keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 477/24.09.2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara

24.09.2013

Hotararea Consiliului Local 477/24.09.2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 26031/12.09.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 379/2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara şi a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea nr. 1.391/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2002 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 astfel:
A) Art. 1 se modifică şi se completează cu un nou alineat, având următorul conţinut:
"(1) Se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în zona din municipiul Timişoara identificată potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi pe arterele de circulaţie pe care sunt instituite restricţii de tonaj semnalizate prin indicatoare rutiere, denumită în continuare "zonă restricţionată".
(2) Zona restricţionată poate fi modificată de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara".
B) Art. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Restricţiile menţionate la art. 1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii şi prin indicatoare de orientare".
C) Art. 3 alin. (1) se completează cu o nouă arteră de circulaţie, respectiv Aristide Demetriade - pe un anumit tronson, şi va avea următorul conţinut: ,,Pe arterele care delimitează zona restricţionată, identificate potrivit Anexei nr. 1, se poate circula fără restricţii, cu excepţia următoarelor artere: Bd. Cetăţii (de la intersecţia cu str. Gheorghe Lazăr până la intersecţia cu Calea Bogdăneştilor) - Calea Bogdăneştilor - Calea Circumvalaţiunii - Bd. Republicii - Str. Gării - Str. G. Pop de Băseşti - Str. I. Preyer - Str. Ion Barac - Aristide Demetriade (de la intersecţia cu str. Divizia 9 Cavalerie până la intersecţia cu Popa Şapcă).
D) Art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Restricţionarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t în zona nominalizată la art.1 se face astfel:
a. în intervalul orar 2200 ÷ 0600 accesul si circulatia acestora este liber;
b. în intervalul orar 0600 ÷ 2200 accesul si circulatia acestora sunt permise numai în baza autorizaţiilor, legitimaţiilor, abonamentelor şi avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara".
E) Art. 5 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Pentru realizarea obiectivelor de interes public local precum şi pentru efectuarea lucrărilor în care beneficiar este Primăria Municipiului Timişoara, Comisia de Circulaţie poate stabili în funcţie de situaţie, accesul liber al autovehiculelor a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone".
F) Art. 6 se modifică şi se completează astfel:
"(1) Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor, legitimaţiilor şi abonamentelor sunt:
Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor de circulaţie pentru sectoarele de drum cu restricţie de tonaj de 5 t sunt:
Masa totală maximă autorizată a vehiculului [tone] - Lei/zi
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 50
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 100
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 150
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 200
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 250
Peste 40 t - 300

Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor de circulaţie pentru sectoarele de drum cu restricţie de tonaj de 3,5 t sunt:
Masa totală maximă autorizată - Lei/zi
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 60
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 100
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 200
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 300
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 400
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 500
Peste 40 t - 600

Tariful perceput pentru obţinerea legitimaţiei este de 600 lei.

Tarifele percepute pentru obţinerea abonamentelor lunare nominale sunt următoarele:
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 1200 lei
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 2000 lei
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 4000 lei
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 6000 lei
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 8000 lei
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 10000 lei
Peste 40 t - 12000 lei
Se pot emite abonamente şi pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare lună, cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%.
(2) Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor pot fi indexate anual cu rata inflaţiei.
(3) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă autorizată se calculează prin însumarea masei totale maxime autorizate a autovehiculului cu masa totală maximă autorizată a remorcii, excepţie făcând situaţiile în care legislaţia specifică aflată în vigoare prevede alte reglementări".
G) Art. 7 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
"(1) Pot circula tot anul, liber, pe întreg teritoriul municipiului Timişoara următoarele categorii de autovehicule: cele aparţinând serviciilor de ambulanţă, protecţiei civile, poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P, aflate în misiune".
H) Art. 8 alin. (1), (2) şi (4) se modifică, şi va avea următorul conţinut:
"(1) Legitimaţiile, abonamentele, precum şi autorizaţiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului Timişoara prin Biroul Transport şi Compartimentul Siguranţa Circulaţiei din cadrul Serviciul Transport şi Siguranţa Circulaţiei a Direcţiei Tehnice. Abonamentele şi autorizaţiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare şi se prezintă la control însoţite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Abonamentul şi autorizaţia nu sunt transmisibile. Legitimaţiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie la cerere şi sunt transmisibile.
(2) Modelul autorizaţiei, legitimaţiei şi abonamentului este prevăzut în Anexa 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Sumele încasate prin eliberarea autorizaţiilor, legitimaţiilor şi abonamentelor se fac venit la bugetul local al Municipiului Timişoara".
I) Art. 8 alin. 3 se elimină, urmând a se renumerota alineatele.
J) Art. 10 alin. (1) şi alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2.500 RON urmatoarele fapte:
a. conducerea unui autovehicul în zonele de restrictie stabilite prin prezenta hotarâre fara a poseda autorizatie de circulatie, legitimaţie, abonament sau avizul Comisiei de Circulaţie ori cu autorizatie nevalabila pentru tonajul sau traseul respectiv, precum şi cu autorizaţia, legitimaţia sau abonamentul nevalabile;
b. nerespectarea intervalului orar stabilit prin prezenta hotărâre;
c. conducerea unui autovehicul a carui masa totala cântarita depaseste masa totala maxima autorizata;
d. refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cântarire solicitate de agentii constatatori
e. refuzul de a prezenta autorizatia de circulatie, legitimaţia, abonamentul sau avizul Comisiei de Circulaţie la solicitarea agentilor constatatori.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către agenţii Poliţiei Rutiere, agenţii Poliţiei Locale precum şi de către consilierii Biroului Transport şi Compartimentului Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 21/2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 379/2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara şi a Hotărârii Consiliului Local 21/2008 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006, se revocă.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1

Zona din municipiul Timişoara în care se restricţionează accesul şi circulaţia vehiculelor este delimitată de următoarele artere: Bv. Dâmboviţa - Bv. Dr. Iosif Bulbuca - P-ţa General Gheorghe Domăşnean - Calea Stan Vidrighin - Str. Şt. O. Iosif - Str. Baba Dochia - Str. Andrei Şaguna - Calea Dorobanţilor - Str. Gheorghe Adam - Str. Avram Imbroane - Str. Aristide Demetriade (de la intersecţia cu Str. Ghe. Adam până la intersecţia cu Str. Popa Şapcă) - Str. Divizia 9 Cavalerie - Str. Amurgului - Str. Miresei - Bv. Cetăţii - Calea Bogdăneştilor - Calea Circumvalaţiunii - Bv. Republicii - Str. Gării - Str. G. Pop de Băseşti - Str. I. Preyer - Str. Ion Barac - Bv. Dâmboviţa.

Atasament: Anexa__3_-1_tonaj.pdf

MODEL AUTORIZAŢII DE CIRCULAŢIE Anexa 3 Serie TM, Nr. 00001 Nr. înregistrare:………... MUNICIPIUL TIMIŞOARA Serie TM, Nr. 00001 …………………………. Direcţia Tehnică …………………………. Nr. înregistrare:……………………… Beneficiar……………… ………………………….. A U T O R I Z A Ţ I E DE C I R C U L A Ţ I E Auto nr………………..... pentru autovehicule grele în Municipiul Timişoara Perioada………………... ( valabilă în zonă cu restricţie rutieră de 3,5 tone ) …………………………. Chitanţa nr……………… Valabilă pentru: …………………………. - auto nr.:………………………………………………………………………………. din data………………… - perioada:…………………………………………………………………………….. Masa totală maximă…… - masa totală maximă autorizată:……………………………………………………… …………………………. - pe traseul:……………………………………………………………………………. Am primit autorizaţia ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… Nume…………………. .……………………………………………………………………………………….. Prenume……………….. ATENŢIE ! Semnătura şi ştampila Semnătura…………….. - În intervalul orar 07,30 – 08,30 accesul autovehiculelor în zona restricţionată Data eliberării : este interzis; ………………………… - Prezenta autorizaţie este valabilă numai în original, nu este Emis de : transmisibilă şi se va păstra la loc vizibil pentru control; …………………………... - Falsificarea prezentei autorizaţii se pedepseşte conform legii. Restricţie – 3,5 tone

Serie TM, Nr. 00001 Nr. înregistrare:……… MUNICIPIUL TIMIŞOARA Serie TM, Nr. 00001 ……………………… Direcţia Tehnică ……………………… Nr. înregistrare:……………………… Beneficiar………… ……………………. A U T O R I Z A Ţ I E DE C I R C U L A Ţ I E Auto nr……………… pentru autovehicule grele în Municipiul Timişoara Perioada……………. ( valabilă în zonă cu restricţie rutieră de 5 tone ) Chitanţa nr………… ……………………. Valabilă pentru: din data……………. - auto nr.:……………………………………………………………………………. - perioada:…………………………………………………………………………… Masa totală maximă - masa totală maximă autorizată:……………………………………………………. …………………… . - pe traseul:…………………………………………………………………………. Am primit autorizaţia …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… Nume……………… .………………………………………………………………………………………. Prenume……………. ATENŢIE ! Semnătura…..……… Semnătura şi ştampila Data eliberării: - În intervalul orar 07,30 – 08,30 accesul autovehiculelor în zona restricţionată ………………………… este interzis; Emis de : - Prezenta autorizaţie este valabilă numai în original, nu este ……………………… transmisibilă şi se va păstra la loc vizibil pentru control;

- Falsificarea prezentei autorizaţii se pedepseşte conform legii. Restricţie – 5 tone

L.S.

L.S.

MODEL LEGITIMAŢIE Anexa 3

Serie TM, Nr. 00001 Nr. ___________________

Beneficiar ______________ _______________________ Valabilă la data de : ________________________

Achitat cu ________________

_________________________

Din data _________________

Am primit legitimaţia

Nume ____________________ Prenume __________________ Semnătura

____________________

Data eliberării : _____________________

Emis de : _______________________

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ Bv. C.D. Loga. Nr.1, - 300030 Timişoara Tel: 0040 – 256408300 Fax: 0040 – 256 201427 Serie TM, Nr. 00001 Nr. _______

LEGITIMAŢIE pentru acces autovehicule în zone cu restricţie de tonaj în Municipiul Timişoara

Beneficiar __________________________________________________________________.

Z Z L L A A A A

Valabilă la data de : □ □□□□□□□ Achitat cu din data .

Legitimaţia este valabilă numai în original şi se prezintă la solicitarea organului de control de către conducătorul auto; Prezenta legitimaţie este valabilă NUMAI cu privire la restricţiile de tonaj; Legitimaţia NU este valabilă pentru zonele: PIAŢA VICTORIEI, PIAŢA UNIRII, STR. ALBA IULIA, PIAŢA TRAIAN, PIAŢA LIBERTĂŢII; În intervalul orar 07,30 – 08,30 accesul autovehiculelor în zona restricţionată este interzis; Falsificarea prezentei legitimaţii se pedepseşte conform legii.

Data eliberării Semnătura şi ştampila

_________________ L.S.

MODEL ABONAMENT Anexa 3

Serie TM, Nr. 00001 Nr. ___________________ Beneficiar_______________ ________________________ Nr. înmatriculare: ________________________ Masa totală maximă autorizată: ________________________ Perioada de valabilitate: ________________________

Achitat cu _______________ ________________________ Din data ________________

Am primit abonamentul: Nume _______________________ Prenume _______________________ Semnătura

____________________ Data eliberării :

_____________________ Emis de : _______________________

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ Bv. C.D. Loga. Nr.1, - 300030 Timişoara Tel: 0040 – 256408300 Fax: 0040 – 256 201427 Serie TM, Nr. 00001

Nr. _______

ABONAMENT

Pentru acces autovehicule în zone cu restricţie de tonaj în Municipiul Timişoara Beneficiar __________________________________________________________________ Nr. de înmatriculare . __________________ Masa totală maximă autorizată ____________ Z Z L L A A A A Z Z L L A A A A

Perioada de valabilitate □ □□□□□□□ - □ □□□□□□□ Achitat cu din data .

Abonamentul este valabil numai în original şi se prezintă la solicitarea organului de control de către conducătorul auto; Prezentul abonament este valabil NUMAI cu privire la restricţiile de tonaj; Abonamentul NU este valabil pentru zonele: PIAŢA VICTORIEI, PIAŢA UNIRII, STR. ALBA IULIA, PIAŢA TRAIAN, PIAŢA LIBERTĂŢII; În intervalul orar 07,30 – 08,30 accesul autovehiculelor în zona restricţionată este interzis; Falsificarea prezentului abonament se pedepseşte conform legii.

Data eliberării Semnătura şi ştampila

_________________ L.S.

Atasament: Referat.pdf

REFERAT pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia

autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara

De la intrarea în vigoare a H.C.L. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara, modificată şi completată prin HCLMT nr. 21/2008 şi HCL 379/2011 Serviciul Transport şi Siguranţa Circulaţiei a fost sesizat cu privire la unele disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte respectarea şi respectiv aplicarea acesteia, disfuncţionalităţi care este necesar a fi eliminate.

Datorită numeroaselor solicitări legate de accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi pe celelalte sectoare de drum prevăzute cu indicatoare de restricţie tonaj de 3,5 t şi 5 t, se propune permiterea accesului autovehiculelor şi pe aceste sectoare cu plata taxelor aferente, iar pe perioada nopţii (22-6) accesul să fie liber. Art. 41 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor este stipulat faptul că pentru transporturile efectuate cu vehicule a căror masa totală maxima admisă depăşesc limitele se aplica tarife suplimentare de utilizare a drumurilor care constituie surse financiare în contul emitentului autorizaţiei speciale de transport pentru administrarea drumurilor respective. Aceste tarife se determina şi se propun de administratorii drumurilor publice şi se aproba prin hotărâre a consiliilor locale.

Articolul 40 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor stipulează următoarele: ,,(1) Drumurile trebuie sa fie semnalizate şi menţinute de către administratorul drumului în stare tehnica corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţa. (5) Transportatorilor străini şi romani li se aplica tarife de utilizare a drumurilor, în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale si, respectiv, cu reglementările interne în vigoare, care se constituie, conform legii, în surse de finanţare a lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, reparaţii şi modernizare a drumurilor publice.”

Art. 3 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat Hotărârea nr. 1.391/2006 administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia. Conform art.2 pct. 1 din acelaşi act normativ, viabilitatea drumului este definită ca fiind starea tehnica corespunzătoare a părţii carosabile, constând în practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor şi existenţa amenajărilor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluenţa şi siguranţa circulaţiei.

Codul rutier, aprobat prin OUG nr. 195/2002, stipulează faptul că autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenţei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule.

COD FP 53-01, VER. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ NR.

APROBAT PRIMAR

Nicolae Robu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Articolul 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, stipulează următoarele: ,,(1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice. (2) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; i) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente; l) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit”. De asemenea potrivit art. 9 alin. (2), lit. c) şi d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice: [….] c) să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante; d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor”.

Faţă de cele prezentate anterior se propune modificarea H.C.L. 485/2006 şi revocarea H.C.L. 21/2008 şi H.C.L. 379/2011. H.C.L. 485/2006 se modifică după cum urmează:

,,A) Art. 1 se modifică şi se completează cu un nou alineat, având următorul conţinut: ,,(1) Se restricţionează accesul şi circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în zona din municipiul Timişoara identificată potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi pe arterele de circulaţie pe care sunt instituite restricţii de tonaj semnalizate prin indicatoare rutiere, denumită în continuare "zonă restricţionată".

(2) Zona restricţionată poate fi modificată de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara”.

B) Art. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Restricţiile menţionate la art. 1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii şi prin indicatoare de orientare”.

C) Art. 3 alin. (1) se completează cu o nouă arteră de circulaţie, respectiv Aristide Demetriade – pe un anumit tronson, şi va avea următorul conţinut: ,,Pe arterele care delimitează zona restricţionată, identificate potrivit Anexei nr. 1, se poate circula fără restricţii, cu excepţia următoarelor artere: Bd. Cetăţii (de la intersecţia cu str. Gheorghe Lazăr până la intersecţia cu Calea Bogdăneştilor) - Calea Bogdăneştilor - Calea Circumvalaţiunii - Bd. Republicii - Str. Gării - Str. G. Pop de Băseşti - Str. I. Preyer - Str. Ion Barac – Aristide Demetriade (de la intersecţia cu str. Divizia 9 Cavalerie până la intersecţia cu Popa Şapcă).

D) Art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Restricţionarea circulatiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t în zona nominalizată la art.1 se face astfel: a. în intervalul orar 2200 ÷ 0600 accesul si circulatia acestora este liber;

b. în intervalul orar 0600 ÷ 2200 accesul si circulatia acestora sunt permise numai în baza autorizaţiilor, legitimaţiilor, abonamentelor şi avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara”.

E) Art. 5 se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Pentru realizarea obiectivelor de interes public local precum şi pentru efectuarea lucrărilor în care beneficiar este Primăria Municipiului Timişoara, Comisia de Circulaţie poate stabili în funcţie de situaţie, accesul liber al autovehiculelor a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone”.

F) Art. 6 se modifică şi se completează completează astfel: ,,(1) Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor, legitimaţiilor şi abonamentelor sunt:

Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor de circulaţie pentru sectoarele de drum cu restricţie de tonaj de 5 t sunt: Masa totală maximă autorizată a vehiculului [tone] - Lei/zi 5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 50 7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 100 12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 150 16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 200 22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 250 Peste 40 t - 300

Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor de circulaţie pentru sectoarele de drum cu

restricţie de tonaj de 3,5 t sunt: Masa totală maximă autorizată - Lei/zi

3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 60 5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 100 7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 200 12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 300 16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 400 22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 500 Peste 40 t - 600

Tariful perceput pentru obţinerea legitimaţiei este de 600 lei. Tarifele percepute pentru obţinerea abonamentelor lunare nominale sunt următoarele:

3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 1200 lei 5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 2000 lei 7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 4000 lei 12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 6000 lei 16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 8000 lei 22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 10000 lei Peste 40 t - 12000 lei

Se pot emite abonamente şi pentru mai multe luni, cu plata tarifului corespunzător pentru fiecare lună, cumulat. Pentru abonamentele emise pentru un an (12 luni), tariful cumulat se reduce cu 25%. (2) Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor pot fi indexate anual cu rata inflaţiei. (3) Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă autorizată se calculează prin însumarea masei totale maxime autorizate a autovehiculului cu masa totală maximă autorizată a remorcii, excepţie făcând situaţiile în care legislaţia specifică aflată în vigoare prevede alte reglementări”.

G) Art. 7 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,(1) Pot circula tot anul, liber, pe întreg teritoriul municipiului Timişoara următoarele categorii de autovehicule: cele aparţinând serviciilor de ambulanţă, protecţiei civile, poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei – Direcţia Generală a Penitenciarelor, Ministerului Public şi unităţilor speciale ale S.R.I şi S.P.P, aflate în misiune”.

H) Art. 8 alin. (1), (2) şi (4) se modifică, şi va avea următorul conţinut: ,,(1) Legitimaţiile, abonamentele, precum şi autorizaţiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului Timişoara prin Biroul Transport şi Compartimentul Siguranţa Circulaţiei din cadrul

Serviciul Transport şi Siguranţa Circulaţiei a Direcţiei Tehnice. Abonamentele şi autorizaţiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare şi se prezintă la control însoţite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Abonamentul şi autorizaţia nu sunt transmisibile. Legitimaţiile, sunt sub formă de ecuson din hârtie, se atribuie la cerere şi sunt transmisibile. (2) Modelul autorizaţiei, legitimaţiei şi abonamentului este prevăzut în Anexa 3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Sumele încasate prin eliberarea autorizaţiilor, legitimaţiilor şi abonamentelor se fac venit la bugetul local al Municipiului Timişoara”.

I) Art. 8 alin. 3 se elimină, urmând a se renumerota articolele. J) Art. 10 alin. (1) şi alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: (1) Constituie

contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2.500 RON urmatoarele fapte: a. conducerea unui autovehicul în zonele de restrictie stabilite prin prezenta hotarâre fara a poseda autorizatie de circulatie, legitimaţie, abonament sau avizul Comisiei de Circulaţie ori cu autorizatie nevalabila pentru tonajul sau traseul respectiv, precum şi cu autorizaţia, legitimaţia sau abonamentul nevalabile; b. nerespectarea intervalului orar stabilit prin prezenta hotărâre; c. conducerea unui autovehicul a carui masa totala cântarita depaseste masa totala maxima autorizata; d. refuzul conducatorului auto de a supune autovehiculul operatiunilor de cântarire solicitate de agentii constatatori

e. de a prezenta autorizatia de circulatie, legitimaţia, abonamentul sau avizul Comisiei de Circulaţie la solicitarea agentilor constatatori.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către agenţii Poliţiei Rutiere, agenţii Poliţiei Locale precum şi de către consilierii Biroului Transport şi Compartimentului Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara”.

VICEPRIMAR, DIRECTOR,

DAN DIACONU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, CONSILIER, ADRIAN COLOJOARĂ NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,

COD FP 53-01, VER. 1

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA nr. 2

Arterele de circulaţie pe care vor circula autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare

de 5 tone care tranzitează municipiul Timişoara:

Str. Polonă – Str. Ovidiu Cotrus – Calea Şagului – Bv. Dr. Iosif Bulbuca –Bv. Liviu Rebreanu -

P-ţa General Gheorghe Domăşnean – Calea Stan Vidrighin – Str. Şt. O. Iosif – Str. Baba Dochia –

Str. Andrei Şaguna – Calea Dorobanţilor – Str. Gheorghe Adam – Str. Avram Imbroane – Str.

Aristide Demetriade – Str. Divizia 9 cavalerie – Str. Amurgului – Str. Miresei – Bv. Cetăţii – Str.

Cloşca – Str. Lt. Ovidiu Balea.