keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 638/16.12.2013 privind procedura de administrare a taxei de tranzit

16.12.2013

Hotararea Consiliului Local 638/16.12.2013
privind procedura de administrare a taxei de tranzit


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-36665/16.12.2013, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 în Municipiul Timişoara ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Începând cu anul 2014 vehiculele sau ansamblul de vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, care tranzitează Municipiul Timişoara pe următorul traseu: Str. Gheorghe Adam (de la intersecţie cu Calea Dorobanţilor) - Str. Avram Imbroane - Str. Aristide Demetriade - Str. Divizia 9 Cavalerie - Str. Amurgului şi retur, vor plăti o taxă de tranzit în valoare de 200 lei/tranzitare stabilită conform Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara.
(2) Ruta ocolitoare pe acest tronson este următoarea: Calea Dorobanţilor (de la intersecţia cu str. Ghe. Adam) - DN 6 km 550+060 - centura de nord - Calea Aradului (până la intersecţie cu str. Amurgului) şi retur.

Art. 2: Tranzitul reprezintă trecerea vehiculelor care transportă marfă pe teritoriul Municipiului Timişoara fără alte staţionări decât cele strict necesare pentru schimbarea direcţiei. Nu sunt în tranzit vehiculele care aduc/preiau marfă în/din Municipiul Timişoara.

Art. 3: (1) Taxa de tranzit se achită online, accesând site-ul www.dfmt.ro, precum şi la casieria Direcţiei Fiscale.
(2) Dovada achitarii taxei online se află la conducatorul auto si trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente:
1. Numărul de înmatriculare al vehiculului sau al ansamblului de vehicule;
2. Perioada pentru care a fost achitată taxa de tranzit.

Art. 4: (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 2.500 RON tranzitarea Municipiului Timişoara fără achitarea taxei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către agenţii Poliţiei Rutiere, agenţii Direcţiei Poliţiei Locale precum şi de către personalul Biroului Transport şi Compartimentului Siguranţa Circulaţiei din cadrul Serviciului Transport şi Siguranţa Circulaţiei a Direcţiei Tehnice - Primăria Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006, modificată şi completată, vor fi respectate întocmai.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Poliţia Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Direcţiei Fiscale;
- Compartiment Control;
- Birou Management al Calităţii;
- Birou Audit;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT SC2013-

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind procedura de administrare a taxei de tranzit

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 285/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor

locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2014, la Anexa 5, punctul 44, s-a instituit o taxă

specială, respectiv taxa de tranzit, pentru vehicule de transport marfă de peste 7,5 tone, taxă care

va fi plătită doar de transportatorii care, având rute ocolitoare tranzitează oraşul.

Ţinând cont de acestea Direcţia Tehnică a procedat la întocmirea unui proiect de hotărâre

cu privire la implementarea taxei de tranzit, după cum urmează:

,, Art. 1: (1) Începând cu anul 2014 vehiculele sau ansamblul de vehicule de transport marfă cu

masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, care tranzitează Municipiul Timişoara pe

următorul traseu: Str. Gheorghe Adam (de la intersecţie cu Calea Dorobanţilor) – Str. Avram

Imbroane – Str. Aristide Demetriade – Str. Divizia 9 Cavalerie – Str. Amurgului şi retur, vor plăti

o taxă de tranzit în valoare de 200 lei/tranzitare, taxă aprobată prin HCL privind stabilirea

stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara.

(2) Ruta ocolitoare pe acest tronson este următoarea: Calea Dorobanţilor (de la intersecţia cu str.

Ghe. Adam)– DN 6 km 550+060 - centura de nord – Calea Aradului (până la intersecţie cu str.

Amurgului) şi retur.

Art. 2: Tranzitul reprezintă trecere vehiculelor care transportă marfă pe teritoriul Municipiului

Timişoara fără alte staţionări decât cele strict necesare pentru schimbarea direcţiei. Nu sunt în

tranzit vehiculele care aduc/preiau marfă în/din Municipiul Timişoara.

Art. 3: (1) Taxa de tranzit se achită online, accesând site-ul www.dfmt.ro.

(2) Dovada achitarii taxei online, se află la conducatorul auto si trebuie sa contina obligatoriu

urmatoarele elemente:

1. Numărul de înmatriculare al vehiculului sau al ansamblului de vehicule;

2. Perioada pentru care a fost achitată taxa de tranzit.

Art. 4: (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 2.500 RON tranzitarea

Municipiului Timişoara fără achitarea taxei. COD FO 53-01, VER.2

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de

către agenţii Poliţiei Rutiere, agenţii Direcţiei Poliţiei Locale precum şi de către personalul

Biroului Transport şi Compartimentului Siguranţa Circulaţiei din cadrul Serviciului Transport şi

Siguranţa Circulaţiei a Direcţiei Tehnice - Primăria Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prevederile HCL nr. 485/2006, modificată şi completată, vor fi respectate întocmai”.

Ţinând cont de condiţiile actuale de circulaţie în Municipiul Timişoara se impune pentru

asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea mediului înconjurător,

locuitorilor şi a sistemului rutier restricţionarea accesului şi circulaţia autovehiculelor destinate

transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Având în vedere cele de mai sus, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, în

scopul creşterii gradului de confort al cetăţenilor propunem adoptarea unei hotărâri privind

procedura de administrare a taxei de tranzit.

VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI

COD FO 53-01, VER.2

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,