keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 559/20.12.2017 privind asumarea de catre Consiliul Local a Municipiului Timisoara a Protocolului de predare - primire a imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic din Municipiul Timisoara, incheiat intre R.A.D.E.F. „ RomaniaFilm " si Municipiul Timisoara

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 559/20.12.2017
privind asumarea de catre Consiliul Local a Municipiului Timisoara a Protocolului de predare - primire a imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic din Municipiul Timisoara, incheiat intre R.A.D.E.F. „ RomaniaFilm " si Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU, cu nr. SC2017 - 31988/19.12.2017;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-31989 /19.12.2017 al Biroului Sport- Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 31989/19.12.2017;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice din 20.12.2017- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 31989/19.12.2017;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere punctul 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008, privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.
Tinand cont de Dispozitia Sentintei Civile nr. 58/27.02.2015, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, definitiva prin Decizia Civila nr. 122/20.01.2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata in dosarul nr. 5250/30/2014, in sensul predarii-primirii imobilelor (constructii si ternuri ,salilor si gradinilor de spectacol cinematografic din Municipiul Timisoara);
Luand in considerare Protocolul de predare - primire a imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic din Municipiul Timisoara, inregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, incheiat intre R.A.D.E.F. " RomaniaFilm " si Municipiul Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit. c) si d) , alin. (6), lit a), pct.1,4,5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se asuma de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara Protocolul de predare - primire, inregistrat cu nr. SC2017 - 30832/08.12.2017, incheiat intre R.A.D.E.F. " RomaniaFilm" si Municipiul Timisoara, care are ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic, situate in Municipiul Timisoara, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2: (1) Odata cu preluarea imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic, prevazute la Art.1 din Protocolul de predare-primire, se preia si personalul aferent,conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare.
(2) Predarea-preluarea personalului se va efectua in baza documentelor de personal solicitate de catre Municipiul Timisoara si puse la dispozitie de R.A.D.E.F. "RomaniaFilm", cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Procesul verbal de predare-primire a personalului -anexa la Protocol , va fi supus asumarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.3: Procesele verbale de predare-primire a imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic-anexe la Protocol, care contin indicatori tehnici si economici, se vor incheia pentru fiecare imobil in parte, urmand a fi supuse asumarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Sport-Cultura, Directia Economica si Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Biroului Sport-Cultura;
- Serviciului Resurse Umane;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- R.A.D.E.F. " RomaniaFilm";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Protocol_predare_-primire_RADEF-Mun_TM.pdf

ANGU- REA LA Hol pc. _ ROMÂNIA ROMÂNIA BUCUREŞTI JUDEŢUL TIMIŞ R.ADE.F. “ RomâniaFilm” MUNICIPIUL TIMIȘOARA Nr.1/605%/05.(2.2017 SC 2017.:30822/ 08 :12.:2017 PROTOCOL.DE PREDARE — PRIMIRE ÎNCHEIAT AZI :38.|2 2017 Prezentul protocol se încheie în baza: 1. Art.ll din Legea nr. 303/2008, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. 2. Dispozițiilor Sentinței Civile nr. 58/27.02.20135, pronunțată de Curtea de Apel Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 122/20.01.2017 a Înaltei Curți de Casație şi Justiţie, pronunțată în dosarul nr. 5250/30/2014, în sensul predării sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara; 3. Dispoziției Primarului Municipiului Timişoara nr. 634/17.05.2017, privind constituirea. Comisiei de preluare a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, situate în Municipiul Timişoara. Protocolul se încheie între : 1. R.A.D. E. F. , Româniafilm ” cu sediul în Bucureşti, Bd. Gheorghe Magheru, nr. 12-14 sector l, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10995/1991 CUI 2351458, Cod IBAN RO93RNCB0072018757110001, deschis la BCR Filiala Sector 1,Bucureşti, tel./fax 021.310.50.36, reprezentată prin Adrian MIRONESCU — Director General al R. A. D. E. F. „Româniafilm”, în calitate de PREDATOR şi 2. MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, reprezentat prin Primar Nicolae ROBU, în calitate de PRIMITOR. Art. 1. (1) Prezentul protocol are ca obiect punerea în aplicare a dispozitivului Sentinței civile nr. 58/27.02.2015 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, definitiva prin Decizia Civila nr. 122/20.01.2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntate in Dosarul nr. 5250/30/2014. (2) Obiectul prezentului protocol îl constituie predarea — primirea imobilelor (construcţii şi terenuri) ale sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, situate în Municipiul Timişoara, respectiv; A. Cinematograf ARTA, situat în Str. Vacarescu nr. 18 Gradina de vara ARTA — situată în Str.Vacarescu nr. 18 Cinematograf DACIA, situat în Str. Burebista, nr.7 Cinematograf TIMIŞ, situat în Piața Victoriei, nr.7 Cinematograf FREIDORF, situat în Str. N. Andreescu, nr. 97 Cinematograf UNIREA, situat în Str. Mureş, nr. 3 Cinematograf VICTORIA, situat în Str. C.Porumbescu nr. 2-Pţa N.Bălcescu nr.7-8 Cinematograf FRATELIA, situat în Str. Izlaz nr. 40 TONMIOP

Art. 2. (1) Imobilele preluate de catre Municipiul Timisoara vor fi trecute din domeniul privat al statului, administrate de R. A.D. E. F. „Româniafilm”, în domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) Bunurile imobile vor fi inventariate de catre Comisia numita prin Dispozitia Primarului nr. 634/17.05.2017, in baza proceselor-verbale de predare-primire a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara şi a fiselor tehnice (anexe la procesele-verbale de predare-primire), inaintate de RADEF. „Româniafilm”, care vor fi parte integrantă a prezentului Protocol. Art. 3. (1) Bunurile mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar), înscrise în inventarul fiecărui cinematograf sau grădină de spectacol cinematografic, incepand cu data semnării prezentului protocol, trec în proprietatea privată a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) Bunurile mobile vor fi inventariate de catre Comisia numita prin Dispozitia Primarului nr. 634/2017, in baza fiselor tehnice inaintate de R.A.D.E.F. „Româniafilm” pentru fiecare locaţie în parte si vor fi parte integrantă a Protocolului de predare-primire; Art. 4. În conformitate cu prevederile Art. II. Punctele 1-4 ale Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 303/2008, salile si gradinile de spectacol cinematografic prevazute la art. 1, sunt preluate împreună cu activul şi pasivul aferent, precum şi cu personalul aferent, în baza documentelor de personal care vor fi predate de către RADE.F, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 5. (1) În termen de 10 zile de la data încheierii prezentului protocol, părţile semnatare vor încheia procese-verbale de predare-primire pentru fiecare obiectiv, parte integrantă a acestui protocol, în care vor fi înscrise bunurile mobile şi imobile, cu activele şi pasivele aferente. (2) Semnarea proceselor-verbale de predare-primire se va face, din partea R.A.D.E.F. „Româniafilm”, de persoana/persoanele desemnate prin Decizie a Directorului General al regiei, care se va/vor deplasa în teren, alături de Comisia numita prin Dispozitia Primarului nr. 634/2017, pentru a identifica şi constata starea de fapt a tuturor bunurilor imobile și mobile, a realiza inventarierea efectivă a acestora şi pentru a preda documentele justificative (fişe tehnice, fişe mijloace fixe, liste obiecte de inventar, contracte utilităţi/alte contracte, documente de personal, ultima balanţă de verificare, situație activ și pasiv). Art. 6. (1) În termen de 5 zile de la încheierea prezentului protocol, R.A.D.E.F. „Româniafilm” va transmite înştiinţări cu privire la identitatea noului locator către titularii drepturilor de locaţiune asupra cinematografelor FREIDORF, UNIREA, VICTORIA, TIMIŞ şi va solicita acestora să comunice o zi convenabilă pentru inspectarea şi verificarea de către locator a spaţiilor închiriate. (2) În cazul în care există contracte de închiriere pentru a căror încetare este necesară notificarea chiriașului cu 30 de zile înainte de expirarea acestora, iar acest termen intervine înaintea prezentului protocol, R.A.D.E.F. „Româniafilm” se obligă să notifice chiriaşul cu privire la încetarea contractului şi neprelungirea aceastuia. Art. 7. Prezentul protocol are ca anexe inclusiv procesele verbale de predare primire a documentelor aferente dreptului de proprietate asupra cinematografelor şi grădinilor de spectacol cinematograf, menţionate în sentinţa civilă nr. 58/27.02.2015 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara, a personalului precum şi a activelor şi pasivelor existente. Art. 8. Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art. 2 şi 3 de mai sus va deveni efectivă la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin care se aprobă 2

prezentul protocol şi anexele sale. Art.9. Calendarul programului de predare - primire va fi stabilit de comun acord de cele două părţi, dar care trebuie să se finalizeze la data de 01.01.2018. Art.10. Protocolul a fost închiat astazi % .2017, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. R. A. D. E. F. „ Româniafilm ” MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTOR GENERAL PRIMAR ; 7 CO fa d VICEPRI A n DAN D ŞEF SERV. RESURSE UMANE ŞEF SERV. JURIDIC i d . RODICA LIAN CARR ŞU. N ŞEF BIR.SPORT CULTURĂ (lost ÎI ur ROMÂNIA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROU SPORT- CULTURĂ SC2017-31989/19.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind asumarea de către Consiliul Local a Municipiului Timisoara a Protocolului de predare – primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” şi Municipiul Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2017- 31988/19.12.2017 a Primarului Municipiului

Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind asumarea Protocolului de Predare – Primire care are ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic, situate in Municipiul Timisoara, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” şi Municipiul Timişoara;

În prezent, imobilele cu destinaţia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara se află în domeniul privat al statului român , în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „ RomâniaFilm ” Bucureşti., cu activele, pasivele şi personalul aferent. În conformitate cu:

1. Punctul 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

2. Dispoziţiile Sentinţei Civile nr. 58/27.02.2015, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 122/20.01.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, păronunţată în dosarul nr. 5250/30/2014, în sensul predării sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara,

lista imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic care trebuie preluate de Municipiul Timişoara, cuprinde:

A. Cinematograf ARTA, situat în str.Văcărescu nr. 18; B. Gradina de vara ARTA – situată în str.Văcărescu nr. 18; C. Cinematograf DACIA, situat în str. Burebista, nr.7; D. Cinematograf TIMIŞ, situat în Piaţa Victoriei, nr.7; E. Cinematograf FREIDORF, situat în str. N. Andreescu, nr. 97; F. Cinematograf UNIREA, situat în str. Mureş, nr. 3; G. Cinematograf VICTORIA, situat în str. C. Porumbescu, nr. 2 – Pţa N. Bălcescu, nr. 7-8; H. Cinematograf FRATELIA, situat în str. Izlaz nr. 40.

Pentru realizarea procesului de predare-primire a imobilelor mentionate, prin Dispoziţia

Primarului Municipiului Timişoara nr. 634/17.05.2017, s-a constituit Comisia de preluare a imobilelor. Prin Decizia nr.65/07.12.2017 a fost desemnata Comisia de predare-preluare a imobilelor din partea R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ”.

Intre R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” şi Municipiul Timişoara a fost încheiat Protocolul de predare – primire a imobilelor cu destinaţia de cinematografe situate în Municipiul Timişoara, inregistrat cu nr. SC 2017 – 30832/08.12.2017, care cuprinde conditiile generale de predare-primire, din care evidentiem:

2

- imobilele preluate de catre Municipiul Timisoara vor fi trecute din domeniul privat al statului, administrate de R. A. D. E. F. „Româniafilm”, în domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, ulterior asumării protocolului de către Consiliul Local. - bunurile mobile (mijloace fixe şi obiecte de inventar), înscrise în inventarul fiecărui cinematograf sau grădină de spectacol cinematografic, vor trece în proprietatea privată a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. - personalul aferent acestor cinematografe va fi preluat de către Municipiul Timişoara odată cu preluarea acestora.

In perioada 11-14.12.2017 cele doua comisii desemnate de cele doua parti au efectuat identificarea in teren a imobilelor efectuand si inventarierea faptica a acestora. Au fost intocmite fise tehnice, liste de inventar, ca parti ale proceselor verbale de predare-primire pentru fiecare imobil in parte.Avand in vedere ca Procesele verbale ale imobilelor contin indicatori tehnici si economici, cu privire la activul, pasivul, personalul aferent care trebuie sa fie preluate de catre Municipiul Timisoara, in lipsa documentelor economice si de personal justificative, nu s-au putut semna procesele verbale de catre Comisia Municipiului Timisoara.

In urma analizei documentelor puse la dispozitie de RADEF comisia consultand compartimentele de specialitate din Primarie a stabilit ca va solicita catre RADEF sa puna la dispozitie documente economice si de personal certificate, respectiv: balanta de verificare aferenta imobilelor, listele de inventar si fisele mijloacelor fixe, situatii detaliate a furnizorilor, documente de personal, in baza carora se vor stabili valorile activului si pasivului cat si personalul preluat.

Prin preluarea acestor cinematografe se doreşte în primul rând reabilitarea lor în vederea asigurării funcţionalităţii acestor spaţii, conform prevederilor legale în vigoare şi includerii acestora în cadrul agendei sociale şi culturale a Municipiului Timişoara, prin asigurarea şi desfăşurarea de activităţi socio-culturale corespunzătoare, la un nivel ridicat de calitate, care să satisfacă nevoile comunităţii locale, care in parte au fost incluse in Programul TM 2021-Timisoara Capitala Europeana a Culturii .

Avand in vedere cel prezentate propunem proiectul de hotarare privind asumarea de către Consiliul Local a Municipiului Timisoara a Protocolului de predare – primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara,încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm”şi Municipiul Timişoara, care va cuprinde: 1. Se asuma de către Consiliul Local al Municipiului Timisoara Protocolul de predare – primire,

inregistrat cu nr. SC 2017 – 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm” şi Municipiul

Timişoara, care are ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol

cinematografic, situate in Municipiul Timisoara, conform Anexei nr.1 la hotarare;

2.(1) Odata cu preluarea imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic,

prevazute la Art.1 din Protocolul de predare-primire, se preia si personalul aferent, conform Anexei

nr.2 la prezenta hotarare;

(2) Predarea-preluarea personalului se va efectua in baza documentelor de personal solicitate de catre

Municipiul Timisoara si puse la dispozitie de R.A.D.E.F. „RomâniaFilm”, cu respectarea prevederilor

Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Procesul verbal de predare-

3

primire a personalului –anexa la Protocol, va fi supus asumarii de catre Consiliul Local al Municipiului

Timisoara.

3. Procesele verbale de predare-primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol

cinematografic-anexe la Protocol, care contin indicatori tehnici si economici, se vor incheia pentru

fiecare imobil in parte, urmand a fi supuse asumarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Drept pentru care inaintam plenului Consiliului Local proiectul de hotarare cu anexele aferente.

PT. ŞEF BIROU SPORT - CULTURĂ, CONSILIER, MIHAI COSTA DANIEL CORAŞ Cod FO53-01, Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2017 – 31988/19.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind asumarea de către Consiliul Local a Municipiului Timisoara a Protocolului de predare – primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” şi Municipiul Timişoara

Având în vedere punctul 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008, privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. Ţinând cont de Dispoziţia Sentinţei Civile nr. 58/27.02.2015, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, definitivă prin Decizia Civilă nr. 122/20.01.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosarul nr. 5250/30/2014, în sensul predării-primirii imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara; Luând în considerare Protocolul de predare - primire a imobilelor săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, inregistrat cu nr. SC 2017 – 30832/08.12.2017, încheiat între R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” şi Municipiul Timişoara, prin care în conformitate cu prevederile legale menţionate în aliniatele precedente, Municipiul Timişoara preia imobilele, activul, pasivul şi personalul aferent cinematografelor deţinute de R.A.D.E.F. „ RomâniaFilm ” în Municipiul Timişoara, este necesară asumarea în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a Protocolului de predare-primire.. În conformitate cu prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și modificată, propunem asumarea prin Hotărâre de Consiliu Local a Protocolului de predare –primire a imobilelor cu destinatia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, care va fi anexa la hotararea de consiliu local.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Pt.ŞEF BIROU SPORT- CULTURĂ, MIHAI COSTA

Cod FO53-03, Ver.1

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa nr.2 la HCLMT nr.__________

Tabel nominal cu salariaţii Cinematografului Timiş din Municipiul Timişoara transferaţi de la R.A.D.E.F. România Film la Primăria Municipiului Timişoara:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele angajatului

Funcţia

1 KOKAI CSILLA Casier

2 POPOVICI AURICA Casier

3 KOSZO IOAN Operator procesare text şi imagine categoria a II-a