keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 379/29.11.2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara şi a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006

29.11.2011

Hotararea Consiliului Local 379/29.11.2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara şi a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 25936/22.11.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea nr. 1.391/2006;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2002 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006, astfel:
a) Art. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în zona din municipiul Timişoara identificată potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi pe arterele de circulaţie pe care sunt instituite restricţii de tonaj semnalizate prin indicatoare rutiere, denumită în continuare "zonă restricţionată".

b) Art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Restricţionarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t în zona nominalizată la art.1 se face astfel:
a. în intervalul orar 2000 ÷ 0700 accesul si circulatia acestora sunt permise numai pe baza de autorizatie;
b. în intervalul orar 0700 ÷ 2000 accesul si circulatia acestora sunt interzise;
c. fără restricţii orare în cazul legitimaţiilor şi abonamentelor, cu excepţia intervalului orar 07,30-08,30".

c) Art. 10 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: "Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2.500 RON urmatoarele fapte:
a. conducerea unui autovehicul în zonele de restrictie stabilite prin prezenta hotarâre fara a poseda autorizatie de circulatie, legitimaţie sau abonament ori cu autorizatie nevalabila pentru intervalul orar, tonajul, traseul sau categoria respectiva, precum şi cu legitimaţia sau abonamentul nevalabile;
b. nerespectarea intervalului orar stabilit prin prezenta hotărâre;
c. conducerea unui autovehicul a carui masa totala cântarita depaseste masa totala maxima autorizata;
d. refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cântarire solicitate de agentii constatatori.


Art. 2: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008, astfel:
a) Art. 1 lit. a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 se modifică şi va avea următorul conţinut:
"Restricţiile menţionate la art. 1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii şi prin indicatoare de orientare. Pe arterele pe care este instituită restricţia de tonaj de 3,5 t accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este interzis, cu exceptiile prevazute la art.5, a abonamentelor, a legitimaţiilor si a riveranilor, pentru care accesul se va face pe baza de autorizaţie de circulaţie, legitimaţii, precum şi abonamente, cu plata corespunzătoare şi fără restricţii orare."

b) Art. 1 lit. b) din Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 se completează după cum urmează:
Tariful perceput pentru obţinerea legitimaţiei este de 600 lei. Legitimaţia conform modelului prezentat în Anexa 2 la prezenta, este nenominală şi se eliberează la cerere.

Tarifele percepute pentru obţinerea abonamentelor lunare nominale sunt următoarele:
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 1200 lei
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 2000 lei
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 4000 lei
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 6000 lei
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 8000 lei
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 10000 lei
Peste 40 t - 12000 lei
Se pot emite abonamente şi pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare lună, cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.
Modelul abonamentului este prevăzut în Anexa 3 la prezenta hotărâre.

c) Art. 1 lit. d) va avea următorul conţinut: " Legitimaţiile, abonamentele, precum şi autorizaţiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului Timişoara prin Serviciul Reglementări Transporturi Urbane din cadrul Direcţiei Tehnice. Abonamentele şi autorizaţiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare şi se prezintă la control însoţite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Abonamentul şi autorizaţia nu sunt transmisibile. Legitimaţiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie la cerere şi sunt transmisibile."
Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2008 rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_3.pdf

Anexa 3

Nr. ______ _ Beneficiar _____________

Nr. înmatriculare: ________________________ Masa totală maximă autorizată: _________________________ Perioada de valabilitate: ________________________

Achitat cu ___ _ _________________________ Din data ___ ___

Am primit abonamentul :

Nume ____________________ Prenume __________________

Semnătura ____________________

Data eliberării

_____________________

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ Bv. C.D. Loga. Nr.1, - 300030 Timişoara Tel: 0040 – 256408300 Fax: 0040 – 256 201427

Nr. _______

ABONAMENT

Pentru acces autovehicule în zone cu restricţie de tonaj în Municipiul Timişoara Beneficiar __________________________________________________________________ Nr. de înmatriculare . ______________________ Masa totală maximă autorizată ____________ Z Z L L A A A A Z Z L L A A A A

Perioada de valabilitate □ □□□□□□□ - □ □□□□□□□ Achitat cu din data .

Abonamentul este valabil numai în original şi se prezintă la solicitarea organului de control de către conducătorul auto; Prezentul abonament este valabil NUMAI cu privire la restricţiile de tonaj; Abonamentul NU este valabil pentru zonele: PIAŢA VICTORIEI, PIAŢA UNIRII, STR. ALBA IULIA, PIAŢA TRAIAN, PIAŢA LIBERTĂŢII; În intervalul orar 07,30 – 08,30 accesul autovehiculelor în zona restricţionată este interzis; Falsificarea prezentului abonament se pedepseşte conform legii.

Data eliberării Semnătura şi ştampila

_________________ L.S.

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2

Nr. ______ _ Beneficiar _____________

Valabilă la data de :

________________________ Interval orar _000 ÷ 2400 Achitat cu ____ _ _________________________ Din data ___ ___

Am primit legitimaţia Nume ____________________ Prenume __________________

Semnătura ____________________

Data eliberării

_____________________

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ Bv. C.D. Loga. Nr.1, - 300030 Timişoara Tel: 0040 – 256408300 Fax: 0040 – 256 201427

Nr. _______

LEGITIMAŢIE pentru acces autovehicule în zone cu restricţie de tonaj în Municipiul Timişoara

Beneficiar __________________________________________________________________.

Z Z L L A A A A

Valabilă la data de : □ □□□□□□□ Interval orar ___000 ÷ 2400__ Achitat cu din data .

Legitimaţia este valabilă numai în original şi se prezintă la solicitarea organului de control de către conducătorul auto; Prezenta legitimaţie este valabilă NUMAI cu privire la restricţiile de tonaj; Legitimaţia NU este valabilă pentru zonele: PIAŢA VICTORIEI, PIAŢA UNIRII, STR. ALBA IULIA, PIAŢA TRAIAN, PIAŢA LIBERTĂŢII; În intervalul orar 07,30 – 08,30 accesul autovehiculelor în zona restricţionată este interzis; Falsificarea prezentei legitimaţii se pedepseşte conform legii.

Data eliberării Semnătura şi ştampila

_________________ L.S.

Atasament: Referat.pdf

REFERAT pentru modificarea H.C.L. 485/2006 şi H.C.L. 21/2008

De la intrarea în vigoare a H.C.L. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara, modificată şi completată prin HCLMT nr. 21/2008, Serviciul Reglementări Transporturi Urbane a fost sesizat cu privire la unele disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte respectarea şi respectiv aplicarea acesteia, disfuncţionalităţi care este necesar a fi eliminate.

Datorită numeroaselor solicitări legate de accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi pe celelalte sectoare de drum prevăzute cu indicatoare de restricţie tonaj de 3,5 t şi 5 t, se propune permiterea accesului autovehiculelor şi pe aceste sectoare cu plata taxelor aferente.

De asemenea au fost solicitări şi în ceea ce priveşte introducerea unor tarife de tip abonament, precum şi reducerea birocraţiei. Ţinând cont de acestea se propune introducerea abonamentului lunar care să fie eliberat la cerere şi în baza certificatului de înmatriculare a vehiculului, precum şi legitimaţia de o zi care să fie eliberată în baza unei cereri. Tariful abonamentului lunar s-a stabilit prin însumarea tarifelor actuale percepute pentru obţinerea autorizaţiilor de circulaţie pentru sectoarele de drum cu restricţie de tonaj de 3,5 tone cu numărul de zile lucrătoare. Spre exemplu, în prezent taxa percepută pentru autorizaţia de circulaţie de o zi pentru sectoarele de drum cu restricţie de tonaj de 3,5 tone cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone (exclusiv) – 7,5 tone (inclusiv) este de 60 lei, pretul abonamentului va fi de 1200 lei. Art. 41 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor stipulează faptul că pentru transporturile efectuate cu vehicule a căror masa totală maxima admisă depăşeşte limitele se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor care constituie surse financiare în contul emitentului autorizaţiei speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determina şi se propun de administratorii drumurilor publice şi se aproba prin hotărâre a consiliilor locale.

Articolul 40 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor stipulează următoarele: ,,(1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate şi menţinute de către administratorul drumului în stare tehnica corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţa. (5) Transportatorilor străini şi romani li se aplica tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale si, respectiv, cu reglementările interne în vigoare, care se constituie, conform legii, în surse de finanţare a lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare a drumurilor publice.”

Art. 3 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat Hotărârea nr. 1.391/2006 administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia. Conform art.2 pct. 1 din acelaşi act normativ, viabilitatea drumului este definită ca fiind starea tehnica corespunzătoare a părţii carosabile, constând în practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor şi existenţa amenajărilor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluenţa şi siguranţa circulaţiei.

COD FP 53-01, VER. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR.

APROBAT PRIMAR

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Codul rutier, aprobat prin OUG nr. 195/2002, stipulează faptul că autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule.

Articolul 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, stipulează următoarele: ,,(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice. (2) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; i) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente; l) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit”. De asemenea potrivit art. 9 alin. (2), lit. c) şi d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice: [….] c) să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante; d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor.

Faţă de cele prezentate anterior se propune modificarea H.C.L. 485/2006 şi H.C.L. 21/2008.

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU

COD FP 53-01, VER. 1

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, ING. CRISTINA GAVRA Jr. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,