keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 466/24.09.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013

24.09.2013

Hotararea Consiliului Local 466/24.09.2013
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2013 - 26740 /19.09.2013, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 450/03.09.2013 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/22.02.2013;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată si modificată;
În temeiul art. 45, alin.(2), Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2013, conform Anexei nr.1 - Bugetul Local pe anul 2013, Anexei nr. 2 - Bugetul Institutiilor Publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, Anexei nr.3 - Program de dezvoltare pe anul 2013 si Anexei nr. 4 - Bugetul de Fonduri Externe Nerambursabile, care fac parte din prezenta hotărâre. Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 450 /03.09.2013 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1a_2.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC2013- 26740/24.09.2013 PROGRAM DEZVOLTARE 2013 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE 2013 Rectificare 4 cu amendament NHC465/24.09.2013 Anexa 1a/2 DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Credit KFW Buget local Contr. Proprie Cheltuieli Eligib Chelt. Neeligibile e (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pt. derulare o Buget Parteneri & Alte Surse 9 i 2 3 4 n 6 7 8 1 10 TOTAL GENERAL I 417.853,16 276.084,58 0.275,12 119.848,35 33.637,27 141,768,58 1.694,84 30.400,00 TOTAL GENERAL îl 417.853,16 276.084,58 0.279,12 119.848,35 13.491,63 11.74961| 28.396,03, 141.768,58 1.694,84 30.400,00 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 318.478,03 213.934,44 62.806,07 84.905,14 12.415,63 10.982,74| 18.610,39| 102.543,59 25.009,00 LUCRĂRI NOI - B 99.375,13 60.150,14 7.473,03 34.943,21 225,00 1.076,00 766,87) 9.785,64 39.224,99 480,37 3.400,00 DOTĂRI ÎNDEPEND. SI ALTE INV. - 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 8,06 0,00 TOTAL GENERAL CHELT UIPLI 417.853,16 1 216.084,58), 79.279.12 119.848,351. 225.00 13.491,63 11.749,61|. 28.396,03|. 141.768,58 1.694,84 _30.400,00| Capitolul 65.02 Învățământ 206,05 206,05 26,26 175,70 0,00 4.09 9,00 0,00 0,00 0,00 A 65.02.04 Învățământ secundar 206,05 206,05 26,26 175,70 0,00 4,09 0,00 0.00 8,00 6,00 0.90 i 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 206,05 206,05 26,26 175,70 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 10,79 10,79 1,39 9,17 0,00 0,23 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 Rețea profesională, cadru pentru dezvoltarea competențelor bazate pe metode de învățare interaclive FEDR/Liceul Teoretic Bartok Bela HURO 1001/187CF/2012 HCL, 178/2012 10,79 10,79 1,39 9,17 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Credit Buget EU KFW Buget tocal Contr. Proprie Cheltuieli Neclizibile celizibile | (inclusiv = TVA) Avans pt. deru Buget Parteneri & Alle Surse Credite n & 7 8 B. Lucrări noi 195,26 24,87 166,53 0,00 3,86 0.00 0,00 9,00 8,00 0,00 Dezvoltarea schimburilor educaționale, sociale şi culturale și recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tineri Colegiului National C.D.Loga Timisoara HCL161/23.10.2012 69,75 69,75 ma "na , 0,00 a Cr, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi diferențelor dintre tine! Lic. Teoretic D, Obradovici Timisoara HCL 161/23.10.2012 125,51 125,51 106,68 0,00 n ei 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 4.029,02 4.029,02 423,00 2.857,20 0,00 30,06 2723 0,00 0,06 669,59 0,06 66.02.06 Spitale 4.029,02 4.029,02 425,00 2.857,20 0,00 59,00 2123 0,00 9,00 663,59 0,00 A. Lucrări în continuare 1.324,54 1.324,54 100,00 732,29 0,00 9,06 0,00 0,06 8,00 492,34 0,00 Transfer de cunoastere si experienta intre centre de radio terapie din aria ransfrontaliera pentru asigurarea unei terapii noderne (SCM) 300,00 300,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Dezvoltarea complementara a terapiilor radiante la Clinica de Oncoterapie USS si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget loci Contr, Proprie Chelt. Neeligibile (inclusiv Credit KFW Buget de EU Cheltuieli TVA Eligib Buget Partene Avans pt. & derulare | Alte Surse Credite 9 m Common strategy for the prevention and treatment of child hip pathology in the Hungary - România cross - border area HURO 1001/2522.4.2 (Sp. L. Țurcanu) 79,90 79,90 79,90 0,00 0,00 0,90 0.00 Screeningul bolilor metabolice la nou- nascut si diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditara: realizarea infrastructurii si colaborarii euro- regionale.Cross-border cooperation- Hungary-Romania (2007-2013 Code HURO 0802/008 AF) 452,30 452,30 452,30 0,00 0,00 0.00 0,00 B. Lucrări noi 2.704,48 2.704,48 325,00| 2.125,00 50,00 27,23 0,00 0,06 177,25 0,00 Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale în aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 2.704,48 2.704,48 2.123,00 30,00 2723 0,00 0,00 17125 0.00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 1.264,88 863,99 612,40 36,91 132,20 400,89 0,00 0,00 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole și concerte 1.184,88 783,99 wi 16,91 132.20 400,89 0,00 8.06 A. Lucrări în continuare 1.184,88 783,99 m 16,91 132,26 100,89 0,00 0,00 Politica Culturală ca instrument pentrit Dezvoltarea Regională şi a Comunității HCL 181/24.04.2012 (IPA) 294,58 = > că 146,59 41,39 80,74 0,00 0,00

SURSE DE FINANTARE — Buget local TOT, Valoare Cont. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI % n cae Buget de FU Credit Cheii Parteneri p Stat 8 KEW TVA | Avanspt. & CI Neclieibile Elieibil terulare SI Eligi (inclusiv derulare | Alte Surse TVA) 7 3 5 10 Credite o 1 2 Virtual Theatre- Cultural Brige, cu acronimul E-THEATRUM in cadrul Hungary-Romania Cross- Border Coopertion Programme 2007-2014, HURO/1001/162/1.2.2( Teatrul Maghiar de Star) HCL55/2012 890,30 370,15 60,07 405,81 0,00 13,46 0,00 90,81 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri V = n Za ZI că n 0,00 0,00, zone verzi, baze sportive şi de agrement 80,00 80,06 0,06 60,00 9,06 26,00 8,00 8,06 8,06 0,06 6.00 A. Lucrări în continuare 80,00 80,00 9,00 60,00 09,00 20,00 0,00 5,00 2,00 0,00 0,00 O abordare inclusa de la egal la egal, a conurbatiilor si aglomerarii urbane largi, pentru participarea la Conventia Primarilor - CONURBANT, CIP - IEE - 2010, nr.271380 80,00 80,00 0,00 60,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Sociată 16.222,59 68.02. Asistenta sociala pentru familie si copii 16.222,59 9.222,55 1.260,74 3.764,44 0,00 142,88 342,83| 1.711,66 7.000,04 0,00 0,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 14.002,59 7 [A- Lucrări în continuare 10.349,82 Reconstructia statul n e ei N n 1.260,74 5.764,44 0,00 142,88 342,83| 1.711,66 7.000,04 0,00 0.00 1.08424| 4.960,94 0,00 3 793,53 3.638,87 0,00 3556| 3 3) 1.471,66 6.020,04 0,00 0,00 3|__1.076,77| 4.407,56 0,00 0,00 ma n | cel so | ala a emeii de la discriminare la dezvoltare profesionala si cgalitate de sanse 25,00 25,00 0,00 25.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00|

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoa proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Credit KFW Buget local Cont Propri Cheltuiel Eligibile Chelt, Neeligi (inclusiv TVA) e TVA Fligibil Avans pt. deru TE Buget Parteneri o a vw 6 10 Reabilitarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timişoara HCL, 293/2011 7.8 64,02 4412,46 0,00 70,44 845,28 0,00 0,00 Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 HCL 234/201 /POR 2.A 60,80 1.504,80 172,20 783,94 0,00 19,52 297,65 231,49 956,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 3. 652,77 2.040,29 290,41 1.322,07 0,00 32,92 0,00 394,89 1.612,48 8,00 0,00 Reabilitare cladire pentru persoane in dificultate (str.Plavosin nr.21) HCL 130/28.09.2012 n e = e ci ta 2.040,29 290,41 = = ei ei ca 0,00 32,92 0,00 394,89 1.612,48 0,00 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social ci a e 1.240,00 176,50 ZA m, > = 0,00 20,00 0,00 240,00 980,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi d a s sI s i a 1.240,00 176,50 Ș m mol a o & 0,00 20,00 0,08 249,00 989,00 8,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si iparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat în Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 1.240,00 176,50 803,50 0,00 20,00 0,00 240,00 980,00 0,00 0,00; Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 43.200,47 3.674,94 15.854,87 225,00 8.350,25 2.054,78 6.918,50 18.052,22 722,13 3.400,00 [70-02-03 Locuinţe 3.830,00 9,00 0,00 225,00 20,00 0,00 185,00 9,86 0,66 5.400,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 3.830,00 0,00 0.06 225,00 20,00 0,06 185,00 0,00 0,00 5.400,00 p Lucrări noi 5.830,00 0,00 0,00 225,00 20,00 0,00 185,00 0,00 8,00 5.400,00

dr DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Credit Buget EU KEW Buget local Contr. Proprie Chelt, Cheltuieli | Neeligibi gibile | (inclu TVA) TVA Eligibil Y Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite o m n 5 7 9 10 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KfW) 3.830,00 3.830,00 0.00 0,00 ci 25,00 20,00 0,00 185,00 0.00 5.400,00 70,02.50: Alte: servicii “în domeniile locuințelor,“ serviciilor: şi:-: dezvoltării ad. 53.422,69 3.674,94 15.854,87 0,00 8.330,25 2.054,78; 6.733,56 722,13 0,06 A. Lucrări în continuare 48.177,77 = | Ş = na = n mo ci a < Cei n 3.184,52 13.448,09 0,00 8.100,51 1.500,86) 6.066,64 722,13 0,00 Real area infrastructurii publice urbane ai malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 6.155,79 wo GE i n = m 711,69 2.008,75 0,00 50,00 0,00 664,91 2.720,44 0,00 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al orasului Timisoara (CETATE ), HCL 335/2010 8.242,48 E, 4.822,98 23 0,00 70,00 496,00 3.419,50 0,00 0,00 Sistem agro-logistic regional integrat, HCL 242/2010 620,00 620,00 425,00 0,0 10,00 0,00 120,00 00| 0,00 0,00| Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în Comuna Dumbravita-Incubator de afacei HCL 302/2010 4.145,01 3.056,00 196,02 892,99 0,00 544,51 177,62 rm Sr ci ca wa 1.089,01 722,13 0,00 Infrastructura regionala de afaceri si inovare în sectorul TIC, HCL, 425/2010 1.184,74 3.397,16 0,00 6.061,68 660,79) 3.034,46 6.581,90 0,00 0.00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Fumizorilor in Sectorul HCL 179/2012 4.844,16 3.499,99 241,95 22 0,00 1.344,17 166,45 645,20 L344,17 0.00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Credit KFW Buget local Contr. Pror Chelt. Cheltuieli | Neelipibile Bligit (inclusiv TVA) TVA Bligibil Buget Parteneri Avans pi. & d Alte Surse Credite 9 wm 6 7 10 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni - panouri informative, HCL, 303/2010 1.249,60 1.249,60 177,87 809,72 0,00 RS 26,15 241,86 0,00 0,00 0,00 p Lucrări noi 7.244,92 4.347,72 490,42 2.406,78 0,00 229,74 a ca n Va 666,86 2.897,20 0,00 0,00 | Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 4.439,80 2.696,77 1.429,11 0,00 35,57 49131 426,86 1.743,03 0,00 0,00 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalita municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 2.282,61 1.302,61 176,50 803,50 0,00 20,00 62,61 240,00 980,00 0.00 0,00 Speeding every european digital SEED qi e n 34834 0,00 174,17 0,00 174,17 0,00 0,00 174,17 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului a — 734,70 0,00 0,00 0,00 134,70 0,00 0,00 0,06 6,00 0.00 14.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 734,70 734,70 6,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,06 0,00 0.06 A. Lucrări în continuare 73470 734,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 > 0,00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare în judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 734,70 134,70 0,00 0,00 0,00 734,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 247.640,49 168.882,24 57.955,52 3.330,84 0,00 3.375,32| 8.821,76| 10.398,80 78.758,23 6,00 25.000,00 [81.02.06 Energie termică 247.640,49 168.882,24 57.955,52 63.330,84 0,00 3.375,32| 8.821,76) 10.398,80 78.758.235 0,00 25.000,00

00% 00% IL LET _ 00% 65'8£6'1Z z1'6187 ou E 00'0 000 1 LST9T VI'L9F9 00'0 17 S9'6b6'£E 9€£'LOT09 IS MRI LOE0ZO' PA 00'0 00% 00% 00% 19 08'0z 000 00% 869L 869 soBuoreuD Bussaspy 000 |00'086 00'0 00'0 0<'£08 OS'9LI LEE EST TDH — RIROStUNI |, DP roțsioi ud rolOZ LOIWZIIIŢISAIIY/) Znglajon 000 000 00'086 0007 000 00% 0s'£08 0S'9LI TOTH BOS doru UIp DIE [39 UBȚOIS'AS ad DUBII DJEZIUIIPOU 1S DP 000 00% 00086 GI 00'% 000 05'£08 0S'9LI GT IT TIH IS IŢI], 00'0 ZI E0£ (000 0808 00% co9rz___ los'6zs __6TIFOL THE E 00'0 000567 00'07L 054 08'08 000 GTIFOL EROI un 00 ZT BI LSS'LE LS'FETS :- |TO'£0S SF'L6L 90'0 06'TSTI£ SI FS89 9S +L'z05'98 „on CO TO FE 00'0 SI LSS'LE |10'£0S SF'LGL 00'0 06'ZSTIE 8E'PS8'9 Z0'8 |00'0 STBSL8L 0886£01 [971088 |TESLEE 00'0 8 0£££9 îS'SS6LS TDH RUBGIA BHpIBOI d UL PAIBISAD Joe UL oprise mpniporu erjoogasd ap ADUIOU MBUIOJUOI BOIOPIA BROS], Up ap INNUEJSIS TAG < PL RC = a aa E 0000057 (0090 STSSLBL 941788 |zESLEE |00'0 |ZE'SSGLS |GPOMOLET IL oi 5 8 L 9 Ss F £ z T 9 VAL INS DIV DI Sg sale) e . | > 1d SUPA ÎL d 0 Va "HD A NA 105ng 109to1d _ a a up) sp supore VIUIWANIA 10âng UI INILOL 0âng dd

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2013 Valoare proiect SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Bugel de Credit Buget EU Chelt. n Stat KFW Cheltuieli | Neeligibile FVA Eligi ile (inclusiv TVA) Avans pt. & lare | Alte S Buget Parteneri Ursa Credite o 3 4 5 6 7 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa I HCL356/2011 0.207,36 33.949,65 4.819,12 21.938,59 0,00 546,08 178,224 6.467,64 26.257,71 0,00 0,00 84.02.0303 Străzi 19.254,09 10.894,62 1.505,56 6.853,94 0,06 170,69 317,29) 2.047,23 8.359,4 5,00 0,00 A. Lucrări în continuare 8.975,04 5.153,17 688,33 3.133,57 0,00 78.00 317,29 935,98 3.821,87 0,00 0.00 Modernizare str.Closca si extindere la 4 benzi pe sectorul Bv.Cetatii-str Ovidiu Balea, HCL 439/2010 8.975,04 088,33 3.133, 0,00 78,00 317,29 935,98 3.821,87 0.00 0,00) B. Lucrări noi 10.279.05 5 817,23 3.7203 0,060 92,60 0,00| 1.111,25 4.537,60 0,00 i 0.00 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl, 1 Vladimirescu HCL 405/2011 10.279,05 81723 3.720,37 0,00 92,60 0,00| 1.111,25 4.537,60 0,00 DIRECTOR DIRECȚIA a Smaranda Verificat, SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚION, LA Gabriel A BIC OA t, CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ Luni iţa TOMA

Atasament: Anexa_1a_1.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SC 2013- 26740/24.09.2013 PROGRAM DEZVOLTARE 2013 INVESTITII 2013 Rectificare 4 cu amendament HCL 458/24.09.2013 Anexa 1a/1 a mii lei SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI a Buget SURSE BUGET 2013 Asociati Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 5 TOTAL GENERAL 82.154,53 4,78) 7.252,89| 2.040,73| 1.063,21) 71.803,02 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 17.503,05 4,78 2,89 0,00| 1.018,94) 16.476,44 LUCRĂRI NOI - B 21 d 0,00| 5.000,00 0,00 0,00, 22.777,27, DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV, -C 36.884,31 0,00) 2.250,00] 2.040,73 44,27, 32.549,31| TOTAL GENERAL 82.164,53 4,718|;: 7.252,89 2.040,73| 1.063,21) 71.803,02 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Actiuni Externe 2.679,20 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.679,20 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.679,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679,20 [c. Dotări independente şi alte investiţii 2.679,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679,20 b. Dotări independente 2.007,20 0,00 0,00 0,00 000| 2.007,20 Dotari directia Fiscala 307,84 0.00 0,00 0.00 000| 307,84 Dotări Primărie 1.699,36 0.00 0,00 0,00 0,00| 1.699,36 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 inf RE Sistem infogeografic de administrare a PMT 672.00 0.00 0,00 0.00 0,00 872.00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 98,00 0,06 0,00 9,60 0,00 98,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 98,00 0,00 0,00 9,00 0,00 98,90 C. Dotări independente și alte investiții 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 | b.Dotări îndependente 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 Dotări 98,00 0,00 0,00 0.00 0,00 98,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranta națională 151,16 0,00 9,00 0,00 5,00 151,10 61.02.03.Ordine publică 151,10 0,00 0,00 0,00 0,90 151,10 61.02.03.04 Poliţie locala 151,10 0,00 0,00 0,00 9,00 151,10 C. Dotări independente şi alte investiții 151,10 0,00 0.00 0,00 0,00 151,10 b.Dotări independente 151,10 0,00 0,00 0,90 0,00 151,10 Dotari 151,10 0.00 0,00 0,00 0.00 151,10 Capitolul 65.02 Învățământ 3.289,30 0,00 0,00 301,39 0,00 2.987,91 Page 1

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI aa As tati Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 â 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 1.746,38 6,00 0,00 0,06 0,00 1.746,38 65.02.03.01. invățământ preşcolar 1.746,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.746,38 A. Lucrări în continuare 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 Extindere Gradinita PP 26 1.600,00 0.00 0,00 0,00 0,00) 1.500,00 18. Lucrări noi 3,00 0,00 0,00 0,00 9,00 3,00 Extindere Gradinita PP 33 HCL147/2007 1.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1,00 Extindere gradinita PP 12 HCL 431/2007 100 0.00 0.00 0.00 0.00 1,00 Extindere gradinita PP 22 FICL 433/2007 100 0.00 0.00 0.00 0.00 100 C.Dotări independente şi alte investiţii 143,38 0,00 0,00 0,00 0,00 143,38 b. Dotări independente 110,18 0,00 0,00 0,00 0,00 110,18 Dotari 109,18 0,00 0,00 0,00 0,00 109,18 Achizitie imobile cu destinatie de gradinita PP16 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 SF+PT +expertiza +DALI- gradinita PP 14 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 65.02.04 Învăţământ secundar 1.542,92 0,00 0,00 301,39 0,00 1.241,53 [65.02.04-01 Învățământ secundar inferior 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 C. Dotări independente şi alte investiții 150,00 0,00 9,00 0,00 0,00 150,00 b, Dotări independente 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Dotari 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 85.02.04.02 invăţământ secundar superior 1.392,92 0,00 0,00 301,39 000, 1.091,53 C. Dotări independente şi alte investiții 1.392,92 0,00 0,00 301,38 0,00 1.091,53 b. Dotări independente 843,39 0,00 0,00) 301,39 0,00 542,00 Achizitie rampa handicapati Lic. Pedagogic 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000 Dotari 823,39 0,00 000| 301,39 000| 522,00 c. Cheltuieii pentru elaborarea studiiior de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 549,53 0,00 0,09 0,00 0,00 549,53 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 72.97 0,00 0,00 0,00 0,00 72.97 DALI + PT Reabilitare modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului J.L. Calderon HOL 413/2009 118,63 0.00 0,00 0,00 000| 118,83 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 873 0.00 0,00 0.00 0.00 873 Page 2

SURSE DE FINANTARE Contributi — TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI NETA Buget SURSE BUGET 2013 Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 s SF+PT Construire spatii invatamant si utilitati Liceul Lenau str.Oituz 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100,00 SF+PT expertiza+ DALI Lic. Moisil, corp Doja 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00) Expertiza+ auditrDALI+PAC+DDE+AC etajare corp cladie şcoala P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 86,80 0,00 0,00 0,00 0,00 86,80 Expertiza+ audit+DALI+PAC+DDE+AC letajare corp cladie atelier P+2E C. Tehnic Regele Ferdinand 1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1,00 DALI+PT reabilitare construcții, instalații şi utilități cladire şcoală P+2E, Grup Sc. E. Ungureanu 111,40 0,00 0,00 0,00 0,00 111,40 Capitolul 66.02 Sănătate 19.323,37 0,00| 7.250,00) 1.654,34 0,00| 19.419,03 66.02.06 Spitale 19.223,37 0,00| 7.250,00] 1.654,34 0,00) 10.319,03 B. Lucrări noi 6.820,00 0,00) 5.000,00 0,00 0,00 1.820,00 F Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile Noi/Spital Municipal 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 | Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L..Turcanu HCL 60/2006; HCL124/2013 6.500,00 0,00] 5.000,00 0,00 0,00 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 12.403,37 0,00| 2.250,00| 1.654,34 0,00| 8.499,03 b. Dotari independente 11.668,46 0,00| 2.250,00| 1.654,34 5,00 1.784,12 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 5.488,93 0,00) 2.250.00| 507,00 000| 2.731,83 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 5.609,47 0,00 0,00| 1.107,28 0,00) 4.502,19 Achizitie Statie de monitorizare hemodinamica la UMF "V.Babes", HG 1168/2010 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 200.00 Achizitie si montaj centrala abur Sp. V. Babes 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Dotari Spitalul Clinic Boli infectioase si Pneumaftiziologie Victor Babes 120.06 0.00 0.00 40.06 0.00 80.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 734,91 000 0,00 0,00 0.00 734.91 Page 3

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI eo | Buget | SURSE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 5 DALI+PT Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de telemedicina pentru diagnosticul si tratamentul cancerului genital in aria Timisoara- Szeged 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6,95 ET (inclusiv releveu) +Studiu geo + DALI Cresterea calitatii serviciilor medicale in cadrul Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4,95 PT reabilitare instalatii si constructii cladire existenta si extindere UPU Clinicile Noi „la Sp. C. Municipal Clinicile Noi str. Gh. Dima nr.5 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 SF+DALI+PT constructie statie epurare Sp. V. h. Ad Babeş str Gh. Adam nr.8 250,00 0.00 0.00 0.00 000| 250,00 Spor de putere 50% la reteaua electrica aa și ioal Clinica Obstretica Ginecologie/Sp. Muncipa 30,00 0.00 0.00 0,00 0.00 30,00 SF+PT Extindere Corp B Sectiile chirurgie prematuri si Laborator Pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul Clinic |de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu'str. |Braila 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 66.02.08 Servicii de sanatate publica 109,00 9,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 b. Dotari independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Aparate stomatologice pentru cabinetele stomatologice scolare 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 7.365,27 0,00 5,00 85,00 000| 7.280,27 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 1.366,75 9,00 0,00 85,00 0,00 1.281,75 [C. Dotări independente şi alte investiții 1.366,75 0,00 0,00 85,00 0,00| 1.281,75 lb. Dotări independente 1.366,75 0,00 0,00 85,00 0,00 1.281,75 [Dotări Teatrul German 812,36 0,00 0,00 0,00 0,00 812,36 Dotari Teatrul Maghiar 349,39 0,00 0,00 0,00 0,00 349,39 Dotari Filarmonica 205,00 0,00 100) 85,00 000| 120,00 67.02.05.01 Sport 3.618,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3.618,38 B. Lucrări noi 3.509,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509,36 Reabilitare constructii,instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 500,00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,00 Colfinantare bazin olimpic losif Bulbuca pri CNI (30%) 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9,36 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.000,00 IC. Dotări independente şi alte investitii 109,00 0,00 0,00 0,00 9,00 108,00 Page 4

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a | Buget | SURSE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 Studii şi proiecte 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Studii geo-topa Sala Polivalenta Timisoara 2500 000 000 000 000 25 00 Dotări independente NN 84,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 84,00 Sistem control acces bazin inot Complex Bega 1 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 2.380,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.380,16 A. Lucrări în continuare 544,75 0,00 0,00 0,00 0,00 344,75 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 300,00 |Reamenajare Parcul Poporului, HCL 198/2006, HOL 123/2008 238.40 0.00 0,00 0.00 000| 238,40 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 635 0.00 000 000 000 635 B. Lucrări noi 996,47 0,00 0,00 0,00 000| 996,47 Amenajare loc de joaca lorgovanului HCL 265/2010 496,47 0,00 0,00 0,00 0,00 496,47 [Executie Skate Park 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 [e. Dotări independente şi alte investiții 83894 0.00 0,00 0,00 0,00 838,94 b. Dotări independente 86,99 0,00 0,00 0,00 0,00 66,99 Terarii şi acvarii în oglindă la Grădina [z0ologocă Timişoara 31,99 0.00 0.00 0.00 0,00 31,99 Achizitie aplicatie " Energy Management System" EMS 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 771,95 8,00 8,00 9,00 0,00 771,95 Realizare Registru spatii verzi 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Actualizare harta zgomot 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 90,00 0,00 0,00 9,00 0,00 90,00 DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Petofi 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Documentatie tehnica pentru obtinere autorizatie gospodarire a apelor pentru Mun. Timisoara, la Cladire educationala multifunctionala, Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara", 5 50 000 000 000 0.00 5.50 Page 5

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI aa Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 8 Actualizare documentație tehnico- economică faza PT,CS,si DDE peniru "Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoologica a Municipiului Timisoara”, 32.00 0,00 0.00 0.00 0.00 32.00 Documentaţie tehnica pt obtinerea autorizaţiei de functionare la locurile de joacă existente pe domeniul public 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Martir Gh.losub 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48 SF+PT+ Amenajareloc de joacă şi canisită str Labirint nr 1 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 17,48, SF+PT +CS+DE+PAC Carantină la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Bază furajeră la Grădina Zoologică 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT+CS+DE+PAC Masa suveniruri la Gradina Zoo 168,74 0,00 0,00 0,00 0,00 16,74 SF+PT+ Pistă skateboard 130.25 0.00 0.00 0.00 000) 130.25 SF+PT Amplasament comercializare si expunere animale de companie 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT DDE+CS Eficienta energetica prin instalare de panauri solare si fotovoltaice la cladirea administrativa -Gradina Zoologica din Timisoara 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenta Socială 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 374 ool 0.00 0.00 0.00 0.00 371.00 58.02.15.01 Ajutor social 278,00 0,00 0,00 0,00 000| 278,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 b. Dotări independente 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 C Dotări independente şi alte investiții 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Dotări independente 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 Dotari 93,00 0,00 0,00 0.00 0,00 93,00 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 23.630,01 4,78 2,89 9,00 820,92| 23.002,32 [79.02.03 Locuinţe 2.897,61 4,78 2,89 0,90 0,00) 2.889,94 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 2.897,61 4,78 2,89 0,09 0,06 2.889,94 A.Lucrări în continuare 7,87 4,78 2,89 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. TA, bl. 15/2 3,04 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 Page 6

SURSE DE FINANȚARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI br Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari i 0 i 2 3 4 5 6 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bi. 17 174 174 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Lucrări noi 1.350,00 0,00 5,00 0,00 0,00) 1.350,00 Executie locuinte sociale 1.340,00 0,00 0.00 0,00 0,00| 1.340,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 „00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 |Reabi itare termică str. Stelelor, nr.6 00 0.00 000 0.00 0,00 1,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bi. E17 00 0.00 000 000 000 00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 00 0.00 0.00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B „00 0,00 0.00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 00 000 000 000 000 00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A „00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare termică str, lon Slavici, bi.18 00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.539,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.539,94 b. Dotări independente 300,00 0,00 0,00 0,00 000| 300,00 Achizitie terenuri si imobile 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 1.239,94 0,09 8,00 0,00 9,00 1.239,94 SF; PT+DALI locuinte sociale 160.00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 803,40 0,00 0,00 0,00 0,00 803,40 Consultanta privind implementarea POR 2007! 2013 83,77 0,00 0,00 0,00 0,00 83,77 Asistenta tehnica imobile reabilitate in cadrul POR 2007-2013 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Asistenta proiectare imobile finantate in cadrul POR 2007-2013 8277 0,00 0.00 0,00 0,00 82,77 Asistenta tehnica la 72 imobile 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări : hidrotehnice. 8.116,21 0,00 9,90 0,00 9,00) 8.116,21 70.02.05.01 Alimentări cu apă 8.116,21 9,00 0,00 0,00 9,00 8.116,21 A. Lucrări în continuare 689,61 0,00 0,00 0,00 0,00 689,61 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 310,40 Page 7

a SURSE DE FINANTARE Contributi TOTAL e DENUMIREA OBIECTIVULUI 4 IE Buget SURSE BUGET 2013 Asociati Stat PROPRII CREDITE LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 5 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 379,21 0,00 0,00 0,00 0,00 379,21) B. Lucrări noi 7.253,40 0,00 9,00 0,00 000| 7.253,40 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie etlll, HCL 467/2010 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.530,00 Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric, HCL 73/2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reabilitare conducta apa strada Uzinei, HCL 74/2011 1,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HOL 139/2009 206,40 0,00 0,00 0,00 000| 206,40 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Calea Buziasului HCL 220/2009 1.390,00 0.00 0,00 0,00 000| 1.390,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie- zona Urseni HCL 219/2009 2.475,00 0.00 0,00 0,00 000) 2.475,00 Intregiri retete apa-canal Municipiul Timisoara sti, HCL 466/2010 1650.00) 000| 000, 0,00 0.00) 1.650,00 C. Dotări independente şi alte investiții 173,20 0,00 0,00 0,00 0,00 173,20 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 173.20 0.00 0.00 0.00 0,00 173.20 SF- Executie Fântâni ornamentale 63 20 000 000 000 000 63.20 SF Executie fantani publice forate in municipiul Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF Reabilitari retele apa-canal in Mun. Timisoara 50,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50,00 SF Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 70.02.05. luminat public şi electrificări rurale 8.574,23 0,00 0,00 0,96 620,02): 7.954,21 A. Lucrări în continuare 8.574,23 0,00 0,00 0,00 820,02 7.954,21 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 138/2005 4.633,82 0,00 0,00 0,00) 62002) 4.013,80 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 3.940,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.940,41 70.02.50: Alte. servicii. în. domeniile locuințelor; serviciilor şi. dezvoltării comunale 4.041,96 0,00 0,00 8,00 0,00[. 4.041,96 A. Lucrări în continuare 1.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.714,88 Reabilitare P-ţa lasefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 171488) 0,00 0.00 0,00 0,00) 1.714,88 Page 8

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI brie Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari o 1 2 3 4 5 $ B. Lucrări noi 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.000,90 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 1.000,00 0,00 0,00 0,90 0,00| 1.000,00 C.Dotări independente şi alte investiții 1.327,08 0,06 0,00 0,00 3,00| 1.327,08 p. Dotări independente 10,00), 0,00 9,00 0,90 0,00 10,00 Achiziţie teren Centru Intermodal Regional de Transport Marfa - Remetea Mare 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții 1.317,08 9,00 9,00 0,00 0,00| 1.317,08, Consultanta PIDU 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 Studii si proiecte pentru obtinere de finantare externa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Reabilitare sit istoric cartier Cetate Timisoaralll 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 PUZ Parc inovare 100,00 0.00 0.00 0,00 0.00 100.00 intabulare blocuri locuinte Zona steaua 3 (b1.23,25,30a, 306) 150,00) 000| 0.00 0,00 000| 150,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara” 50,00 0.00 0.00 0,00 2,00 50.00 SF+PT Trafic management si supraveghere video HCL 289/2011 112.60 0,00| 0,00 0.09 000| 112,60 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara 133 000 0.00 0.00 000 133 PUG Municipiul Timisoara 500,00 0,00 0.00 0.00 000| 500,00 PUZ-uri (Piata Timisoara 700, Zona Stadion) 100.00 0.00 000 000 0.00 100 00 Capitolul 74.02 Protecția mediului 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor 82,00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,00 C.Dotări independente şi aite investiții 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 Dotări independente 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 Achizitie freze pentru zapada 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 Page 9

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a Asociati Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 & Capitolul 81.02 Combustibili si energie 366,72 9,00 0,00 0,00 0,00 366,72 81.02.06 Energie termică 356,72 0,00 0,00 0,00 0,00 366,72 A. Lucrări în continuare 20,00 9,00 9,00 0,00 0,00 20,00 Retehnoiogizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice în municiniul Timisoara 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice CT BUZIAS HCL 556/2006 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 556/2006 10,00 0.00 0,00 0,00 0.00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 346.72 0,00 0.00 0,00 0.00 346.72 Studii şi proiecte 144,14 0,00 0,00 0,00 0.00 144,14 DALI+PT Reabilitare fermica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 14414 0.00 000 0.00 0.00 14414 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 202,58 0,00 0,00 0,00 0,00 202,58 Transfer cota 19% din capitalul social SC International Recycling catre CLMT HCL 292/2012; majorare capital social SC International Recycling Energy SA HCL 395/2013 202,58 0,00 0,00 0,00 0,00 202,58 Capitolul 84.92 Transporturi 24.808,66 0,00 0,00 0,00 443,19) 24.365,47 84.02.03 Transport rutier 24.808,56 0,00 0,00 9,00 443,19) 24.365,47 84.02.03.02 Transportul în comun 11.034,79 9,96 9,00 0,00 0,00) 11.634,79 A. Lucrări în continuare 2.900,00 0.00 0,00 0,00 0,00| 2.900,00 Sistem integrat pentru eficientizarea incasarilor si cheltuielilor la RATT HCL 4101/2006;HCL 127/2012 2.900,00 0.00 0,00 0,00 000| 2.900,00 [C. Dotări independente şi alte investiții 8.134,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.134,79 b.Dotări independente 7.467,19 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.467,19 Maşini, echipamente si mijloace de transport 7.367,19 9,00 0,00 0,00 0,00| 7.367,19 [Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 7.107,19 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.107,19 [Achizitie autobuze de capacitate mica 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 [Reabilitare tramvaie 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Achizitie tramvaie noi si modernizare depou HCL 428/2011 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,00 0,00 0,00 8,00 9,00 100,96 Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 100,00 Page 10

SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 6 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de iprefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a i proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 667,60 0,00 0,00 0,00 0,00 667,60 Studii si proiecte Primarie 388,89 0,00 0,00 0,00 0,00 388,89 Studiu de circulație la nivelul Polului de Crestere Timisoara (Plan mobilitat restere Timisoara ( ebilitate) 100,00 0.00 0,00 0.00 000) 100,00 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Dumbrăvița) HCL49/2012 28,73 0,00 0.00 0,00 0,00 28,73 Studiu privind reorganizarea circulației rutiere pe inelul | de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public 74,40 0,00 0,00 0,00 0,00 74,40 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin exiinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) HCL48/2012 120.76 0.00 0.00 0.00 0.00 120.76 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 500 000 000 000 000 500 SF+PT Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, C. Buziaşului 500 000 000 000 000 500 SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul | traseul 8, Str. Ardealul 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 SF+PT Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 50,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50,00 Studii si proiecte RATT 278,71 0,00 0,00 0,00 0,00 278,71 SPF+SF Modernizare depou tramvaie - Bv. Dâmbovița 5.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF+SF Depau tramvaie Calea Buziaşului 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 PT Extindere linie cale Mosnița 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 SPF + SF Statie int dala Dambovi atie intermodala Dambovita 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 SF + CF Extindere linie cale tramvai Mosnita (Accesibilizarea zonei prin extinderea liniei de tramvai Timisoara-Albina) 258,71 0,00 0,00 0,00 0,00 258,71 [84.02.02.01 Drumuri si poduri 6.641,69 0,90 0,00 0,00| 398,92| 5.242,68 Page 11

SURSE DE FINANTARE ] Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI ra Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 0 4 2 3 4 5 8 A. Lucrări în continuare 1.442,97 0,00 0,00 0,00 398,92 1.044,05 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 361/2011 1.420,68 09,00 0,00 0,00 398,92 1.021,76 Consolidare pasaj Cai. Şagului, HCL 94/2007 22,29 0,00 0,00 0,00 0,00 22,29 C. Dotări independente şi alte investiții 5.198,63 0,00 0,00 0,00 0,90, 5.198,83 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de învestitii 1.198,83 0,00 0,90 9,00 0,00 1.198,63 SF.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangelo (0b.3,4,5) 173,63 0.00 0,00 0,00 0,00| 173.63 SF+PT Pasaj Jiul 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 SF+PT Pasaj Popa Sapca 90,00 0,00 0.00 0,00 0.00 90,00 SF+PT Pasaj inferior Solventul 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 SPF+SF Realizare inel IV 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 SPF + SF Realizare pasaj zona Dâmbovița - inel IV 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF+PT Podul Eroilor 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF+PT Podul Ştefan cel Mare 5.00 000 000 000 000 500 SF+PT Podul Tinereţii 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 SF+PT Podul Muncii 5,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF+PT Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul | de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 680.00) 000| 000, 0,00 000| 680,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 4.000,06 Majorare capital social la SC Dumuri Municipale SA HCL 214/2013 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.000,00 84.02.03.03 Străzi 7.132,27) 000| 000| 000| 4427| 7.088,00 A. Lucrări în continuare 294 0.00 0.00 0.00 0.00 894 Amenajare str. Necuice HCL 25/2010 894 0.00 0,00 0,00 0.00 8,94 B. Lucrări noi 5.845,04 0,09 9,00 9,00 0,06 6.845,04 Reabilitare Str. Vacarescu - pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. TMladimirescu- "Automatizare sistem de udare" 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 Page 12

SURSE DE FINANTARE Contributi TI DENUMIREA OBIECTIVULUI a Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat PROPRII LOCAL proprietari 0 1 2 3 4 5 s Executie drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului.parcare publica 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 N Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1,00 0,00 0.00 0.00 0,00 100 PT+ modernizare si extindere Blv, Sudului HCL 26/2010 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 i i 2 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 1,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1,00 Amenajare str. Gladialelor HCL 42/2011 269,85 0,00 0,00 0,00 0,00 269,85 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 500,00 0,00 0,00 0,00 9,00 500,00 Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu HCL46/2012 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 1.500,00 Amenajare str. Gh. Cotoşgman HCL 41/2011 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin HCL77/2012 157787) 000| 000, 0,00 000| 1.577,87 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.000,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 280.48 0.00 0.00 0.00 0.00 280,48 Amenajare anul 1848 HCL40/2011 862,34 0,00 0,00 0,00 0,00 862,34 C. Dotări independente şi alte investiţii 278,28 0,00 0,00 5,00 44,27 234,92 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 278,29 0,00 0,90 0,00 44,27 234,02 SF+PT Amenajare Zona Campului 44,27 0,00 0,00 0.00 44,27 2,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P- a Balcescu 17,43 0,00 0,00 0,00 0,00 17,43 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşgman 1 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19,76 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 Page 13

| SURSE DE FINANTARE Contributi DENUMIREA OBIECTIVULUI a Asociatii Buget SURSE CREDITE BUGET de Stat | PROPRII LOCAL proprietari 9 1 2 3 4 5 5 SF+PT Modernizare str. Gr, Alexandrescu | tronson C. Torontalului - C. Aradului 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. | Siemens, sens giratoriu Calea publica 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 s2.00| DIRECTOR DIRECȚIA Smaranda HARACICU i WI Verificat, IM SEF SERVICIUL Gabriela BICA; «| DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Ra | întoctit || | CONSILIER. SERVICIUL PFLRN TOMA Page 14

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Anexa 2.38-1 Hotarârea Nr. DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 Joyestpu! poI ure16014 JeoygDes SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 1.065.166,48 3.777,20 1.088.943,68 VENITURI PROPRII 48.02 495.065,07 14.314,72 1. VENITURI CURENTE 00.02 642.538,07 11.682,14 654.220,21 A. VENITURI FISCALE 00.03 587.387,58 11.682,14 599.049,72| Ai, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 302.185,81 11,682,14 313.867,95| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.294,82 0,00 2.294,82 impozit pe profit 01.02 d re 2.294,82 0,00 2.294,82 impozit pe proiit de la agentii economici = TIN O | o 01.02.01 2.294,82 0,00 2.294,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o 00.06 299.216,00 11.682,14 310.898, 14 Impozit pe venit o = 03.02 10.150,04 0,00 10.150,04 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imo' re din patrimoniul personal — 03.02.18 10.150,04 0,00 10.150,04 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit N —_ 04.02 289.065,96 11.682,14 300.748,18| Cote defalcate din impozitul pe venit mo 04.02.01 288.442,96 11.682,14 300.125.10, Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale «< < 04.02.04 623,00 0,00| 623,00) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0 = 00.07 674,99 0,00 874,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital o pr 05.02 674,99 0,00 674,95 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital m 05.02.50 674,99 0,00 874,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE o pa 00.03 97.672,33 0,00 97.672,33 Impozite si taxe pe proprietate m pda 07.02 97.672,33 0,00 7.672,33 Impozit pe cladiri | N 07.02.01 81.664,91 0,06 81.664,91 Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei POS yeqosde uie16o1d Jeoygdos 07.02.01.01 27.026,17 0,00 27.026,17 22 07.02.01.02 54.638,74 0,00 54.638,74 impozit pe terenuri 23 07.02.02 10.190,73 0,00 10.190,73 impozit pe terenuri - PF 24 07.02.0201 6.381,91 0,00 6.381,91 Impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 3.589,48 0,00 3.589,48 Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 Taxe judiciare de timbru, taxe de anii anteriori = bru pentru aciivitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugeiul de stat = restante 27 07.02.03 5.659,04 0,00 5.659,04 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 157,65 0,00 157,65 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICI 29 00.10 186.670,68 0,00| 186.670,68 Sume defalcate din TVA 30 1.02 152.235,00 0,00 152.235,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielitor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, munici r, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 152.073,00 0,00 152.073,00| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 1.02.06 162,00 0,00 182,00 Aite impozite si taxe generale pe bunuri si serv 33 12.02 698,06 0,00 898,06 Taxe hoteliere 34 2.02.07 698,06 0,00 698,06 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 253,01 0,00 253,01 impozit pe spectacole 36 5.02.01 251,81 0,00 251,81 Alte taxe pe servicii specifice 37 5.02.50 1,20 0,00 1,20 izarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea u 38 16.02 33.484,61 0,00 33.484,61 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 29.531,60 0,00 29.531,60 Taxa asupra mijloacelor de transpart - PF 40 5.02.02.01 20.873,00 0,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 16.02.02.02 8.558,60 0,00 8.558,60) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 56.02.03 128,01 0,00 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 6.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 338,76 0,00 838,76 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 838,76 0,00 838,75 Alte impozite si taxe 46 8.02.50 838,76 0,00 838,78 C, VENITURI NEFISCALE 47 00.12 55.170,49 0,00 55.170,49 Cf. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 Pag. 2/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI yeqosde uie16oid Venituri din proprietate 30.02 38.036,50 0,00| 38.036,50 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din dobanzi 51 31.02 19,34 0,00 19,34 Alte venituri din dobanzi 52 31.02.03 19,34 0,00 19,34 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 17.114,65 0,00 17.114,65 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 33.02 304,47 0,00 304,47 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 55 33.02.12 276,47 0,00 276,47 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 56 33.02.28 28,00 0,00 28,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 57 34.02 2.625,02 0,00 2.625,02 Taxe extrajudiciare de timbru 58 34.02.02 2.625,02 0,00 2.625,02 Amenzi, penalitati si confiscari 59 35.02 9.613,52 0,00 9.613,52 Venituri din amenzi si alte sanciiuni aplicate conform dispozi 60 35.02.01 9.608,52 0,00 9.609,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari st 35.02.50 4,00 0,00 4,00 Diverse venituri 62 36.02 4.569,64 0,00 4.589,64 Taxe speciale 53 36.02.06 3.369,64 0.00) 3.368,64 Alte venituri 64 36.02.50 1.200,00 0,00i 1.200,00| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 65 37.02 2,00 0,00 2,00 Donaiii si sponsorizari 66 37.02.01 2,00 0,00 2,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 67 37.02.03 -53.427,26 0,00 -53.427,26 Varsaminte din sectiunea de functionare 68 37.02.04 53.427,26 0,00 53.427,26 Il. VENITURI DIN CAPITAL 59 00.15 2.264,00 1.832,58 3.896,58 Venituri din valorificarea unor bunuri 70 39.02 2.264,00 1.632,58 3.896,58 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 71 39.02.03 830,45 122,08 952,54 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 72 39.02.07 1.033,55 1.510,49 2.544,04| Depozite speciale pentru constructii de construinte 73 39.02.10 400,00 0,00 400,00) . OPERATIUNI FINANCIARE 74 00.16 2.500,00 1.000,00 3.500,00) Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 75 40.02 2.500,00 1.000,00 3.500,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare”") 76 40.02.14 2.500,00 1.000,00| 3.500,00| IV. SUBVENTII 77 00,17 172.280,08 595,00 172.875,06 Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD Jeqosde we1601d eJUSnNpui usor SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00,18 172.280,06 595,00 172.875,05 Subventii de la bugetul de stat 75 42.02 172.280,06 595,00 172.875,08 A. De capital 80 187.141,59 595,00 167.736,59 Suventii de la bugetui de stat catre bugetele locale pentru finantarea inves or in sanatate 81 42.02.16 4.500,00 500,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 82 42.02.16.03 4.500,00 500,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 83 42.02.20 162.641,59 95,00 162.736,59 B. Curente 84 5.138,47 0,00 5.138,47 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 85 42.02.34 35,57 0,00 35,57 Subveniii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 36 42.02.41 5.102,90 0,00 5.102,90 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 87 45.02 245.584,35 -11.132,52 234.451,83 Fondul European de Dezvoltare regionala 83 45.02.01 136.488,73 -11.132,52 125.356,21 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 89 45.02.01.01 115.688,73 -11,132,52| 104.556,21 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 90 45.02.01.02 17.500,00 0,00| 17.500,00 Prefinantari 91 45.02.01.03 3.300,00 0,00 Fondul Social European 92 45.02.02 19.050,00 0,00 E 19.050,00 Sume primite in coniul platilor efectuate in anul curent 93 45.02.0201 15.050,00 0,00 15.050,00 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 94 45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Fondul de Coeziune 95 45.02.03 90.045,82 0,00 90.045,62 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 45.02.03.01 65.000,00 0,00 565.000,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 97 45.02.03.02 7.045,62 0,00 7.045,62 Prefinantari 98 45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000,00 TOTAL CHELTUIELI 95 50.02 1.087.113,73 3.777,20| 1.070.890,93 CHELTUIELI CURENTE 100 01 954.772,87 8.237,40 963.010,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 101 10 201.525,20 -100,00 201.425,20| TITLUL H BUNURI SI SERVICII 102 20 220.259,23 13.382,14 233.641,37| TITLUL HI DOBANZI 103 30 21.118,65 0,00 21.116,65| TITLUL IV SUBVENTII 104 40 86.419,42 3.500,00 89.919,42 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 105 51 15.426,88 1.120,00 16.545,88, Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR ejuenyui yeqosde ueifold POI puei Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 106 156 386.223,61 -4.564,74 381.658,87 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 107 [57 19.101,88 -4.900,00 14.201,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 108 [59 4.700,00 -200,00 4.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 109 [70 77.215,83 -4.460,20 72.755,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110 [71 73.013,25 -4.460,20 68.553,05 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 111 (72 4.202,58 0,00 4.202,58 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 112 [81 35.125,03 0,00 35.125,03 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 113 |50.02 77.631,94 543,30 78.175,24 Autoritati publice si actiuni externe 114 (51.02 51.083,04 543,30 51,608,34 CHELTUIELI CURENTE 115 (01 48.827,15 100,00 48.927,15| TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 116 [10 32.414,34 0,00 32414,34 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 117 20 14.412,81) 100,00 1451281) TITLUL X ALTE CHELTUIELI 118 159 2.000,00 0,00 2.000.00| CHELTUIELI DE CAPITAL 119 70 2.235,89 443,30 2.679,19 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 120 (71 2.235,89 443,30 2.678,19 Din total capitol Autoritati executive si legislative 121 51.02.01 51.063,04 543,30 51.606,34 Autoritati executive 122 |51.02.01.03 51.063,04 543,30 51.606,34 Alte servicii publice generale 123 [54.02 5.452,25 0,00 5.452,25 CHELTUIELI CURENTE 124 |01 3.461,00 0,00 3.461,00 TITLUL JI BUNURI SI SERVICII 125 |20 500,00 0,00 500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 126 [51 2.961,00 0,00| 2.961,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 (70 0,00 0,00) 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 128 (81 1.991,25 0,00 1.991,25 Din total capitol | Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 129 [54.02.07 603,13 0,00 203.18 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 130 [54.02.10 2.926,00 0,00 2.926,00 publice generale 131 54.02.50 1.923,12 0,00 1.923,12

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoțeIpu| POI yeqoide uesfio1qg Tranzactii privind datoria publica s Y«mprumuturi 132 55.02 21.116,65 0,00 21.118,85 CHELTUIELI CURENTE 133 01 21.118,65 0,00 21.116,65 TITLUL HI DOBANZI 134 30 21.118,65 0,00 21.116,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 70 0,00 0,00 0,00| Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 136 59.02 16.131,10 0,00 16.131,10| Ordine publica si siguranta nationala 137 61.02 16.131,10 0,00 16.131,10) CHELTUIELI CURENTE 138 01 15.980,00 0,00 15.980,00| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 39 10 13.000,00 0,00 13.000,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 140 20 2.770,00 200,00 2.970,00| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 141 51 10,00 0,00 10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 142 59 200,00 -200,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 43 70 151,10 0,00 151,19, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 44 71 151,10 0,00 151,10, Din total capitol Ordine publica 45 61.02.03 15.321,10 0,00 15.321,10 Politie comunitara 46 61.02.03.04 15.321,10 0,00 15.321,10| Protectie civila si protectia contra incendiilor 47 61.02.05 810,00 0,00 810,00| Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 148 83.02 334.432,22 28,64 334.460,86| invatamant 149 565.02 168.548,89 3.513,64 172.062,53| CHELTUIELI CURENTE 150 01 164.934,36 3.989,64 168.924,00| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 51 10 118.569,00 0,00 118.569,00| TITLUL If BUNURI SI SERVICII 20 42.651,43 3.989,64 46.641,07| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 53 56 206,05 0,00 | 206,05) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 54 57 1.007,88 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 55 59 2.500,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 3.463,91 -478,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 71 3.463,91 -478,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 58 81 150,62 0,00 Pag. 6/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POI yeqoide uielboid Ejuonţul 1eoynoas Wwe16old Din total capitol invatamant prescolar si primar 59 85.02.03 36.666,58 1.108,64 87.775,22 invatamant prescolar 60 65.02.03.01 31.947,32 708,64 32.855,96 invatamant primar 61 655.02.03.02 54.719,26 400,00 55.119,26 Invatamant secundar 55.02.04 80.740,09 2.405,00 83.145,09 Invatamant secundar inferior 83 65.02.04.01 pr 150,00 0,00 150,00 Invatamant secundar superior S4 65.02.04.02 79.150,39 2.405,00 81.555,39 Invatamant profesional 165 865.02.04.03 1.438,70 0,00 1.439,70 Invatamant postliceal 166 85.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 Sanatate 167 66.02 32.792,23 -1.375,00 31,417,23 CHELTUIELI CURENTE 01 23.082,32 1.120,00 24.182,32 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4.698,90 0,00 4.698,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5.191,12 0,00 5.191,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 10.467,82 1.120,00 11.587,82 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 2.704,48 0,00 2.704,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 173 70 9.729,81 -2.495,00 723491) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 74 71 9.729,81 -2.495,00 723491) Din total capitol 1 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 7% 66.02.06 27.802,21| -1.375,00 ITI) Spitale generale 176 66.02.06.01 27.802,21| -1.375,00 Servicii de sanatate publica m 86.02.08 4.990,02| 0,00 26.427,21| 15607, Cultura, recreere si religie 178 67.02 72.837,38 2.895,00 75.732,38 CHELTUIELI CURENTE 179 01 63.769,00 4.532,50 68.301,50 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180 10 14.860,72 0,00 14.860,72 TITLUL ii BUNURI SI SERVICII 181 20 47.643,40 4.532,50 52.175,90 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 182 56 1.264,88 0,00 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 183 70 8.917,77 7.280,27| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 184 71 8.917,77 1.637,50 7.280,27 Pag.7/24

DENUMIREA INDICATORILOR JOJEDIpUI POI puei yeqoide uwe1fo1y ejuonţul We1601d TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 85 [81 150,61 0,00 150,61 Din total capitol Servicii culturale 186 67.02.03 27.015,59 1.000,00 28.015,59 institutii publice de spectacole si concerte 87 |67.02.03.04 21.099,13 300,00| 21.399,13 Case de cultura 88 |67.02.03.06 5.916,46 700,00 8.616,4 Servicii recreative si sportive 89 (67.02.05 43.564,29 T705,00)| 45.269,29 Sport 90 |67.02.05.01 19.823,36 -20,00| 19.803,36 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 191 (67.02.05.03 23.740,93 1.725,00) 25.465,93 Alte servicii 14, %2n domeniile culturii, recreerii si religiei 92 (67.02.50 2.257,50 190,00| 2.447,50 Asigurari si asistenta sociala 93 [68.02 60.253,72 -5.005,00| 55.248,72 CHELTUIELI CURENTE 194 [01 59.882,72 -5.005,00| 54.877,72 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 95 [10 17.982,24 -100,00 17.882,24 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 196 |20 5.583,72 20,00 5.603,72 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 197 |51 1.975,17 0,00 1.975,17 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 98 [56 16.247,59 -25,00 16.222,58 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 99 |57 18.094,00 -4.900,00 13.194,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 200 |70 371,00 0,00 371,00, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 201 |71 371,00 0,00 Din total capitol 371,00| | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 202 [68.02.05 14.6820,79 -5.376,00 9.244, 79| Asistenta sociala in caz de invaliditate 203 [68.02.05.02 14.620,79 5.376,00 9.244,79 Asistenta sociala pentru famiție si copii 204 [68.02.06 17.328,64 -25,00 17.303,84 Crese 205 [68.02.11 1.402,29 0,00 1.402,29 Prevenirea excluderii sociale 206 [68.02.15 26.872,00 396,00 27.288,00 Ajutor social 207 |68.02.15.01 21.862,00 396,00 22.258,00 Cantine de ajutor social 208 [68.02.15.02 5.010,00 0,00 5.010,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 209 [68.02.50 30,00 0,00 30,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 210 69.02 160.001,88 3.315,00 163.316,88 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 211 (70.02 138.185,18 1.315,00 139.500,18 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JOJeDIPUI pOD yeqosde ueiBotq CHELTUIELI CURENTE 212 01 94.358,01 1.500,00 95.858,01 TITLUL IEBUNURI Si SERVICII 213 20 38.922,43 1.500,00 40.422,43 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 214 51 12,88 0,00 12,89 Titlul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 215 56 55.422,69 0,00 55,422,69 CHELTUIELI DE CAPITAL 216 70 23.382,32 -185,00 23.197,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 217 71 23.382,32 -185,00 23.197,32 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 218 81 20.444,85 0,00 20.444,85 Din total capitol Locuinte 219 70.02.03 3.571,63 255,00 3.826,63 Dezvoltarea sistemului de locuinte 220 70.02.03.01 3.571,63 255,00 3.826,63 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 221 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 222 70.02.05 23.421,21 1.300,00[. 24721,21 Alimentare cu apa 223 70.02.05.01 23.421,21 1.300,00| 24.721,21 luminat public si electrificari rurale 224 70.02.06 16.154,21 1.500,00 17.854,21 Alte servi lor si dezvoltarii comunale in domeniile locuintelor, servi 225 70.02.50 95.038,13 -1.740,00 93.298, 13| Protectia mediului 226 74.02 21.816,70 2.000,00 23.816,70 CHELTUIELI CURENTE 227 01 21.734,70 2.000,00 23.734,70 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 228 20 21.000,00 2.000,00 23.000,00| Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 229 56 734,70 0,00 734,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 230 70 82,00 0,00 82,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 231 71 82,00 0,00| 82,00 Din total capitot Salubritate si gestiunea deseurilor 232 74.02.05 21.082,00 7000,00| 23.082,00 Salubritate 233 74.02.05.01 12.082,00 2.000,00 14.082,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 234 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 235 74.02.06 734,70 0,00 734,70 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 236 79.02 478.916,59 -109,74 478.805,85| Combustibi 237 81.02 274.826,63 0,00 274.826,63| Pag.9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POS eyuonțul yeqosde ueifoid CHELTUIELI CURENTE 238 01 274.459,91 0,00 274.459,91 TITLUL IV SUBVENTII 239 40 51.819,42 0,00 51.819,42 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 240 56 222.640,49 0,00 222.640,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 241 70 366,72 0,00 366,72 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 242 71 184,14 0,00 184,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 243 72 202,58 0,00 202,58 Din total capitol Energie termica 244 81.02.06 274.826,63 0,00 274.826,63 Transporturi 245 84.02 204.089,96 -109,74 203.980,22 CHELTUIELI CURENTE 246 01 163.187,05 0,26 163.187,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 247 20 41.584,32 1.040,00 42.824,32 TITLUL IV SUBVENTII 248 40 34.600,00| 3.500,00 38.100,00 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 249 56 87.002,73 -4.539,74 82.462,99 CHELTUIELI DE CAPITAL 250 70 28.515,21 -110,00 28.405,21 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 251 71 24.515,21 -110,00| 24.405,21 TITLUL XIt ACTIVE FINANCIARE 252 72 4.000,00 0,00 4.000,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 253 81 12.387,70 0,00 12.387,70 Din total capitol Transport rutier 254 84.02.03 204.089,96 -109,74 203.980,22| Drumuri si poduri 255 84.02.03.01 87.027,16 -550,00 66.477,16| Transport in comun 256 84.02.03.02 85.982,53 3.380,00 69.342,5 Strazi 257 84.02.03.03 71.100,27 -2.939,74 68.160,53) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 258 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 259 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 260 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 261 98.02 0,00| 0,00 0,00 DEFICIT 262 99.02 1.947,25 0,00 1.947,25 SECTIUNEA FUNCTIONARE Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pod yeqosde weiBo1d eyuongul Jeoymoai uesfio1d SECTIUNEA FUNCTIONARE 594.249,28 11.882, 14 605.931,42 TOTAL VENITURI 00.01 594.249,28| 11.682,14 605.831,42 VENITURI PROPRII 48.02 490.301,07| 11.682,14 501.883,21 i. VENITURI CURENTE 00.02 589.110,81 11.682,14 600.792,95 A. VENITURI FISCALE 00.03 587.367,58| 11.882,14 599.049,72 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 302.185,81| 11.682,14 313.867,95 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 | 2.294,82 0,00 2.294,82 impozit pe profit — | OLE DI O 01.02 2.294,82 0,00 2.294,82 Impozit pe profit de la agentii economici o 01.02.01 2.294,82 0,00 2.294,82 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE o = 00.06 299.216,00 11.682,14 310.898,14 Impozit pe venit — — 03.02 10.150,04 0,00 10.180,04 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal N = 03.02.18 10.150,04 0,00 10.180,04 Cote si sume defalcate din împozitul pe venit n _ 04.02 289.065,96 11.682,14 300.748,10 Cote defalcate din impozitul pe venit < 04.02.01 288B.442,96 11.682,14 300.125,10 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale wo 04.02.04 623,00 0,00 623,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL w = 00-07 674,99 0,00 674,95 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital pai 05.02 674,99 0,00 674,99 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital mw _ 05.02.50 674,99 0,00 674,99 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE m _ 00.09 97.672,33 0,00] 97.672,33 Impozite si taxe pe proprietate o N 07.02 37.672,33 0,00| 97.672,33| Impozit pe cladiri N 07.02.01 81.664,91 0,00 81.864,51| Impozit pe cladiri - PF N N 07.02.01.01 27.026,17 0,00 27.026,17| impozit pe cladiri - PJ m a 07.02.01.02 54.638,74 0,00 54.638,74| impozit pe terenuri N 07.02.02 10.190,73| 0,00 10.180,73 impozit pe terenuri - PF no si 07.02.02.01 6.381,81 0,00 8.381,91 impozit pe terenuri - PJ o N 07.02.02.02 3.589,48 0,00 3.588,48 impozit pe terenurile extravilane - N 07.02.02.03 219,34 0,00 219,34 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 28 07.02.03 5.659,04 0,00 5.658,04 Alte impozite si taxe de proprietate 29 07.02.50 157,85 0,00 157,65 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoJeDIpUI pOS wue16oq yeoumoes ure160s4 A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00,10 186.670,68 0,00 186.670,68| Sume defalcate din TVA 11.02 152.235,00 0,06 152.235,00| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 152.073,00 0,00 152.073,00| j Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.08 182,00 0,00 162,00) Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 698,06 0,00 598,08| Taxe hoteliere 12.02.07 698,06 0,00 698,06, Taxe pe servicii specifice 15.02 253,01 0,00 253,01) impozit pe spectacole 15.02.01 251,81 0,00 25181) Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 1,20 0,00 1,20| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 33.484,61 0,00 33.484,61 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 29.531,60 0,00 29.531,80 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 20.973,00 0,00 20.973,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 8.558,80 0,00 8.558,60 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 128,01 0,00 128,01 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 3.825,00 0,00 3.825,00 A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 00.11 838,76 0,00 838,76 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 838,76 0,00 838,76 Afte impozite si taxe 18.02.50 838,76 0,00 838,76 C, VENITURI NEFISCALE 00.12 1.743,23 0,06 1.743,23 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 38.055,84 0,00 38.055,84 Venituri din proprietate 30.02 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 38.036,50 0,00 38.036,50 Venituri din dobanzi 31.02 19,34 0,00 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 19,34 0,00 19,34) 19,34| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 -36.312,61 0,00 -36.312,61| si alte activitati Venituri din prestari de servi 33.02 304,47 0,00 304,47, Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 276,47 0,00 276,47, Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 28,00 0,00 25.00) Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 2.625,02 0,00 2.625,02, Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 J0JEDIpUI POD yeqoide 1 Jeoype1 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 2.625,02| 0,00 2.625,02 Amenzi, penalitati si confiscari 50 35.02 9.613,52 0,00 9.613,52 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 61 35.02.01 9.609,52 0,00 9.609,52 Alte amenzi, penalitati si confiscari 62 35.02.50 4,00 0,00 4,00 Diverse venituri 63 36.02 4.569,84 0,00 4.569,64 Taxe speciale 64 36.02.06 3.368,64 0,00 3.389,64 Alte venituri 65 36.02.50 1.200,00| 0,00 1.200,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 56 37.02 -53.425,26| 0,00 -53.425,26 Donatii si sponsorizari 867 37.02.01 2,00| 0,00 2,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 68 37.02.03 53.427,26| 0,00 -53.427,26 IV. SUBVENTII 69 00.17 5.138,47 0,00 5.138,47 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 70 00.18 5.138,47 0,00 5.138,47 Subventii de la bugetul de stat 7 42.02 5.138,47 0,00 5.138,47 B. Curente 72 5.138,47 0,00 5.138,47 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 73 42.02.34 35,57 0,00 35,57) Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 74 42.02.41 5.102,90 0,00 5.102,90) TOTAL CHELTUIELI 75 50.02 594.249,28 11.682,14| 605.931,42| CHELTUIELI CURENTE 76 01 559.124,25 11.682,14| 570.806,39| TITLUL L CHELTUIELI DE PERSONAL 77 10 201.525,20 -100,00| 201.425,20 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 78 20 220.259,23 13.382,14, 233.641,37| TITLUL it DOBANZI 79 30 21.118,65 0,00 21.116,85 TITLUL IV SUBVENTII 80 40 88.419,42 3.500,00 89.919,42 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 81 51 6.001,87 0,00 6.001,87 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 82 57 19.101,88 -4.900,00 14.201,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 83 59 4.700,00 -200,00 4.500,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 84 81 35.125,03 0,00 35.125,03 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 85 50.02 75.298,05 100,00 75.398,05 Autoritati publice si actiuni externe 86 51.02 48.827,15 100,00 48.927,15 CHELTUIELI CURENTE 87 01 48.827,15 100,00 48.927,15 Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR po) Joțealpul po) yeqosde ue15o1d eyuengul TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 32.414,34 0,00| 32.414,34 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 89 20 14.412,81 100,00 14.512,81 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 90 59 2.000,00 0,00 2.000,00 Din totat capitol Autoritati executive si legislative 91 51.02.01 48.827,15 100,00 48.927,15 Autoritati executive 92 51.02.01.03 48.827,15 100,00 48.927,15 Alte servicii publice generale 93 54.02 5.354,25 0,00 5.354,25 CHELTUIELI CURENTE 94 01 3.363,00 0,00 3.383,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 95 20 500,00 0,00 500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 96 51 2.863,00 0,00 2.863,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 97 81 1.991,25 0,00 1.991,25 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administrai publice locale 54.02.07 603,13 0,00 803,13 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 2.828,00 0,00 2.828,00 Alte servicii publice generale 54.02.50 1.923,12 0,00 1.923,12 Tranzactii privind datoria publica si iz 55.02 21.116,65 0,06 21.116,85 CHELTUIELI CURENTE 01 21.116,65 0,00| 21.118,65 TITLUL Il DOBANZI 30 21.118,65 0,00 21.116,65 Din total capitol Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02 15.980,00| 0,00) 15.980,00 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 15.980,00 0,00 15.980,00 CHELTUIELI CURENTE 01 15.980,00 0.00! 15.980,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 13.000,00 0,00 13.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 108 20 2.770,00 200,00 2.870,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 09 51 10,00 0,00 10,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 10 58 200,00 -200,00 0,00 Din totat capitol Ordine publica 11 61.02.03 15.170,00 0,00 15.170,00 Politie comunitara 112 61.02.03.04 15.170,00 0,00 15.170,00 Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR puBI po JoţedIpU| POI yeqosde ejuonţul Protectie ci a si protectia contra incendiilor 113 61.02.05 810,00 0,00 810,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1î14 63.02 282.212,51 3.542,14 285.754,85 invatamant 115 65.02 164.878,93 3.989,64 168.868,57 CHELTUIELI CURENTE 116 01 164.728,31 3.988,84 188.717,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117 10 118.569,00 0,00 118.569,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 118 20 42.651,43 3.989,64 46.641,07 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 118 57 1.007,88 0,00 1.007,88 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 120 59 2.500,00 0,00 2.500,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 121 81 150,62 0,00 150,62 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 122 65.02.03 84.422,20 1.606,64 88.028,84 Invatamant prescolar 123 65.02.03.01 29.702,94 1.206,64 30.909,58 Invatamant primar 124 65.02.03.02 54.719,26 400,00 55.119,26 Invatamant secundar 125 65.02.04 78.314,51 2.383,00 81.697,51 Invatamant secundar inferior 126 65.02.0401 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 127 565.02.04.02 77.874,81 2.383,00 80.257,81 Invatamant profesional 128 55.02.04.03 1.439,70 0,00 1.439,70 Invatamant postliceal 128 65.02.05 1.142,22 0,00 1.142,22 Sanatate 130 66.02 11.043,72 0,00 11.043,72 CHELTUIELI CURENTE 131 01 11.043,72 0,00 11.043,72 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 132 10 4.698,90 0,00 4.898,90 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 133 20 5.191,12 0,00 5.191,12 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 134 51 1.153,70 0,00 1.183,70 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 135 86.02.06 8.153,70 0,00 6.153,70 ie generale 136 86.02.06.01 6.153,70 0,00 6.153,70) de sanatate publica 137 86.02.08 4.890,02 0,00 4.890,02, Cultura, recreere si religie 138 867.02 62.654,73 4.532,50 67.187,23, CHELTUIELI CURENTE 139 01 62.504,12 4.532,50 Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POS yeqoide TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 140 10 14.860,72 0,00 14.860,72 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 20 47.843,40 4.532,50, 52.175,90 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 142 81 150,81 0,00 150,61 Din total capitol Servicii culturale 143 67.02.03 24.286,46 1.262,50 25.548,96 Institutii publice de spectacole si concerte 144 67.02.03.04 18.370,00 562,50 18.932,50 Case de cultura 145 867.02.03.06 5.916,46 700,00 6.616,46 Servicii recreative si sportive 146 67.02.05 36.110,77 3.080,00 39.190,77 Sport 147 67.02.05.01 15.105,00 1.080,00 16.185,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 148 67.02.05.03 21.005,77 2.000,00 23.005,77 Alte servicii i: 2n domeniile culturii, recreerii si religiei 149 67.02.50 2.257,50 190,00 2.447,50 Asigurari si asistenta sociala 150 68.02 43.635,13 -4.980,00 38.655,13 CHELTUIELI CURENTE 151 01 43.635,13 -4.980,00 38.655,13 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 152 10 17.982,24 -100,00 17.882,24 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 153 20 5.583,72 20,00 5.603,72 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 154 51 1.975,17 0,00 1.975,17 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 155 57 18.094,00 -4.800,00 13.194,00 Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 156 88.02.05 14.620,79 -5.376,00 9.244,79 Asistenta sociala în caz de invaliditate 157 68.02.05.02 14.620,78 -5.376,00 9.244,79 Asistenta sociala pentru familie si copii 158 68.02.06 3.301,05 0,00 3.301,05 Crese 159 68.02.11 1.402,29 0,00 1.402,29| Prevenirea excluderii sociale 160 88.02.15 24.281,00 396,00 24.677.00| Ajutor social 161 68.02.15.01 21.584,00 396,00 21.980,00| Cantine de ajutor social 182 68.02.15.02 2.697,00 0,00 2.697,00| Alte cheltui: n domeniul asigurarilor si asistentei sociale 183 68.02.50 30,00 0,00 30,00| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 184 69.02 80.387,28 3.500,00 83.867,28| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 185 70.02 59.367,28 1.500,00 60.867,28| CHELTUIELI CURENTE 166 01 38.922,43 1.500,00 40,422,43| Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR JOJeDIPUI POS puei po yeqoide 1 TITEUL II BUNURI SI SERVICII 67 |20 38.922,43 1.500,00 40.422,43 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 68 |81 20.444,85 0,00 20.444,85| Din total capitol Locuinte 169 |70.02.03 728,80 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 170 |70.02.03.01 728,80 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 71 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00] Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 72 (70.02.05 16.605,00 0,00 16.605,00| Alimentare cu apa 173 |70.02.05.01 16.605,00 0,00 16.605,00| iluminat public si electrificari rurale 174 (70.02.06 8.200,00 1.500,00 3.700,00| Alte servi lor si dezvoltarii comunale 75 |70.02.50 33.833,48 0,00 33.833,48) Protectia mediului 76 [74.02 21.000,00 2.000,00 23.000,00) CHELTUIELI CURENTE 77 (01 21.000,00 2.000,00 23.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICHI 78 |20 21.000,00 2.000,00 23.000,00| Din total capitol | Salubritate si gestiunea deseurilor 19 [74.02.05 21.000,00 2.000,00 23.000,00 Salubritate 80 |74.02.05.01 12.000,00 2.000,00 14.000,00| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 81 |74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00) Canalizarea si tratarea apelor reziduale 82 |74.02.06 0,00 0,00 0,00) Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 183 |79.02 140.391,44 4.540,00 144.931,44) Combustibili si energie 84 (81.02 51.818,42 0,00 51.819,42 CHELTUIELI CURENTE 85 (01 51.819,42 0,00 51.819,42| TITLUL iV SUBVENTII 186 |40 51.819,42 0,00 51.819,42 Din total capitol Energie termica 87 (81.02.06 51.819,42 0,00 51,819,42 domeniile locuintelor, servi Transporturi 188 [84.02 88.572,02 4.540,00 93.112,02 CHELTUIELI CURENTE 189 [01 76.184,32 4.540,00 80.724,32 TITLUL fi BUNURI SI SERVICII 190 [20 41.584,32 1.040,00 42.624,32 TITLUL IV SUBVENTII 191 |40 34.600,00 3.500,00 38.100,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 192 [81 12.387,70 0,00 12.387,70 Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi pod pod yeqosde dj ejuonțiui yeoyool Din total capitol Transport rutier 193 84.02.03 88.572,02 4.540,00 93.112,02 Drumuri si poduri 194 84.02.03.01 27,12| 0,00 27,12 Transport în comun 195 84.02.03.02 47.826,45 3.440,00 51.286,45 Strazi 196 84.02.03.03 40.718,45 1.100,00] 41.818,45 Alte chettuieli in domeniul transporturilor 197 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 198 96.02 0,06 0,00 0,00 REZERVE 198 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 200 98.02 0,06 0,00 0,00 DEFICIT 201 99.02 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE 0,00) SECTIUNEA DEZVOLTARE 470.917,20 -7.904,94 TOTAL VENITURI 00.01 470.917,20 7.904,94 453.012,26| VENITURI PROPRII 48.02 4.764,00 2.632,58 7.396,58, 1. VENITURI CURENTE 00.02 53.427,26 0,00 53.427,26| C. VENITURI NEFISCALE 00.12 53.427,26 0,00 53.427,26| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 90.14 53.427,26 0,00 53.427,28| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 53.427,26 0,00 53.427,26| Varsaminte din sectiunea de functionare —_ | N mi To OI m O 37.02.04 53.427,26 0,00 53.427,26| VENITURI DIN CAPITAL m 00.15 2.264,00 1.632,58 3.896,58| Venituri din valorificarea unor bunuri o = 39.02 2.264,00 1.832,58 3.896,58) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului — 39.02.03 830,45 122,09 952,54| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat N 39.02.07 1.033,55 1.510,49 2.544,04] Depozite speciale pentru constructii de construinte m 39.02.10 400,00 0,00 400,00, OPERATIUNI FINANCIARE ni = 00.16 2.500,00 1.000,00 3.500,00| incasari din acordarea imprumuturilor acordate 6 _— 40.02 2.500,00 1.000,00 3.500,00 Sume din excedeniul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiu de dezvoltare”**) O = 40.02.14 2.500,00 1.000,00 3.500,00 IV. SUBVENTII - = 00.17 167.141,59 595,00 167.738,59 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE m _ 00.18 187.141,59 595,00 167.738,58 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod Joţeolpul pod yeqosde wue1Boiq Subventii de la bugetul de stat 42.02 167.141,59 595,00 167.736,59 A. De capital 20 167.141,59 595,00 167.738,55 21 42.02.16 4.500,00 500,00 5.000,00 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 22 42.02.16.03 4.500,00 500,00| 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 23 42.02.20 162.641,59 95,00 162.736,59 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 24 45.02 245.584,35 -11.132,52 234.451,83 Fondul European de Dezvoltare regionala 25 45.02.01 136.488,73 -11.132,82 125.356,21| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 26 45.02.01.01 115.688,73 -11.132,52 104.556,21| Sume primite in contul piatilor efectuate in anii anteriori 27 45.02.01.02 17.500,00 0,00 17.500,00| Prefinantari 28 45.02.01.03 3.300,00 0,00 3.300,00| Fondul Social European 29 45.02.02 19.050,00 0,00 19.050,00| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 30 45.02.02.01 15.050,00 0,00 15.050,00| Sume primite In contul platilor efectuate in anii anteriori 31 45.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00) Fondul de Coeziune 32 45.02.03 90.045,62 0,00 90.045,62| Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 33 45.02.03.01 85.000,00 0,00 65.000,00| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 34 45.02.03.02 7.045,62 0,00 7.045,82) Prefinantari 35 45.02.03.03 18.000,00 0,00 18.000,00 TOTAL CHELTUIELI 36 50.02 472.864,45 -7.904.94| 464.959,51) CHELTUIELI CURENTE 37 of 395.648,62 -3.444,74| 392.203,88 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 38 51 9.425,01) 1.120,00) 10.545,01 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39 56 386.223,61 | -4584,74 381.658,87 CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 77.215,83 -4.460,20 72.755,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 41 71 73.013,25 -4.460,20 58.553,05 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 42 72 4.202,58 000| 4.202,58 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 43 350.02 2.333,89 443,30) 2.777,19 Autoritati publice si actiuni externe 44 51.02 2.235,89 443,30 2.679,18 CHELTUIELI CURENTE 45 01 0,00 0,00| 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 2.235,89 443,30) 2.679,19| Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi POI yeqoide weifotq Jeoyoe1 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 2.235,89 443,30 2.679,19 Din total capitol Autoritati executive si legislative 48 51.02.01 2.235,89 443,30 2.679,19 Autoritati executive 49 51.02.01.03 2.235,89 443,30 2.679,19 Alte servicii publice generale 50 54.02 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI CURENTE 51 01 98,00 0,00 98,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 52 51 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administral publice locale 54 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 55 54.02.10 98,00 0,00 98,00 Alte servicii publice generale 56 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 57 59.02 151,10 0,00 151,10 Ordine publica si siguranta nationala 58 61.02 151,10 0,00 151,10 CHELTUIELI CURENTE 58 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 860 70 151,10 0,00 151,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 61 71 151,10 0,00 151,10 Din total capitol Ordine publica 62 61.02.03 151,10 0,00 151,10 Politie comunitara 83 51.02.03.04 151,10 0,00 151,10 Protectie civila si protectia contra incendiilor 84 51.02.05 0,00 0,00 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 65 63.02 52.219,71 -3.513,50 48.706,21 Invatamant 66 65.02 3.669,96 -476,00 3.193,95 CHELTUIELI CURENTE 67 01 208,05 0,00 208,05 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 68 56 206,05 0,00 206,05 CHELTUIELI DE CAPITAL 69 70 3.463,81 -476,00 2.987,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 3.483,91 -476,00 2.987,51 Din totat capitol Pag.20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod Joțeolput pod yeqotde ueifolq invatamant prescolar si primar 65.02.03 2.244,38] -498,00 1.746,38, invatamant prescolar 72 65.02.03.01 2.244,38 -498,00 Invatamant primar 73 65.02.03.02 0,00 0,00 | | 1.746,38) 0,00| Invatamant secundar 74 65.02.04 1.425,58 22,00 1.447,58 Invatamant secundar inferior 75 65.02.04.01 150,00 0,00 150,00 Invatamant secundar superior 76 65.02.04.02 1.275,58 22,00 1.297,58 Invatamant profesional ”m 65.02.04.03 0,00 0,00 0,90 Invatamant postliceal 75 65.02.05 0,00 9,00 0,00 Sanatate 73 56.02 21.748,51 -1.375,00 20.373,51 CHELTUIELI CURENTE 80 01 12.018,60 1.120,00 13.138,80 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE 81 51 9.314,12 1.120,00 10.434,12 itlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 82 56 2.704,48 0,00 2.704,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 9.729,81 -2.495,00 7.234,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 84 71 9.729,91 -2.495,00 7.234,91 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 85 66.02.06 21.648,51 -1.375,00 20.273,51 Spitale generale 86 66.02.06.01 21.648,51 -1.375,00 20.273,51 Servicii de sanatate publica 87 66.02.08 100,00 0,00 100,00 Cultura, recreere si religie 85 567.02 10.182,65 -1.637,50 8.545,15 CHELTUIELI CURENTE 89 01 1.264,88 0,00 1.264,88 ui VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 56 1.284,88 0,00 1.264,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 8.917,77| -1.837,50 7.280,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 8.917,77) Ţ -1.837,50 7.280,27| Din total capitol Servicii culturale 93 67.02.03 2.729,13 -262,50 2.466,63| Institutii publice de spectacole si concerte 94 67.02.03.04 2.729,13 -262,50 2.466,63) Case de cultura 95 67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 96 67.02.05 7.453,52 -1.375,00 6.078,52) Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POI yeqosde wesBoid Sport 67.02.05.01 4.718,36 -1.100,00 3.618,36 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 98 67.02.05.03 2.735,16 -275,00 2.460,16 Alte servi ian domeniile culturii, recreerii si religiei 99 67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 100 58.02 16.618,59 -25,00 16.593,59 CHELTUIELI CURENTE 101 01 18.247,59 -25,00 16.222,58 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 102 56 16.247,59 -25,00 16.222,59 CHELTUIELI DE CAPITAL 103 70 371,00 0,00 l 371,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 104 71 371,00 0,00 371,00| Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli 105 68.02.05 0,00 0,00 | 0,0 Asistenta sociala in caz de inva 106 68.02.05.02 0,00 0,00 0,00) Asistenta sociala pentru familie si copii 107 68.02.06 14.027,59 -25,00 Crese 108 68.02.11 0,00 0,00 14.002,59| 506 Prevenirea excluderii sociale 108 68.02.15 2.591,00 0,00 2.591,00) Ajutor social 110 68.02.15.01 278,00 0,00 278,00) Cantine de ajutor social 111 68.02.15.02 2.313,00 0,00 2.313,00| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 112 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 113 69.02 79.634,60 -185,00 79.449,50| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 114 70.02 78.817,90 -185,00 CHELTUIELI CURENTE 115 01 55.435,58 0,00 55.135,58| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 118 51 12,89 0,00 12,89| Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 117 56 55.422,69 0,00 | 55.422,89| CHELTUIELI DE CAPITAL 118 70 23.382,32 -185,00 33197.53) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 119 71 23.382,32 -185,00 Din total capitol 23.197,32, i | Locuinte 120 70.02.03 2.842,83 255,00 3.097,83! Dezvoltarea sistemului de locuinte 121 70.02.03.01 2.842,83 255,00 3.097,83) Alte cheltuieli in domeniul tocuintelor 122 70.02.03.30 0,00 0,00 0.00) Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 JoțeoIpul pod yeqoide Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 123 70.02.05 6.816,21 1.300,00 8.116,21) Alimentare cu apa 124 70.02.05.01 6.816,21 1.300,00 8.116,21) luminat public si electrificari rurale 125 70.02.06 7.954,21 0,00 7.954,21) Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvolta 126 70.02.50 61.204,65 -1.740,00 59.464,65| Protectia mediului 127 74.02 816,70 0,00 816,70) CH ELTUIELI CURENTE 128 01 734,70 0,00 734,70) Tit ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 129 56 734,70 0,00 , T34,70, CH ELTUIELI DE CAPITAL 130 70 82,00 0,00 82,00, TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 131 71 82,00 0,00 82,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 132 74.02.05 82,00 0,00 82,00| Salubritate 133 74.02.05.01 82,00 0,00 82,00) Co ectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 134 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00) Ca nalizarea si tratarea apelor reziduale 135 74.02.06 734,70 0,00 734,70, Pa rtea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 136 79.02 338.525,15| -4.649,74 333.875,41 mbustibili si energie 137 81.02 223.007,21| 9,00 223.007,21| ELTUIELI CURENTE 138 01 222.640,49 0,00 222.640,49) ul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 139 56 222.640,49 0,00 222.840,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 70 366,72 0,00| 366,72 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 141 71 164,14 0,00| 164,14 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 142 A 202,58 0,00| 202,58| Din total capitol Energie termica 143 81.02.06 223.007,21 0,00 223.007,21 Transporturi 144 84.02 115.517,94 4.649,74 110.868,20 CHELTUIELI CURENTE 145 01 87.002,73 -4.539,74 82.462,99 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 146 56 87.002,73 -4539,74 82.462,99 CHELTUIELI DE CAPITAL 147 70 28.515,21 -110,00| 28.405,21, Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD weifold TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 148 71 24.515,21 -110,00 24.405,21 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 149 72 4.000,00 0,00 4.000,00 Din total capitol Transport rutier 150 84.02.03 115.517,94 -4.849,74 110.868,20 Drumuri si poduri 151 84.02.03.01 57.000,04 -550,00 86.450,04 Transport in comun 152 84.02.03.02 18.136,08 -80,00 18.076,08 Strazi 153 84.02.03.03 30.381,82 4.039,74 26.342,08 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 154 84.02.50 0,00 0,00 0,00| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 155 96.02 09,00 0,00 0,00 REZERVE 156 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 187 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 158 99.02 1.947,25 0,00 1.947,25 PRIMAR, NICOLAE ROBU , Pag. 24/24 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARĂCICU f nd / Vu pf Î j SEF SERVICIU BUGET, STELIARA STANCIU

Atasament: Buget_venituri_proprii.pdf

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITU LOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTA DIN VENITURI PROPRII INTEGRAL SAU PARTIAL A DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 yeqoide wue1Boiq ejuonul WUBIBOId SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE = TOTAL VENITURI 00.01 251.702,92 1.050,00 252.752,92 1. VENITURI CURENTE 00.02 239.650,60 50,00 239.700,50| C. VENITURI NEFISCALE 00.07 239.650,60 50,00 239.700,80 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 565,88 0,00 565,68 Venituri din proprietate 30.10 565,68 0,00 565,88 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 147,60 0,00 147,80 Alte venituri din proprietate 30.10.50 418,08 0,00 418,08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII = NV OO] O 00.09 239.084,92 50,00 239.134,92 Venituri din prestari de servicii si alte activitati a 33.10 232.008,36 50,00 232.058,36 Taxe si alte venituri in invatamant o = 33.10.05 20,00 0,00 20,00 Venituri din prestari de servicii e 33.10.08 2.395,00 0,00 2.395,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive N be 33.10.18 1.360,44 0,00 1.360,44 Venituri din cercetare m + 33.10.20 280,00 0,00 290,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Ra 33.10.21 186.982,63 0,00 186.982,83 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat o be 33.10.30 27.604,00 0,00 27.604,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 16 33.10.31 6.714,00 0,00 8.714,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 17 33.10.50 26.662,29 50,00 26.712,29 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 34.10 5.120,00 0,00 5.120,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 19 34.10.50 5.120,00 0,00 5.120,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 20 37.10 1.956,56 0,00 1.956,56 Donatii si sponsoriza 21 37.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 22 37.10.03 -1.874,33 -50,00 -1.924,33 Varsaminte din sectiunea de functionare 23 37.10.04 1.874,33 50,00 1.924,33 IV. SUBVENTII 24 00.12 10.727,78 1.000,00 11.727,78 Pag. 1/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POD Jeqoide Subventii de la bugetul de stat 42.10 561,59 0,00 581,58 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,59 0,00 561,59 Actiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,59 0,00 157,59 Alte cheltuieti 28 42.10.11.06 404,00 0,00 404,00 Subventii de la alte administrati 29 43.10 10.166,19 1.000,00 11.188,18 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santati 30 43.10.10 500,00 0,00 500,00 Subventii de ta bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santa 31 43.10.14 6.800,52 1.000,00 7.800,52 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 32 43.10.16 500,00 0,00 500,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 33 43.10.16.03 500,00 0,00 500,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea inves or in sanatate 34 43.10.17 2.250,00 0,00 2.250,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 35 43.10.1701 2.250,00 0,00 2.250,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 36 43.10.19 115,67 0,00 115,67 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 37 45.10 1.324,54 0,00 1.324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 38 45.10.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 39 45.10.01.01 832,20 0,00 832,20 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 40 45.10.01.02 492,34 0,00 492,34 TOTAL CHELTUIELI 41 49,10 251.702,92 1.050,00 252.752,92 CHELTUIELI CURENTE 42 01 240.162,40 0,00 240.182,40 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 43 10 85.493,72 0,00 85.493,72| TITLUL If BUNURI SI SERVICII 44 20 153.225,59 0,00 153.225,59| Titlut VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 56 1.324,54 0,00 1.324,54| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 46 15,71 0,00 15,71) TITLUL X ALTE CHELTUIELI 47 102,84 0,00 102,84) CHELTUIELI DE CAPITAL 48 = 1) O 11.540,52 1.050,00 12.590,52| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 11.540,52 1.050,00 12.590,52| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50 50.10 5.218,06 0,00 5.218,05) Alte servicii publice generale 51 54.10 5.218,06 0,00 5.218,08 Pag.2/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 JOJEIIPUI POD yeqosde uwresfio1y Jeoyoe1 CHELTUIELI CURENTE 01 5.120,06 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 2.828,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 20 2.292,06 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 98,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 71 98,00 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 54.10.10 5.218,06 0,00 5.218,06| Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 64.10 246.467,19 1.050,00 247.517,1 invatamant 59 65.10 25.192,68 50,00 25.242,66| CHELTUIELI CURENTE sa 01 24.941,27 0,00 24.941,27, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 3.858,10 0,00 3.858,1 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62 20 20.964,62 0,00 20.964,62| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 83 57 15,71 0,00 15,71) TITLUL X ALTE CHELTUIELI 64 59 102,84 0,00 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 70 251,38 50,00 301,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 71 251,38 50,00 301,39 Din total capitol invatamant prescolar si primar 67 65.10.03 14.539,57 0,00 14.539,57 invatamant prescolar 68 65.10.03.01 9.488,76 0,00 9.488,76 invatamant primar 69 65.10.03.02 5.050,81 0,00) 5.050,81 invatamant secundar 70 65.10.04 10.426,88 50,00 10.476,88 invatamant secundar superior 71 65.10.04.02 10.356,02 50,00 10.406,02 invatamant profesional 72 65.10.04.03 70,86 0,00 70,86 invatamant postliceal 73 65.10.05 226,21 0,00 226,21 Sanatate 74 66.10 218.486,43 1.000,00 219.486,43 CHELTUIELI CURENTE 75 01 207.397,97 0,00 207.397,97 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 78.442,64 0,00 78.442,84 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII m 20 127.830,79 0,00 127.630,78 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 78 56 1.324,54 0,00 1.324,54 Pag. 3/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JOJeINPUL POD eyuențu) Ies Utesfold CHELTUIELI DE CAPITAL 70 11.088,45 1.000,00 12.088,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 80 71 11.088,46 1.000,00 12.088,46 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 81 66.10.06 218.486,43 1.000,00 219.486,43 Spitale generale 82 66.10.06.01 218.486,43 1.000,00 219.486,43 Cultura, recreere si religie 83 67.10 2.271,00 0,00 2.271,00 CHELTUIELI CURENTE 84 01 2.186,00 0,00 2.186,00 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 85 10 364,98 0,00 364,98 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 86 20 1.821,02 0,00 1.821,02 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 70 85,00 0,00 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 88 71 85,00 0,00 85,00 Din tota! capitol Servicii culturale 89 87.10.03 2.271,00 0,00 2.271,00 institutii publice de spectacole si concerte 90 67.10.03.04 1.421,00 0,00 1.421,00 Case de cultura 91 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 92 68.10 517,10 0,00 517,10 CHELTUIELI CURENTE 93 01 517,10 0,00 517,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 20 517,10 0,00 517,10, CHELTUIELI DE CAPITAL 95 70 0,00 0,00 0,00] Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli sii 96 88.10.05 517,10 0,00 517,1 Asistenta sociala în caz de inva 97 68.10.05.02 517,10 0,00 517,1 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 98 88.10.50 | | 0,00 0,00 0,00| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 99 69.10 17,87 0,00| 17,67 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 100 70.10 17,67 0,00 17,87 CHELTUIELI CURENTE 101 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 102 70 17,87 0,00 17,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 103 71 17,87 0,00 17,87 Din total capitol Pag. 4/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR piei po 1OJEDIpUI PO) yeqosde WesBoi d Locuinte 104 70.10.03 17,87 0,00 17,67) Dezvoltarea sisternului de locuinte 105 70.10.03.01 17,87 0.00 17,87) Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 106 96.10 0,00 0,00 0,00| REZERVE 107 97.10 0,00 0,00 0,00) EXCEDENT 108 98.10 0,00 0,00 0,00, DEFICIT 108 99.10 0,00 0,00 0,00) SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 238.837,86 0,00] 238.837,86, TOTAL VENITURI 00.01 238.837,86 0,00 238.837,86, VENITURI CURENTE 00.02 237.776,27 0,00 237.776,27| C. VENITURI NEFISCALE 00.07 237.778,27 0,00 237.776,27| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 565,88 0,00 585,68 Venituri din proprietate 30.10 565,88 0,00 565,88 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 147,80 0,00 147,80 Alte venituri din proprietate | NOI | | OO | O 30.10.50 418,08 0,00 418,08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o 00.09 237.210,59 0,00 237.218,59 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o = 33.10 232.008,36 50,00 232.058,36 Taxe si alte venituri în invatamant — Dn 33.10.05 20,00 0,06 20,00 Venituri din prestari de servi N = 33.10.08 2.395,00 0,00 2.395,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive mo 33.10.18 1.360,44 0,00 1.360,44 Venituri din cercetare T = 33.10.20 290,00 0,00 290,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate W _ 33.10.21 168.962,63 0,00 188.982,63 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de ta bugetul de stat Vo - 33.10.30 27.604,00 0,00 27.604,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatal 17 33.10.31 6.714,00 0,00 8.714,00) Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 26.662,29 50,00 26.712.29, Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 34.10 5.120,00 0,00 5.120,00) Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 5.120,00 0,00 5.120,00) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 21 37.10 82,23 -50,00 32,23| Pag. 5/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 pod Jeqoide wuesfoiq 1891284 UBIfoldy Donatii si sponsorizari 37.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 23 37.10.03 -1.874,33 -50,00 -1.924,33 IV. SUBVENTII 24 00.12 1.061,59 0,00 1.061,58 Subventii de la bugetul de stat 25 42.10 561,58 0,00 561,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,58 0,00 561,5 Aciiuni sanitare 27 42,10.11.04 157,59 0,00 157,59 Alte cheltuieli 28 42.10.11.06 404,00 0,00 404,00 Subventii de la alte administrati 29 43.10 500,00 0,00 500,00 Subveniii de la bugetele locale peniru finantarea cheltuielilor curente in domeniul saniatii 30 43.10.10 500,00 0,00 500,00 TOTAL CHELTUIELI 31 49.10 238.837,85 0,00 238.837,86 CHELTUIELI CURENTE 32 01 238.837,86 0,00 238.837,86 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 10 85.493,72 0,00 85.493,72 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 34 20 153.225,59 0,00 153.225,59 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35 57 15,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 36 59 102,84 0,00 102,84 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 37 50.10 5.120,06 0,00 5.120,06 Alte servicii publice generale 38 54.10 5.120,06 0,00 5.120,08, CHELTUIELI CURENTE 39 01 5.120,06 0,00 5.120,06 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 40 10 2.828,00 0,00 2.828,00 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 41 20 2.292,06 0,00 Din total capitol 2.202,06 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 42 54.10.10 5.120,06 0,00 5.120,06 | Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 43 64.10 233.717,80 0,00 233.717,80 invatamant 44 65.10 24.941,27 0,00 24.941,27 CHELTUIELI CURENTE 45 01 24.941,27 0,00 24.941,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 46 10 3.858,10 0,00| 3.858,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 47 20 20.964,62 0,00| 20.964,62 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 48 57 15,71 0,00| 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 49 59 102,84 0,00| 102,84 Pag. 6/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJeDIPUI POD yeqoide Din tota! capitol Invatamant prescolar si primar 50 65.10.03 14.539,57 0,00 14.539,57| Invatamant prescolar 51 55.10.03.01 9.488,76 0,00 9.488,76 Invatamant primar 52 65.10.03.02 5.050,81 0,00 5.050,81) Invatamant secundar 53 55.10.04 10.175,49 0,00 10.175,49| Invatamant secundar superior 54 65.10.04.02 10.104,83 0,00 10.104,83 Invatamant profesional 55 65.10.04.03 70,86 0,00 70,88, invatamant postliceal 56 65.10.05 226,21 0,00 226,21) Sanatate 57 66.10 | 206.073,43 0,00 206.073,43| CHELTUIELI CURENTE 58 01 206.073,43 0,00 206.073,43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 59 10 78.442,64 0,00 78.442,64| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60 20 127.630,79 0,00 127.630,79 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi st 66.10.06 206.073,43 0,00 206.073,43 Spitale generale 62 66.10.06.01 206.073,43 0,00 206.073,43 Cultura, recreere si religie 63 67.10 2.186,00 0,00 2.188,00 CHELTUIELI CURENTE 64 01 2.186,00 0,00| 2.186,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 364,98 0,00 364,98 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 66 20 1.821,02 0,00 1.821,02 Din total capitol Servicii culturale 67 67.10.03 2.186,00 0,00 2.186,00 Institutii publice de spectacole si concerte 68 67.10.03.04 1.336,00 0,00 1.336,00 Case de cultura 89 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00) Asigurari si asistenta sociala 70 68.10 517,10 0,00 517,10 CHELTUIELI CURENTE 71 01 517,10 0,00 517,10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 72 20 517,10 0,00 517,10| Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 73 68.10.05 517,10 0,00 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate 74 88.10.05.02 517,10 0,00 517,10 Pag. 7/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR puel po pOD yeqoide Ejuenţul uesfBoid Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.10.50 0,00 0,00 0,00| Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 76 96.10 0,00 0,00 0,00) REZERVE 7 97.10 0,06 0,00 5,06] EXCEDENT 78 98.10 0,00 0,00| 0,09) DEFICIT 79 99.10 0,00 0,00) 0,09) SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 12.865,08 1.050,00 13.915,06| TOTAL VENITURI 00.01 12.865,06 1.050,00| 13.915,08 1. VENITURI CURENTE 00.02 1.874,33 50,00 1.924,33 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 1.874,33 50,00 1.924,33 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVIC 00.09 1.874,33 50,00] 1.924,33) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 1.874,33 50,00 1.924,33 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 1.874,33 50,00 1.924,33 IV. SUBVENTII m tt 9o| on O 00.12 9.666,19 1.000,00 10.665,19 Subventii de la alte administra n 43.10 9.666,19 1.000,00 10.688,19 Subveniii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capita! din domeniul santati o 43.10.14 6.800,52 1.000,00 7.800,52 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate _ "_ 43.10.16 500,00 0,00 500,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investi sanatate N 43.10.16.03 500,00 0,00 500,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 43.10.17 2.250,00 0,00 2.250,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 14 43.10.17.01 2.250,00 0,00 2.250,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 15 43.10.19 115,67 0,00 115,67 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 16 45.10 1.324,54 0,00 1.324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 17 45.10.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 18 45.10.01.01 832,20 0,00 832,20 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 19 45.10.01.02 492,34 0,00 492,34 TOTAL CHELTUIELI 20 49.10 12.865,06| 1.050,00 13.915,08 CHELTUIELI CURENTE 21 01 1.324,54 0,00 1.324,54 Pag.8/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR pusi pod POD wei6o1d | Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 58 1.324,54 0,00 - 1.324,54| d CHELTUIELI DE CAPITAL 23 70 11.540,52| 1.050,00 12.590,52 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 24 71 11.540,52 1.050,00 12.590,52| Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 25 50.10 98,00| 0,00 98,00 Alte servicii publice generale 26 54.10 98,00 0,00 98,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00| 0,00 0,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 98,00| 0,00 98,00) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 71 98,00 0,00 98,00) Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 30 4.10.10 98,00 0,00 98,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 4,10 12.749,39 1.050,00 13.798,39 invatamant 32 65.10 251,39 50,00) 301,39 CHELTUIELI CURENTE 33 01 0,00 0,00) 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 34 70 251,38 50,00| 301,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 35 71 251,39 50,00 301,39 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 36 65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 37 85.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 38 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 39 65.10.04 251,39 50,00 301,39 Invatamant secundar superior 40 65.10.04.02 251,39 50,00 301,39 Invatamant profesional 41 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 42 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 43 66.10 12.413,00 1.000,00 13.413,06 CHELTUIELI CURENTE 44 01 1.324,54 0,00 1.324,54 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 56 1.324,54 0,00 1.324,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 11.088,46 1.000,00 12.088,46/ TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 11.088,46 1.000,00 12.088,46 Pag. 9/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod POS uie1Bold Din tota! capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 48 66.10.06 12.413,00 1.000,00 13.413,00 Spitale generale 49 86.10.06.01 12.413,00 1.000,00 13.413,00 Cultura, recreere si religie 50 67.10 85,00 0,00 85,00 CHELTUIELI CURENTE 51 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 85,00 0,00 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 85,00 0,00 85,00 Din tota! capitol Servicii culturale 54 67.10.03 85,00 0,00 85,00 Institutii publice de spectacole si concerte 55 67.10.03.04 85,00 0,00 85,00 Case de cultura 56 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 57 69.10 17,67 0,00 17,87 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 58 70.10 17,87 0,00 17,67 CHELTUIELI CURENTE 59 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 60 70 17,67 0,00 17,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE s1 71 17,87 0,00 17,87 Din total capitol Locuinte 862 70.10.03 17,67 0,00 17,87 Dezvoltarea sistemului de locuinte 83 70.10.0301 17,87 0,00 17,87 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 64 96.10 0,00 0,06 0,00 REZERVE 65 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 86 98.10 0,00 0,00 0,06 DEFICIT 67 99.10 0,00 0,00 0,00 Director economic, ( KV TA nn dt Smaranda Hâracicu LI Pag. 10/10

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITU ILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FÎINANTL DIN VENITURI PROPRII _ INTEGRAL SAU PARTIAL DENUMIREA INDICATORILOR pusi po yeqosde ejuenţiui yeounoos wueifo1d SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | TOTAL VENITURI 00.01 251.702,92 1.050,00] 252.752,92| I. VENITURI CURENTE 00.02 239.650,60 50,00 239.700,80, C. VENITURI NEFISCALE 00.07 239.650,80 50,00 239-700,60| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 565,68 0,00 565,68) Venituri din proprietate 30.10 565,68 0,00 565,68 , Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 147,60 0,00 147,60) Alte venituri din proprietate 30.10.50 418,08 0,00 418,08) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII = NM TOD O 00.09 239.084,92 50,00 239.134,92 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o 33.10 232.008,38 50,00 232.058,36 Taxe si alte venituri în invatamant o = 33.10.05 20,00 0,00 20,00 Venituri in prestari de servi e < 33.10.08 2.395,00 0,00 2.395,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive N a 33.10.18 1.360,44 0,00 1.380,44 Venituri din cercetare n ba 33.10.20 290,00 0,00 290,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate = < 33.10.21 186.962,83 0,00 166.962,83 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de fa bugetul de stat 15 33.10.30 27.604,00 0,00 27.804,00 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 16 33.10.31 6.714,00 0,00 8.714,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 17 33.10.50 26.662,29 50,00 26.712,29 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 18 34.10 5.120,00 0,00 5.120,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 19 34.10.50 5.120,00 0,00 5.120,00 Transferuri voluntare, altele decat subven 20 37.10 1.956,56 0,00 1.956,56 Donatii si sponsorizari 21 37.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56 Varsaminte din sectiunea de funciionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 22 37.10.03 -1.874,33 -50,00 -1.924,33| Varsaminte din sectiunea de functionare 23 37.10.04 1.874,33 50,00 1.924,33| W. SUBVENTII 24 00.12 10.727,78 1.000,00 11,727,78| Pag. 1/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod 10JBDIPUt POD ure1Bord de la bugetul de stat 42.10 561,59 0,00| 581,59 de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,58 0,00| 561,59 Actiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,58 0,00 157,59 Alte cheltuieli 28 42.10.11.06 404,00 0,00 404,00 Subventii de la alte administrati 29 43.10 10.166,19 1.000,00 11.186,19 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 30 43.10.10 500,00 0,00 500,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 31 43.10.14 6.800,52 1.000,00 7.800,52 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 32 43.10.16 500,00 0,00 500,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale peniru finantarea altor investitii in sanatate 33 43.10.16.03 500,00 0,00 500,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 34 43.10.17 2.250,00 0,00 2.250,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 35 43.10.17.01 2.250,00 0,00 2.250,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare 36 43.10.19 115,67 0,00 115,67| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 37 45.10 1.324,54 0,00 1.324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 38 45.10.01 1.324,54 0,00) 1.324,54 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 39 45.10.01.01 832,20 0,00 832,20 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 40 45.10.01.02 492,34 0,00 492,34 TOTAL CHELTUIELI 41 49.10 251.702,92 1.050,00 252.752,92 CHELTUIELI CURENTE 42 01 240.182,40 0,00 240.182,40 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 43 10 85.493,72 0,00 85.493,72 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 44 20 153.225,59 0,00 153.225,59| Titiul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 56 1.324,54 0,00 1.324,54) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 46 57 15,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 47 58 102,84 0,00 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 11.540,82 1.050,00 12.590,52 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 11.540,52 1.050,00 12.590,52 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50 50.10 5.218,06) 0,00 5.218,06 publice generale 51 54.10 5.218,06 0,00 5.218,06

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod 10JeDIpUl POS yeqosde Bjuenţui Ure1fold CHELTUIELI CURENTE 01 5.120,08 0,00 5.120,06) TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 53 10 2.828,00 0,00 2.828,0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 54 20 2.292,06 0,00 2.292,0 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 98,00 0,00 98,00) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 71 98,00 0,00 98,00! Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 57 54.10.10 5.218,06 0,00 5.218,06 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 84.10 246.467,19 1.050,00 247.517,19| Invatamant 59 65.10 25.192,66 50,00 25.242,66, CHELTUIELI CURENTE 60 01 24.941,27 0,00 24.941,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 3.858,10 0,00 3.858,10 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 62 20 20.964,62 0,00 20.964,62 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 63 57 18,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 64 58 102,84 0,00 102,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 65 70 251,39 50,00 301,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 66 71 251,39 50,00 301,39 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 67 65.10.03 14.539,57 0,00 14.539,57 Invatamant prescolar 68 65.10.03.01 9.488,76 0,00 9.488,76 Invatamant primar 569 85.10.03.02 5.050,81 0,00 5.050,81 Invatamant secundar 70 85.10.04 10.426,88 50,00 10.476,88 Invatamant secundar superior 71 65.10.04.02 10.356,02 50,00 10.406,02 Invatamant profesional 72 65.10.04.03 70,86 0,00 70,86) invatamant postliceal 73 85.10.05 226,21 0,00 226,21 Sanatate 74 66.10 218.486,43 1.000,00 219.488,43 CHELTUIELI CURENTE 75 01 207.397,97 0,00 207.397,97 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 78.442,64 0,00 78.442,64 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII "m 20 127.830,79 0,00 127.630,78 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 78 56 1.324,54 0,00 1.324,54 Pag. 3/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR puel po3 PO) yeqosde JEDI: CHELTUIELI DE CAPITAL 70 11.088,46 1.000,00 12.088,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 80 71 11.088,46 1.000,00 12.088,46 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 81 66.10.06 218.486,43 1.000,00 219.486,43 Spitale generale 82 66.10.06.01 218.486,43 1.000,00 219.486,43 Cultura, recreere si religie 83 67.10 2.271,00 0,00 2.271,00 CHELTUIELI CURENTE 84 01 2.186,00 0,00 2.186,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 85 10 364,98 0,00 364,98 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 86 20 1.821,02 0,00 1.821,02) CHELTUIELI DE CAPITAL 87 70 85,00 0,00 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 88 71 85,00 0,00| 85,00 Din total capitol Servicii culturale 89 67.10.03 2.271,00 0,00| 2.271,00 Institutii publice de spectacole si concerte 90 67.10.03.04 1.421,00 0,90 1.421,00 Case de cultura 91 67.10.03.06 850,00 0,00 350,00) Asigurari si asistenta sociala 92 68.10 517,10 0,00 517,10 CHELTUIELI CURENTE 93 01 517,10 0,00 517,10, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 20 517,10 0,00 517,10) CHELTUIELI DE CAPITAL 95 70 0,00 0,00 0,00 | Din tota! capitol Asistenta sociala în caz de boli si învaliditati 96 88.10.05 517,10 0,00 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate 97 68.10.05.02 517,10 0,00 517,10 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 98 88.10.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 99 69.10 17,87) 0,00 17,67 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 100 70.10 17,67 0,00 17,67 CHELTUIELI CURENTE 101 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 102 70 17,87 0,00 17,87 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 103 71 17,67 0,00 17,87 Din total capitol Pag. 4/10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoțesIpU| yeqosde weifo1y Locuinte 104 70.10.03 17,87 0,00 17,87) Dezvoltarea sistemului de locuinte 105 70.10.03.01 17,87 0,00 17,87) Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 106 96.10 0,00 0,00 0,00| REZERVE 107 97.10 0,00 0,00 EXCEDENT 108 98.10 0,00 0,00 09| 0,00 DEFICIT 109 99.10 0,00 0,00 0,00, SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 238.837,85 0,00 238.837,86 TOTAL VENITURI 00.01 238.837,86 0,00 238.837,86 1. VENITURI CURENTE 00.02 237.776,27 0,00 237.776,27 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 237.775,27 0,00 237.776,27 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 565,68 0,00 565,68 Venituri din proprietate 30.10 565,68 0,00 565,68 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 147,80 0,00 147,80 Alte venituri din proprietate TIPI TE OO O 30.10.50 418,08 0,00 418,08 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII n 00.09 237.210,59 0,00 237.210,59 Venituri din prestari de servicii si alte activitati o = 33.10 232.008,38 50,00 232.058,38 Taxe si alte venituri in invatamant x — 33.10.05 20,00 0,00 20,00 Venituri din prestari de servi N _ 33.10.08 2.395,00 0,00 2.395,00, Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive mo a 33.10.19 1,360,44 0,00 1.360,44 Venituri din cercetare nu 33.10.20 290,00 0,00 290,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate O a 33.10.21 166.962,83 0,00 166.962,63 in contractele incheiate cu direci Venituri de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat O = 33.10.30 27.604,00 0,00 27.604,00 Venituri din contractele incheiate cu direci Sanatatii de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 17 33.10.31 8.714,00 0,00 8.714,00 si alte activitati Alte venituri din prestari de servi 18 33.10.50 26.662,29 50,00 26.712,29 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 5.120,06 0,00 5.120,00 Alte venituri n taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 5.120,00 0,00 5.120,00| Transferuri voluntare, altele decat subventiile 21 37.10 82,23 -50,00 32,23| Pag.5/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqosde eyusnțul Jeno Donatii si sponsorizari 37.10.01 1.956,56 0,00 1.956,56 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 23 37.10.03 -1.874,33 -50,00 -1.924,33 IV. SUBVENTII 24 00.12 1.061,59 0,00 1.061,59 Subventii de la bugetul de stat 25 42.10 561,59 0,00 561,59 Subventii de la Bugetul de Stat pentru spitale 26 42.10.11 561,59 0,00 561,58 Actiuni sanitare 27 42.10.11.04 157,58 0,00 157,59 Alte cheltuieli 28 42.10.11.068 404,00 0,00 404,00 Subventii de la alte administratii 29 43.10 500,00 0,00 500,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 30 43.10.10 500,00 0,00 500,00 TOTAL CHELTUIELI 31 49.10 238.837,86 0,00 238.837,85 CHELTUIELI CURENTE 32 01 238.837,86 0,00 238.837,86 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 10 85.483,72 0,00 85.493,72 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34 20 153.225,59 0,00 153.225,59 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 35 57 15,71 0,00 158,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 36 59 102,84 0,00 102,84 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 37 50.10 5.120,06 0,00 5.120,06 Alte servicii publice generale 38 54.10 5.120,06 0,00 5.120,06 CHELTUIELI CURENTE 39 01 5.120,06 0,00 5.120,06 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 40 10 2.828,00 0,00 2.828,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41 20 2.292,06 0,00 2.292,06 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 42 54.10.10 5.120,06 0,00 5.120,06 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 43 64.10 233.717,80 0,00 233.717,80| invatamant 44 65.10 24.941,27 0,00 24.941,27 CHELTUIELI CURENTE 45 01 24.941,27 0,00 24.941,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 46 10 3.858,10 0,00 3.858,10 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 47 20 20.964,62 0,00 20.964,62 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 48 57 15,71 0,00 15,71 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 49 59 102,84 0,00 102,84 Pag.8/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Jeqoide ejuonţui JeoyIppei Din tota! capitol invatamant prescolar si primar 50 85.10.03 14.538,57 0,00 14.539,57 Invatamant prescolar 51 65.10.03.01 9.488,76 0,00 9.488,76 Invatamant primar 52 65.10.03.02 5.050,81 0,00 5.050,81 Invatamant secundar 53 65.10.04 10.175,49 0,00 10.175,49 Invatamant secundar superior 54 65.10.04.02 10.104,63 0,00 10.104,63 Invatamant profesional 35 65.10.04.03 70,86 0,00 70,86 Invatamant postliceal 56 85.10.05 226,21 0,00 226,21 Sanatate 57 56.10 206.073,43 0,00 206.073,43 CHELTUIELI CURENTE 58 01 206.073,43 0,00 206.073,43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 59 10 78.442,64 0,00 78.442 64| TITLUL H BUNURI SI SERVICII 60 20 127.830,79 0,00 127.630,79| Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 61 66.10.06 206.073,43 0,00 206.073,43 Spitale generale 62 86.10.08.01 206.073,43 0,00 206.073,43 Cultura, recreere si religie 63 67.10 2.186,00 0,00 2.186,00 CHELTUIELI CURENTE 64 01 2.186,00 0,00i 2.186,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 65 10 364,98 0,00 384,98 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 566 20 1.821,02 0,00 1.821,02 Din total capitol Servicii culturate 87 87.10.03 2.188,00 0,00 2.186,00 înstitutii publice de spectacole si concerte 68 67.10.03.04 1.336,00 0,00 1.336,00 Case de cultura 69 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00, Asigurari si asistenta sociala 70 68.10 517,10 0,06 517,10 CHELTUIELI CURENTE 71 01 517,10 0,00 517,10 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 72 20 517,10 0,00 517,10 Din tatal capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 73 68.10.05 517,10 0,00) 517,10 Asistenta sociala in caz de invaliditate 74 88.10.05.02 517,10 0,00| 517,10 Pag. 7/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 Joyesipul po) yeqosde Weibo1d Alte cheltui in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 75 68.10.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 76 96.10 0,00 0,00| 5,00 REZERVE ru 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 78 38.10 0,00 0,00| 0,00 DEFICIT 79 98.10 0,00 0,00| 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 12.865,06 | 1.080,00 13.915,06 TOTAL VENITURI 00.01 12.885,06 1.050,00| 13.915,06 i. VENITURI CURENTE 00.02 1.874,33 50,00| 1.924,33 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 1.874,33 50,00 1.924,33 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 1.874,33 50,00) 1.924,33 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 1.874,33 50,00 1.924,33 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 1.874,33 50,00 1.924,33 iV. SUBVENTII iN TO OI 00.12 9.665,19 1.000,00 10.668,1$ Subventii de la alte administratii a 43.10 9.666,19 1.000,00 10.688,19 Subveniii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii o = 43.10.14 6.800,52 1.000,00 7.800,52 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate _— — 43.10.16 500,00 0,00 500,00 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor invesi N = n sanatate 43.10.16.03 500,00 0,00 500,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate, 13 43.10.17 2.250,00 0,00 2.250,00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 14 echipamentelor de comunica n urgenta in sanatate 43.10.17.01 2.250,00 0,00 2.250,00 Subventii pentru institutii publice destinate sectiunit de devoltare 15 43.10.18 115,87 0,00 115,67 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 18 45.10 1.324,54 0,00 1.324,54 Fondul European de Dezvoltare regionala 17 45.10.01 1.324,54 0,00 1.324,54 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 18 45.10.01.01 832,20 0,00 832,20 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 19 45.10.01.02 492,34 0,00 492,34 TOTAL CHELTUIELI 20 49.10 12.865,06 1.050,00 13.915,06 CHELTUIELI CURENTE 21 01 1.324,54 0,00 1.324,54 Pag.8/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 JOJEIIpU! po yeqoide uie16o1d Jeoynoas Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 1.324,54 0,00 1.324,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 23 70 11.540,52 1.050,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 24 71 11.540,52 1.050,00 12.590,52| 12.590,52| Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 25 50.10 98,00 0,00 98,00) Aite servicii publice generale 26 54.10 98,00 0,00 98,00| CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 0,00 0,00) CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 98,00 0,00 98.00| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 71 98,00 0,00 98,00 Din total capitol Servi publice comunitare de evidenta a persoanelor 30 54.10.10 98,00 0,00 98,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.10 12.749,39 1.050,00 13.789,3$ Invatamant 32 65.10 251,39 50,00 301,38 CHELTUIELI CURENTE 33 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 34 70 251,39 50,00 301,39| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 35 71 251,39 50,00 301,39) Din total capitol Invatamant prescolar si primar 36 85.10.03 0,00 0,00 0,00| Invatamant prescolar 37 65.10.03.01 0,00 0,00 0.00) Invatamant primar 38 65.10.03.02 0,00 0,00 0.00) Invatamant secundar 39 65.10.04 251,39 50,00 301,39| Invatamant secundar superior 40 85.10.04.02 251,39 50,00 301,39| Invatamant profesional 41 65.10.04.03 0,00 0,00 0.00| Invatamant postliceal 42 65.10.05 0,00 0,00 0,00| Sanatate 43 66.10 12.413,00 1.000,00 13.413,00| CHELTUIELI CURENTE 44 01 1.324,54 000| 1.324,54| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 56 1.324,54 000| 1.324,54, CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 11.088,46 1.000,00) 12.088,46| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 11.088,46 1.000,00 12.088,46| Pag.9/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR po5 Joyeolpul po3 yeqoide wuei6o1d EJUonul Jeoygoas Din total capitol TI Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 48 66.10.06 12.413,00 1.000,00 13413.00, Spitale generale 49 66.10.086.01 12.413,00 1.000,00 13.413,00j Cultura, recreere si religie 50 87.10 85,00 0,00 85,00 CHELTUIELI CURENTE 51 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 85,00 0,00 85,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 85,00 0,00 85,00 Din totat capitol Servicii culturale 54 87.10.03 85,00 0,00 85,00 înstitutii publice de spectacole si concerte 55 67.10.03.04 85,00 0,00 85,00 Case de cultura 56 87.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 57 89.10 17,87 0,00 17,87 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 58 70.10 17,87 0,00 17,67 CHELTUIELI CURENTE 59 01 0,90 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 60 70 17,87 0,00 17.67 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 61 71 17,87 0,00 17,87 Din total capitol Locuinte 82 70.10.03 17,87 0,00 17,87 Dezvoltarea sistemului de locuinte 63 70.10.03.01 17,87 0,00 17,87 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 64 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 65 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 65 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 67 99.1 0,00 0,00 9,00 Director economic, Smaranda Haracicu N Primar, Nicolae Robu Pag. 10 / 10

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC203-,76 77 /90 3.2013 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2013 Având în vedere: = Adresa nr. 4104 / 12092013 a Direcţiei de Asistenta Sociala Comunitara referitoare la redistribuirea sumelor prevazute la Art. 57 „ Asistenta Sociala” = Adresa nr. CVSU — 230 / 16.09.2013 a Compartimentului Voluntariat pentru Situatii de Urgenta referitoare la transferul sumei de 200 mii lei de la subcapitolul 59.02 „Aite cheltuieli” la subcapitolul 20.01.30 „ Alte bunuri si servicii” = Adresa nr. 6852 / 02.07.2013 a Spitalului Clinic Municipat Timisoara privind suplimentarea cheltuielii de capital la Cap. 66.10 „Sanatate” in valoare de 451,98 mii lei reprezentand upgradarea instalatiilor de sterilizare. = Adresa nr. 8152 / 17.07.2013 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara privind redistribuirea sumei de 17 mii lei pe capitolul 66.02 „Sanatate”. Adresa nr. 10259 / 17.09.2013 privind suplimentarea Sectiunii de Dezvoltare cu suma de 1000 lei. = Adresa nr. SC2013 — 20223 / 16.07.2013 a Directiei Tehnice privind suplimentarea cheltuielilor pe subcapitolul 70.02.06 „Iluminat Public” cu suma de 1.500 mii lei = Adresa nr. 772 / 26.07.2013 a Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi” privind redistribuirea cheltuielilor în valoare de 100 mii lei de la Cap. 68.02 „ Asigurari si Asistenta Sociala” Titlul 10 — Cheltuieli de personal la Titlul 20 — Cheltuieli cu bunuri si servicii. Referatul nr. SC2013 — 24067 / 26.08.2013 a Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse privind suplimentarea la Cap 51.02 „Autoritati Publice si Actiuni Externe” cu suma de 100 mii lei. = Adresa nr. SC2013 — 26445 / 17.09.2013 a Directiei Înstitutii Scolare, Medicale, Sportive, privind suplimentarea finantarii activitatii sportive la Cap. 67.02.05.01 „Sport” = Adresa nr. SF 1779 / 09.09.2013 a Serviciului Financiar Invatamant privind suplimentarea bugetului aprobat la Cap. 65.02 „Învatamant” = Adresa nr. SC2013 — 26616 / 18.09.2013 a Directiei de Mediu privind suplimentarea La Cap. 67.02.05.03 „Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement” respectiv Cap. 74.02 „Protectia Mediului” m Adresa 25474 / 06.09.2013 a Directiei de Urbanism privind bugetul de fonduri externe nerambursabile la Cap. 70.08.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte” cu suma de 225 mii lei Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/22.02.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.], art.5, art.19, alin.! si art. 20 alin.l; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin, 2, lit. b

şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea la: - Anexa nr. L — Bugetul Local pe anul 2013; - Anexa nr.2 — Bugetul Înstitutiilor Publice si activitatilor finantate integral sau partiat din venituri proprii - Anexa nr.3 — Program de dezvoltare pe anul 2013. - Anexa nr. 4 — Bugetul de Fonduri Externe Nerambursabile DIRECTOR ECONOMIC ŞEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA HARACICU EC, STELIANA STANCIU Cod FP 33 —01, Ver. |