zonele centrale şi comerciale deficitul se constată mai acut pe timpul programului de lucru şi este legat de numărul mare de staţionări “ocazionale” generate de deplasările în scop profesional, administrativ, sănătate, servicii şi comerţ.

Deficientele de mai sus au ca efect îngreunarea circulaţiei (auto, pietonale şi de biciclişti), creşterea riscului de accidente mai ales pentru pietoni şi biciclişti, creşterea gradului de poluare fonică şi chimica şi nu în ultimul rând generează un aspect urban dezagreabil.

Remedierea/îmbunătăţirea situaţiei prezentate poate fi atinsă doar prin demersuri corelate în cele trei direcţii (OBIECTIVE), şi anume: a) Dezvoltarea infrastructurii destinate parcării publice, în special al parcărilor colective în structuri multietajate; b) Reglementarea staţionării vehiculelor pe întregul domeniu public; c) Organizarea şi exploatarea spatiilor destinate staţionării/parcării de pe întreg domeniu public; În vederea realizării locurilor de parcare s-a identificat terenul din Timişoara str. Take Ionescu, nr. nr. 56-58. În acest sens a fost realizată documentaţia tehnico-economică de către S.C. MELVIN S.R.L. Investiţia propune realizarea unei parcări cu parter și 4 nivele pentru autovehicule mici, un etaj retras pentru birouri și un spațiu de închiriat pentru alimentație publică, amplasarea unui totem, amplasarea de panouri de informare pe clădire și realizarea unei împrejmuiri între muzeul de transport și spațiul destinat parcării. Prin proiect se vor realiza următoarele: - 129 locuri de parcare pentru autoturisme - 4 locuri de parcare pentru microbuze;

991 riza Capitală Europeană a Culturii
IT TTX LOST IT IT TI

Cod FO53-01,Ver.1

Page 2

- 3 birouri pentru administrație; - o sală ședințe cu o capacitate de 50 persoane; - un spațiu de închiriat, pentru alimentație public tip snack-bar, cu o suprafață de 272,75 mp și o capacitate de 88 persoane.

În prezent pe amplasamentul proiectului este amenajată o parcare la sol, cu barieră. Prin construirea parcării propuse prin proiect se vor obţine următorii parametri tehnico-funcţionali: Suprafața construită = 1.088 mp; Suprafața desfășurată = 6.008 mp; Locuri de parcare autovehicule = 129; Locuri parcare microbuze = 4; Birouri = 3; Sală ședințe = 1; Spațiu pentru snack-bar = 272,75 mp.

Structura nou proiectată va fi o parcare supraetajată, cu regim de înălțime de P+4E+Etaj retras, având înălțimea unui nivel de 3,20 m și înălțimea totală a clădirii de 22,2 m de la cota terenului sistematizat. Clădirea va avea funcționalitatea de parcare pentru vehicule ușoare, cu greutatea bruta mai mică de 3.000 kg, de până la 8 locuri, fără locul șoferului, respectiv de spații de birouri la ultimul nivel, și va fi dotată cu trei lifturi.

În plan orizontal ansamblul este format dintr-un corp de formă relativ pătrată, cu mici retrageri, având dimensiunile maxime L = 34,8 m, l = 33,7 m.

Fațada clădirii va fi acoperită cu plante, iar terasa etajului retras va fi amenajată ca grădină. Documentaţia a fost pusă la dispoziţia instituţiei noastre de către Societatea de Transport Public

Timişoara SA, aşa cum rezultă din adresa cu nr. 25847/04.12.2019. Realizarea locurilor de parcare în locaţiile mai sus menţionate ar conduce la: • mărirea numărului locurilor de parcare şi accesibilitate la spatiile de parcare în general şi

pentru persoanele cu handicap în particular; • reducerea perioadei de parcare a vehiculelor în centrul oraşului şi pe străzi; • asigurarea parcajelor si îmbunătăţirea serviciilor de parcare; • îmbunătăţirea fluxului circulaţiei, prin reducerea zonelor de aglomeraţie; • ar contribui la reducerea poluării prin scăderea numărului de vehicule care circulă; • ar avea efect, direct sau indirect, asupra calităţii vieţii pentru rezidenţi şi asupra calităţii

mediului prin reducerea poluării. Articolul 4 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,

modificată şi completată, stipulează: “sistemele de utilităţi publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale.”

În conformitate cu prevederile OG nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa şi adoptă hotărâri referitoare la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar- urbane existente. De asemenea, în baza art. 128 alin. (1) din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei rutiere şi au atribuţii în stabilirea reglementărilor referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU P.E., CULIŢĂ CHIŞ LOREDANA SIBIAN

ŞEF BIROU G.M.P.E.,

NASTASIA POP

991 riza Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03, Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. Nr. TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras”

1. Descrierea situatiei actuale În general, circulaţia este foarte dificila în Municipiul Timişoara la orele de vârf, dar începe sa

devina dificilă şi în afara orelor de vârf. De asemenea, datorita traficului nivelul poluării este mare şi în multe zone ale oraşului, noxele depăşesc limitele permise.

Datorită numărului mare de autovehicule din Municipiul Timişoara sau aflate în tranzit, ca urmare a numeroaselor sesizări din partea cetăţenilor, care datorita lipsei locurilor de parcare ajung să parcheze pe locuri interzise, spaţii verzi, trotuare, încurcând şi traficul pietonal s-a constatat o tot mai mare nevoie a creării de locuri de parcare.

Pentru rezolvarea problemei spaţiilor pentru parcare şi a modului de reglementare a staţionării în aceste spaţii, Municipiul Timişoara a comandat un studiu menit să promoveze realizarea şi implementarea unui master plan al parcărilor publice, care va fi integrat în PUG-ul municipiului. Studiul conţine printre altele o listă cu potenţialele locaţii pentru construcţia de parcări publice colective subterane/supraterane şi terane.

Potrivit acestui studiu deficitul de spaţii de parcare se manifesta cel mai acut în zona centrală a oraşului unde sunt concentrate majoritatea intereselor generatoare de trafic, în zonele comerciale şi în cartierele de blocuri cu densitate mare de populaţie.

În zonele centrale şi comerciale deficitul se constată mai acut pe timpul programului de lucru şi este legat de numărul mare de staţionări “ocazionale” generate de deplasările în scop profesional, administrativ, sănătate, servicii şi comerţ.

Deficientele de mai sus au ca efect îngreunarea circulaţiei (auto, pietonale şi de biciclişti), creşterea riscului de accidente mai ales pentru pietoni şi biciclişti, creşterea gradului de poluare fonică şi chimica şi nu în ultimul rând generează un aspect urban dezagreabil.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Remedierea/îmbunătăţirea situaţiei prezentate poate fi atinsă doar prin demersuri corelate în cele trei direcţii (OBIECTIVE), şi anume: a) Dezvoltarea infrastructurii destinate parcării publice, în special al parcărilor colective în structuri multietajate; b) Reglementarea staţionării vehiculelor pe întregul domeniu public; c) Organizarea şi exploatarea spatiilor destinate staţionării/parcării de pe întreg domeniu public. În vederea realizării locurilor de parcare s-a identificat terenul din Timişoara str. Take Ionescu, nr. nr. 56-58. În acest sens a fost realizată documentaţia tehnico-economică de către S.C. MELVIN S.R.L. Investiţia propune realizarea unei parcări cu parter și 4 nivele pentru autovehicule mici, un etaj retras pentru birouri și un spațiu de închiriat pentru alimentație publică, amplasarea unui totem,

IT TTX LOST IT IT TI

Cod FO53-03, Ver.2

amplasarea de panouri de informare pe clădire și realizarea unei împrejmuiri între muzeul de transport și spațiul destinat parcării.

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Amenajare parcare P+4E+etaj retras”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ