keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 485/31.10.2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara

31.10.2006

Hotararea Consiliului Local 485/31.10.2006
privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 20446/16.10.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare avizul Comisiei de Circulaţie a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2006;
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/30.03.2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/26.03.2002, şi a H.C.L. nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timişoara;
In conformitate cu prevederile art. 283, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal;
În conformitate cu art.38 alin.2, lit (c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone, în zona din municipiul Timişoara identificată potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumită în continuare "zonă restricţionată".

Art.2: Restricţiile menţionate la art.1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii şi prin indicatoare de orientare. Pe arterele pe care este instituită restricţia de tonaj de 3,5 t accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este interzis, cu excepţiile prevăzute la Art. 5.

Art.3: (1) Pe arterele care delimitează zona restricţionată, identificate potrivit Anexei nr. 1, se poate circula fără restricţii, cu excepţia următoarelor artere: Bd. Cetăţii (de la intersecţia cu str. Gheorghe Lazăr până la intersecţia cu Calea Bogdăneştilor) - Calea Bogdăneştilor - Calea Circumvalaţiunii - Bd. Republicii - Str. Gării - Str. G. Pop de Băseşti - Str. I. Preyer - Str. Ion Barac.
(2) Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone care tranzitează municipiul Timişoara vor circula pe arterele de circulaţie specificate în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere de orientare.

Art. 4: Restricţionarea circulaţiei autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 t în zona nominalizată la art.1 se face astfel:
a. în intervalul orar 2000 ÷ 0700 accesul şi circulaţia acestora sunt permise numai pe bază de autorizaţie;
b. în intervalul orar 0700 ÷ 2000 accesul şi circulaţia acestora sunt interzise.

Art. 5. (1) Pot circula fără restricţii orare pe întreg teritoriul municipiului Timişoara, în baza unor autorizaţii diferite de cele prevăzute la art. 4, următoarele categorii de autovehicule:
a. cele destinate lucrărilor planificate şi a intervenţiilor la drumuri, calea de rulare a tramvaielor şi la reţele de utilităţi publice (apă, canal, electrice, gaze, telefoane, termoficare);
b. cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staţionate neregulamentar;
c. cele aparţinând Companiei Naţionale Poşta Română S.A, precum şi ale agenţilor economici care fac servicii de expediţii şi curierat;
d. cele aparţinând societăţilor de salubrizare;
e. cele aparţinând societăţilor şi regiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi cele aparţinând societăţilor cu care Primăria Municipiului Timişoara deţine contracte de execuţie lucrări;
f. cele aparţinând instituţiilor publice, altele decât cele specificate la art.8;
g. cele destinate transportului pâinii şi produselor de panificaţie, produsele necesare fabricării pâinii, precum şi cele specializate (cisterne) care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare;
h. cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, precum şi cele care efectuează transporturi agabaritice, în condiţiile legii;
i. autolaboratoarele pentru măsurarea calităţii mediului;
j. cele destinate lucrărilor în construcţii, caz în care solicitarea de obţinere a autorizaţiei de acces va fi însoţită de autorizaţia de construire a beneficiarului şi de contractul prestator-beneficiar.

Art. 6. (1) Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor prevăzute la art.4 şi art.5 sunt:
Masa totală maximă autorizată a vehiculului [tone] Lei / zi

5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) 50
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) 100
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) 150
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) 200
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) 250
peste 40 t 300
(2) Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor vor fi indexate anual cu rata inflaţiei.
(3) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă se calculează prin însumarea masei autovehiculului cu masa remorcii.

Art. 7. (1) Pot circula tot anul fără restricţii orare pe întreg teritoriul municipiului Timişoara următoarele categorii de autovehicule: cele aparţinând serviciilor de ambulanţă, protecţiei civile, poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P, aflate în misiune.
(2) Autovehiculele instituţiilor mai sus-menţionate utilizate în activităţi altele decât cele de intervenţie se supun prevederilor art.4 şi art.6.

Art. 8. (1) Autorizaţiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului Timişoara prin Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei. Acestea, sunt sub formă de ecuson din hârtie - carton, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare şi se prezintă la control însoţite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Autorizaţia nu este transmisibilă.
(2) Modelele autorizaţiilor prevăzute în prezenta hotărâre sunt prezentate în Anexa nr.3., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Pentru autovehiculele specificate la art.5 lit. h) - j) pe autorizaţie va fi specificat traseul obligatoriu de parcurs.
(4) Sumele încasate prin eliberarea autorizaţiilor se fac venit la bugetul local al Municipiului Timişoara.
(5) Anual, până la data de 01.12., Primăria Municipiului Timişoara va asigura realizarea ecusoanelor pentru anul următor.

Art. 9. (1) În cazul în care agenţii constatatori observă posibilitatea depăşirii masei totale maxime autorizate a unui autovehicul, aceştia pot solicita conducătorului auto să supună autovehiculul unei operaţiuni de cântărire.
(2) Conducătorul auto este obligat să însoţească agentul constatator la punctul de cântărire şi să supună autovehiculul acestei operaţiuni.

Art. 10. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 2.500 RON următoarele fapte:
a. conducerea unui autovehicul în zonele de restricţie stabilite prin prezenta hotărâre fără a poseda autorizaţie de circulaţie, sau cu autorizaţie nevalabilă pentru intervalul orar, tonajul, traseul sau categoria respectiva;
b. conducerea unui autovehicul a cărui masă totală cântărită depăşeşte masa totală maximă autorizată;
c. refuzul conducătorului auto de a supune autovehiculul operaţiunilor de cântărire solicitate de agenţii constatatori.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către agenţii Poliţiei Rutiere, agenţii Poliţiei Comunitare precum şi de către consilierii Biroului Transport şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
(3) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat de 3 ori în interval de un an, se aplică complementar deţinătorului autovehiculului sau a utilajului sancţiunea pierderii dreptului de a circula cu acesta în zona restricţionată.
(4) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 cu modificările şi completările ulterioare privind regimul juridic al contravenţiilor, referitoare la constatarea, aplicarea sancţiunii, plata şi încasarea amenzii, precum şi la căile de atac, se aplică deopotrivă şi contravenţiilor stabilite prin prezenta hotărâre.
(5) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de contravenţie jumătate din minimul amenzii.

Art. 11. - La data punerii în aplicare a prezentei hotărâri, se revocă Art. 2 si Calculaţiile II1 - II6 prevazute in Anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2004.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.07.2007.

Art. 13. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică si Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 14. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Directiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Biroului Transport şi Siguranţa Circulaţiei;
- Biroului Relaţii Publice;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI NR. 46 16. (0 ..... Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fux:+40 256 490 635 e- primariatmOprimariatm.ro internet: www.primariatmuro REFERAT privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara Circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri precum și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone, în zona din municipiul Timişoara, se face cu preponderență în zona centrală creând o serie de probleme deosebite prin creșterea semnificativă a poluării atmosferice şi fonice şi împiedicarea circulației rutiere în special a transportului în comun de persoane. Numărul mare de autovehicule grele în deplasare sau oprite pentru operațiunile de încărcare- descărcare determină frecvent blocări de circulație, poluarea excesivă a mediului și reducerea substanțială a vitezei comerciale a mijloacelor de transport în comun. Având în vedere condițiile actuale de circulație în Municipiul Timişoara se impune pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier, precum şi pentru protejarea mediului înconjurător, locuitorilor şi a sistemului rutier restricționarea accesului şi circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone, în zona din municipiul Timişoara identificată potrivit Anexei nr.l. Ținând seama de necesitatea protejării mediului înconjurător se impune instituirea unor taxe pentru autorizarea circulaţiei pe drumurile publice a autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de S tone care tranzitează municipiul Timişoara şi care circulă pe arterele specificate în Anexa nr. 2, care vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere de orientare corespunzătoare; În aceste condiții restricționarea circulației autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 t în zona delimitată potrivit Anexei 1 se face astfel: a. în intervalul orar 20" + 07 accesul şi circulația acestora sunt permise numai pe bază de autorizație; b. în intervalul orar 07% + 20" accesul şi circulația acestora sunt interzise. Pentru asigurarea unui climat sănătos, ameliorarea calității şi protejarea mediului înconjurător, precum şi pentru asigurarea fluenței şi siguranței traficului rutier în beneficiul tuturor locuitorilor municipiului Timișoara este necesară restricționarea accesului și a circulației vehiculelor grele în zona delimitată potrivit anexei 1. Autoritățile publice locale pot institui taxe locale pentru activități cu impact asupra mediului înconjurător în baza şi în conformitate cu prevederile Cap X Art 283 alin 2 din Legea nr. 571/2003, taxe care se calculează și se achită în conformitate cu procedurile aprobate de către autoritățile locale.

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Pentru asigurarea intervențiilor în interes public precum şi a urgenţelor pot circula fără restricții orare pe întreg teritoriul municipiului Timişoara, în baza unor autorizații diferite, următoarele categorii de autovehicule: a. cele destinate lucrărilor planificate şi a intervențiilor la drumuri, calea de rulare a tramvaielor şi la reţele de utilităţi publice (apă, canal, electrice, gaze, telefoane, termoficare); b. cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staționate neregulamentar; c. cele aparținând Companiei Naţionale Poşta Română S.A, precum şi ale agenților economici care fac servicii de expediții şi curierat; d. cele aparținând societăților de salubrizare; e. cele aparținând societăților şi regiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi cele aparținând societăților cu care Primăria Municipiului Timişoara deține contracte de execuție lucrări; f. cele aparţinând instituțiilor publice; g. cele destinate transportului pâinii şi produselor de panificație, produsele necesare fabricării pâinii, precum şi cele specializate (cisterne) care transportă lapte destinat prelucrării către punctele de procesare; h. cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, precum şi cele care efectuează transporturi agabaritice, în condițiile legii; i. autolaboratoarele pentru măsurarea calității mediului; j. cele destinate lucrărilor în construcții, caz în care solicitarea de obținere a autorizaţiei de acces va fi însoțită de autorizația de construire a beneficiarului şi de contractul prestator- beneficiar. Pe arterele pe care este instituită restricția de tonaj de 3,5 t accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este interzis, cu excepţiile specificate anterior. De asemenea, pot circula tot anul fără restricţii orare pe întreg teritoriul municipiului Timişoara următoarele categorii de autovehicule: cele aparținând serviciilor de ambulanță, protecției civile, poliției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei — Direcţia Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public şi unităților speciale ale S.R.I şi S.P.P, aflate în misiune. Având în vedere cele de mai sus, pentru asigurarea fluenței şi siguranței traficului rutier, în scopul creşterii gradului de confort al cetățenilor propunem adoptarea unei hotărâri privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara. ŞEF BIROU T.S.C, DIRECTOR ECONOMIC, CULIȚĂ ŞHIŞ ADRIAN BODO Wu AVIZ URIDIE, , MI N

Atasament: Anexa2.pdf

XA % ANEXA nr.2 O CL, 485 la 31 10. 20 Arterele de circulație pe care vor circula autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone care tranzitează municipiul Timişoara: Str. Polonă — Str. Ovidiu Cotrus — Calea Şagului — Bv. Dr. Iosif Bulbuca — Calea Martirilor (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu str. Lidia) — str. Lidia (de la intersecția cu Calea Martirilor până la P-ţa Gral Gh. Domășnean) — P-ţa General Gheorghe Domășnean — Calea Ioan Vidrighin — Calea Buziaşului — Str. Şt. O. Iosif — Str. Baba Dochia — Str. Andrei Șaguna — Calea Dorobanţilor — Calea Lugojului — Str. Gheorghe Adam — Str. Avram Imbroane — Str. Aristide Demetriade — Str. Divizia 9 Cavalerie — Calea Lipovei — Str. Amurgului — Calea Aradului — Str. Miresei — Calea Torontalului — Bv. Cetăţii (de la intersecția cu Calea Torontalului până la intersecția cu str. Cloşca) — Str. Cloşca — Str. Lt. Ovidiu Balea.

Atasament: Anexa_3_-_5_t.pdf

P R I MĂR I A M U N I C I P I U L U I T I M IŞO A R A Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei Nr. înregistrare: …………………………………………

A U T O R I Z A Ţ I E D E C I R C U L A Ţ I E pentru autovehicule grele în Municipiul Timişoara

Seria: ……………. Valabilă pentru: - auto nr.: ………………………………………………………….. - perioada: …………………………………………………………. - masa totală maximă autorizată: …………………………………. ATENŢIE ! Semnătura şi ştampila - Prezenta autorizează accesul între orele 2000 ÷ 0700 - Prezenta nu autorizează accesul pe sectoarele de drum

reglementate prin indicatorul „Accesul interzis autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t”

- Prezenta autorizaţie este valabilă numai în original, nu este transmisibilă şi se va păstra la loc vizibil pentru control

- Falsificarea prezentei autorizaţii se pedepseşte conform legii

L.S.

ANEXA 3

P R I MĂR I A M U N I C I P I U L U I T I M IŞO A R A Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei Nr. înregistrare: …………………………………………

A U T O R I Z A Ţ I E D E C I R C U L A Ţ I E pentru autovehicule grele în Municipiul Timişoara

Valabilă pentru: Seria: ……………. - auto nr.: ………………………………………………………….. - perioada: …………………………………………………………. - masa totală maximă autorizată: …………………………………. - pe traseul: ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ATENŢIE ! Semnătura şi ştampila - Prezenta autorizează accesul fără restricţii orare; - Prezenta autorizaţie este valabilă numai în original, nu este

transmisibilă şi se va păstra la loc vizibil pentru control; - Falsificarea prezentei autorizaţii se pedepseşte conform legii.

L.S.

P R I MĂR I A M U N I C I P I U L U I T I M IŞO A R A

A U T O R I Z A Ţ I E D E C I R C U L A Ţ I E

Valabilă pentru: Seria: ……………. - auto nr.:

………………………………………………………….. - perioada:

…………………………………………………………. - masa totală maximă autorizată:

…………………………………. - pe traseul:

………………………………………………………………L

Masa totală maximă autorizată a vehiculului [tone] Lei / zi lei/lună lei/3luni lei/6luni lei/an

5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) 50 - 10% - 20% - 30% - 50% 7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) 100 12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) 150 16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) 200 22 t (exclusiv) – 40 t (inclusiv) 250 peste 40 t 300

Atasament: anexa_1_-5t.pdf

ANEXA nr. 1

Zona din municipiul Timişoara în care se restricţionează accesul şi circulaţia

vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone este delimitată de

următoarele artere:

Bv. Dâmboviţa – Bv. Dr. Iosif Bulbuca – P-ţa General Gheorghe Domăşnean – Calea

Ioan Vidrighin – Str. Şt. O. Iosif – Str. Baba Dochia – Str. Andrei Şaguna – Calea

Dorobanţilor – Str. Gheorghe Adam – Str. Avram Imbroane – Str. Aristide

Demetriade – Str. Divizia 9 cavalerie – Str. Amurgului – Str. Miresei – Bv. Cetăţii –

Calea Bogdăneştilor – Calea Circumvalaţiunii – Bv. Republicii – Str. Gării – Str. G.

Pop de Băseşti – Str. I. Preyer – Str. Ion Barac – Bv. Dâmboviţa.