keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 615/10.12.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO" DALI + PT"

10.12.2019

Hotararea Consiliului Local 615/10.12.2019
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO" DALI + PT"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2019-031391/04.12.2019, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-031392/04.12.2019, al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.12.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-031392/04.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Dispoziţia nr. 1.468/4.12.2019 a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. f), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente obiectivului de investiţie "Reabilitare imobil cinematograf "STUDIO" DALI + PT" Timişoara, întocmită de SC ATELIER 21 SRL, conform Contractului de servicii nr. 279-2019, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexă - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură,
din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Indicatori_Tehnico_Economici.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

SC2019-031392/04.12.2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI,

Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiţie „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT”, Timișoara, întocmită de SC ATELIER 21 SRL, conform contractului de servicii nr. 279/2019, are principalii indicatori tehnico - economici:

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI = 17.784.639,40 LEI (TVA INCLUS)

DIN CARE C+M = 10.954.368,88 LEI (TVA INCLUS)

2. DURATA DE REALIZARE: 20 LUNI

3. CAPACITĂŢI (ÎN UNITĂŢI FIZICE ŞI VALORICE):

SITUAȚIE EXISTENTĂ:

suprafață construită la sol: ac = 539 mp (100%) suprafață construită desfășurată supraterană: acd = 1490 mp suprafață construită desfășurată totală: acd = 1548 mp suprafață balcoane și terase circulabile: 8 mp P.O.T.: 100 % C.U.T.: 2,76 regim de înălțime: sparțial+p+1e+eparțial/pod cota +0,00 = +88,22 (la intrarea principală) funcțiune: cinematograf număr săli de cinema: 1

SITUAȚIE PROPUSĂ:

suprafață teren studiat (intravilan): 539 mp (cf. C.F.) suprafață construită la sol: ac = 539 mp (100%) suprafață construită desfășurată supraterană: acd = 1782 mp suprafață construită desfășurată totală: acd = 2017 mp suprafață utilă supraterană: au = 1484 mp suprafață utilă totală: au = 1683 mp suprafață balcoane și terase circulabile: 479 mp P.O.T.: 100 % C.U.T.: 3,31 regim de înălțime: sparțial+p+1e+eparțial/pod amenajat cota +0,00 = +88,22 (la intrarea principală) funcțiune: cinematograf număr săli de cinema: 2 numărul de persoane estimat: 394 persoane, din care:

- capacitatea sălilor de cinema: 190 persoane, respectiv 64 persoane - capacitate maximă terasă: 80 persoane - capacitate maximă zona de hub: 60 persoane

ŞEF SERVICIU S.U.I.P.I.C., CONSILIER S.U.I.P.I.C.,

SANDA GREBLĂ ANDREEA PĂTROI

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

SC2019-031392/04.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., pentru

obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT”, Timișoara, prin care se propune aprobarea devizului aferent investiției în valoare de 17.784.639,40 lei (TVA inclus).

Facem urmatoarele precizari:

Principalele direcții și conceptul pentru reabilitarea cinematografului Studio s-au trasat aprobând Nota conceptuală și Tema de proiectare SC2018-22795/29.10.2018 realizate de către Municipiul Timișoara, în calitate de beneficiar al investiției în conformitate cu HCL 559/20.12.2017 prin care Consiliul Local al Municipiului Timișoara și-a asumat Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spactacol cinematografic de către R.A.D.E.F.

Prin HCL 634/28.11.2018, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat funcțiunea de cinematograf dedicat filmului european, românesc și filmului de artă și independent pentru Cinematograful Studio. Astfel, în urma mai multor discuții s-a format un grup de lucru constituit din Primăria Municipiului Timișoara, Institutul francez din România, Asociația Pelicula Culturală, Asociația Marele Ecran, Asociația Documentor, Asociația română a filmului independent (Timishort) având ca scop promovarea culturii cinematografice în rândul cetățenilor Timișoarei. S-a ales cinematograful Studio ca fiind cel mai potrivit și a urmat o serie de întâlniri de lucru pentru trasarea principalelor direcții pentru reabilitarea cinematografului. A fost ales biroul de arhitectură Atelier 21 pentru realizarea proiectului. Așadar, după evenimentul de lansarea a conceptului de arhitectură, proiectul a fost cizelat și definitivat ca în Decembrie 2019 să fie donat Municipiului Timișoara pentru a fi aprobat și pentru ca astfel să-și urmeze parcursul firesc spre proiectul tehnic și reabilitarea construcției.

Prin Oferta de donație autentificată cu nr. 2650 din 2 Decembrie 2019 încheiată la sediul notarului public Miriana Alexandra Cădărean, Szitar Adina-Marilena, administrator al Societății Atelier 21, a donat Municipiului Timișoara dreptul de proprietate asupra Proiectului cu denumirea „Reabilitare imobil cinematograf „Studio”-DALI+PT”.

Prin Dispoziția nr. 1.468/04.12.2019, Municipiul Timișoara acceptă oferta de donație a dreptului de proprietate asupra proiectului al cărui titular este Societatea Atelier 21 SRL.

Cladirea are regim Sparțial+P+1E+Eparțial/Pod, având suprafața construită la sol Sc=539 mp și funcțiunea de cinematograf. Construită în perioada interbelică, în anul 1938, clădirea studiată a fost gândită de la început ca cinematograf, fiind denumită inițial „Cinematograful Thalia”, apoi în 1941 îl găsim sub numele ”Thalia”. După naționalizarea din 1948, clădirea își schimbă identitatea, în perioada administrației comuniste aceasta funcționând sub numele de „Timpuri Noi”, ca sală de proiecție pentru filme documentare, cu acces liber și program permanent. Din 1966 clădirea devine sediul cinematografului „STUDIO”, dar este dezafectată în anii 2000, ca parte din tendințele actuale, de abandonare a vechilor structuri din centrele orașelor și relocarea funcțiunilor de tip atractor în interiorul mall-urilor.

Spațiile reabilitate ale cinematografului „STUDIO” se adresează atât consumatorului cât și inițiatorului sau creatorului de evenimente culturale. Datorită poziției și capacității sale, poate deveni cel mai important cinematograf al Municipiului.

Prin intervențiile propuse, se urmărește crearea unui cinematograf de artă, cu 2 săli de proiecție de aproximativ 190 și 64 locuri și un cinema în aer liber pe timp de vară, cu 80 locuri, care să găzduiască un program permanent de proiecții de film, festivaluri de film premiere și alte evenimente specifice domeniului, precum și organizarea de evenimente culturale diverse, precum conferințe, cursuri, workshopuri, mini-concerte. De asemenea, se crează spații de lucru pentru profesioniștii din domeniul

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

cinematografiei și al radioului, prin studiourile pentru montaj sunet și video precum și spații pentru expoziții permanente și temporare.

Cinematograful de Artă va cuprinde: Subsol

● Spații tehnice Parter

● Foaierul/holul de acces cu spațiu expozițional ● Casieria/recepție/mic Shop/Security ● Bar parter cu spațiu depozitare ● Studio montaj sunet și video ● Spațiu de depozitare ● Grupuri sanitare ● Acces lift

Mezanin ● Balcon mezanin pentru acces în sălile de cinema ● Acces lift

Etaj 1 ● Sală mare de proiecție cu cabină de proiecție ● Sală mică de proiecție și evenimente conexe cinematografiei

Pod ● Spațiu de co-work ● Studio radio ● Birouri administrație ● Sală de ședințe ● Spațiu expozițional ● Spațiu depozitare și spațiu tehnic ● Kitchinetă ● Grupuri sanitare pentru HUB și terasă ● Acces lift

Terasă ● Terasă circulabilă pe acoperiș ● Cinema în aer liber (ecran, mică scenă, sistem de proeicție și sunet) ● Cafenea

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) sunt propuse după cum urmează:

SITUAȚIE EXISTENTĂ:

suprafață construită la sol: ac = 539 mp (100%) suprafață construită desfășurată supraterană: acd = 1490 mp suprafață construită desfășurată totală: acd = 1548 mp suprafață balcoane și terase circulabile: 8 mp P.O.T.: 100 % C.U.T.: 2,76 regim de înălțime: sparțial+p+1e+eparțial/pod cota +0,00 = +88,22 (la intrarea principală) funcțiune: cinematograf număr săli de cinema: 1

SITUAȚIE PROPUSĂ:

suprafață teren studiat (intravilan): 539 mp (cf. C.F.) suprafață construită la sol: ac = 539 mp (100%) suprafață construită desfășurată supraterană: acd = 1782 mp suprafață construită desfășurată totală: acd = 2017 mp suprafață utilă supraterană: au = 1484 mp suprafață utilă totală: au = 1683 mp suprafață balcoane și terase circulabile: 479 mp P.O.T.: 100 % C.U.T.: 3,31 regim de înălțime: sparțial+p+1e+eparțial/pod amenajat cota +0,00 = +88,22 (la intrarea principală) funcțiune: cinematograf

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

număr săli de cinema: 2 numărul de persoane estimat: 394 persoane, din care:

- capacitatea sălilor de cinema: 190 persoane, respectiv 64 persoane - capacitate maximă terasă: 80 persoane - capacitate maximă zona de hub: 60 persoane

Având în vedere că:

 în anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, astfel asumându- și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului. Rețeaua de cinematografe este parte integrantă a programului pentru intervenții de infrastructură culturală și este cuprinsă în Dosarul final de candidatură;

 prin HCL nr. 634/28.11.2018, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat funcţiunea de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematograful Studio. Acest imobil nefiind folosit de foarte mult timp, este în stare avansată de deteriorare;

 prin HCL nr. 237/23.04.2019, s-a aprobat protocolul de colaborare între Municipiul Timișoara și Institutul Fracez, Asociația Pelicula Culturală, Asociația Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Română a Filmului Independent care are scopul de a promova cultura cinematografică în rândul cetățenilor Municipiului Timișoara.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT”, Timișoara a fost avizată cu nr..................... in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Sursa de finanţare a investitiei: bugetul local.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT”, Timișoara, întocmită de SC ATELIER 21 SRL, conform contractului de servicii nr. 279/2019, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexă, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT”, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ŞEF SERVICIU S.U.I.P.I.C., CONSILIER S.U.I.P.I.C.,

SANDA GREBLĂ ANDREEA PĂTROI

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019-031391/04.12.2019

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situaţiei actuale În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, astfel asumându-și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului. Rețeaua de cinematografe este parte integrantă a programului pentru intervenții de infrastructură culturală și este cuprinsă în Dosarul final de candidatură. Prin HCL nr. 634/28.11.2018, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat funcţiunea de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematograful Studio. Acest imobil nefiind folosit de foarte mult timp, este în stare avansată de deteriorare. De asemenea, prin HCL nr. 237/23.04.2019, s-a aprobat protocolul de colaborare între Municipiul Timișoara și Institutul Fracez, Asociația Pelicula Culturală, Asociația Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Română a Filmului Independent care are scopul de a promova cultura cinematografică în rândul cetățenilor Municipiului Timișoara. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Cinematografele Timiş, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf şi Arta până în 20.12.2017 au fost administrate de R. A. D. E. F. România. Îm ultimii ani nu au fost folosite iar acest lucru a dus la degradarea lor. Având în vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinații culturale, este necesar şi oportun ca sălile şi grădinile de spectacol cinematografic să fie redate circuitului socio-cultural, locuitorilor Municipiului Timişoara, prin refuncţionalizarea lor ca şi spaţii culturale. Cinematograful „Studio” este situat în centrul istoric al orașului și este singurul cinematograf situat central cu o fațadă principală spre spațiul public, integrată în frontul stradal și care iese în evidență datorită arhitecturii sale. Reprezintă un reper important în viața culturală a orașului. Este unul dintre cinematografele de tradiție ale Timişoarei, care a fost solicitat de către comunitate să fie reabilitat și astfel redat circuitului socio-cultural, având un impact pozitiv mare asupra locuitorilor cartierului şi implicit al municipiului. Spațiile reabilitate ale cinematografului „STUDIO” se adresează atât consumatorului cât și inițiatorului sau creatorului de evenimente culturale. Datorită poziției și capacității sale, poate deveni cel mai important cinematograf al Municipiului. Prin intervențiile propuse, se urmărește crearea unui cinematograf de artă, cu 2 săli de proiecție de aproximativ 190 și 64 locuri și un cinema în aer liber pe timp de vară, cu 80 locuri, care să găzduiască un program permanent de proiecții de film, festivaluri de film premiere și alte evenimente specifice domeniului, precum și organizarea de evenimente culturale diverse, precum conferințe, cursuri, workshopuri, mini-concerte. De asemenea, se crează spații de lucru pentru profesioniștii din domeniul cinematografiei și al radioului, prin studiourile pentru montaj sunet și video precum și spații pentru expoziții permanente și temporare. Cinematograful de Artă va cuprinde:

Subsol ● Spații tehnice

Parter ● Foaierul/holul de acces cu spațiu expozițional ● Casieria/recepție/mic Shop/Security ● Bar parter cu spațiu depozitare ● Studio montaj sunet și video ● Spațiu de depozitare ● Grupuri sanitare ● Acces lift

Mezanin ● Balcon mezanin pentru acces în sălile de cinema ● Acces lift

Etaj 1 ● Sală mare de proiecție cu cabină de proiecție ● Sală mică de proiecție și evenimente conexe cinematografiei

Pod ● Spațiu de co-work ● Studio radio ● Birouri administrație ● Sală de ședințe ● Spațiu expozițional ● Spațiu depozitare și spațiu tehnic ● Kitchinetă

● Grupuri sanitare pentru HUB și terasă ● Acces lift

Terasă ● Terasă circulabilă pe acoperiș ● Cinema în aer liber (ecran, mică scenă, sistem de proeicție și sunet) ● Cafenea

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiţie „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT” şi- l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU Șef Serviciu U.I.P.I.C. Sanda Greblă

COD FO53-03, Ver.1

Atasament: fisa_tehnica,_aviz_juridic,_economic.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ NR.31/04. /4.20(9. FIŞA TEHNICĂ de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții I. Elemente de identificare a obiectivului de investiţii 1.DENUMIRE: DALI „Reabilitare imobil cinematograf Studio” 2.AMPLASAMENT: Timisoara, str.Lenau nr.2 3. BENEFICIAR: Municipiul Timișoara 4.FAZA: „DALI? 5. DOCUMENTAŢIA : NR. 279/2019 6. ELABORATOR: SC ATELIER 21 SRL IL CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale obiectivului de investiţii: a. Valoarea totala a investitiei (TVA inclus) = 17.784.639,40 lei din care CM = 10.954.368,88 lei (TVA inclus) b. Durata de realizare a lucrarilor : 20 luni c. Statutul juridic: Municipiul Timisoara - domeniul privat al Municipiului Timisoara d. Capacități (în unități fizice şi valorice): SITUAŢIE EXISTENTĂ: suprafață construită la sol: ac = 539 mp (100%) suprafață construită desfăşurată supraterană: acd = 1490 mp suprafață construită desfăşurată totală: acd = 1548 mp suprafață balcoane şi terase circulabile: 8 mp P.0.T:: 100% C.U.T.:2,76 regim de înălțime: Spania *p+letepania/pod cota +0,00 = +88,22 (la intrarea principală) funcțiune: cinematograf număr săli de cinema: 1 SITUAȚIE PROPUSĂ: suprafață teren studiat (intravilan): 539 mp (cf. C.F.) suprafață construită la sol: ac = 539 mp (100%) suprafață construită desfățurată supraterană: acd = 1782 mp suprafață construită desfăşurată totală: acd = 2017 mp suprafață utilă supraterană: au = 1484 mp suprafață utilă totală: au = 1683 mp suprafață balcoane şi terase circulabile: 479 mp P.0.T; 100% C.U.T:: 3,31 regim de înălțime: Srriartp+ letepania/pod amenajat cota +0,00 = +88,22 (la intrarea principală) funcțiune: cinematograf număr săli de cinema: 2 numărul de persoane estimat: 394 persoane, din care: - capacitatea sălilor de cinema: 190 persoane, respectiv 64 persoane - capacitate maxima terasă: 80 persoane - capacitate maxima zona de hub: 60 persoane e. Surse de finanțare: Bugetul local al Municipiului Timisoara

INI.CONSTATĂRILE COMISIEI: Documentaţia este întocmită conform HG907/2016.Referitor la situația juridică a imobilului în extrasul CF partea IILSarcini este înscris contractul de închiriere încheiat în data de 03.03.2014, pe o perioadă de 12 ani până la 03.03.2026 în favoarea lui Orăşan Dănuț. Nu există toate avizele solicitate în CU. IV.RECOMANDĂRILE COMISIEI : AVIZ CONDIȚIONAT: Serv.Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură va urmări atât completarea şi corelarea documentației cu avizele lipsă, cât şi clarificare situației juridice cu privire la contractul de închiriere inscris în CF. PRENUME, NUME FUNCȚIA PUNCT DE VEDERE SEMNATURA - DA sau NU - Zi PREŞEDINTE COMISIE: TV NICOLAE ROBU PRIMARUL MUNICIPIULUI SR / A TIMIŞOARA MEMBRI: , IOAN GANCIOV Şef Serviciu D.P.P.C.A.A. =, de LEA Observatii: IOAN ZUBAȘCU Sef Serviciu Energetic si Monitorizarea Servicii de Utilitati a Ch Observatii: ADRIAN COLOJOARĂ | Şef Serviciu Transport A ( a Observatii: — GABRIELA BORCSI | Sef Serviciu Certificări şi Autorizări | TV TI Observatii: DOINA PURDEA | Sef Birou Banca de Date Urbane | a LI Observatii: Observatii: A 1 NASTASIA POP | Şef Birou GMPE DH - "a Observatii: / VASILE OLAR | Sef Birou Drumuri Poduri si Parcaje | _>->— fr R [ RAMONA RADU Şef Serviciu Buget CM Observatii: Specialist in domeniu Observatii: AVIZEAVORABIL, / AVIZ CONDIȚIONAT / SERESPIRSE Serv.Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură va urmări completarea şi corelarea documentației cu avizele lipsă, cât şi clarificare situației juridice cu privire la contractul de închiriere inscris în CF. Dact.Dodea Carmen La

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-031392/04.12.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 06.12.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I, pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT” Constatând din examinarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.l., pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT”; Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, şi anume: Având în vedere art. 9 alin. 4 din HG nr. 907/2016 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere HCLMT nr. 634/2018 privind aprobarea funcţiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematograful Studio; Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 1468/04.12.2019 privind acceptarea ofertei de donaţie a dreptului de proprirâetate asupra proiectului al cărui titular este Societatea ATELIER 21 SRL, cu denumirea — Reabilitare imobil Cinematograf ”Studio — DALI + PT”; Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume: Conform prevederilor art. 129, alin. (2) lit. d) şi e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ”Consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local respectiv cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern”; În baza art. 129 alin. 2 lit. b), c) din O.U.G. nr. 57/2019, Consiliul Local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului şi atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; În condiţiile respectării Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare, Având în vedere Fişa Tehnică a Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Municipiului Timişoara prin care a constatat că în extrasul de CF este înscris un contract de închiriere cu termen la data de 03.03.2026 în favoarea lui Orăşan Dănuț şi faptul că nu există toate avizele solicitate în CU, motiv pentru care Avizul este condiționat de clarificarea situației juridice cu privire la contractul de închiriere înscris în CF şi completarea respectiv corelarea documentației cu avuzele lipsă; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-031392/04.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT”; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice sau financiare şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu priveşte indicatorii tehnico-economici, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica Cod FO53-13,Ver.1

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 - 31392/05.12.2019 Către, SULPIC, Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2019 — 31392/04.12.2019, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza D.A.L.I, pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT”, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice la data prezentei, deoarece reprezinta aprobarea Consiliului Local privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L., pentru obiectivul de investitie. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.