keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 485/18.12.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Justiţiei" din Municipiul Timişoara

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 485/18.12.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Justiţiei" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 27317 / 04.12.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera (c), alin. 5 litera (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Justiţiei" din Municipiul Timişoara conform Proiectului nr. DP 1026/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_Parcul_Justitiei.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 1.240.060,20 Din care construcţii-montaj 1.103.709,70 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - cheltuieli pentru avize, acorduri 3.500,00 - cheltuieli pentru proiectare 49.200,60 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 7.140,00 Total 60.840,60 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări rutiere 100.324,10 - lucrări peisagistică 637.994,10 - lucrări electrice 122.715,20 - lucrări edilitare 215.756,50 Total 1.076.789,90 5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (2,5%) 26.919,70 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 5.518,50 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,7%) 7.726,00 - fond casa socială a constr. (0,5%) 5.383,90 - cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 56.881,50 Total 102.429,60 6) Durata posibilă de realizare a investiţiei 2008, 2009

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

Atasament: Referat_Parcul_Justitiei.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI NR SC 2007 – 27317 / 04.12.2007

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Parcului Justiţiei” din municipiul Timişoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL. Parcul Justiţiei este situat pe malul drept al Canalului Bega făcând parte din salba de parcuri de pe acest mal, între Parcul Catedralei şi Parcul Rozelor. Prima amenajare ca parc a acestui teren este menţionată începând cu anul 1870. Pe harta din 1936, parcul apare sistematizat cu alei. Înainte de anul 1941 se construieşte o clădire impozantă, situată pe malul Canalului Bega, actuala Facultate de Hidrotehnică, iar anul 1955 se construieşte prezentul sediu al Uniunii Artiştilor Plastici, iar Sistematizarea sa la forma actuală se realizează în perioada 1975-1980, când se plantează numeroşi arbori. În această perioadă se cedează o parte din parc pentru construirea restaurantului „Faleza”.

La ora actuală întregul parc nu este luminat, gardul trebuie refăcut în totalitate, reţeaua de alimentare cu apă şi hidranţii nu sunt funcţionali, fiind necesară efectuarea unui foraj şi instalarea unui sistem de irigare prin aspersiune. Îmbrăcămintea bituminoasă a aleilor este degradată de creşterea rădăcinilor arborilor, mobilierul este vechi şi depreciat din punct de vedere estetic.

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Parcului Justiţiei” din municipiul Timişoara în valoare de 1.240.060,20 lei conform proiectului numărul DP 1026/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 1.240.060,20 Din care construcţii-montaj 1.103.709,70 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - cheltuieli pentru avize, acorduri 3.500,00 - cheltuieli pentru proiectare 49.200,60 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 - consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 7.140,00 Total 60.840,60

4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări rutiere 100.324,10 - lucrări peisagistică 637.994,10 - lucrări electrice 122.715,20 - lucrări edilitare 215.756,50 Total 1.076.789,90 5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (2,5%) 26.919,70 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 5.518,50 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,7%) 7.726,00 - fond casa socială a constr. (0,5%) 5.383,90 - cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 56.881,50 Total 102.429,60 6) Durata posibilă de realizare a investiţiei 2008, 2009

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

AVIZAT JURIDIC