keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 484/20.12.2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" amplasament str. Gheorghe Dima, nr. 5

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 484/20.12.2017
privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" amplasament str. Gheorghe Dima, nr. 5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-31247/13.12.2017 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Nota de fundamentare - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 31247/13.12.2017 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.12.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017-31247/13.12.2017;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 358 / 11.12.2017 al Comisiei Tehnico-Economică (CTE);
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se preia în proprietatea Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit si se aprobă documentaţia tehnico-economică Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu" amplasament str. Gheorghe Dima, nr. 5, în baza Avizului tehnic nr. 358 / 11.12.2017 al Comisiei Tehnico-Economică (CTE).

Art. 2: Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara va suporta cheltuielile suplimentare la Studiul de Fezabilitate stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizării obiectivului de investitii precum si cheltuielile neevidenţiate în documentaţia tehnico - economică elaborată şi transferată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 se va încheia o Convenţie de predare-primire între Primăria Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea Convenţiei prevăzută în Anexa la prezenta.hotarare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Relationare Directa cu Cetatenii;
- Biroului Audit;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Nota_fundamentare.pdf

Cod FO53-12,Ver.1

ROMÂNIA Anexă la raportul de specialitate nr. SC 2017 – 31247 / 13.12.2017 JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI-SPITALE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind Proiectul de hotărâre pentru însuşirea şi preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit a

documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou

Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5

Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre

Proiectul de hotărâre are impact asupra: DA NU

1.Mediului macro-economic X

Nu

11. Mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat X

Nu

2. Mediului de afaceri X

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediului de afaceri produse în urma aplicării actului normativ)

21 Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi X

(se vor prezenta consecinţele asupra sarcinilor administrative produse în urma aplicării actului normativ)

22 Intreprinderilor mici şi mijlocii X

(se vor prezenta consecinţele asupra întreprinderilor mici şi mijlocii produse în urma aplicării actului normativ)

3. Mediului social X

- creşterea numărului de persoane vindecate; - creşterea numărului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a

afecţiunilor oncologice; - dezvoltarea infrastructurii medicale de interes public la nivel local. - Imbunătăţirea fluxurilor de circulaţie si acces spre spaţiile

cu destinaţia de Radioterapie 4. Mediului natural

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului produse în urma aplicării actului normativ)

5.Altor domenii

(Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea unor informaţii în plus faţă de cele prezentate la pct. 1-4 supra )

Secţiunea a 2-a Efectele proiectului de hotărâre asupra legislaţiei in vigoare

Cod FO53-12,Ver.1

1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de hotărâre)

(Se vor preciza actele normative înscrise şi în cuprinsul proiectului de hotărâre, care sunt modificate sau abrogate prin acesta )

Secţiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local? X

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul 2017-2019: 2.906,24 mii lei

- in mii lei (RON)

Indicatori Anul Urmatorii Media pe

curent patru ani cinci ani

1 2 3 4 5 6 7

1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus

54,00 150,00 2.702,24 +/-0 +581.25

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii

3. Impact financiar, plus/minus asupra bugetului local:

-54,00 +204,00 +2.702,24 +581.25

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheit. bugetare

7. Alte informaţii Finanţarea acestor cheltuieli se va face cu incadrarea in bugetul aprobat pentru anul 2017-2019

Secţiunea a 6-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţillor existente Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect 2. Alte informaţii Nu sunt

Sef Serviciu Scoli - Spitale Consilier Anca Laudatu Marius Duma

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL SCOLI-SPITALE SC 2017 – 31247 / 13.12.2017

Raport de Specialitate privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic

Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de

hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5 ;

Facem următoarele precizări privind starea de fapt: Imobilele - construcţii şi teren, situate în Timişoara, în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul

Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara sunt proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi sunt date în administrarea spitalului

În prezent, activitatea din cadrul Laboratorului de Radioterapie se desfăşoară în imobilul cu regim de P+1E situat în Timişoara, din Str. Gheorghe Dima, nr. 5, aflat în proprietatea Municipiului Timişoara şi identificat prin CF nr 413706 nr. topografic 413706-C1

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara are în structură secţii oncologice unice în regiune (radioterapie, oncologie, chirurgie oncologică, hematologie) şi prestează servicii medicale ce se adresează pacienţilor oncologici cu patologie complexă din judeţul Timiş şi judeţele limitrofe.

Echipamentele existente in cadrul Laboratorului de Radioterapie sunt depăşite şi necesită costuri de mentenanţă foarte mari. Pe lângă acestea, dotarea secţiei cu un singur accelerator liniar achiziţionat în anul 2001 duce la un timp de aşteptare îndelungat pentru pacienţi şi la amânarea tratamentului imperios necesar.

Având în vedere situaţia economică actuală, insuficienţa fondurilor necesare de la bugetul de stat şi local pentru dotarea si modernizarea sistemului medical, s-a identificat oportunitatea oferită de Ministerul Sănătăţii prin Proiectul privind reforma sectorului sanitar - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar, componenta 1 – Raţionalizarea reţelei de spitale, finanţat printr-un împrumut de la Banca Mondială, privind dotarea Secţiei de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un accelerator liniar de particule modern.

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi necesitatea asigurării spaţiului pentru instalarea Acceleratorului liniar de particule pentru dotarea Secţiei de Radioterapie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara a contractat si suportat din venituri proprii costurile pentru întocmirea documentaţiei Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5; Întrucât Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara nu poate realiza lucrări de investiţii pe un teren aflat în proprietatea Primăriei Timişoara şi dat în administrare spitalului, Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara a aprobat intenţia de a preda Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit, documentaţia tehnico-economică, respectiv Studiul de Fezabilitate, în vederea realizării obiectivului "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu, str. Gheorghe Dima, nr.5 " de către Municipiul Timişoara.

Prin adresa cu nr.E-3437/ 15.11.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2017- 028509/15.11.2017, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara solicita preluarea de către Municipiul Timişoara, cu titlu gratuit, a documentaţiei tehnico - economică - Studiu de Fezabilitate

intocmită de către S.C. M.J. PROJECT S.R.L. , receptionată de către Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timişoara prin procesul-verbal de predare-primire nr. I-20990 / 15.11.2017

Având în vedere cele prezentate, propunem încheierea unei Convenţii prin care Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timişoara să predea Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit, documentatia “Studiu de fezabilitate” aferenta obiectului de investitie: "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu, amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5” precum şi drepturile derivând din contractul de prestari servicii nr. 675/12.06.2017, încheiat între Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara – in calitate de achizitor şi S.C. M.J. PROJECT S.R.L- in calitate de prestator;

Documentaţia a fost analizată în Comisia Tehnico - Economică a Municipiului Timişoara, care i-a acordat acesteia Aviz tehnic nr. 358 / 11.12.2017 având urmatoarele recomandari:

- documentatia respecta prevederile HG 907/2016 si HG 363/2010, mai putin observatiile de la cap.III – Constatarile Comisiei - Comisia Tehnico Economica nu isi poate asuma corespondenta intre Studiul de Fezabilitate si Cererea de oferta a initiatorului de SF ( Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara) si nici corectitudinea documentatiei din punct de vedere al normativelor CNCAN, deoarece nu se cunoaste tipul de accelerator ce urmeaza a fi achizitionat si/sau cerintele tehnice impuse pentru astfel de echipament. - Initiatorul SF va completa documentatia cu observatiile mentionate la cap.III– Constatarile Comisiei

Aceste completari vor fi facute pana la data realizarii proiectului tehnic. In bugetul local, la cap. 66.02.06 - Spitale, cap. C- Studii si proiecte, pentru anul 2017 sunt

alocate fonduri pentru demararea procedurilor de realizare a documentatiei PT+DDE+AC precum si execuţia lucrarilor “"Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5’ Propunem următoarele: 1. Preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5, în baza Avizului tehnic nr. 358 / 11.12.2017 al Comisiei Tehnico-Economică (CTE) . 2. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara îşi asumă suportarea cheltuielilor suplimentare la Studiul de Fezabilitate stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizării obiectivului de investitii precum si cheltuielile neevidenţiate în documentaţia tehnico – economică elaborată şi transferată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timişoara 3. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 se va încheia o Convenţie de predare-primire între Primăria Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 4.se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea Convenţiei prevăzută în Anexa la prezentul raport.

Şef Serviciu Şcoli - Spitale Consilier Anca Lăudatu Marius Duma

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie

"Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament

str. Gheorghe Dima, nr.5.

Prin adresa cu nr. 3437/ 15.11.2017, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2017-028509/15.11.2017, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara solicită Municipiului Timisoara preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” propus la amplasamentul din Timisoara, str. Gheorghe Dima, nr.5;

Imobilele - construcţii şi teren, situate în Timişoara, str. Gheorghe Dima, nr.5, în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara sunt proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi sunt date în administrarea spitalului;

Echipamentele existente in cadrul Laboratorului de Radioterapie sunt depăşite şi necesită costuri de mentenanţă foarte mari. Pe lângă acestea, dotarea secţiei cu un singur accelerator liniar achiziţionat în anul 2001 duce la un timp de aşteptare îndelungat pentru pacienţi şi la amânarea tratamentului imperios necesar

Având în vedere necesitatea asigurării spaţiului pentru instalarea Acceleratorului liniar de particule pentru dotarea Secţiei de Radioterapie, este necesara realizarea investitiei "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5;

Întrucât Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara nu poate realiza lucrări de investiţii pe un teren aflat în proprietatea Primăriei Timişoara şi dat în administrare spitalului, Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara a aprobat intenţia de a preda Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit, documentaţia tehnico-economică, respectiv Studiul de Fezabilitate, în vederea realizării obiectivului "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu, str. Gheorghe Dima, nr.5 " de către Municipiul Timişoara.

In consecinţă, considerăm oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

Atasament: Anexa.pdf

1

ANEXA la Raportul de specialitate

SC 2017 – 31247 / 13.12.2017

CONVENŢIE

privind preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit, a documentaţiei tehnico-economice - Studiu de Fezabilitate - pentru obiectivul de investiţie "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu” amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5

Între părţile:

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA cu sediul în Timişoara str. Hector, nr.1, tel. 0256/200048, fax 0256/200046, reprezentată legal prin MANAGER DR. MARIA-OLIMPIA OPREA, în calitate de PREDATOR

şi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA cu sediul în B-DUL C.D. LOGA, NR.1, tel 0256/408300, fax 0256490635, reprezentată legal prin PROF. DR. ING. PRIMAR NICOLAE ROBU, în calitate de PRIMITOR

a intervenit prezenta convenţie:

Art.1 Părţile convin să predea, respectiv sa preia cu titlu gratuit documentatia tehnico- economica “Studiu de fezabilitate” aferenta obiectului de investitie: "Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara cu un corp de construcţie pentru un nou Laborator de Radioterapie şi acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu, amplasament str. Gheorghe Dima, nr.5” precum şi drepturile derivând din CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII NR. 675/12.06.2017, încheiat între SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENŢĂ TIMIŞOARA – achizitor şi S.C. M.J. PROJECT S.R.L-prestator.

Întrucât Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara nu poate realiza lucrări de investiţii pe un teren aflat în proprietatea Primăriei Timişoara, documentatia se preda în scopul continuarii serviciilor de proiectare si autorizare precum si realizarea investiţiei propuse pentru a se asigura spatiului necesar amplasarii unui accelerator liniar de particule;

Art.2. Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara îşi asumă suportarea cheltuielilor suplimentare la Studiul de Fezabilitate stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizării obiectivului de investitii precum si cheltuielile neevidenţiate în documentaţia tehnico – economică elaborată şi transferată cu titlu gratuit Primăriei Municipiului Timişoara.

2

Prezenta convenţie a fost semnată de către părţi astăzi …………. exemplare în original.

PREDATOR, PRIMITOR,

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE PRIMĂRIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA

URGENŢĂ TIMIŞOARA

MANAGER PRIMAR MARIA - OLIMPIA OPREA NICOLAE ROBU DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL DIRECTOR ECONOMIC SANDA DAMIAN STANCIU STELIANA OFICIUL JURIDIC ŞEF SERVCIU ŞCOLI-SPITALE ADELINE FODOR ANCA LĂUDATU SERVICIU JURIDIC