keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 66/26.03.2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza municipiului Timişora

26.03.2002

Hotararea Consiliului Local 66/26.03.2002
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza municipiului Timişora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002-4489/15.03.2002 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.10/1999 - privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza municipiului Timişoara, modificată;
Având în vedere Legea nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
În baza Ordinului Ministerului Transporturilor nr.407/1999 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
În baza Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În temeiul Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.10/1999 conform Anexei I şi calculaţiilor de tarife I/1 - I/5 şi II/1 - II/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se completează Hotărârea Consiliului Local nr.10/1999 , în sensul introducerii art.3 şi art.4 cu următorul cuprins:
"Art.3: Transporturile peste 60 de tone şi cele agabaritice indiferent de tonaj se vor efectua pe traseele stabilite de transportator împreună cu Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu următoarele obligaţii din partea transportatorului:
- să anunţe din timp transportul pe care urmează să-l efectueze;
- să devieze şi să refacă reţelele de pe traseu, pe propria cheltuială, în cazul încărcăturilor agabaritice;
- să refacă, dacă este cazul , zonele verzi şi copacii afectaţi;
- să asigure însoţirea transporturilor de echipaje ale Poliţiei Rutiere;
- transporturile se vor efectua numai între orele 22,00 - 06,00;
Taxa pentru eliberarea avizului de transport în cazul transporturilor agabaritice se calculează conform Calculaţiilor de tarife II/1 - II/6.
Pentru transporturile peste 60 tone, taxa pentru eliberarea avizului de transport este de 15.000.000 lei, pentru fiecare transport în parte.
Art.4: Taxele speciale se vor actualiza anual, în funcţie de rata inflaţiei. "

Art.3: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.10/1999 rămân neschimbate iar articolele se renumerotează în mod corespunzător.

Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.369/2001 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/1999.

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VLAD RODICA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI