keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 13/23.01.2015 privind aprobarea"Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16" in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11

23.01.2015

Hotararea Consiliului Local 13/23.01.2015
privind aprobarea"Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectivul de investitii "Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16" in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 968/16.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. SC 2014-34.633/23.12.2014 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate" pentru obiectvul de investitii "Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16" in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11, intocmit de S.C. ŤEuroproiectť S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, PRIMAR, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Nicolae Robu BIROUL TEHNIC Nr.: SC 2014………….. /….12.2014

REFERAT privind aprobarea“Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii «Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16» in Municipiul Timişoara, str.

Bucuresti, nr. 11

Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2014 obiectivul de investitii „Expertiza + S.F. +P.T. + A.C. Extindere scoala P. + 2E.» in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11.

A fost finalizat “ Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale.

Comisia a avizat documentatia tehnico-economica prin Fisa Tehnica nr. SC 2014-34.633/23.12.2014 Conform “Studiului de Fezabilitate” pus la dispozitie se propune construirea a doua corpuri suplimentare in regim P. + 2E. in continuarea corpului existent cu realizarea unui nou drum de acces in incinta scolii cu o parcare interioara, dotarea spatiilor nou create la nivel corespunzator pentru operationalizarea acestora si construirea unei piste de atletism. Suprafata construita propusa este de 512,29 mp, Valoarea investitiei (TVA inclus) = 4.009,96820 mii lei respective 911,23204 mii euro din care C+M = 3.276,53880 mii lei respectiv 744,56635 mii euro, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat.

Durata de realizare a investitiei este de 16 luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior,

impreuna cu alte resurse atrase. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

(1) Aprobarea “Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate” pentru obiectivul de investitii «Extindere scoala S.(teh.)+p.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16» in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11, intocmit de S.C. «Europroiect» S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

(2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie. DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, Smaranda Haracicu Ion Cojocari

Pt. DIRECTOR DIRECTIE,

Mihai Costa Intocmit, Petru Pavan

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

COD FO 53 – 01, ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI «Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16» in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11

Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie «Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16» in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11 intocmit de S.C. «Europroiect» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 16 luni. Valoarea totala a investitiei : 4.009,96820 mii lei (inclusiv TVA) 911,23204 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 3.276,53880 mii lei (inclusiv TVA)

744,56635 mii euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: P. + 2E. Suprafata construita la sol extindere: 512,29 mp. Suprafata construita desfasurata extindere: 1536,87 mp. Capacitate: 8 sali de clasa, 13 cabinete de specialitate, 1 sala de sport cu 2 vestiare, 1 sala multifunctionala, 6 grupuri sanitare, si altele. Pt. DIRECTOR, CONSILIER, Mihai Costa Petru Pavan

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2