keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 21/29.01.2008 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 21/29.01.2008
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-946/18.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei de Circulaţie a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2006 - privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2002 şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 283, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara astfel:
a) Art. 2 va avea următorul conţinut: "Restricţiile menţionate la art. 1 vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificaţii şi prin indicatoare de orientare. Pe arterele pe care este instituită restricţia de tonaj de 3,5 t accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este interzis, cu exceptiile prevazute la art.5 si a riveranilor, pentru care accesul se va face pe baza de autorizaţie de circulaţie, cu plata corespunzătoare şi fără restricţii orare."
b) Art. 6, alin. (1) va avea următorul conţinut:
Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor prevăzute la art. 4 şi art. 5 sunt:
Masa totală maximă autorizată a vehiculului [tone] - Lei/zi
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 50
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 100
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 150
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 200
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 250
Peste 40 t - 300

Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor de circulaţie pentru sectoarele de drum cu restricţie de tonaj de 3,5 t sunt:
Masa totală maximă autorizată - Categoriile de autovehicule menţionate la
art. 5 şi riveranii (lei/zi)
3,5 t (exclusiv) - 5 t (inclusiv) - 60
5 t (exclusiv) - 7,5 t (inclusiv) - 100
7,5 t (exclusiv) - 12,5 t (inclusiv) - 200
12,5 t (exclusiv) - 16 t (inclusiv) - 300
16 t (exclusiv) - 22 t (inclusiv) - 400
22 t (exclusiv) - 40 t (inclusiv) - 500
Peste 40 t - 600

c) Art.6, alin. (3) va avea următorul conţinut: "Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală maximă autorizată se calculează prin însumarea masei totale maxime autorizate a autovehiculului cu masa totală maximă autorizată a remorcii, excepţie făcând situaţiile în care legislaţia specifică aflată în vigoare prevede alte reglementări."
d) Art.8, alin (1) va avea următorul conţinut: "Autorizaţiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează de către Primăria Municipiului Timişoara prin Serviciul Reglementări Transporturi Urbane din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi. Acestea, sunt sub formă de ecuson din hârtie-carton, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare şi se prezintă la control însoţite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Autorizaţia nu este transmisibilă."

Art. 2 : Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara care va avea următorul conţinut:
"Zona din municipiul Timişoara în care se restricţionează accesul şi circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone este delimitată de următoarele artere:
Bv. Dâmboviţa - Bv. Dr. Iosif Bulbuca - P-ţa General Gheorghe Domăşnean - Calea Ioan Vidrighin - Str. Şt. O. Iosif - Str. Baba Dochia - Str. Andrei Şaguna - Calea Dorobanţilor - Str. Gheorghe Adam - Str. Avram Imbroane - Str. Aristide Demetriade (de la intersecţia cu Str. Ghe. Adam până la intersecţia cu Str. Popa Şapcă) - Str. Divizia 9 Cavalerie - Str. Amurgului - Str. Miresei - Bv. Cetăţii - Calea Bogdăneştilor - Calea Circumvalaţiunii - Bv. Republicii - Str. Gării - Str. G. Pop de Băseşti - Str. I. Preyer - Str. Ion Barac - Bv. Dâmboviţa."

Art. 3 : Pentru realizarea obiectivelor de interes public local precum şi pentru efectuarea lucrărilor în care beneficiar este Primăria Municipiului Timişoara, Comisia de Circulaţie poate stabili în funcţie de situaţie, accesul liber al autovehiculelor a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone.

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară ;
- Direcţiei Edilitare ;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara ;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR.SC2008-946/18.01.2008 Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

pentru modificarea H.C.L. 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate

transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare

de 5 tone în municipiul Timişoara

Având în vedere anumite situaţii cu care s-a confruntat Serviciul Reglementări

Transporturi Urbane de la intrarea în vigoare a H.C.L. 485/2006 privind circulaţia

autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă

autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara propunem modificarea şi

completarea acestei hotărâri .

Datorită numeroaselor solicitări legate de accesul autovehiculelor destinate

transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5

tone pe sectoarele de drum prevăzute cu indicatoare de restricţie tonaj de 3,5 t, se

propune permiterea accesului autovehiculelor prevăzute la art.5 şi a riveranilor pe baza

autorizaţiei de circulaţie, contra cost, la valoare dublă a taxei existente prevăzută în art. 6,

alin. (1) din H.C.L. 485/2006 şi introducerea unei taxe în taxe în valoare de 60 lei/zi

pentru autovehicule cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 3,5t exclusiv – 5t

inclusiv. Această dublare a taxei de acces este necesară pentru reparaţiile carosabilului

datorită degradării acestuia, deoarece trama stradală pe aceste sectoare de drum nu

suportă o supraîncărcare a carosabilului.

Pentru calculul masei totale maxime autorizate a autovehiculelor cu remorcă se

propune calcularea acesteia prin însumarea masei totale maxime autorizate a

autovehiculului cu masa totală maximă autorizată a remorcii, excepţie făcând situaţiile în

care legislaţia specifică aflată în vigoare prevede alte reglementări.

În această situaţie se află autovehiculele care efectuează transport rutier de

mărfuri periculoase, în special cele folosite la aprovizionarea staţiilor PECO cu carburanţi

pentru care legislaţia specifică aflată în vigoare impune o încărcare mai mică decât cea

prevăzută în cartea tehnică cu specificaţia respectivă menţionată în talonul şi în cartea de

identitate al autovehiculului.

Pentru realizarea obiectivelor de interes public local precum şi pentru efectuarea

lucrărilor în care beneficiar este Primăria Municipiului Timişoara, Comisia de Circulaţie

poate stabili în funcţie de situaţie, accesul liber al autovehiculelor a căror masă maximă

autorizată este mai mare de 3,5 tone.

Având în vedere modificarea organigramei Primăriei Municipiului Timişoara în

care Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei s-a transformat în Serviciul Reglementări

Transporturi Urbane care face parte din Direcţia Drumuri şi Transporturi, propunem

modificarea Art.8, alin (1) din HCL 485/2006, în acest sens.

Faţă de cele prezentate anterior se propune modificarea H.C.L. 485/2006 privind

circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală

maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU R.T.U., CULIŢĂ CHIŞ OVIDIU RĂDULESCU

ŞEF BIROU TRANSPORT, CONSILIER, MIHAI DRAGOMIR LIDIA VÎLCEANU

ŞEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

ANEXA NR. 1

Zona din municipiul Timişoara în care se restricţionează accesul şi circulaţia

vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone este delimitată de

următoarele artere:

Bv. Dâmboviţa – Bv. Dr. Iosif Bulbuca – P-ţa General Gheorghe Domăşnean –

Calea Ioan Vidrighin – Str. Şt. O. Iosif – Str. Baba Dochia – Str. Andrei Şaguna – Calea

Dorobanţilor – Str. Gheorghe Adam – Str. Avram Imbroane – Str. Aristide Demetriade

(de la intersecţia cu Str. Ghe. Adam până la intersecţia cu Str. Popa Şapcă) – Str. Divizia

9 Cavalerie – Str. Amurgului – Str. Miresei – Bv. Cetăţii – Calea Bogdăneştilor – Calea

Circumvalaţiunii – Bv. Republicii – Str. Gării – Str. G. Pop de Băseşti – Str. I. Preyer –

Str. Ion Barac – Bv. Dâmboviţa.

ANEXA NR. 4

Taxele percepute pentru obţinerea autorizaţiilor de circulaţie pentru sectoarele de

drum cu restricţie de tonaj de 3,5 t sunt:

Masa totală maximă autorizată Categoriile de autovehicule

menţionate la art. 5 (lei/zi)

Alte categorii de autovehicule

3,5 t (exclusiv) – 5 t (inclusiv) 30 60 5 t (exclusiv) – 7,5 t (inclusiv) 50 100

7,5 t (exclusiv) – 12,5 t (inclusiv) 100 200 12,5 t (exclusiv) – 16 t (inclusiv) 150 300 16 t (exclusiv) – 22 t (inclusiv) 200 400 22 t (exclusiv) – 40 t (inclusiv) 250 500

Peste 40 t 300 600

DIRECTIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI