keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 528/25.10.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/2019 „DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu) Nr. 2, jud. Timis"

25.10.2019

Hotararea Consiliului Local 528/25.10.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/2019 „DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu) Nr. 2, jud. Timis"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2019 - 25068/04.10.2019 - privind oportunitatea Proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
      Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 - 25068/04.10.2019 al Biroului   Constructii - Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
      Avand in vedere Avizul Serviciuiui Juridic din data de 04.10.2019 -  Anexa la  Raportul de specialitate nr SC 2019 - 25068/04.10.2019;
      Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
      Avand in vedere Programul de Dezvoltare 2019, investitii, cap 66.02.06 Spitale;
      Avand in vedere prevederile Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 222/2019 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii  "DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu) Nr. 2, jud. Timis" ;
      În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b)  şi alin. (4), lit. d)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba inlocuirea Anexei  1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 222/2019, cu Anexa 1  din prezenta hotarare,  care cuprinde devizul general actualizat conform avizului de Securitate la incendiu Nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019

Art. 2: Celelalte articole din Hotararea Consiliului Local nr. 222/2019  rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Biroul Construcţii - Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
           - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
           - Primarului Municipiului Timişoara;
           - Serviciului Juridic;
           - Direcţiei Urbanism;
           - Direcţiei Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
           - Direcţiei Economice;
           - Direcţiei de Mediu;
           - Direcţiei Dezvoltare;
           - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse  I Est;
           - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
           - Biroului Constructii Instalatii;
           - Direcţiei Comunicare-Relationare;
           - Biroului Audit;
           - Biroului Managementul Calităţii;
           - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
           - Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR / DATA___________________________

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / .2019

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI FAZA „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis" Elemente de identificare a obiectivului de investii

1.DENUMIRE: „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis"

2.AMPLASAMENT: Timişoara, Piata Regina Maria, nr. 2, Mun. Timişoara, judeţul Timiş 3.BENEFICIAR: Municipiul Timişoara, bv. C.D. Loga, nr. 1, Timişoara 4. FAZA: DALI+PT 5. DOCUMENTAŢIA NR: 47-182/2019 6. ELABORATOR: S.C. GRAPHIC SPACE SRL. TIMIŞOARA

II. CARACTERISTICILE PRINCIPALE:

Lucrarile sunt necesare pentru respectarea cerintelor de autorizare si functionare a unitatii, optimizarea spatiilor, precum si exploatarea in conditii de siguranta a imobilului, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţionale, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă

Interventia propusa implica lucrari de reabilitare si lucrari noi, de extindere, lucrari de investii. Pentru realizarea lucrarilor obiectivului de investitii „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis", Comisia Tehnico Economica a Municipiului Timişoara a emis avizul nr.7 din 11.04.2019 prin care aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei stabiliti prin documentatia nr. 47-182/2019 intocmita in baza contractului de prestari servicii nr. 47 din 01.02.2019 incheiat cu S.C. GRAPHIC SPACE SRL. TIMIŞOARA. aprobat prin HCL 222/2019, conform avizului de Securitate la incendiu Nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 a fost intocmit un nou deviz general conform cerintelor din scenariul sus mentionat

In consecinta prin Reactualizarea Devizului general valoarea totala a investitiei este de : 6.032.243,53 lei inclusiv TVA din care valoarea totala a investitiei C+M: 3.352.861,44 lei inclusiv TVA Durata de realizare a investitiei: 16 luni. Anexam Devizul general Intocmit de SC GRAPHIC SPACE S.R.L. Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin PASCU Mihai ZARVA Redactat Z.M.

IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR / DATA______________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 222 din 23.04.2019 faza - „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu,

din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis" Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC - / .2019, a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiţii „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis" prin care se propune actualizarea devizului general In fapt, ca urmnare a primirii avizului de Securitate la incendiu Nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 pentru scenariul de Securitate la Incendiu de pe amplasamentul Spitalului Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis, format din cele doua compartimente: Compartiment de incendiu 1, format din corpurile Cl - Pediatrie (la care se adauga pasarela propusa), C2 - Oncohematologie, C3 - Bloc alimentar si Spalatorie, C4 - Corp de legatura, C6 - Rezervor de apa pentru incendiu si Casa Pompelor, C7 - Depozit de Carburanti si C8 - Punct Trafo; Compartiment de incendiu 2, format din corpurile C10 - aflat in executie si C9 - Casa Poarta si Farmacie; s-a putut trece la definitivarea proiectului tehnic (PTh+DTAC) prin implementarea masurilor impuse prin Scenariul de Securitate la Incendiu aprobat. Tinand cont ca SpitaluI Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu din Timisoara nu detinea o autorizatie de functionare ISU in conformitate cu legislatia in vigoare, nu se puteau realiza investitii punctuale pe anumite zone sau pe anumite cladiri dintr-un compartirnent de incendiu pana cand nu exista aprobat un Scenariul de Securitate la Incendiu pe acest compartiment de incendiu. In consecinta a celor enumerate mai sus au rezultat urmatoarele masuri: -Masuri compensatorii de constructii si arhitectura, prin realizarea unui ecran antifoc intre cele doua compartimente de incendiu, masuri de etansare la foc a unori goluri si dispunerea unor usi antifoc, masuri de fob sire a unor finisaje adecvate (ghene rezistente la foc, material ignifugate, etc); -Masuri cu privire la instalatiile de stingere si limitare a incendiului (inel de incendiu interior si exterior cu legare de celalalte cladiri din cadrul celor doua compartimente de incendiu); -Masuri de detectie si alarmare incendiu suplimentare fata de cele gandite in faza DALI. Toate aceste cerinte suplimentare impuse de Scenariul de Securitate la Incendiu de pe intreg ansamblu al Spitalului Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu din Timisoara, au condus la costuri suplimentare. Anexam Devizul General la faza PT care depaseste valoarea prevazuta in faza DALI, conform documentelor atasate (deviz general faza DALI, respectiv deviz general faza PT) elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului SC GRAPHIC SPACE SRL Conform contract Nr 47/01.02.2019 Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie a fost elaborată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. .

IT TTX LOST IT IT TI

In consecinta propunem reactualizarea devizului general cu, 6.032.243,53 lei inclusiv TVA din care valoarea totala a investitiei C+M: 3.352.861,44 lei inclusiv TVA Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizarii devizului general, pentru proiectul „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis" îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. PRIMAR

Nicolae ROBU

Administrator Public Robert KRISTOF

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR / DATA______________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL 222 din 23.04.2019 privind aprobarea indicatorilor faza - „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina

Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis"

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC - / .2019, a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiţii „DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria(Dr Iosif Nemoianu) Nr.2, jud. Timis”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) şi a descrierii sumare a investiţiei propuse prin proiect (Anexa 2). Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie a fost elaborată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică conform proiect nr. 47-182 / 2019 „DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria(Dr Iosif Nemoianu) Nr.2, jud. Timis” elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului S.C. ”Graphic Space” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 12/30.01.2019. În concluzie, prin Proiectul nr. 47-182/2019 - „DALI +PT reparaţii capitale corp cantină la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru copii Louis Ţurcanu, din Timisoara Piaţa Regina Maria(Dr Iosif Nemoianu) Nr.2, jud. Timis” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 4.745,57976 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 2.756,80331 mii lei (inclusiv TVA); În vederea actualizarii devizului general in conformitate cu cerintele avizului de Securitate la incendiu Nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 pentru scenariul de Securitate la Incendiu de pe amplasamentul Spitalului Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis, , format din cele doua compartimente: Compartiment de incendiu 1, format din corpurile Cl - Pediatrie (la care se adauga pasarela propusa), C2 - Oncohematologie, C3 - Bloc alimentar si Spalatorie, C4 - Corp de legatura, C6 - Rezervor de apa pentru incendiu si Casa Pompelor, C7 - Depozit de Carburanti si C8 - Punct Trafo; Compartiment de incendiu 2, format din corpurile C10 - aflat in executie si C9 - Casa Poarta si Farmacie; s-a putut trece la definitivarea proiectului tehnic (PTh+DTAC) prin implementarea masurilor impuse prin Scenariul de Securitate la Incendiu aprobat. Tinand cont ca SpitaluI Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu din Timisoara nu detinea o autorizatie de functionare ISU in conformitate cu legislatia in vigoare, nu se puteau realiza investitii punctuale pe anumite zone sau pe anumite cladiri dintr-un compartirnent de incendiu pana cand nu exista aprobat un Scenariul de Securitate la Incendiu pe acest compartiment de incendiu. In consecinta a celor enumerate mai sus au rezultat urmatoarele masuri: -Masuri compensatorii de constructii si arhitectura, prin realizarea unui ecran antifoc intre cele doua compartimente de incendiu, masuri de etansare la foc a unori goluri si dispunerea unor usi antifoc, masuri de fob sire a unor finisaje adecvate (ghene rezistente la foc, material ignifugate, etc); -Masuri cu privire la instalatiile de stingere si limitare a incendiului (inel de incendiu interior si exterior cu legare de celalalte cladiri din cadrul celor doua compartimente de incendiu); -Masuri de detectie si alarmare incendiu suplimentare fata de cele gandite in faza DALI.

IT TTX LOST IT IT TI

condiţie obligatorie pentru inceperea executiei lucrarii este necesară aprobarea devizului general actualizat. -Restul articolelor raman neschimbate. În concluzie, conform aplicarii prevederilor din scenariul de incendiu sus mentionat la faza D.A.L.I. +PT, devizul general se modifica avand urmatoarele caracteristici 6.032.243,53 lei inclusiv TVA din care valoarea totala a investitiei C+M: 3.352.861,44 lei inclusiv TVA - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma actualizarii devizului general conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico – economici – Anexa 1, pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin PASCU Mihai ZARVA