keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 445/15.12.2009 privind procedura de administrare a taxei de tranzit

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 445/15.12.2009
privind procedura de administrare a taxei de tranzit


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cu numărul SC2009-4253/05.03.2009 prin care s-a dispus montarea de indicatoare rutiere de restricţionare "Accesul interzis vehiculelor cu masa totală maximă mai mare de 7,5 tone" pe raza Municipiului Timişoara începând cu data de 01.01.2010, precum şi avizul cu numărul SC2009-23193/01.10.2009 pentru montarea barierelor şi a punctelor de control acces pe anumite artere din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă procedura de administrare a taxei de tranzit stabilită în Anexa 5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2009, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Taxa de tranzit aplicată în Municipiul Timişoara şi prevăzută la art. 1 constituie venit cu destinaţie specială şi va fi utilizat exclusiv pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor de pe raza Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi, Direcţia Poliţia Comunitară şi Direcţia Fiscală din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Contract_Cadru.pdf

CONTRACT-CADRU DE COLABORARE încheiat azi ______________

I. PĂRŢILE: a) Municipiul Timişoara, cu sediul în Bv. C.D. Loga nr.1, 300030 Timişoara, cod fiscal

R14756536, telefon 0040-256-408300, fax 0040-256-493017, reprezentat prin Gheorghe Ciuhandu – Primar şi Smaranda Haracicu – Director Direcţia Economică, numit în continuare ,,BENEFICIAR” şi b) _____________________, cu sediul în ______________, str.______________, nr.____, sc.__, et.__, ap.__, telefon _________, fax ______, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului _________ sub nr._______________, cod fiscal nr. __________, având cont nr. __________________________, deschis la ___________, reprezentată prin ____________________________, numit în continuare “DISTRIBUITOR”.

II. OBIECTUL CONVENŢIEI Art. 1. Obiectul contractului constă în predarea, preluarea şi eliberarea către utilizatori a tichetelor privind taxa de tranzit de către Distribuitor în numele Beneficiarului, în regim de comision, prin punctele de distribuţie a carburanţilor, menţionate în Anexa nr. 1 („Lista punctelor de distribuţie aparţinând _________________, abilitate să încaseze taxa de tranzit), în baza prevederilor HCL nr. 196/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara, pentru anul 2010, şi încasarea în numele Beneficiarului a contravalorii taxei de tranzit. Art. 2. În cazul în care părţile doresc să încaseze taxa de tranzit şi prin alte puncte de lucru decât cele prevăzute în Anexa nr. 1, să elimine sau să înlocuiască parte din punctele de lucru, aceasta se va face cu acordul părţilor, prin completarea, reducerea sau refacerea după caz a Anexei nr. 1 şi încheierea unui act adiţional în acest sens. III.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. 3 Obligaţiile Distribuitorului sunt următoarele:

1. Să solicite, în scris, Beneficiarului, până la data de 15 a primei luni din trim. I, II, III, IV, în funcţie de stocul existent la acea dată, cantitatea de tichete estimată ca fiind necesară asigurării acoperirii cererilor utilizatorilor, completându-se în acest sens, formularul de comandă prevăzut în Anexa nr. 4 („Comanda de tichete pentru perioada ________”).

2. Să preia, de la sediul Beneficiarului, în baza procesului verbal de predare- primire, cantităţile de tichete, solicitate potrivit pct. 1, în prezenta unui reprezentant al Distribuitorului.

3. Să semneze procesele verbale de predare-primire a tichetelor, după recepţia cantitativă şi calitativă a acestora.

4. Să elibereze pe baza certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate a vehiculului, în original, tichetele reprezentând taxa de tranzit în punctele de distribuţie prevăzute în Anexa nr. 1, în program permanent (24 h), utilizatorilor români şi străini, conform prevederilor HCL nr. 196/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2010, pentru perioada de 1 zi.

5. Să încaseze de la utilizatorii români sau străini contravaloarea taxei de tranzit.

5.1 Prin utilizatori se înţelege utilizatorii români sau străini care nu au domiciliul/sediul în Judeţul Timiş.

6. Pe documentul care atestă plata taxei de tranzit se va înscrie numărul de înmatriculare a vehiculului (conform tipurilor prevăzute în Anexa nr. 3 „Date ce vor fi înscrise obligatoriu în tichetul reprezentând taxa de tranzit”).

7. Să promoveze distribuirea tichetelor prin publicitate în staţiile de distribuţie a carburanţilor şi pe pagina oficială de web a Distribuitorului, de comun acord cu Beneficiarul.

8. Să transmită Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărei decade:

a. „Procesul verbal de predare-primire privind încasarea taxei de tranzit şi numărul de tichete eliberate pe perioada ………………………..”, care cuprinde datele cu privire la numărul tichetelor reprezentând taxă de tranzit eliberate utilizatorilor şi sumele încasate cu titlu de taxă de tranzit, conform Anexei nr. 2;

b. „Procesul verbal de predare-primire privind stocurile iniţiale şi finale de tichete în perioada ……………………..” conform Anexei nr. 2;

9. Personalizarea tichetelor se va realiza astfel: a. se va composta data valabilităţii tichetului (ziua, luna); b. se va înscrie numărul de înmatriculare al vehiculului în spaţiul destinat de

pe tichet utilizând pixuri cu bila. 10. Să prezinte organelor abilitate ale Municipiului Timişoara documentele care

atestă virarea integrală şi la termen a sumelor decontate Beneficiarului, pentru operaţiunile efectuate, cu ocazia controalelor.

11. Să predea Municipiului Timişoara, în termen de 20 de zile de la data încetării contractului, tichetele nedistribuite, pe bază de proces verbal de predare-primire în care se vor consemna cantitatea şi seriile acestora.

12. Să comunice Beneficiarului în termen de 72 de ore de la data constatării lipsei, lista cu seriile tichetelor pierdute/sustrase, declarându-le nule. Distribuitorul răspunde pentru tichetele pierdute/sustrase şi se limitează la plata costului de achiziţie a tichetelor pierdute/sustrase atunci când evenimentul nu s-a produs din culpa salariaţilor acestora, fapt dovedit de organele de poliţie.

13. Pentru eventualele tichete constatate lipsă cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate ale Municipiului Timişoara, sau pentru eventualele tichete eliberate fără a fi compostată data valabilităţii şi/sau fără a fi înscris numărul de înmatriculare în spaţiul destinat de pe tichet, utilizând pixuri cu

bilă, să achite în contul Beneficiarului de 5 ori contravaloarea taxei de tranzit înscrisă pe tichetul constatat lipsă (cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 3, pct. 12) sau eliberat necorespunzător.

14. Să achite, lunar în contul Beneficiarului, costul de achiziţie al tichetelor deteriorate, compostate eronat sau a căror contravaloare a fost stornată, de către salariaţii proprii şi să le transmită Beneficiarului, centralizat, până la data de 15 a fiecărei luni, pe bază de proces verbal de predare-primire, fiind evidenţiate separat cele a căror contravaloare a fost stornată.

15. Să vireze la termenele stabilite prin prezentul contract sumele datorate Beneficiarului, în contul ………………….. deschis la Trezoreria Timişoara.

16. Să permită şi să participe la inventarierea stocului de tichete cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului Municipiului Timişoara, conform prevederilor legale în vigoare.

17. În cazul în care Beneficiarul constată erori la întocmirea tichetelor de către Distribuitor, ca urmare a analizării datelor cu privire la tichetele eliberate şi sumele încasate cu titlu de taxa de tranzit transmise decadal de către unităţile Distribuitorului, şi dacă sunt justificate, acestea din urmă sunt obligate să vireze sumele în contul Beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării împreună cu majorările aferente, conform Cap IV pct. 3.

18. În cazul în care Beneficiarul depistează tichete eliberate în neconcordanţă cu prevederile HCL nr. 196/2009, Distribuitorul este obligat să vireze sumele neîncasate în contul Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării împreună cu majorările aferente, conform Cap. IV pct. 3.

19. Să nu afecteze imaginea Beneficiarului prin acţiunile sale. 20. Sa-şi îndeplinească cu bună - credinţă, toate obligaţiile asumate prin

prezentul contract. 21. Să gestioneze şi să asigure evidenţa tichetelor conform prevederilor legale în

vigoare. 22. În cazul în care, într-un punct de lucru, utilizatorul refuză plata taxei de

tranzit ulterior întocmirii documentului de plată şi/sau personalizării tichetului (compostarea datei de valabilitate şi/sau înscrierea numărului de înmatriculare în spaţiul destinat de pe tichet utilizând pixuri cu bila), fapt sesizat de utilizator sau Distribuitor la faţa locului, se va proceda la stornarea contravalorii tichetelor numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

a. cu aprobarea primită de la sediul central al Distribuitorului;

b. numai în termen de maximum 15 min de la data întocmirii documentului de plată.

Stornările se vor evidenţia distinct în rapoartele transmise de Distribuitor către Beneficiar, iar sumele neîncasate, nu se vor vira în contul Beneficiarului.

23. Să pună la dispoziţia personalului Beneficiarului împuternicit să efectueze controale inopinate, documentele solicitate de acesta, necesare pentru inventarierea stocului de tichete, verificarea sumelor încasate şi verificarea modului de eliberare a tichetelor şi întocmire a acestora.

Art. 4. Obligaţiile Beneficiarului sunt următoarele: 1. Să pună la dispoziţia Distribuitorului, pe baza de proces verbal de predare-primire,

tichetele necesare asigurării acoperirii cererilor utilizatorilor pentru eliberarea tichetelor în toate punctele de distribuţie, în termen de 10 zile de la data înregistrării la Beneficiar a documentului de solicitare emis de Distribuitor.

2. Să încheie proces verbal de predare-primire pentru cantităţile de tichete puse la dispoziţia Distribuitorului pe care se va menţiona „nu se facturează”, asigurând recepţia cantitativă şi calitativă a acestora, incluzând în conţinutul acestuia cantitatea şi seria tichetelor reprezentând taxa de tranzit.

3. Să anunţe Distribuitorul în legătură cu erorile constatate la întocmirea tichetelor reprezentând taxa de tranzit.

4. Să preia de la Distribuitor, în termen de 20 de zile de la încetarea contractului, tichetele reprezentând taxa de tranzit, nedistribuite, pe bază de proces verbal de predare-primire, în care se va menţiona cantitatea şi seriile acestora.

5. Să preia, cu proces verbal de predare-primire, tichetele reprezentând taxa de tranzit, transmise de Distribuitor, în condiţiile Cap. III art. 3 pct. 11 şi 14 al prezentului contract.

6. Să-şi asume întreaga responsabilitate cu privire la calitatea tichetelor reprezentând taxa de tranzit, livrate Distribuitorului.

7. Să acorde Distribuitorului un comision de 3 %, aplicat la valoarea totală a tichetelor reprezentând taxa de tranzit.

8. Să colaboreze cu Distribuitorul pe toată durata contractului. 9. Să nu afecteze imaginea Distribuitorului prin acţiunile sale. 10. Să-şi îndeplinească cu bună - credinţă toate obligaţiile asumate prin prezentul

contract. 11. Să vireze în contul Distribuitorului, la termenele stabilite prin prezentul contract,

sumele reprezentând comisionul datorat conform Cap. IV pct. 15. IV. ÎNCASAREA TAXEI DE TRANZIT, CONDIŢII DE PLATĂ, MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE

1. Distribuitorul încasează taxa de tranzit de la utilizatorii români şi străini, în numerar, în lei.

2. Distribuitorul va vira, în contul Beneficiarului, ……………………… deschis la Trezoreria Timişoara, decadal, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea decadei, sumele încasate reprezentând taxa de tranzit. De asemenea, va transmite prin fax, Beneficiarului, ordinul de plată aferent sumelor virate, ştampilat de bancă.

3. Pentru nevirarea integrală şi la termenele stabilite a sumelor reprezentând taxa de tranzit, încasate de către Distribuitor, Beneficiarul este în drept să calculeze majorări de 0,1% pe fiecare zi de întârziere pentru suma încasată şi nedepusă. Sumele datorate cu titlu de majorări se virează în contul bancar al Beneficiarului, …………….. deschis la Trezoreria Timişoara.

4. Comisionul Distribuitorului, pentru încasarea taxei de tranzit este de 3%, şi se aplică la sumele încasate conform documentelor de plată.

5. Beneficiarul va vira în contul distribuitorului valoarea comisionului în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor reprezentând taxa de tranzit conform Cap. IV pct. 4.

6. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de către una din părţi, dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese.

V. GARANŢII Distribuitorul garantează păstrarea, transportul şi manipularea tichetelor reprezentând taxa de tranzit, în condiţii de siguranţă şi securitate corespunzătoare. Distribuitorul răspunde de siguranţa şi securitatea tichetelor reprezentând taxa de tranzit, de la momentul primirii efective a acestora, de la Beneficiar şi până la momentul eliberării către utilizatorii români şi străini. VI. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. Partea care invocă forţa majoră, are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15 zile de la apariţie. Data de referinţă este data de expediere a poştei. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alt organism abilitat în acest sens. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei în maxim 15 zile de la încetare. VI. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui, şi este valabil până la data de __________2010 (se negociază cu fiecare colaborator în parte). VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract încetează într-unul din următoarele moduri:

a. prin acordul părţilor, transmis cu 48 de ore înainte de producerea evenimentului solicitat de părţi;

b. prin expirarea termenului de valabilitate; c. prin denunţarea unilaterală a contractului de către una din părţi

cu o notificare prealabilă de 30 de zile; d. prin rezilierea de drept, în situaţia în care una din părţile

contractante, nu îşi execută, în mod culpabil, total sau parţial, obligaţiile asumate prin prezentul contract. Cealaltă parte

contractantă notifică partea în culpă să remedieze, în termen de 30 de zile, aspectele semnalate, în caz contrar, contractul fiind considerat reziliat de drept. Momentul notificării constituie punerea de drept în întârziere a părţii în culpă.

VIII. LITIGII Beneficiarul şi Distribuitorul convin ca litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării amiabile, competenţa soluţionării litigiilor revine instanţei de judecată competentă. IX. NOTIFICĂRI Toate notificările şi comunicările dintre părţile contractante vor fi făcute în scris, în limba română şi vor fi transmise la sediile acestora, într-unul din următoarele moduri:

- prin fax - prin corespondenţă recomandată cu taxele poştale plătite - expediate prin curier

X. CONDIŢII GENERALE Prezentul contract conţine totalitatea înţelegerilor intervenite între părţi şi înlocuieşte orice acord sau înţelegere anterioară, referitoare la obiectul său.

Nicio modificare a prezentului contract nu va avea efect sau nu va fi valabilă decât dacă este făcută în scris şi semnată de părţile contractante.

Prezentul contract a fost întocmit în __________ exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR DISTRIBUITOR

Atasament: Anexa_Contract.pdf

ANEXA 1 LA CONTRACTUL NR…………./………..

LISTA PUNCTELOR DE DISTRIBUTIE DE PE RAZA JUDETULUI TIMIS APARTINAND …………………. ABILITATE SA INCASEZE TAXA DE TRANZIT

NR. NUME STATIE

COD STATIE ADRESA TELEFON FAX

Atasament: Anexa_4_Contract.pdf

S.C………………………… ANEXA NR……

COMANDĂ DE TICHETE REPREZENTÂND TAXA DE TRANZIT PENTRU PERIOADA ……………………..

Nr. crt. Tip vehicul Perioada de

valabilitate

Număr tichete

solicitate

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la HCL nr………../………………

PROCEDURA DE ADMINISTRARE A TAXEI DE TRANZIT Art. 1 (1) Începând cu data de 01.01.2010 toate vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor plăti o taxă de tranzit în valoare de 200 lei, taxă aprobată prin HCL nr. 196/2009.

(2) Taxa de tranzit în Municipiul Timişoara pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone care nu au număr de înmatriculare în Judeţul Timiş constituie venit cu destinaţie specială şi va fi utilizat exclusiv pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor de pe raza Municipiului Timişoara. Art. 2: (1) Persoanele fizice şi juridice care au domiciliul/sediul pe raza judeţului Timiş sunt exceptate de la plata taxei de tranzit. Pentru aceste persoane Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara va elibera tichete gratuite numai dacă obligaţiile fiscale către bugetul local ajunse la scadenţă sunt stinse, la cerere şi în baza următoarelor documente: – persoanele fizice - copie C.I./B.I. şi certificatul de înmatriculare din care să rezulte că vehiculul este deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; - persoanele juridice - copia certificatului de înmatriculare la Registrul Comerţului şi certificat de înmatriculare din care să rezulte că vehiculul este deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (2) Persoanele fizice şi juridice care au domiciliul/sediul pe raza judeţului Timiş vor depune la registratura Primăriei Municipiului Timişoara (camera 12), documentele prezentate la aliniatul precedent, în vederea eliberării tichetelor gratuite reprezentând taxa de tranzit. (3) În cazul în care proprietarul/deţinătorul legal al vehiculului nu va face dovada domiciliului/sediului vor achita taxa de tranzit. (4) Modelul tichetului reprezentând taxa de tranzit gratuit este prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta procedură. Art. 3: (1) Taxa de tranzit se achită la punctele de control acces în Municipiul Timişoara, acolo unde există bariere de acces (Calea Aradului, Calea Dorobanţilor, Calea Şagului) şi la benzinăriile cu care Municipiul Timişoara încheie contracte de colaborare, acolo unde nu există bariere de acces. Pentru celelalte situaţii, unde nu există bariere de acces şi implicit puncte de control acces, plata taxei de tranzit se face prin achiziţionarea tichetului reprezentând taxa de tranzit de la benzinăriile cu care Municipiul Timişoara va încheia contracte de colaborare. (2) Agenţii Direcţiei Poliţia Comunitară vor încasa taxa de tranzit şi vor asigura accesul la punctele de control. (3) Municipiul Timişoara prin Primar va încheia contracte de colaborare cu benzinăriile de pe raza judeţului Timiş, care doresc această colaborare, în vederea distribuirii tichetelor reprezentând taxa de tranzit pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. (4) Contractul – cadru de colaborare ce se va încheia în vederea distribuirii, prin vânzare, către populaţie a tichetelor reprezentând taxa de tranzit pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este cuprins în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta procedură. (5) Termenul pentru care contractul de colaborare îşi produce efectele va fi negociat cu fiecare colaborator în parte. Art. 4: (1)Tichetul reprezentând taxa de tranzit este prezentat în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta procedură. (2) Tichetele de tranzit vor fi afişate la vedere, pe parbrizul vehiculului în partea stângă jos. Art. 5: (1) Taxa de tranzit se achită pentru fiecare vehicul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone care tranzitează Municipiul Timişoara şi este valabilă numai în perioada marcată pe tichet. (2) Tichetele reprezentând taxa de tranzit nu sunt transmisibile de la un vehicul la altul.

Art. 6: (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 2.500 RON următoarele fapte:

a) tranzitarea Municipiului Timişoara fără achitarea taxei de tranzit. b) deteriorarea barierelor de acces. În acest caz se va achita şi contravaloarea pentru

înlocuirea barierei de acces; c) neafişarea tichetului la vedere, conform art. 4 alin. (2) din prezenta procedură;] d) lipsa tichetului gratuit în cazul persoanele fizice şi juridice care au domiciliul/sediul pe

raza judeţului Timiş. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către agenţii Poliţiei Rutiere, agenţii Poliţiei Comunitare precum şi de către personalul Serviciului Reglementări Transporturi Urbane din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi a Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 7: Prevederile HCL nr. 485/2006, modificată şi completată prin HCL nr. 21/2008, vor fi respectate întocmai.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT SC2009-

APROBAT PRIMAR,

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind procedura de administrare a taxei de tranzit

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196/26.05.2009 privind stabilirea impozitelor şi

taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2010, la Anexa 5, punctul 56, s-a instituit o taxă

specială, respectiv taxa de tranzit, pentru vehicule de transport marfă cu masa totală maximă

autorizată mai mare de 7,5 tone pentru persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul/sediul în

judeţul Timiş şi care traversează Municipiul Timişoara.

Taxa de tranzit în Municipiul Timişoara pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală

maximă autorizată mai mare de 7,5 tone care nu au număr de înmatriculare în Judeţul Timiş

constituie venit cu destinaţie specială şi va fi utilizat exclusiv pentru întreţinerea şi reparaţia

drumurilor.

Persoanele fizice şi juridice care au domiciliul/sediul pe raza judeţului Timiş sunt

exceptate de la achitarea taxei de tranzit. Aceste persoane vor primi la cerere şi în baza actelor

doveditoare, de la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, tichete gratuite reprezentând taxa de

tranzit.

Persoanele fizice sau juridice care nu au domiciliul/sediul în judeţul Timiş şi care

traversează Municipiul Timişoara vor achita taxa de tranzit la punctele de control acces în

Municipiul Timişoara acolo unde vor exista bariere de acces, respectiv Calea Aradului, Calea

Dorobanţilor, Calea Şagului sau la benzinăriile cu care Municipiul Timişoara încheie contracte de

colaborare.

Personalul care va încasa taxa de tranzit şi va lua măsurile necesare cu privire la accesul

prin punctele de control, acolo unde există bariere, va fi asigurat de agenţi ai Direcţiei Poliţia

Comunitară.

Montarea barierelor de acces şi a punctelor de control a fost aprobată de Comisia de

Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara prin avizul cu numărul SC2009-

23193/01.10.2009, iar prin avizul cu numărul SC2009-4253/05.03.2009 Comisia de Circulaţie a

hotărât montarea de indicatoare rutiere de restricţionare ,,Accesul interzis vehiculelor cu masa COD FP 53-01, VER.1

totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone" pe raza Municipiului Timişoara începând cu data

de 01.01.2010.

Taxa de tranzit se achită pentru fiecare vehicul cu masa totală maximă autorizată mai mare

de 7,5 tone care tranzitează Municipiul Timişoara şi este valabilă numai în perioada marcată pe

tichet. Tichetele reprezentând taxa de tranzit nu sunt transmisibile de la un vehicul la altul.

Persoanele fizice sau juridice care nu vor achita taxa de tranzit, care nu vor avea afişat la

vedere tichetul reprezentând taxa de tranzit sau lipsa tichetului gratuit în cazul persoanele fizice şi

juridice care au domiciliul/sediul pe raza judeţului Timiş şi vor fi depistate de organele de control

abilitate vor fi sancţionate contravenţional. De asemenea vor fi sancţionaţi contravenţional

conducătorii auto care vor deteriora barierele de acces.

Ţinând cont de condiţiile actuale de circulaţie în Municipiul Timişoara, de trama stradală

limitată, de lipsa variantelor ocolitoare a municipiului, de necesitatea efectuării lucrărilor de

reparaţii la arterele principale de tranzit a municipiului, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei

traficului rutier, precum şi pentru protejarea mediului înconjurător şi a locuitorilor s-a impus

instituirea unei taxe de tranzit pentru vehicule destinate transportului de marfă cu masa totală

maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Având în vedere cele de mai sus propunem adoptarea unei hotărâri privind administrarea

taxei de tranzit.

DIRECTOR, CULIŢĂ CHIŞ

DIRECTOR D. FISCALĂ DIRECTOR ECONOMIC, ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU , ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CRISTINA GAVRA

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC NASTASIA MIRCEA

COD FP 53-01, VER.1

Atasament: Proces_Verbal.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA DRUMURI SI TRANSPORTURI

PROCES VERBAL de PREDARE- PRIMIRE NR…………..

Incheiat astăzi …………………………., între ………………………………………...reprezentată de

…………………………..........................................în calitate de furnizor

şi: ………………………………….……………….......... reprezentată de …………………………...... în calitate de beneficiar cu următoarele date de identificare: Adresa: Localitatea .............................................., Strada..................................................., Nr.........,

Telefon/Fax: ..................................../........................................., CUI ......................................

Prezentul proces verbal s-a incheiat cu privire la:

- predarea-primirea de către reprezentantul furnizorului / beneficiarului a următoarelor :

Nr. Document Nr.topuri Serie de la -până la

1

2

3

4

Furnizor _____________________. Beneficiar ________________ (semnatura si stampila) (semnatura si ştampila)

  • Nr.topuri