keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 237/23.04.2019 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociaţia Pelicula Culturală, Asociaţia Marele Ecran, Asociaţia DocuMentor, Asociaţia Româna a Filmului Independent

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 237/23.04.2019
privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociaţia Pelicula Culturală, Asociaţia Marele Ecran, Asociaţia DocuMentor, Asociaţia Româna a Filmului Independent


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2019 - 9846/18.04.2019 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr.SC2019 - 9846/18.04.2019 al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca şi Capitală Europeană a Culturii;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.04.2019, Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba incheierea Protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociaţia Pelicula Culturală, Asociaţia Marele Ecran, Asociaţia DocuMentor, Asociaţia Româna a Filmului Independent conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze Protocolul prevazut la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca şi Capitală Europeană a Culturii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca şi Capitală
Europeană a Culturii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului Control şi Antifraudă al Primarului;
- Institutului Francez;
- Asociaţiei Pelicula Culturală;
- Asociaţiei Marele Ecran;
- Asociaţiei DocuMentor;
- Asociaţiei Româna a Filmului Independent;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA

____________________________________________________________________________________

 

 

RAPORTUL DE SPECIALITATE privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociația Pelicula Culturală, Asociația

Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent

Prin decizia civila nr. 72/29.03.2016 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 6776/325/2016, Constată nulitatea absolută a contractului de dare în plată autentificat sub nr. 3945/14.12.2012 de BNP Maria Magdalena Ţerovan privind imobilul situat în Timişoara, str. Lenau, nr. 2, înscris în CF nr. 411239 (CF vechi 147437) Timişoara, nr. top 204, reprezentând Cinematograf Studio (fost Thalia). Dispune restabilirea situaţiei anterioară de Carte funciară.

În 2012 în judeţul Timiş apar 1.551 de locuri în cinematografe. O

comparaţie relevantă cu judeţul Arad arată că în acest judeţ, în acelaşi an (2012) se înregistrau 4.042 de locuri, în condiţiile în care populaţia era (aproximativ) de 159.000 în Arad şi de 319.000 în Timişoara. Chiar şi în statisticile INS, situaţia arată că în Timiş există 1 loc în cinematografe la 205 de oameni, în timp ce în judeţul Arad situaţia este de 1 loc la 39 de oameni.

Prin HCLMT nr. 307 din 15.06.2018 au fost asumate de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara Procesele Verbale de predare – primire a imobilelor săli şi grădini de spectacol cinematografic, încheiate între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A.D.E.F. Pana in present ele nu au fost valorificate, cautandu-se solutii cu privire la punerea in valoare a spatiilor, cu exceptia fostului Cinematograf Studio pentru care Consiliul Local a aprobat prin Hotararea nr. 634/2018 functiunea de Cinematograf dedicat Filmului European, Românesc si Filmului de Artă și Independent.

2“21 DIC a Cuturii

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA

____________________________________________________________________________________

Avand in vedere disponibilitatea asociatiilor cu experienta in domeniul

culturii cinematografice, se propune Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociația Pelicula Culturală, Asociația Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

Sef Serviciu U.I.P.A.C.E.C Sanda Grebla

Consilier, Andreea Patroi

2“21 DIC a Cuturii

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA

____________________________________________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul

Timisoara si Institutul Francez, Asociația Pelicula Culturală, Asociația Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent

In urma discutiilor purtate cu reprezentanti ai culturii cinematografice acestia si-au exprimat disponibilitatea pentru a venii in sprijinul autoritatii publice cu experienta in domeniu pentru promovarea acestui gen de cultura. In acest scop s-au creat premizele incheierii unui protocol in Municipiul Timisoara, pe de o parte si asociatii fara scop lucrative in interesul comun de a creste interesul cetatenilor pentru cultura cinematografica romaneasca, europeana si nu numai.

Strategia Culturală a Municipiului Timişoara prevede ca obiectiv:

Valorificarea cinematografelor în scop cultural. Domeniul filmului în Timişoara impune crearea de noi spaţii pentru distribuţii de filme şi evenimente dedicate, care altfel nu îşi găsesc locul într-un cinema de tip mall, profilurile şi misiunea fiind diferite şi susţinând industria cinematografică în maniere distincte. Clădirile cinematografelor care nu mai sunt în prezent în funcţiune au nevoie de renovare şi de o relansare culturală, eventual ca instituţii cu profil creativ mixt, care să le asigure parţial sustenabilitatea financiară.

Proiectul de candidatură pentru Titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, devenit după acordarea acestui titlu, contractul de facto în implementare, între municipiul Timişoara şi Comisia Europeană, prevede la capitolul 4.2.4 – Capacitatea de implementare – Intervenţii în infrastructură – Conversia fostelor săli de cinematografe (9 foste săli de cinematografe – studiouri de teatru, cinematografe, galerii de artă etc.). Desemenea în cadrul proiectului se menţionează fostele săli de cinematograf, ca spaţii neutilizate, a căror reabilitare şi punere în funcţiune se consideră a fi o urgenţă.

În contextul Rezolutiei Consiliului European din 16 noiembrie 2007 privind o agendă europeană pentru cultură (2007/C 287/01) , implicarea sectorului neguvernamental, cu rol consultativ, în managementul artistic şi cultural al noii structuri a cinematografului este în concordanţă cu practicile şi

2“21 DIC a Cuturii

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA

____________________________________________________________________________________

politicile culturale europene. Ţinând cont de cele enumerate mai sus, apreciem ca fiind oportună

promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea și semnarea Protocolului de colaborare privind promovarea culturii cinematografice în rândul cetățenilor municipiului Timișoara. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2“21 DIC a Cuturii

Atasament: Protocol_colaborare.pdf

1

Protocol de colaborare

Încheiat între: 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bd.C.D.Loga, Nr. 1, Județul Timiș, reprezentată legal prin Primar – Dl. Nicolae Robu, denumită în continuare „Municipiul Timișoara”, 2.INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dacia Nr. 77, Sector 2, având Număr de Înregistrare Fiscală 9000000032838, reprezentat legal prin Dna. Hélène Roos, având funcţia de Director, denumit în continuare „Institutul Francez”, 3.INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA – antena TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D.Loga, nr. 46, 300020 având Număr de Înregistrare Fiscală 4605579, reprezentat legal prin Dl. Cyrille Fierobe, având funcţia de director delegat, denumit în continuare „Institutul Francez din Timișoara”, 4. ASOCIAȚIA PELICULA CULTURALĂ,cu sediul în Timișoara, Bvd. Take Ionescu, Nr. 10- 16, sc. A, ap. 20, Județul Timiș, având Număr de Înregistrare Fiscală 33160105, reprezentată legal prin Dna. Elisabeta Varga-Piątek, având funcţia de președinte, denumit în continuare „Asociația Pelicula Culturală”, 5.ASOCIAȚIA MARELE ECRAN,cu sediul în Timișoara, Bvd. Soarelui, nr 44, ap. 4, Localitatea Giroc, Județul Timiș, având Număr de Înregistrare Fiscală 29132875, reprezentată legal prin Dl. Lucian Mircu, având funcţia de președinte, denumit în continuare „Asociatia Marele Ecran”, 6. ASOCIAȚIA DOCUMENTOR,cu sediul în Timișoara, Str. Aleea Viilor, B36, Sc.A, ap.8, Județul Timiș, având Număr de Înregistrare Fiscală 21955370, reprezentată legal prin Dl. Florin Iepan, având funcţia de președinte, denumit în continuare „Asociatia Documentor”, 7. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A FILMULUI INDEPENDENT (TIMISHORT) cu sediul în Timișoara, Str. Albinelor, Nr. 6, Județul Timiș, având Număr de Înregistrare Fiscală 24357974, reprezentată legal prin Dna. Cristina Docea, având funcţia de președinte, denumit în continuare „Asociația Română a Filmului Independent ”, denumite, în mod colectiv, „Părţile” și, în mod individual, „Partea”, Preambul Având în vedere:

- Mai multe întâlniri între reprezentanți ai Primăriei Municipiului Timișoara, Institutului Francez, Asociației Pelicula Culturală, Asociației Marele Ecran, Asociației

2

DocuMentor, Asociației Române a Filmului Independent pe tema înființării unui cinematograf de Artă în Timișoara, cu scopul promovării cinematografiei de calitate;

- Hotărârea Consiliului Local adoptată în noiembrie 2018 prin care se aprobă funcțiunea de Cinematograf dedicat filmului European, Românesc, și filmului de Artă și Independent pentru imobilul – Cinematograful Studio, str. Nicolaus Lenau, nr.2,Timișoara, Județul Timiș;

- Derularea în perioada 28 noiembrie 2018 – 14 iulie 2019 a sezonului România - Franța, care are ca vocație reînnoirea imaginii și percepției pe care cele două țări le au una față de cealaltă și întărirea legăturilor economice, științifice și culturale, ce le leagă în mod istoric;

părţile au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare. Art. 1.Scopul: Promovarea culturii cinematografice în rândul cetățenilor Municipiului Timișoara. Art. 2.Locația: Acțiunile de colaborare privind promovarea culturii cinematografice se vor derula în:

● Viitorul Cinematograf de Artă, care se va reamenaja în incinta fostului Cinematograf Studio, conform 634/28.11.2019. Acest spațiu va deveni un loc de promovare a educației prin film (film european, românesc, de autor), un loc care să reunească iubitorii de cinema dar și producători, cameramani, fotografi, sunetiști, scenografi , un loc a cărei activitate permanentă să conducă la dezvoltarea unei adevărate comunități a cinefililor din Timișoara și zonei limitrofe.

● Celelalte 7 cinematografe (Timiș, Arta, Victoria, Dacia, Freidorf, Unirea și Fratelia) care au intrat în patrimoniul Municipiului Timișoara și vor fi redate circuitului cultural al orașului, cuprinzând inclusiv o componentă cinematografică (proiecții de filme și evenimente conexe).

● Precum și alte locații din oraș. Art. 3.Rezultatele protocolului:

● Crearea unui grup de lucru care va pune la dispoziție, în mod benevol, expertiza sa pentru consultări în probleme de gestionare a unui cinematograf de artă independent, promovare, acțiuni de marketing și programare filme, conform modelului Europa Cinemas, șamdp.

● Oferire de consultanță pro bono pentru refuncționalizarea fostelor cinematografe recuperate de Primăria Municipiului Timișoara, în ce privește componenta de cinematografie

● În scopul îndeplinirii prezentului protocol părțile pot apela la ajutorul/serviciile altor persoane fizice și juridice fără ca acest lucru să afecteze în mod patrimonial și financiar ceilalți parteneri și cu respectarea legislației în vigoare. De exemplu,

3

Institutul Francez România-Timișoara, în nume propriu, va pune la dispoziție expertiza sa în gestionarea unui cinematograf de artă independent și va face apel la sprijinul unui coordonator de proiect selectat din rândul operatorilor locali de cinema.

Art. 4.Termene: Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 3 ani, începând de la data semnării tuturor părților, cu posibilitatea de prelungire. Prezentul protocol nu implică consecințe financiare pentru părți. Art. 5.Buna credință: Părțile vor colabora cu bună credință în scopul realizării Obiectului acestuia, așa cum este descris la Art. 1 de mai sus. Art. 6. Prevederi finale: Semnatarii prezentului Protocol de colaborare declară că fiecare dintre ei are dreptul şi deplina capacitate legală de a încheia Protocolul de colaborare în mod valabil pentru sine şi în numele persoanei juridice/entității pe care o reprezintă şi de a angaja în mod legal respectiva persoana juridică/entitate, fără restricţii în acest scop. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. Prezentul Protocol nu incumbă obligații financiare sau de altă natură pentru niciuna dintre parți, nu produce efecte juridice fiind rezultatul acordului de voință prin subscriere benevolă. Prezentul Protocol de colaborare va intra în vigoare la data semnării de către reprezentanții legali/autorizați ai tuturor celor 7 Părți. Prezentul Protocol se va încheia, în 7 (șapte) exemplare originale, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare Parte. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, prin Primar, Dl. Nicolae Robu Semnătura: .................................. , Data: ...................... INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA, prin Director , Dl. Hélène Roos

4

Semnătura: .................................. , Data: ...................... INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA – antena TIMISOARA prin Director delegat, Dl. Cyrille Fierobe, Semnătura: .................................. , Data: ...................... ASOCIAȚIA PELICULA CULTURALĂ, prin Vicepreședinte, Dna Nicoleta Ciocov Semnătura: .................................. , Data: ...................... ASOCIAȚIA MARELE ECRAN, prin Președinte, Dl. Lucian Mircu Semnătura: .................................. , Data: ...................... ASOCIAȚIA DOCUMENTOR, prin Președinte, Dl. Florin Iepan Semnătura: .................................. , Data: ...................... ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A FILMULUI INDEPENDENT prin Președinte, Dna. Cristina Docea Semnătura: .................................. , Data: ......................

Atasament: AVIZ_PROTOCOL.pdf

ROMANIA                                                    Anexă la raportul de specialitate nr. SC2019-  JUDETUL TIMIS  MUNICIPIUL TIMISOARA   SERVICIUL JURIDIC   18.04.2019 

AVIZ

La raportul de specialitate privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociația Pelicula Culturală, Asociația Marele

Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent

Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociația Pelicula Culturală, Asociația Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent;

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume: - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare; - Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016, oraşul Timişoara a fost nominalizat Capitala

Europeana a Culturii în anul 2021; - Ordonanţa de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile

administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile şi completările ulterioare; - Având în vedere HCLMT nr. 634/2018 privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului

European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematograful Studio; - art. 36 alin. (2) lit. e), alin.6 lit.a, pct.4, alin.7 lit.c) și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind

administraţia publică locală; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative; În condițiile în care cheltuielile stabilite în sarcina Municipiului Timișoara se vor efectua cu respectarea

prevederilor Legii nr. 273/2006 și a O.G. nr. 80/2001, se avizează favorabil raportul de specialitate privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociația Pelicula Culturală, Asociația Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Timisoara si Institutul Francez, Asociația Pelicula Culturală, Asociația Marele Ecran, Asociația DocuMentor, Asociația Româna a Filmului Independent;

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnico-organizatorice, economice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC,

Alin Stoica

Cod FO53-13,Ver.1