keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 499/20.12.2017
privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-31377/13.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 - 31389/13.12.2017 al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2017 - 31389/13.12.2017- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017-31389/13.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.13 din data 23.01.2015 privind aprobarea "Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16" in Municipiul Timişoara, str.Bucuresti, nr. 11;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, actualizată, şi normele de aplicare ale acesteia;
Având în vedere OMDRAPFE numărul 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală;
Având în vedere Programul Naţional de Dezvoltare Locală desfăşurat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
Având în vedere Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene înregistrată la Primăria Timişoara cu nr.CDD2017-426/04.12.2017.
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) şi e), alin. (4) lit. a) şi e) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba actualizarea valorii devizului general pentru proiectul "Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16" din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11 astfel:
Valoare totala proiect ( inclusiv TVA) = 3.857.954,61 lei
Valoare buget local ( inclusiv TVA)= 238.211,42 lei
Valoare buget de stat ( inclusiv TVA) = 3.619.743,19 lei

Art. 2: Se aprobă cofinanţarea de la Bugetul Local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin PNDL 2017-2020 pentru realizarea obiectivului "Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16" din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11, contribuţia proprie ce revine Municipiului Timişoara, prin Consiliul Local fiind în sumă de 238.211,42 lei.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timişoara se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile din Bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pe durata derulării proiectului "Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16" din Timişoara , str. Bucuresti nr.11. Sumele necesare cofinanţării vor fi cuprinse în bugetul municipiului aferent perioadei 2018-2019.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO 53-01, Ver.3

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ NR. SC2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din

Timişoara , str. Bucuresti nr. 11

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-................... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11 prin care se propune: - actualizarea valorii devizului general pentru proiectul „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11 astfel: Valoare totala proiect ( inclusiv TVA) = 3.857.954,61 lei Valoare buget local ( inclusiv TVA)= 238.211,42 lei Valoare buget de stat ( inclusiv TVA) = 3.619.743,19 lei - cofinanţarea proiectului „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11, contribuţia proprie ce revine municipiului Timişoara, prin Consiliul Local fiind în sumă de 238.211,42 lei - asigurare resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile din Bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pe durata derulării proiectului „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11. Sumele necesare cofinanţării vor fi cuprinse în bugetul municipiului aferent perioadei 2018-2019. Facem următoarele precizări:

În anul 2015 Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat proiectul „Extindere în regim P+2E Şcoala Generala nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11 şi a aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiţiei prin HCL nr. 13/23.01.2015.

Prin proiectul aprobat se propune construirea a doua corpuri suplimentare in regim P + 2E in continuarea corpului existent la Scoala Gimanaziala nr. 16 cu realizarea unui nou drum de acces in incinta scolii, cu o parcare interioara, dotarea spatiilor nou create la nivel corespunzator pentru operationalizarea acestora si construirea unei piste de atletism. Suprafata construita propusa este de 512,29 mp. Durata de realizare a investitiei este de 16 luni.

În anul 2017 Municipiul Timişoara a înscris proiectul pe lista de proiecte a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene iar prin Ordinul Ministerului MDRAPFE nr.3469/28.06.2017 a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

FO 53-01, Ver.3

Prin adresa SC2017-18723/09.10.2017 Municipiul Timişoara a depus documentaţiile proiectului la MDRAPFE.

Pentru semnarea contractului de finanţare a proiectului, Municipiul Timişoara trebuie să emită o Hotărâre de Consiuliu Local prin care se asigură sumele aferente investiţiei suportate de Bugetul Local.

În conformitate cu Normele de aplicare a OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, art.8 alin.(3), nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

În baza art.8 a fost estimată cofinanţarea necesară de la bugetul local în valoare de 238.211,42 lei, reprezentând cheltuieli cuprinse în devizul general care nu se finanţează de la bugetul de stat.

Valorea devizului general a fost actualizată cu cota TVA în vigoare la data aprobării cheltuielilor, rezultând o valoare actualizată de 3.857.954,61 lei.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul

de hotărâre privind aprobarea cofinatarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării Plenului Consiliului Local Timişoara.

Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic prin Expunerea de motive nr. .............., nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalităţii şi nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Inspector Magdalena NICOARĂ Roxana Canceal

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din

Timişoara , str. Bucuresti nr. 11

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Şcoala Gimnazială nr. 16 din Timişoara, str. Bucuresti nr. 11 se confruntă cu o creştere

a numărului de elevi de la an la an si necesita spaţii suplimentare pentru amenajarea de săli de clasă, o sala multifuncţională, grupuri sanitare, cabinete de specialitate, magazii pentru material didactic, vestiare la sala de sport.

Primăria Municipiului Timişoara doreşte să realizeze obiectivul de investiţii „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16”, în conformitate cu documentaţia tehnico- economică aprobata prin HCL nr. 13/23.01.2015.

Documentatia a fost depusa la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene pentru confinantare prin Programul National de Dezvolate Locala, in prezent fiind in evaluare.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Lucrarile propuse „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” fac parte din

categoria lucrarilor de interventie asupra unui obiectiv de investitie existent. Se propune suplimentarea spaţiilor prin extindere pe orizontală cu 2 corpuri de construcţie (Corp 2 pe latura de Vest a cladirii existente si Corp 3 pe latura de Est a cladirii existente) în regim P+2E, pe laturile de Est şi de Vest a corpului existent, dotarea acestora cu mobilier şi instalaţiile necesare funcţionării şi asigurarea funcţionării acestora.

3.Alte informaţii Valoare totala proiect ( inclusiv TVA) = 3.857.954,61 lei Valoare buget local ( inclusiv TVA)= 238.211,42 lei Valoare buget de stat ( inclusiv TVA) = 3.619.743,19 lei

4. Concluzii

Având în vedere faptul că una dintre atribuţiile Municipiului Timişoara este de a asigura infrastructura adecvată pentru desfăşurarea unui proces educaţional de calitate precum şi oportunitatea accesării de fonduri suplimentare alocate în bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, este necesară şi oportună asigurarea cofinanţării din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr. 16” din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11.

PRIMAR ŞEF SERVICIUL G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ